Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Intergovernmental Committee for European Migration (en taakopvolgers)

Naam archiefvormer Intergovernmental Committee for European Migration (en taakopvolgers)
Periode van bestaan 1951-heden
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

1951-1953 Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME)

1953-1980 Intergovernmental Committee for European Migration

1980-1989 Intergovernmental Committee for Migration (ICM)

1989-heden International Organization for Migration (IOM)

 

PICMME; ICEM; ICM; IOM

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

periode 1951-1967

Op 5 december 1951 werd tijdens een internationale conferentie - bijeengeroepen op initiatief van de Verenigde Staten en gehouden te Brussel - een resolutie aangenomen waarin de deelnemende landen besloten over te gaan tot het oprichten van een Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME) voor de duur van één jaar. De Commissie kreeg als taak de financiering en het vervoer van migranten uit Europa te verzorgen - ongeacht hun nationaliteit of vluchtelingenstatus - naar overzeese continenten. Daartoe zou de vloot van de International Refugee Organization (IRO) worden overgenomen, die dat jaar zou worden opgeheven.

Deelnemers aan de conferentie waren: Australië; België; Bolivia; Brazilië; Canada; Chili; Duitsland; Frankrijk; Griekenland; Italië; Luxemburg; Nederland; Oostenrijk; Turkije; de Verenigde Staten; Zwitserland, naast diverse internationale organisaties.

 

Op 19 oktober 1953 besloten de deelnemende landen deze afspraak te herbevestigen en werd de Intergovernmental Committee for European Migration opgericht (Statuut ICEM 19-10-1953, Trb. 1954, no. 13). Opnieuw ging het om een niet-permanente organisatie. In 1989 zou met de inwerkingtreding van het herzien statuut van de hernoemde International Migration Organization de organisatie een permanente status krijgen.

 

Regeringen konden lid worden door het statuut te ondertekenen en bij te dragen in de administratieve kosten van de ICEM. Zij werden onderscheiden in emigratielanden; immigratielanden en belangstellende landen.

 

Bij de oprichting in 1953 betrof dit:

- emigratielanden:

Duitsland; Griekenland; Italië; Nederland; Oostenrijk

 

- immigratielanden:

Argentinië; Australië; Brazilië; Canada; Chili; Costa Rica; Israël; Paraguay; Venezuela

 

- belangstellende landen:

België; Denemarken; Frankrijk; Luxemburg; Noorwegen; Zweden; Zwitserland

 

In de onderzoeksperiode werd het hoogste en beleidsbepalende orgaan gevormd door de Raad (Council), bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Elke regering vaardigde één vertegenwoordiger af en evenveel plaatsvervangers als nodig werd geacht. De Raad kwam één of tweemaal per jaar bijeen en kon subcommissies instellen.

 

Uit zijn midden stelde de Raad een Uitvoerend Comité (Executive Council) samen, bestaande uit vertegenwoordigers van negen regeringen (en zoveel plaatsvervangers als nodig werd geacht). Het Uitvoerend Comité bereidde de vergaderingen van de Raad voor en adviseerde de Directeur. Het Uitvoerend Comité kwam bijeen vóór elke Raadsvergadering of op verzoek van de voorzitter, de directeur en de voorzitter of een meerderheid van het Uitvoerend Comité.

 

De uitvoerende werkzaamheden werden verricht door een Administratie, met aan het hoofd een directeur en een plaatsvervangend directeur. Deze werden benoemd door de Raad. De directeur was verantwoordiging schuldig aan het de Raad en het Uitvoerend Comité. Hij benoemde het personeel, formuleerde voorstellen en oefende de administratieve en bestuurlijke taken uit in overeenstemming met het beleid en de richtlijnen. Tevens woonde hij of zijn plaatsvervanger alle bijeenkomsten van de Raad, het Uitvoerend Comité en de subcommissies.

 

De Nederlandse delegatie naar het Intergovernmental Committee for European Migration vond plaats onder leiding van de Commissaris voor de Emigratie (Sociale Zaken) en had vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Rijksarbeidsbureau en soms van de vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties.

 

latere ontwikkeling

In het kader van de 'terugtredende overheid' sloot de Nederlandse regering in 1991 een verdrag met de International Organization for Migration (voorheen Intergovernmental Committee for (European) Migration) waarin werd overeengekomen een kantoor van de International Organization of Migration in Nederland te vestigen, dat taken zou overnemen van

- de Directie voor de Migratie in de sfeer van bemiddeling; administratieve voorbereiding en procedures betreffende remigratie en emigratie

- het Bureau van het Emigratiebestuur (voorheen de Nederlandse Emigratiedienst) in de sfeer van voorlichting; documentatie, informatie; bibliotheekfunctie en perscontacten betreffende remigratie en emigratie

 

De ICEM werkt samen met andere internationale gouvernementele en non-gouvernementele organisaties, die werkzaamheden verrichten op gebied van vluchtelingen of internationale migratie.

De Intergovernmental Committee for European Migration (en taakopvolger) zetelt te Genève.

 

 

Directeur ICEM:

- 1952-1954 Hugh Gibson (US)

- 1955-1958 Harold H. Tittman jr. (US)

- 1958-1961 Marcus Daley (US)

- 1962-1969 Raad voor de Emigratie01Haveman# Bastiaan W. Haveman (NL)

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het Intergovernmental Committee for European Migration had een tweeledig doel en een tweeledige doelgroep:

 

- het treffen van regelingen voor het vervoer van migranten die anders niet vervoerd zouden kunnen worden van Europese landen met een bevolkingsoverschot naar overzeese landen die gelegenheid bieden tot systematische immigratie

 

- het bevorderen van de toename van de migratie uit Europa door, op verzoek van betrokken regeringen, bijstand te verlenen bij voorbereiding, ontvangst, het vinden van een eerste werkkring, vestiging aan migranten.

 

Naast migranten in het algemeen richtte ICEM zich ook op vluchtelingen.

Voorloper

Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

periodieken en uitgaven van ICEM

R.E.M.P. Bulletin, Research Group for European Migration Problems vol. 1-10, 1952-1962 (Den Haag).

 

voortgezet als:

International migration. Quarterly review of the Intergovernmental Committee for European Migration (vol. 1) 1963-. [ondertitel ook in het Frans en Spaans]

 

Research Digest. A monthly bulletin of economic, social and demographic data relating to migration 1954-1960. [uitgave van het Intergovernmental Committee for European Migration]

 

International Migration review; International Migration Digest; cumulative index 1964-1989 (compiled by Graziano Batistella) (New York 1991).

 

Annual Report / Intergovernmental Committee for European Migration 1962-1968 (Genève).

 

A decade of post world-war II European Migration 1946-1955 Joint statistical project on European migration I.C.E.M. - I.L.O. - O.E.E.C. - U.N. ([Genève 1957]) [ook gepubliceerd als document MO (58) 31 O.E.E.C., titel tevens in het Frans en Spaans)

 

Supplement European Migration in the years 1956-1957 Joint statistical project on European migration I.C.E.M. - I.L.O. - O.E.E.C. - U.N. ([Genève 1966], zie ook inv.nr. 529)

 

English my new language. Students book (Genève 1966, 8e druk). [uitgave van het Intergovernmental Committee for European Migration] 273 p.

 

Twenty years dedicated to the free movement of people / Intergovernmental Committee for European Migration (Genève 1971) 184 p.

 

Twenty-five years Intergovernmental Committee for European Migration (Genève 1976) 32 p.

 

ICEM in facts / Intergovernmental Committee for European Migration (Genève 1976) 28 p.

 

Immigration in Latin America. A study made under the direc. of Fernando Bastos de Avila; with the co-operation of the Intergovernmental Committee for European Migration (Washington 1964).

 

Tortora, G., Homo Migrans (Genève 1971). [uitgave van het Intergovernmental Committee for European Migration bij gelegenheid van het twintigjarig bestaan]

 

Emigratie: Verslag over de werkzaamheden van de organen voor de emigratie , 1953-1967. [Jaarverslagen van de totale emigratieorganisatie. Hierin zijn te vinden: personele samenstelling van de overheids- en particuliere organisaties op het gebied van emigratie, inclusief de Emigratiedienst in het buitenland en een verslag met betrekking tot de ICEM]

 

Jaarboek van het Departement van Buitenlandse Zaken (Den Haag 1949/1950 - 1988/1989). [Bevat jaarlijks een hoofdstuk over emigratie (Speciale onderwerpen), m.n. met betrekking tot het internationaal overleg in het Intergovernmental Committee for European Migration; cijfermatige overzichten van het ICEM-vervoersprogramma en vervoersresultaten en v.a. 1970-1971 een cijfermatig overzicht van 'Nederlanders gevestigd in het buitenland.']

 

literatuur

Berghuis, Corrie K., Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlandse toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956 (Amsterdam 1999).

 

Bouscaren, Anthony T., International Migrations since 1945 (New York 1963).

 

Steinert, Johannes Dieter, Migration und Politik. Westdeutschland -Europa-Ubersee 1945-1961 (Osnabrück 1995).

 

Stoessinger, John George, The Refugee and the World Community (Minneapolis 1956).

 

Feldblum, Miriam, 'Passage-making and Service Creation in International Migration'. [Draft for the International Studies Association, 40 th Annual Convention Washington DC February 16-20, 1999]

Doorgenomen archieven / series

a) Het archief van de ICEM/IOM bevindt zich in Genève. Tijdens de periode waarin het onderzoek plaatsvond, werd geen toestemming verkregen tot raadpleging.

 

b) Ministerie van Sociale Zaken, Commissariaat voor de Emigratie, ICEM-dossier

Periode archief

a) onbekend

b) 1950-1994

Vindplaats

a) International Organization for Migration, Genève

b) Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) onbekend

b) beperkt. Voor 4 inv.nrs. is toestemming voor raadpleging nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) onbekend

b) 258 inv.nrs. (inv.nrs. 362-584)

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) onbekend

Toegang(en)

a) onbekend

b) (concept-)Inventaris van de Directie Emigratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1933) 1945-1994 (Winschoten 2009) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

a) onbekend

b) 2.15.68

Indices op toegang

a) onbekend

b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Elke deelnemende lidstaat heeft eigen ICEM-bescheiden. Deze bevinden zich meestal in de archieven van de ministeries belast met migratieaangelegenheden en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) onbekend

b) geen

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

Nationaal Archief

Commissariaat voor de Emigratie, ICEM-dossier

- Voortgangsrapporten directeur ICEM 1957-1968 (inv.nrs. 366-368)

 

- Jaarverslagen directeur ICEM 1957-1975 (inv.nrs. 369-371)

 

- Verslagen van de zittingen van het Uitvoerende Comité (Executive Committee) 1951-1970 (inv.nrs. 446-461)

 

- Verslagen van zittingen van de Raad (Council ) 1954-1970 (inv.nrs. 464-483)

 

- Verslagen van zittingen van het Committee supported activities of the Voluntary Agencies 1954-1968 (inv.nr. 499)

 

- Verslagen van zittingen van diverse werkgroepen (toekomst ICEM 1956-1961; Werkgroep Coördinatie Transport 1957-1978; administratieve contributies 1959-1969 (inv.nrs. 500-511)

 

- Verslagen van het Subcommittee Budget and Finance 1960-1970 (inv.nr. 512-519)

Statistische gegevens

Nationaal Archief

Commissariaat voor de Emigratie, ICEM-dossier

- Gecombineerde statistische opgaven van de ICEM, International Labour Organization, Organisation for European Economic Co-operation en Verenigde Naties (Joint statistical project on European migration) 1958-1968 (inv.nr. 529)

Inhoud overig

Nationaal Archief

Commissariaat voor de Emigratie, ICEM-dossier

 

Algemeen

- Conferenties, oprichting en toetreding tot PICMME 1950-1952 (inv.nrs. 362, 386-388)

 

Organisatorische en personele aangelegenheden

- voorbereidings- en oprichtingsconferenties, deelnemende landen (inv.nrs. 386-393)

 

- Diverse ICEM-aangelegenheden. Verhouding tussen Nederland en de ICEM 1957; Vervulling van de vacature adjunct-directeur ICEM (inv.nr. 402)

 

- Verhouding tussen de ICEM en internationale organisaties van werkgevers en werknemers 1957-1958 (inv.nr. 403)

 

- Ontwikkeling van de taak van de ICEM (w.o. toekomstige activiteiten van de ICEM: working paper van B.W. Haveman alsmede correspondentie naar aanleiding hiervan 1961) 1957-1967 (inv.nrs. 404-411)

 

- Voordracht van Nederlandse kandidaten voor diverse vacatures aangaande ICEM 1958-1966 (inv.nrs. 414-414)

 

Financiële aangelegenheden

- Stelsel van financiering; financiële problemen ICEM; Migrant Contributions (inv.nrs. 420-445)

 

- Nederlandse bijdragen en extra bijdragen (1957) aan ICEM 1963-1979 (inv.nrs. 429, 439-441)

 

Raad en Uitvoerend Comité

- Correspondentie, nota's en beschikkingen inzake de Nederlandse vertegenwoordiging tijdens ICEM-vergaderingen (Council en Execitive Committee) 1955-1992 (inv.nrs. 490-493)

 

Subcomite's en werkgroepen

- Informele besprekingen tussen Europese emigratielanden (de zgn. 'informal consultative group of European countries') 1961-1964 (inv.nr. 521)

 

- Migratie programma's (migration programmes, waaronder vocational training) 1963-1965 (inv.nrs. 524-526)

- Movements 1954-1973 (opgave van het geschatte aantal migrantenbewegingen, zie ook statistieken) (inv.nrs. 527-530)

 

- Vluchtelingen (refugee migration) 1952-1982 (inv.nrs. 531-541)

 

Programma's voor Latijns Amerika (Latin American Programmes)

- Technical Assistance; onderzoek naar vestigingsmogelijkheden in Zuid-Amerika 1960-1964 (inv.nrs. 542-551)

 

Onderzoek en internationale samenwerking (research and international cooperation)

- Internationale samenwerking inzake 'social security' voor migranten 1959-1962 (inv.nr. 558)

 

Voorlichting

- Overzicht betreffende de Nederlandse activiteiten op het gebied van de voorlichting betreffende emigratie (promotional activities) 1960 en correspondentie met ICEM betreffende de financiering van promotional activities 1960-1973 (inv.nr. 567-568)

 

Transport

- Financiering; Nederlandse bijdrage; vervoer van vluchtelingen op Nederlandse schepen; inschakeling KLM 1951-1974 (inv.nrs. 570-577)

 

- Intergouvernementeel Comité voor Migratie (ICM) (inv.nrs. 585-607)

 

Overige

- Deelname aan de International Catholic Migration Commission (ICMC) inzake de coördinatie en stimulering van alle katholieke activiteiten op het terrein van de
internationale migratie 1951-1957 (inv.nr. 622)

 

- Internationale Organisatie voor Migratie (IOM): vergaderstukken; personele aangelegenheden; ICM/IOM-bureau in Nederland (inv.nrs. 608-620)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Zie voor aanvullende informatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

2) Ter signalering:

Seton Hall University, New Jersey (USA), Marcus Daly Papers [leefjaren 1908-1968], 1901-1976, toegangsnr. Mss 4; omvang 4,5 m., digitaal raadpleegbare inventaris. De collectie bevat in de series I (Correspondentie 1958-1976); IV (Speech transcripts 1958-1967) en V (Travels 1958-1961) veel archiefbescheiden met betrekking tot zijn werkzaamheden als directeur ICEM (incl. foto's).

 

National Archives and Records Administration;

Harry S. Truman Library, Independence, MO (USA) George Warren Papers [leefjaren 1890-1981], 1930-1972; omvang 0,3 m. (2 dozen), volledig openbaar; digitaal raadpleegbare inventaris. De collectie bevat een biografische schets, artikelen en speeches documenten betreffende het internationale vluchtelingenprobleem en stukken en publicaties van en over het Intergovernmental Committee for European Migration, verzameld door Warren als US-gedelegeerde naar het ICEM.

Algemeen

Naam, varianten

1951-1953 Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME)

1953-1980 Intergovernmental Committee for European Migration

1980-1989 Intergovernmental Committee for Migration (ICM)

1989-heden International Organization for Migration (IOM)

 

PICMME; ICEM; ICM; IOM

Organisatie en inrichting

periode 1951-1967

Op 5 december 1951 werd tijdens een internationale conferentie - bijeengeroepen op initiatief van de Verenigde Staten en gehouden te Brussel - een resolutie aangenomen waarin de deelnemende landen besloten over te gaan tot het oprichten van een Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME) voor de duur van één jaar. De Commissie kreeg als taak de financiering en het vervoer van migranten uit Europa te verzorgen - ongeacht hun nationaliteit of vluchtelingenstatus - naar overzeese continenten. Daartoe zou de vloot van de International Refugee Organization (IRO) worden overgenomen, die dat jaar zou worden opgeheven.

Deelnemers aan de conferentie waren: Australië; België; Bolivia; Brazilië; Canada; Chili; Duitsland; Frankrijk; Griekenland; Italië; Luxemburg; Nederland; Oostenrijk; Turkije; de Verenigde Staten; Zwitserland, naast diverse internationale organisaties.

 

Op 19 oktober 1953 besloten de deelnemende landen deze afspraak te herbevestigen en werd de Intergovernmental Committee for European Migration opgericht (Statuut ICEM 19-10-1953, Trb. 1954, no. 13). Opnieuw ging het om een niet-permanente organisatie. In 1989 zou met de inwerkingtreding van het herzien statuut van de hernoemde International Migration Organization de organisatie een permanente status krijgen.

 

Regeringen konden lid worden door het statuut te ondertekenen en bij te dragen in de administratieve kosten van de ICEM. Zij werden onderscheiden in emigratielanden; immigratielanden en belangstellende landen.

 

Bij de oprichting in 1953 betrof dit:

- emigratielanden:

Duitsland; Griekenland; Italië; Nederland; Oostenrijk

 

- immigratielanden:

Argentinië; Australië; Brazilië; Canada; Chili; Costa Rica; Israël; Paraguay; Venezuela

 

- belangstellende landen:

België; Denemarken; Frankrijk; Luxemburg; Noorwegen; Zweden; Zwitserland

 

In de onderzoeksperiode werd het hoogste en beleidsbepalende orgaan gevormd door de Raad (Council), bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Elke regering vaardigde één vertegenwoordiger af en evenveel plaatsvervangers als nodig werd geacht. De Raad kwam één of tweemaal per jaar bijeen en kon subcommissies instellen.

 

Uit zijn midden stelde de Raad een Uitvoerend Comité (Executive Council) samen, bestaande uit vertegenwoordigers van negen regeringen (en zoveel plaatsvervangers als nodig werd geacht). Het Uitvoerend Comité bereidde de vergaderingen van de Raad voor en adviseerde de Directeur. Het Uitvoerend Comité kwam bijeen vóór elke Raadsvergadering of op verzoek van de voorzitter, de directeur en de voorzitter of een meerderheid van het Uitvoerend Comité.

 

De uitvoerende werkzaamheden werden verricht door een Administratie, met aan het hoofd een directeur en een plaatsvervangend directeur. Deze werden benoemd door de Raad. De directeur was verantwoordiging schuldig aan het de Raad en het Uitvoerend Comité. Hij benoemde het personeel, formuleerde voorstellen en oefende de administratieve en bestuurlijke taken uit in overeenstemming met het beleid en de richtlijnen. Tevens woonde hij of zijn plaatsvervanger alle bijeenkomsten van de Raad, het Uitvoerend Comité en de subcommissies.

 

De Nederlandse delegatie naar het Intergovernmental Committee for European Migration vond plaats onder leiding van de Commissaris voor de Emigratie (Sociale Zaken) en had vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Rijksarbeidsbureau en soms van de vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties.

 

latere ontwikkeling

In het kader van de 'terugtredende overheid' sloot de Nederlandse regering in 1991 een verdrag met de International Organization for Migration (voorheen Intergovernmental Committee for (European) Migration) waarin werd overeengekomen een kantoor van de International Organization of Migration in Nederland te vestigen, dat taken zou overnemen van

- de Directie voor de Migratie in de sfeer van bemiddeling; administratieve voorbereiding en procedures betreffende remigratie en emigratie

- het Bureau van het Emigratiebestuur (voorheen de Nederlandse Emigratiedienst) in de sfeer van voorlichting; documentatie, informatie; bibliotheekfunctie en perscontacten betreffende remigratie en emigratie

 

De ICEM werkt samen met andere internationale gouvernementele en non-gouvernementele organisaties, die werkzaamheden verrichten op gebied van vluchtelingen of internationale migratie.

De Intergovernmental Committee for European Migration (en taakopvolger) zetelt te Genève.

 

 

Directeur ICEM:

- 1952-1954 Hugh Gibson (US)

- 1955-1958 Harold H. Tittman jr. (US)

- 1958-1961 Marcus Daley (US)

- 1962-1969 Raad voor de Emigratie01Haveman# Bastiaan W. Haveman (NL)

Taak, activiteiten

Het Intergovernmental Committee for European Migration had een tweeledig doel en een tweeledige doelgroep:

 

- het treffen van regelingen voor het vervoer van migranten die anders niet vervoerd zouden kunnen worden van Europese landen met een bevolkingsoverschot naar overzeese landen die gelegenheid bieden tot systematische immigratie

 

- het bevorderen van de toename van de migratie uit Europa door, op verzoek van betrokken regeringen, bijstand te verlenen bij voorbereiding, ontvangst, het vinden van een eerste werkkring, vestiging aan migranten.

 

Naast migranten in het algemeen richtte ICEM zich ook op vluchtelingen.

Voorloper

Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

periodieken en uitgaven van ICEM

R.E.M.P. Bulletin, Research Group for European Migration Problems vol. 1-10, 1952-1962 (Den Haag).

 

voortgezet als:

International migration. Quarterly review of the Intergovernmental Committee for European Migration (vol. 1) 1963-. [ondertitel ook in het Frans en Spaans]

 

Research Digest. A monthly bulletin of economic, social and demographic data relating to migration 1954-1960. [uitgave van het Intergovernmental Committee for European Migration]

 

International Migration review; International Migration Digest; cumulative index 1964-1989 (compiled by Graziano Batistella) (New York 1991).

 

Annual Report / Intergovernmental Committee for European Migration 1962-1968 (Genève).

 

A decade of post world-war II European Migration 1946-1955 Joint statistical project on European migration I.C.E.M. - I.L.O. - O.E.E.C. - U.N. ([Genève 1957]) [ook gepubliceerd als document MO (58) 31 O.E.E.C., titel tevens in het Frans en Spaans)

 

Supplement European Migration in the years 1956-1957 Joint statistical project on European migration I.C.E.M. - I.L.O. - O.E.E.C. - U.N. ([Genève 1966], zie ook inv.nr. 529)

 

English my new language. Students book (Genève 1966, 8e druk). [uitgave van het Intergovernmental Committee for European Migration] 273 p.

 

Twenty years dedicated to the free movement of people / Intergovernmental Committee for European Migration (Genève 1971) 184 p.

 

Twenty-five years Intergovernmental Committee for European Migration (Genève 1976) 32 p.

 

ICEM in facts / Intergovernmental Committee for European Migration (Genève 1976) 28 p.

 

Immigration in Latin America. A study made under the direc. of Fernando Bastos de Avila; with the co-operation of the Intergovernmental Committee for European Migration (Washington 1964).

 

Tortora, G., Homo Migrans (Genève 1971). [uitgave van het Intergovernmental Committee for European Migration bij gelegenheid van het twintigjarig bestaan]

 

Emigratie: Verslag over de werkzaamheden van de organen voor de emigratie , 1953-1967. [Jaarverslagen van de totale emigratieorganisatie. Hierin zijn te vinden: personele samenstelling van de overheids- en particuliere organisaties op het gebied van emigratie, inclusief de Emigratiedienst in het buitenland en een verslag met betrekking tot de ICEM]

 

Jaarboek van het Departement van Buitenlandse Zaken (Den Haag 1949/1950 - 1988/1989). [Bevat jaarlijks een hoofdstuk over emigratie (Speciale onderwerpen), m.n. met betrekking tot het internationaal overleg in het Intergovernmental Committee for European Migration; cijfermatige overzichten van het ICEM-vervoersprogramma en vervoersresultaten en v.a. 1970-1971 een cijfermatig overzicht van 'Nederlanders gevestigd in het buitenland.']

 

literatuur

Berghuis, Corrie K., Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlandse toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956 (Amsterdam 1999).

 

Bouscaren, Anthony T., International Migrations since 1945 (New York 1963).

 

Steinert, Johannes Dieter, Migration und Politik. Westdeutschland -Europa-Ubersee 1945-1961 (Osnabrück 1995).

 

Stoessinger, John George, The Refugee and the World Community (Minneapolis 1956).

 

Feldblum, Miriam, 'Passage-making and Service Creation in International Migration'. [Draft for the International Studies Association, 40 th Annual Convention Washington DC February 16-20, 1999]

Doorgenomen archieven / series

a) Het archief van de ICEM/IOM bevindt zich in Genève. Tijdens de periode waarin het onderzoek plaatsvond, werd geen toestemming verkregen tot raadpleging.

 

b) Ministerie van Sociale Zaken, Commissariaat voor de Emigratie, ICEM-dossier

Periode archief

a) onbekend

b) 1950-1994

Vindplaats

a) International Organization for Migration, Genève

b) Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) onbekend

b) beperkt. Voor 4 inv.nrs. is toestemming voor raadpleging nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) onbekend

b) 258 inv.nrs. (inv.nrs. 362-584)

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) onbekend

Toegang(en)

a) onbekend

b) (concept-)Inventaris van de Directie Emigratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1933) 1945-1994 (Winschoten 2009) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

a) onbekend

b) 2.15.68

Indices op toegang

a) onbekend

b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Elke deelnemende lidstaat heeft eigen ICEM-bescheiden. Deze bevinden zich meestal in de archieven van de ministeries belast met migratieaangelegenheden en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) onbekend

b) geen

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

Nationaal Archief

Commissariaat voor de Emigratie, ICEM-dossier

- Voortgangsrapporten directeur ICEM 1957-1968 (inv.nrs. 366-368)

 

- Jaarverslagen directeur ICEM 1957-1975 (inv.nrs. 369-371)

 

- Verslagen van de zittingen van het Uitvoerende Comité (Executive Committee) 1951-1970 (inv.nrs. 446-461)

 

- Verslagen van zittingen van de Raad (Council ) 1954-1970 (inv.nrs. 464-483)

 

- Verslagen van zittingen van het Committee supported activities of the Voluntary Agencies 1954-1968 (inv.nr. 499)

 

- Verslagen van zittingen van diverse werkgroepen (toekomst ICEM 1956-1961; Werkgroep Coördinatie Transport 1957-1978; administratieve contributies 1959-1969 (inv.nrs. 500-511)

 

- Verslagen van het Subcommittee Budget and Finance 1960-1970 (inv.nr. 512-519)

Statistische gegevens

Nationaal Archief

Commissariaat voor de Emigratie, ICEM-dossier

- Gecombineerde statistische opgaven van de ICEM, International Labour Organization, Organisation for European Economic Co-operation en Verenigde Naties (Joint statistical project on European migration) 1958-1968 (inv.nr. 529)

Inhoud overig

Nationaal Archief

Commissariaat voor de Emigratie, ICEM-dossier

 

Algemeen

- Conferenties, oprichting en toetreding tot PICMME 1950-1952 (inv.nrs. 362, 386-388)

 

Organisatorische en personele aangelegenheden

- voorbereidings- en oprichtingsconferenties, deelnemende landen (inv.nrs. 386-393)

 

- Diverse ICEM-aangelegenheden. Verhouding tussen Nederland en de ICEM 1957; Vervulling van de vacature adjunct-directeur ICEM (inv.nr. 402)

 

- Verhouding tussen de ICEM en internationale organisaties van werkgevers en werknemers 1957-1958 (inv.nr. 403)

 

- Ontwikkeling van de taak van de ICEM (w.o. toekomstige activiteiten van de ICEM: working paper van B.W. Haveman alsmede correspondentie naar aanleiding hiervan 1961) 1957-1967 (inv.nrs. 404-411)

 

- Voordracht van Nederlandse kandidaten voor diverse vacatures aangaande ICEM 1958-1966 (inv.nrs. 414-414)

 

Financiële aangelegenheden

- Stelsel van financiering; financiële problemen ICEM; Migrant Contributions (inv.nrs. 420-445)

 

- Nederlandse bijdragen en extra bijdragen (1957) aan ICEM 1963-1979 (inv.nrs. 429, 439-441)

 

Raad en Uitvoerend Comité

- Correspondentie, nota's en beschikkingen inzake de Nederlandse vertegenwoordiging tijdens ICEM-vergaderingen (Council en Execitive Committee) 1955-1992 (inv.nrs. 490-493)

 

Subcomite's en werkgroepen

- Informele besprekingen tussen Europese emigratielanden (de zgn. 'informal consultative group of European countries') 1961-1964 (inv.nr. 521)

 

- Migratie programma's (migration programmes, waaronder vocational training) 1963-1965 (inv.nrs. 524-526)

- Movements 1954-1973 (opgave van het geschatte aantal migrantenbewegingen, zie ook statistieken) (inv.nrs. 527-530)

 

- Vluchtelingen (refugee migration) 1952-1982 (inv.nrs. 531-541)

 

Programma's voor Latijns Amerika (Latin American Programmes)

- Technical Assistance; onderzoek naar vestigingsmogelijkheden in Zuid-Amerika 1960-1964 (inv.nrs. 542-551)

 

Onderzoek en internationale samenwerking (research and international cooperation)

- Internationale samenwerking inzake 'social security' voor migranten 1959-1962 (inv.nr. 558)

 

Voorlichting

- Overzicht betreffende de Nederlandse activiteiten op het gebied van de voorlichting betreffende emigratie (promotional activities) 1960 en correspondentie met ICEM betreffende de financiering van promotional activities 1960-1973 (inv.nr. 567-568)

 

Transport

- Financiering; Nederlandse bijdrage; vervoer van vluchtelingen op Nederlandse schepen; inschakeling KLM 1951-1974 (inv.nrs. 570-577)

 

- Intergouvernementeel Comité voor Migratie (ICM) (inv.nrs. 585-607)

 

Overige

- Deelname aan de International Catholic Migration Commission (ICMC) inzake de coördinatie en stimulering van alle katholieke activiteiten op het terrein van de
internationale migratie 1951-1957 (inv.nr. 622)

 

- Internationale Organisatie voor Migratie (IOM): vergaderstukken; personele aangelegenheden; ICM/IOM-bureau in Nederland (inv.nrs. 608-620)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Zie voor aanvullende informatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

2) Ter signalering:

Seton Hall University, New Jersey (USA), Marcus Daly Papers [leefjaren 1908-1968], 1901-1976, toegangsnr. Mss 4; omvang 4,5 m., digitaal raadpleegbare inventaris. De collectie bevat in de series I (Correspondentie 1958-1976); IV (Speech transcripts 1958-1967) en V (Travels 1958-1961) veel archiefbescheiden met betrekking tot zijn werkzaamheden als directeur ICEM (incl. foto's).

 

National Archives and Records Administration;

Harry S. Truman Library, Independence, MO (USA) George Warren Papers [leefjaren 1890-1981], 1930-1972; omvang 0,3 m. (2 dozen), volledig openbaar; digitaal raadpleegbare inventaris. De collectie bevat een biografische schets, artikelen en speeches documenten betreffende het internationale vluchtelingenprobleem en stukken en publicaties van en over het Intergovernmental Committee for European Migration, verzameld door Warren als US-gedelegeerde naar het ICEM.


Leden

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

a) Het archief van de ICEM/IOM bevindt zich in Genève. Tijdens de periode waarin het onderzoek plaatsvond, werd geen toestemming verkregen tot raadpleging.

 

b) Ministerie van Sociale Zaken, Commissariaat voor de Emigratie, ICEM-dossier

Periode archief

a) onbekend

b) 1950-1994

Vindplaats

a) International Organization for Migration, Genève

b) Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) onbekend

b) beperkt. Voor 4 inv.nrs. is toestemming voor raadpleging nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) onbekend

b) 258 inv.nrs. (inv.nrs. 362-584)

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) onbekend

Toegang(en)

a) onbekend

b) (concept-)Inventaris van de Directie Emigratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1933) 1945-1994 (Winschoten 2009) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

a) onbekend

b) 2.15.68

Indices op toegang

a) onbekend

b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Elke deelnemende lidstaat heeft eigen ICEM-bescheiden. Deze bevinden zich meestal in de archieven van de ministeries belast met migratieaangelegenheden en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) onbekend

b) geen

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

Nationaal Archief

Commissariaat voor de Emigratie, ICEM-dossier

- Voortgangsrapporten directeur ICEM 1957-1968 (inv.nrs. 366-368)

 

- Jaarverslagen directeur ICEM 1957-1975 (inv.nrs. 369-371)

 

- Verslagen van de zittingen van het Uitvoerende Comité (Executive Committee) 1951-1970 (inv.nrs. 446-461)

 

- Verslagen van zittingen van de Raad (Council ) 1954-1970 (inv.nrs. 464-483)

 

- Verslagen van zittingen van het Committee supported activities of the Voluntary Agencies 1954-1968 (inv.nr. 499)

 

- Verslagen van zittingen van diverse werkgroepen (toekomst ICEM 1956-1961; Werkgroep Coördinatie Transport 1957-1978; administratieve contributies 1959-1969 (inv.nrs. 500-511)

 

- Verslagen van het Subcommittee Budget and Finance 1960-1970 (inv.nr. 512-519)

Statistische gegevens

Nationaal Archief

Commissariaat voor de Emigratie, ICEM-dossier

- Gecombineerde statistische opgaven van de ICEM, International Labour Organization, Organisation for European Economic Co-operation en Verenigde Naties (Joint statistical project on European migration) 1958-1968 (inv.nr. 529)

Inhoud overig

Nationaal Archief

Commissariaat voor de Emigratie, ICEM-dossier

 

Algemeen

- Conferenties, oprichting en toetreding tot PICMME 1950-1952 (inv.nrs. 362, 386-388)

 

Organisatorische en personele aangelegenheden

- voorbereidings- en oprichtingsconferenties, deelnemende landen (inv.nrs. 386-393)

 

- Diverse ICEM-aangelegenheden. Verhouding tussen Nederland en de ICEM 1957; Vervulling van de vacature adjunct-directeur ICEM (inv.nr. 402)

 

- Verhouding tussen de ICEM en internationale organisaties van werkgevers en werknemers 1957-1958 (inv.nr. 403)

 

- Ontwikkeling van de taak van de ICEM (w.o. toekomstige activiteiten van de ICEM: working paper van B.W. Haveman alsmede correspondentie naar aanleiding hiervan 1961) 1957-1967 (inv.nrs. 404-411)

 

- Voordracht van Nederlandse kandidaten voor diverse vacatures aangaande ICEM 1958-1966 (inv.nrs. 414-414)

 

Financiële aangelegenheden

- Stelsel van financiering; financiële problemen ICEM; Migrant Contributions (inv.nrs. 420-445)

 

- Nederlandse bijdragen en extra bijdragen (1957) aan ICEM 1963-1979 (inv.nrs. 429, 439-441)

 

Raad en Uitvoerend Comité

- Correspondentie, nota's en beschikkingen inzake de Nederlandse vertegenwoordiging tijdens ICEM-vergaderingen (Council en Execitive Committee) 1955-1992 (inv.nrs. 490-493)

 

Subcomite's en werkgroepen

- Informele besprekingen tussen Europese emigratielanden (de zgn. 'informal consultative group of European countries') 1961-1964 (inv.nr. 521)

 

- Migratie programma's (migration programmes, waaronder vocational training) 1963-1965 (inv.nrs. 524-526)

- Movements 1954-1973 (opgave van het geschatte aantal migrantenbewegingen, zie ook statistieken) (inv.nrs. 527-530)

 

- Vluchtelingen (refugee migration) 1952-1982 (inv.nrs. 531-541)

 

Programma's voor Latijns Amerika (Latin American Programmes)

- Technical Assistance; onderzoek naar vestigingsmogelijkheden in Zuid-Amerika 1960-1964 (inv.nrs. 542-551)

 

Onderzoek en internationale samenwerking (research and international cooperation)

- Internationale samenwerking inzake 'social security' voor migranten 1959-1962 (inv.nr. 558)

 

Voorlichting

- Overzicht betreffende de Nederlandse activiteiten op het gebied van de voorlichting betreffende emigratie (promotional activities) 1960 en correspondentie met ICEM betreffende de financiering van promotional activities 1960-1973 (inv.nr. 567-568)

 

Transport

- Financiering; Nederlandse bijdrage; vervoer van vluchtelingen op Nederlandse schepen; inschakeling KLM 1951-1974 (inv.nrs. 570-577)

 

- Intergouvernementeel Comité voor Migratie (ICM) (inv.nrs. 585-607)

 

Overige

- Deelname aan de International Catholic Migration Commission (ICMC) inzake de coördinatie en stimulering van alle katholieke activiteiten op het terrein van de
internationale migratie 1951-1957 (inv.nr. 622)

 

- Internationale Organisatie voor Migratie (IOM): vergaderstukken; personele aangelegenheden; ICM/IOM-bureau in Nederland (inv.nrs. 608-620)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Zie voor aanvullende informatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

2) Ter signalering:

Seton Hall University, New Jersey (USA), Marcus Daly Papers [leefjaren 1908-1968], 1901-1976, toegangsnr. Mss 4; omvang 4,5 m., digitaal raadpleegbare inventaris. De collectie bevat in de series I (Correspondentie 1958-1976); IV (Speech transcripts 1958-1967) en V (Travels 1958-1961) veel archiefbescheiden met betrekking tot zijn werkzaamheden als directeur ICEM (incl. foto's).

 

National Archives and Records Administration;

Harry S. Truman Library, Independence, MO (USA) George Warren Papers [leefjaren 1890-1981], 1930-1972; omvang 0,3 m. (2 dozen), volledig openbaar; digitaal raadpleegbare inventaris. De collectie bevat een biografische schets, artikelen en speeches documenten betreffende het internationale vluchtelingenprobleem en stukken en publicaties van en over het Intergovernmental Committee for European Migration, verzameld door Warren als US-gedelegeerde naar het ICEM.


Analyse archivalia