Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Catholic Immigrant Service, Netherlands Service

Naam archiefvormer Catholic Immigrant Service, Netherlands Service
Periode van bestaan 1956-?
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

Services pour Immigrants Catholiques

Netherlands Catholic Immigrant Service, NCIS

Dienst voor Katholieke Nederlandse Immigranten

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De naoorlogse opvang van katholieke immigranten in Canada gebeurde autonoom per bisdom door diocesane immigratiediensten (Catholic Migrant Services), die direct onder verantwoordelijkheid van de bisschop vielen of onder verantwoordelijkheid van een daartoe aangestelde Diocesan Director of Immigration. Coördinatie per bisdom vond in principe plaats in de zogenaamde regionale ontmoetingen van de Canadian Catholic Migration Council, samengesteld uit de Diocesan Directors en afgevaardigden van de diverse Catholic Migrant Services. In de jaarlijkse bisschoppenconferentie fungeerde sinds begin jaren vijftig een bischoppelijke commissie voor Immigratie.

 

De Catholic Immigrant Services of Canada werd in 1956 opgericht om de werkzaamheden van de diocesaan georganiseerde immigratiediensten op landelijk niveau te stimuleren en te coördineren, in samenwerking met de Diocesan Directors of Immigration. Tot die tijd was het enige nationale orgaan de Catholic Immigrant Aid Society geweest, dat in de praktijk sterk op westelijk Canada was gericht en vrijwel op non-actief stond. De CIS was direct verantwoording schuldig aan de bisschoppenconferentie (Canadian Catholic Conference, ook wel Assembly of the Bishops of Canada). De CIS had een bestuur, bestaande uit 12 leden (6 engelstalige en 6 franstalige leden). Het secretariaat bestond uit een bisschoppelijk adviseur (Ecclesiastical Advisor) en een Secretaris-Generaal.

 

De nazorg voor Nederlandse katholieke immigranten was in dit bestel ingebed. In drie van de meer dan 60 bisdommen was een Nederlandse Director of Immigration; in bisdommen waar veel Nederlandse immigranten zich vestigden werkten Nederlandse geestelijken en leke-medewerkers en bestonden er plaatselijke immigratieorganisaties, vaak onder de naam Catholic Netherlands Organisation (CNO), gevolgd door de plaatsnaam. De coördinatie was in handen van de eerste 'etnische afdeling' van de CIS, de eveneens in 1956 in het leven geroepen 'Nederlandse Dienst' ook wel Netherlands Catholic Immigrant Service (NCIS) geheten. Daarmee was de Netherlands Service de enige nationale organisatie voor Nederlandse katholieke immigranten, die was erkend en goedgekeurd door het Canadese episcopaat. De Netherlands Service had tevens verantwoordelijkheid voor de opvang van Nederlandstalige Belgische immigranten. De zetel van de Netherlands Catholic Immigrant Service was in Montreal.

 

Directeur Netherlands Catholic Immigrant Service:

M. Cremers

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De taak van de CIS was het coördineren en stimuleren van de werkzaamheden van de diocesane immigratiediensten in Canada; het op diocesaan niveau verzorgen van samenwerking tussen organisaties, die zich bezighielden met migratie- en bevolkingsproblematiek en de integratie van immigranten; het verzorgen en onderhouden van relaties met overheids- en particuliere organisaties op het gebied van immigratie. Daarnaast diende de CIS programma's te ontwikkelen en uit te voeren ten behoeve van immigranten en in samenwerking met de Diocesan Directors de geestelijke en pastorale zorg voor immigranten te verzorgen. Concrete programma's door de CIS verzorgd: gezinsherenigings; vluchtelingensponsorship; agrarische vestiging (Rural Settlement) en hervestiging (Resettlement).

 

De Nederlandse dienst van de CIS verzorgde de coördinatie van de aankomsten van Nederlandse en Belgische immigranten in de havenplaatsen; was verantwoordelijk voor voorlichting en het onderhouden van de betrekkingen met Nederland en België; de opzet van speciale programma's en het oplossen van probleemgevallen. (bron: MU 9430.12)

Voorloper

Rural Settlement Society of Canada / Société Canadienne d'Établissement Rural

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Canadian-Netherlands Immigration Council, Ontario

 

Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Catholic Immigrant Services Papers

Periode archief

1944-1967

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1,35 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-0136

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De Catholic Immigrant Services Papers vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

- MU 9429 Maandrapporten, jaarverslagen en periodieke rapportages Catholic Immigrant Services 1957-1961*

 

- MU 9429 Aankomstlijsten emigranten; lijsten met beschikbare arbeidsplaatsen; huisvesting 1957-1960; Circular 1959-1960*

 

- MU 9430 Statuten en notulen Canadian Netherlands Immigration Council 1958; 1959-1961

 

- MU 9432 Adressenboeken (4 omslagen)

Statistische gegevens

- MU 9433 Immigratiestatistieken, Department of Citizenship and Immigration 1950-1963

Inhoud overig

- MU 9426-9427 Catholic Immigrant Services: correspondentie met diverse organisaties in Nederland, België en Canada*

 

- MU 9428 Correspondentie CIS met diverse correspondenten*

 

- MU 9429 Rapporten en memoranda 1956-1961*

 

- MU 9430 Verslagen van werkbezoeken naar Nederland, België en West-Canada door leden van de CIS 1956-1960 en werkbezoek van Mgr. W. Bekkers aan Canada 1959*

 

- MU 9434-9436 Documentatie en brochures 1944-1961

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Serie F 1405, 58-136 staat in de inventaris bekend als Catholic Immigrant Service (CIS), maar is gevormd door M. Cremers, de directeur van de Netherlands Catholic Immigrant Service.

 

2) Voor een voorbeeld van een lokale Catholic Netherlands Organization, zie ook: Catholic Netherlands Organization, Hamilton (Ontario)

Voor contacten van de NCIS op federaal niveau, zie: Canadian Council on Social Development

 

3) Appreciatie: de collectie geeft door de uitgebreide en zeer informatieve verslagen van werkbezoeken aan 'immigrantenparochies', rapportages van werkbezoeken aan Nederland; gespreksnotities met diverse clerici en door de relatief omvangrijke correspondentie met Nederlandse (aspirant)-emigranten een goed inzicht in de organisatie en uitvoering van de opvang van katholieke Nederlandse immigranten (en in mindere mate van de Belgische); in de relatie met de katholieke emigratieorganisaties in Nederland en in de relatie tot de Canadese clerus.

Titel Dossierbeschrijving Catholic Immigrant Service, Netherlands Service
Inventaristekst

MU 9426-9427 Inkomende en minuten van uitgaande correspondentie 1957-1967

4 omslagen algemeen; 23 omslagen miscellaneous

De vier omslagen 'algemeen' bevatten inkomende correspondentie bij de directeur van de Nederlandse Dienst, M. Cremers afkomstig van particuliere (aspirant-)emigranten en/of hun achtergebleven familie (bijvoorbeeld J.E. de Quay en Mw. M. de Quay- van der Lande); van collegae clerici in Nederland en Canada inzake plaatsing en nazorg; van diocesane Nederlandse katholieke emigratieorganisaties en media (t.b.v. werkbezoeken of informatieverzoeken). Tevens bevatten de dossiers minuten of concepten van de antwoorden van Cremers.

 

De 23 omslagen miscellaneaous bevatten correspondentie van de Catholic Immigrant Services (directeur M. Cremers) met diverse organisaties in Nederland, België en Canada, o.m.:

- Diocesane Emigratie organisaties, Den Haag 1960-1961

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1956-1967

- Katholieke Emigratie Stichting, Arnhem 1957-1961

- Katholieke Emigratie Stichting, Haarlem 1957-1961

- Katholiek Emigratie Bureau, Nijmegen 1959-1960

- Katholieke Emigratie Stichting, Tilburg 1957-1961

- Katholieke Limburgse Emigratie Stichting 1957-1961

- Katholieke Jonge Boeren Organisatie 1964-1967

- Nederlandse Emigratie Dienst 1963-1966

- Nederlandse ambassade Ottawa 1956-1967

- Nederlands consulaat Montreal 1957-1959

- Caritas Catholica Brussel, België 1959-1961

- Family Action for Farmers, Roeselare België

- Canadian Netherlands Immigration Council 1958-1961; 1964-1967

 

In het algemeen betreft het verzoeken tot informatieverstrekking; vragen tot bemiddeling ten behoeve van particuliere (aspirant-) emigranten bij plaatsing of vragen van achterblijvende familieleden over het sociale of geestelijke welzijn van geëmigreerden. De correspondentie met de katholieke organisaties bevat zeer veel privé-gegevens van emigranten; de correspondentie met de NED is bijzonder fragmentarisch; de correspondentie met de Nederlandse ambassade is formeel en betreft voornamelijk organisatorische kwesties, informatievoorziening over subsiediemogelijkheden, overkomst van journalisten; bericht van toezending van bootlijsten en soms informatie betreffende particulieren.

 

MU 9428 Correspondentie CIS met diverse correspondenten

3 omslagen, alfabetisch geordend

Correspondenten zijn o.m.:

Rev. L.J. Antonissen; Mrs. M. Brantjes-Erens (redactrice Katholieke Centrale Emigratie Stichting-periodiek 'De Emigrant', re: planning en programma werkbezoek aan Canada 1959); A.J. Jansen; J.C. Jochems; F. Peeters, G. Platvoet; Rev. Vanden Elsen; J. van der Vliet (secr. Canadian Netherlands Immigration Council); G.J. Veldman; J. Westerwoudt; Jonge Boeren; diverse potentiële immigranten 1956-1967 (direct of via doorzending door Katholieke Emigratie Bureau's).

 

MU 9429 rapporten en memoranda 1956-1961

3 omslagen

De omslagen bevatten o.m. notities en gespreksverslagen opgesteld door de directeur van de Netherlands Catholic Immigrant Service M. Cremers over de problemen en opheffing van het niet door het Canadese episcopaat erkende Central Bureau of Netherlands Catholic Immigration te Ottawa; de relatie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en ervaringen en/of problemen, ondervonden door particuliere Nederlandse immigranten.

 

MU 9429 aankomstlijsten emigranten; lijsten met beschikbare arbeidsplaatsen; huisvesting 1957-1960; Circular 1959-1960

Circular was de onregelmatig verschijnende periodiek van de Netherlands Catholic Immigrant Service en had als doel informatieuitwisseling tussen Diocesan Directors, Nederlandse priesters en alle katholieke sociale werkers op immigratiegebied. De omslag bevat ook concepten van de door M. Cremers samengestelde periodiek.

 

MU 9430 verslagen van werkbezoeken naar Nederland, België en West-Canada door leden van de CIS 1956-1960 en werkbezoek van Mgr. W. Bekkers aan Canada 1959

11 omslagen

De omslagen bevatten o.m. gedetailleerde, samenvattende verslagen (ca. 30 p. per stuk) en onderzoeksaantekeningen of journals, gemaakt tijdens de reizen door M. Cremers en J. de Myttenaere. Daarnaast bevatten de omslagen correspondentie ter voorbereiding of afronding van het werkbezoek. De verslagen geven zicht op de lokale opvang van Nederlandse katholieke immigranten in West-Canada en in de relaties met Nederland en België in emigratiekwesties.

 

MU 9430 kopieën van statuten en notulen Canadian Netherlands Immigration Council 1958; 1959-1961

2 omslagen

De twee omslagen bevatten kopieën van de notulen; privé-aantekeningen en memoranda gemaakt door M. Cremers tijdens vergaderingen van de CNIC (afgevaardigden van de Catholic Immigrant Service woonden deze vergaderingen in eerste instantie als 'observer' bij). Daarnaast bevatten de omslagen tevens enige correspondentie inzake Jonge Boeren programma.

Algemeen

Naam, varianten

Services pour Immigrants Catholiques

Netherlands Catholic Immigrant Service, NCIS

Dienst voor Katholieke Nederlandse Immigranten

Organisatie en inrichting

De naoorlogse opvang van katholieke immigranten in Canada gebeurde autonoom per bisdom door diocesane immigratiediensten (Catholic Migrant Services), die direct onder verantwoordelijkheid van de bisschop vielen of onder verantwoordelijkheid van een daartoe aangestelde Diocesan Director of Immigration. Coördinatie per bisdom vond in principe plaats in de zogenaamde regionale ontmoetingen van de Canadian Catholic Migration Council, samengesteld uit de Diocesan Directors en afgevaardigden van de diverse Catholic Migrant Services. In de jaarlijkse bisschoppenconferentie fungeerde sinds begin jaren vijftig een bischoppelijke commissie voor Immigratie.

 

De Catholic Immigrant Services of Canada werd in 1956 opgericht om de werkzaamheden van de diocesaan georganiseerde immigratiediensten op landelijk niveau te stimuleren en te coördineren, in samenwerking met de Diocesan Directors of Immigration. Tot die tijd was het enige nationale orgaan de Catholic Immigrant Aid Society geweest, dat in de praktijk sterk op westelijk Canada was gericht en vrijwel op non-actief stond. De CIS was direct verantwoording schuldig aan de bisschoppenconferentie (Canadian Catholic Conference, ook wel Assembly of the Bishops of Canada). De CIS had een bestuur, bestaande uit 12 leden (6 engelstalige en 6 franstalige leden). Het secretariaat bestond uit een bisschoppelijk adviseur (Ecclesiastical Advisor) en een Secretaris-Generaal.

 

De nazorg voor Nederlandse katholieke immigranten was in dit bestel ingebed. In drie van de meer dan 60 bisdommen was een Nederlandse Director of Immigration; in bisdommen waar veel Nederlandse immigranten zich vestigden werkten Nederlandse geestelijken en leke-medewerkers en bestonden er plaatselijke immigratieorganisaties, vaak onder de naam Catholic Netherlands Organisation (CNO), gevolgd door de plaatsnaam. De coördinatie was in handen van de eerste 'etnische afdeling' van de CIS, de eveneens in 1956 in het leven geroepen 'Nederlandse Dienst' ook wel Netherlands Catholic Immigrant Service (NCIS) geheten. Daarmee was de Netherlands Service de enige nationale organisatie voor Nederlandse katholieke immigranten, die was erkend en goedgekeurd door het Canadese episcopaat. De Netherlands Service had tevens verantwoordelijkheid voor de opvang van Nederlandstalige Belgische immigranten. De zetel van de Netherlands Catholic Immigrant Service was in Montreal.

 

Directeur Netherlands Catholic Immigrant Service:

M. Cremers

Taak, activiteiten

De taak van de CIS was het coördineren en stimuleren van de werkzaamheden van de diocesane immigratiediensten in Canada; het op diocesaan niveau verzorgen van samenwerking tussen organisaties, die zich bezighielden met migratie- en bevolkingsproblematiek en de integratie van immigranten; het verzorgen en onderhouden van relaties met overheids- en particuliere organisaties op het gebied van immigratie. Daarnaast diende de CIS programma's te ontwikkelen en uit te voeren ten behoeve van immigranten en in samenwerking met de Diocesan Directors de geestelijke en pastorale zorg voor immigranten te verzorgen. Concrete programma's door de CIS verzorgd: gezinsherenigings; vluchtelingensponsorship; agrarische vestiging (Rural Settlement) en hervestiging (Resettlement).

 

De Nederlandse dienst van de CIS verzorgde de coördinatie van de aankomsten van Nederlandse en Belgische immigranten in de havenplaatsen; was verantwoordelijk voor voorlichting en het onderhouden van de betrekkingen met Nederland en België; de opzet van speciale programma's en het oplossen van probleemgevallen. (bron: MU 9430.12)

Voorloper

Rural Settlement Society of Canada / Société Canadienne d'Établissement Rural

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Canadian-Netherlands Immigration Council, Ontario

 

Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Catholic Immigrant Services Papers

Periode archief

1944-1967

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1,35 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-0136

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De Catholic Immigrant Services Papers vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

- MU 9429 Maandrapporten, jaarverslagen en periodieke rapportages Catholic Immigrant Services 1957-1961*

 

- MU 9429 Aankomstlijsten emigranten; lijsten met beschikbare arbeidsplaatsen; huisvesting 1957-1960; Circular 1959-1960*

 

- MU 9430 Statuten en notulen Canadian Netherlands Immigration Council 1958; 1959-1961

 

- MU 9432 Adressenboeken (4 omslagen)

Statistische gegevens

- MU 9433 Immigratiestatistieken, Department of Citizenship and Immigration 1950-1963

Inhoud overig

- MU 9426-9427 Catholic Immigrant Services: correspondentie met diverse organisaties in Nederland, België en Canada*

 

- MU 9428 Correspondentie CIS met diverse correspondenten*

 

- MU 9429 Rapporten en memoranda 1956-1961*

 

- MU 9430 Verslagen van werkbezoeken naar Nederland, België en West-Canada door leden van de CIS 1956-1960 en werkbezoek van Mgr. W. Bekkers aan Canada 1959*

 

- MU 9434-9436 Documentatie en brochures 1944-1961

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Serie F 1405, 58-136 staat in de inventaris bekend als Catholic Immigrant Service (CIS), maar is gevormd door M. Cremers, de directeur van de Netherlands Catholic Immigrant Service.

 

2) Voor een voorbeeld van een lokale Catholic Netherlands Organization, zie ook: Catholic Netherlands Organization, Hamilton (Ontario)

Voor contacten van de NCIS op federaal niveau, zie: Canadian Council on Social Development

 

3) Appreciatie: de collectie geeft door de uitgebreide en zeer informatieve verslagen van werkbezoeken aan 'immigrantenparochies', rapportages van werkbezoeken aan Nederland; gespreksnotities met diverse clerici en door de relatief omvangrijke correspondentie met Nederlandse (aspirant)-emigranten een goed inzicht in de organisatie en uitvoering van de opvang van katholieke Nederlandse immigranten (en in mindere mate van de Belgische); in de relatie met de katholieke emigratieorganisaties in Nederland en in de relatie tot de Canadese clerus.


Doorgenomen archieven / series

Catholic Immigrant Services Papers

Periode archief

1944-1967

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

1,35 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-0136

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De Catholic Immigrant Services Papers vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

- MU 9429 Maandrapporten, jaarverslagen en periodieke rapportages Catholic Immigrant Services 1957-1961*

 

- MU 9429 Aankomstlijsten emigranten; lijsten met beschikbare arbeidsplaatsen; huisvesting 1957-1960; Circular 1959-1960*

 

- MU 9430 Statuten en notulen Canadian Netherlands Immigration Council 1958; 1959-1961

 

- MU 9432 Adressenboeken (4 omslagen)

Statistische gegevens

- MU 9433 Immigratiestatistieken, Department of Citizenship and Immigration 1950-1963

Inhoud overig

- MU 9426-9427 Catholic Immigrant Services: correspondentie met diverse organisaties in Nederland, België en Canada*

 

- MU 9428 Correspondentie CIS met diverse correspondenten*

 

- MU 9429 Rapporten en memoranda 1956-1961*

 

- MU 9430 Verslagen van werkbezoeken naar Nederland, België en West-Canada door leden van de CIS 1956-1960 en werkbezoek van Mgr. W. Bekkers aan Canada 1959*

 

- MU 9434-9436 Documentatie en brochures 1944-1961

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Serie F 1405, 58-136 staat in de inventaris bekend als Catholic Immigrant Service (CIS), maar is gevormd door M. Cremers, de directeur van de Netherlands Catholic Immigrant Service.

 

2) Voor een voorbeeld van een lokale Catholic Netherlands Organization, zie ook: Catholic Netherlands Organization, Hamilton (Ontario)

Voor contacten van de NCIS op federaal niveau, zie: Canadian Council on Social Development

 

3) Appreciatie: de collectie geeft door de uitgebreide en zeer informatieve verslagen van werkbezoeken aan 'immigrantenparochies', rapportages van werkbezoeken aan Nederland; gespreksnotities met diverse clerici en door de relatief omvangrijke correspondentie met Nederlandse (aspirant)-emigranten een goed inzicht in de organisatie en uitvoering van de opvang van katholieke Nederlandse immigranten (en in mindere mate van de Belgische); in de relatie met de katholieke emigratieorganisaties in Nederland en in de relatie tot de Canadese clerus.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Catholic Immigrant Service, Netherlands Service
Inventaristekst

MU 9426-9427 Inkomende en minuten van uitgaande correspondentie 1957-1967

4 omslagen algemeen; 23 omslagen miscellaneous

De vier omslagen 'algemeen' bevatten inkomende correspondentie bij de directeur van de Nederlandse Dienst, M. Cremers afkomstig van particuliere (aspirant-)emigranten en/of hun achtergebleven familie (bijvoorbeeld J.E. de Quay en Mw. M. de Quay- van der Lande); van collegae clerici in Nederland en Canada inzake plaatsing en nazorg; van diocesane Nederlandse katholieke emigratieorganisaties en media (t.b.v. werkbezoeken of informatieverzoeken). Tevens bevatten de dossiers minuten of concepten van de antwoorden van Cremers.

 

De 23 omslagen miscellaneaous bevatten correspondentie van de Catholic Immigrant Services (directeur M. Cremers) met diverse organisaties in Nederland, België en Canada, o.m.:

- Diocesane Emigratie organisaties, Den Haag 1960-1961

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1956-1967

- Katholieke Emigratie Stichting, Arnhem 1957-1961

- Katholieke Emigratie Stichting, Haarlem 1957-1961

- Katholiek Emigratie Bureau, Nijmegen 1959-1960

- Katholieke Emigratie Stichting, Tilburg 1957-1961

- Katholieke Limburgse Emigratie Stichting 1957-1961

- Katholieke Jonge Boeren Organisatie 1964-1967

- Nederlandse Emigratie Dienst 1963-1966

- Nederlandse ambassade Ottawa 1956-1967

- Nederlands consulaat Montreal 1957-1959

- Caritas Catholica Brussel, België 1959-1961

- Family Action for Farmers, Roeselare België

- Canadian Netherlands Immigration Council 1958-1961; 1964-1967

 

In het algemeen betreft het verzoeken tot informatieverstrekking; vragen tot bemiddeling ten behoeve van particuliere (aspirant-) emigranten bij plaatsing of vragen van achterblijvende familieleden over het sociale of geestelijke welzijn van geëmigreerden. De correspondentie met de katholieke organisaties bevat zeer veel privé-gegevens van emigranten; de correspondentie met de NED is bijzonder fragmentarisch; de correspondentie met de Nederlandse ambassade is formeel en betreft voornamelijk organisatorische kwesties, informatievoorziening over subsiediemogelijkheden, overkomst van journalisten; bericht van toezending van bootlijsten en soms informatie betreffende particulieren.

 

MU 9428 Correspondentie CIS met diverse correspondenten

3 omslagen, alfabetisch geordend

Correspondenten zijn o.m.:

Rev. L.J. Antonissen; Mrs. M. Brantjes-Erens (redactrice Katholieke Centrale Emigratie Stichting-periodiek 'De Emigrant', re: planning en programma werkbezoek aan Canada 1959); A.J. Jansen; J.C. Jochems; F. Peeters, G. Platvoet; Rev. Vanden Elsen; J. van der Vliet (secr. Canadian Netherlands Immigration Council); G.J. Veldman; J. Westerwoudt; Jonge Boeren; diverse potentiële immigranten 1956-1967 (direct of via doorzending door Katholieke Emigratie Bureau's).

 

MU 9429 rapporten en memoranda 1956-1961

3 omslagen

De omslagen bevatten o.m. notities en gespreksverslagen opgesteld door de directeur van de Netherlands Catholic Immigrant Service M. Cremers over de problemen en opheffing van het niet door het Canadese episcopaat erkende Central Bureau of Netherlands Catholic Immigration te Ottawa; de relatie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en ervaringen en/of problemen, ondervonden door particuliere Nederlandse immigranten.

 

MU 9429 aankomstlijsten emigranten; lijsten met beschikbare arbeidsplaatsen; huisvesting 1957-1960; Circular 1959-1960

Circular was de onregelmatig verschijnende periodiek van de Netherlands Catholic Immigrant Service en had als doel informatieuitwisseling tussen Diocesan Directors, Nederlandse priesters en alle katholieke sociale werkers op immigratiegebied. De omslag bevat ook concepten van de door M. Cremers samengestelde periodiek.

 

MU 9430 verslagen van werkbezoeken naar Nederland, België en West-Canada door leden van de CIS 1956-1960 en werkbezoek van Mgr. W. Bekkers aan Canada 1959

11 omslagen

De omslagen bevatten o.m. gedetailleerde, samenvattende verslagen (ca. 30 p. per stuk) en onderzoeksaantekeningen of journals, gemaakt tijdens de reizen door M. Cremers en J. de Myttenaere. Daarnaast bevatten de omslagen correspondentie ter voorbereiding of afronding van het werkbezoek. De verslagen geven zicht op de lokale opvang van Nederlandse katholieke immigranten in West-Canada en in de relaties met Nederland en België in emigratiekwesties.

 

MU 9430 kopieën van statuten en notulen Canadian Netherlands Immigration Council 1958; 1959-1961

2 omslagen

De twee omslagen bevatten kopieën van de notulen; privé-aantekeningen en memoranda gemaakt door M. Cremers tijdens vergaderingen van de CNIC (afgevaardigden van de Catholic Immigrant Service woonden deze vergaderingen in eerste instantie als 'observer' bij). Daarnaast bevatten de omslagen tevens enige correspondentie inzake Jonge Boeren programma.