Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

Naam archiefvormer Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Periode van bestaan 1918-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

1918 Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

1965 Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

 

OKW, O&W

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In 1798 werden onder het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek een achttal agentschappen gevormd, waaronder het Agentschap van Nationale Opvoeding. In de periode 1815-1818 bestond er een zelfstandige Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Van 1818-1918 zouden deze beleidsterreinen worden ondergebracht bij andere ministeries, waarvan de langste periode bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1825-1918). In 1918 werd besloten tot de oprichting van een eigen Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In 1965 werd het ministerie omgevormd tot het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

 

In 1946 werd het departement gereorganiseerd. Naast een aantal technisch-administratieve afdelingen werden er drie directoraten-generaal ingesteld: DG Onderwijs; DG Kunsten en Wetenschappen en DG Vorming buiten Schoolverband. Het Directoraat-Generaal Vorming Buiten Schoolverband werd onderverdeeld in Volwassenvorming (Volksontwikkeling) en Jeugdzaken. In 1947 werd Vorming Buiten Schoolverband een hoofdafdeling. Buitenlandse betrekkingen vielen tot 1955 direct onder verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal, daarna werd dit beleidsterrein ondergebracht in het Directoraat Generaal Kunsten en Buitenlandse (Culturele) Betrekkingen.

 

Onderwijs en emigratie

De afdeling Vorming Buiten Schoolverband onderhield vooral contacten met het emigratiecommissariaat in verband met de voorbereiding en bijscholing van aspirant-emigranten (volwassenonderwijs). In 1955 werd de afdeling hernoemd tot de afdeling Jeugdvorming en Volksontwikkeling (bestaande uit drie onderafdelingen: jeugdwerk, sociale jeugdzorg en volksontwikkeling). In 1960 volgde opnieuw een reorganisatie en ging het voormalige Vorming buiten Schoolverband op in het Directoraat-Generaal Volksontwikkeling. Na 1965 zouden de taken van Volksontwikkeling worden overgenomen door het nieuwe Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

 

Daarnaast werd emigratie gezien als mogelijk van positieve invloed op de ontwikkeling van internationale culturele betrekkingen (gegevens SZW, Directie Emigratie, dossier emigratie 1940-1980).

 

Het ministerie was vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie.

 

ministers van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen:

1945-1946 G. van der Leeuw

1946-1948 J.J. Gielen

1948-1952 F.J. Th. Rutten

1952-1963 J.M.L. Th. Cals

1963-1965 Th.H. Bot

1965-1967 I.A. Diepenhorst

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het ministerie was verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen in nationaal en internationaal verband.

 

(Om)scholing van aspirant-emigranten vond onder meer plaats aan door de overheid gesubsidieerde Volkshogescholen.

Voorloper

Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdelingen Onderwijs, 1824-1918, en Kunsten en Wetenschappen, 1875-1918

Opvolger

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Commissie voor Internationale Technische Hulp

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Vorming buiten schoolverband. Documentatieblad 1947-1952. [v.a. 1952 onder de titel Documentatieblad vorming buiten schoolverband; Documentatieblad voor onderwijs en wetenschappen; voortgezet als: Documentatieblad / Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1953-1962]

 

OKW mededelingen. Weekblad van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1955-1965. [voortzetting van; mededelingen / Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1949-1954; voortgezet als: Uitleg. Weekblad van het Departement van Onderwijs en Wetenschappen]

 

Activiteiten van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op het gebied van de internationale culturele betrekkingen. Verslag over het jaar…. 1960 -1964. [verschijnt onregelmatig]

 

literatuur

Literatuurrapport ten behoeve van de bewerking van de archieven van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en haar taakvoorgangers (Winschoten 1988).

 

Rapport van het archieftechnischonderzoek ten behoeve van de bewerking van de archieven van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en haar taakvoorgangers (Winschoten 1989).

 

Knippenberg, Hans en Willem van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg. 75 jaar Ministerie van Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen 1918-1993 (Assen 1993).

Doorgenomen archieven / series

2.15.51 Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en taakvoorgangers 1945-1965

 

Vereniging tot stichting van volkshogescholen

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt, voor enkele inv.nrs. is toestemming tot inzage benodigd van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

38 m., 1063 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

bewaarpercentage 31.1 %

Toegang(en)

Inventaris van archieven van afdelingen, commissies en werkgroepen van het Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en taakvoorgangers van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (1926-) 1945-1965 (Winschoten 1990 / 2003) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

diverse, beschreven in de inventaris

opmerkingen structuur archief

Het merendeel van het archief is oorspronkelijk geordend geweest volgens de VNG-archiefcode

Seriële bescheiden

Algemeen

- Verslagen van stafbesprekingen 1954-1963 (inv.nr. 53)*

- Verslagen van besprekingen tussen de staatssecretaris en de directeur-generaal voor de Volksontwikkeling 1960-1963 (inv.nr. 55)

- Nota's (en klappers op nota's) inzake beleidsvoorbereiding 1954-1957 (inv.nrs. 60-61)*

- Notulen van de vergaderingen inzake beleidsvoorbereiding 1956-1959 (inv.nr. 64)*

 

Ontwikkeling van volwassenen:

- fiches van het kaartsysteem voor te bewaren stukken 1938-1965 (inv.nr. 875)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Oprichting en subsidiëring van het landbouwcentrum 'Méridon' te Chévreuse in Frankrijk als opleidingscentrum voor geëmigreerde Nederlandse boeren 1945-1946 (inv.nr. 932)

- Bemoeienis met de Wereldomroep 1946-1953; 1957-1964 (resp. inv.nrs. 130-133; 93-94; 168; 194; 207; 319)

 

 

Ter signalering

organisatie en taakuitvoering

- Instelling van de hoofdafdeling Vorming Buiten Schoolverband 1947 (inv.nr. 41)

- Notulen van vergaderingen van de ministers van OKW en Maatschappelijk Werk inzake de onderlinge taakafbakening 1954-1956 (inv.nr. 46)

- Organisatorische ontwikkeling en taakafbakening afdeling Vorming Buiten Schoolverband en taakopvolger 1945-1959 (inv.nr. 48)

- Voorbereiding gedenkboek 'Arie Oosterlee' 1955-1960 (inv.nr. 51)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Nog bij het ministerie berustende delen van het departementsarchief zijn niet onderzocht.

 

2) De hieronder genoemde inventarissen van het deelarchieven van Ministerie van OKW, aanwezig bij het Nationaal Archief leveren geen specifieke verwijzingen op van belang voor emigratieonderzoek:

- 2.14.14 Ministerie van OKW, Algemeen Secretariaat 1918-1953

- 2.14.15 Ministerie van OKW, Onderafdeling Research van de afdeling Research en Documentatie 1949-1962

- 2.14.38 Ministerie van OKW, afdeling Nijverheidsonderwijs en directies Beroepsonderwijs en voorgangers 1918-1975

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Inventaristekst

Seriële bescheiden

inv.nr. 53 Verslagen van stafbesprekingen 1954-1963

Als inventarisomschrijving. De verslagen over 1954 zijn incompleet, de serie begint vanaf 1957. De stafvergaderingen hebben regelmatig de in de industrialisatienota's aangewezen 'economische ontwikkelings- of probleemgebieden' binnen Nederland tot onderwerp, waarin de afdeling een taak had. Bevat geen documenten van belang voor emigratieonderzoek.

 

inv.nrs. 60 nota's (en klappers op nota's) inzake beleidsvoorbereiding 1954-1957

Bevat o.m.:

- een lijst van raden en commissies waarin A.Oosterlee zitting had, w.o. Raad voor de Emigratie (15-08-1955)

- een 'Overzicht van de aanrakingspunten tussen de afdeling VBS en het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid ten behoeve van de ontwerp-Rijksbegroting 1955 (05-02-1955) waarin o.m. aandacht voor Arbeidsbemiddeling (Rijksarbeidsbureau, her- en omscholing arbeidskrachten) en Complementaire Arbeidsvoorzieningen (emigratiecursussen)

- interne nota's met betrekking tot taakafbakening tussen ministeries (w.o. Maatschappelijk Werk en OKW) waarin ook scholing van emigranten als 'afbakeningsprobleem' ter sprake komt.

 

inv.nr. 64 Notulen van de vergaderingen inzake beleidsvoorbereiding 1956-1959

Als inventarisomschrijving. Bevat geen documenten van belang voor emigratieonderzoek.

 

inv.nr. 875 Fiches van het kaartsysteem voor te bewaren stukken 1938-1965

Als inventarisomschrijving. Het kaartsysteem bevat geen specifieke verwijzing van belang voor emigratieonderzoek; wel verwijzingen naar documenten over opleidingscentra waar o.a. cursussen voor emigranten werden gegeven, zoals Oud-Poelgeest e.d.

 

Inhoud overig

inv.nr. 51 Voorbereiding gedenkboek 'Arie Oosterlee' 1955-1960

NB: Oosterlee was hoofd afdeling VBS en van 1952-1956 plv. lid van de Raad voor de Emigratie.

Algemeen

Naam, varianten

1918 Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

1965 Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

 

OKW, O&W

Organisatie en inrichting

In 1798 werden onder het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek een achttal agentschappen gevormd, waaronder het Agentschap van Nationale Opvoeding. In de periode 1815-1818 bestond er een zelfstandige Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Van 1818-1918 zouden deze beleidsterreinen worden ondergebracht bij andere ministeries, waarvan de langste periode bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1825-1918). In 1918 werd besloten tot de oprichting van een eigen Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In 1965 werd het ministerie omgevormd tot het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

 

In 1946 werd het departement gereorganiseerd. Naast een aantal technisch-administratieve afdelingen werden er drie directoraten-generaal ingesteld: DG Onderwijs; DG Kunsten en Wetenschappen en DG Vorming buiten Schoolverband. Het Directoraat-Generaal Vorming Buiten Schoolverband werd onderverdeeld in Volwassenvorming (Volksontwikkeling) en Jeugdzaken. In 1947 werd Vorming Buiten Schoolverband een hoofdafdeling. Buitenlandse betrekkingen vielen tot 1955 direct onder verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal, daarna werd dit beleidsterrein ondergebracht in het Directoraat Generaal Kunsten en Buitenlandse (Culturele) Betrekkingen.

 

Onderwijs en emigratie

De afdeling Vorming Buiten Schoolverband onderhield vooral contacten met het emigratiecommissariaat in verband met de voorbereiding en bijscholing van aspirant-emigranten (volwassenonderwijs). In 1955 werd de afdeling hernoemd tot de afdeling Jeugdvorming en Volksontwikkeling (bestaande uit drie onderafdelingen: jeugdwerk, sociale jeugdzorg en volksontwikkeling). In 1960 volgde opnieuw een reorganisatie en ging het voormalige Vorming buiten Schoolverband op in het Directoraat-Generaal Volksontwikkeling. Na 1965 zouden de taken van Volksontwikkeling worden overgenomen door het nieuwe Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

 

Daarnaast werd emigratie gezien als mogelijk van positieve invloed op de ontwikkeling van internationale culturele betrekkingen (gegevens SZW, Directie Emigratie, dossier emigratie 1940-1980).

 

Het ministerie was vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie.

 

ministers van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen:

1945-1946 G. van der Leeuw

1946-1948 J.J. Gielen

1948-1952 F.J. Th. Rutten

1952-1963 J.M.L. Th. Cals

1963-1965 Th.H. Bot

1965-1967 I.A. Diepenhorst

Taak, activiteiten

Het ministerie was verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen in nationaal en internationaal verband.

 

(Om)scholing van aspirant-emigranten vond onder meer plaats aan door de overheid gesubsidieerde Volkshogescholen.

Voorloper

Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdelingen Onderwijs, 1824-1918, en Kunsten en Wetenschappen, 1875-1918

Opvolger

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Commissie voor Internationale Technische Hulp

 

Literatuur

periodieken

Vorming buiten schoolverband. Documentatieblad 1947-1952. [v.a. 1952 onder de titel Documentatieblad vorming buiten schoolverband; Documentatieblad voor onderwijs en wetenschappen; voortgezet als: Documentatieblad / Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1953-1962]

 

OKW mededelingen. Weekblad van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1955-1965. [voortzetting van; mededelingen / Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1949-1954; voortgezet als: Uitleg. Weekblad van het Departement van Onderwijs en Wetenschappen]

 

Activiteiten van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op het gebied van de internationale culturele betrekkingen. Verslag over het jaar…. 1960 -1964. [verschijnt onregelmatig]

 

literatuur

Literatuurrapport ten behoeve van de bewerking van de archieven van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en haar taakvoorgangers (Winschoten 1988).

 

Rapport van het archieftechnischonderzoek ten behoeve van de bewerking van de archieven van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en haar taakvoorgangers (Winschoten 1989).

 

Knippenberg, Hans en Willem van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg. 75 jaar Ministerie van Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen 1918-1993 (Assen 1993).

Doorgenomen archieven / series

2.15.51 Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en taakvoorgangers 1945-1965

 

Vereniging tot stichting van volkshogescholen

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt, voor enkele inv.nrs. is toestemming tot inzage benodigd van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

38 m., 1063 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

bewaarpercentage 31.1 %

Toegang(en)

Inventaris van archieven van afdelingen, commissies en werkgroepen van het Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en taakvoorgangers van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (1926-) 1945-1965 (Winschoten 1990 / 2003) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

diverse, beschreven in de inventaris

opmerkingen structuur archief

Het merendeel van het archief is oorspronkelijk geordend geweest volgens de VNG-archiefcode

Seriële bescheiden

Algemeen

- Verslagen van stafbesprekingen 1954-1963 (inv.nr. 53)*

- Verslagen van besprekingen tussen de staatssecretaris en de directeur-generaal voor de Volksontwikkeling 1960-1963 (inv.nr. 55)

- Nota's (en klappers op nota's) inzake beleidsvoorbereiding 1954-1957 (inv.nrs. 60-61)*

- Notulen van de vergaderingen inzake beleidsvoorbereiding 1956-1959 (inv.nr. 64)*

 

Ontwikkeling van volwassenen:

- fiches van het kaartsysteem voor te bewaren stukken 1938-1965 (inv.nr. 875)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Oprichting en subsidiëring van het landbouwcentrum 'Méridon' te Chévreuse in Frankrijk als opleidingscentrum voor geëmigreerde Nederlandse boeren 1945-1946 (inv.nr. 932)

- Bemoeienis met de Wereldomroep 1946-1953; 1957-1964 (resp. inv.nrs. 130-133; 93-94; 168; 194; 207; 319)

 

 

Ter signalering

organisatie en taakuitvoering

- Instelling van de hoofdafdeling Vorming Buiten Schoolverband 1947 (inv.nr. 41)

- Notulen van vergaderingen van de ministers van OKW en Maatschappelijk Werk inzake de onderlinge taakafbakening 1954-1956 (inv.nr. 46)

- Organisatorische ontwikkeling en taakafbakening afdeling Vorming Buiten Schoolverband en taakopvolger 1945-1959 (inv.nr. 48)

- Voorbereiding gedenkboek 'Arie Oosterlee' 1955-1960 (inv.nr. 51)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Nog bij het ministerie berustende delen van het departementsarchief zijn niet onderzocht.

 

2) De hieronder genoemde inventarissen van het deelarchieven van Ministerie van OKW, aanwezig bij het Nationaal Archief leveren geen specifieke verwijzingen op van belang voor emigratieonderzoek:

- 2.14.14 Ministerie van OKW, Algemeen Secretariaat 1918-1953

- 2.14.15 Ministerie van OKW, Onderafdeling Research van de afdeling Research en Documentatie 1949-1962

- 2.14.38 Ministerie van OKW, afdeling Nijverheidsonderwijs en directies Beroepsonderwijs en voorgangers 1918-1975


Doorgenomen archieven / series

2.15.51 Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en taakvoorgangers 1945-1965

 

Vereniging tot stichting van volkshogescholen

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt, voor enkele inv.nrs. is toestemming tot inzage benodigd van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

38 m., 1063 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

bewaarpercentage 31.1 %

Toegang(en)

Inventaris van archieven van afdelingen, commissies en werkgroepen van het Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en taakvoorgangers van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (1926-) 1945-1965 (Winschoten 1990 / 2003) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

diverse, beschreven in de inventaris

opmerkingen structuur archief

Het merendeel van het archief is oorspronkelijk geordend geweest volgens de VNG-archiefcode

Seriële bescheiden

Algemeen

- Verslagen van stafbesprekingen 1954-1963 (inv.nr. 53)*

- Verslagen van besprekingen tussen de staatssecretaris en de directeur-generaal voor de Volksontwikkeling 1960-1963 (inv.nr. 55)

- Nota's (en klappers op nota's) inzake beleidsvoorbereiding 1954-1957 (inv.nrs. 60-61)*

- Notulen van de vergaderingen inzake beleidsvoorbereiding 1956-1959 (inv.nr. 64)*

 

Ontwikkeling van volwassenen:

- fiches van het kaartsysteem voor te bewaren stukken 1938-1965 (inv.nr. 875)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Oprichting en subsidiëring van het landbouwcentrum 'Méridon' te Chévreuse in Frankrijk als opleidingscentrum voor geëmigreerde Nederlandse boeren 1945-1946 (inv.nr. 932)

- Bemoeienis met de Wereldomroep 1946-1953; 1957-1964 (resp. inv.nrs. 130-133; 93-94; 168; 194; 207; 319)

 

 

Ter signalering

organisatie en taakuitvoering

- Instelling van de hoofdafdeling Vorming Buiten Schoolverband 1947 (inv.nr. 41)

- Notulen van vergaderingen van de ministers van OKW en Maatschappelijk Werk inzake de onderlinge taakafbakening 1954-1956 (inv.nr. 46)

- Organisatorische ontwikkeling en taakafbakening afdeling Vorming Buiten Schoolverband en taakopvolger 1945-1959 (inv.nr. 48)

- Voorbereiding gedenkboek 'Arie Oosterlee' 1955-1960 (inv.nr. 51)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Nog bij het ministerie berustende delen van het departementsarchief zijn niet onderzocht.

 

2) De hieronder genoemde inventarissen van het deelarchieven van Ministerie van OKW, aanwezig bij het Nationaal Archief leveren geen specifieke verwijzingen op van belang voor emigratieonderzoek:

- 2.14.14 Ministerie van OKW, Algemeen Secretariaat 1918-1953

- 2.14.15 Ministerie van OKW, Onderafdeling Research van de afdeling Research en Documentatie 1949-1962

- 2.14.38 Ministerie van OKW, afdeling Nijverheidsonderwijs en directies Beroepsonderwijs en voorgangers 1918-1975


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Inventaristekst

Seriële bescheiden

inv.nr. 53 Verslagen van stafbesprekingen 1954-1963

Als inventarisomschrijving. De verslagen over 1954 zijn incompleet, de serie begint vanaf 1957. De stafvergaderingen hebben regelmatig de in de industrialisatienota's aangewezen 'economische ontwikkelings- of probleemgebieden' binnen Nederland tot onderwerp, waarin de afdeling een taak had. Bevat geen documenten van belang voor emigratieonderzoek.

 

inv.nrs. 60 nota's (en klappers op nota's) inzake beleidsvoorbereiding 1954-1957

Bevat o.m.:

- een lijst van raden en commissies waarin A.Oosterlee zitting had, w.o. Raad voor de Emigratie (15-08-1955)

- een 'Overzicht van de aanrakingspunten tussen de afdeling VBS en het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid ten behoeve van de ontwerp-Rijksbegroting 1955 (05-02-1955) waarin o.m. aandacht voor Arbeidsbemiddeling (Rijksarbeidsbureau, her- en omscholing arbeidskrachten) en Complementaire Arbeidsvoorzieningen (emigratiecursussen)

- interne nota's met betrekking tot taakafbakening tussen ministeries (w.o. Maatschappelijk Werk en OKW) waarin ook scholing van emigranten als 'afbakeningsprobleem' ter sprake komt.

 

inv.nr. 64 Notulen van de vergaderingen inzake beleidsvoorbereiding 1956-1959

Als inventarisomschrijving. Bevat geen documenten van belang voor emigratieonderzoek.

 

inv.nr. 875 Fiches van het kaartsysteem voor te bewaren stukken 1938-1965

Als inventarisomschrijving. Het kaartsysteem bevat geen specifieke verwijzing van belang voor emigratieonderzoek; wel verwijzingen naar documenten over opleidingscentra waar o.a. cursussen voor emigranten werden gegeven, zoals Oud-Poelgeest e.d.

 

Inhoud overig

inv.nr. 51 Voorbereiding gedenkboek 'Arie Oosterlee' 1955-1960

NB: Oosterlee was hoofd afdeling VBS en van 1952-1956 plv. lid van de Raad voor de Emigratie.