Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Canadian-Netherlands Immigration Council, Ontario

Naam archiefvormer Canadian-Netherlands Immigration Council, Ontario
Periode van bestaan 1953-1970
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

Canadian Netherlands Immigration Council; CNIC

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Canadian Netherlands Immigration Council werd opgericht op 13 november 1953. De Council bestond uit afgevaardigden van het Immigration Committee for Canada of the Reformed Church in America; het Immigration Committee for Canada of the Christian Reformed Church en het Central Bureau of Netherlands Catholic Immigration, Ottawa (1953-1958), en - na opheffing van laatstgenoemde - van de Netherlands Catholic Immigrant Service. Elke organisatie vaardigde ten hoogste twee leden af. Daarnaast kon de Council particuliere leden kiezen, zoveel als nodig geacht werd voor de vervulling van de taken. Het lidmaatschap gold voor een periode van twee jaar, waarna herverkiezing mogelijk was. De Council kwam minimaal vier maal per jaar bijeen. De Council had een Executive Committee bestaande uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

Op 31 december 1970 werd de CNIC officieel opgeheven aangezien de taken voor de uitvoering van het zogenaamde Young Farmers Project waren overgenomen door de Nederlandse ambassade te Ottawa en het vice-consulaat te Toronto.

 

Voorzitter CNIC: J. Heersink

Secretaris/Penningmeester CNIC: J. VanderVliet; L. Huizingh

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De CNIC had als doelstelling om de werkzaamheden van de christelijke immigratie-organisaties in Canada te coördineren en hun belangen te vertegenwoordigen. Daarnaast wilde de CNIC de maatschappelijke integratie van Nederlandse immigranten bevorderen, door overleg met en advisering van overheidsorganisaties; particuliere organisaties in en buiten Canada. Eén van de projecten waarin de Council actief is geweest is het 'Young Farmers' project, dat de tijdelijke plaatsing (ca. 9 maanden) van Nederlandse jonge boeren op Canadese boerderijen tot doel had.

Voorloper

geen

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Canadian Netherlands Immigration Council

Periode archief

1947-1972 (1974)

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

3,4 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-001

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De Ganzevoort, Herman Herman Ganzevoort Papers 1946-1970Raad voor de Emigratie (Hope College, Michigan, USA) bevatten een grote hoeveelheid correspondentie van de Canadian Netherlands Immigration Council en zijn bestuurders J. Heersink, J. Vander Vliet; L. Huizingh.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De Canadian Netherlands Immigration Council Papers bevatten (onderdelen van) de archieven van twee van de samenstellende organisaties:

- het Synodical Committee on Immigration, ook wel genaamd Immigration Committee of the Christian Reformed Church (ICC). J. VanderVliet was zowel secretaris van de ICC als van de CNIC

- Canadian Immigration Committee of the Reformed Church in America (CIC-RCA), ook wel aangeduid als Canadian Committee for Dutch Reformed Immigrants - RCA (opgericht in 1960; en voorgangers: Canadian Committee for Dutch Reformed Immigrants). J. Heersink was Immigration Director van de Canadian Committee for Dutch Reformed Immigrants van de Reformed Church of America, Board of Domestic Missions.

 

Daarnaast bevatten de CNIC-Papers vijf omslagen met orginele archivalia van Aurora Chamber of Commerce, Ontario 1969-1971 (waarvan L. Huizingh, de latere secretaris van de CNIC één van de Directors en secretaris was) en 1 omslag Lambert Huizingh personal.

opmerkingen structuur archief

De Canadian Netherlands Immigration Council Papers vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

CNIC

- MU 9377 Minutes CNIC*

- MU 9377 Correspondence*

- MU 9388-9389 Young Farmers. Naamlijsten emigrantenaankomsten / Nederlandse jonge boeren Canadian Netherlands Immigration Council

 

ICC

- MU 9392-9393 Minutes*

- MU 9393 Correspondence. Inkomende en minuten van uitgaande correspondentie van het Immigration Committee of the Christian Reformed Church 1966-1970

- MU 9394 Lists of names Young Farmers Program*

- MU 9395 Financial Papers. Financiële rapportages Immigration Committee of the Christian Reformed Church 1947-1966 (met hiaten)

Statistische gegevens

CNIC

MU 9390 Canadian Netherlands Immigration Council - Reports and Statistics 1953-1956

Inhoud overig

CNIC

- MU 9379-9380: Correspondence*

- MU 9392 Immigration Committee of the Christian Reformed Church 1958*

- MU 9377 Statuten en huishoudelijk reglement van de Canadian Netherlands Immigration Council 1955

- MU 9381-9386: Correspondence Young Farmers Program*

- MU 9387-9388 Correspondence Young Farmers Program*

- MU 9420-9422 Correspondence Young Farmers Program*

- MU 9389-9390 Leningen en credieten ten behoeve van Nederlandse jonge boeren 1963-1967

- MU 9391 Kaartindex Nederlandse jonge boeren 1959-1967

- MU 9389-9390 Financiële bescheiden Canadian Netherlands Immigration Council

 

ICC

- MU 9393-9394 Correspondence*

- MU9395 financiële bescheiden Immigration Committee of the Christian Reformed Church 1949-1972

 

CIC - RCA

- MU 9396 [zie opmerkingen veld]

- MU 9396.1 Manual Canadian Immigration Committee of the Reformed Church in America (opgericht 1960)

- MU 9396.2 Canadian Immigration Committee RCA; correspondence H.M.H.A. van der Valk (Alternate Exec. Director International Monetary Fund) 1952-1956*

 

- MU 9396.3 Reports of the Canadian Immigration Committee RCA*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Er dient op doosnummer te worden aangevraagd (MU xxxx). De inventaris ontsluit wel op dossiernummer.

 

2) De inventaris vermeldt abusievelijk dat MU 9396 omslagen 01 - 03 bescheiden van het Immigration Committee of the Christian Reformed Church betreft. Het gaat hier echter om originele stukken van de Canadian Committee for Dutch Reformed Immigrants ('Immigration Committee Dutch Reformed Church') en opvolger van de Reformed Church in America. De vermelding op de omslagen zelf zijn wel correct.

 

3) Appreciatie: de administratie van de CNIC, ICC en CIC maakt een zeer complete indruk. De combinatie van persoonsgegevens en persoonlijke gegevens maakt het archief tot een geschikte bron voor zowel genealogisch onderzoek als voor sociaal-economische studies, zeker als het gecombineerd wordt met het archief van de Christelijke Emigratie Centrale in Nederland; met dat van de Deputaten voor de Emigratie, dat van de Canadian National Railways (National Archives Canada, Ottawa) en de particuliere collectie van Herman Ganzevoort elders in deze gids beschreven.

 

4) Zie ook: Canadian Council on Social Development

Titel Dossierbeschrijving Canadian Netherlands Immigration Council en overige 'gedeponeerde' archieven
Inventaristekst

Canadian Netherlands Immigration Council

 

MU 9377 Minutes CNIC

(Concept-)notulen, agenda's van bijeenkomsten van de Canadian Netherlands Immigration Council 1953-1966; 1967-1972.

De notulen geven zicht op de uitvoering van de werkzaamheden en de contacten met andere en vergelijkbare organisaties in Canada, zoals de Board of Canadian Reformed Immigration Societies; de Canadian Netherlands Immigration Council, Manitoba; het Interchurch Committee, Alberta en op de contacten met de Nederlandse overheid (landbouw-attaché A.S. Tuinman; G. Pieters; Nederlandse Emigratie Dienst; commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman; A.P.M. van Riel, Directeur Gewestelijke Arbeids Bureaus Nederland); de Nederlandse emigratiecentrales en de Hervormde Emigratie Commissie; de Nederlandse schrijvende pers en vervoersmaatschappijen als Canadian Pacific Railways, KLM en HAL.

 

MU 9377 Correspondence CNIC

(Inkomende en) minuten van uitgaande correspondentie algemeen Canadian Netherlands Immigration Council 1954-1974

De algemene correspondentie bevat m.n. berichten van aankondiging; rapportages over de opvang en de ervaringen van deelnemers aan het project; financiële regelingen etc. met betrekking tot het Nederlandse jonge boeren-project met diverse correpondenten in Canada en vervoersmaatschappijen. Met name de rapportages bevatten veel persoonsgegevens; lijsten met namen en financiële gegevens. Daarnaast bevatten de omslagen brieven van deelnemers aan het project, die de CNIC persoonlijk benaderen.

 

MU 9379-9380: Correspondence CNIC

Canadian Netherlands Immigration Council: correspondentie met diverse organisaties in Nederland en Canada en correspondentie tussen diverse Councilleden onderling:

Correspondenten zijn o.m.:

- Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1966-1970

- Christelijke Emigratie Centrale (CEC) 1966-1970

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES) 1965-1970

- Katholieke Plattelands Jongeren 1965-1969

- Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren Bond 1965-1968

- Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland 1965-1968

- Nederlandse Emigratie Dienst (NED) 1965-1968

- Holland America Lijn (HAL) 1965-1969

- Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) 1968-1969

- Nederlandse ambassade te Ottawa 1963-1971

- Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid Den Haag

- Bijzondere Hogere Landbouwschool Leeuwarden 1965-1968

- Agriculture College Guelph 1964-1966

- Department of Citizenship and Immigration, Ottawa 1964-1967

- Canadian Immigration Service, Toronto 1966

- Vice-consul voor sociale aangelegenheden A.H.M. van Banning 1965-1972ê

 

De correspondentie met hierboven genoemde organisaties en personen betreft m.n. de uitvoering van het Jonge Boeren Programma (overtocht; financiële aspecten; subsidieregelingen Nederlandse overheid; plaatsing; sociale zekerheidskwesties) en bevat veel persoonsgegevens; de correspondentie tussen de Councilleden onderling betreft Councilzaken en problematiek inzake de uitvoering van het Jonge Boeren/Jongeren programma.

 

MU 9381-9386: Correspondence Young Farmers Program

Correspondentie Canadian Netherlands Immigration Council met Nederlandse jonge boeren 1958-1966

De ca. 414 dunne dossiers zijn op naam van de deelnemer aan het Jonge Boeren programma geordend (met vermelding van landed/returned) en bevatten informatie over hoe te handelen indien geen terugkeer naar Nederland plaatsvindt cq. op welke manier is of had moeten worden gespaard ter bekostiging van de terugreis. MU 9381.1 bevat enquetegegevens betreffende de ervaringen in Canada, verzameld onder een aantal deelnemers aan het programma.

 

MU 9387-9388 Correspondence Young Farmers Program

Correspondentie Canadian Netherlands Immigration Council met/over Nederlandse jonge boeren inzake aanvraag/terugkeer; met Canadese werkgevers-boeren die Nederlanders willen plaatsen 1961-1972

De omslagen bevatten correspondentie met deelnemers aan het programma inzake hun terugkeer en bevatten over het algemeen doorslagen van passagebiljetten etc. De omslagen 'Employers' bevatten de contacten van de CNIC met (potentiële) agrarische werkgevers en concrete aanvragen voor plaatsing door werkgevers.

 

MU 9392 Immigration Committee of the Christian Reformed Church 1958

Bevat o.m. rapporten van het Immigration Committee aan de Canadian Netherlands Immigration Council inzake het Jonge Boeren Programma. Bevat zeer veel persoonsgegevens.

 

MU 9420-9422 Correspondence Young Farmers Program

Correspondentie Canadian Netherlands Immigration Council met Nederlandse jonge boeren 1963-1965

De vier omslagen bevatten correspondentie tussen de deelnemers aan het Jonge Boeren programma en de (secretaris) van de CNIC naar aanleiding van door het CNIC verstrekte informatie over de mogelijkheden tot financiering van de terugreis en door het CNIC gevraagde verslaglegging over de opgedane ervaringen. De brieven hebben over het algemeen een hoog informatief gehalte.

 

 


Immigration Committee of the Christian Reformed Church

 

MU 9392-9393 Minutes

Notulen van het Immigration Committee of the Christ ian Reformed Church 1947-1970

De notulen geven inzicht in de contacten met de Canadese en Nederlandse autoriteiten, met de Canadese en Nederlandse kerken; met Nederlandse emigratiecentrales en Canadese immigratiecommittees; andere particuliere organisaties (Nationale Vrouwenbond (Nationale Vrouwen Raad (?)); met de Canadese vervoersmaatschappijen (Canadian Pacific Railways en Canadian National Railways en van de visie en werkwijze van het ICC ten aanzien van de plaatsing en nazorg van Nederlandse emigranten.

 

MU 9394 Lists of names Young Farmers Program

Lijsten met contactpersonen; predikanten Christian Reformed Churches; emigrantenaankomsten; naamlijsten Nederlandse jonge boeren via Christelijke Emigratie Centrale van het Immigration Committee Christian Reformed Church 1962-1967

NB: de naamlijsten betreffen NIET (uitsluitend) het Young Farmers programma, maar de namen van alle via de CEC naar Canada geëmigreerde Nederlanders, zoals verstrekt aan het Immigration Committee van de Christian Reformed Church, met vermelding van oorspronkelijk CEC-dossiernummer, adres in Nederland; godsdienst; beroep; (later toegevoegd: predikant in Canada); relatie in Canada; (later toegevoegd: vervoer en datum van aankomst).

 

MU 9393-9394 Correspondence

Correspondentie van het Immigration Committee of the Christian Reformed Church met diverse Nederlandse en Canadese organisaties en personen.

Correspondenten zijn o.m.:

- Christelijke Emigratie Centrale 1968-1970

- Boordpredikanten 1961-1967

- ministers en boeren 1968-1970

 

De CEC-dossiers bevatten overzichten van sheets die de CEC naar de ICC stuurde met persoonsgegevens van emigranten; gegevens gezinssamenstelling; arbeidsverleden; (soms) kerkelijke rapporten en een beoordeling van desbetreffende persoon en 'kans van slagen' door de CEC; de omslagen 'boordpredikanten' bevatten correspondentie gericht op het verkrijgen van voldoende boordpredikanten per overtocht van emigrantenschepen.

 

 

 

Canadian Immigration Committee of the Reformed Church in America

 

MU 9396.2 Canadian Immigration Committee RCA; correspondence H.M.H.A. van der Valk (Alternate Exec. Director International Monetary Fund) 1952-1956

Openbaarheid: beperkt openbaar

De omslag bevat particuliere correspondentie van Nederlandse immigranten aan J. Heersink (of de plaatselijke predikant en doorgezonden aan J. Heersink) met verzoeken tot overplaatsing of pastorale hulpverlening. Daarmee geven de omslagen inzicht in de aanloopmoeilijken van pas gearriveerde emigranten. Daarnaast bevat de omslag correspondentie met H. van der Valk.

 

MU 9396.3 Reports of the Canadian Immigration Committee RCA

De omslag bevat een verslag van het werkbezoek van Rev. VanderMeer en J. Heersink aan West-Canada 3-15 December 1951 en paper 'Wat kan vanuit Nederland voor de immigranten in Canada gedaan worden' bestemd voor de Nederlandse Hervormde Kerk; een CNIC-memorandum inzake subsidiering door de Nederlandse overheid van de werkzaamheden van de maatschappelijke organen voor Nederlandse immigranten in Canada en een verslag van J. Heersink betreffende de werkzaamheden van de RCA in Canada aan de Hervormde Emigratie Commissie.

Algemeen

Naam, varianten

Canadian Netherlands Immigration Council; CNIC

Organisatie en inrichting

De Canadian Netherlands Immigration Council werd opgericht op 13 november 1953. De Council bestond uit afgevaardigden van het Immigration Committee for Canada of the Reformed Church in America; het Immigration Committee for Canada of the Christian Reformed Church en het Central Bureau of Netherlands Catholic Immigration, Ottawa (1953-1958), en - na opheffing van laatstgenoemde - van de Netherlands Catholic Immigrant Service. Elke organisatie vaardigde ten hoogste twee leden af. Daarnaast kon de Council particuliere leden kiezen, zoveel als nodig geacht werd voor de vervulling van de taken. Het lidmaatschap gold voor een periode van twee jaar, waarna herverkiezing mogelijk was. De Council kwam minimaal vier maal per jaar bijeen. De Council had een Executive Committee bestaande uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

Op 31 december 1970 werd de CNIC officieel opgeheven aangezien de taken voor de uitvoering van het zogenaamde Young Farmers Project waren overgenomen door de Nederlandse ambassade te Ottawa en het vice-consulaat te Toronto.

 

Voorzitter CNIC: J. Heersink

Secretaris/Penningmeester CNIC: J. VanderVliet; L. Huizingh

Taak, activiteiten

De CNIC had als doelstelling om de werkzaamheden van de christelijke immigratie-organisaties in Canada te coördineren en hun belangen te vertegenwoordigen. Daarnaast wilde de CNIC de maatschappelijke integratie van Nederlandse immigranten bevorderen, door overleg met en advisering van overheidsorganisaties; particuliere organisaties in en buiten Canada. Eén van de projecten waarin de Council actief is geweest is het 'Young Farmers' project, dat de tijdelijke plaatsing (ca. 9 maanden) van Nederlandse jonge boeren op Canadese boerderijen tot doel had.

Voorloper

geen

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Canadian Netherlands Immigration Council

Periode archief

1947-1972 (1974)

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

3,4 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-001

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De Ganzevoort, Herman Herman Ganzevoort Papers 1946-1970Raad voor de Emigratie (Hope College, Michigan, USA) bevatten een grote hoeveelheid correspondentie van de Canadian Netherlands Immigration Council en zijn bestuurders J. Heersink, J. Vander Vliet; L. Huizingh.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De Canadian Netherlands Immigration Council Papers bevatten (onderdelen van) de archieven van twee van de samenstellende organisaties:

- het Synodical Committee on Immigration, ook wel genaamd Immigration Committee of the Christian Reformed Church (ICC). J. VanderVliet was zowel secretaris van de ICC als van de CNIC

- Canadian Immigration Committee of the Reformed Church in America (CIC-RCA), ook wel aangeduid als Canadian Committee for Dutch Reformed Immigrants - RCA (opgericht in 1960; en voorgangers: Canadian Committee for Dutch Reformed Immigrants). J. Heersink was Immigration Director van de Canadian Committee for Dutch Reformed Immigrants van de Reformed Church of America, Board of Domestic Missions.

 

Daarnaast bevatten de CNIC-Papers vijf omslagen met orginele archivalia van Aurora Chamber of Commerce, Ontario 1969-1971 (waarvan L. Huizingh, de latere secretaris van de CNIC één van de Directors en secretaris was) en 1 omslag Lambert Huizingh personal.

opmerkingen structuur archief

De Canadian Netherlands Immigration Council Papers vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

CNIC

- MU 9377 Minutes CNIC*

- MU 9377 Correspondence*

- MU 9388-9389 Young Farmers. Naamlijsten emigrantenaankomsten / Nederlandse jonge boeren Canadian Netherlands Immigration Council

 

ICC

- MU 9392-9393 Minutes*

- MU 9393 Correspondence. Inkomende en minuten van uitgaande correspondentie van het Immigration Committee of the Christian Reformed Church 1966-1970

- MU 9394 Lists of names Young Farmers Program*

- MU 9395 Financial Papers. Financiële rapportages Immigration Committee of the Christian Reformed Church 1947-1966 (met hiaten)

Statistische gegevens

CNIC

MU 9390 Canadian Netherlands Immigration Council - Reports and Statistics 1953-1956

Inhoud overig

CNIC

- MU 9379-9380: Correspondence*

- MU 9392 Immigration Committee of the Christian Reformed Church 1958*

- MU 9377 Statuten en huishoudelijk reglement van de Canadian Netherlands Immigration Council 1955

- MU 9381-9386: Correspondence Young Farmers Program*

- MU 9387-9388 Correspondence Young Farmers Program*

- MU 9420-9422 Correspondence Young Farmers Program*

- MU 9389-9390 Leningen en credieten ten behoeve van Nederlandse jonge boeren 1963-1967

- MU 9391 Kaartindex Nederlandse jonge boeren 1959-1967

- MU 9389-9390 Financiële bescheiden Canadian Netherlands Immigration Council

 

ICC

- MU 9393-9394 Correspondence*

- MU9395 financiële bescheiden Immigration Committee of the Christian Reformed Church 1949-1972

 

CIC - RCA

- MU 9396 [zie opmerkingen veld]

- MU 9396.1 Manual Canadian Immigration Committee of the Reformed Church in America (opgericht 1960)

- MU 9396.2 Canadian Immigration Committee RCA; correspondence H.M.H.A. van der Valk (Alternate Exec. Director International Monetary Fund) 1952-1956*

 

- MU 9396.3 Reports of the Canadian Immigration Committee RCA*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Er dient op doosnummer te worden aangevraagd (MU xxxx). De inventaris ontsluit wel op dossiernummer.

 

2) De inventaris vermeldt abusievelijk dat MU 9396 omslagen 01 - 03 bescheiden van het Immigration Committee of the Christian Reformed Church betreft. Het gaat hier echter om originele stukken van de Canadian Committee for Dutch Reformed Immigrants ('Immigration Committee Dutch Reformed Church') en opvolger van de Reformed Church in America. De vermelding op de omslagen zelf zijn wel correct.

 

3) Appreciatie: de administratie van de CNIC, ICC en CIC maakt een zeer complete indruk. De combinatie van persoonsgegevens en persoonlijke gegevens maakt het archief tot een geschikte bron voor zowel genealogisch onderzoek als voor sociaal-economische studies, zeker als het gecombineerd wordt met het archief van de Christelijke Emigratie Centrale in Nederland; met dat van de Deputaten voor de Emigratie, dat van de Canadian National Railways (National Archives Canada, Ottawa) en de particuliere collectie van Herman Ganzevoort elders in deze gids beschreven.

 

4) Zie ook: Canadian Council on Social Development


Leden

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

Canadian Netherlands Immigration Council

Periode archief

1947-1972 (1974)

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

3,4 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-001

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De Ganzevoort, Herman Herman Ganzevoort Papers 1946-1970Raad voor de Emigratie (Hope College, Michigan, USA) bevatten een grote hoeveelheid correspondentie van de Canadian Netherlands Immigration Council en zijn bestuurders J. Heersink, J. Vander Vliet; L. Huizingh.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De Canadian Netherlands Immigration Council Papers bevatten (onderdelen van) de archieven van twee van de samenstellende organisaties:

- het Synodical Committee on Immigration, ook wel genaamd Immigration Committee of the Christian Reformed Church (ICC). J. VanderVliet was zowel secretaris van de ICC als van de CNIC

- Canadian Immigration Committee of the Reformed Church in America (CIC-RCA), ook wel aangeduid als Canadian Committee for Dutch Reformed Immigrants - RCA (opgericht in 1960; en voorgangers: Canadian Committee for Dutch Reformed Immigrants). J. Heersink was Immigration Director van de Canadian Committee for Dutch Reformed Immigrants van de Reformed Church of America, Board of Domestic Missions.

 

Daarnaast bevatten de CNIC-Papers vijf omslagen met orginele archivalia van Aurora Chamber of Commerce, Ontario 1969-1971 (waarvan L. Huizingh, de latere secretaris van de CNIC één van de Directors en secretaris was) en 1 omslag Lambert Huizingh personal.

opmerkingen structuur archief

De Canadian Netherlands Immigration Council Papers vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

CNIC

- MU 9377 Minutes CNIC*

- MU 9377 Correspondence*

- MU 9388-9389 Young Farmers. Naamlijsten emigrantenaankomsten / Nederlandse jonge boeren Canadian Netherlands Immigration Council

 

ICC

- MU 9392-9393 Minutes*

- MU 9393 Correspondence. Inkomende en minuten van uitgaande correspondentie van het Immigration Committee of the Christian Reformed Church 1966-1970

- MU 9394 Lists of names Young Farmers Program*

- MU 9395 Financial Papers. Financiële rapportages Immigration Committee of the Christian Reformed Church 1947-1966 (met hiaten)

Statistische gegevens

CNIC

MU 9390 Canadian Netherlands Immigration Council - Reports and Statistics 1953-1956

Inhoud overig

CNIC

- MU 9379-9380: Correspondence*

- MU 9392 Immigration Committee of the Christian Reformed Church 1958*

- MU 9377 Statuten en huishoudelijk reglement van de Canadian Netherlands Immigration Council 1955

- MU 9381-9386: Correspondence Young Farmers Program*

- MU 9387-9388 Correspondence Young Farmers Program*

- MU 9420-9422 Correspondence Young Farmers Program*

- MU 9389-9390 Leningen en credieten ten behoeve van Nederlandse jonge boeren 1963-1967

- MU 9391 Kaartindex Nederlandse jonge boeren 1959-1967

- MU 9389-9390 Financiële bescheiden Canadian Netherlands Immigration Council

 

ICC

- MU 9393-9394 Correspondence*

- MU9395 financiële bescheiden Immigration Committee of the Christian Reformed Church 1949-1972

 

CIC - RCA

- MU 9396 [zie opmerkingen veld]

- MU 9396.1 Manual Canadian Immigration Committee of the Reformed Church in America (opgericht 1960)

- MU 9396.2 Canadian Immigration Committee RCA; correspondence H.M.H.A. van der Valk (Alternate Exec. Director International Monetary Fund) 1952-1956*

 

- MU 9396.3 Reports of the Canadian Immigration Committee RCA*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Er dient op doosnummer te worden aangevraagd (MU xxxx). De inventaris ontsluit wel op dossiernummer.

 

2) De inventaris vermeldt abusievelijk dat MU 9396 omslagen 01 - 03 bescheiden van het Immigration Committee of the Christian Reformed Church betreft. Het gaat hier echter om originele stukken van de Canadian Committee for Dutch Reformed Immigrants ('Immigration Committee Dutch Reformed Church') en opvolger van de Reformed Church in America. De vermelding op de omslagen zelf zijn wel correct.

 

3) Appreciatie: de administratie van de CNIC, ICC en CIC maakt een zeer complete indruk. De combinatie van persoonsgegevens en persoonlijke gegevens maakt het archief tot een geschikte bron voor zowel genealogisch onderzoek als voor sociaal-economische studies, zeker als het gecombineerd wordt met het archief van de Christelijke Emigratie Centrale in Nederland; met dat van de Deputaten voor de Emigratie, dat van de Canadian National Railways (National Archives Canada, Ottawa) en de particuliere collectie van Herman Ganzevoort elders in deze gids beschreven.

 

4) Zie ook: Canadian Council on Social Development


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Canadian Netherlands Immigration Council en overige 'gedeponeerde' archieven
Inventaristekst

Canadian Netherlands Immigration Council

 

MU 9377 Minutes CNIC

(Concept-)notulen, agenda's van bijeenkomsten van de Canadian Netherlands Immigration Council 1953-1966; 1967-1972.

De notulen geven zicht op de uitvoering van de werkzaamheden en de contacten met andere en vergelijkbare organisaties in Canada, zoals de Board of Canadian Reformed Immigration Societies; de Canadian Netherlands Immigration Council, Manitoba; het Interchurch Committee, Alberta en op de contacten met de Nederlandse overheid (landbouw-attaché A.S. Tuinman; G. Pieters; Nederlandse Emigratie Dienst; commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman; A.P.M. van Riel, Directeur Gewestelijke Arbeids Bureaus Nederland); de Nederlandse emigratiecentrales en de Hervormde Emigratie Commissie; de Nederlandse schrijvende pers en vervoersmaatschappijen als Canadian Pacific Railways, KLM en HAL.

 

MU 9377 Correspondence CNIC

(Inkomende en) minuten van uitgaande correspondentie algemeen Canadian Netherlands Immigration Council 1954-1974

De algemene correspondentie bevat m.n. berichten van aankondiging; rapportages over de opvang en de ervaringen van deelnemers aan het project; financiële regelingen etc. met betrekking tot het Nederlandse jonge boeren-project met diverse correpondenten in Canada en vervoersmaatschappijen. Met name de rapportages bevatten veel persoonsgegevens; lijsten met namen en financiële gegevens. Daarnaast bevatten de omslagen brieven van deelnemers aan het project, die de CNIC persoonlijk benaderen.

 

MU 9379-9380: Correspondence CNIC

Canadian Netherlands Immigration Council: correspondentie met diverse organisaties in Nederland en Canada en correspondentie tussen diverse Councilleden onderling:

Correspondenten zijn o.m.:

- Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1966-1970

- Christelijke Emigratie Centrale (CEC) 1966-1970

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES) 1965-1970

- Katholieke Plattelands Jongeren 1965-1969

- Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren Bond 1965-1968

- Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland 1965-1968

- Nederlandse Emigratie Dienst (NED) 1965-1968

- Holland America Lijn (HAL) 1965-1969

- Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) 1968-1969

- Nederlandse ambassade te Ottawa 1963-1971

- Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid Den Haag

- Bijzondere Hogere Landbouwschool Leeuwarden 1965-1968

- Agriculture College Guelph 1964-1966

- Department of Citizenship and Immigration, Ottawa 1964-1967

- Canadian Immigration Service, Toronto 1966

- Vice-consul voor sociale aangelegenheden A.H.M. van Banning 1965-1972ê

 

De correspondentie met hierboven genoemde organisaties en personen betreft m.n. de uitvoering van het Jonge Boeren Programma (overtocht; financiële aspecten; subsidieregelingen Nederlandse overheid; plaatsing; sociale zekerheidskwesties) en bevat veel persoonsgegevens; de correspondentie tussen de Councilleden onderling betreft Councilzaken en problematiek inzake de uitvoering van het Jonge Boeren/Jongeren programma.

 

MU 9381-9386: Correspondence Young Farmers Program

Correspondentie Canadian Netherlands Immigration Council met Nederlandse jonge boeren 1958-1966

De ca. 414 dunne dossiers zijn op naam van de deelnemer aan het Jonge Boeren programma geordend (met vermelding van landed/returned) en bevatten informatie over hoe te handelen indien geen terugkeer naar Nederland plaatsvindt cq. op welke manier is of had moeten worden gespaard ter bekostiging van de terugreis. MU 9381.1 bevat enquetegegevens betreffende de ervaringen in Canada, verzameld onder een aantal deelnemers aan het programma.

 

MU 9387-9388 Correspondence Young Farmers Program

Correspondentie Canadian Netherlands Immigration Council met/over Nederlandse jonge boeren inzake aanvraag/terugkeer; met Canadese werkgevers-boeren die Nederlanders willen plaatsen 1961-1972

De omslagen bevatten correspondentie met deelnemers aan het programma inzake hun terugkeer en bevatten over het algemeen doorslagen van passagebiljetten etc. De omslagen 'Employers' bevatten de contacten van de CNIC met (potentiële) agrarische werkgevers en concrete aanvragen voor plaatsing door werkgevers.

 

MU 9392 Immigration Committee of the Christian Reformed Church 1958

Bevat o.m. rapporten van het Immigration Committee aan de Canadian Netherlands Immigration Council inzake het Jonge Boeren Programma. Bevat zeer veel persoonsgegevens.

 

MU 9420-9422 Correspondence Young Farmers Program

Correspondentie Canadian Netherlands Immigration Council met Nederlandse jonge boeren 1963-1965

De vier omslagen bevatten correspondentie tussen de deelnemers aan het Jonge Boeren programma en de (secretaris) van de CNIC naar aanleiding van door het CNIC verstrekte informatie over de mogelijkheden tot financiering van de terugreis en door het CNIC gevraagde verslaglegging over de opgedane ervaringen. De brieven hebben over het algemeen een hoog informatief gehalte.

 

 


Immigration Committee of the Christian Reformed Church

 

MU 9392-9393 Minutes

Notulen van het Immigration Committee of the Christ ian Reformed Church 1947-1970

De notulen geven inzicht in de contacten met de Canadese en Nederlandse autoriteiten, met de Canadese en Nederlandse kerken; met Nederlandse emigratiecentrales en Canadese immigratiecommittees; andere particuliere organisaties (Nationale Vrouwenbond (Nationale Vrouwen Raad (?)); met de Canadese vervoersmaatschappijen (Canadian Pacific Railways en Canadian National Railways en van de visie en werkwijze van het ICC ten aanzien van de plaatsing en nazorg van Nederlandse emigranten.

 

MU 9394 Lists of names Young Farmers Program

Lijsten met contactpersonen; predikanten Christian Reformed Churches; emigrantenaankomsten; naamlijsten Nederlandse jonge boeren via Christelijke Emigratie Centrale van het Immigration Committee Christian Reformed Church 1962-1967

NB: de naamlijsten betreffen NIET (uitsluitend) het Young Farmers programma, maar de namen van alle via de CEC naar Canada geëmigreerde Nederlanders, zoals verstrekt aan het Immigration Committee van de Christian Reformed Church, met vermelding van oorspronkelijk CEC-dossiernummer, adres in Nederland; godsdienst; beroep; (later toegevoegd: predikant in Canada); relatie in Canada; (later toegevoegd: vervoer en datum van aankomst).

 

MU 9393-9394 Correspondence

Correspondentie van het Immigration Committee of the Christian Reformed Church met diverse Nederlandse en Canadese organisaties en personen.

Correspondenten zijn o.m.:

- Christelijke Emigratie Centrale 1968-1970

- Boordpredikanten 1961-1967

- ministers en boeren 1968-1970

 

De CEC-dossiers bevatten overzichten van sheets die de CEC naar de ICC stuurde met persoonsgegevens van emigranten; gegevens gezinssamenstelling; arbeidsverleden; (soms) kerkelijke rapporten en een beoordeling van desbetreffende persoon en 'kans van slagen' door de CEC; de omslagen 'boordpredikanten' bevatten correspondentie gericht op het verkrijgen van voldoende boordpredikanten per overtocht van emigrantenschepen.

 

 

 

Canadian Immigration Committee of the Reformed Church in America

 

MU 9396.2 Canadian Immigration Committee RCA; correspondence H.M.H.A. van der Valk (Alternate Exec. Director International Monetary Fund) 1952-1956

Openbaarheid: beperkt openbaar

De omslag bevat particuliere correspondentie van Nederlandse immigranten aan J. Heersink (of de plaatselijke predikant en doorgezonden aan J. Heersink) met verzoeken tot overplaatsing of pastorale hulpverlening. Daarmee geven de omslagen inzicht in de aanloopmoeilijken van pas gearriveerde emigranten. Daarnaast bevat de omslag correspondentie met H. van der Valk.

 

MU 9396.3 Reports of the Canadian Immigration Committee RCA

De omslag bevat een verslag van het werkbezoek van Rev. VanderMeer en J. Heersink aan West-Canada 3-15 December 1951 en paper 'Wat kan vanuit Nederland voor de immigranten in Canada gedaan worden' bestemd voor de Nederlandse Hervormde Kerk; een CNIC-memorandum inzake subsidiering door de Nederlandse overheid van de werkzaamheden van de maatschappelijke organen voor Nederlandse immigranten in Canada en een verslag van J. Heersink betreffende de werkzaamheden van de RCA in Canada aan de Hervormde Emigratie Commissie.