Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00208
31-01-1946
Samenvatting
Notulen van de zesde vergadering van de Raad van de Economische Samenwerking, gehouden op 29, 30 en 31 januari te Brussel. Franstalig.

De vergadering bespreekt de naderende Amerikaanse Trade and Employment Conference. Deze conferentie heeft tot doel het onderzoeken van de mogelijkheden tot een plurilateraal akkoord rondom het wegnemen van diversie commerciële barrières. Voorzitter Suetens hoopt tot een gemeenschappelijk standpunt van de vier deelnemende landen te komen jegens deze conferentie.
Suetens, met steun van de andere aanwezigen, verwerpt in principe alle commerciële restricties. Onenigheid ontstaat (zie ook G00207) over de positie van regionale preferenties in deze discussie. Lamping wenst een consultatie van deze ideeën bij de Engelsen, maar Suetens is tegen een dergelijke officiële consultatie. Zijn voorstel voor een verkennende studie in commissieverband naar een eventuele 'union préférentielle'( zie resolutie), wordt aangenomen.

Hierna wordt het werk van verschillende commissies besproken: de Commissie voor Patenten en Licensies krijgt het vertrouwen van de Raad. De Commissie van Industriële Contacten rapporteert over eventuele samenwerkingsverbanden met de organisatie l'ECO rondom. De Commissie van Landbouwcontacten rapporteert over de diverse informatie rondom het gestage herstel van de Duitse landbouw en er wordt besloten de Commodity Arrangements over te hevelen naar de Commissie voor Internationale Overeenkomsten. Deze Commissie zal ook onderzoeken of het wenselijk is de Commissie voor Kunstmest te behouden. De Commisie voor Sociale Zekerheid gaat het probleem van full-employment onderzoeken. De Commisie voor Industriële Contacten en de Commissie voor Transport worden aangespoord snel met constructieve voorstellen te komen.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 19 maart in Luxemburg.

Bijlagen: Resolutie 1: Duitse patenten
Resolutie 2: Onderzoek naar Regionale Verdragen (zie ook: G00207)

Het document gaat vergezeld van een toelichting van Lamping, waarin hij een verband legt tussen de Franse houding omtrent de voorwaarden voor de Commissie voor Industriële Contacten en hun wens tot een douaneovereenkomst in tripartiteverband. Ook reflecteert hij op de Belgische houding. Suetens heeft zich onverwacht kritisch getoond tegenover Frankrijk en Lamping constateert dat België zich meer op Nederland richt.