Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Government of Canada, Immigration Branch

Naam archiefvormer Government of Canada, Immigration Branch
Periode van bestaan 1852-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

'Canada Immigration Division'

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Opmerking vooraf:

Deze beschrijving is samengesteld op basis van de verschillende administratieve inleidingen (zowel de papieren als de digitale versies) van de diverse fondsen en subfondsen uit RG 17; 26; 76 en op grond van literatuur. De jaartallen, door de National Archives gegeven voor het bestaan van een 'Immigration Branch' verschillen in de diverse inleidingen. Dit hangt samen met het feit of de auteur is uitgegaan van het beginjaar van de Confederatie (1867) of dat ook de voorgaande jaren zijn meegerekend. In deze beschrijving is gekozen voor het feitelijke jaartal (dus pre-confederatie). Daarnaast zijn de National Archives niet altijd consequent geweest in het gebruik van de term 'Immigration Branch'. Met name in de digitale versies van administratieve inleidingen op sub-fondsen wordt wel gesproken van 'the Immigration Department' en gerefereerd aan Record Group 76. Het 'Immigration Department' alszodanig heeft nooit bestaan; bedoeld is dan altijd 'Immigration Branch' (zonder referentie naar het departement waarbij deze directie op dat moment was ondergebracht).

 

Diverse departementen van de (federale) regering van Canada zijn verantwoordelijk geweest voor het Canadese immigratiebeleid en de uitvoering ervan (aangeduid als 'the immigration program').

Achtereenvolgens waren dit:

- Agriculture 1852-1892

- Interior 1892-1917

- Immigration and Colonization 1917-1936

- Mines and Resources 1936-1950

- Citizenship and Immigration 1950-1966

- Manpower and Immigration 1966-1977

- Employment and Immigration (Commission en Department) 1977-1992

- Citizenship and Immigration 1993-

De relatieve zwaarte of 'status' van het beleidsterrein verschilde volgens de administratieve beschrijvingen: immigratie was voor de departementen van Immigration and Colonization 1917-1936; Citizenship and Immigration 1950-1966 het hoofdbeleidsterrein, terwijl het onder de overige hierboven genoemde departementen een zogenaamde Branch-status had.

 

Ten tijde van het Department of Citizenship and Immigration stond de Immigration Branch (Ottawa) onder leiding van de Director of Immigration en waren er vier functionele divisions: Operations, Admissions; Settlement en Policy and Liaison. Verder waren er buitendiensten van het departement in vijf districten, waarvan de namen/geografische grenzen in de loop der jaren kennelijk wel wat verschoven: documenten uit 1963 noemen Atlantic; Eastern; Central; Western en Pacific (RG 26, series A-1-c, vol. 136; file 3-37-8); de inleidende beschrijving op de series die door deze kantoren zijn voortgebracht noemt Atlantic, Québec, Ontario, Prairie en Pacific Regional Office. Na 1977 had elk van de negen provincies een eigen Regional Office. Daarnaast waren er overzeese posten.

 

Ministers verantwoordelijk voor immigratie:

Department of Mines and Resources:

18-04-1945 - 10-06-1948 James Allison Glen

11-06-1948 - 31-03-1949 James Angus McKinnon

01-04-1949 - 17-01-1950 William George Gibson

 

Department of Citizenship and Immigration:

18-01-1950 - 30-06-1954 Walter Edward Harris

01-07-1954 - 21-06-1957 John Witney Pickersgill

21-06-1957 - 11-05-1958 Edmund Davie Fulton (acting minister)

12-05-1958 - 08-08-1962 Ellen Louks Fairclough

09-08-1962 - 22-04-1963 Richard Albert Bell

22-04-1963 - 02-02-1964 Guy Favreau

03-02-1964 - 14-02-1965 René Tremblay

15-02-1965 - 17-12-1965 John Robert Nicolson

18-12-1965 - 30-09-1966 Jean Marchand

 

Department of Manpower and Immigration:

01-10-1966 - 20-04-1968 Jean Marchand

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Immigration Branch (Head Quarters Ottawa) was verantwoordelijk voor de initiëring en uitvoering van het federale overheidsbeleid op het gebied van immigratie, vluchtelingen en grenscontrole.

 

De buitendiensten hadden een coördinerende taak ten opzichte van de zogenaamde 'field offices' in en buiten Canada om het federale beleid te laten implementeren op lokaal niveau. Onderwerpen waarmee de regionale kantoren veelal te maken kregen, waren: vestiging, relatie-migratie (family sponsorship), huwelijken en adoptie. Ook kon zij de nationale overheid adviseren over specifieke regionale belangen.

 

De overzeese posten hadden als taak de stimulering van immigratie naar Canada d.m.v publiciteitsacties; selectie van aspirant-immigranten en visa-uitgifte.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Intergovernmental Committee for European Migration (en taakopvolgers)

 

Literatuur
Toon

Verberg

Hawkins, Freda, Canadian Immigration: Public Policy and Public Concern (Montreal 1988) (rev.ed.).

 

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

Doorgenomen archieven / series

Government of Canada, Immigration Branch 1865-1988. RG 76

Alle in de General Inventory genoemde sous-fonds en series en verdere onderverdelingen van RG 76 Immigration Branch zijn doorgenomen op de aanwezigheid van archivalia m.b.t. Nederland op grond van de beschrijvingen van de inventarisnummers / trefwoord.

 

Government of Canada, Immigration Branch, Ontario Regional Office RG 76

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

919 m.; 4.992 microfilms; 204.574 indexkaarten

Informatiedrager
Vernietigd

vernietiging zoals uitgevoerd door de zorgdrager/departement beschreven in f.a. 76-11

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 76; f.a. 76-1 t/m 76-368

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Archivalia van de overzeese posten, immigration-offices kunnen in RG 25 External Affairs terecht zijn gekomen, aldus waarschuwingen in de administratieve inleidingen. Zie ook onder opmerkingen 1) en 4).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Volgens de administratieve inleiding zijn de zogenaamde 'operationele' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle bovengenoemde departementen bijeengehouden in Record Group 76. Het belangrijkste onderdeel van deze Record Group 76 wordt gevormd door het zogenaamde 'Immigration Program sous-fonds' dat officieel een onderdeel vormt van het archief van het Department of Employment and Immigration (1977-1993).

Volgens de inleidende beschrijvingen (van fonds en bijbehorende subfondsen) bevat deze collectie zowel de belangrijkste uitvoerings- als beleidsdossiers op directieniveau van alle voorgaande Immigration Branches van de diverse departementen (Headquarters) in Ottawa, en die van de regionale kantoren (te vinden als serie 'Regional office files' van het Immigration Program sous-fonds). Dit 'Immigration Program sous-fonds' moet overigens niet verward worden met het zogenaamde 'Immigration Branch sous-fonds', dat een onderdeel vormt van het archief van het Department of Citizenship and Immigration en juist dossiers op hoger beleidsmatig niveau bevat, nl. dat van de Deputy Minister. Alleen autopsie van de dossiers van beide sous-fondsen kan uitwijzen of er geen vermenging heeft plaatsgevonden met dossiers van een hoger beleidsmatig niveau (Deputy Minister; Minister).

 

Nieuwe aanwinsten (de zogenaamde 'accessions', die soms ver teruggaan in de tijd) worden nog steeds toegevoegd aan deze Record Group 76. Gezien het feit dat het in 1993 opgerichte Department van Human Resources Canada een deel van de taken van zowel Employment en Immigration Canada en het voormalige Department of Labour heeft overgenomen bestaat het risico dat nieuwe aanwinsten van dit departement aan RG 76 worden toegevoegd, aldus de inleiding op het Human Resources Development Canada fonds.

opmerkingen structuur archief

De kern van het Immigration Program sous-fonds wordt gevormd door de beleids- en onderwerpdossiers aangelegd op het departement in Ottawa en de regionale en overzeese kantoren. Gedurende de gehele periode van archiefvorming hebben een viertal archiveringssystemen elkaar opgevolgd en elkaar overlapt. Deze systemen worden aangeduid met First-Fourth Central Registry System en een Secret file system, die uitgebreid worden beschreven in de General Inventory, met aanduiding van de omvang van de verschillende blokken. Hierbij zijn niet eventuele latere aanwinsten gerekend. Deze aanwinsten bevatten overigens regelmatig archivalia betreffende de onderzoeksperiode. Over het algemeen vermelden de inleidingen op specifieke series welke afdeling de archiefvormer van een bepaalde serie of aanwinst is geweest.

 

Veel van de finding-aids van RG 76 bestaan uit archiefcodes en eigentijdse toegangen/kaartsystemen op dit deel van het archief. Deze geven een globaal overzicht van de onderwerpen en kunnen ook gebruikt worden om eventuele aanwinstenlijsten 'terug te vertalen' naar het dossieronderwerp (door de bijbehorende codes op te zoeken). Ook is, op grond van de van te voren toegekende identificatienummers voor elke haven, binnenlands en overzees kantoor, dat werd toegekend als toevoeging (suffix) aan elk dossier, af te leiden welk onderwerp op welke geografische plaats heeft gespeeld. (Deze kunnen gevonden worden in f.a. 76-13 en kunnen de in bepaalde regio's geïnteresserde onderzoeker helpen.) Ze geven echter geen zicht op het werkelijk overgedragen materiaal, noch op de aanvraagcodes. De Ethnic Index geeft een eerste toegang tot het materiaal inzake Nederlandse immigranten dat daadwerkelijk in het bezit is van de National Archives Canada; aanvullingen hierop zijn verkregen via de electronisch raadpleegbare finding-aid nrs. 76-5, 76-7, 76-12; 76-17; 76-26; 76-60 en de niet-gedigitaliseerde f.a. nrs.76-16 (aanwinstenlijst uit Third central registry system, die soms tot 1932 teruggaat); 76-20 (Secret Files Series, SF); 76-23 (Secret Files Series, SF); 76-44 (Committee Minutes); 76-58 (Immigration Manuals). De onderzoeker moet erop bedacht zijn, dat veel van de door de Immigration Branch gebruikte inventarisomschrijvingen zeer algemeen zijn en dat materiaal inzake Nederland(se emigranten) 'verstopt' kan zitten. Naast zoeken op trefwoord, kunnen ook de eigentijdse ID-nummers worden gebruikt:

- Second central registry system (het zgn '500-block' 1946-1966), The Netherlands = ID 598; Netherlands East/West Indies = ID 569; The Hague = ID 434

- Third central registry system (het zgn '5000-block' 1966-1977): ID's gelijk behalve voor de Nederlandse Antillen: ID 597.

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

 

Statistische gegevens

Immigration Program sous-fonds:

- RG 76, Acc. 87-88/096, box 1-3, Immigration Program - Monthly Operational Reports 1951-1977*

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol.1008, file 5000-2-4 Provinces- immigration statistics Ontario 1966-1977

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1009, file 5000-2-4 Provinces- immigration statistics Quebec 1966-1977

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1054, file 5110-4 Immigration-Assisted Passage Scheme- reports monthly-statistical reports (part1) 1966-1969

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1228, file 5815-4-1 Immigration statistics-general part.1 1966-1967

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1956 Emigratiebijslagregeling
Inhoud overig

Immigration Program sous-fonds:

Neerlandica:

- microfilm reel C4699-C4703, vols. 39-41, file 923 (parts 5-26) Immigration from Holland 1928-1952

- microfilm reel C7395, vol. 247, file 169402 (part 2) Netherlands Emigration Foundation, Holland - Settlement of Immigrants in Holland Marsh Area ("A study of Holland Marsh, Its Reclamation and Development" August, 1949) 1936-1949

- microfilm reel C10674, vol. 670, file C 57325 Reports of overseas Settlement Service Montreal (Que) (Dutch immigrant photo's) 1949-1953

- microfilm reel C10676, vol. 673, file C 86628 Dutch artisans (list)

 

- RG 76, Series I-B, vol. 751; File : 514-15-598 Deportation to the Netherlands 1959-1963

- RG 76, Series I-B, Vol. 825, file 552-1-598 , Parts 1-4 Immigration from the Netherlands - policy and instructions 1953-1956*

- RG 76, Series I-B, vol. 826, file 552-1-598 (parts 5-6) Immigration from the Netherlands - policy and instructions 1956-1965*

- RG 76, Series I-B, vol. 833, file 552-11-598 Promotional activities in the Netherlands 1959-1967*

- RG 76, Series I-B, vol. 864, file: 555-54-565-7 (parts 1-2) Hungarian refugees - Movements from the Netherlands 1956-1958

- RG 76, Series I-B, vol. 899, file 569-9-598 Passport Regulations - The Netherlands 1921-1962*

- RG 76, Series I-B, vol. 905, file 569-30-598, Issuance of Canadian visas to persons from the Netherlands 1950-1963*

- RG 76, Series I-B, vol. 907, file 569-36-598 Passport - visa agreements - Canada - Netherlands 1949-1963*

- RG 76, Series I-B, vol. 913, file 580-18-598, Loans to agricultural settlers - Netherlands Government 1962-1965*

- RG 76, Series I-B, vol. 923, file 588-1-598 Netherlands settlers' effects - policy and instructions 1952-1965*

- RG 76, Series B-1-c, vol. 979, file 5420-1-598 Examination - Stage B - Netherlands 1949-1972 [niet openbaar]

- RG 76, Series B-1-c, vol. 1001, file 5965-7-598 Travel Documents - Passports and Visas - Visa Agreements - Netherlands 1962*

- RG 76, Series I-A-1, vol. 288, Reel C-7837, file 260370 Immigration to Prince Edward Island. (pamphlets) (Dutch immigration) 1903-1948

- RG 76, Series I-B, vol. 759, file 517-36-434 (parts 1-2) Stock letters and forms-The Hague, Holland 1948-1966

 

- RG 76, Series I-, file 552-1-569 Immigration from Indonesia 1950-1964

- RG 76, Series I-, file 569-9-569 Passport Regulations - Indonesia 1950-1964

- RG 76, Series I-, file 569-30-569 Issuance of visas to persons from Indonesia 1960-1961

 

- RG 76, Series D-5-a, vol. 933, Binder 4-5, Ch. 4-5 vol.4, 1-2 'Selection of Immigrants, assisting organizations, (e.g. Netherlands Emigration Service) 1954-1962; 1962-1971*

- RG 76, Series D-5-a, vol. 937, Binder 17, Ch. 21 Immigration from the Netherlands 1955-1960*

 

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1053, file 5110-2-434 Immigration-Assisted Passage Scheme-warrants-reports-The Hague Netherlands 1966-1973*

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1230, file 5815-4-598 Source countries report-Netherlands 1966-1970

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1246, file 5850-3-597 Selection & Processing-The Netherlands (Suriname) 1967-1975

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1246, file 5850-3-598 Selection & Processing-The Netherlands (part 1) 1966-1974*

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1376, file 5450-2-598 Foreign Countries General-The Netherlands 1967-1977

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

- microfilm reel C10587-10588, vol. 648, file A78126 Ontario Government Immigration Program 1947-1949

- microfilm reel C10590-10591, vol. 654, file B 29300 (parts 14-15) Admission of bulk Labour from Europe 1950-1952

- microfilm reel C10676-10677, vol. 675, file C 92672 (part 3) Farm Labour from Europe (lists, Germans etc.) 1953

 

- RG 76, Series B-2, vol. 947, file SF-C-1 Cabinet Decisions on Immigration (parts 1-4) 1944-1975

- RG 76, Series B-2, vol. 948, file SF-C-1-1 Cabinet Decisions on Immigration (part 1) 1945-1952

- RG 76, Series B-2, vol. 957, file SF-S-1 Security Procedure (Security Examination of Immigrants-General file (parts 1-6) 1946-1969

- RG 76, Series B-2, vol. 959, file SF-S-22, SF-S-23 Security Sub-Panel (minutes of meetings of the security sub-panel) 1956-1968; 1956-1961

- RG 76, Series D-3-a, vol. 719, file 514-4 Immigration Appeal Board-Policy and procedures (part 2) 1958-1966

- RG 76, Series I-B, vol. 777, file 536-52 Cabinet Committee on Immigration Policy 1946-1964

 

- RG 76, Series B-1-b, vol. 724, file 551-25-4 Immigration White Paper- Migrant Supply Situation 1965

- RG 76, Series B-1-b, vol. 724, file 551-25-5, Immigration White Paper- Migrant Subsidies and Financial Assistance 1965

- RG 76, Series B-1-b, vol. 724, file 551-25-6 Immigration White Paper-Migrant Subsidies and Financial Assistance (Assisted Passage) 1965-1966

- RG 76, Series I-B, vol. 772, file 536-25 Interdepartmental Sub-Committee on Migration Policy, 1951-1958

- RG 76, Series I-B, vol. 773, file 536-31 (parts 1-2) Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe - general file 1951-1952

- RG 76, Series I-B, vol. 774, file 536-31 (parts 3-9) Intergovernmental Committee for European Migration - miscellaneous correspondence 1952-1957

- RG 76, Series I-B, vol. 775, file 536-31 (parts 10-15) Intergovernmental Committee for European Migration - policy and general correspondence 1957-1959

- RG 76, Series I-B, vol. 776, file 536-31 (parts 16-21) Intergovernmental Committee for European Migration - policy and general correspondence 1959-1961

- RG 76, Series I-B, vol. 777, file 536-31 (parts 22-26) Intergovernmental Committee for European Migration - policy and general correspondence 1961-1966

- RG 76, Series I-B, vol. 856, file 555-16 Movement of dependents under auspices of church organizations and the International Committee for European Migration 1952-1956*

 

- RG 76, Series 1-A-1, vol. 625, Reel C-10442, file 951760 (prt.4) Dominion-Provincial Conferences on Immigration (reports) 1927-1950

 

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1002, file 5000-1-3 Immigration-general series-planning & development of immigration policy 1947-1970

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol 1004, file 5000-2-2 Immigration-general series -provinces -immigration to Ontario (part. 1+2) 1966-1968 [Voorbeeld: deze files zijn er voor alle provincies]

RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1029, file 5000-27-1 Immigration Program-general 1962-1976

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1046, file 5072-1-NOT Immigration-assistance&welfare-medical general-Ontario 1966-1975

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 5100-1 Immigration-Assisted passage scheme- general series -general part.1. 1966-1967 [ook per provincie / regio, warrants]

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1128, file 5200-1 Death of immigrants-general 1957-1976

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1128, file 5230-1 Deportation -general (part 1) 1932-1968*

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol.1138, file 5240-2-1 Detention -general (part 1) 1963-1970

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol.1175, file 5400-14-1 Civil aviation organization-general (part 1) 1963-1967

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol.1212, file 5750-1 Race, sect. or religieous groups-general 1964-1976

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1384, file 5750-17 Race, Sect or religious groups-Ethnic History Project 1973-1975

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1221, file 5800-2 Repatriation from Canada 1964-1974

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1234, file 5850-1 Selection & Processing-general policy-general (part 1) 1966-1967

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1266, file 5850-6-6 Selection & Processing-Agriculture workers 1964-1975

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1266, file 5850-6-9 Selection & Processing-Barbers&hairdressers 1958-1974

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1269, file 5850-6-23 Selection & Processing-Clergymen 1965-1971

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1269, file 5850-6-24 Selection & Processing-Nurses (part 1) 1965-1971

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1271, file 5850-6-31 Selection & Processing-Teachers (part 1), 1961-1967

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1391, file 5780-7-1 Intergovernmental Committee for European Migration-general (part 1) 1966-1969

 

RG 76, Series B-3-a, Headquarter case & subject files:

- RG 76, Series B-3-a, Headquarter case & subject files, vol. 676-677; vol. 715-716, 1958-1975*

- RG 76, Acc. 1981-82/198 Immigration case files (Headquarters), Immigration & Demograhic policy 1923-1978*

- RG 76, Acc. 1983-84/038 Immigration case files, HQ series 1959-1978*

- RG 76, Acc. 1991-92/011 Immigration case files of the Headquarterseries 1925-1980*

- RG 76, Acc. 1991-92/106 Immigration case files, Headquarterseries 1964-1978*

- RG 76, Acc. 1992-93/205 Immigration and overseas case files of Headquarter 1952-1989*

- RG 76, Acc. 1994-95/014 Immigration case files, Headquarterseries, Assisted Passage and Transportation Loan files 1951-1989

- RG 76, Acc. 1995-96/335 Immigration case files, Headquarterseries 1927-1987*

- RG 76, Acc. 1998-01077-5 Case files of the Headquarterseries 1953-1992*

- RG 76, Acc. 2000-01057-1 Case files of Immigration Headquarters 1950-1993*

- RG 76, Acc. 2003-02041-1 Immigration case files of the Headquarterseries 1946-1996*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Dit is een verzamelbeschrijving van de Immigration Branch van alle departementen uit de onderzoeksperiode 1945-1967 die immigratie in hun portefeuille hebben gehad: Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977 en waarvan de archivalia zijn ondergebracht in Record Group 76. Nieuwe aanwinsten uit de onderzoeksperiode worden nog steeds toegevoegd aan RG 76. (Audio-)visueel materiaal is ondergebracht in de Documentary Art and Photography Division van de National Archives. Pamfletten / gepubliceerd materiaal is overgebracht naar de Doughty Library van de National Archives.

 

2) Zie voor de regionale kantoren: Government of Canada, Immigration Branch, Regional Offices.

 

3) Passagierslijsten en persoonsdossiers aangelegd voor en bij binnenkomst in Canada van na 1 januari 1936 (de zgn. 'Records of Entry') zijn nog niet overgedragen aan de National Archives. Voor aanvragen tot inzage van specifieke dossiers (op naam) kan contact worden opgenomen met het Query Response Centre, Department of Citizenship and Immigration, 300 Slater Street, Ottawa, Ontario.

De archieven aangelegd in de havens van binnenkomst en v.a. 1966 door de diverse Canada Immigration Centers (CICs) zijn ondergebracht in de serie 'Canada Immigration Centre and Port of Entry files' van het Immigration Program sous-fonds. Anno 2005 zijn er alleen aanwinsten uit het Victoria Canada Immigration Centre die van toepassing zijn op de onderzoeksperiode. Ze bestaan uit ca. 10 m. zaakdossiers, zogenaamde 'immigration case files' (1955-1980), die gedeeltelijk zijn onderverdeeld in: 'routinedossiers; onregelmatigheden; Chinezen'; ze zijn niet openbaar; de finding aids nrs. 76-235 en 76-254 bestaan uit doosnummers. Latere aanwinsten van belang voor de onderzoeksperiode zijn te verwachten. Autopsie zou moeten uitwijzen of hier materiaal inzake Nederlanders tussenzit.

 

4) Overzeese posten: hoewel er een serie 'Overseas operations ' is, die deel uitmaakt van het Immigration Program sous-fonds, zijn er slechts zeer weinig postenarchieven bewaard gebleven, zowel in RG 76 als in RG 25. Het postarchief uit Den Haag is niet aanwezig (gesprek met archivaris Paulette Dozier dd. september 2005). Van de wel bewaarde postenarchieven zijn er vaak slechts steekproeven van selectiedossiers bewaard gebleven (zogenaamde F-samples: alle familienamen beginnend met een F zijn bewaard, een methode die later ook op andersoortig materiaal is toegepast). De standaarddossieropbouw is beschreven in de inleidingen van betreffende posten.

 

5) Van alle hierboven beschreven ministers of Immigration is nagegaan of zij persoonlijke papieren hebben nagelaten (General Inventory: trefwoord immigration minister, 87 hits). Slechts in de gevallen van Bell en Fulton leverde dat (afgaande op de inventarisbeschrijvingen) materiaal inzake Nederlandse emigranten op.

Titel Dossierbeschrijving Government of Canada, Immigration Branch. RG 76
Inventaristekst

Immigration Program sous-fonds:

Neerlandica

 

RG 76, Series I-B, vol. 751; file : 514-15-598 Deportation to the Netherlands 1959-1963

Openbaarheid: niet openbaar, bevat persoonsgegevens, 13-9-2005

 

RG 76, Series I-B, Vol. 825, file 552-1-598 , Parts 1-4 Immigration from the Netherlands - policy and instructions 1953-1956

RG 76, Series I-B, vol. 826, file 552-1-598 (parts 5-6) Immigration from the Netherlands - policy and instructions 1956-1965

Dossier in zes omslagen. Openbaarheid: volledig

De zes omslagen zijn gevormd door de Operations Division en de Director, Immigration Branch. Ze bevatten de inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correspondentie van Chief Operations (G.R. Benoît;) en de Director (C.E.S. Smith; v.a. 1959 W.R. Baskerville). Een enkele maal bevat een omslag originele inkomende correspondentie bestemd voor de Deputy Minister, met minuten van het antwoord, zonder dat de opsteller van het concept valt af te leiden, of originele memoranda van de Deputy Minister aan de Minister, met marginalia van laatstgenoemde (Deze behoren feitelijk thuis in de dossiers van de DM's Office, zie RG 26). Correspondenten zijn veelal de zogenaamde Officers-in-Charge van de Canadese immigratiedienst in Den Haag; External Affairs; de Nederlandse Landbouw-attaché's (A.S. Tuinman; G. Pieters); de Nederlandse ambassadeur; Canadese Spoorwegmaatschappijen (Canadian National Railways; Canadian Pacific Railway). Tevens bevatten de omslagen interne beleidsmemoranda en zogenaamde 'memoranda for the file', opgesteld door de Director Immigration Branch, waarin samenvattingen te vinden zijn van beleidsoverleg tussen Director Immigration en de Deputy Minister, Deputy Minister en Minister en van overleg tussen het department en Nederlandse gesprekspartners. De omslagen geven door de 'memoranda for the file' inzicht in het Canadese beleid ten opzichte van Nederland en via de correspondentie een goed inzicht in de beleidsimplementatie (en de eventuele daaropvolgende bijstellingen van het beleid of te volgen procedures in Nederland ten aanzien van voorlichting; (medische) selectie en omgang met Nederlandse autoriteiten). De omslagen van later datum bevatten o.m. documentatie in de vorm van uittreksels van krantenknipsels Nederlandse pers.

 

- part 1, jan-mei 1953: onderwerpen: m.n. beleidsimplementatie over afgesproken aantallen per jaar; intern Canadees beleidsbepaling over samenwerking met de Nederlandse autoriteiten; watersnood 1953; werkwijze 'fieldmen' van m.n. de Nederlandse gereformeerde kerken.

 

- part 2, juni 1953 - feb 1954: onderwerpen: Bezoek Haveman 1953 en planning 1954; overleg (notulen inliggend) tussen Canadese en Nederlandse autoriteiten en vervoersmaatschappijen (Holland America Lijn; Canadian National Railways; Canadian Pacific Railway) betreffende emigranten en bagagevervoer; aangepast beleid t.o.v. zogenaamde 'probleemgebieden' in Nederland (gedefinieerd als 'toenemende bevolkingsdruk en onvoldoende werkgelegenheid, zonder toenemende emigratiewens onder de bevolking).

 

- part 3, feb 1954-dec. 1954: onderwerpen: effecten Nederlandse landbouwomscholingscursussen ter verhoging van emigrabiliteit; planning, rapportages en aanpassing procedures; werkwijze 'fieldmen' van m.n. de Nederlandse gereformeerde kerken; voorlichtingsmogelijkheden voor Canadese overzeese posten in relatie tot Nederlandse Emigratie Dienst.

 

- part 4, jan 1955-feb. 1956: onderwerpen: St Willebrord Credit Union; accommodatie; mogelijke effecten voor Canada van de invoering van de Emigratiebijslagregeling en de rol van ICEM daarin.

 

- part 5, mrt 1956- jan 1959: onderwerpen: problemen tussen Canada en Nederland inzake de subsidiëring van overtochtskosten, Canada's Assisted Passage Scheme / ICEM-subsidiemogelijkheden; bezwaren Canadese federale regering ten opzichte van het Netherlands-Nova Scotia Land Settlement Agreement.

 

- part 6, apr 1959- mrt 1965: rapportage en evaluatie van de factoren in Nederland die de emigratiestroom naar Canada negatief beïnvloeden (overschakeling van 'actief' naar 'positief 'emigratiebeleid; toenemende welvaart in Nederland) etc.

 

RG 76, Series I-B, vol. 833, file 552-11-598 Promotional activities in the Netherlands 1959-1967

Omvang: 0,01 m., Openbaarheid: volledig

Het dossier is vermoedelijk gevormd door de Operations Branch (en opvolgers?) en bevat inkomende correspondentie bij de Chief Operations, Director Information; Director Overseas Service en Director Canadian Service, met name afkomstig van de Regionale Directeuren en de overzeese post in Den Haag. Op verzoek van de Canadese attaché (visa-office Den Haag) werd getracht een Canadees van Nederlandse afkomst te vinden, om voorlichting over Canada te geven in Nederland. Dossier bevat 8 á 9 curriculae vita van beoogde kandidaten, afkomstig uit diverse Canadese provincies, sommigen met foto, opgestuurd door de Directors van de regionale kantoren. Tevens bevat het dossier de Canadese visie op de werking van de Nederlandse emigratie-organisatie (1960 en z.d. vermoedelijk 1965). Het dossier bevat geen materiaal tussen augustus 1960-mei 1965.

 

RG 76, Series I-B, vol. 899, file 569-9-598 Passport Regulations - The Netherlands 1921-1962

Openbaarheid: beperkt. Correspondentie inzake deportatie van Nederlanders (1929-1933) uit dossier verwijderd voor inzage.

Het dossier is gevormd door de Director of Immigration en bevat inkomende correspondentie van External Affairs betreffende soorten en status van Nederlandse reisdocumenten en uitgaande antwoorden; geen migratie.

 

RG 76, Series I-B, vol. 905, file 569-30-598, Issuance of Canadian visas to persons from the Netherlands 1950-1963

Openbaarheid: volledig

Het dossier is gevormd door de Director of Immigration. Het dossier bevat inkomende correspondentie van m.n. het Department of External Affairs (met afschriften van correspondentie tussen External Affairs en de Canadese ambassade te Den Haag) en van de Nederlandse landbouw-attaché G.W.J. Pieters inzake visa-uitreiking aan Nederlanders, niet in Nederland woonachtig. Daarnaast bevat het dossier enige correspondentie en kopieën van interne beleidsmemoranda van de Deputy Minister aan de minister inzake de eventuele. afschaffing van non-immigrant visas (korte termijn bezoekers).

 

RG 76, Series I-B, vol. 907, file 569-36-598 Passport - visa agreements - Canada - Netherlands 1949-1963

Openbaarheid: volledig

Het dossier is gevormd door de Director of Immigration (Mines & Resources / Citizenship & Immigration. Het dossier bevat inkomende correspondentie van m.n. het Department of External Affairs (met afschriften van correspondentie tussen External Affairs, de Canadese ambassade te Den Haag en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken) en interne beleidsmemoranda betreffende de vereenvoudiging van de visa-overeenkomst voor niet-immigranten naar Canada (korte termijn bezoekers), vgl. vol. 905, file 569-30-598.

 

RG 76, Series I-B, vol. 913, file 580-18-598, Loans to agricultural settlers - Netherlands Government 1962-1965

Openbaarheid: volledig

Het dossier is oorspronkelijk gevormd door de Chief Settlement Division. Het bevat inkomende correspondentie van m.n. de Regional Settlement Supervisor (pacific District; Edmonton; Vancouver) en minuten van uitgaande antwoorden. Daarnaast bevat het kopieën van brieven aan de Director, Canadian Service. Het betreft een uitvoeringsdossier inzake verzoeken van de Nederlandse landbouw-attaché /consuls aan de Canadese overheid mee te werken aan de uitvoering van de toewijzing van subsidies aan Nederlandse boeren in Canada onder de Nederlandse Rijkskredietgarantieregeling of onder specifieke overeenkomsten gesloten met Canadese Credit Unions (zoals die met de Nova Scotia Land Settlement Board). Meer beleidsmatige stukken inzake dit onderwerp zijn (volgens de interne dossierverwijzingen) vermoedelijk te vinden in RG 76, vol. 911, file 580-15, Farm Loans to Agricultural Settlers 1955-1966 (beperkt openbaar, code 32) en RG 76, vol. 913, file 580-18-551 Loans to Agricultural Settlers - German Government (beperkt openbaar, code 32). De dossiers aangelegd op de regiokantoren (file 580-15-306) konden niet worden getraceerd.

 

RG 76, Series I-B, vol. 923, file 588-1-598 Netherlands settlers' effects - policy and instructions 1952-1965

Openbaarheid: volledig

Het dossier is gevormd door de Operations Division / Director of Immigration en bevat inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correspondentie, m.n. betreffende de procedures rond bagage / vakgereedschap van immigranten. Correspondenten zijn Canadese en Nederlandse vervoersmaatschappijen (KLM; HAL); douaneautoriteiten; Nederlandse en Canadese migratieautoriteiten.

 

RG 76, Series B-1-c, vol. 1001, file 5965-7-598 Travel Documents - Passports and Visas - Visa Agreements - Netherlands 1962

Betreft geen emigratie.

 

RG 76, Series D-5-a, vol. 933, Binder 4-5, Ch. 4-5 vol.4, 1-2 'Selection of Immigrants, assisting organizations, (e.g. Netherlands Emigration Service) 1954-1962; 1962-1971;

RG 76, Series D-5-a, vol. 937, Binder 17, Ch. 21 Immigration from the Netherlands 1955-1960

Openbaarheid: volledig

Beide nummers uit series D-5-a zijn voortgebracht door de Immigration Guidelines Division van de Immigration Branch. Ze betreffen instructies inzake immigratie uit Nederland, zoals gepubliceerd in de First Immigration Manual, het handboek dat van 1952-1973 dienst heeft gedaan. De Manual bevat een uiteenzetting van het officiële Canadese immigratiebeleid, en instructies inzake de implementatie ervan. Aan immigratie vanuit Nederland werd in de versie zoals in gebruik tot 1960 een apart hoofdstuk gewijd betreffende: voorselectie door de Nederlandse Emigratie Dienst; agrarische-non-agrarische migratie; vervoer; sponsoremigratie; vermelding van aankomst; vooruitbetaalde treinkaartjes; bagage en vracht; terugbetaling; effecten van migratie in Canada door immigranten.

 

RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1053, file 5110-2-434 Immigration-Assisted Passage Scheme-warrants-reports-The Hague Netherlands 1966-1973

Openbaarheid: volledig

Het dossier is gevormd door de Foreign Branch van de Immigration Division van het Department of Manpower and Immigration. Het bevat de maandelijkse rapportages (cijfermatige overzichten) inzake Assisted Passage Warrants, met begeleidingsmemoranda van de Canadese visa-officer Den Haag aan Manpower.

 

RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1246, file 5850-3-598 Selection & Processing-The Netherlands (part 1) 1966-1974

Openbaarheid: beperkt.

Documenten verwijderd met persoonlijke informatie.

Het dossier is gevormd door Foreign Branch van de Immigration Division van het department of Manpower and Immigration. Het bevat inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correpondenten; gespreksverslagen met Nederlandse Directie voor de Emigratie en interne beleidsmemoranda inzake de teruglopende emigratie naar Canada, nieuwe procedures etc. Het grootste deel van het dossier betreft de periode na 1967.

 

 

doorgenomen dossiers algemeen:

RG 76, Series I-B, vol. 856, file 555-16 Movement of dependents under auspices of church organizations and the International Committee for European Migration 1952-1956

Openbaarheid: volledig

Het dossier is gevormd door de Operations Division & Director Immigration Branch. Het bevat zowel orginele inkomende brieven /memoranda bij de Chief Operations Division en bij de Director Immigration branch en afschriften van uitgaande correspondentie / memoranda van beiden. Het onderwerp betreft familieleden van Duitse en Oostenrijkse emigranten naar Canada. Betreft geen Nederlandse emigratie.

 

RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1128, file 5230-1 Deportation -general (part 1) 1932-1968

Een hieropvolgend onderwerpsdossier over Nederland is niet aangetroffen.

 

RG 76, Acc. 87-88/096, box 1 3, Immigration Program - Monthly Operational Reports 1951-1977 (statistische gegevens).

Omvang: ca. 0,9 m. Openbaarheid: volldig

De aanwinst is afkomstig van de afdeling Operations (later Program Data Division) en bevat een bijna complete set maandrapporten gebonden in jaarlijkse delen met geschreven analyses, ondersteund door statistische gegevens, m.n. voor intern departementaal gebruik. De analyses betreffen veelal immigratietrends voor bepaalde categorieën; overzeese omstandigheden die mogelijk van invloed zijn en geplande actie op grond van de analyse. De analyses bevatten regelmatig commentaar van de field offices; over de jaren 1960-1967 met name t.a.v. overzeese omstandigheden. De tabellen bevatten categorieën als immigratie en sponsorship aanvragen; aantallen onderzoeken / interviews; toelatingen; aantallen uitgegeven / geweigerde visas; accommodatie/ schepen; publiciteitsactiviteiten; groepsmigratie van bijvoorbeeld farmworkers etc.

 

RG 76, Series B 3 a, Headquarter case & subject files

Deze 'Headquarterserie' werd gestart tussen 1946 en 1952 (gelijktijdig met het Second central registry system, RG 76 B-1-b) en bestaat grotendeels uit persoonsdossiers. Het was de eerste serie die speciaal opgezet was om documenten van individuele emigranten te kunnen archiveren. Het wordt aangenomen dat vanaf 1952, het jaar van de introductie van het Canadese Records of Entry system (IMM 1000 landing forms en Immigration Manuals), in principe één dossier per immigrant of immigrantenfamilie werd aangelegd in Ottawa (Headquarters) of in de haven van aankomst, dat de hele 'immigration experience' documenteerde (dus zowel aankomst, maar ook eventuele uitzetting). Naast persoons- of familiedossiers bevat de serie ook zaakdossiers, die bijvoorbeeld de activiteiten documenteren van reisbureaus of organisaties/bedrijven die zich bezighielden met groepsmigratie of actieve werving van immigranten.

 

De serie wordt nog steeds gebruikt en aangevuld op Immigration Headquarters Ottawa en bestaat uit dossiers, opeenvolgend genummerd in reeksen van telkens 100.000:

HQ1-1 t/m HQ1-99.999 (ca. 1946/1952 - 1960)

HQ2-1 t/m HQ2-99.999 (ca. 1960-1967)

HQ3 (ca. 1967 t/m 1974) etc.

 

De National Archives Canada in Ottawa hebben delen van deze Headquarter case en subjectfiles in bezit, vaak op verschillende tijdstippen verkregen (de zogenaamde Accessions). Deze accessions zijn toegankelijk via de daarbij behorende finding aids (f.a.). Soms maken deze finding aids deel uit van de accession zelf, en bestaan dan meestal uit eigentijdse toegangen (kaartsystemen) op de rest van de serie. Deze kaartsystemen kunnen op hun beurt basisgegevens van immigranten bevatten. Veel van de accessions behoren tot zogenaamde 'deportation case files' samengesteld door de Enforcement Branch van Immigration (deze dossiers zouden volgens de gangbare visie dus ook gegegevens omtrent de binnenkomst van Canada moeten bevatten, alhoewel de National Archives aangeven dat verder onderzoek op dit vlak vereist is). De openbaarheid is in de meeste gevallen beperkt. Hieronder worden een aantal accessions en finding aids nader omschreven. De dossiers zijn niet zelf ingezien, de informatie is gebaseerd op beschrijvingen in de database, (General Inventory) aangevuld met gegevens verkregen van de archivaris van RG 76 Laura Madokoro. De aanwezigheid van materiaal inzake Nederlandse immigranten kon dus niet daadwerkelijk worden vastgesteld.

 

Toestemming voor beperkt openbare finding aids en dossiers kan worden verkregen door een Acces of Information Request in te dienen. Sections 8 (2) J van de Privacy Act en 19 van de Access to Information Act maken het mogelijk voor wetenschappelijk onderzoekers om geanonimiseerd onderzoek te doen op bulk files zoals onderstaande deportation records (Madokoro aan Van Faassen dd. 12-09-2005 en 16-09-2005).

 

RG 76, Series B 3 a, Headquarter case & subject files, vol. 676-677; vol. 715-716, 1958-1975

Omvang: 0,26 m., Openbaarheid: volledig en beperkt (715-716), f.a. 76-22 en 76-23

Vols. 676-677 bevatten vier voorbeeld persoonsdossiers uit de serie HQ1 (1958-1969);

Vols. 715-716 bevatten een aantal voorbeeld persoons en onderwerpsdossiers uit de series HQ2, HQ3 en HQ4 (1963-1975), geseleceteerd door de NAC op grond van hun exemplarische waarde voor illegale immigratie, vluchtelingen immigratie, binnenkomst van leden van buitenlandse communistische organisatie (Sovjet hockey team) etc.

 

RG 76, Acc. 1981-82/198 Immigration case files (Headquarters), Immigration & Demograhic policy 1923-1978

Omvang: 5,7 m., box 1-19; Openbaarheid: beperkt

De serie bestaat uit drie steekproefseries (10%) van persoonsdossiers: één algemene serie en 2 bijzondere: AP(Assistant Passage) en W(Warrant). Deze laatste series bevatten dossiers over immigranten die een financiële tegemoetkoming voor de overtocht kregen en zijn geordend op leningsovereenkomst. Volgens de uitgebreide beschrijving bevatten de series een schat aan gegevens voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek, door de rijkdom aan persoonlijke informatie in persoonlijke correspondentie, referentiebrieven, veiligheidsrapporten, departementale documenten, rapportages van de immigrant officers en eventuele transcripties van beroepszaken.

 

RG 76, Acc. 1983-84/038 Immigration case files, HQ series 1959-1978

Omvang: 3 m., box 1-10; Openbaarheid: beperkt

De dossiers bevatten een steekproef (persoonsdossiers beginnend met de letter F) uit de collectie van normale 'Immigration case files' in de HQ2 en HQ3 series. De dossiers geven inzicht in diverse etnische groepen die Canada in deze periode binnenkwamen.

 

RG 76, Acc. 1991-92/011 Immigration case files of the Headquarterseries 1925-1980

Omvang: 53,4 m., box 1-178; Openbaarheid: beperkt

De persoonsdossiers zijn gevormd door de Admission Division van de Immigration Branch. De meeste dossiers dateren uit de periode 1950-1970 en behoren tot de zogenaamde deportation case files. Uitzetting werd overwogen of geëffectueerd op basis van art. 19 van de Immigration Act (severe health or mental problems, crimes). Veel van deze zaken kwamen voor de Immigration Appeal Board. De dossiers bevatten correspondentie, interne memoranda van het Department of Citizenship and Immigration, arrestatiebevelen, uitzettingsbevelen, politierapporten etc. (Vgl. ook Department of Citizenship and Immigration Fonds; General Board of Immigration Appeals. RG 82)

 

RG 76, Acc. 1991-92/106 Immigration case files, Headquarterseries 1964-1978

Omvang: 26.1 m., box 1-87; Openbaarheid: beperkt

Als boven. De persoonsdossiers zijn gevormd door de Admission Division van de Immigration Branch. De meeste dossiers behoren tot de zogenaamde deportation case files.

 

RG 76, Acc. 1992-93/205 Immigration and overseas case files of Headquarter 1952-1989

Omvang: 48,6 m., box 1-110; box 122-161; vol. 1097-1098 en vol. 1465-1563; Openbaarheid: beperkt

Deze aanwinst bevat archivalia, afkomstig van diverse directies van het departement van Employment and Immigration Canada en taakvoorgangers, inclusief deportation case files en de eigentijdse toegang daarop, de zogenaamde finding aid 76-37 (beperkt openbaar).

Deze finding aid 76-37 is opvraagbaar onder RG 76, Acc.1992-93/205, vol. 1465-1563 . Het betreft 98 dozen systeemkaarten, die gebruikt werden als toegang op de Headquarter case file series (deportation case files). De kaarten zijn min of meer alfabetisch geordend met gebruikmaking van een Soundex system (lettercodering). Het merendeel van de kaarten betreft de periode 1960-1974, maar dossiers uit eerdere (1946) en latere periodes komen ook voor. Elke systeemkaart bevat in elk geval de naam van de immigrant, corresponderend dossiernummer en -datum; reden voor uitzetting en soms de nationaliteit van de immigrant. Daarnaast verwijzen de kaarten soms ook naar organisaties en zaakdossiers (Madokoro, 12-09-2005).

 

RG 76, Acc. 1994-95/014 Immigration case files, Headquarterseries, Assisted Passage and Transportation Loan files 1951-1989

Omvang: 29,1 m., box 1-97; Openbaarheid: beperkt

Als acc. 1991-92/011 en 1991-92/106. De meeste persoonsdossiers in deze serie betreffen de deportation case files uit HQ4. Box 96-96 bevatten persoonsdossiers uit de speciale series van mensen die vervoersubsidie kregen. (Transportation Loan, TL of Assisted Passage, AP)

 

RG 76, Acc. 1995-96/335 Immigration case files, Headquarterseries 1927-1987

Omvang: 21,9 m., box 1-73; Openbaarheid: beperkt

Als acc. 1991-92/011, 1991-92/106 en 1994-95/014. Het merendeel van de persoonsdossiers in deze serie betreffen de deportation case files over de periode 1920-1970.

 

RG 76, Acc. 1998-01077-5 Case files of the Headquarterseries 1953-1992

Omvang: 81,9 m., box 1-273; Openbaarheid: beperkt

Als acc. 1991-92/011, 1991-92/106, 1994-95/014 en 1995-96/335. De serie bevat persoonsdossiers vanaf 1946, het merendeel betreft echter de deportation case files uit de zestiger jaren.

 

RG 76, Acc. 2000-01057-1 Case files of Immigration Headquarters 1950-1993

Omvang: 42,6 m., box 1-143; Openbaarheid: beperkt

Als acc. 1991-92/011, 1991-92/106, 1994-95/014, 1995-96/335 en 1998-01077-5. Box 143 bevat een eigentijdse ingang (beperkt openbaar) op de deportation case files 1951-1965.

 

RG 76, Acc. 2003-02041-1 Immigration case files of the Headquarterseries 1946-1996

Omvang: 45 m., box 1-150; Openbaarheid: beperkt

Deze aanwinst bevat persoonsdossiers m.b.t aanvragen van vluchtelingenstatus, aanvragen voor permanent verblijf en deportation case files uit de series HQ1, HQ2, HQ5 en HQ8.

Algemeen

Naam, varianten

'Canada Immigration Division'

Organisatie en inrichting

Opmerking vooraf:

Deze beschrijving is samengesteld op basis van de verschillende administratieve inleidingen (zowel de papieren als de digitale versies) van de diverse fondsen en subfondsen uit RG 17; 26; 76 en op grond van literatuur. De jaartallen, door de National Archives gegeven voor het bestaan van een 'Immigration Branch' verschillen in de diverse inleidingen. Dit hangt samen met het feit of de auteur is uitgegaan van het beginjaar van de Confederatie (1867) of dat ook de voorgaande jaren zijn meegerekend. In deze beschrijving is gekozen voor het feitelijke jaartal (dus pre-confederatie). Daarnaast zijn de National Archives niet altijd consequent geweest in het gebruik van de term 'Immigration Branch'. Met name in de digitale versies van administratieve inleidingen op sub-fondsen wordt wel gesproken van 'the Immigration Department' en gerefereerd aan Record Group 76. Het 'Immigration Department' alszodanig heeft nooit bestaan; bedoeld is dan altijd 'Immigration Branch' (zonder referentie naar het departement waarbij deze directie op dat moment was ondergebracht).

 

Diverse departementen van de (federale) regering van Canada zijn verantwoordelijk geweest voor het Canadese immigratiebeleid en de uitvoering ervan (aangeduid als 'the immigration program').

Achtereenvolgens waren dit:

- Agriculture 1852-1892

- Interior 1892-1917

- Immigration and Colonization 1917-1936

- Mines and Resources 1936-1950

- Citizenship and Immigration 1950-1966

- Manpower and Immigration 1966-1977

- Employment and Immigration (Commission en Department) 1977-1992

- Citizenship and Immigration 1993-

De relatieve zwaarte of 'status' van het beleidsterrein verschilde volgens de administratieve beschrijvingen: immigratie was voor de departementen van Immigration and Colonization 1917-1936; Citizenship and Immigration 1950-1966 het hoofdbeleidsterrein, terwijl het onder de overige hierboven genoemde departementen een zogenaamde Branch-status had.

 

Ten tijde van het Department of Citizenship and Immigration stond de Immigration Branch (Ottawa) onder leiding van de Director of Immigration en waren er vier functionele divisions: Operations, Admissions; Settlement en Policy and Liaison. Verder waren er buitendiensten van het departement in vijf districten, waarvan de namen/geografische grenzen in de loop der jaren kennelijk wel wat verschoven: documenten uit 1963 noemen Atlantic; Eastern; Central; Western en Pacific (RG 26, series A-1-c, vol. 136; file 3-37-8); de inleidende beschrijving op de series die door deze kantoren zijn voortgebracht noemt Atlantic, Québec, Ontario, Prairie en Pacific Regional Office. Na 1977 had elk van de negen provincies een eigen Regional Office. Daarnaast waren er overzeese posten.

 

Ministers verantwoordelijk voor immigratie:

Department of Mines and Resources:

18-04-1945 - 10-06-1948 James Allison Glen

11-06-1948 - 31-03-1949 James Angus McKinnon

01-04-1949 - 17-01-1950 William George Gibson

 

Department of Citizenship and Immigration:

18-01-1950 - 30-06-1954 Walter Edward Harris

01-07-1954 - 21-06-1957 John Witney Pickersgill

21-06-1957 - 11-05-1958 Edmund Davie Fulton (acting minister)

12-05-1958 - 08-08-1962 Ellen Louks Fairclough

09-08-1962 - 22-04-1963 Richard Albert Bell

22-04-1963 - 02-02-1964 Guy Favreau

03-02-1964 - 14-02-1965 René Tremblay

15-02-1965 - 17-12-1965 John Robert Nicolson

18-12-1965 - 30-09-1966 Jean Marchand

 

Department of Manpower and Immigration:

01-10-1966 - 20-04-1968 Jean Marchand

Taak, activiteiten

De Immigration Branch (Head Quarters Ottawa) was verantwoordelijk voor de initiëring en uitvoering van het federale overheidsbeleid op het gebied van immigratie, vluchtelingen en grenscontrole.

 

De buitendiensten hadden een coördinerende taak ten opzichte van de zogenaamde 'field offices' in en buiten Canada om het federale beleid te laten implementeren op lokaal niveau. Onderwerpen waarmee de regionale kantoren veelal te maken kregen, waren: vestiging, relatie-migratie (family sponsorship), huwelijken en adoptie. Ook kon zij de nationale overheid adviseren over specifieke regionale belangen.

 

De overzeese posten hadden als taak de stimulering van immigratie naar Canada d.m.v publiciteitsacties; selectie van aspirant-immigranten en visa-uitgifte.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Intergovernmental Committee for European Migration (en taakopvolgers)

 

Literatuur

Hawkins, Freda, Canadian Immigration: Public Policy and Public Concern (Montreal 1988) (rev.ed.).

 

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

Doorgenomen archieven / series

Government of Canada, Immigration Branch 1865-1988. RG 76

Alle in de General Inventory genoemde sous-fonds en series en verdere onderverdelingen van RG 76 Immigration Branch zijn doorgenomen op de aanwezigheid van archivalia m.b.t. Nederland op grond van de beschrijvingen van de inventarisnummers / trefwoord.

 

Government of Canada, Immigration Branch, Ontario Regional Office RG 76

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

919 m.; 4.992 microfilms; 204.574 indexkaarten

Informatiedrager
Vernietigd

vernietiging zoals uitgevoerd door de zorgdrager/departement beschreven in f.a. 76-11

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 76; f.a. 76-1 t/m 76-368

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Archivalia van de overzeese posten, immigration-offices kunnen in RG 25 External Affairs terecht zijn gekomen, aldus waarschuwingen in de administratieve inleidingen. Zie ook onder opmerkingen 1) en 4).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Volgens de administratieve inleiding zijn de zogenaamde 'operationele' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle bovengenoemde departementen bijeengehouden in Record Group 76. Het belangrijkste onderdeel van deze Record Group 76 wordt gevormd door het zogenaamde 'Immigration Program sous-fonds' dat officieel een onderdeel vormt van het archief van het Department of Employment and Immigration (1977-1993).

Volgens de inleidende beschrijvingen (van fonds en bijbehorende subfondsen) bevat deze collectie zowel de belangrijkste uitvoerings- als beleidsdossiers op directieniveau van alle voorgaande Immigration Branches van de diverse departementen (Headquarters) in Ottawa, en die van de regionale kantoren (te vinden als serie 'Regional office files' van het Immigration Program sous-fonds). Dit 'Immigration Program sous-fonds' moet overigens niet verward worden met het zogenaamde 'Immigration Branch sous-fonds', dat een onderdeel vormt van het archief van het Department of Citizenship and Immigration en juist dossiers op hoger beleidsmatig niveau bevat, nl. dat van de Deputy Minister. Alleen autopsie van de dossiers van beide sous-fondsen kan uitwijzen of er geen vermenging heeft plaatsgevonden met dossiers van een hoger beleidsmatig niveau (Deputy Minister; Minister).

 

Nieuwe aanwinsten (de zogenaamde 'accessions', die soms ver teruggaan in de tijd) worden nog steeds toegevoegd aan deze Record Group 76. Gezien het feit dat het in 1993 opgerichte Department van Human Resources Canada een deel van de taken van zowel Employment en Immigration Canada en het voormalige Department of Labour heeft overgenomen bestaat het risico dat nieuwe aanwinsten van dit departement aan RG 76 worden toegevoegd, aldus de inleiding op het Human Resources Development Canada fonds.

opmerkingen structuur archief

De kern van het Immigration Program sous-fonds wordt gevormd door de beleids- en onderwerpdossiers aangelegd op het departement in Ottawa en de regionale en overzeese kantoren. Gedurende de gehele periode van archiefvorming hebben een viertal archiveringssystemen elkaar opgevolgd en elkaar overlapt. Deze systemen worden aangeduid met First-Fourth Central Registry System en een Secret file system, die uitgebreid worden beschreven in de General Inventory, met aanduiding van de omvang van de verschillende blokken. Hierbij zijn niet eventuele latere aanwinsten gerekend. Deze aanwinsten bevatten overigens regelmatig archivalia betreffende de onderzoeksperiode. Over het algemeen vermelden de inleidingen op specifieke series welke afdeling de archiefvormer van een bepaalde serie of aanwinst is geweest.

 

Veel van de finding-aids van RG 76 bestaan uit archiefcodes en eigentijdse toegangen/kaartsystemen op dit deel van het archief. Deze geven een globaal overzicht van de onderwerpen en kunnen ook gebruikt worden om eventuele aanwinstenlijsten 'terug te vertalen' naar het dossieronderwerp (door de bijbehorende codes op te zoeken). Ook is, op grond van de van te voren toegekende identificatienummers voor elke haven, binnenlands en overzees kantoor, dat werd toegekend als toevoeging (suffix) aan elk dossier, af te leiden welk onderwerp op welke geografische plaats heeft gespeeld. (Deze kunnen gevonden worden in f.a. 76-13 en kunnen de in bepaalde regio's geïnteresserde onderzoeker helpen.) Ze geven echter geen zicht op het werkelijk overgedragen materiaal, noch op de aanvraagcodes. De Ethnic Index geeft een eerste toegang tot het materiaal inzake Nederlandse immigranten dat daadwerkelijk in het bezit is van de National Archives Canada; aanvullingen hierop zijn verkregen via de electronisch raadpleegbare finding-aid nrs. 76-5, 76-7, 76-12; 76-17; 76-26; 76-60 en de niet-gedigitaliseerde f.a. nrs.76-16 (aanwinstenlijst uit Third central registry system, die soms tot 1932 teruggaat); 76-20 (Secret Files Series, SF); 76-23 (Secret Files Series, SF); 76-44 (Committee Minutes); 76-58 (Immigration Manuals). De onderzoeker moet erop bedacht zijn, dat veel van de door de Immigration Branch gebruikte inventarisomschrijvingen zeer algemeen zijn en dat materiaal inzake Nederland(se emigranten) 'verstopt' kan zitten. Naast zoeken op trefwoord, kunnen ook de eigentijdse ID-nummers worden gebruikt:

- Second central registry system (het zgn '500-block' 1946-1966), The Netherlands = ID 598; Netherlands East/West Indies = ID 569; The Hague = ID 434

- Third central registry system (het zgn '5000-block' 1966-1977): ID's gelijk behalve voor de Nederlandse Antillen: ID 597.

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

 

Statistische gegevens

Immigration Program sous-fonds:

- RG 76, Acc. 87-88/096, box 1-3, Immigration Program - Monthly Operational Reports 1951-1977*

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol.1008, file 5000-2-4 Provinces- immigration statistics Ontario 1966-1977

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1009, file 5000-2-4 Provinces- immigration statistics Quebec 1966-1977

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1054, file 5110-4 Immigration-Assisted Passage Scheme- reports monthly-statistical reports (part1) 1966-1969

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1228, file 5815-4-1 Immigration statistics-general part.1 1966-1967

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1956 Emigratiebijslagregeling
Inhoud overig

Immigration Program sous-fonds:

Neerlandica:

- microfilm reel C4699-C4703, vols. 39-41, file 923 (parts 5-26) Immigration from Holland 1928-1952

- microfilm reel C7395, vol. 247, file 169402 (part 2) Netherlands Emigration Foundation, Holland - Settlement of Immigrants in Holland Marsh Area ("A study of Holland Marsh, Its Reclamation and Development" August, 1949) 1936-1949

- microfilm reel C10674, vol. 670, file C 57325 Reports of overseas Settlement Service Montreal (Que) (Dutch immigrant photo's) 1949-1953

- microfilm reel C10676, vol. 673, file C 86628 Dutch artisans (list)

 

- RG 76, Series I-B, vol. 751; File : 514-15-598 Deportation to the Netherlands 1959-1963

- RG 76, Series I-B, Vol. 825, file 552-1-598 , Parts 1-4 Immigration from the Netherlands - policy and instructions 1953-1956*

- RG 76, Series I-B, vol. 826, file 552-1-598 (parts 5-6) Immigration from the Netherlands - policy and instructions 1956-1965*

- RG 76, Series I-B, vol. 833, file 552-11-598 Promotional activities in the Netherlands 1959-1967*

- RG 76, Series I-B, vol. 864, file: 555-54-565-7 (parts 1-2) Hungarian refugees - Movements from the Netherlands 1956-1958

- RG 76, Series I-B, vol. 899, file 569-9-598 Passport Regulations - The Netherlands 1921-1962*

- RG 76, Series I-B, vol. 905, file 569-30-598, Issuance of Canadian visas to persons from the Netherlands 1950-1963*

- RG 76, Series I-B, vol. 907, file 569-36-598 Passport - visa agreements - Canada - Netherlands 1949-1963*

- RG 76, Series I-B, vol. 913, file 580-18-598, Loans to agricultural settlers - Netherlands Government 1962-1965*

- RG 76, Series I-B, vol. 923, file 588-1-598 Netherlands settlers' effects - policy and instructions 1952-1965*

- RG 76, Series B-1-c, vol. 979, file 5420-1-598 Examination - Stage B - Netherlands 1949-1972 [niet openbaar]

- RG 76, Series B-1-c, vol. 1001, file 5965-7-598 Travel Documents - Passports and Visas - Visa Agreements - Netherlands 1962*

- RG 76, Series I-A-1, vol. 288, Reel C-7837, file 260370 Immigration to Prince Edward Island. (pamphlets) (Dutch immigration) 1903-1948

- RG 76, Series I-B, vol. 759, file 517-36-434 (parts 1-2) Stock letters and forms-The Hague, Holland 1948-1966

 

- RG 76, Series I-, file 552-1-569 Immigration from Indonesia 1950-1964

- RG 76, Series I-, file 569-9-569 Passport Regulations - Indonesia 1950-1964

- RG 76, Series I-, file 569-30-569 Issuance of visas to persons from Indonesia 1960-1961

 

- RG 76, Series D-5-a, vol. 933, Binder 4-5, Ch. 4-5 vol.4, 1-2 'Selection of Immigrants, assisting organizations, (e.g. Netherlands Emigration Service) 1954-1962; 1962-1971*

- RG 76, Series D-5-a, vol. 937, Binder 17, Ch. 21 Immigration from the Netherlands 1955-1960*

 

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1053, file 5110-2-434 Immigration-Assisted Passage Scheme-warrants-reports-The Hague Netherlands 1966-1973*

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1230, file 5815-4-598 Source countries report-Netherlands 1966-1970

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1246, file 5850-3-597 Selection & Processing-The Netherlands (Suriname) 1967-1975

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1246, file 5850-3-598 Selection & Processing-The Netherlands (part 1) 1966-1974*

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1376, file 5450-2-598 Foreign Countries General-The Netherlands 1967-1977

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

- microfilm reel C10587-10588, vol. 648, file A78126 Ontario Government Immigration Program 1947-1949

- microfilm reel C10590-10591, vol. 654, file B 29300 (parts 14-15) Admission of bulk Labour from Europe 1950-1952

- microfilm reel C10676-10677, vol. 675, file C 92672 (part 3) Farm Labour from Europe (lists, Germans etc.) 1953

 

- RG 76, Series B-2, vol. 947, file SF-C-1 Cabinet Decisions on Immigration (parts 1-4) 1944-1975

- RG 76, Series B-2, vol. 948, file SF-C-1-1 Cabinet Decisions on Immigration (part 1) 1945-1952

- RG 76, Series B-2, vol. 957, file SF-S-1 Security Procedure (Security Examination of Immigrants-General file (parts 1-6) 1946-1969

- RG 76, Series B-2, vol. 959, file SF-S-22, SF-S-23 Security Sub-Panel (minutes of meetings of the security sub-panel) 1956-1968; 1956-1961

- RG 76, Series D-3-a, vol. 719, file 514-4 Immigration Appeal Board-Policy and procedures (part 2) 1958-1966

- RG 76, Series I-B, vol. 777, file 536-52 Cabinet Committee on Immigration Policy 1946-1964

 

- RG 76, Series B-1-b, vol. 724, file 551-25-4 Immigration White Paper- Migrant Supply Situation 1965

- RG 76, Series B-1-b, vol. 724, file 551-25-5, Immigration White Paper- Migrant Subsidies and Financial Assistance 1965

- RG 76, Series B-1-b, vol. 724, file 551-25-6 Immigration White Paper-Migrant Subsidies and Financial Assistance (Assisted Passage) 1965-1966

- RG 76, Series I-B, vol. 772, file 536-25 Interdepartmental Sub-Committee on Migration Policy, 1951-1958

- RG 76, Series I-B, vol. 773, file 536-31 (parts 1-2) Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe - general file 1951-1952

- RG 76, Series I-B, vol. 774, file 536-31 (parts 3-9) Intergovernmental Committee for European Migration - miscellaneous correspondence 1952-1957

- RG 76, Series I-B, vol. 775, file 536-31 (parts 10-15) Intergovernmental Committee for European Migration - policy and general correspondence 1957-1959

- RG 76, Series I-B, vol. 776, file 536-31 (parts 16-21) Intergovernmental Committee for European Migration - policy and general correspondence 1959-1961

- RG 76, Series I-B, vol. 777, file 536-31 (parts 22-26) Intergovernmental Committee for European Migration - policy and general correspondence 1961-1966

- RG 76, Series I-B, vol. 856, file 555-16 Movement of dependents under auspices of church organizations and the International Committee for European Migration 1952-1956*

 

- RG 76, Series 1-A-1, vol. 625, Reel C-10442, file 951760 (prt.4) Dominion-Provincial Conferences on Immigration (reports) 1927-1950

 

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1002, file 5000-1-3 Immigration-general series-planning & development of immigration policy 1947-1970

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol 1004, file 5000-2-2 Immigration-general series -provinces -immigration to Ontario (part. 1+2) 1966-1968 [Voorbeeld: deze files zijn er voor alle provincies]

RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1029, file 5000-27-1 Immigration Program-general 1962-1976

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1046, file 5072-1-NOT Immigration-assistance&welfare-medical general-Ontario 1966-1975

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 5100-1 Immigration-Assisted passage scheme- general series -general part.1. 1966-1967 [ook per provincie / regio, warrants]

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1128, file 5200-1 Death of immigrants-general 1957-1976

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1128, file 5230-1 Deportation -general (part 1) 1932-1968*

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol.1138, file 5240-2-1 Detention -general (part 1) 1963-1970

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol.1175, file 5400-14-1 Civil aviation organization-general (part 1) 1963-1967

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol.1212, file 5750-1 Race, sect. or religieous groups-general 1964-1976

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1384, file 5750-17 Race, Sect or religious groups-Ethnic History Project 1973-1975

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1221, file 5800-2 Repatriation from Canada 1964-1974

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1234, file 5850-1 Selection & Processing-general policy-general (part 1) 1966-1967

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1266, file 5850-6-6 Selection & Processing-Agriculture workers 1964-1975

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1266, file 5850-6-9 Selection & Processing-Barbers&hairdressers 1958-1974

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1269, file 5850-6-23 Selection & Processing-Clergymen 1965-1971

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1269, file 5850-6-24 Selection & Processing-Nurses (part 1) 1965-1971

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1271, file 5850-6-31 Selection & Processing-Teachers (part 1), 1961-1967

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1391, file 5780-7-1 Intergovernmental Committee for European Migration-general (part 1) 1966-1969

 

RG 76, Series B-3-a, Headquarter case & subject files:

- RG 76, Series B-3-a, Headquarter case & subject files, vol. 676-677; vol. 715-716, 1958-1975*

- RG 76, Acc. 1981-82/198 Immigration case files (Headquarters), Immigration & Demograhic policy 1923-1978*

- RG 76, Acc. 1983-84/038 Immigration case files, HQ series 1959-1978*

- RG 76, Acc. 1991-92/011 Immigration case files of the Headquarterseries 1925-1980*

- RG 76, Acc. 1991-92/106 Immigration case files, Headquarterseries 1964-1978*

- RG 76, Acc. 1992-93/205 Immigration and overseas case files of Headquarter 1952-1989*

- RG 76, Acc. 1994-95/014 Immigration case files, Headquarterseries, Assisted Passage and Transportation Loan files 1951-1989

- RG 76, Acc. 1995-96/335 Immigration case files, Headquarterseries 1927-1987*

- RG 76, Acc. 1998-01077-5 Case files of the Headquarterseries 1953-1992*

- RG 76, Acc. 2000-01057-1 Case files of Immigration Headquarters 1950-1993*

- RG 76, Acc. 2003-02041-1 Immigration case files of the Headquarterseries 1946-1996*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Dit is een verzamelbeschrijving van de Immigration Branch van alle departementen uit de onderzoeksperiode 1945-1967 die immigratie in hun portefeuille hebben gehad: Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977 en waarvan de archivalia zijn ondergebracht in Record Group 76. Nieuwe aanwinsten uit de onderzoeksperiode worden nog steeds toegevoegd aan RG 76. (Audio-)visueel materiaal is ondergebracht in de Documentary Art and Photography Division van de National Archives. Pamfletten / gepubliceerd materiaal is overgebracht naar de Doughty Library van de National Archives.

 

2) Zie voor de regionale kantoren: Government of Canada, Immigration Branch, Regional Offices.

 

3) Passagierslijsten en persoonsdossiers aangelegd voor en bij binnenkomst in Canada van na 1 januari 1936 (de zgn. 'Records of Entry') zijn nog niet overgedragen aan de National Archives. Voor aanvragen tot inzage van specifieke dossiers (op naam) kan contact worden opgenomen met het Query Response Centre, Department of Citizenship and Immigration, 300 Slater Street, Ottawa, Ontario.

De archieven aangelegd in de havens van binnenkomst en v.a. 1966 door de diverse Canada Immigration Centers (CICs) zijn ondergebracht in de serie 'Canada Immigration Centre and Port of Entry files' van het Immigration Program sous-fonds. Anno 2005 zijn er alleen aanwinsten uit het Victoria Canada Immigration Centre die van toepassing zijn op de onderzoeksperiode. Ze bestaan uit ca. 10 m. zaakdossiers, zogenaamde 'immigration case files' (1955-1980), die gedeeltelijk zijn onderverdeeld in: 'routinedossiers; onregelmatigheden; Chinezen'; ze zijn niet openbaar; de finding aids nrs. 76-235 en 76-254 bestaan uit doosnummers. Latere aanwinsten van belang voor de onderzoeksperiode zijn te verwachten. Autopsie zou moeten uitwijzen of hier materiaal inzake Nederlanders tussenzit.

 

4) Overzeese posten: hoewel er een serie 'Overseas operations ' is, die deel uitmaakt van het Immigration Program sous-fonds, zijn er slechts zeer weinig postenarchieven bewaard gebleven, zowel in RG 76 als in RG 25. Het postarchief uit Den Haag is niet aanwezig (gesprek met archivaris Paulette Dozier dd. september 2005). Van de wel bewaarde postenarchieven zijn er vaak slechts steekproeven van selectiedossiers bewaard gebleven (zogenaamde F-samples: alle familienamen beginnend met een F zijn bewaard, een methode die later ook op andersoortig materiaal is toegepast). De standaarddossieropbouw is beschreven in de inleidingen van betreffende posten.

 

5) Van alle hierboven beschreven ministers of Immigration is nagegaan of zij persoonlijke papieren hebben nagelaten (General Inventory: trefwoord immigration minister, 87 hits). Slechts in de gevallen van Bell en Fulton leverde dat (afgaande op de inventarisbeschrijvingen) materiaal inzake Nederlandse emigranten op.


Doorgenomen archieven / series

Government of Canada, Immigration Branch 1865-1988. RG 76

Alle in de General Inventory genoemde sous-fonds en series en verdere onderverdelingen van RG 76 Immigration Branch zijn doorgenomen op de aanwezigheid van archivalia m.b.t. Nederland op grond van de beschrijvingen van de inventarisnummers / trefwoord.

 

Government of Canada, Immigration Branch, Ontario Regional Office RG 76

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving

Omvang; inventarisnummers

919 m.; 4.992 microfilms; 204.574 indexkaarten

Informatiedrager
Vernietigd

vernietiging zoals uitgevoerd door de zorgdrager/departement beschreven in f.a. 76-11

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 76; f.a. 76-1 t/m 76-368

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Archivalia van de overzeese posten, immigration-offices kunnen in RG 25 External Affairs terecht zijn gekomen, aldus waarschuwingen in de administratieve inleidingen. Zie ook onder opmerkingen 1) en 4).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Volgens de administratieve inleiding zijn de zogenaamde 'operationele' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle bovengenoemde departementen bijeengehouden in Record Group 76. Het belangrijkste onderdeel van deze Record Group 76 wordt gevormd door het zogenaamde 'Immigration Program sous-fonds' dat officieel een onderdeel vormt van het archief van het Department of Employment and Immigration (1977-1993).

Volgens de inleidende beschrijvingen (van fonds en bijbehorende subfondsen) bevat deze collectie zowel de belangrijkste uitvoerings- als beleidsdossiers op directieniveau van alle voorgaande Immigration Branches van de diverse departementen (Headquarters) in Ottawa, en die van de regionale kantoren (te vinden als serie 'Regional office files' van het Immigration Program sous-fonds). Dit 'Immigration Program sous-fonds' moet overigens niet verward worden met het zogenaamde 'Immigration Branch sous-fonds', dat een onderdeel vormt van het archief van het Department of Citizenship and Immigration en juist dossiers op hoger beleidsmatig niveau bevat, nl. dat van de Deputy Minister. Alleen autopsie van de dossiers van beide sous-fondsen kan uitwijzen of er geen vermenging heeft plaatsgevonden met dossiers van een hoger beleidsmatig niveau (Deputy Minister; Minister).

 

Nieuwe aanwinsten (de zogenaamde 'accessions', die soms ver teruggaan in de tijd) worden nog steeds toegevoegd aan deze Record Group 76. Gezien het feit dat het in 1993 opgerichte Department van Human Resources Canada een deel van de taken van zowel Employment en Immigration Canada en het voormalige Department of Labour heeft overgenomen bestaat het risico dat nieuwe aanwinsten van dit departement aan RG 76 worden toegevoegd, aldus de inleiding op het Human Resources Development Canada fonds.

opmerkingen structuur archief

De kern van het Immigration Program sous-fonds wordt gevormd door de beleids- en onderwerpdossiers aangelegd op het departement in Ottawa en de regionale en overzeese kantoren. Gedurende de gehele periode van archiefvorming hebben een viertal archiveringssystemen elkaar opgevolgd en elkaar overlapt. Deze systemen worden aangeduid met First-Fourth Central Registry System en een Secret file system, die uitgebreid worden beschreven in de General Inventory, met aanduiding van de omvang van de verschillende blokken. Hierbij zijn niet eventuele latere aanwinsten gerekend. Deze aanwinsten bevatten overigens regelmatig archivalia betreffende de onderzoeksperiode. Over het algemeen vermelden de inleidingen op specifieke series welke afdeling de archiefvormer van een bepaalde serie of aanwinst is geweest.

 

Veel van de finding-aids van RG 76 bestaan uit archiefcodes en eigentijdse toegangen/kaartsystemen op dit deel van het archief. Deze geven een globaal overzicht van de onderwerpen en kunnen ook gebruikt worden om eventuele aanwinstenlijsten 'terug te vertalen' naar het dossieronderwerp (door de bijbehorende codes op te zoeken). Ook is, op grond van de van te voren toegekende identificatienummers voor elke haven, binnenlands en overzees kantoor, dat werd toegekend als toevoeging (suffix) aan elk dossier, af te leiden welk onderwerp op welke geografische plaats heeft gespeeld. (Deze kunnen gevonden worden in f.a. 76-13 en kunnen de in bepaalde regio's geïnteresserde onderzoeker helpen.) Ze geven echter geen zicht op het werkelijk overgedragen materiaal, noch op de aanvraagcodes. De Ethnic Index geeft een eerste toegang tot het materiaal inzake Nederlandse immigranten dat daadwerkelijk in het bezit is van de National Archives Canada; aanvullingen hierop zijn verkregen via de electronisch raadpleegbare finding-aid nrs. 76-5, 76-7, 76-12; 76-17; 76-26; 76-60 en de niet-gedigitaliseerde f.a. nrs.76-16 (aanwinstenlijst uit Third central registry system, die soms tot 1932 teruggaat); 76-20 (Secret Files Series, SF); 76-23 (Secret Files Series, SF); 76-44 (Committee Minutes); 76-58 (Immigration Manuals). De onderzoeker moet erop bedacht zijn, dat veel van de door de Immigration Branch gebruikte inventarisomschrijvingen zeer algemeen zijn en dat materiaal inzake Nederland(se emigranten) 'verstopt' kan zitten. Naast zoeken op trefwoord, kunnen ook de eigentijdse ID-nummers worden gebruikt:

- Second central registry system (het zgn '500-block' 1946-1966), The Netherlands = ID 598; Netherlands East/West Indies = ID 569; The Hague = ID 434

- Third central registry system (het zgn '5000-block' 1966-1977): ID's gelijk behalve voor de Nederlandse Antillen: ID 597.

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig]

 

Statistische gegevens

Immigration Program sous-fonds:

- RG 76, Acc. 87-88/096, box 1-3, Immigration Program - Monthly Operational Reports 1951-1977*

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol.1008, file 5000-2-4 Provinces- immigration statistics Ontario 1966-1977

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1009, file 5000-2-4 Provinces- immigration statistics Quebec 1966-1977

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1054, file 5110-4 Immigration-Assisted Passage Scheme- reports monthly-statistical reports (part1) 1966-1969

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1228, file 5815-4-1 Immigration statistics-general part.1 1966-1967

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1956 Emigratiebijslagregeling
Inhoud overig

Immigration Program sous-fonds:

Neerlandica:

- microfilm reel C4699-C4703, vols. 39-41, file 923 (parts 5-26) Immigration from Holland 1928-1952

- microfilm reel C7395, vol. 247, file 169402 (part 2) Netherlands Emigration Foundation, Holland - Settlement of Immigrants in Holland Marsh Area ("A study of Holland Marsh, Its Reclamation and Development" August, 1949) 1936-1949

- microfilm reel C10674, vol. 670, file C 57325 Reports of overseas Settlement Service Montreal (Que) (Dutch immigrant photo's) 1949-1953

- microfilm reel C10676, vol. 673, file C 86628 Dutch artisans (list)

 

- RG 76, Series I-B, vol. 751; File : 514-15-598 Deportation to the Netherlands 1959-1963

- RG 76, Series I-B, Vol. 825, file 552-1-598 , Parts 1-4 Immigration from the Netherlands - policy and instructions 1953-1956*

- RG 76, Series I-B, vol. 826, file 552-1-598 (parts 5-6) Immigration from the Netherlands - policy and instructions 1956-1965*

- RG 76, Series I-B, vol. 833, file 552-11-598 Promotional activities in the Netherlands 1959-1967*

- RG 76, Series I-B, vol. 864, file: 555-54-565-7 (parts 1-2) Hungarian refugees - Movements from the Netherlands 1956-1958

- RG 76, Series I-B, vol. 899, file 569-9-598 Passport Regulations - The Netherlands 1921-1962*

- RG 76, Series I-B, vol. 905, file 569-30-598, Issuance of Canadian visas to persons from the Netherlands 1950-1963*

- RG 76, Series I-B, vol. 907, file 569-36-598 Passport - visa agreements - Canada - Netherlands 1949-1963*

- RG 76, Series I-B, vol. 913, file 580-18-598, Loans to agricultural settlers - Netherlands Government 1962-1965*

- RG 76, Series I-B, vol. 923, file 588-1-598 Netherlands settlers' effects - policy and instructions 1952-1965*

- RG 76, Series B-1-c, vol. 979, file 5420-1-598 Examination - Stage B - Netherlands 1949-1972 [niet openbaar]

- RG 76, Series B-1-c, vol. 1001, file 5965-7-598 Travel Documents - Passports and Visas - Visa Agreements - Netherlands 1962*

- RG 76, Series I-A-1, vol. 288, Reel C-7837, file 260370 Immigration to Prince Edward Island. (pamphlets) (Dutch immigration) 1903-1948

- RG 76, Series I-B, vol. 759, file 517-36-434 (parts 1-2) Stock letters and forms-The Hague, Holland 1948-1966

 

- RG 76, Series I-, file 552-1-569 Immigration from Indonesia 1950-1964

- RG 76, Series I-, file 569-9-569 Passport Regulations - Indonesia 1950-1964

- RG 76, Series I-, file 569-30-569 Issuance of visas to persons from Indonesia 1960-1961

 

- RG 76, Series D-5-a, vol. 933, Binder 4-5, Ch. 4-5 vol.4, 1-2 'Selection of Immigrants, assisting organizations, (e.g. Netherlands Emigration Service) 1954-1962; 1962-1971*

- RG 76, Series D-5-a, vol. 937, Binder 17, Ch. 21 Immigration from the Netherlands 1955-1960*

 

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1053, file 5110-2-434 Immigration-Assisted Passage Scheme-warrants-reports-The Hague Netherlands 1966-1973*

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1230, file 5815-4-598 Source countries report-Netherlands 1966-1970

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1246, file 5850-3-597 Selection & Processing-The Netherlands (Suriname) 1967-1975

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1246, file 5850-3-598 Selection & Processing-The Netherlands (part 1) 1966-1974*

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1376, file 5450-2-598 Foreign Countries General-The Netherlands 1967-1977

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

- microfilm reel C10587-10588, vol. 648, file A78126 Ontario Government Immigration Program 1947-1949

- microfilm reel C10590-10591, vol. 654, file B 29300 (parts 14-15) Admission of bulk Labour from Europe 1950-1952

- microfilm reel C10676-10677, vol. 675, file C 92672 (part 3) Farm Labour from Europe (lists, Germans etc.) 1953

 

- RG 76, Series B-2, vol. 947, file SF-C-1 Cabinet Decisions on Immigration (parts 1-4) 1944-1975

- RG 76, Series B-2, vol. 948, file SF-C-1-1 Cabinet Decisions on Immigration (part 1) 1945-1952

- RG 76, Series B-2, vol. 957, file SF-S-1 Security Procedure (Security Examination of Immigrants-General file (parts 1-6) 1946-1969

- RG 76, Series B-2, vol. 959, file SF-S-22, SF-S-23 Security Sub-Panel (minutes of meetings of the security sub-panel) 1956-1968; 1956-1961

- RG 76, Series D-3-a, vol. 719, file 514-4 Immigration Appeal Board-Policy and procedures (part 2) 1958-1966

- RG 76, Series I-B, vol. 777, file 536-52 Cabinet Committee on Immigration Policy 1946-1964

 

- RG 76, Series B-1-b, vol. 724, file 551-25-4 Immigration White Paper- Migrant Supply Situation 1965

- RG 76, Series B-1-b, vol. 724, file 551-25-5, Immigration White Paper- Migrant Subsidies and Financial Assistance 1965

- RG 76, Series B-1-b, vol. 724, file 551-25-6 Immigration White Paper-Migrant Subsidies and Financial Assistance (Assisted Passage) 1965-1966

- RG 76, Series I-B, vol. 772, file 536-25 Interdepartmental Sub-Committee on Migration Policy, 1951-1958

- RG 76, Series I-B, vol. 773, file 536-31 (parts 1-2) Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe - general file 1951-1952

- RG 76, Series I-B, vol. 774, file 536-31 (parts 3-9) Intergovernmental Committee for European Migration - miscellaneous correspondence 1952-1957

- RG 76, Series I-B, vol. 775, file 536-31 (parts 10-15) Intergovernmental Committee for European Migration - policy and general correspondence 1957-1959

- RG 76, Series I-B, vol. 776, file 536-31 (parts 16-21) Intergovernmental Committee for European Migration - policy and general correspondence 1959-1961

- RG 76, Series I-B, vol. 777, file 536-31 (parts 22-26) Intergovernmental Committee for European Migration - policy and general correspondence 1961-1966

- RG 76, Series I-B, vol. 856, file 555-16 Movement of dependents under auspices of church organizations and the International Committee for European Migration 1952-1956*

 

- RG 76, Series 1-A-1, vol. 625, Reel C-10442, file 951760 (prt.4) Dominion-Provincial Conferences on Immigration (reports) 1927-1950

 

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1002, file 5000-1-3 Immigration-general series-planning & development of immigration policy 1947-1970

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol 1004, file 5000-2-2 Immigration-general series -provinces -immigration to Ontario (part. 1+2) 1966-1968 [Voorbeeld: deze files zijn er voor alle provincies]

RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1029, file 5000-27-1 Immigration Program-general 1962-1976

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1046, file 5072-1-NOT Immigration-assistance&welfare-medical general-Ontario 1966-1975

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 5100-1 Immigration-Assisted passage scheme- general series -general part.1. 1966-1967 [ook per provincie / regio, warrants]

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1128, file 5200-1 Death of immigrants-general 1957-1976

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1128, file 5230-1 Deportation -general (part 1) 1932-1968*

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol.1138, file 5240-2-1 Detention -general (part 1) 1963-1970

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol.1175, file 5400-14-1 Civil aviation organization-general (part 1) 1963-1967

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol.1212, file 5750-1 Race, sect. or religieous groups-general 1964-1976

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1384, file 5750-17 Race, Sect or religious groups-Ethnic History Project 1973-1975

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1221, file 5800-2 Repatriation from Canada 1964-1974

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1234, file 5850-1 Selection & Processing-general policy-general (part 1) 1966-1967

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1266, file 5850-6-6 Selection & Processing-Agriculture workers 1964-1975

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1266, file 5850-6-9 Selection & Processing-Barbers&hairdressers 1958-1974

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1269, file 5850-6-23 Selection & Processing-Clergymen 1965-1971

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1269, file 5850-6-24 Selection & Processing-Nurses (part 1) 1965-1971

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1271, file 5850-6-31 Selection & Processing-Teachers (part 1), 1961-1967

- RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1391, file 5780-7-1 Intergovernmental Committee for European Migration-general (part 1) 1966-1969

 

RG 76, Series B-3-a, Headquarter case & subject files:

- RG 76, Series B-3-a, Headquarter case & subject files, vol. 676-677; vol. 715-716, 1958-1975*

- RG 76, Acc. 1981-82/198 Immigration case files (Headquarters), Immigration & Demograhic policy 1923-1978*

- RG 76, Acc. 1983-84/038 Immigration case files, HQ series 1959-1978*

- RG 76, Acc. 1991-92/011 Immigration case files of the Headquarterseries 1925-1980*

- RG 76, Acc. 1991-92/106 Immigration case files, Headquarterseries 1964-1978*

- RG 76, Acc. 1992-93/205 Immigration and overseas case files of Headquarter 1952-1989*

- RG 76, Acc. 1994-95/014 Immigration case files, Headquarterseries, Assisted Passage and Transportation Loan files 1951-1989

- RG 76, Acc. 1995-96/335 Immigration case files, Headquarterseries 1927-1987*

- RG 76, Acc. 1998-01077-5 Case files of the Headquarterseries 1953-1992*

- RG 76, Acc. 2000-01057-1 Case files of Immigration Headquarters 1950-1993*

- RG 76, Acc. 2003-02041-1 Immigration case files of the Headquarterseries 1946-1996*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Dit is een verzamelbeschrijving van de Immigration Branch van alle departementen uit de onderzoeksperiode 1945-1967 die immigratie in hun portefeuille hebben gehad: Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977 en waarvan de archivalia zijn ondergebracht in Record Group 76. Nieuwe aanwinsten uit de onderzoeksperiode worden nog steeds toegevoegd aan RG 76. (Audio-)visueel materiaal is ondergebracht in de Documentary Art and Photography Division van de National Archives. Pamfletten / gepubliceerd materiaal is overgebracht naar de Doughty Library van de National Archives.

 

2) Zie voor de regionale kantoren: Government of Canada, Immigration Branch, Regional Offices.

 

3) Passagierslijsten en persoonsdossiers aangelegd voor en bij binnenkomst in Canada van na 1 januari 1936 (de zgn. 'Records of Entry') zijn nog niet overgedragen aan de National Archives. Voor aanvragen tot inzage van specifieke dossiers (op naam) kan contact worden opgenomen met het Query Response Centre, Department of Citizenship and Immigration, 300 Slater Street, Ottawa, Ontario.

De archieven aangelegd in de havens van binnenkomst en v.a. 1966 door de diverse Canada Immigration Centers (CICs) zijn ondergebracht in de serie 'Canada Immigration Centre and Port of Entry files' van het Immigration Program sous-fonds. Anno 2005 zijn er alleen aanwinsten uit het Victoria Canada Immigration Centre die van toepassing zijn op de onderzoeksperiode. Ze bestaan uit ca. 10 m. zaakdossiers, zogenaamde 'immigration case files' (1955-1980), die gedeeltelijk zijn onderverdeeld in: 'routinedossiers; onregelmatigheden; Chinezen'; ze zijn niet openbaar; de finding aids nrs. 76-235 en 76-254 bestaan uit doosnummers. Latere aanwinsten van belang voor de onderzoeksperiode zijn te verwachten. Autopsie zou moeten uitwijzen of hier materiaal inzake Nederlanders tussenzit.

 

4) Overzeese posten: hoewel er een serie 'Overseas operations ' is, die deel uitmaakt van het Immigration Program sous-fonds, zijn er slechts zeer weinig postenarchieven bewaard gebleven, zowel in RG 76 als in RG 25. Het postarchief uit Den Haag is niet aanwezig (gesprek met archivaris Paulette Dozier dd. september 2005). Van de wel bewaarde postenarchieven zijn er vaak slechts steekproeven van selectiedossiers bewaard gebleven (zogenaamde F-samples: alle familienamen beginnend met een F zijn bewaard, een methode die later ook op andersoortig materiaal is toegepast). De standaarddossieropbouw is beschreven in de inleidingen van betreffende posten.

 

5) Van alle hierboven beschreven ministers of Immigration is nagegaan of zij persoonlijke papieren hebben nagelaten (General Inventory: trefwoord immigration minister, 87 hits). Slechts in de gevallen van Bell en Fulton leverde dat (afgaande op de inventarisbeschrijvingen) materiaal inzake Nederlandse emigranten op.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Government of Canada, Immigration Branch. RG 76
Inventaristekst

Immigration Program sous-fonds:

Neerlandica

 

RG 76, Series I-B, vol. 751; file : 514-15-598 Deportation to the Netherlands 1959-1963

Openbaarheid: niet openbaar, bevat persoonsgegevens, 13-9-2005

 

RG 76, Series I-B, Vol. 825, file 552-1-598 , Parts 1-4 Immigration from the Netherlands - policy and instructions 1953-1956

RG 76, Series I-B, vol. 826, file 552-1-598 (parts 5-6) Immigration from the Netherlands - policy and instructions 1956-1965

Dossier in zes omslagen. Openbaarheid: volledig

De zes omslagen zijn gevormd door de Operations Division en de Director, Immigration Branch. Ze bevatten de inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correspondentie van Chief Operations (G.R. Benoît;) en de Director (C.E.S. Smith; v.a. 1959 W.R. Baskerville). Een enkele maal bevat een omslag originele inkomende correspondentie bestemd voor de Deputy Minister, met minuten van het antwoord, zonder dat de opsteller van het concept valt af te leiden, of originele memoranda van de Deputy Minister aan de Minister, met marginalia van laatstgenoemde (Deze behoren feitelijk thuis in de dossiers van de DM's Office, zie RG 26). Correspondenten zijn veelal de zogenaamde Officers-in-Charge van de Canadese immigratiedienst in Den Haag; External Affairs; de Nederlandse Landbouw-attaché's (A.S. Tuinman; G. Pieters); de Nederlandse ambassadeur; Canadese Spoorwegmaatschappijen (Canadian National Railways; Canadian Pacific Railway). Tevens bevatten de omslagen interne beleidsmemoranda en zogenaamde 'memoranda for the file', opgesteld door de Director Immigration Branch, waarin samenvattingen te vinden zijn van beleidsoverleg tussen Director Immigration en de Deputy Minister, Deputy Minister en Minister en van overleg tussen het department en Nederlandse gesprekspartners. De omslagen geven door de 'memoranda for the file' inzicht in het Canadese beleid ten opzichte van Nederland en via de correspondentie een goed inzicht in de beleidsimplementatie (en de eventuele daaropvolgende bijstellingen van het beleid of te volgen procedures in Nederland ten aanzien van voorlichting; (medische) selectie en omgang met Nederlandse autoriteiten). De omslagen van later datum bevatten o.m. documentatie in de vorm van uittreksels van krantenknipsels Nederlandse pers.

 

- part 1, jan-mei 1953: onderwerpen: m.n. beleidsimplementatie over afgesproken aantallen per jaar; intern Canadees beleidsbepaling over samenwerking met de Nederlandse autoriteiten; watersnood 1953; werkwijze 'fieldmen' van m.n. de Nederlandse gereformeerde kerken.

 

- part 2, juni 1953 - feb 1954: onderwerpen: Bezoek Haveman 1953 en planning 1954; overleg (notulen inliggend) tussen Canadese en Nederlandse autoriteiten en vervoersmaatschappijen (Holland America Lijn; Canadian National Railways; Canadian Pacific Railway) betreffende emigranten en bagagevervoer; aangepast beleid t.o.v. zogenaamde 'probleemgebieden' in Nederland (gedefinieerd als 'toenemende bevolkingsdruk en onvoldoende werkgelegenheid, zonder toenemende emigratiewens onder de bevolking).

 

- part 3, feb 1954-dec. 1954: onderwerpen: effecten Nederlandse landbouwomscholingscursussen ter verhoging van emigrabiliteit; planning, rapportages en aanpassing procedures; werkwijze 'fieldmen' van m.n. de Nederlandse gereformeerde kerken; voorlichtingsmogelijkheden voor Canadese overzeese posten in relatie tot Nederlandse Emigratie Dienst.

 

- part 4, jan 1955-feb. 1956: onderwerpen: St Willebrord Credit Union; accommodatie; mogelijke effecten voor Canada van de invoering van de Emigratiebijslagregeling en de rol van ICEM daarin.

 

- part 5, mrt 1956- jan 1959: onderwerpen: problemen tussen Canada en Nederland inzake de subsidiëring van overtochtskosten, Canada's Assisted Passage Scheme / ICEM-subsidiemogelijkheden; bezwaren Canadese federale regering ten opzichte van het Netherlands-Nova Scotia Land Settlement Agreement.

 

- part 6, apr 1959- mrt 1965: rapportage en evaluatie van de factoren in Nederland die de emigratiestroom naar Canada negatief beïnvloeden (overschakeling van 'actief' naar 'positief 'emigratiebeleid; toenemende welvaart in Nederland) etc.

 

RG 76, Series I-B, vol. 833, file 552-11-598 Promotional activities in the Netherlands 1959-1967

Omvang: 0,01 m., Openbaarheid: volledig

Het dossier is vermoedelijk gevormd door de Operations Branch (en opvolgers?) en bevat inkomende correspondentie bij de Chief Operations, Director Information; Director Overseas Service en Director Canadian Service, met name afkomstig van de Regionale Directeuren en de overzeese post in Den Haag. Op verzoek van de Canadese attaché (visa-office Den Haag) werd getracht een Canadees van Nederlandse afkomst te vinden, om voorlichting over Canada te geven in Nederland. Dossier bevat 8 á 9 curriculae vita van beoogde kandidaten, afkomstig uit diverse Canadese provincies, sommigen met foto, opgestuurd door de Directors van de regionale kantoren. Tevens bevat het dossier de Canadese visie op de werking van de Nederlandse emigratie-organisatie (1960 en z.d. vermoedelijk 1965). Het dossier bevat geen materiaal tussen augustus 1960-mei 1965.

 

RG 76, Series I-B, vol. 899, file 569-9-598 Passport Regulations - The Netherlands 1921-1962

Openbaarheid: beperkt. Correspondentie inzake deportatie van Nederlanders (1929-1933) uit dossier verwijderd voor inzage.

Het dossier is gevormd door de Director of Immigration en bevat inkomende correspondentie van External Affairs betreffende soorten en status van Nederlandse reisdocumenten en uitgaande antwoorden; geen migratie.

 

RG 76, Series I-B, vol. 905, file 569-30-598, Issuance of Canadian visas to persons from the Netherlands 1950-1963

Openbaarheid: volledig

Het dossier is gevormd door de Director of Immigration. Het dossier bevat inkomende correspondentie van m.n. het Department of External Affairs (met afschriften van correspondentie tussen External Affairs en de Canadese ambassade te Den Haag) en van de Nederlandse landbouw-attaché G.W.J. Pieters inzake visa-uitreiking aan Nederlanders, niet in Nederland woonachtig. Daarnaast bevat het dossier enige correspondentie en kopieën van interne beleidsmemoranda van de Deputy Minister aan de minister inzake de eventuele. afschaffing van non-immigrant visas (korte termijn bezoekers).

 

RG 76, Series I-B, vol. 907, file 569-36-598 Passport - visa agreements - Canada - Netherlands 1949-1963

Openbaarheid: volledig

Het dossier is gevormd door de Director of Immigration (Mines & Resources / Citizenship & Immigration. Het dossier bevat inkomende correspondentie van m.n. het Department of External Affairs (met afschriften van correspondentie tussen External Affairs, de Canadese ambassade te Den Haag en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken) en interne beleidsmemoranda betreffende de vereenvoudiging van de visa-overeenkomst voor niet-immigranten naar Canada (korte termijn bezoekers), vgl. vol. 905, file 569-30-598.

 

RG 76, Series I-B, vol. 913, file 580-18-598, Loans to agricultural settlers - Netherlands Government 1962-1965

Openbaarheid: volledig

Het dossier is oorspronkelijk gevormd door de Chief Settlement Division. Het bevat inkomende correspondentie van m.n. de Regional Settlement Supervisor (pacific District; Edmonton; Vancouver) en minuten van uitgaande antwoorden. Daarnaast bevat het kopieën van brieven aan de Director, Canadian Service. Het betreft een uitvoeringsdossier inzake verzoeken van de Nederlandse landbouw-attaché /consuls aan de Canadese overheid mee te werken aan de uitvoering van de toewijzing van subsidies aan Nederlandse boeren in Canada onder de Nederlandse Rijkskredietgarantieregeling of onder specifieke overeenkomsten gesloten met Canadese Credit Unions (zoals die met de Nova Scotia Land Settlement Board). Meer beleidsmatige stukken inzake dit onderwerp zijn (volgens de interne dossierverwijzingen) vermoedelijk te vinden in RG 76, vol. 911, file 580-15, Farm Loans to Agricultural Settlers 1955-1966 (beperkt openbaar, code 32) en RG 76, vol. 913, file 580-18-551 Loans to Agricultural Settlers - German Government (beperkt openbaar, code 32). De dossiers aangelegd op de regiokantoren (file 580-15-306) konden niet worden getraceerd.

 

RG 76, Series I-B, vol. 923, file 588-1-598 Netherlands settlers' effects - policy and instructions 1952-1965

Openbaarheid: volledig

Het dossier is gevormd door de Operations Division / Director of Immigration en bevat inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correspondentie, m.n. betreffende de procedures rond bagage / vakgereedschap van immigranten. Correspondenten zijn Canadese en Nederlandse vervoersmaatschappijen (KLM; HAL); douaneautoriteiten; Nederlandse en Canadese migratieautoriteiten.

 

RG 76, Series B-1-c, vol. 1001, file 5965-7-598 Travel Documents - Passports and Visas - Visa Agreements - Netherlands 1962

Betreft geen emigratie.

 

RG 76, Series D-5-a, vol. 933, Binder 4-5, Ch. 4-5 vol.4, 1-2 'Selection of Immigrants, assisting organizations, (e.g. Netherlands Emigration Service) 1954-1962; 1962-1971;

RG 76, Series D-5-a, vol. 937, Binder 17, Ch. 21 Immigration from the Netherlands 1955-1960

Openbaarheid: volledig

Beide nummers uit series D-5-a zijn voortgebracht door de Immigration Guidelines Division van de Immigration Branch. Ze betreffen instructies inzake immigratie uit Nederland, zoals gepubliceerd in de First Immigration Manual, het handboek dat van 1952-1973 dienst heeft gedaan. De Manual bevat een uiteenzetting van het officiële Canadese immigratiebeleid, en instructies inzake de implementatie ervan. Aan immigratie vanuit Nederland werd in de versie zoals in gebruik tot 1960 een apart hoofdstuk gewijd betreffende: voorselectie door de Nederlandse Emigratie Dienst; agrarische-non-agrarische migratie; vervoer; sponsoremigratie; vermelding van aankomst; vooruitbetaalde treinkaartjes; bagage en vracht; terugbetaling; effecten van migratie in Canada door immigranten.

 

RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1053, file 5110-2-434 Immigration-Assisted Passage Scheme-warrants-reports-The Hague Netherlands 1966-1973

Openbaarheid: volledig

Het dossier is gevormd door de Foreign Branch van de Immigration Division van het Department of Manpower and Immigration. Het bevat de maandelijkse rapportages (cijfermatige overzichten) inzake Assisted Passage Warrants, met begeleidingsmemoranda van de Canadese visa-officer Den Haag aan Manpower.

 

RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1246, file 5850-3-598 Selection & Processing-The Netherlands (part 1) 1966-1974

Openbaarheid: beperkt.

Documenten verwijderd met persoonlijke informatie.

Het dossier is gevormd door Foreign Branch van de Immigration Division van het department of Manpower and Immigration. Het bevat inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correpondenten; gespreksverslagen met Nederlandse Directie voor de Emigratie en interne beleidsmemoranda inzake de teruglopende emigratie naar Canada, nieuwe procedures etc. Het grootste deel van het dossier betreft de periode na 1967.

 

 

doorgenomen dossiers algemeen:

RG 76, Series I-B, vol. 856, file 555-16 Movement of dependents under auspices of church organizations and the International Committee for European Migration 1952-1956

Openbaarheid: volledig

Het dossier is gevormd door de Operations Division & Director Immigration Branch. Het bevat zowel orginele inkomende brieven /memoranda bij de Chief Operations Division en bij de Director Immigration branch en afschriften van uitgaande correspondentie / memoranda van beiden. Het onderwerp betreft familieleden van Duitse en Oostenrijkse emigranten naar Canada. Betreft geen Nederlandse emigratie.

 

RG 76, Acc. 83-84/349, vol. 1128, file 5230-1 Deportation -general (part 1) 1932-1968

Een hieropvolgend onderwerpsdossier over Nederland is niet aangetroffen.

 

RG 76, Acc. 87-88/096, box 1 3, Immigration Program - Monthly Operational Reports 1951-1977 (statistische gegevens).

Omvang: ca. 0,9 m. Openbaarheid: volldig

De aanwinst is afkomstig van de afdeling Operations (later Program Data Division) en bevat een bijna complete set maandrapporten gebonden in jaarlijkse delen met geschreven analyses, ondersteund door statistische gegevens, m.n. voor intern departementaal gebruik. De analyses betreffen veelal immigratietrends voor bepaalde categorieën; overzeese omstandigheden die mogelijk van invloed zijn en geplande actie op grond van de analyse. De analyses bevatten regelmatig commentaar van de field offices; over de jaren 1960-1967 met name t.a.v. overzeese omstandigheden. De tabellen bevatten categorieën als immigratie en sponsorship aanvragen; aantallen onderzoeken / interviews; toelatingen; aantallen uitgegeven / geweigerde visas; accommodatie/ schepen; publiciteitsactiviteiten; groepsmigratie van bijvoorbeeld farmworkers etc.

 

RG 76, Series B 3 a, Headquarter case & subject files

Deze 'Headquarterserie' werd gestart tussen 1946 en 1952 (gelijktijdig met het Second central registry system, RG 76 B-1-b) en bestaat grotendeels uit persoonsdossiers. Het was de eerste serie die speciaal opgezet was om documenten van individuele emigranten te kunnen archiveren. Het wordt aangenomen dat vanaf 1952, het jaar van de introductie van het Canadese Records of Entry system (IMM 1000 landing forms en Immigration Manuals), in principe één dossier per immigrant of immigrantenfamilie werd aangelegd in Ottawa (Headquarters) of in de haven van aankomst, dat de hele 'immigration experience' documenteerde (dus zowel aankomst, maar ook eventuele uitzetting). Naast persoons- of familiedossiers bevat de serie ook zaakdossiers, die bijvoorbeeld de activiteiten documenteren van reisbureaus of organisaties/bedrijven die zich bezighielden met groepsmigratie of actieve werving van immigranten.

 

De serie wordt nog steeds gebruikt en aangevuld op Immigration Headquarters Ottawa en bestaat uit dossiers, opeenvolgend genummerd in reeksen van telkens 100.000:

HQ1-1 t/m HQ1-99.999 (ca. 1946/1952 - 1960)

HQ2-1 t/m HQ2-99.999 (ca. 1960-1967)

HQ3 (ca. 1967 t/m 1974) etc.

 

De National Archives Canada in Ottawa hebben delen van deze Headquarter case en subjectfiles in bezit, vaak op verschillende tijdstippen verkregen (de zogenaamde Accessions). Deze accessions zijn toegankelijk via de daarbij behorende finding aids (f.a.). Soms maken deze finding aids deel uit van de accession zelf, en bestaan dan meestal uit eigentijdse toegangen (kaartsystemen) op de rest van de serie. Deze kaartsystemen kunnen op hun beurt basisgegevens van immigranten bevatten. Veel van de accessions behoren tot zogenaamde 'deportation case files' samengesteld door de Enforcement Branch van Immigration (deze dossiers zouden volgens de gangbare visie dus ook gegegevens omtrent de binnenkomst van Canada moeten bevatten, alhoewel de National Archives aangeven dat verder onderzoek op dit vlak vereist is). De openbaarheid is in de meeste gevallen beperkt. Hieronder worden een aantal accessions en finding aids nader omschreven. De dossiers zijn niet zelf ingezien, de informatie is gebaseerd op beschrijvingen in de database, (General Inventory) aangevuld met gegevens verkregen van de archivaris van RG 76 Laura Madokoro. De aanwezigheid van materiaal inzake Nederlandse immigranten kon dus niet daadwerkelijk worden vastgesteld.

 

Toestemming voor beperkt openbare finding aids en dossiers kan worden verkregen door een Acces of Information Request in te dienen. Sections 8 (2) J van de Privacy Act en 19 van de Access to Information Act maken het mogelijk voor wetenschappelijk onderzoekers om geanonimiseerd onderzoek te doen op bulk files zoals onderstaande deportation records (Madokoro aan Van Faassen dd. 12-09-2005 en 16-09-2005).

 

RG 76, Series B 3 a, Headquarter case & subject files, vol. 676-677; vol. 715-716, 1958-1975

Omvang: 0,26 m., Openbaarheid: volledig en beperkt (715-716), f.a. 76-22 en 76-23

Vols. 676-677 bevatten vier voorbeeld persoonsdossiers uit de serie HQ1 (1958-1969);

Vols. 715-716 bevatten een aantal voorbeeld persoons en onderwerpsdossiers uit de series HQ2, HQ3 en HQ4 (1963-1975), geseleceteerd door de NAC op grond van hun exemplarische waarde voor illegale immigratie, vluchtelingen immigratie, binnenkomst van leden van buitenlandse communistische organisatie (Sovjet hockey team) etc.

 

RG 76, Acc. 1981-82/198 Immigration case files (Headquarters), Immigration & Demograhic policy 1923-1978

Omvang: 5,7 m., box 1-19; Openbaarheid: beperkt

De serie bestaat uit drie steekproefseries (10%) van persoonsdossiers: één algemene serie en 2 bijzondere: AP(Assistant Passage) en W(Warrant). Deze laatste series bevatten dossiers over immigranten die een financiële tegemoetkoming voor de overtocht kregen en zijn geordend op leningsovereenkomst. Volgens de uitgebreide beschrijving bevatten de series een schat aan gegevens voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek, door de rijkdom aan persoonlijke informatie in persoonlijke correspondentie, referentiebrieven, veiligheidsrapporten, departementale documenten, rapportages van de immigrant officers en eventuele transcripties van beroepszaken.

 

RG 76, Acc. 1983-84/038 Immigration case files, HQ series 1959-1978

Omvang: 3 m., box 1-10; Openbaarheid: beperkt

De dossiers bevatten een steekproef (persoonsdossiers beginnend met de letter F) uit de collectie van normale 'Immigration case files' in de HQ2 en HQ3 series. De dossiers geven inzicht in diverse etnische groepen die Canada in deze periode binnenkwamen.

 

RG 76, Acc. 1991-92/011 Immigration case files of the Headquarterseries 1925-1980

Omvang: 53,4 m., box 1-178; Openbaarheid: beperkt

De persoonsdossiers zijn gevormd door de Admission Division van de Immigration Branch. De meeste dossiers dateren uit de periode 1950-1970 en behoren tot de zogenaamde deportation case files. Uitzetting werd overwogen of geëffectueerd op basis van art. 19 van de Immigration Act (severe health or mental problems, crimes). Veel van deze zaken kwamen voor de Immigration Appeal Board. De dossiers bevatten correspondentie, interne memoranda van het Department of Citizenship and Immigration, arrestatiebevelen, uitzettingsbevelen, politierapporten etc. (Vgl. ook Department of Citizenship and Immigration Fonds; General Board of Immigration Appeals. RG 82)

 

RG 76, Acc. 1991-92/106 Immigration case files, Headquarterseries 1964-1978

Omvang: 26.1 m., box 1-87; Openbaarheid: beperkt

Als boven. De persoonsdossiers zijn gevormd door de Admission Division van de Immigration Branch. De meeste dossiers behoren tot de zogenaamde deportation case files.

 

RG 76, Acc. 1992-93/205 Immigration and overseas case files of Headquarter 1952-1989

Omvang: 48,6 m., box 1-110; box 122-161; vol. 1097-1098 en vol. 1465-1563; Openbaarheid: beperkt

Deze aanwinst bevat archivalia, afkomstig van diverse directies van het departement van Employment and Immigration Canada en taakvoorgangers, inclusief deportation case files en de eigentijdse toegang daarop, de zogenaamde finding aid 76-37 (beperkt openbaar).

Deze finding aid 76-37 is opvraagbaar onder RG 76, Acc.1992-93/205, vol. 1465-1563 . Het betreft 98 dozen systeemkaarten, die gebruikt werden als toegang op de Headquarter case file series (deportation case files). De kaarten zijn min of meer alfabetisch geordend met gebruikmaking van een Soundex system (lettercodering). Het merendeel van de kaarten betreft de periode 1960-1974, maar dossiers uit eerdere (1946) en latere periodes komen ook voor. Elke systeemkaart bevat in elk geval de naam van de immigrant, corresponderend dossiernummer en -datum; reden voor uitzetting en soms de nationaliteit van de immigrant. Daarnaast verwijzen de kaarten soms ook naar organisaties en zaakdossiers (Madokoro, 12-09-2005).

 

RG 76, Acc. 1994-95/014 Immigration case files, Headquarterseries, Assisted Passage and Transportation Loan files 1951-1989

Omvang: 29,1 m., box 1-97; Openbaarheid: beperkt

Als acc. 1991-92/011 en 1991-92/106. De meeste persoonsdossiers in deze serie betreffen de deportation case files uit HQ4. Box 96-96 bevatten persoonsdossiers uit de speciale series van mensen die vervoersubsidie kregen. (Transportation Loan, TL of Assisted Passage, AP)

 

RG 76, Acc. 1995-96/335 Immigration case files, Headquarterseries 1927-1987

Omvang: 21,9 m., box 1-73; Openbaarheid: beperkt

Als acc. 1991-92/011, 1991-92/106 en 1994-95/014. Het merendeel van de persoonsdossiers in deze serie betreffen de deportation case files over de periode 1920-1970.

 

RG 76, Acc. 1998-01077-5 Case files of the Headquarterseries 1953-1992

Omvang: 81,9 m., box 1-273; Openbaarheid: beperkt

Als acc. 1991-92/011, 1991-92/106, 1994-95/014 en 1995-96/335. De serie bevat persoonsdossiers vanaf 1946, het merendeel betreft echter de deportation case files uit de zestiger jaren.

 

RG 76, Acc. 2000-01057-1 Case files of Immigration Headquarters 1950-1993

Omvang: 42,6 m., box 1-143; Openbaarheid: beperkt

Als acc. 1991-92/011, 1991-92/106, 1994-95/014, 1995-96/335 en 1998-01077-5. Box 143 bevat een eigentijdse ingang (beperkt openbaar) op de deportation case files 1951-1965.

 

RG 76, Acc. 2003-02041-1 Immigration case files of the Headquarterseries 1946-1996

Omvang: 45 m., box 1-150; Openbaarheid: beperkt

Deze aanwinst bevat persoonsdossiers m.b.t aanvragen van vluchtelingenstatus, aanvragen voor permanent verblijf en deportation case files uit de series HQ1, HQ2, HQ5 en HQ8.