Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Aartsbroederschap der Heilige Vijf Wonden Onzes Heren Jezus Christus

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Aartsbroederschap der Heilige Vijf Wonden Onzes Heren Jezus Christus
Alternatieve namen
 • Broederschap van het Koordje van Sint-Franciscus (Naam waaronder deze broederschap doorgaans bekend stond)
Plaats Assisi
Provincie ? onbekend
Bisdom Buitenland
Begindatum 19 november 1585 (oprichting)
Einddatum
Doelstelling

'1. Om door het dragen van het Koordje, de gedachtenis van het lijden des Zaligmakers te vernieuwen, zooals aan de leden van deze broederschap wordt te kennen gegeven, wanneer zij met het Koordje van den H. Franciscus worden omgord. [...]

2. om daardoor de goede en oude gewoonte van dikwijls te biechten en te communiceeren, en andere godsdienstige werken te verrichten, wederom te doen herleven.

3. Opdat zij, die niet geroepen worden, om de wereld te verlaten en in een der drie orden van den H. Franciscus te leven, ten minste door het dragen der koord Jesus navolgen en alzoo tot de deugd aangespoord en in de liefde Gods ontstoken zouden worden.' (Verheijen)

Bronvermelding

Zie 'Literatuur over de broederschap'.

Opmerkingen

Verheijen geeft van Beringer afwijkende oprichtingsdatum 10 november 1586.

Broederschappen van dit type

Toon broederschappen van dit type
Verberg broederschappen van dit type
Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van het Koordje van St. Franciscus Amsterdam 1831 1862 Haarlem

H. Antonius van Padua, hulpkerk H. Franciscus van Assisi

Aartsbroederschap van het Koordje Maastricht 1899 1899 Roermond

Kloosterkerk (Heilige Bonaventura)

Broederschap van het Koordje van St. Franciscus Ammerzoden 1852 1852 Den Bosch
Broederschap van het Koordje van St. Franciscus Hoorn 1862 1862 Haarlem

H. Franciscus van Assisi

Broederschap van het Koordje van Sint-Franciscus Haarlem 1654 1862 Haarlem

H. Antonius van Padua.

Broederschap Heilige Franciscus Venray 1870 1954 Roermond

Klooster Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

Broederschap van het Koordje van St. Franciscus Den Haag 1769 1913 Haarlem

H. Antonius van Padua

Broederschap van het Koordje van de Heilige Vader Franciscus Gorinchem 1844 1848 Utrecht
Aartsbroederschap der Heilige Vijf Wonden Onzes Heren Jezus Christus Assisi 1585 Buitenland
Aartsbroederschap van het Koordje [van St. Franciscus] Amsterdam 1881 1881 Haarlem

H. Willibrordus buiten de veste

Aartsbroederschap van het Koordje van de Heilige Vader Franciscus Weert 1890 1915 Roermond

kerk van de Minderbroeders

Broederschap van het Koordje van St. Franciscus Gemert 1852 1852 Den Bosch
Broederschap van de Heilige Vijf Wonden Amsterdam 1757 1848 Haarlem

H. Antonius van Padua

Literatuur


Toon literatuur over de broederschap

Literatuur over de broederschap


Verberg literatuur over de broederschap
 • Beringer, Franz, Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch. Handbuch für Geistliche und Laien (Paderborn 10e druk; 1893) 694-696.. PicartaWorldcat
 • Verheijen, J., Beknopte verhandeling over de meest bekende broederschappen en andere godvruchtige oefeningen (Breda 1874) 129-133.. PicartaWorldcat

Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
 • Vanden Broecke, Franciscus, Handtboecxken der Broederschap vande Coorde van S. Franciscvs, inhoudende vele schoone leeringhen ende deuote oeffeningen (Leuven 1616). PicartaWorldcat
 • Vanden Broecke, Franciscus, Handtboecxken der Broederschap vande Coorde van S. Franciscus. Inhoudende vele schoone leeringen ende devote oeffeningen (Leuven 1619). PicartaWorldcat
 • De kleyne geestelijcke wyn-persse, oft kort begrijp van den oorspronck, weerdigheydt, mirakelen, conditien, privelegien, vruchten, en aflaten van 't wijt vermaert Aerts-broederschap van de HH. vijf wonden en lijden Chrisi, genaemt der Koorde van den vader Franciscus ... Met eenige gebeden, en de seven privilegien van St. Franciscus (Leuven 1682). PicartaWorldcat
 • e kleyne geestelyke wyn-persse, of kort begryp van den oorspronk, weerdigheyt, mirakelen, conditien, privilegien, vrugten en aflaten van 't wijt vermaert Aerts-broederschap van de H.H. vyf wonden en lijden Christi, genaamt der Koorde van den vader Franciscus (Amsterdam 1731). PicartaWorldcat
 • De kleyne geestelyke wyn-persse of kort begrip van den oorspronk, weerdigheit, mirakelen, conditien, privilegien, vrugten en aflaten van 't wyt vermaart Aarts broederschap van de H.H. Vyf Wonden en lyden Christi .. (Amsterdam 1745). PicartaWorldcat
 • De klyne geestelyke wyn-persse, of kort begrip van den oorspronk, weerdigheit, mirakelen, conditien, prevelegien, vrugten, en aflaten van 't wyt vermaart aarts broederschap van de H.H. vyf Wonden en lyden Christi, genaamt der coorde van den vader Franciscus. Met een beklag van Christus en Maria over d'ondankbaarheyd, ende vergetinge van 't lyden Christi ... ; met eenige gebeden en de zeve privilegien van St. Franciscus (Amsterdam 1748). PicartaWorldcat
 • De klyne geestelyke wyn-persse, of kort begrip van den oorspronk, weerdigheit, mirakelen, conditien, previlegien, vrugten, en aflaten van 't wyt vermaart Aarts-broederschap van de H.H. Vyf Wonden en Lyden Christi, genaamt der Coorde van den H. Vader Franciscus, met een beklag van Christus en Maria over d'ondankbaarheid, ende vergetinge van 't lyden Christi, hoe dat men 't zelve eenigsints kan vergelden, hoe aangenaam dit aan Godt is, en hoe profytelyk tot alle deugden : met eenige gebede en de zeve previlegien van St. Franciscus (Amsterdam 1754). PicartaWorldcat
 • De kleyne geestelyke wyn-persse, of Kort begrip van den oorsprong, waardigheyt, mirakelen, conditien, previlegien, vrugten en aflaten van 't wydvermaart Aarts-Broederschap van de H. vyf wonden en lyden Christi, genaamt de order van den H. Vader Franciscus. Met eenige gebeden en zeven previlegien van de H. Franciscus (Antwerpen 1773). PicartaWorldcat
 • De kleine geestelyke wyn-persse, of kort begryp van den oorspronk, weerdigheid, mirakelen, conditien, previlegien, vrugten en aflaaten, van 't wyt vermaart Aarts-broederschap van de H. H. Vyf Wonden en lyden Christi: genaamt der Koorde van den H. Vader Franciscus. Met een beklag van Christus en Maria, over d'ondankbaarheid ende vergetinge van 't lyden Christi. Hoe dat men 't zelve eenigsints kan vergelden, hoe aangenaam het aan Godt is, en hoe profytelyk tot alle deugden. Met eenige gebeden en de zeven Previlgien van St. Francisçus (Antwerpen ca. 1775). PicartaWorldcat
 • De klyne geestelyke wyn-persse, of kort begrip van den oorspronk, waardigheid, mirakelen, conditien, priviligien, vrugten, en aflaaten van 't wyt vermaart Aarts-broederschap van de H. H. Vyf Wonden en Lyden Christi, genaamt de Order van den H. Vader Franciscus ... Met eenige gebede ende zeven privilegien van St. Franciscus (Amsterdam 1783). PicartaWorldcat
 • De klyne geestelyke wyn-persse, of kort begrip van den oorspronk, waardigheid ... vrugten, en aflaaten van 't wyt vermaart Aarts Broederschap van de H.H. Vyf Wonden en Lyden Christi, genaamt de Order van den H. Vader Franciscus .. (Amsterdam 1797). PicartaWorldcat
 • De kleine geestelyke wyn-persse, of Kort begrip van den oorsprong, waardigheid, mirakelen, conditiën, privilegiën, vrugten en aflaaten van 't wyd vermaard Aarts-broederschap van de H. H. Vyf Wonden en lyden van Christus, genaamt de Order van den H. Vader Franciscus, met een beklag van Christus en Maria over de ondankbaarheid en vergetinge van 't lyden Christus, hoe dat men 't zelve eenigzints kan vergelden, hoe aangenaam dit aan God is, en hoe profytelyk tot alle deugden (Amsterdam 1805). PicartaWorldcat
 • Kort berigt van de Aarts-broederschap der heilige vijf wonden, genaamd: Het koordje van den H. Franciscus (Amsterdam 1822). PicartaWorldcat
 • Kort verhaal van den vollen en vermaarden aflaat van Portiuncula, welke in al de kerken van het order van den H. Fransiscus kan verdiend worden, jaarlijks op den 2den Augustus, als mede eene beknopte optelling der aflaten vergund aan het Aarts-Broederschap van het Koordje van St. Franciscus, opgeregt in al de kerken van 't Seraphijnsch Order (Weert 1835). PicartaWorldcat
 • Kort berigt van de Aartsbroederschap der heilige vijf wonden, genaamd: Het koordje van den H. Franciscus ('s-Gravenhage 1835). PicartaWorldcat
 • Kort-berigt van het Aerts-broederschap, genoemd het Koortje van den H. Franciscus (Hal 1855). PicartaWorldcat
 • Gebeden en oefeningen voor de leden van de Aarts-broederschap der Heilige Vijf Wonden Onzes Heeren Jesus Christus anders genaamd Het Koordje van den H. Franciscus (Rotterdam 2e druk; 1856). PicartaWorldcat
 • Kort berigt van de Aartsbroederschap der H.H. Vijf Wonden, genaamd het Koordje van den H. Franciscus (Weert 1861). PicartaWorldcat
 • Kort begrip van de Aarts-broederschap der H. H. Vijf Wonden, genaamd het Koordje van den H. Franciscus (Weert 1870). PicartaWorldcat
 • Kort begrip van de Aarts-broederschap der H. H. Vijf Wonden, genaamd het Koordje van den H. Franciscus (Weert 1870). PicartaWorldcat
 • Kort begrip van de Aartsbroederschap der Heilige Vijf Wonden, genaamd het Koordje van den H. Franciscus (Venlo 1871). PicartaWorldcat
 • mechelen, Libertus van, Volledig handboek der broeders en zusters van de Derde-Orde der Boetveerdigheid van den H. Vader Franciscus van Assisië. Behelzende de geschiedenis van de Derde-Orde, den nieuwen Regel en deszelfs verklaring, het nieuw Ceremoniaal, en een kort bijvoegsel over het Aartsbroederschap van het Koordeken van den H. Vader Franciscus, enz. (Brugge 1883). PicartaWorldcat
 • Mechelen, Pater Libertus van, Volledig handboek der broeders en zusters van de Derde-Orde der Boetveerdigheid van den H. Vader Franciscus van Assisië behelzende de geschiedenis van de Derde-Orde, den nieuwen regel en deszelfs verklaring, het nieuw ceremoniaal, en een kort bijvoegsel over het aartsbroederschap van het koordeken van den H. Vader Franciscus, enz. (Brugge 2e druk; 1889). PicartaWorldcat
 • Handboekje voor de leden der Aartsbroederschap van het Sint Franciscus-koordje (Gulpen 1902). PicartaWorldcat
 • Volledig handboek der broeders en zusters van de Derde-Orde der Boetveerdigheid van den H. Vader Franciscus van Assisië behelzende de geschiedenis van de Derde-Orde, eene kortbondige verklaring van den Regel door de constitutie Misericors Dei Filius van Leo XIII bepaald, het Ceremoniaal en een kort bijvoegsel over het aartsbroederschap van het koordeken van den H. Vader Franciscus, enz. (Brugge 4e druk; 1906). PicartaWorldcat
 • Carolus, P. [kloosternaam van Willem Fierens], De aartsbroederschap van het koordje van den H. Franciscus van Assisi (Herenthals 1927). PicartaWorldcat
 • Carolus, P. [kloosternaam van Willem Fierens], De Aartsbroederschap van het koordje van den H.Franciscus Van Assisi (Antwerpen 3e druk; 1946). PicartaWorldcat