Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap / Ambassade te Canberra (New South Wales), Australië

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap / Ambassade te Canberra (New South Wales), Australië
Periode van bestaan 1941-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland

 

Het gezantschap te Canberra werd op 21 november 1941 opgericht. In 1951 volgde de verheffing tot ambassade.

 

Tot 1951 werden algemene emigratieaangelegenheden behartigd door (de consulaire afdeling van) de ambassade en de consulaire posten. De landbouwattaché (zetelend te Melbourne en ressorterend onder het Ministerie van Landbouw) behartigde m.n. de belangen van agrarische emigranten. Als gevolg van stijgende aantallen emigranten naar Australië ontstond in 1951 behoefte aan uitbreiding van de Nederlandse emigratieorganisatie daar. Over deze kwestie ontstond verschil van inzicht tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat versterking van de diplomatieke en consulaire dienst voorstond, en het Ministerie van Sociale Zaken, dat oprichting van een eigen buitenlandse dienst voor emigratieaangelegenheden nastreefde (ressorterend onder het Ministerie van Sociale Zaken). In 1952 werd dit verschil van mening beslecht. Er werd een bureau voor emigratieaangelegenheden ingesteld bij de ambassade te Canberra, met de landbouwattaché nu als gecombineerd landbouw- en emigratieattaché als hoofd. Daarnaast werden emigratieambtenaren en sociaal werkers aangesteld bij (of in de omgeving van) daarvoor aangewezen (vice-) consulaten (Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Hobart), die ondergeschikt waren aan de landbouw- en emigratieattaché.

 

De hiërarchische verhouding van de emigratieattaché en de emigratieambtenaren tot de hoofden van posten van de buitenlandse dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd geregeld door het besluit van de Raad voor de Economische Aangelegenheden van 26 juli 1950. Een instructie voor de Emigratie-attaché van 15 april 1952 van het Ministerie van Sociale Zaken (no. 939 EMC) regelde de onderlinge verhouding en taakverdeling in detail. Deze opbouw van de emigratieorganisatie in het buitenland werd vanaf dit moment in de meeste landen van ontvangst nagestreefd.

 

In praktijk zouden er doublures blijven bestaan in de werkzaamheden ten behoeve van emigranten van de consulaire ambtenaren (van Buitenlandse Zaken) en de emigratieambtenaren (van Sociale Zaken) op de buitenlandse posten, m.n. op het gebied van de terreinen 'nazorg' en 'voorlichting'.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het gezantschap / de ambassade te Canberra heeft als taken:

- het vertegenwoordigen van het Koninkrijk in het buitenland

- het onderhouden van de buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk

- het behartigen en beschermen van de belangen van het Koninkrijk en onderdanen

- het verzamelen en verstrekken van inlichtingen over het land van accreditatie die van belang kunnen zijn voor Koninkrijk en onderdanen

- het verrichten van gerechtelijke, buitengerechtelijke en administratieve handelingen, die worden opgedragen, of waartoe de diplomatieke ambtenaren bevoegd zijn verklaard

- het verrichten van alle andere door de regering opgedragen werkzaamheden

- het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen.

 

De werkzaamheden die uit deze taken voortvloeien, zijn globaal onder te verdelen in politieke, economische, consulaire, pers- en culturele en ontwikkelingssamenwerkingsaangelegenheden.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

 

Marijke van Faassen, 'Geregistreerde emigrantenlevens', in: Bob de Graaff & Duco Hellema (red.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (Amsterdam 2007), 22-30.

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.50.02 archief van het Gezantschap / de Ambassade in Australië (Canberra) 1942-1954

 

b) 2.05.145 archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië 1955-1974

 

Sociale Zaken, Emigratievertegenwoordiging in het buitenland, archief landbouw- en emigratieattaché te Canberra

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

a) 6m., 203 inv.nrs.

b) 22,8 m. totaal, 623 inv.nrs. Canberra

Informatiedrager
Vernietigd

a) 3 m.

b) 14,6 m. totaal

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Gezantschap / de Ambassade in Australië (Canberra) (1940)1942-1954 (Den Haag 1989/1993) [Met historisch archivistische inleiding en bijlagen (gebruikte archiefcodes)]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië en de permanente vertegenwoordiger bij de South Pacific Commission van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief is ingedeeld in rubrieken voor de periode 1942-1946 en 1946-1952. Over de periode 1952-1954 volgt het archief de decimale code van het departementale archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie hiervoor: Ministerie van Buitenlandse Zaken). Daarmee valt de inventaris in drie delen uiteen.

 

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

2.05.50.02 Ambassade in Canberra 1942-1954

- Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken (inv.nrs. 1-22; 86-107; 158-165A)

 

2.05.145 Ambassade in Canberra 1955-1974

- Indexen, agenda's van ingekomen en uitgegane (geheime) stukken 1954-1967 (inv.nrs. 1-27)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.50.02 Ambassade in Canberra 1942-1954

 

organisatie, huisvesting en personeel van diverse posten (per post geordend)

- Dienstreizen ambassadeur en consul-generaal (inv.nrs. 29-36; 108-118; 167-172)*

 

staats- en werkbezoeken

- Stukken betreffende het bezoek van de Minister van Buitenlandse Zaken Luns en prof. Kernkamp aan Australië in 1953. (inv.nr. 166)

 

juridische zaken en nationaliteit

- Stukken betreffende het overlijden van voornamelijk Nederlandse onderdanen in Australië 1942-1946 (inv.nr. 23)

- Stukken betreffende testamenten, vooral verklaringen t.b.v. het centrale testamentregister 1942-1946 (inv.nr. 40)

- Stukken betreffende het centrale testamentenregister te Sydney 1942, 1946-1947 (inv.nr. 128)

- Stukken betreffende nalatenschappen 1947-1952 (inv.nr. 129)

- Stukken betreffende de nationaliteitswetgeving in Australië 1948-1952 (inv.nr. 134)

- Stukken betreffende verkrijgen, danwel behoud van het Nederlanderschap 1942-1946; 1947-1951 (inv.nr. 25, 127)

- Stukken betreffende het Nederlanderschap van diverse personen 1952-1954 (inv.nr. 185)

- Stukken betreffende de naturalisatie van Nederlanders 1951-1954 (inv.nr. 186)

- Stukken betreffende de militaire dienstplicht van Nederlanders in Australië 1942-1946 (inv.nr. 24)

 

sociale en culturele aangelegenheden

- Stukken betreffende Nederlandse sociale verenigingen in Australië. 1947-1951 (inv.nr. 137).

 

Ter signalering:

Nederlands-Indië / repatriëring

- Stukken betreffende Nederlands-Indische evacués uit Australië 1944-1946 (inv.nr. 43)

- Stukken betreffende Indonesische evacués in Australië 1947-1948 (inv.nr. 136)

- Stukken betreffende de repatriëring van Indonesiërs per H.M.A.S. 'Manoora' 1946 (inv.nr. 58)

- Stukken betreffende de repatriëring van Indonesiërs 1949 (inv.nr. 139)

- Stukken betreffende Javaanse koelies op Nieuw-Caledonië, en hun repatriëring 1946 (inv.nr. 55)

- Stukken betreffende de opheffing van het Kantoor voor de Repatriëring van Indonesiërs in Australië (KRIA) 1946 (inv.nr. 56)

- Stukken betreffende de repatriëring van Indonesiërs door de Australische autoriteiten (buiten de Nederlandse autoriteiten om), en de boycot van Nederlandse schepen in Australische havens 1946 (inv.nr. 57)

- Stukken betreffende Indonesische pensioenen 1950 (inv.nr. 146)

- Stukken betreffende Indonesische spaarfondsen in Australië 1949 (inv.nr. 138)

- Stukken betreffende de problemen rond de Nederlands-Indische T.B.-patiënten in het Koningin Wilhelmina ziekenhuis in Melbourne en het Prinses Juliana sanatorium in Sydney 1946 (inv.nr. 54)

 

2.05.145 Ambassade in Canberra 1955-1974

 

- Stukken betreffende dienstreizen van diverse personen (consul-generaal; ambassaderaad etc.) naar verschillende plaatsen in Australië 1955-1970 (inv.nrs. 371-383)

 

- Het opstellen van rapporten naar aanleiding van de dienstreizen van ambassadeurs naar diverse plaatsen in Australië 1958-1967 (A.H.J. Lovink, J.G. de Beus, T. Elink Schuurman, J.Q. Bas Backer) (inv.nrs. 384-413)

 

- Bezoek minister-president Menzies aan Nederland 1959 (inv.nr. 535)

 

juridische zaken en nationaliteit

- Stukken betreffende wetgeving van Australië betreffende nationaliteiten (Nationality and Citizenship Act) 1950-1974 (inv.nr. 86).

 

economie en arbeid

- Stukken betreffende de driemaandelijkse rapportages van het bureau van de landbouwattaché op het gebied van de algemene politieke en economische situatie van Australië 1964 (inv.nr. 298)

 

sociale aangelegenheden

- Hulp van Nederland aan Nederlandse slachtoffers bij een mijnramp en natuurrampen in Australië 1967-1975 (inv.nr. 306)

 

- Stukken betreffende het selecteren van Nederlandse oudgedienden welke lid kunnen worden van de vereniging van oud-militairen The Returned Servicemen's League of Australia 1964-1966 (inv.nr. 308)

 

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland op het gebied van de ondersteuning bij repatriëring 1966-1973 (inv.nr. 309)

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap / Ambassade te Canberra (Australië)
Inventaristekst

2.05.50.02 Ambassade in Canberra 1942-1954

 

inv.nrs. 29-36; 108-118; 167-172 dienstreizen ambassadeur en consul-generaal (per post geordend)

De dossiers bevatten o.m. correspondentie tussen de chefs de poste en het Ministerie van Buitenlandse Zaken incl. rapporten betreffende de dienstreizen.

Behuizings- en personele aangelegenheden van de posten hangen vaak samen met het steeds groter wordende contingent Nederlanders dat naar Australië emigreerde. Deze dossiers geven inzicht in de uitvoeringsproblematiek die deze situatie en de daarmee samenhangende competentiediscussie tussen Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken met zich meebracht.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland

 

Het gezantschap te Canberra werd op 21 november 1941 opgericht. In 1951 volgde de verheffing tot ambassade.

 

Tot 1951 werden algemene emigratieaangelegenheden behartigd door (de consulaire afdeling van) de ambassade en de consulaire posten. De landbouwattaché (zetelend te Melbourne en ressorterend onder het Ministerie van Landbouw) behartigde m.n. de belangen van agrarische emigranten. Als gevolg van stijgende aantallen emigranten naar Australië ontstond in 1951 behoefte aan uitbreiding van de Nederlandse emigratieorganisatie daar. Over deze kwestie ontstond verschil van inzicht tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat versterking van de diplomatieke en consulaire dienst voorstond, en het Ministerie van Sociale Zaken, dat oprichting van een eigen buitenlandse dienst voor emigratieaangelegenheden nastreefde (ressorterend onder het Ministerie van Sociale Zaken). In 1952 werd dit verschil van mening beslecht. Er werd een bureau voor emigratieaangelegenheden ingesteld bij de ambassade te Canberra, met de landbouwattaché nu als gecombineerd landbouw- en emigratieattaché als hoofd. Daarnaast werden emigratieambtenaren en sociaal werkers aangesteld bij (of in de omgeving van) daarvoor aangewezen (vice-) consulaten (Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Hobart), die ondergeschikt waren aan de landbouw- en emigratieattaché.

 

De hiërarchische verhouding van de emigratieattaché en de emigratieambtenaren tot de hoofden van posten van de buitenlandse dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd geregeld door het besluit van de Raad voor de Economische Aangelegenheden van 26 juli 1950. Een instructie voor de Emigratie-attaché van 15 april 1952 van het Ministerie van Sociale Zaken (no. 939 EMC) regelde de onderlinge verhouding en taakverdeling in detail. Deze opbouw van de emigratieorganisatie in het buitenland werd vanaf dit moment in de meeste landen van ontvangst nagestreefd.

 

In praktijk zouden er doublures blijven bestaan in de werkzaamheden ten behoeve van emigranten van de consulaire ambtenaren (van Buitenlandse Zaken) en de emigratieambtenaren (van Sociale Zaken) op de buitenlandse posten, m.n. op het gebied van de terreinen 'nazorg' en 'voorlichting'.

Taak, activiteiten

Het gezantschap / de ambassade te Canberra heeft als taken:

- het vertegenwoordigen van het Koninkrijk in het buitenland

- het onderhouden van de buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk

- het behartigen en beschermen van de belangen van het Koninkrijk en onderdanen

- het verzamelen en verstrekken van inlichtingen over het land van accreditatie die van belang kunnen zijn voor Koninkrijk en onderdanen

- het verrichten van gerechtelijke, buitengerechtelijke en administratieve handelingen, die worden opgedragen, of waartoe de diplomatieke ambtenaren bevoegd zijn verklaard

- het verrichten van alle andere door de regering opgedragen werkzaamheden

- het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen.

 

De werkzaamheden die uit deze taken voortvloeien, zijn globaal onder te verdelen in politieke, economische, consulaire, pers- en culturele en ontwikkelingssamenwerkingsaangelegenheden.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

 

Marijke van Faassen, 'Geregistreerde emigrantenlevens', in: Bob de Graaff & Duco Hellema (red.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (Amsterdam 2007), 22-30.

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.50.02 archief van het Gezantschap / de Ambassade in Australië (Canberra) 1942-1954

 

b) 2.05.145 archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië 1955-1974

 

Sociale Zaken, Emigratievertegenwoordiging in het buitenland, archief landbouw- en emigratieattaché te Canberra

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

a) 6m., 203 inv.nrs.

b) 22,8 m. totaal, 623 inv.nrs. Canberra

Informatiedrager
Vernietigd

a) 3 m.

b) 14,6 m. totaal

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Gezantschap / de Ambassade in Australië (Canberra) (1940)1942-1954 (Den Haag 1989/1993) [Met historisch archivistische inleiding en bijlagen (gebruikte archiefcodes)]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië en de permanente vertegenwoordiger bij de South Pacific Commission van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief is ingedeeld in rubrieken voor de periode 1942-1946 en 1946-1952. Over de periode 1952-1954 volgt het archief de decimale code van het departementale archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie hiervoor: Ministerie van Buitenlandse Zaken). Daarmee valt de inventaris in drie delen uiteen.

 

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

2.05.50.02 Ambassade in Canberra 1942-1954

- Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken (inv.nrs. 1-22; 86-107; 158-165A)

 

2.05.145 Ambassade in Canberra 1955-1974

- Indexen, agenda's van ingekomen en uitgegane (geheime) stukken 1954-1967 (inv.nrs. 1-27)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.50.02 Ambassade in Canberra 1942-1954

 

organisatie, huisvesting en personeel van diverse posten (per post geordend)

- Dienstreizen ambassadeur en consul-generaal (inv.nrs. 29-36; 108-118; 167-172)*

 

staats- en werkbezoeken

- Stukken betreffende het bezoek van de Minister van Buitenlandse Zaken Luns en prof. Kernkamp aan Australië in 1953. (inv.nr. 166)

 

juridische zaken en nationaliteit

- Stukken betreffende het overlijden van voornamelijk Nederlandse onderdanen in Australië 1942-1946 (inv.nr. 23)

- Stukken betreffende testamenten, vooral verklaringen t.b.v. het centrale testamentregister 1942-1946 (inv.nr. 40)

- Stukken betreffende het centrale testamentenregister te Sydney 1942, 1946-1947 (inv.nr. 128)

- Stukken betreffende nalatenschappen 1947-1952 (inv.nr. 129)

- Stukken betreffende de nationaliteitswetgeving in Australië 1948-1952 (inv.nr. 134)

- Stukken betreffende verkrijgen, danwel behoud van het Nederlanderschap 1942-1946; 1947-1951 (inv.nr. 25, 127)

- Stukken betreffende het Nederlanderschap van diverse personen 1952-1954 (inv.nr. 185)

- Stukken betreffende de naturalisatie van Nederlanders 1951-1954 (inv.nr. 186)

- Stukken betreffende de militaire dienstplicht van Nederlanders in Australië 1942-1946 (inv.nr. 24)

 

sociale en culturele aangelegenheden

- Stukken betreffende Nederlandse sociale verenigingen in Australië. 1947-1951 (inv.nr. 137).

 

Ter signalering:

Nederlands-Indië / repatriëring

- Stukken betreffende Nederlands-Indische evacués uit Australië 1944-1946 (inv.nr. 43)

- Stukken betreffende Indonesische evacués in Australië 1947-1948 (inv.nr. 136)

- Stukken betreffende de repatriëring van Indonesiërs per H.M.A.S. 'Manoora' 1946 (inv.nr. 58)

- Stukken betreffende de repatriëring van Indonesiërs 1949 (inv.nr. 139)

- Stukken betreffende Javaanse koelies op Nieuw-Caledonië, en hun repatriëring 1946 (inv.nr. 55)

- Stukken betreffende de opheffing van het Kantoor voor de Repatriëring van Indonesiërs in Australië (KRIA) 1946 (inv.nr. 56)

- Stukken betreffende de repatriëring van Indonesiërs door de Australische autoriteiten (buiten de Nederlandse autoriteiten om), en de boycot van Nederlandse schepen in Australische havens 1946 (inv.nr. 57)

- Stukken betreffende Indonesische pensioenen 1950 (inv.nr. 146)

- Stukken betreffende Indonesische spaarfondsen in Australië 1949 (inv.nr. 138)

- Stukken betreffende de problemen rond de Nederlands-Indische T.B.-patiënten in het Koningin Wilhelmina ziekenhuis in Melbourne en het Prinses Juliana sanatorium in Sydney 1946 (inv.nr. 54)

 

2.05.145 Ambassade in Canberra 1955-1974

 

- Stukken betreffende dienstreizen van diverse personen (consul-generaal; ambassaderaad etc.) naar verschillende plaatsen in Australië 1955-1970 (inv.nrs. 371-383)

 

- Het opstellen van rapporten naar aanleiding van de dienstreizen van ambassadeurs naar diverse plaatsen in Australië 1958-1967 (A.H.J. Lovink, J.G. de Beus, T. Elink Schuurman, J.Q. Bas Backer) (inv.nrs. 384-413)

 

- Bezoek minister-president Menzies aan Nederland 1959 (inv.nr. 535)

 

juridische zaken en nationaliteit

- Stukken betreffende wetgeving van Australië betreffende nationaliteiten (Nationality and Citizenship Act) 1950-1974 (inv.nr. 86).

 

economie en arbeid

- Stukken betreffende de driemaandelijkse rapportages van het bureau van de landbouwattaché op het gebied van de algemene politieke en economische situatie van Australië 1964 (inv.nr. 298)

 

sociale aangelegenheden

- Hulp van Nederland aan Nederlandse slachtoffers bij een mijnramp en natuurrampen in Australië 1967-1975 (inv.nr. 306)

 

- Stukken betreffende het selecteren van Nederlandse oudgedienden welke lid kunnen worden van de vereniging van oud-militairen The Returned Servicemen's League of Australia 1964-1966 (inv.nr. 308)

 

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland op het gebied van de ondersteuning bij repatriëring 1966-1973 (inv.nr. 309)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.50.02 archief van het Gezantschap / de Ambassade in Australië (Canberra) 1942-1954

 

b) 2.05.145 archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië 1955-1974

 

Sociale Zaken, Emigratievertegenwoordiging in het buitenland, archief landbouw- en emigratieattaché te Canberra

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

a) 6m., 203 inv.nrs.

b) 22,8 m. totaal, 623 inv.nrs. Canberra

Informatiedrager
Vernietigd

a) 3 m.

b) 14,6 m. totaal

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Gezantschap / de Ambassade in Australië (Canberra) (1940)1942-1954 (Den Haag 1989/1993) [Met historisch archivistische inleiding en bijlagen (gebruikte archiefcodes)]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië en de permanente vertegenwoordiger bij de South Pacific Commission van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief is ingedeeld in rubrieken voor de periode 1942-1946 en 1946-1952. Over de periode 1952-1954 volgt het archief de decimale code van het departementale archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie hiervoor: Ministerie van Buitenlandse Zaken). Daarmee valt de inventaris in drie delen uiteen.

 

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

2.05.50.02 Ambassade in Canberra 1942-1954

- Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken (inv.nrs. 1-22; 86-107; 158-165A)

 

2.05.145 Ambassade in Canberra 1955-1974

- Indexen, agenda's van ingekomen en uitgegane (geheime) stukken 1954-1967 (inv.nrs. 1-27)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.50.02 Ambassade in Canberra 1942-1954

 

organisatie, huisvesting en personeel van diverse posten (per post geordend)

- Dienstreizen ambassadeur en consul-generaal (inv.nrs. 29-36; 108-118; 167-172)*

 

staats- en werkbezoeken

- Stukken betreffende het bezoek van de Minister van Buitenlandse Zaken Luns en prof. Kernkamp aan Australië in 1953. (inv.nr. 166)

 

juridische zaken en nationaliteit

- Stukken betreffende het overlijden van voornamelijk Nederlandse onderdanen in Australië 1942-1946 (inv.nr. 23)

- Stukken betreffende testamenten, vooral verklaringen t.b.v. het centrale testamentregister 1942-1946 (inv.nr. 40)

- Stukken betreffende het centrale testamentenregister te Sydney 1942, 1946-1947 (inv.nr. 128)

- Stukken betreffende nalatenschappen 1947-1952 (inv.nr. 129)

- Stukken betreffende de nationaliteitswetgeving in Australië 1948-1952 (inv.nr. 134)

- Stukken betreffende verkrijgen, danwel behoud van het Nederlanderschap 1942-1946; 1947-1951 (inv.nr. 25, 127)

- Stukken betreffende het Nederlanderschap van diverse personen 1952-1954 (inv.nr. 185)

- Stukken betreffende de naturalisatie van Nederlanders 1951-1954 (inv.nr. 186)

- Stukken betreffende de militaire dienstplicht van Nederlanders in Australië 1942-1946 (inv.nr. 24)

 

sociale en culturele aangelegenheden

- Stukken betreffende Nederlandse sociale verenigingen in Australië. 1947-1951 (inv.nr. 137).

 

Ter signalering:

Nederlands-Indië / repatriëring

- Stukken betreffende Nederlands-Indische evacués uit Australië 1944-1946 (inv.nr. 43)

- Stukken betreffende Indonesische evacués in Australië 1947-1948 (inv.nr. 136)

- Stukken betreffende de repatriëring van Indonesiërs per H.M.A.S. 'Manoora' 1946 (inv.nr. 58)

- Stukken betreffende de repatriëring van Indonesiërs 1949 (inv.nr. 139)

- Stukken betreffende Javaanse koelies op Nieuw-Caledonië, en hun repatriëring 1946 (inv.nr. 55)

- Stukken betreffende de opheffing van het Kantoor voor de Repatriëring van Indonesiërs in Australië (KRIA) 1946 (inv.nr. 56)

- Stukken betreffende de repatriëring van Indonesiërs door de Australische autoriteiten (buiten de Nederlandse autoriteiten om), en de boycot van Nederlandse schepen in Australische havens 1946 (inv.nr. 57)

- Stukken betreffende Indonesische pensioenen 1950 (inv.nr. 146)

- Stukken betreffende Indonesische spaarfondsen in Australië 1949 (inv.nr. 138)

- Stukken betreffende de problemen rond de Nederlands-Indische T.B.-patiënten in het Koningin Wilhelmina ziekenhuis in Melbourne en het Prinses Juliana sanatorium in Sydney 1946 (inv.nr. 54)

 

2.05.145 Ambassade in Canberra 1955-1974

 

- Stukken betreffende dienstreizen van diverse personen (consul-generaal; ambassaderaad etc.) naar verschillende plaatsen in Australië 1955-1970 (inv.nrs. 371-383)

 

- Het opstellen van rapporten naar aanleiding van de dienstreizen van ambassadeurs naar diverse plaatsen in Australië 1958-1967 (A.H.J. Lovink, J.G. de Beus, T. Elink Schuurman, J.Q. Bas Backer) (inv.nrs. 384-413)

 

- Bezoek minister-president Menzies aan Nederland 1959 (inv.nr. 535)

 

juridische zaken en nationaliteit

- Stukken betreffende wetgeving van Australië betreffende nationaliteiten (Nationality and Citizenship Act) 1950-1974 (inv.nr. 86).

 

economie en arbeid

- Stukken betreffende de driemaandelijkse rapportages van het bureau van de landbouwattaché op het gebied van de algemene politieke en economische situatie van Australië 1964 (inv.nr. 298)

 

sociale aangelegenheden

- Hulp van Nederland aan Nederlandse slachtoffers bij een mijnramp en natuurrampen in Australië 1967-1975 (inv.nr. 306)

 

- Stukken betreffende het selecteren van Nederlandse oudgedienden welke lid kunnen worden van de vereniging van oud-militairen The Returned Servicemen's League of Australia 1964-1966 (inv.nr. 308)

 

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland op het gebied van de ondersteuning bij repatriëring 1966-1973 (inv.nr. 309)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap / Ambassade te Canberra (Australië)
Inventaristekst

2.05.50.02 Ambassade in Canberra 1942-1954

 

inv.nrs. 29-36; 108-118; 167-172 dienstreizen ambassadeur en consul-generaal (per post geordend)

De dossiers bevatten o.m. correspondentie tussen de chefs de poste en het Ministerie van Buitenlandse Zaken incl. rapporten betreffende de dienstreizen.

Behuizings- en personele aangelegenheden van de posten hangen vaak samen met het steeds groter wordende contingent Nederlanders dat naar Australië emigreerde. Deze dossiers geven inzicht in de uitvoeringsproblematiek die deze situatie en de daarmee samenhangende competentiediscussie tussen Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken met zich meebracht.