Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Gebruikte literatuur

Beringer, Franz, Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch. Handbuch für Geistliche und Laien (10e druk; Paderborn 1893).

Desmette, Philippe, ‘Les confréries religieuses dans le diocèse de Cambrai à l’époque moderne’ in: Bernard Dompnier en Paola Vismara ed., Confréries et dévotions dans la catholicité moderne (mi-XVe - dèbut XIXe siècle) (Rome 2008) 355-379.

Halen, Walter van, ‘De devotionalisering van de katholieke gelovigen in oostelijk Noord-Brabant, 1830-1920' in: Jan van Oudheusden en Gerard Trienekens ed., Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie. Aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant 1770-1914 (Den Bosch 1993) 185-209.

Kolde, Th., De kerkelijke broederschappen en het godsdienstig leven in de Roomsche Kerk onzer dagen. Eene historische studie (Utrecht 1896). Vertaling van Die kirchlichen Brüderschaften und das religiöse Leben im modernen Katholizismus uit 1895.

Leenders, Jos M.M., ‘Zijn dit nu handelwijzen van een herder ...!' Hollands katholicisme 1840-1920 (Nijmegen 2008).

Mullen, Elder, The Sodality of Our Lady. Studied in the documents (3e druk; New York 1912).

Oepen, Joachim, ‘Bruderschaften im 19. Jahrhundert’, Römische Quartalschrift 99 (2004) afl. 3-4, 180-209.

Pluijm, Joan J.M., De broederschappen. Uiteenzetting van alles wat bij de oprichting eener kerkelijke broederschap, aanneming der leden, bestuur enz. voor oogen gehouden moet worden (Roermond 1911).

Remling, Ludwig, ‘Bruderschaften als Forschungsgegenstand’, Jahrbuch für Volkskunde 3 (1980) 89-112.

Schaepman, H.J.A.M., Neerlandia Catholica of het Katholieke Nederland. Ter herinnering aan het gouden priesterfeest van Z.H. Paus Leo XIII (Utrecht 1888).

Schneider, Bernhard, ‘Kirchenpolitik und Volksfrömmigkeit. Die wechselhafte Entwicklung der Bruderschaften in Deutschland vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts’, Saeculum 47 (1996) 89-119.

Trio, Paul, De Gentse broederschappen (1182-1580). Ontstaan, naamgeving, materiële uitrusting, structuur, opheffing en bronnen (Gent 1990).

Trio, Paul, ‘Middeleeuwse broederschappen in de Nederlanden. Een balans en perspectieven voor verder onderzoek’, Trajecta 3 (1994) afl. 2, 97-109.

Valk, J.P. de, Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940 (Nijmegen 1998).

Valk, J.P. de, Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914 bd. 1 en 2. Rijks Geschiedkundige Publicatiën Grote Serie 230 (Den Haag 1996).

Verheyden, Christophe, De broederschappen in de plattelandsparochies van de decanaten Brussel-Oost en Leuven (17de-18de eeuw) (Licentiaatsscriptie Leuven 2005-2006).