Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Gereformeerde Kerken in Nederland, Deputaten voor de Emigratie

Naam archiefvormer Gereformeerde Kerken in Nederland, Deputaten voor de Emigratie
Periode van bestaan 1948-1977
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Comité Emigratie; Emigratie Commissie; Generale Deputaten voor de Emigratie; Deputaten Emigratie; Deputaten / Deputaatschap (tot steun van de kerken in) Emigratiegebieden

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Gereformeerde Kerken in Nederland, Generale Synode

 

Het initiatief om de kerkelijke belangen van gereformeerde emigranten te behartigen ging in maart 1948 uit van de Deputaten voor de Geestelijke Verzorging van Zeevarenden ter Koopvaardij. Tot die tijd had de Christian Reformed Church in Canada wel contact met de Christelijke Emigratie Centrale (CEC), maar niet met de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) als zodanig. In deze situatie kwam verandering toen tijdens besprekingen met het moderamen van de Synode van Eindhoven (1948) een 'werkcommissie' van vier leden werd benoemd (officieel nog zonder kerkelijke bevoegdheden).

 

De commissie was samengesteld uit de predikanten P. Prins en J. Kremer en A. Warnaar en T. Cnossen (respectievelijk voorzitter en secetaris CEC). De eerste bijeenkomst vond plaats op 14 februari 1949. In juli 1949, tijdens de Synode van Den Haag (1949-1950) bracht de commissie verslag uit van haar werkzaamheden, waarna er Deputaten voor de Emigratie werden benoemd. De deputaten kwamen 217 maal in vergadering bijeen. Tijdens de laatste vergadering van 4 november 1976 werden de (inmiddels hernoemde) Deputaten Emigratiegebieden opgeheven. Op 27 juli verscheen het eindrapport, bestemd voor de Synode, en werden de taken overgedragen aan de Deputaten Oecumene Buitenland (rapport Deputaten aan Generale Synode juli 1949, doos 1.653)

 

Tevens werden er naast de Generale Deputaten voor de Emigratie op niveau van de Particuliere Synodes (regionaal) Deputaten voor de Emigratie benoemd. Een voorstel om op classicaal niveau één deputaat voor de emigratie te benoemen, die de contacten zou onderhouden met de Generale Deputaten voor de Emigratie werd in 1952 afgewezen, maar lijkt in praktijk wel te hebben plaatsgevonden (bron: Acta Generale Synode Rotterdam, art. 233 en Groninger Archieven, Particuliere Synode Groningen).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Behartiging van de geestelijke verzorging van emigranten door:

- contact te zoeken met kerken van gereformeerde confessie in alle landen waarheen leden van gereformeerde kerken emigreren

- de reeds bestaande contacten met Noord-Amerika en Canada te bestendigen en te versterken

- voorlichting te geven over de kerkelijke zijde van het emigratievraagstuk aan gemeenteleden en kerkenraden

- te bevorderen dat de kerken aan het Algemeen Kerkelijk Bureau (later Synodebureau) bericht geven over elk naar het buitenland vertrekkend lid

- onderzoek in te stellen naar het kerkelijke leven in Australië en de mogelijkheid na te gaan of eventuele gereformeerde emigranten zich bij aldaar bestaande kerken kunnen aansluiten

- hulp te verlenen bij de beroeping en uitzending van predikanten naar de emigratiegebieden buiten Europa.

Voorloper

geen

Opvolger

Gereformeerde Kerken in Nederland, Deputaten Oecumene Buitenland

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1917-1965; voortgezet als Jaarboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1966-2002 (Goes 1917- ). [Deputaatschap Emigratie 1950-1976 vermeldt voor Australië, Nieuw-Zeeland de Reformed Churches en lijsten van Nederlandse uitgezonden predikanten; ten aanzien van de contacten met Canada geeft het jaarboek een lijst van kerken en groepen van de Christian Reformed Churches met vermelding van plaats van vestiging; predikant; aantal gezinnen en totaal aantal leden]

 

Kremer, J., Van zorg en zegen. De gereformeerde kerken en de emigratie. [Rede voor de jaarvergadering van de Christelijke Emigratie Centrale, december 1956, Utrecht, brochure]

 

De kerk zingt, uitgave van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Deputaten voor de Emigratie; Stichting Hervormde Emigratie Commissie (z.p. 1958, 5e druk).

Periode archief

1948-1977

Vindplaats

Protestantse Kerk in Nederland, Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht. Het archief zal na bewerking (gestart in 2005) worden overgedragen aan Het Utrechts Archief.

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan worden verkregen via de archivaris van het Protestants Landelijk Dienstencentrum.

Omvang; inventarisnummers

ca. 2 m.; 22 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

nog niet bewerkt in 2005

Toegang(en)

eigentijdse plaatsingslijstjes inliggend in dozen

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

- Archief H. ter Veen (Algemeen Diaconaal Bureau GKN) betreffende asielzoekers en vluchtelingenproblematiek (en transmigratie naar diverse 'traditionele' bestemmingslanden) (4 dozen 3212-3215 vanaf ca. 1981, ongeïnventariseerd)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen Deputaten voor de Emigratie 1949-1976 (losse bundels)*

 

- Agenda's /portischriften (handgeschreven) van ingekomen / uitgaande stukken (doos 1.654; 1.667)*

 

- Rapporten Deputaten Emigratie aan de Generale Synoden 1949; 1952; 1955; 1957; 1959; 1961; 1963 (doos 1.653)*

 

- Rapporten Generale Deputaten voor de Zending inzake Argentinië/Brazilië 1952-1959? (doos 1.653)

 

- Rondzendbrieven van de deputaten aan geëmigreerde predikanten 1953-1968 (doos 1.653)

 

- Verslagen, besluitenlijsten/notulen; financiële overzichten Interkerkelijke Commissie voor de geestelijke verzorging op passagiersschepen (1959-1967) (doos 1.653)*

 

- Opgaven Algemeen Kerkelijk Bureau van het vertrek van Gereformeerde Emigranten (1948-1957 (doos 1.655)*

 

- Begeleidingsbrieven Algemeen Kerkelijk Bureau bij toezending attestaties van emigranten naar Canada/ Verenigde Staten naar kerk van bestemming (1958-1969) (doos 1.659)

 

- Begeleidingsbrieven Algemeen Kerkelijk Bureau bij toezending attestaties buitenland divers (zie bestemmingslanden)1958-1968 (doos 1.659)

 

- Opgaven Algemeen Kerkelijk Bureau van vertrek naar Zuid-Afrika; Argentinië/Brazilië; Australië/Nieuw-Zeeland; 1958-1968 (doos 1.660)

 

- Acta Synoden Australië en Nieuw-Zeeland (gestencild) met correspondentie 1952-1960 (doos 1.666)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Accountantsrapporten 1949-1968 (doos 1.652)*

- Financiële overzichten 1965-1969 en later (doos 1.665)*

 

- Correspondentie Hervormde Emigratie Commissie 1949-1960 (doos 1.653)

- Correspondentie Deputaten Emigratie en Deputaten Zelfstandigwording Gereformeerde kerken in Zuid-Amerika (incl. notulen van de commissie van Bijstand van Deputaten Zelfstandigwording) 1960-1963 (doos 1.654)

- Correspondentie Deputaten Emigratie met Arapoti, Brazilië 1963-1971 (doos 1.663) en correspondentie met predikanten te en betreffende Tres Arroyos/Castrolanda, Carambei Brazilië 1956-1970 (doos 1.665)

- Correspondentie (incl. notulen, bulletins) International Reformed Agency for Migration 1965-1969 (doos 1.663)

- Correspondentie met Comité ter behartiging van de belangen van Argentijnse studenten 1965-1968 (doos 1.663)

- Correspondentie met predikanten te Australië 1966-1967 (doos 1.666)*

 

- Foto's predikanten m.n. in Canada (doos 1.665)

 

- Overzicht boordpredikanten voor de emigranten 1954-1962 (doos1.667)*

 

- Rapportages boordpredikanten aan Interkerkelijke Commissie voor de geestelijke verzorging op passagiersschepen 1961-1965 (doos 1.658)

 

- Voorlichtingsrapporten en reisverslagen (betreffende kerkelijk leven overzee) van:

- T. Cnossen (in hoedanigheid van directeur CEC) (1953-1961)

- H. Holtrop (1951)

- J. Kremer (1950-1960)

- G.M.A. Laernoes (1954) (doos 1.652)

 

- Welkomst/informatiebrochures Zuid-Afrika (Nederduits Gereformeerde kerk); Reformatorische Theologische Hogeschool Geelong, Australië) (doos 1.658; 1.664)

 

- Pensioenovereenkomsten uitgezonden predikanten (doos 1.665)

- Stukken betreffende reorganisatie 1973 (doos 1.665).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Appreciatie: uit het archief van de Deputaten Emigratie valt, via de als serieel te beschouwen opgaven van vertrek van gereformeerde emigranten door het Algemeen Kerkelijk Bureau een goed beeld van deze groep te vormen (ook kwantitatief); terwijl deze series ook materiaal voor toekomstig genealogisch onderzoek bieden. Het archief geeft verder door de vele predikantenverslagen en -correspondentie een goed inzicht in de contacten zoals deze bestonden met de uitgezonden predikanten en hun werkzaamheden onder de Nederlandse migranten aan boord van de emigrantenschepen en in het bestemmingsland.

 

2) Dozen 1.656; 1.657; 1.661; 1668 zijn leeg (ze hebben wellicht oorspronkelijk de bundels notulen bevat).

Algemeen

Naam, varianten

Comité Emigratie; Emigratie Commissie; Generale Deputaten voor de Emigratie; Deputaten Emigratie; Deputaten / Deputaatschap (tot steun van de kerken in) Emigratiegebieden

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Gereformeerde Kerken in Nederland, Generale Synode

 

Het initiatief om de kerkelijke belangen van gereformeerde emigranten te behartigen ging in maart 1948 uit van de Deputaten voor de Geestelijke Verzorging van Zeevarenden ter Koopvaardij. Tot die tijd had de Christian Reformed Church in Canada wel contact met de Christelijke Emigratie Centrale (CEC), maar niet met de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) als zodanig. In deze situatie kwam verandering toen tijdens besprekingen met het moderamen van de Synode van Eindhoven (1948) een 'werkcommissie' van vier leden werd benoemd (officieel nog zonder kerkelijke bevoegdheden).

 

De commissie was samengesteld uit de predikanten P. Prins en J. Kremer en A. Warnaar en T. Cnossen (respectievelijk voorzitter en secetaris CEC). De eerste bijeenkomst vond plaats op 14 februari 1949. In juli 1949, tijdens de Synode van Den Haag (1949-1950) bracht de commissie verslag uit van haar werkzaamheden, waarna er Deputaten voor de Emigratie werden benoemd. De deputaten kwamen 217 maal in vergadering bijeen. Tijdens de laatste vergadering van 4 november 1976 werden de (inmiddels hernoemde) Deputaten Emigratiegebieden opgeheven. Op 27 juli verscheen het eindrapport, bestemd voor de Synode, en werden de taken overgedragen aan de Deputaten Oecumene Buitenland (rapport Deputaten aan Generale Synode juli 1949, doos 1.653)

 

Tevens werden er naast de Generale Deputaten voor de Emigratie op niveau van de Particuliere Synodes (regionaal) Deputaten voor de Emigratie benoemd. Een voorstel om op classicaal niveau één deputaat voor de emigratie te benoemen, die de contacten zou onderhouden met de Generale Deputaten voor de Emigratie werd in 1952 afgewezen, maar lijkt in praktijk wel te hebben plaatsgevonden (bron: Acta Generale Synode Rotterdam, art. 233 en Groninger Archieven, Particuliere Synode Groningen).

Taak, activiteiten

Behartiging van de geestelijke verzorging van emigranten door:

- contact te zoeken met kerken van gereformeerde confessie in alle landen waarheen leden van gereformeerde kerken emigreren

- de reeds bestaande contacten met Noord-Amerika en Canada te bestendigen en te versterken

- voorlichting te geven over de kerkelijke zijde van het emigratievraagstuk aan gemeenteleden en kerkenraden

- te bevorderen dat de kerken aan het Algemeen Kerkelijk Bureau (later Synodebureau) bericht geven over elk naar het buitenland vertrekkend lid

- onderzoek in te stellen naar het kerkelijke leven in Australië en de mogelijkheid na te gaan of eventuele gereformeerde emigranten zich bij aldaar bestaande kerken kunnen aansluiten

- hulp te verlenen bij de beroeping en uitzending van predikanten naar de emigratiegebieden buiten Europa.

Voorloper

geen

Opvolger

Gereformeerde Kerken in Nederland, Deputaten Oecumene Buitenland

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1917-1965; voortgezet als Jaarboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1966-2002 (Goes 1917- ). [Deputaatschap Emigratie 1950-1976 vermeldt voor Australië, Nieuw-Zeeland de Reformed Churches en lijsten van Nederlandse uitgezonden predikanten; ten aanzien van de contacten met Canada geeft het jaarboek een lijst van kerken en groepen van de Christian Reformed Churches met vermelding van plaats van vestiging; predikant; aantal gezinnen en totaal aantal leden]

 

Kremer, J., Van zorg en zegen. De gereformeerde kerken en de emigratie. [Rede voor de jaarvergadering van de Christelijke Emigratie Centrale, december 1956, Utrecht, brochure]

 

De kerk zingt, uitgave van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Generale Deputaten voor de Emigratie; Stichting Hervormde Emigratie Commissie (z.p. 1958, 5e druk).

Periode archief

1948-1977

Vindplaats

Protestantse Kerk in Nederland, Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht. Het archief zal na bewerking (gestart in 2005) worden overgedragen aan Het Utrechts Archief.

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan worden verkregen via de archivaris van het Protestants Landelijk Dienstencentrum.

Omvang; inventarisnummers

ca. 2 m.; 22 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

nog niet bewerkt in 2005

Toegang(en)

eigentijdse plaatsingslijstjes inliggend in dozen

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

- Archief H. ter Veen (Algemeen Diaconaal Bureau GKN) betreffende asielzoekers en vluchtelingenproblematiek (en transmigratie naar diverse 'traditionele' bestemmingslanden) (4 dozen 3212-3215 vanaf ca. 1981, ongeïnventariseerd)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen Deputaten voor de Emigratie 1949-1976 (losse bundels)*

 

- Agenda's /portischriften (handgeschreven) van ingekomen / uitgaande stukken (doos 1.654; 1.667)*

 

- Rapporten Deputaten Emigratie aan de Generale Synoden 1949; 1952; 1955; 1957; 1959; 1961; 1963 (doos 1.653)*

 

- Rapporten Generale Deputaten voor de Zending inzake Argentinië/Brazilië 1952-1959? (doos 1.653)

 

- Rondzendbrieven van de deputaten aan geëmigreerde predikanten 1953-1968 (doos 1.653)

 

- Verslagen, besluitenlijsten/notulen; financiële overzichten Interkerkelijke Commissie voor de geestelijke verzorging op passagiersschepen (1959-1967) (doos 1.653)*

 

- Opgaven Algemeen Kerkelijk Bureau van het vertrek van Gereformeerde Emigranten (1948-1957 (doos 1.655)*

 

- Begeleidingsbrieven Algemeen Kerkelijk Bureau bij toezending attestaties van emigranten naar Canada/ Verenigde Staten naar kerk van bestemming (1958-1969) (doos 1.659)

 

- Begeleidingsbrieven Algemeen Kerkelijk Bureau bij toezending attestaties buitenland divers (zie bestemmingslanden)1958-1968 (doos 1.659)

 

- Opgaven Algemeen Kerkelijk Bureau van vertrek naar Zuid-Afrika; Argentinië/Brazilië; Australië/Nieuw-Zeeland; 1958-1968 (doos 1.660)

 

- Acta Synoden Australië en Nieuw-Zeeland (gestencild) met correspondentie 1952-1960 (doos 1.666)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Accountantsrapporten 1949-1968 (doos 1.652)*

- Financiële overzichten 1965-1969 en later (doos 1.665)*

 

- Correspondentie Hervormde Emigratie Commissie 1949-1960 (doos 1.653)

- Correspondentie Deputaten Emigratie en Deputaten Zelfstandigwording Gereformeerde kerken in Zuid-Amerika (incl. notulen van de commissie van Bijstand van Deputaten Zelfstandigwording) 1960-1963 (doos 1.654)

- Correspondentie Deputaten Emigratie met Arapoti, Brazilië 1963-1971 (doos 1.663) en correspondentie met predikanten te en betreffende Tres Arroyos/Castrolanda, Carambei Brazilië 1956-1970 (doos 1.665)

- Correspondentie (incl. notulen, bulletins) International Reformed Agency for Migration 1965-1969 (doos 1.663)

- Correspondentie met Comité ter behartiging van de belangen van Argentijnse studenten 1965-1968 (doos 1.663)

- Correspondentie met predikanten te Australië 1966-1967 (doos 1.666)*

 

- Foto's predikanten m.n. in Canada (doos 1.665)

 

- Overzicht boordpredikanten voor de emigranten 1954-1962 (doos1.667)*

 

- Rapportages boordpredikanten aan Interkerkelijke Commissie voor de geestelijke verzorging op passagiersschepen 1961-1965 (doos 1.658)

 

- Voorlichtingsrapporten en reisverslagen (betreffende kerkelijk leven overzee) van:

- T. Cnossen (in hoedanigheid van directeur CEC) (1953-1961)

- H. Holtrop (1951)

- J. Kremer (1950-1960)

- G.M.A. Laernoes (1954) (doos 1.652)

 

- Welkomst/informatiebrochures Zuid-Afrika (Nederduits Gereformeerde kerk); Reformatorische Theologische Hogeschool Geelong, Australië) (doos 1.658; 1.664)

 

- Pensioenovereenkomsten uitgezonden predikanten (doos 1.665)

- Stukken betreffende reorganisatie 1973 (doos 1.665).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Appreciatie: uit het archief van de Deputaten Emigratie valt, via de als serieel te beschouwen opgaven van vertrek van gereformeerde emigranten door het Algemeen Kerkelijk Bureau een goed beeld van deze groep te vormen (ook kwantitatief); terwijl deze series ook materiaal voor toekomstig genealogisch onderzoek bieden. Het archief geeft verder door de vele predikantenverslagen en -correspondentie een goed inzicht in de contacten zoals deze bestonden met de uitgezonden predikanten en hun werkzaamheden onder de Nederlandse migranten aan boord van de emigrantenschepen en in het bestemmingsland.

 

2) Dozen 1.656; 1.657; 1.661; 1668 zijn leeg (ze hebben wellicht oorspronkelijk de bundels notulen bevat).


Periode archief

1948-1977

Vindplaats

Protestantse Kerk in Nederland, Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht. Het archief zal na bewerking (gestart in 2005) worden overgedragen aan Het Utrechts Archief.

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan worden verkregen via de archivaris van het Protestants Landelijk Dienstencentrum.

Omvang; inventarisnummers

ca. 2 m.; 22 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

nog niet bewerkt in 2005

Toegang(en)

eigentijdse plaatsingslijstjes inliggend in dozen

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

- Archief H. ter Veen (Algemeen Diaconaal Bureau GKN) betreffende asielzoekers en vluchtelingenproblematiek (en transmigratie naar diverse 'traditionele' bestemmingslanden) (4 dozen 3212-3215 vanaf ca. 1981, ongeïnventariseerd)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen Deputaten voor de Emigratie 1949-1976 (losse bundels)*

 

- Agenda's /portischriften (handgeschreven) van ingekomen / uitgaande stukken (doos 1.654; 1.667)*

 

- Rapporten Deputaten Emigratie aan de Generale Synoden 1949; 1952; 1955; 1957; 1959; 1961; 1963 (doos 1.653)*

 

- Rapporten Generale Deputaten voor de Zending inzake Argentinië/Brazilië 1952-1959? (doos 1.653)

 

- Rondzendbrieven van de deputaten aan geëmigreerde predikanten 1953-1968 (doos 1.653)

 

- Verslagen, besluitenlijsten/notulen; financiële overzichten Interkerkelijke Commissie voor de geestelijke verzorging op passagiersschepen (1959-1967) (doos 1.653)*

 

- Opgaven Algemeen Kerkelijk Bureau van het vertrek van Gereformeerde Emigranten (1948-1957 (doos 1.655)*

 

- Begeleidingsbrieven Algemeen Kerkelijk Bureau bij toezending attestaties van emigranten naar Canada/ Verenigde Staten naar kerk van bestemming (1958-1969) (doos 1.659)

 

- Begeleidingsbrieven Algemeen Kerkelijk Bureau bij toezending attestaties buitenland divers (zie bestemmingslanden)1958-1968 (doos 1.659)

 

- Opgaven Algemeen Kerkelijk Bureau van vertrek naar Zuid-Afrika; Argentinië/Brazilië; Australië/Nieuw-Zeeland; 1958-1968 (doos 1.660)

 

- Acta Synoden Australië en Nieuw-Zeeland (gestencild) met correspondentie 1952-1960 (doos 1.666)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Accountantsrapporten 1949-1968 (doos 1.652)*

- Financiële overzichten 1965-1969 en later (doos 1.665)*

 

- Correspondentie Hervormde Emigratie Commissie 1949-1960 (doos 1.653)

- Correspondentie Deputaten Emigratie en Deputaten Zelfstandigwording Gereformeerde kerken in Zuid-Amerika (incl. notulen van de commissie van Bijstand van Deputaten Zelfstandigwording) 1960-1963 (doos 1.654)

- Correspondentie Deputaten Emigratie met Arapoti, Brazilië 1963-1971 (doos 1.663) en correspondentie met predikanten te en betreffende Tres Arroyos/Castrolanda, Carambei Brazilië 1956-1970 (doos 1.665)

- Correspondentie (incl. notulen, bulletins) International Reformed Agency for Migration 1965-1969 (doos 1.663)

- Correspondentie met Comité ter behartiging van de belangen van Argentijnse studenten 1965-1968 (doos 1.663)

- Correspondentie met predikanten te Australië 1966-1967 (doos 1.666)*

 

- Foto's predikanten m.n. in Canada (doos 1.665)

 

- Overzicht boordpredikanten voor de emigranten 1954-1962 (doos1.667)*

 

- Rapportages boordpredikanten aan Interkerkelijke Commissie voor de geestelijke verzorging op passagiersschepen 1961-1965 (doos 1.658)

 

- Voorlichtingsrapporten en reisverslagen (betreffende kerkelijk leven overzee) van:

- T. Cnossen (in hoedanigheid van directeur CEC) (1953-1961)

- H. Holtrop (1951)

- J. Kremer (1950-1960)

- G.M.A. Laernoes (1954) (doos 1.652)

 

- Welkomst/informatiebrochures Zuid-Afrika (Nederduits Gereformeerde kerk); Reformatorische Theologische Hogeschool Geelong, Australië) (doos 1.658; 1.664)

 

- Pensioenovereenkomsten uitgezonden predikanten (doos 1.665)

- Stukken betreffende reorganisatie 1973 (doos 1.665).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Appreciatie: uit het archief van de Deputaten Emigratie valt, via de als serieel te beschouwen opgaven van vertrek van gereformeerde emigranten door het Algemeen Kerkelijk Bureau een goed beeld van deze groep te vormen (ook kwantitatief); terwijl deze series ook materiaal voor toekomstig genealogisch onderzoek bieden. Het archief geeft verder door de vele predikantenverslagen en -correspondentie een goed inzicht in de contacten zoals deze bestonden met de uitgezonden predikanten en hun werkzaamheden onder de Nederlandse migranten aan boord van de emigrantenschepen en in het bestemmingsland.

 

2) Dozen 1.656; 1.657; 1.661; 1668 zijn leeg (ze hebben wellicht oorspronkelijk de bundels notulen bevat).


Analyse archivalia