Beperkingen

 
English | Nederlands

Geraadpleegde bronnen

2. Beperkingen

De databank heeft enige beperkingen, waarvan sommige in het voorafgaande reeds werden vermeld. Documenten met betrekking tot de Hanze en de relatie met Deventer zijn buiten beschouwing gebleven, terwijl brieven aan de landdag of de vier hoofdsteden slechts in beperkte mate zijn opgenomen. Rechtszaken die door de landdag of de hoofdsteden zijn afgehandeld zijn niet of nauwelijks in de databank verwerkt. Ook vergaderingen van commissies, die door de landdag soms in de tweede helft van de zestiende eeuw werden ingesteld, zijn buiten beschouwing gelaten.
Documenten met betrekking tot kwartierdagen zijn enkel opgenomen wanneer zij verwijzen naar een landdag of landelijke vergaderingen of wanneer het instructies van afgevaardigden naar zulke bovenlokale bijeenkomsten zijn.
Teksten zijn bij elkaar gezet wanneer zij redactioneel in grote mate overeenstemden. Er is echter geen uitputtende vergelijking van woord tot woord gedaan, aangezien hiervoor de tijd ontbrak. Het is derhalve zeer wel mogelijk dat een eerste versie van een tekst niet op de vergaderdag van de databank, maar op een eerdere (niet altijd bekende) vergaderdag werd opgesteld.
Digitale foto’s zijn niet voor alle records van deze databank beschikbaar. Er zijn (veelal) geen foto’s van teksten die gepubliceerd zijn in Nijhoffs Gedenkwaardigheden. Dit standaardwerk is immers via CD-rom voor de onderzoeker beschikbaar. Afschriften uit latere eeuwen zijn niet altijd gefotografeerd indien er een originele verschijningsvorm van een tekst voorhanden was. Documenten konden of mochten niet allemaal gefotografeerd worden. Bovendien hebben digitale foto’s hun beperkingen. Wanneer het originele document door waterschade is aangetast of door scheuren en gaten is ontsierd, dan kan dit de leesbaarheid negatief beïnvloeden. Ook met moderne technieken blijven vage of uitgewiste tekstgedeelten onleesbaar. Verder zijn woorden aan het eind van een regel op de verso-zijde van een pagina soms niet leesbaar, omdat zij zijn weggevallen in de binding van het register.
De gebruiker moet het aantal vergaderingen per jaar niet als een absoluut gegeven opvatten. Het staat vast dat niet van elke vergadering archiefmateriaal bewaard is gebleven. Dit bleek uit aanvullend onderzoek naar landelijke vergaderingen in de stadsrekeningen van Arnhem en Zutphen. Ook bijzondere omstandigheden zullen van invloed zijn geweest op het aantal vergaderingen per jaar. In 1450-1452 was hertog Arnold op bedevaart naar het Heilige Land, vandaar allicht dat er weinig documenten over landelijke bijeenkomsten uit deze jaren zijn. Het beperkte aantal records uit de jaren 1507-1516 heeft zeker gedeeltelijk te maken met de omstandigheid dat Arnhem in deze periode in Bourgondische handen was. Er konden derhalve geen vergaderingen in en met Arnhem worden gehouden; het stadsarchief Arnhem heeft dus ook weinig materiaal uit deze jaren over landelijke bijeenkomsten.

vorige pagina

volgende pagina