Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Financiële Raad

Naam archiefvormer Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Financiële Raad
Periode van bestaan 1951-2004
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

G.F.R.; GFR

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Synode

 

De Generale Financiële Raad was één van de organen van bijstand van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij was ingesteld krachtens de Kerkorde van 1951, Ordinantie nr.16-17. De Raad telde 9 leden, die werden benoemd door de Generale Synode, mede op voordracht van de Algemene Kerkvoogdijraad en de Algemene Diaconale Raad. Het toezicht op de GFR werd uitgeoefend door het Generaal College van Toezicht.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Generale Financiële Raad was verantwoordelijk voor de werving en het beheer van de gelden van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij stelde het centrale budget vast en verleende goedkeuring aan de begrotingen van alle kerkelijke rechtspersonen (d.w.z. de begrotingen voor de kas voor de administratiekosten en van het collecteplan; die van de fondsen en de kassen, die bij de GFR in beheer waren en die van de overige organen van bijstand). Tevens moest de GFR de statuten of contracten van de kerkelijke rechtspersonen goedkeuren Daarnaast verleende de GFR uit aparte fondsen steun aan plaatselijke gemeenten die in bijzondere nood verkeerden of aan bijzondere activiteiten die niet van plaatselijke gemeenten uitgingen.

Voorloper

Quaestor-Generaal

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

De kerk aan het werk. Een schets van de betekenis der organen van bijstand voor het leven der Nederlandse Hervormde Kerk en hun Geschiedenis van 1945 tot 1955, samengesteld in opdracht van het moderamen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, door de Raad voor de zaken van Pers en Publiciteit (Den Haag 1955).

 

Bijlagen van de Handelingen der Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk. Ten jare 1951/1952 (Den Haag 1955). [Bijlage IV, Ontwerp van een generale regeling voor de financiën, voortvloeiende uit Ord. 16.17.2, p. 109-123]

 

Verslag van de Generale Financiële Raad der Nederlandse Hervormde Kerk over het jaar…. [voortgezet als Generale Financiële Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk. Verslag over het jaar…. Deze jaarverslagen bevatten een rekening en balans per jaar van de Hervormde Emigratie Commissie]

Doorgenomen archieven / series

Archief Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Financiële Raad

Periode archief

1951-1980

Vindplaats

Protestantse Kerk in Nederland, Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht, hulpdepot Wierden.

Het archief zal na bewerking worden overgebracht naar Het Utrechts Archief.

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

423 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Generale Financiële Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk over de jaren 1951-1980

Kenmerk toegang

098, 099, 100

 

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief is gedeeltelijk verloren gegaan. Vanaf 1960 zijn alle stukken bewaard gebleven. De stukken zijn in dossiers geordend en gerubriceerd volgens een lettercode (zie inventaris). De voorlopige inventaris is gemaakt door het Nationaal Archief, voor overbrenging in 2005 naar het PLD, Utrecht (oude toegangscode Nationaal Archief 2.19.101) De beschrijving verwijst naar de oude codes en inventarisnummers.

Seriële bescheiden

- Notulen en bijlagen van de vergaderingen van de GFR 1960-1964 (inv.nrs. 394-420)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- E 6 Hervormde Emigratie Commissie: Financiën 1963-1967 (doos 24)

- E 63, Commissie Kerk Overzee 1960-1967 (doos 36)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

In de collectie jaarverslagen van de organen van bijstand van de Nederlandse Hervormde Kerk, per 2005 in bewerking in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht, bevinden zich de deels gedrukte, deels gestencilde jaarverslagen van de GFR over de jaren 1953-1958; 1968-1983 (doos 3). Deze zullen, voor zover niet aanwezig, worden ingevoegd in het GFR-archief.

Algemeen

Naam, varianten

G.F.R.; GFR

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Synode

 

De Generale Financiële Raad was één van de organen van bijstand van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij was ingesteld krachtens de Kerkorde van 1951, Ordinantie nr.16-17. De Raad telde 9 leden, die werden benoemd door de Generale Synode, mede op voordracht van de Algemene Kerkvoogdijraad en de Algemene Diaconale Raad. Het toezicht op de GFR werd uitgeoefend door het Generaal College van Toezicht.

Taak, activiteiten

De Generale Financiële Raad was verantwoordelijk voor de werving en het beheer van de gelden van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij stelde het centrale budget vast en verleende goedkeuring aan de begrotingen van alle kerkelijke rechtspersonen (d.w.z. de begrotingen voor de kas voor de administratiekosten en van het collecteplan; die van de fondsen en de kassen, die bij de GFR in beheer waren en die van de overige organen van bijstand). Tevens moest de GFR de statuten of contracten van de kerkelijke rechtspersonen goedkeuren Daarnaast verleende de GFR uit aparte fondsen steun aan plaatselijke gemeenten die in bijzondere nood verkeerden of aan bijzondere activiteiten die niet van plaatselijke gemeenten uitgingen.

Voorloper

Quaestor-Generaal

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

De kerk aan het werk. Een schets van de betekenis der organen van bijstand voor het leven der Nederlandse Hervormde Kerk en hun Geschiedenis van 1945 tot 1955, samengesteld in opdracht van het moderamen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, door de Raad voor de zaken van Pers en Publiciteit (Den Haag 1955).

 

Bijlagen van de Handelingen der Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk. Ten jare 1951/1952 (Den Haag 1955). [Bijlage IV, Ontwerp van een generale regeling voor de financiën, voortvloeiende uit Ord. 16.17.2, p. 109-123]

 

Verslag van de Generale Financiële Raad der Nederlandse Hervormde Kerk over het jaar…. [voortgezet als Generale Financiële Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk. Verslag over het jaar…. Deze jaarverslagen bevatten een rekening en balans per jaar van de Hervormde Emigratie Commissie]

Doorgenomen archieven / series

Archief Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Financiële Raad

Periode archief

1951-1980

Vindplaats

Protestantse Kerk in Nederland, Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht, hulpdepot Wierden.

Het archief zal na bewerking worden overgebracht naar Het Utrechts Archief.

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

423 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Generale Financiële Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk over de jaren 1951-1980

Kenmerk toegang

098, 099, 100

 

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief is gedeeltelijk verloren gegaan. Vanaf 1960 zijn alle stukken bewaard gebleven. De stukken zijn in dossiers geordend en gerubriceerd volgens een lettercode (zie inventaris). De voorlopige inventaris is gemaakt door het Nationaal Archief, voor overbrenging in 2005 naar het PLD, Utrecht (oude toegangscode Nationaal Archief 2.19.101) De beschrijving verwijst naar de oude codes en inventarisnummers.

Seriële bescheiden

- Notulen en bijlagen van de vergaderingen van de GFR 1960-1964 (inv.nrs. 394-420)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- E 6 Hervormde Emigratie Commissie: Financiën 1963-1967 (doos 24)

- E 63, Commissie Kerk Overzee 1960-1967 (doos 36)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

In de collectie jaarverslagen van de organen van bijstand van de Nederlandse Hervormde Kerk, per 2005 in bewerking in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht, bevinden zich de deels gedrukte, deels gestencilde jaarverslagen van de GFR over de jaren 1953-1958; 1968-1983 (doos 3). Deze zullen, voor zover niet aanwezig, worden ingevoegd in het GFR-archief.


Doorgenomen archieven / series

Archief Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Financiële Raad

Periode archief

1951-1980

Vindplaats

Protestantse Kerk in Nederland, Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht, hulpdepot Wierden.

Het archief zal na bewerking worden overgebracht naar Het Utrechts Archief.

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

423 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Generale Financiële Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk over de jaren 1951-1980

Kenmerk toegang

098, 099, 100

 

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief is gedeeltelijk verloren gegaan. Vanaf 1960 zijn alle stukken bewaard gebleven. De stukken zijn in dossiers geordend en gerubriceerd volgens een lettercode (zie inventaris). De voorlopige inventaris is gemaakt door het Nationaal Archief, voor overbrenging in 2005 naar het PLD, Utrecht (oude toegangscode Nationaal Archief 2.19.101) De beschrijving verwijst naar de oude codes en inventarisnummers.

Seriële bescheiden

- Notulen en bijlagen van de vergaderingen van de GFR 1960-1964 (inv.nrs. 394-420)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- E 6 Hervormde Emigratie Commissie: Financiën 1963-1967 (doos 24)

- E 63, Commissie Kerk Overzee 1960-1967 (doos 36)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

In de collectie jaarverslagen van de organen van bijstand van de Nederlandse Hervormde Kerk, per 2005 in bewerking in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht, bevinden zich de deels gedrukte, deels gestencilde jaarverslagen van de GFR over de jaren 1953-1958; 1968-1983 (doos 3). Deze zullen, voor zover niet aanwezig, worden ingevoegd in het GFR-archief.


Analyse archivalia