Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Sociaal-Economische Raad

Naam archiefvormer Sociaal-Economische Raad
Periode van bestaan 1950-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

S.E.R.; SER

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Raad kwam tot stand krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisatie van 1950. In de onderzoeksperiode bestond hij uit 45 leden: 15 vertegenwoordigers van de werkgevers, 15 van de werknemers en 15 kroonleden. De kroonleden zijn onafhankelijke deskundigen die bij Koninklijk Besluit worden benoemd; de andere leden worden benoemd door de vakcentrale van werkgevers en werknemers. De Raad heeft een uit 12 leden bestaand Dagelijks Bestuur en een secretariaat. Hij is geen overheidsinstelling en financieel onafhankelijk. De advisering was meestal gedelegeerd aan commissies die vaak weer subcommissies, werkgroepen en werkcommissies hadden.

 

In 1965 adviseerde de Sociaal-Economische Raad over de opheffing van de Raad voor de Emigratie en de instelling van een Emigratie-Commissie van de SER ex. art. 43 wet B.O. Op 18 april 1968 zou deze Emigratie-Commissie van de Sociaal-Economische Raad worden geïnstalleerd.

 

Naast de Emigratie-Commissie (1968-1991) kunnen ook de onderstaande commissies van belang zijn voor emigratieonderzoek:

- Benelux Commissie 1950-1959

- Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) 1959-

 

 

voorzitters SER :

1950-1958 F. de Vries

1958-1964 G.M. Verrijn Stuart

1964-1967 J.W. de Pous

 

secretaris :

1950-1971 Hub. L. Jansen

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Volgens artikel 2 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie heeft de SER tot taak 'een in het belang van het Nederlandse volk dienende werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede het belang van het bedrijfsleven en de daartoe behorende personen te behartigen.'

In concreto betekent dit:

- advisering van de regering op sociaal en economisch gebied

- toezicht op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

- stimulering van nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven

- medewerking aan de uitvoering van enkele wetten.

 

De ministers zijn (tot 1995) verplicht om advies te vragen over alle belangrijke maatregelen op economisch en sociaal gebied. De adviesaanvraag van een minister wordt gestuurd aan de voorzitter van de Raad. Het dagelijks bestuur zendt de adviesaanvraag vervolgens ter behandeling aan een bestaande commissie of stelt na overleg een nieuwe commissie in.

 

In de Beneluxcommissie en vooral haar opvolger de Commissie ISEA kwam het onderwerp intra-Europese migratie veelvuldig aan de orde.

 

Tegenwoordig zijn de adviezen na vaststelling openbaar. De SER publiceerde zijn adviezen in een publicatiereeks, in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en los. Een klein aantal adviezen is niet gepubliceerd.

Voorloper

Hoge Raad van Arbeid (ten dele)

Nationale Werkeloosheidsraad

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

periodieken en publicaties van de SER

 

Adviezen uitgebracht door de Sociaal-Economische Raad

(Den Haag 1951- ....)

 

Mededelingenblad bedrijfsorganisatie. Officiële uitgave van de Sociaal-Economische Raad, 1 (1950) - 34 (1984).

 

Verordeningenblad bedrijfsorganisatie. Wekelijkse uitgave van de Sociaal-Economische Raad afl. 1 (1951) - afl. 49 (1984). [Van 1956-1958 tijdelijk gesplitst in: Verordeningenblad bedrijfsschappen en Verordeningenblad produktschappen. Samengegaan met: Mededelingenblad bedrijfsorganisatie, en voortgezet als: Mededelingen- en verordeningenblad bedrijfsorganisatie]

SER informatie- en documentatiebulletin, 1 (1961) - 21 (1981). [Verscheen aanvankelijk wekelijks, later tweewekelijks. Aanvankelijk onder de titel: Informatie- en documentatiebulletin voor leden van de Sociaal-Economische Raad. Voortgezet als: SER-bulletin]

Publicaties van de Sociaal-Economische Raad (Den Haag 1951-1960).

[Verschijnt onregelmatig. Voortgezet als: Uitgave van de Sociaal-Economische Raad]

Verslag van de werkzaamheden in de periode ...[1950-1953]. SER (Den Haag [1951-1954]). [Verscheen jaarlijks. 1951-1953 onder de titel: Verslag van de werkzaamheden over het jaar ... Voortzetting van: Verslag van de Economische Raad]

Verslag over ... [1954 - 1978]. Sociaal-Economische Raad (Den Haag [1955-1979]).

 

Verslag van de werkzaamheden van de Commissie voor Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden van de Sociaal-Economische Raad (Den Haag 1959).

 

De Sociaal-Economische Raad: taak, samenstelling en werkwijze. Een kritisch zelfonderzoek met reacties en commentaren, gedocumenteerd (Den Haag 1980). [rapport van de Commissie Taak, Samenstelling en Werkwijze Raad, voorzitter A.D. Belinfante]

 

literatuur

Camphuis, Willem, Tussen analyse en opportuniteit. De SER als adviseur voor de loon- en prijspolitiek (Amsterdam 2009).

 

Dercksen, W., P. Fortuyn, T. Jaspers, Vijfendertig jaar SER-adviezen (Deventer 1982).

 

Groenendaal, J., 'Dertig jaar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in Nederland', in: Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek, 45 (1982).

 

A.C.M. Kappelhof en V. Kingma, Onderzoeksgids Sociale Zekerheid 1890-1967 [bevat een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van de commissies aan de hand van de Commissie Sociale Verzekering]

 

Klamer, A., Verzuilde dromen. 40 jaar SER (Amsterdam 1990).

 

Peper, A., De Sociaal-Economische Raad: problemen en toekomst (Den Haag 1981).

 

Schreuder, E.A.T.M., Sociaal-Economische Raad, een institutioneel onderzoek naar de taken en handelingen van de SER, adviesorgaan van de regering en toporgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 1950-1997 (Den Haag 1998). [PIVOT-rapport nr. 58. Voor een overzicht van commissies, zie 65-77]

 

Scholten, G.H., De Sociaal-Economische Raad en de ministeriële verantwoordelijkheid (Meppel 1968).

 

Singh, W., Policy development. A study of the Social and Economic Council of the Netherlands (Rotterdam 1972).

Doorgenomen archieven / series

archief van de Sociaal-Economische Raad

Periode archief

1950-1979

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor stukken jonger dan 20 jaar is toestemming vereist van de Algemeen Secretaris van de SER.

Omvang; inventarisnummers

50 m., 1259 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ca 83 m.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Sociaal-Economische Raad (1947, 1949-) 1950-1979 (-1980) , Winschoten 1987) [Met historische en archivistische inleiding; op het NA bevinden zich nog twee niet gepubliceerde aanvullingen uit 1988 en 1995]

Kenmerk toegang

2.06.064

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

In het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond (KAB) bevinden zich zeer veel stukken van de SER en van haar Commissie Sociale Verzekeringen

 

Ook in het archief van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers bevinden zich archivalia van de SER

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief was vanaf het begin geordend volgens een alfabetisch rubriekenstelsel. Binnen de onderwerpen waren de stukken chronologisch geordend.

Seriële bescheiden

- Agenda's, notulen, vergaderstukken van de Sociaal Economische Raad 1950-1980 (met hiaten) (inv.nrs. 1-127; 128-131; 132; 1310-1328; 1379-1386)*

 

- Notulen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal Economische Raad 1950-1979 (inv.nr. 136)*

 

- Vergaderstukken Dagelijks Bestuur SER 1951-1976 (inv.nr. 137)*

 

- Correspondentie Dagelijks Bestuur SER 1951-1976 (inv.nr. 138)*

 

- Persberichten SER 1950-1979 (inv.nrs. 1329-1331)

 

- Adviezen van de SER 1950-1967 (gedrukte numerieke serie) (inv.nr. 1332-1335)

 

- Jaarverslagen 1950-1953 (inv.nr. 133)

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Inhoud overig

Algemeen :

- Opstellen en publiceren van adviezen en openbaarheid van vergaderingen 1950-1979 (inv. nr. 164)

 

- Overzicht van tussen 1950 en 1970 uitgebrachte adviezen, ca. 1970 (inv. nr. 1351)*

 

- '25 Jaar Sociaal-economisch Beleid', overzicht van 25 jaar activiteit van de SER, 1976 (inv. nr. 1352)

 

Commissies en werkgroepen:

Commissie Benelux 1949-1959 (inv.nrs. 302-304)

- plenaire commissie 1949-1959

- subcommissie Benelux 1952

- plenaire subcommissie 1952

werkgroep van de subcommissie 1952

 

Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden 1957-1979 (inv.nrs. 439-463), w.o.:

- instelling en samenstelling 1957-1973 (inv.nr. 439)

- notulen en vergaderstukken 1957-1979 (inv.nrs. 440-444)

- correspondentie 1960-1979 (inv.nr. 445)

- adviezen 1957-1979 (inv.nrs. 446-447)

- werkgroep landbouw 1957-1979 (inv.nrs. 451-454)

- werkgroep sociale aangelegenheden 1962-1979 (inv.nr. 460)

 

Commissie Europese Economische Integratie 1956-1957 (inv.nrs.427-438) w.o.:

- instelling, notulen, vergaderstukken (inv.nrs. 427-430).

Wetgeving:

1967 Emigratiewet, Stb.no. 78 (inv.nr. 171)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Archivalia van de Emigratie Commissie 1968-1991 zijn niet in de inventaris aangetroffen. Het is mogelijk dat dit materiaal nog berust bij de opvolger van de Emigratie Commissie, de Migratiecommissie (1991-1997).

Titel Dossierbeschrijving Sociaal-Economische Raad
Inventaristekst

seriële bescheiden

- inv.nrs. 1-127, 1310-1328 etc. Agenda's, notulen, vergaderstukken van de Sociaal Economische Raad 1950-1980 (met hiaten)

De vergaderstukken (vanaf inv.nr. 132) bevatten veelal de ontwerpadviezen, en ingekomen amendementen op ontwerpadviezen.

- inv.nr. 129 (notulen) bevat de notulen van de vergadering van 17-12-1965 waarin het ontwerpadvies op de overgang van de Raad voor de Emigratie naar de Commissie-Emigratieaangelegenheden (SER-commissie ex. art. 43 Wet B.O.) werd besproken;

- inv.nr. 1316 (vergaderstukken 1965) bevat het (ongedateerde) ontwerpadvies, inclusief amendement op de overgang van de Raad voor de Emigratie naar de Commissie-Emigratieaangelegenheden (SER-commissie ex. art. 43 Wet B.O.).

 

- inv.nr. 136 Notulen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal Economische Raad 1950-1979

Bevat o.m. de notulen van vergaderingen 1-223 van het Dagelijks Bestuur. Vergadering 124, dd. 21-04-1967 bevat stukken m.b.t. de voorbereiding van de instelling (voorstel tot personele samenstelling van de Commissie Emigratie-aangelegenheden), opvolger van de Raad voor de Emigratie.

 

- inv.nr. 137 Vergaderstukken Dagelijks Bestuur SER 1951-1976

Bevat o.m. minuten van de uitgaande correspondentie van de algemeen secretaris aan de leden van het Dagelijks Bestuur. Dit betreft vooral convocaties voor vergaderingen, agenda's. De in de correspondentie genoemde bijlagen/vergaderstukken bevinden zich vaak niet in deze omslag. In de omslag bevinden zich enkele stukken ten aanzien van de Emigratie-Commissie van de SER 1967-1968.

 

- inv.nr. 138 Correspondentie Dagelijks Bestuur SER 1951-1976

Bevat o.m. minuten van uitgaande correspondentie en inkomende correspondentie bij de algemeen secretaris, maar is verre van compleet. Het betreft een klein aantal brieven en minuten over de periode 1951-1956 en vervolgens twee inkomende brieven (1972 en 1976). Bevat geen materiaal van belang voor emigratieonderzoek.

 

inhoud overig

- inv. 1351 Overzicht van tussen 1950 en 1970 uitgebrachte adviezen, ca. 1970

Bevat o.m. de publicatie van de SER, Twintig jaren sociaal-economische adviezen, [1970], 78 p. Hierin is een chronologische opsomming opgenomen van door of namens de SER in 1950-1970 uitgebrachte adviezen over sociaal-economische aangelegenheden. Daarnaast heeft de publicatie ook een thematisch register van sociaal-economische onderwerpen, waarover door de SER werd geadviseerd in de periode 1950-1970. Voor de onderzoeksperiode is van belang de advisering van de SER op 21-01-1966 over de overgang van de Raad voor de Emigratie. Tot deze adviesaanvraag werd besloten in de vergadering van de ministerraad van 09-10-1964; de advisering werd uitgebracht door de Sociaal-Economische Raad zelf. De publicatie vermeldt tevens adviezen van de Emigratie-Commissie over financiering van emigratie/emigranten uit 1969.

Algemeen

Naam, varianten

S.E.R.; SER

Organisatie en inrichting

De Raad kwam tot stand krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisatie van 1950. In de onderzoeksperiode bestond hij uit 45 leden: 15 vertegenwoordigers van de werkgevers, 15 van de werknemers en 15 kroonleden. De kroonleden zijn onafhankelijke deskundigen die bij Koninklijk Besluit worden benoemd; de andere leden worden benoemd door de vakcentrale van werkgevers en werknemers. De Raad heeft een uit 12 leden bestaand Dagelijks Bestuur en een secretariaat. Hij is geen overheidsinstelling en financieel onafhankelijk. De advisering was meestal gedelegeerd aan commissies die vaak weer subcommissies, werkgroepen en werkcommissies hadden.

 

In 1965 adviseerde de Sociaal-Economische Raad over de opheffing van de Raad voor de Emigratie en de instelling van een Emigratie-Commissie van de SER ex. art. 43 wet B.O. Op 18 april 1968 zou deze Emigratie-Commissie van de Sociaal-Economische Raad worden geïnstalleerd.

 

Naast de Emigratie-Commissie (1968-1991) kunnen ook de onderstaande commissies van belang zijn voor emigratieonderzoek:

- Benelux Commissie 1950-1959

- Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) 1959-

 

 

voorzitters SER :

1950-1958 F. de Vries

1958-1964 G.M. Verrijn Stuart

1964-1967 J.W. de Pous

 

secretaris :

1950-1971 Hub. L. Jansen

Taak, activiteiten

Volgens artikel 2 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie heeft de SER tot taak 'een in het belang van het Nederlandse volk dienende werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede het belang van het bedrijfsleven en de daartoe behorende personen te behartigen.'

In concreto betekent dit:

- advisering van de regering op sociaal en economisch gebied

- toezicht op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

- stimulering van nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven

- medewerking aan de uitvoering van enkele wetten.

 

De ministers zijn (tot 1995) verplicht om advies te vragen over alle belangrijke maatregelen op economisch en sociaal gebied. De adviesaanvraag van een minister wordt gestuurd aan de voorzitter van de Raad. Het dagelijks bestuur zendt de adviesaanvraag vervolgens ter behandeling aan een bestaande commissie of stelt na overleg een nieuwe commissie in.

 

In de Beneluxcommissie en vooral haar opvolger de Commissie ISEA kwam het onderwerp intra-Europese migratie veelvuldig aan de orde.

 

Tegenwoordig zijn de adviezen na vaststelling openbaar. De SER publiceerde zijn adviezen in een publicatiereeks, in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en los. Een klein aantal adviezen is niet gepubliceerd.

Voorloper

Hoge Raad van Arbeid (ten dele)

Nationale Werkeloosheidsraad

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

periodieken en publicaties van de SER

 

Adviezen uitgebracht door de Sociaal-Economische Raad

(Den Haag 1951- ....)

 

Mededelingenblad bedrijfsorganisatie. Officiële uitgave van de Sociaal-Economische Raad, 1 (1950) - 34 (1984).

 

Verordeningenblad bedrijfsorganisatie. Wekelijkse uitgave van de Sociaal-Economische Raad afl. 1 (1951) - afl. 49 (1984). [Van 1956-1958 tijdelijk gesplitst in: Verordeningenblad bedrijfsschappen en Verordeningenblad produktschappen. Samengegaan met: Mededelingenblad bedrijfsorganisatie, en voortgezet als: Mededelingen- en verordeningenblad bedrijfsorganisatie]

SER informatie- en documentatiebulletin, 1 (1961) - 21 (1981). [Verscheen aanvankelijk wekelijks, later tweewekelijks. Aanvankelijk onder de titel: Informatie- en documentatiebulletin voor leden van de Sociaal-Economische Raad. Voortgezet als: SER-bulletin]

Publicaties van de Sociaal-Economische Raad (Den Haag 1951-1960).

[Verschijnt onregelmatig. Voortgezet als: Uitgave van de Sociaal-Economische Raad]

Verslag van de werkzaamheden in de periode ...[1950-1953]. SER (Den Haag [1951-1954]). [Verscheen jaarlijks. 1951-1953 onder de titel: Verslag van de werkzaamheden over het jaar ... Voortzetting van: Verslag van de Economische Raad]

Verslag over ... [1954 - 1978]. Sociaal-Economische Raad (Den Haag [1955-1979]).

 

Verslag van de werkzaamheden van de Commissie voor Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden van de Sociaal-Economische Raad (Den Haag 1959).

 

De Sociaal-Economische Raad: taak, samenstelling en werkwijze. Een kritisch zelfonderzoek met reacties en commentaren, gedocumenteerd (Den Haag 1980). [rapport van de Commissie Taak, Samenstelling en Werkwijze Raad, voorzitter A.D. Belinfante]

 

literatuur

Camphuis, Willem, Tussen analyse en opportuniteit. De SER als adviseur voor de loon- en prijspolitiek (Amsterdam 2009).

 

Dercksen, W., P. Fortuyn, T. Jaspers, Vijfendertig jaar SER-adviezen (Deventer 1982).

 

Groenendaal, J., 'Dertig jaar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in Nederland', in: Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek, 45 (1982).

 

A.C.M. Kappelhof en V. Kingma, Onderzoeksgids Sociale Zekerheid 1890-1967 [bevat een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van de commissies aan de hand van de Commissie Sociale Verzekering]

 

Klamer, A., Verzuilde dromen. 40 jaar SER (Amsterdam 1990).

 

Peper, A., De Sociaal-Economische Raad: problemen en toekomst (Den Haag 1981).

 

Schreuder, E.A.T.M., Sociaal-Economische Raad, een institutioneel onderzoek naar de taken en handelingen van de SER, adviesorgaan van de regering en toporgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 1950-1997 (Den Haag 1998). [PIVOT-rapport nr. 58. Voor een overzicht van commissies, zie 65-77]

 

Scholten, G.H., De Sociaal-Economische Raad en de ministeriële verantwoordelijkheid (Meppel 1968).

 

Singh, W., Policy development. A study of the Social and Economic Council of the Netherlands (Rotterdam 1972).

Doorgenomen archieven / series

archief van de Sociaal-Economische Raad

Periode archief

1950-1979

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor stukken jonger dan 20 jaar is toestemming vereist van de Algemeen Secretaris van de SER.

Omvang; inventarisnummers

50 m., 1259 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ca 83 m.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Sociaal-Economische Raad (1947, 1949-) 1950-1979 (-1980) , Winschoten 1987) [Met historische en archivistische inleiding; op het NA bevinden zich nog twee niet gepubliceerde aanvullingen uit 1988 en 1995]

Kenmerk toegang

2.06.064

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

In het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond (KAB) bevinden zich zeer veel stukken van de SER en van haar Commissie Sociale Verzekeringen

 

Ook in het archief van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers bevinden zich archivalia van de SER

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief was vanaf het begin geordend volgens een alfabetisch rubriekenstelsel. Binnen de onderwerpen waren de stukken chronologisch geordend.

Seriële bescheiden

- Agenda's, notulen, vergaderstukken van de Sociaal Economische Raad 1950-1980 (met hiaten) (inv.nrs. 1-127; 128-131; 132; 1310-1328; 1379-1386)*

 

- Notulen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal Economische Raad 1950-1979 (inv.nr. 136)*

 

- Vergaderstukken Dagelijks Bestuur SER 1951-1976 (inv.nr. 137)*

 

- Correspondentie Dagelijks Bestuur SER 1951-1976 (inv.nr. 138)*

 

- Persberichten SER 1950-1979 (inv.nrs. 1329-1331)

 

- Adviezen van de SER 1950-1967 (gedrukte numerieke serie) (inv.nr. 1332-1335)

 

- Jaarverslagen 1950-1953 (inv.nr. 133)

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Inhoud overig

Algemeen :

- Opstellen en publiceren van adviezen en openbaarheid van vergaderingen 1950-1979 (inv. nr. 164)

 

- Overzicht van tussen 1950 en 1970 uitgebrachte adviezen, ca. 1970 (inv. nr. 1351)*

 

- '25 Jaar Sociaal-economisch Beleid', overzicht van 25 jaar activiteit van de SER, 1976 (inv. nr. 1352)

 

Commissies en werkgroepen:

Commissie Benelux 1949-1959 (inv.nrs. 302-304)

- plenaire commissie 1949-1959

- subcommissie Benelux 1952

- plenaire subcommissie 1952

werkgroep van de subcommissie 1952

 

Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden 1957-1979 (inv.nrs. 439-463), w.o.:

- instelling en samenstelling 1957-1973 (inv.nr. 439)

- notulen en vergaderstukken 1957-1979 (inv.nrs. 440-444)

- correspondentie 1960-1979 (inv.nr. 445)

- adviezen 1957-1979 (inv.nrs. 446-447)

- werkgroep landbouw 1957-1979 (inv.nrs. 451-454)

- werkgroep sociale aangelegenheden 1962-1979 (inv.nr. 460)

 

Commissie Europese Economische Integratie 1956-1957 (inv.nrs.427-438) w.o.:

- instelling, notulen, vergaderstukken (inv.nrs. 427-430).

Wetgeving:

1967 Emigratiewet, Stb.no. 78 (inv.nr. 171)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Archivalia van de Emigratie Commissie 1968-1991 zijn niet in de inventaris aangetroffen. Het is mogelijk dat dit materiaal nog berust bij de opvolger van de Emigratie Commissie, de Migratiecommissie (1991-1997).


Doorgenomen archieven / series

archief van de Sociaal-Economische Raad

Periode archief

1950-1979

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor stukken jonger dan 20 jaar is toestemming vereist van de Algemeen Secretaris van de SER.

Omvang; inventarisnummers

50 m., 1259 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ca 83 m.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Sociaal-Economische Raad (1947, 1949-) 1950-1979 (-1980) , Winschoten 1987) [Met historische en archivistische inleiding; op het NA bevinden zich nog twee niet gepubliceerde aanvullingen uit 1988 en 1995]

Kenmerk toegang

2.06.064

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

In het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond (KAB) bevinden zich zeer veel stukken van de SER en van haar Commissie Sociale Verzekeringen

 

Ook in het archief van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers bevinden zich archivalia van de SER

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief was vanaf het begin geordend volgens een alfabetisch rubriekenstelsel. Binnen de onderwerpen waren de stukken chronologisch geordend.

Seriële bescheiden

- Agenda's, notulen, vergaderstukken van de Sociaal Economische Raad 1950-1980 (met hiaten) (inv.nrs. 1-127; 128-131; 132; 1310-1328; 1379-1386)*

 

- Notulen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal Economische Raad 1950-1979 (inv.nr. 136)*

 

- Vergaderstukken Dagelijks Bestuur SER 1951-1976 (inv.nr. 137)*

 

- Correspondentie Dagelijks Bestuur SER 1951-1976 (inv.nr. 138)*

 

- Persberichten SER 1950-1979 (inv.nrs. 1329-1331)

 

- Adviezen van de SER 1950-1967 (gedrukte numerieke serie) (inv.nr. 1332-1335)

 

- Jaarverslagen 1950-1953 (inv.nr. 133)

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Inhoud overig

Algemeen :

- Opstellen en publiceren van adviezen en openbaarheid van vergaderingen 1950-1979 (inv. nr. 164)

 

- Overzicht van tussen 1950 en 1970 uitgebrachte adviezen, ca. 1970 (inv. nr. 1351)*

 

- '25 Jaar Sociaal-economisch Beleid', overzicht van 25 jaar activiteit van de SER, 1976 (inv. nr. 1352)

 

Commissies en werkgroepen:

Commissie Benelux 1949-1959 (inv.nrs. 302-304)

- plenaire commissie 1949-1959

- subcommissie Benelux 1952

- plenaire subcommissie 1952

werkgroep van de subcommissie 1952

 

Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden 1957-1979 (inv.nrs. 439-463), w.o.:

- instelling en samenstelling 1957-1973 (inv.nr. 439)

- notulen en vergaderstukken 1957-1979 (inv.nrs. 440-444)

- correspondentie 1960-1979 (inv.nr. 445)

- adviezen 1957-1979 (inv.nrs. 446-447)

- werkgroep landbouw 1957-1979 (inv.nrs. 451-454)

- werkgroep sociale aangelegenheden 1962-1979 (inv.nr. 460)

 

Commissie Europese Economische Integratie 1956-1957 (inv.nrs.427-438) w.o.:

- instelling, notulen, vergaderstukken (inv.nrs. 427-430).

Wetgeving:

1967 Emigratiewet, Stb.no. 78 (inv.nr. 171)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Archivalia van de Emigratie Commissie 1968-1991 zijn niet in de inventaris aangetroffen. Het is mogelijk dat dit materiaal nog berust bij de opvolger van de Emigratie Commissie, de Migratiecommissie (1991-1997).


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Sociaal-Economische Raad
Inventaristekst

seriële bescheiden

- inv.nrs. 1-127, 1310-1328 etc. Agenda's, notulen, vergaderstukken van de Sociaal Economische Raad 1950-1980 (met hiaten)

De vergaderstukken (vanaf inv.nr. 132) bevatten veelal de ontwerpadviezen, en ingekomen amendementen op ontwerpadviezen.

- inv.nr. 129 (notulen) bevat de notulen van de vergadering van 17-12-1965 waarin het ontwerpadvies op de overgang van de Raad voor de Emigratie naar de Commissie-Emigratieaangelegenheden (SER-commissie ex. art. 43 Wet B.O.) werd besproken;

- inv.nr. 1316 (vergaderstukken 1965) bevat het (ongedateerde) ontwerpadvies, inclusief amendement op de overgang van de Raad voor de Emigratie naar de Commissie-Emigratieaangelegenheden (SER-commissie ex. art. 43 Wet B.O.).

 

- inv.nr. 136 Notulen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal Economische Raad 1950-1979

Bevat o.m. de notulen van vergaderingen 1-223 van het Dagelijks Bestuur. Vergadering 124, dd. 21-04-1967 bevat stukken m.b.t. de voorbereiding van de instelling (voorstel tot personele samenstelling van de Commissie Emigratie-aangelegenheden), opvolger van de Raad voor de Emigratie.

 

- inv.nr. 137 Vergaderstukken Dagelijks Bestuur SER 1951-1976

Bevat o.m. minuten van de uitgaande correspondentie van de algemeen secretaris aan de leden van het Dagelijks Bestuur. Dit betreft vooral convocaties voor vergaderingen, agenda's. De in de correspondentie genoemde bijlagen/vergaderstukken bevinden zich vaak niet in deze omslag. In de omslag bevinden zich enkele stukken ten aanzien van de Emigratie-Commissie van de SER 1967-1968.

 

- inv.nr. 138 Correspondentie Dagelijks Bestuur SER 1951-1976

Bevat o.m. minuten van uitgaande correspondentie en inkomende correspondentie bij de algemeen secretaris, maar is verre van compleet. Het betreft een klein aantal brieven en minuten over de periode 1951-1956 en vervolgens twee inkomende brieven (1972 en 1976). Bevat geen materiaal van belang voor emigratieonderzoek.

 

inhoud overig

- inv. 1351 Overzicht van tussen 1950 en 1970 uitgebrachte adviezen, ca. 1970

Bevat o.m. de publicatie van de SER, Twintig jaren sociaal-economische adviezen, [1970], 78 p. Hierin is een chronologische opsomming opgenomen van door of namens de SER in 1950-1970 uitgebrachte adviezen over sociaal-economische aangelegenheden. Daarnaast heeft de publicatie ook een thematisch register van sociaal-economische onderwerpen, waarover door de SER werd geadviseerd in de periode 1950-1970. Voor de onderzoeksperiode is van belang de advisering van de SER op 21-01-1966 over de overgang van de Raad voor de Emigratie. Tot deze adviesaanvraag werd besloten in de vergadering van de ministerraad van 09-10-1964; de advisering werd uitgebracht door de Sociaal-Economische Raad zelf. De publicatie vermeldt tevens adviezen van de Emigratie-Commissie over financiering van emigratie/emigranten uit 1969.