Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Buitenlandse Dienst

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

en Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst

 

De Buitenlandse Dienst wordt gevormd door de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Er worden drie categorieën van vertegenwoordigingen onderscheiden:

1. bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen (ambassades, gezantschappen)

2. multilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen (Permanente Vertegenwoordigingen)

3. consulaire vertegenwoordigingen (consulaten-generaal, consulaten, vice-consulaten, consulaire agenten)

 

Formeel zijn het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het onder het Ministerie van Economische Zaken ressorterende Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (BEB) bevoegd de posten te instrueren.

 

Technische attachés van andere ministeries die aan de post worden toegevoegd, vallen ambtelijk onder de verantwoordelijkheid van de chef de poste. De technische attachés voor emigratieaangelegenheden worden aangeduid met landbouw- en (of) emigratieattaché. Voor wat betreft de inhoudelijke invulling van hun taak vielen zij onder verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken (en (of) Landbouw).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Buitenlandse Dienst heeft tot taak:

- het vertegenwoordigen van het Koninkrijk in het buitenland

- het onderhouden van de buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk

- het behartigen en beschermen van de belangen van het Koninkrijk en onderdanen

- het verzamelen en verstrekken van inlichtingen over het land van accreditatie die van belang kunnen zijn voor Koninkrijk en onderdanen

- het verrichten van gerechtelijke, buitengerechtelijke en administratieve handelingen, die worden opgedragen, of waartoe de diplomatieke ambtenaren bevoegd zijn verklaard

- het verrichten van alle andere door de regering opgedragen werkzaamheden

- het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen.

 

De werkzaamheden die uit deze taken voortvloeien, zijn globaal onder te verdelen in politieke, economische, consulaire, pers- en culturele en ontwikkelingssamenwerkingsaangelegenheden.

 

De consulaire taken, waaronder individuele hulpverlening aan Nederlanders in het buitenland en hulp bij emigratie, worden uitgevoerd op de (vice-)consulaten(-generaal) (door consulaire ambtenaren; emigratie- of landbouw- en emigratieattachés). Over uitbreiding van ambtsgebieden; huisvesting van consulaten en aangelegenheden betreffende de consulaire ambtenaren zelf, vindt correspondentie plaats tussen de Directie Buitenlandse Dienst en de ambassades.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103. Dit rapport geeft overzichten van gezantschappen en ambassades; Permanente Vertegenwoordigingen en van (honoraire) consulaten(-generaal) van het Koninkrijk der Nederlanden in de bijlagen 1, 2 en 3 van de paragraaf Buitenlandse Dienst p. 312-347. De bijlagen vermelden land en jaartal van accreditering (vanaf 1945), de status van de post en het land van vestiging]

 

Vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het Buitenland (halfjaarlijks)

Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden (jaarlijks). [Hoofdstuk Buitenlandse Zaken, diplomatiek/consulaire vertegenwoordiging van Nederland bij vreemde mogendheden geeft inzicht in personele samenstelling buitenlandse posten]

Doorgenomen archieven / series

Alle bij het Nationaal Archief in beheer zijnde postenarchieven uit de periode 1945-1967 (stand per september 2008). Zie voor een specificatie onder [inhoud overig]

 

Hoge Commissariaat te Djakarta 1949-1961 / Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

zie website Nationaal Archief per toegangsnummer

Omvang; inventarisnummers

zie website Nationaal Archief per toegangsnummer

Informatiedrager
Vernietigd

zie website Nationaal Archief per toegangsnummer

Toegang(en)

zie website Nationaal Archief per toegangsnummer, over het algemeen digitaal raadpleegbaar

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding afzonderlijke inventarissen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

Algemeen:

Vermelding van een [E] achter de naam van de vertegenwoordiging houdt in dat het archief één of meer inv.nrs. specifiek met betrekking tot 'emigratie' of 'immigratie' (van Nederlanders) bevat. Daarnaast bevatten de meeste consulaire archieven uit de aard van hun taken archivalia betreffende naturalisaties, rechtshandelingen ten behoeve van Nederlanders of lijsten van Nederlanders, woonachtig in hun ressort. De meeste inventarissen zijn digitaal raadpleegbaar.

 

2.05.06 Registers van de Consulaire Burgerlijke Stand, 1864-1953

 

2.05.13 Gezantschap in de Verenigde Staten van Amerika 1814-1940

(1946)

 

2.05.15.03 Consulaat Londen 1814-1949

 

2.05.31 Nederlandse Gedelegeerde van het Intergovernmental Committee on Refugees, 1945-1947, en de Vertegenwoordiger van de International Refugee Organization (IRO) in Nederland [E]

 

2.05.32.07 Consulaat te Genève 1914-1939 (1950)

 

2.05.32.14 Consulaat te Venetië 1890-1940 (1951)

 

2.05.43 Nederlands Gezantschap / Ambassade in België (en Luxemburg) 1839-1954 (1961) en daarbij gedeponeerde bescheiden 1924-1954 [E]

 

2.05.48.09 Consulaat(-Generaal) te New Orleans (USA) (1913)1942-1954

 

2.05.48.10 Consulaat(-Generaal) te Montreal (Canada) (1916)1922-1954 [E]

 

2.05.48.11 Consulaat te Winnipeg(Canada) 1946-1955 [E]

 

2.05.48.12 Consulaat(-Generaal) te Toronto (Canada) 1929-1954 [E]

 

2.05.48.13 Consulaat-Generaal te Melbourne (Australië) 1930-1954 [E]

 

2.05.48.14 Consulaat-Generaal te Sydney (Australië) 1930-1954 [E]

 

2.05.48.15 Nederlandse Vereniging te Brisbane (Australië) 1943-1946 [E]

 

2.05.48.16 Gezantschap in Polen (Warschau) 1945-1954

 

2.05.48.19 Consulaat te Lugano (Zwitserland) 1923-1948

 

2.05.48.20 Consulaat(-Generaal) te Zürich (Zwitserland) 1908-1944(1953)

 

2.05.48.21 Vice-Consulaat te Luzern (Zwitserland) 1945-1950 [E]

 

2.05.48.22 Consulaat te Genève (Zwitserland) 1941-1954

 

2.05.48.23 Consulaat-Generaal te New York 1855-1954 [E]

 

2.05.49 Gezantschap in Zwitserland 1914-1954 [E]

 

2.05.50.01 Gezantschap/Ambassade in Canada (Ottowa) 1939-1954 [E]

 

2.05.50.02 Gezantschap/Ambassade in Australië (Canberra) 1942-1954 [E]

 

2.05.53 Nederlands Gezantschap te Djeddah (Saoedi-Arabië) 1930-1950

 

2.05.55 Ambassade in de Bondsrepubliek Duitsland te Bonn 1945-1954; Nederlandse Militaire Missie bij de geallieerde bestuursraad te Berlijn 1945-1955

 

2.05.56 Gezantschap in Finland te Helsinki 1946-1952

 

2.05.57 Ambassade te Frankrijk te Parijs, 1943-1955; Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs 1932-1950 [E]

[zie tevens de aanvulling op de Nederlandse vertegenwoordiging in Frankrijk in 2.05.117, p.1545-1549]

 

2.05.58 Consulaat-Generaal te Reykjavik (IJsland) 1945-1954

 

2.05.59.01 Permanente Vertegenwoordiging bij het Europese Bureau der Verenigde Naties te Genève 1947-1955 [E]

 

2.05.59.02 Permanente Vertegenwoordiging in de Raad van Europa te Straatsburg 1945-1954 [E]

 

2.05.59.03 Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te New York 1946-1950

[zie tevens de aanvulling voor de periode 1946-1954 hierop in 2.05.117, p.1613-1687] [E]

 

2.05.60 Consulaat te Colombo (Ceylon / Sri Lanka) 1940-1953

 

2.05.61.02 Nederlands Commissariaat te Bandjarmasin (Indonesië) 1951-1957 [E]

 

2.05.61.03 Nederlands Commissariaat te Bandung (Indonesië) 1951-1957 [E]

 

2.05.61.04 Nederlands Commissariaat te Makassar (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.61.05 Nederlands Commissariaat te Medan (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.61.06 Nederlands Commissariaat te Palembang (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.61.07 Nederlands Commissariaat te Semarang (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.61.08 Nederlands Commissariaat te Soerabaja (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.64 Consulaten te Haifa en Jeruzalem (Israël) 1934-1954

 

2.05.65.02 Consulaat-Generaal te Kobe 1945-1954

 

2.05.66 Consulaat te Beirut (Libanon) 1951-1955

 

2.05.67 Ambassade in Pakistan te Karachi 1945-1954

 

2.05.68 Consulaat te Saigon (Vietnam) 1945-1954

 

2.05.69 Consulaat-Generaal te Tanger 1907-1957; Consulaat te Mogador 1881-1950; Vice-Consulaat te Tetuan 1910-1928; Consulaat-

Generaal te Tunis 1945-1954

 

2.05.71 Consulaten te La Paz, 1920-1952, Oruro en Sucre 1909-1952 (Bolivia)

 

2.05.72 Consulaat te Vancouver 1924-1952; Vice Consulaat te Edmonton, 1940-1954; Vice Consulaat te Chatham 1952-1954 (Canada) [E]

 

2.05.73 Gezantschap, later Ambassade, in Mexico te Mexico-Stad 1939-1954

 

2.05.74 Gezantschap in Peru te Lima 1936-1954 [E]

 

2.05.75 Gezantschap, later Ambassade, in de Verenigde Staten van Amerika te Washington DC 1940-1954 [E]

[zie tevens de aanvulling op dit archief in 2.05.117, p.1561-1599] [E]

 

 

2.05.76 Consulaten-Generaal te Chicago, 1942-1954 en San Francisco, (1918) 1945-1954; (Vice-)Consulaten te Los Angeles, 1940-1954, Cleveland 1952-1953 en Tampa 1936-1954

 

2.05.77 Gezantschap, later Ambassade, in Ecuador te Quito 1955-1964 [E]

 

2.05.78 Gezantschap in Joegoslavië te Belgrado 1944-1954 [E]

 

2.05.79 Nederlandse Diplomatieke Vertegenwoordigingen in Bulgarije

1907-1953

 

2.05.88 Consulaat te Canton (China) 1921-1951

 

2.05.89 Consulaat te Swatow (China) 1946-1949 [E]

 

2.05.90 Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te China (Peking, Chunking, Nanking) (1862) 1872-1954 [E]

 

2.05.91 Consulaat-Generaal te Shanghai (China) (1852) 1877-1951 [E]

 

2.05.92 Consulaat te T'ièn-tsin (China) 1899-1951

 

2.05.93 Consulaat te Amoy (China) 1874-1895 en 1928-1949 [E]

 

2.05.94 Gezantschap, Consulaat, Consulaat-generaal te Constantinopel/Istanboel (Turkije) 1872-1954 (1955)

 

2.05.96 Gezantschap in Turkije (Ankara) 1938-1954

 

2.05.98 Nederlandse Vertegenwoordiging te Nice (Frankrijk) 1919-1952

 

2.05.99 Nederlandse Consulaat te Toulon (Frankrijk) 1945-1958

 

2.05.100 Nederlandse Vertegenwoordiging in Toulouse (Frankrijk) 1940-1946

 

2.05.103 Vice-Consulaat Noumea (Nieuw-Caledonië: Frans gebiedsdeel in de Pacific) 1934-1952 [E]

 

2.05.104 Nederlandse Delegatie bij de organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) te Parijs, 1948-1954

 

2.05.106 Vice-Consulaat te Mekka (Saoedi-Arabië) 1939-1950

 

2.05.108 Nederlandse Vertegenwoordiging te Ierland (Dublin) 1924-1954 [E]

 

2.05.110 Consulaat-Generaal te Antwerpen (België) 1842-1956 [E]

 

2.05.111 Nederlandse Ambassade in de Sovjet-Unie (Moskou) 1943-1955

 

2.05.112 Consulaten in Frans-Algerije: Algiers 1941-1954; Vice-Consulaat te Oran 1934-1945

 

2.05.114 Gezantschap te Argentinië (Buenos Aires) 1911-1954 [E]

 

2.05.116 Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te Japan (Tokio) 1946-1954 (Nederlandse Militaire Missie 1946-1952; Ambassade 1952-1954)

 

2.05.117 Archieven van vertegenwoordigers van Nederland bij vreemde mogendheden en internationale organisaties:

- Consulaat-Generaal te Frankfurt aan de Main 1946-1952 (p.1541)

- Vice-Consulaat te Mannheim 1888-1953 (p.1542)

- Consulaat-Generaal Hongkong 1948-1954 (p.1549) [E]

- Consulaat-Generaal te Beirut 1945-1951 (p. 1556)

- Nederlands Informatie Bureau New York 1940-1954 (p.1599-1611)[E]

 

2.05.122 Gezantschap / Ambassade in Zuid-Afrika (Pretoria) 1930-1954 en Consulaat in Pretoria 1941-1946 [E]

 

2.05.123 Consulaat in Durban (Zuid-Afrika) 1916-1950

 

2.05.124 Consulaat / Consulaat-Generaal te Johannesburg (Zuid-Afrika) 1938-1954 [E]

 

2.05.125 Consulaat-Generaal te Kaapstad (Zuid-Afrika) 1938-1956 [E]

 

2.05.127 Consulaat in Bloemfontein (Zuid-Afrika) 1940-1947

 

2.05.129 Gezantschap in Ethiopië (Addis Abeba) 1950-1954 [E]

 

2.05.130 Consulaat te Bulawayo en het Consulaat-Generaal te Salisbury (Rhodesië) 1909-1954 [E]

 

2.05.131 Vice-Consulaat te Dar es Salaam (Tanganyika) 1927-1950 [E]

 

2.05.132 Consulaat-Generaal te Nairobi (Brits Oost-Afrika, Kenya) 1948-1954 [E]

 

2.05.133 Consulaat te Caïro (Egypte 1850-1949)

 

2.05.134 Consulaat te Alexandrië (Egypte) 1895-1954

 

2.05.135 Consulaat / Consulaat-Generaal te Monrovia (Liberia) 1940-1954

 

2.05.136 Consulaat en Gezantschap in Costa Rica (San José) 1938-1954 [E]

 

2.05.137 Honorair Consulaat te Quito (Ecuador) 1938-1946

 

2.05.138 Nederlandse Vertegenwoordiging in Ecuador te Quito 1947-1954

 

2.05.139 Consulaat-Generaal Port-au-Prince (Haïti) 1939-1945 [E]

 

2.05.140 Gezantschap en Consulaat in Birma (Rangoon) 1946-1954 [E]

 

2.05.142 Gezantschap in Denemarken (Kopenhagen) 1945-1954 [E]

 

2.05.143 Gezantschap in Egypte (Caïro) 1921-1954

 

2.05.144 Gezantschap / Ambassade in Afghanistan 1955-1974

 

2.05.145 Nederlandse Ambassade en Consulaten in Australië en de Permanente Vertegenwoordiger bij de South Pacific Commission 1955-1974 [E]

 

2.05.146 Nederlandse Ambassade Bangladesh 1965-1974

 

2.05.147 Nederlandse Ambassade (1955-1964) en Consulaat-Generaal (1955-1974) in België [E]

 

2.05.148 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Bolivia 1955-1974 [E]

 

2.05.150 Nederlandse Ambassade in Botswana 1967-1974

 

2.05.151 Nederlandse Ambassade (Consulaat-Generaal) en Consulaten in Brazilie (Rio de Janeiro) 1955-1974 [E]

 

2.05.152 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Bulgarije 1953-1974

 

2.05.153 Nederlands Gezantschap/ Ambassade Birma 1955-1974

 

2.05. 154 Nederlandse Ambassade in Burundi 1965-1974

 

2.05.155 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Cambodja 1957-1974

 

2.05.156 Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974 [E]

 

2.05.157 Nederlands Consulaat-Generaal / Ambassade in Algerije 1955-1974

 

2.05.158 Nederlandse Ambassade in Argentinië 1955-1974 [E]

 

2.05.160 Consulaat te Lorenço Marques (Mozambique) 1913-1947

 

2.06.161 Gezantschap te Portugal (Lissabon) 1888-1954

 

2.06.162 Consulaat-Generaal te Lissabon 1859-1946

 

2.05.163 Nederlandse Ambassade in de Centraal-Afrikaanse Republiek 1965-1974

 

2.05.164 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Sri Lanka 1955-1974

 

2.05.165 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Chili 1955-1984

 

2.05.166 Nederlandse Ambassade in China 1955-1974

 

2.05.168 Nederlands Gezantschap / Ambassade te Costa Rica 1955-1974 [E]

 

2.05.169 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Cuba 1955-1964 [E]

 

2.05.170 Nederlands Gezantschap / Ambassade Cyprus 1955-1964

 

2.0.171 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Denemarken 1955-1974

 

2.05.172 Nederlands Consulaat-Generaal in de Dominicaanse Republiek 1958-1974

 

2.05.173 Nederlands Ambassade in Egypte 1955-1974 [E]

 

2.05.175 Nederlands Gezantschap / Ambassade in de Filipijnen 1945-1974

 

2.05.176 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Finland 1955-1974 [E]

 

2.05.180 Nederlandse Ambassade in Griekenland 1955-1974

 

2.05.181 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Guatemala 1955-1974 [E]

 

2.05.182 Nederlandse Ambassade in Guinee 1965-1974

 

2.05.183 Nederlandse Ambassade (1965-1974) en Consulaat(-Generaal) in Guyana 1960-1975

 

2.05.184 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Hongarije 1946-1974

 

2.05.185 Nederlands Gezantschap / Ambassade Ierland 1955-1974

 

2.05.186 Nederlandse Ambassade in IJsland te Londen 1955-1974 [E]

 

2.05.188 Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

 

2.05.190 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Irak 1955-1974

 

2.05.192 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Israël 1955-1974

 

2.05.194 Nederlands Consulaat (1953-1962) en Ambassade (1962-1974) in Ivoorkust

 

2.05.195 Nederlandse Ambassade in Jamaica 1965-1974

 

2.05.196 Nederlandse Ambassade (1955-1974) en Consulaat-Generaal in Japan (1941-1974) [E]

 

2.05.197 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Joegoslavië 1955-1974

 

2.05.198 Nederlands Gezantschap / Ambassade Jordanië 1955-1964

 

2.05.199 Nederlandse Ambassade in Kameroen 1965-1974

 

2.05.200 Nederlandse Ambassade in Kenya 1965-1974

 

2.05.202 Nederlandse Ambassade in Zuid-Korea (1955-1974)

 

2.05.204 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Libanon 1955-1974

 

2.05.205 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Liberia 1955-1974

 

2.05.206 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Libië 1955-1974

 

2.05.207 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Luxemburg 1945-1974

 

2.05.208 Nederlandse Ambassade in Malawi 1965-1974

 

2.05.209 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Maleisië 1957-1965

 

2.05.211 Nederlands Gezantschap / Ambassade en Consulaten in Marokko 1940-1979

 

2.05.213 Nederlandse Ambassade in Nepal 1965-1974

 

2.05.217 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Noorwegen 1955-1974 [E]

 

2.05.219 Nederlandse Gezantschappen te Zweden (Stockholm) 1910-1946 en te Finland (Helsinki) 1919-1940 [E]

 

2.05.220 Nederlands Gezantschap te Zweden (Stockholm) 1946-1954 [E]

 

2.05.221 Nederlands Consulaat-Generaal te Stockholm (Zweden) 1896-1946

 

2.05.223 Nederlandse Vice-consulaat te Visby (Zweden) 1890-1950

 

2.05.227 Nederlands Gezantschap te Noorwegen 1945-1950 [E]

 

2.05.235 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Oostenrijk 1955-1974

 

2.05.237 Nederlands Consulaat-Generaal in Panama 1955-1974

 

2.05.238 Nederlandse Ambassade in Paraguay 1955-1974 [E]

 

2.05.239 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Peru 1945-1974

 

2.05.240 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Polen 1955-1974

 

2.05.241 Ambassade en Consulaten Portugese gebiedsdelen 1940-1978

 

2.05.243 Nederlandse Ambassade in Rwanda 1965-1974

 

2.05.245 Nederlandse Ambassade in Senegal 1961-1974

 

2.06.246 Nederlandse Diplomatieke Vertegenwoordiging te Siam/Thailand (Bangkok) 1945-1954 [E]

 

2.05.247 Nederlands Consulaat-Generaal, later Ambassade in Singapore 1965-1974

 

2.05.255 Nederlandse Consulaten / Ambassade in Trinidad en Tobago 1956-1974

 

2.05.256 Nederlandse Ambassade in Tsjaad 1965-1974

 

2.05.257 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Tsjecho-Slowakije 1955-1974

 

2.05.260 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Uruguay 1955-1974

 

2.05.269 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Zweden 1955-1974

 

2.05.272 Nederlandse Ambassade in Congo-Brazzaville 1965-1974

 

2.05.286 Nederlands Gezantschap in Spanje (Madrid) 1939-1954

 

2.05.290 Nederlandse Vertegenwoordiging in India (New Delhi) 1922-1953 / 1950-1954

 

2.05.295 Nederlands Consulaat te Montevideo en Vice-Consulaat te Fray-Bentos (Uruquay) 1852-1946

 

2.05.296 Nederlands Gezantschap in Vaticaanstad 1944-1954 [E]

 

2.05.297 Nederlands Consulaat-Generaal te Singapore 1945-1954

 

2.05.298 Nederlandse Vertegenwoordigingen te Chili (Gezantschap te Santiago de Chile 1925-1954 / Consulaat te Talcahuano 1896-1956) [E]

 

2.05.299 Nederlandse Consulaat te Valdivia (Chili) 1921-1954

 

2.05.301 Nederlands Consulaat-Generaal te Hamburg 1945-1954 / Nederlandse Consulaat te Emden 1950-1953

 

2.05.319 Nederlandse Ambassade in Sierra Leone 1965-1974

 

2.05.335 Nederlands Gezantschap in Cuba (Havana), (1894) 1931-1954 [E]

 

2.05.336 Nederlands Consulaat te Santo Domingo (Dominicaanse Republiek), 1932-1959 [E]

 

2.05.337 Nederlandse Consulaten in Roemenië, 1860-1954 [E]

 

2.05.338 Nederlands Consulaat-Generaal en Gezantschap in Venezuela, 1840-1954 [E]

 

2.05.339 Nederlands Gezantschap in Vaticaanstad, 1955-1975

 

2.05.340 Nederlands Gezantschap te Guatemala, 1946-1952 [E]

 

2.05.342 Nederlands Gezantschap in Iran (Perzië), 1946-1954

 

2.05.344 Nederlands Consulaat-Generaal te São Paulo (Brazilië), 1955-1964 [E]

 

2.05.347 Nederlandse Ambassade te Luxemburg, 1947-1965 [E]

 

2.05.348 Gezantschap in Irak (Bagdad), 1934-1954

 

2.05.349 Nederlandse Consulaten in Peru, 1922-1969 [E]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De onderzoeker wordt erop gewezen dat ook bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich (nog niet overgedragen) archiefmateriaal bevindt, afkomstig van de postenarchieven. Ook hierin zijn dossiers en documenten over emigratieaangelegenheden te vinden. Deze zijn hier verder niet beschreven.

 

2) De onderzoeker dient zich te realiseren dat deze postenarchieven niet de archieven zijn, zoals gevormd door de landbouw- en emigratieattachés, hoewel ze wel correspondentie kunnen bevatten, zoals gewisseld tussen de (hoofden van) posten en de landbouw- en emigratieattachés (waaronder afschriften van correspondentie van de emigratieattaché met Sociale Zaken of de immigratieautoriteiten in het land van bestemming). De archieven van landbouw- en emigratieattachés bevinden zich, voor zover bewaard, bij de Ministeries van Landbouw en/of Sociale Zaken.

 

Zie ook:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

 

3 ) deze lijst is samengesteld op september 2008 en geactualiseerd in juni 2012.

Algemeen

Naam, varianten

Buitenlandse Dienst

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

en Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst

 

De Buitenlandse Dienst wordt gevormd door de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Er worden drie categorieën van vertegenwoordigingen onderscheiden:

1. bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen (ambassades, gezantschappen)

2. multilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen (Permanente Vertegenwoordigingen)

3. consulaire vertegenwoordigingen (consulaten-generaal, consulaten, vice-consulaten, consulaire agenten)

 

Formeel zijn het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het onder het Ministerie van Economische Zaken ressorterende Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (BEB) bevoegd de posten te instrueren.

 

Technische attachés van andere ministeries die aan de post worden toegevoegd, vallen ambtelijk onder de verantwoordelijkheid van de chef de poste. De technische attachés voor emigratieaangelegenheden worden aangeduid met landbouw- en (of) emigratieattaché. Voor wat betreft de inhoudelijke invulling van hun taak vielen zij onder verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken (en (of) Landbouw).

Taak, activiteiten

De Buitenlandse Dienst heeft tot taak:

- het vertegenwoordigen van het Koninkrijk in het buitenland

- het onderhouden van de buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk

- het behartigen en beschermen van de belangen van het Koninkrijk en onderdanen

- het verzamelen en verstrekken van inlichtingen over het land van accreditatie die van belang kunnen zijn voor Koninkrijk en onderdanen

- het verrichten van gerechtelijke, buitengerechtelijke en administratieve handelingen, die worden opgedragen, of waartoe de diplomatieke ambtenaren bevoegd zijn verklaard

- het verrichten van alle andere door de regering opgedragen werkzaamheden

- het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen.

 

De werkzaamheden die uit deze taken voortvloeien, zijn globaal onder te verdelen in politieke, economische, consulaire, pers- en culturele en ontwikkelingssamenwerkingsaangelegenheden.

 

De consulaire taken, waaronder individuele hulpverlening aan Nederlanders in het buitenland en hulp bij emigratie, worden uitgevoerd op de (vice-)consulaten(-generaal) (door consulaire ambtenaren; emigratie- of landbouw- en emigratieattachés). Over uitbreiding van ambtsgebieden; huisvesting van consulaten en aangelegenheden betreffende de consulaire ambtenaren zelf, vindt correspondentie plaats tussen de Directie Buitenlandse Dienst en de ambassades.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103. Dit rapport geeft overzichten van gezantschappen en ambassades; Permanente Vertegenwoordigingen en van (honoraire) consulaten(-generaal) van het Koninkrijk der Nederlanden in de bijlagen 1, 2 en 3 van de paragraaf Buitenlandse Dienst p. 312-347. De bijlagen vermelden land en jaartal van accreditering (vanaf 1945), de status van de post en het land van vestiging]

 

Vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het Buitenland (halfjaarlijks)

Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden (jaarlijks). [Hoofdstuk Buitenlandse Zaken, diplomatiek/consulaire vertegenwoordiging van Nederland bij vreemde mogendheden geeft inzicht in personele samenstelling buitenlandse posten]

Doorgenomen archieven / series

Alle bij het Nationaal Archief in beheer zijnde postenarchieven uit de periode 1945-1967 (stand per september 2008). Zie voor een specificatie onder [inhoud overig]

 

Hoge Commissariaat te Djakarta 1949-1961 / Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

zie website Nationaal Archief per toegangsnummer

Omvang; inventarisnummers

zie website Nationaal Archief per toegangsnummer

Informatiedrager
Vernietigd

zie website Nationaal Archief per toegangsnummer

Toegang(en)

zie website Nationaal Archief per toegangsnummer, over het algemeen digitaal raadpleegbaar

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding afzonderlijke inventarissen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

Algemeen:

Vermelding van een [E] achter de naam van de vertegenwoordiging houdt in dat het archief één of meer inv.nrs. specifiek met betrekking tot 'emigratie' of 'immigratie' (van Nederlanders) bevat. Daarnaast bevatten de meeste consulaire archieven uit de aard van hun taken archivalia betreffende naturalisaties, rechtshandelingen ten behoeve van Nederlanders of lijsten van Nederlanders, woonachtig in hun ressort. De meeste inventarissen zijn digitaal raadpleegbaar.

 

2.05.06 Registers van de Consulaire Burgerlijke Stand, 1864-1953

 

2.05.13 Gezantschap in de Verenigde Staten van Amerika 1814-1940

(1946)

 

2.05.15.03 Consulaat Londen 1814-1949

 

2.05.31 Nederlandse Gedelegeerde van het Intergovernmental Committee on Refugees, 1945-1947, en de Vertegenwoordiger van de International Refugee Organization (IRO) in Nederland [E]

 

2.05.32.07 Consulaat te Genève 1914-1939 (1950)

 

2.05.32.14 Consulaat te Venetië 1890-1940 (1951)

 

2.05.43 Nederlands Gezantschap / Ambassade in België (en Luxemburg) 1839-1954 (1961) en daarbij gedeponeerde bescheiden 1924-1954 [E]

 

2.05.48.09 Consulaat(-Generaal) te New Orleans (USA) (1913)1942-1954

 

2.05.48.10 Consulaat(-Generaal) te Montreal (Canada) (1916)1922-1954 [E]

 

2.05.48.11 Consulaat te Winnipeg(Canada) 1946-1955 [E]

 

2.05.48.12 Consulaat(-Generaal) te Toronto (Canada) 1929-1954 [E]

 

2.05.48.13 Consulaat-Generaal te Melbourne (Australië) 1930-1954 [E]

 

2.05.48.14 Consulaat-Generaal te Sydney (Australië) 1930-1954 [E]

 

2.05.48.15 Nederlandse Vereniging te Brisbane (Australië) 1943-1946 [E]

 

2.05.48.16 Gezantschap in Polen (Warschau) 1945-1954

 

2.05.48.19 Consulaat te Lugano (Zwitserland) 1923-1948

 

2.05.48.20 Consulaat(-Generaal) te Zürich (Zwitserland) 1908-1944(1953)

 

2.05.48.21 Vice-Consulaat te Luzern (Zwitserland) 1945-1950 [E]

 

2.05.48.22 Consulaat te Genève (Zwitserland) 1941-1954

 

2.05.48.23 Consulaat-Generaal te New York 1855-1954 [E]

 

2.05.49 Gezantschap in Zwitserland 1914-1954 [E]

 

2.05.50.01 Gezantschap/Ambassade in Canada (Ottowa) 1939-1954 [E]

 

2.05.50.02 Gezantschap/Ambassade in Australië (Canberra) 1942-1954 [E]

 

2.05.53 Nederlands Gezantschap te Djeddah (Saoedi-Arabië) 1930-1950

 

2.05.55 Ambassade in de Bondsrepubliek Duitsland te Bonn 1945-1954; Nederlandse Militaire Missie bij de geallieerde bestuursraad te Berlijn 1945-1955

 

2.05.56 Gezantschap in Finland te Helsinki 1946-1952

 

2.05.57 Ambassade te Frankrijk te Parijs, 1943-1955; Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs 1932-1950 [E]

[zie tevens de aanvulling op de Nederlandse vertegenwoordiging in Frankrijk in 2.05.117, p.1545-1549]

 

2.05.58 Consulaat-Generaal te Reykjavik (IJsland) 1945-1954

 

2.05.59.01 Permanente Vertegenwoordiging bij het Europese Bureau der Verenigde Naties te Genève 1947-1955 [E]

 

2.05.59.02 Permanente Vertegenwoordiging in de Raad van Europa te Straatsburg 1945-1954 [E]

 

2.05.59.03 Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te New York 1946-1950

[zie tevens de aanvulling voor de periode 1946-1954 hierop in 2.05.117, p.1613-1687] [E]

 

2.05.60 Consulaat te Colombo (Ceylon / Sri Lanka) 1940-1953

 

2.05.61.02 Nederlands Commissariaat te Bandjarmasin (Indonesië) 1951-1957 [E]

 

2.05.61.03 Nederlands Commissariaat te Bandung (Indonesië) 1951-1957 [E]

 

2.05.61.04 Nederlands Commissariaat te Makassar (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.61.05 Nederlands Commissariaat te Medan (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.61.06 Nederlands Commissariaat te Palembang (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.61.07 Nederlands Commissariaat te Semarang (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.61.08 Nederlands Commissariaat te Soerabaja (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.64 Consulaten te Haifa en Jeruzalem (Israël) 1934-1954

 

2.05.65.02 Consulaat-Generaal te Kobe 1945-1954

 

2.05.66 Consulaat te Beirut (Libanon) 1951-1955

 

2.05.67 Ambassade in Pakistan te Karachi 1945-1954

 

2.05.68 Consulaat te Saigon (Vietnam) 1945-1954

 

2.05.69 Consulaat-Generaal te Tanger 1907-1957; Consulaat te Mogador 1881-1950; Vice-Consulaat te Tetuan 1910-1928; Consulaat-

Generaal te Tunis 1945-1954

 

2.05.71 Consulaten te La Paz, 1920-1952, Oruro en Sucre 1909-1952 (Bolivia)

 

2.05.72 Consulaat te Vancouver 1924-1952; Vice Consulaat te Edmonton, 1940-1954; Vice Consulaat te Chatham 1952-1954 (Canada) [E]

 

2.05.73 Gezantschap, later Ambassade, in Mexico te Mexico-Stad 1939-1954

 

2.05.74 Gezantschap in Peru te Lima 1936-1954 [E]

 

2.05.75 Gezantschap, later Ambassade, in de Verenigde Staten van Amerika te Washington DC 1940-1954 [E]

[zie tevens de aanvulling op dit archief in 2.05.117, p.1561-1599] [E]

 

 

2.05.76 Consulaten-Generaal te Chicago, 1942-1954 en San Francisco, (1918) 1945-1954; (Vice-)Consulaten te Los Angeles, 1940-1954, Cleveland 1952-1953 en Tampa 1936-1954

 

2.05.77 Gezantschap, later Ambassade, in Ecuador te Quito 1955-1964 [E]

 

2.05.78 Gezantschap in Joegoslavië te Belgrado 1944-1954 [E]

 

2.05.79 Nederlandse Diplomatieke Vertegenwoordigingen in Bulgarije

1907-1953

 

2.05.88 Consulaat te Canton (China) 1921-1951

 

2.05.89 Consulaat te Swatow (China) 1946-1949 [E]

 

2.05.90 Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te China (Peking, Chunking, Nanking) (1862) 1872-1954 [E]

 

2.05.91 Consulaat-Generaal te Shanghai (China) (1852) 1877-1951 [E]

 

2.05.92 Consulaat te T'ièn-tsin (China) 1899-1951

 

2.05.93 Consulaat te Amoy (China) 1874-1895 en 1928-1949 [E]

 

2.05.94 Gezantschap, Consulaat, Consulaat-generaal te Constantinopel/Istanboel (Turkije) 1872-1954 (1955)

 

2.05.96 Gezantschap in Turkije (Ankara) 1938-1954

 

2.05.98 Nederlandse Vertegenwoordiging te Nice (Frankrijk) 1919-1952

 

2.05.99 Nederlandse Consulaat te Toulon (Frankrijk) 1945-1958

 

2.05.100 Nederlandse Vertegenwoordiging in Toulouse (Frankrijk) 1940-1946

 

2.05.103 Vice-Consulaat Noumea (Nieuw-Caledonië: Frans gebiedsdeel in de Pacific) 1934-1952 [E]

 

2.05.104 Nederlandse Delegatie bij de organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) te Parijs, 1948-1954

 

2.05.106 Vice-Consulaat te Mekka (Saoedi-Arabië) 1939-1950

 

2.05.108 Nederlandse Vertegenwoordiging te Ierland (Dublin) 1924-1954 [E]

 

2.05.110 Consulaat-Generaal te Antwerpen (België) 1842-1956 [E]

 

2.05.111 Nederlandse Ambassade in de Sovjet-Unie (Moskou) 1943-1955

 

2.05.112 Consulaten in Frans-Algerije: Algiers 1941-1954; Vice-Consulaat te Oran 1934-1945

 

2.05.114 Gezantschap te Argentinië (Buenos Aires) 1911-1954 [E]

 

2.05.116 Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te Japan (Tokio) 1946-1954 (Nederlandse Militaire Missie 1946-1952; Ambassade 1952-1954)

 

2.05.117 Archieven van vertegenwoordigers van Nederland bij vreemde mogendheden en internationale organisaties:

- Consulaat-Generaal te Frankfurt aan de Main 1946-1952 (p.1541)

- Vice-Consulaat te Mannheim 1888-1953 (p.1542)

- Consulaat-Generaal Hongkong 1948-1954 (p.1549) [E]

- Consulaat-Generaal te Beirut 1945-1951 (p. 1556)

- Nederlands Informatie Bureau New York 1940-1954 (p.1599-1611)[E]

 

2.05.122 Gezantschap / Ambassade in Zuid-Afrika (Pretoria) 1930-1954 en Consulaat in Pretoria 1941-1946 [E]

 

2.05.123 Consulaat in Durban (Zuid-Afrika) 1916-1950

 

2.05.124 Consulaat / Consulaat-Generaal te Johannesburg (Zuid-Afrika) 1938-1954 [E]

 

2.05.125 Consulaat-Generaal te Kaapstad (Zuid-Afrika) 1938-1956 [E]

 

2.05.127 Consulaat in Bloemfontein (Zuid-Afrika) 1940-1947

 

2.05.129 Gezantschap in Ethiopië (Addis Abeba) 1950-1954 [E]

 

2.05.130 Consulaat te Bulawayo en het Consulaat-Generaal te Salisbury (Rhodesië) 1909-1954 [E]

 

2.05.131 Vice-Consulaat te Dar es Salaam (Tanganyika) 1927-1950 [E]

 

2.05.132 Consulaat-Generaal te Nairobi (Brits Oost-Afrika, Kenya) 1948-1954 [E]

 

2.05.133 Consulaat te Caïro (Egypte 1850-1949)

 

2.05.134 Consulaat te Alexandrië (Egypte) 1895-1954

 

2.05.135 Consulaat / Consulaat-Generaal te Monrovia (Liberia) 1940-1954

 

2.05.136 Consulaat en Gezantschap in Costa Rica (San José) 1938-1954 [E]

 

2.05.137 Honorair Consulaat te Quito (Ecuador) 1938-1946

 

2.05.138 Nederlandse Vertegenwoordiging in Ecuador te Quito 1947-1954

 

2.05.139 Consulaat-Generaal Port-au-Prince (Haïti) 1939-1945 [E]

 

2.05.140 Gezantschap en Consulaat in Birma (Rangoon) 1946-1954 [E]

 

2.05.142 Gezantschap in Denemarken (Kopenhagen) 1945-1954 [E]

 

2.05.143 Gezantschap in Egypte (Caïro) 1921-1954

 

2.05.144 Gezantschap / Ambassade in Afghanistan 1955-1974

 

2.05.145 Nederlandse Ambassade en Consulaten in Australië en de Permanente Vertegenwoordiger bij de South Pacific Commission 1955-1974 [E]

 

2.05.146 Nederlandse Ambassade Bangladesh 1965-1974

 

2.05.147 Nederlandse Ambassade (1955-1964) en Consulaat-Generaal (1955-1974) in België [E]

 

2.05.148 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Bolivia 1955-1974 [E]

 

2.05.150 Nederlandse Ambassade in Botswana 1967-1974

 

2.05.151 Nederlandse Ambassade (Consulaat-Generaal) en Consulaten in Brazilie (Rio de Janeiro) 1955-1974 [E]

 

2.05.152 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Bulgarije 1953-1974

 

2.05.153 Nederlands Gezantschap/ Ambassade Birma 1955-1974

 

2.05. 154 Nederlandse Ambassade in Burundi 1965-1974

 

2.05.155 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Cambodja 1957-1974

 

2.05.156 Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974 [E]

 

2.05.157 Nederlands Consulaat-Generaal / Ambassade in Algerije 1955-1974

 

2.05.158 Nederlandse Ambassade in Argentinië 1955-1974 [E]

 

2.05.160 Consulaat te Lorenço Marques (Mozambique) 1913-1947

 

2.06.161 Gezantschap te Portugal (Lissabon) 1888-1954

 

2.06.162 Consulaat-Generaal te Lissabon 1859-1946

 

2.05.163 Nederlandse Ambassade in de Centraal-Afrikaanse Republiek 1965-1974

 

2.05.164 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Sri Lanka 1955-1974

 

2.05.165 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Chili 1955-1984

 

2.05.166 Nederlandse Ambassade in China 1955-1974

 

2.05.168 Nederlands Gezantschap / Ambassade te Costa Rica 1955-1974 [E]

 

2.05.169 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Cuba 1955-1964 [E]

 

2.05.170 Nederlands Gezantschap / Ambassade Cyprus 1955-1964

 

2.0.171 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Denemarken 1955-1974

 

2.05.172 Nederlands Consulaat-Generaal in de Dominicaanse Republiek 1958-1974

 

2.05.173 Nederlands Ambassade in Egypte 1955-1974 [E]

 

2.05.175 Nederlands Gezantschap / Ambassade in de Filipijnen 1945-1974

 

2.05.176 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Finland 1955-1974 [E]

 

2.05.180 Nederlandse Ambassade in Griekenland 1955-1974

 

2.05.181 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Guatemala 1955-1974 [E]

 

2.05.182 Nederlandse Ambassade in Guinee 1965-1974

 

2.05.183 Nederlandse Ambassade (1965-1974) en Consulaat(-Generaal) in Guyana 1960-1975

 

2.05.184 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Hongarije 1946-1974

 

2.05.185 Nederlands Gezantschap / Ambassade Ierland 1955-1974

 

2.05.186 Nederlandse Ambassade in IJsland te Londen 1955-1974 [E]

 

2.05.188 Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

 

2.05.190 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Irak 1955-1974

 

2.05.192 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Israël 1955-1974

 

2.05.194 Nederlands Consulaat (1953-1962) en Ambassade (1962-1974) in Ivoorkust

 

2.05.195 Nederlandse Ambassade in Jamaica 1965-1974

 

2.05.196 Nederlandse Ambassade (1955-1974) en Consulaat-Generaal in Japan (1941-1974) [E]

 

2.05.197 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Joegoslavië 1955-1974

 

2.05.198 Nederlands Gezantschap / Ambassade Jordanië 1955-1964

 

2.05.199 Nederlandse Ambassade in Kameroen 1965-1974

 

2.05.200 Nederlandse Ambassade in Kenya 1965-1974

 

2.05.202 Nederlandse Ambassade in Zuid-Korea (1955-1974)

 

2.05.204 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Libanon 1955-1974

 

2.05.205 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Liberia 1955-1974

 

2.05.206 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Libië 1955-1974

 

2.05.207 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Luxemburg 1945-1974

 

2.05.208 Nederlandse Ambassade in Malawi 1965-1974

 

2.05.209 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Maleisië 1957-1965

 

2.05.211 Nederlands Gezantschap / Ambassade en Consulaten in Marokko 1940-1979

 

2.05.213 Nederlandse Ambassade in Nepal 1965-1974

 

2.05.217 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Noorwegen 1955-1974 [E]

 

2.05.219 Nederlandse Gezantschappen te Zweden (Stockholm) 1910-1946 en te Finland (Helsinki) 1919-1940 [E]

 

2.05.220 Nederlands Gezantschap te Zweden (Stockholm) 1946-1954 [E]

 

2.05.221 Nederlands Consulaat-Generaal te Stockholm (Zweden) 1896-1946

 

2.05.223 Nederlandse Vice-consulaat te Visby (Zweden) 1890-1950

 

2.05.227 Nederlands Gezantschap te Noorwegen 1945-1950 [E]

 

2.05.235 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Oostenrijk 1955-1974

 

2.05.237 Nederlands Consulaat-Generaal in Panama 1955-1974

 

2.05.238 Nederlandse Ambassade in Paraguay 1955-1974 [E]

 

2.05.239 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Peru 1945-1974

 

2.05.240 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Polen 1955-1974

 

2.05.241 Ambassade en Consulaten Portugese gebiedsdelen 1940-1978

 

2.05.243 Nederlandse Ambassade in Rwanda 1965-1974

 

2.05.245 Nederlandse Ambassade in Senegal 1961-1974

 

2.06.246 Nederlandse Diplomatieke Vertegenwoordiging te Siam/Thailand (Bangkok) 1945-1954 [E]

 

2.05.247 Nederlands Consulaat-Generaal, later Ambassade in Singapore 1965-1974

 

2.05.255 Nederlandse Consulaten / Ambassade in Trinidad en Tobago 1956-1974

 

2.05.256 Nederlandse Ambassade in Tsjaad 1965-1974

 

2.05.257 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Tsjecho-Slowakije 1955-1974

 

2.05.260 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Uruguay 1955-1974

 

2.05.269 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Zweden 1955-1974

 

2.05.272 Nederlandse Ambassade in Congo-Brazzaville 1965-1974

 

2.05.286 Nederlands Gezantschap in Spanje (Madrid) 1939-1954

 

2.05.290 Nederlandse Vertegenwoordiging in India (New Delhi) 1922-1953 / 1950-1954

 

2.05.295 Nederlands Consulaat te Montevideo en Vice-Consulaat te Fray-Bentos (Uruquay) 1852-1946

 

2.05.296 Nederlands Gezantschap in Vaticaanstad 1944-1954 [E]

 

2.05.297 Nederlands Consulaat-Generaal te Singapore 1945-1954

 

2.05.298 Nederlandse Vertegenwoordigingen te Chili (Gezantschap te Santiago de Chile 1925-1954 / Consulaat te Talcahuano 1896-1956) [E]

 

2.05.299 Nederlandse Consulaat te Valdivia (Chili) 1921-1954

 

2.05.301 Nederlands Consulaat-Generaal te Hamburg 1945-1954 / Nederlandse Consulaat te Emden 1950-1953

 

2.05.319 Nederlandse Ambassade in Sierra Leone 1965-1974

 

2.05.335 Nederlands Gezantschap in Cuba (Havana), (1894) 1931-1954 [E]

 

2.05.336 Nederlands Consulaat te Santo Domingo (Dominicaanse Republiek), 1932-1959 [E]

 

2.05.337 Nederlandse Consulaten in Roemenië, 1860-1954 [E]

 

2.05.338 Nederlands Consulaat-Generaal en Gezantschap in Venezuela, 1840-1954 [E]

 

2.05.339 Nederlands Gezantschap in Vaticaanstad, 1955-1975

 

2.05.340 Nederlands Gezantschap te Guatemala, 1946-1952 [E]

 

2.05.342 Nederlands Gezantschap in Iran (Perzië), 1946-1954

 

2.05.344 Nederlands Consulaat-Generaal te São Paulo (Brazilië), 1955-1964 [E]

 

2.05.347 Nederlandse Ambassade te Luxemburg, 1947-1965 [E]

 

2.05.348 Gezantschap in Irak (Bagdad), 1934-1954

 

2.05.349 Nederlandse Consulaten in Peru, 1922-1969 [E]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De onderzoeker wordt erop gewezen dat ook bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich (nog niet overgedragen) archiefmateriaal bevindt, afkomstig van de postenarchieven. Ook hierin zijn dossiers en documenten over emigratieaangelegenheden te vinden. Deze zijn hier verder niet beschreven.

 

2) De onderzoeker dient zich te realiseren dat deze postenarchieven niet de archieven zijn, zoals gevormd door de landbouw- en emigratieattachés, hoewel ze wel correspondentie kunnen bevatten, zoals gewisseld tussen de (hoofden van) posten en de landbouw- en emigratieattachés (waaronder afschriften van correspondentie van de emigratieattaché met Sociale Zaken of de immigratieautoriteiten in het land van bestemming). De archieven van landbouw- en emigratieattachés bevinden zich, voor zover bewaard, bij de Ministeries van Landbouw en/of Sociale Zaken.

 

Zie ook:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

 

3 ) deze lijst is samengesteld op september 2008 en geactualiseerd in juni 2012.


Doorgenomen archieven / series

Alle bij het Nationaal Archief in beheer zijnde postenarchieven uit de periode 1945-1967 (stand per september 2008). Zie voor een specificatie onder [inhoud overig]

 

Hoge Commissariaat te Djakarta 1949-1961 / Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

zie website Nationaal Archief per toegangsnummer

Omvang; inventarisnummers

zie website Nationaal Archief per toegangsnummer

Informatiedrager
Vernietigd

zie website Nationaal Archief per toegangsnummer

Toegang(en)

zie website Nationaal Archief per toegangsnummer, over het algemeen digitaal raadpleegbaar

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding afzonderlijke inventarissen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

Algemeen:

Vermelding van een [E] achter de naam van de vertegenwoordiging houdt in dat het archief één of meer inv.nrs. specifiek met betrekking tot 'emigratie' of 'immigratie' (van Nederlanders) bevat. Daarnaast bevatten de meeste consulaire archieven uit de aard van hun taken archivalia betreffende naturalisaties, rechtshandelingen ten behoeve van Nederlanders of lijsten van Nederlanders, woonachtig in hun ressort. De meeste inventarissen zijn digitaal raadpleegbaar.

 

2.05.06 Registers van de Consulaire Burgerlijke Stand, 1864-1953

 

2.05.13 Gezantschap in de Verenigde Staten van Amerika 1814-1940

(1946)

 

2.05.15.03 Consulaat Londen 1814-1949

 

2.05.31 Nederlandse Gedelegeerde van het Intergovernmental Committee on Refugees, 1945-1947, en de Vertegenwoordiger van de International Refugee Organization (IRO) in Nederland [E]

 

2.05.32.07 Consulaat te Genève 1914-1939 (1950)

 

2.05.32.14 Consulaat te Venetië 1890-1940 (1951)

 

2.05.43 Nederlands Gezantschap / Ambassade in België (en Luxemburg) 1839-1954 (1961) en daarbij gedeponeerde bescheiden 1924-1954 [E]

 

2.05.48.09 Consulaat(-Generaal) te New Orleans (USA) (1913)1942-1954

 

2.05.48.10 Consulaat(-Generaal) te Montreal (Canada) (1916)1922-1954 [E]

 

2.05.48.11 Consulaat te Winnipeg(Canada) 1946-1955 [E]

 

2.05.48.12 Consulaat(-Generaal) te Toronto (Canada) 1929-1954 [E]

 

2.05.48.13 Consulaat-Generaal te Melbourne (Australië) 1930-1954 [E]

 

2.05.48.14 Consulaat-Generaal te Sydney (Australië) 1930-1954 [E]

 

2.05.48.15 Nederlandse Vereniging te Brisbane (Australië) 1943-1946 [E]

 

2.05.48.16 Gezantschap in Polen (Warschau) 1945-1954

 

2.05.48.19 Consulaat te Lugano (Zwitserland) 1923-1948

 

2.05.48.20 Consulaat(-Generaal) te Zürich (Zwitserland) 1908-1944(1953)

 

2.05.48.21 Vice-Consulaat te Luzern (Zwitserland) 1945-1950 [E]

 

2.05.48.22 Consulaat te Genève (Zwitserland) 1941-1954

 

2.05.48.23 Consulaat-Generaal te New York 1855-1954 [E]

 

2.05.49 Gezantschap in Zwitserland 1914-1954 [E]

 

2.05.50.01 Gezantschap/Ambassade in Canada (Ottowa) 1939-1954 [E]

 

2.05.50.02 Gezantschap/Ambassade in Australië (Canberra) 1942-1954 [E]

 

2.05.53 Nederlands Gezantschap te Djeddah (Saoedi-Arabië) 1930-1950

 

2.05.55 Ambassade in de Bondsrepubliek Duitsland te Bonn 1945-1954; Nederlandse Militaire Missie bij de geallieerde bestuursraad te Berlijn 1945-1955

 

2.05.56 Gezantschap in Finland te Helsinki 1946-1952

 

2.05.57 Ambassade te Frankrijk te Parijs, 1943-1955; Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs 1932-1950 [E]

[zie tevens de aanvulling op de Nederlandse vertegenwoordiging in Frankrijk in 2.05.117, p.1545-1549]

 

2.05.58 Consulaat-Generaal te Reykjavik (IJsland) 1945-1954

 

2.05.59.01 Permanente Vertegenwoordiging bij het Europese Bureau der Verenigde Naties te Genève 1947-1955 [E]

 

2.05.59.02 Permanente Vertegenwoordiging in de Raad van Europa te Straatsburg 1945-1954 [E]

 

2.05.59.03 Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te New York 1946-1950

[zie tevens de aanvulling voor de periode 1946-1954 hierop in 2.05.117, p.1613-1687] [E]

 

2.05.60 Consulaat te Colombo (Ceylon / Sri Lanka) 1940-1953

 

2.05.61.02 Nederlands Commissariaat te Bandjarmasin (Indonesië) 1951-1957 [E]

 

2.05.61.03 Nederlands Commissariaat te Bandung (Indonesië) 1951-1957 [E]

 

2.05.61.04 Nederlands Commissariaat te Makassar (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.61.05 Nederlands Commissariaat te Medan (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.61.06 Nederlands Commissariaat te Palembang (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.61.07 Nederlands Commissariaat te Semarang (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.61.08 Nederlands Commissariaat te Soerabaja (Indonesië) 1950-1957 [E]

 

2.05.64 Consulaten te Haifa en Jeruzalem (Israël) 1934-1954

 

2.05.65.02 Consulaat-Generaal te Kobe 1945-1954

 

2.05.66 Consulaat te Beirut (Libanon) 1951-1955

 

2.05.67 Ambassade in Pakistan te Karachi 1945-1954

 

2.05.68 Consulaat te Saigon (Vietnam) 1945-1954

 

2.05.69 Consulaat-Generaal te Tanger 1907-1957; Consulaat te Mogador 1881-1950; Vice-Consulaat te Tetuan 1910-1928; Consulaat-

Generaal te Tunis 1945-1954

 

2.05.71 Consulaten te La Paz, 1920-1952, Oruro en Sucre 1909-1952 (Bolivia)

 

2.05.72 Consulaat te Vancouver 1924-1952; Vice Consulaat te Edmonton, 1940-1954; Vice Consulaat te Chatham 1952-1954 (Canada) [E]

 

2.05.73 Gezantschap, later Ambassade, in Mexico te Mexico-Stad 1939-1954

 

2.05.74 Gezantschap in Peru te Lima 1936-1954 [E]

 

2.05.75 Gezantschap, later Ambassade, in de Verenigde Staten van Amerika te Washington DC 1940-1954 [E]

[zie tevens de aanvulling op dit archief in 2.05.117, p.1561-1599] [E]

 

 

2.05.76 Consulaten-Generaal te Chicago, 1942-1954 en San Francisco, (1918) 1945-1954; (Vice-)Consulaten te Los Angeles, 1940-1954, Cleveland 1952-1953 en Tampa 1936-1954

 

2.05.77 Gezantschap, later Ambassade, in Ecuador te Quito 1955-1964 [E]

 

2.05.78 Gezantschap in Joegoslavië te Belgrado 1944-1954 [E]

 

2.05.79 Nederlandse Diplomatieke Vertegenwoordigingen in Bulgarije

1907-1953

 

2.05.88 Consulaat te Canton (China) 1921-1951

 

2.05.89 Consulaat te Swatow (China) 1946-1949 [E]

 

2.05.90 Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te China (Peking, Chunking, Nanking) (1862) 1872-1954 [E]

 

2.05.91 Consulaat-Generaal te Shanghai (China) (1852) 1877-1951 [E]

 

2.05.92 Consulaat te T'ièn-tsin (China) 1899-1951

 

2.05.93 Consulaat te Amoy (China) 1874-1895 en 1928-1949 [E]

 

2.05.94 Gezantschap, Consulaat, Consulaat-generaal te Constantinopel/Istanboel (Turkije) 1872-1954 (1955)

 

2.05.96 Gezantschap in Turkije (Ankara) 1938-1954

 

2.05.98 Nederlandse Vertegenwoordiging te Nice (Frankrijk) 1919-1952

 

2.05.99 Nederlandse Consulaat te Toulon (Frankrijk) 1945-1958

 

2.05.100 Nederlandse Vertegenwoordiging in Toulouse (Frankrijk) 1940-1946

 

2.05.103 Vice-Consulaat Noumea (Nieuw-Caledonië: Frans gebiedsdeel in de Pacific) 1934-1952 [E]

 

2.05.104 Nederlandse Delegatie bij de organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) te Parijs, 1948-1954

 

2.05.106 Vice-Consulaat te Mekka (Saoedi-Arabië) 1939-1950

 

2.05.108 Nederlandse Vertegenwoordiging te Ierland (Dublin) 1924-1954 [E]

 

2.05.110 Consulaat-Generaal te Antwerpen (België) 1842-1956 [E]

 

2.05.111 Nederlandse Ambassade in de Sovjet-Unie (Moskou) 1943-1955

 

2.05.112 Consulaten in Frans-Algerije: Algiers 1941-1954; Vice-Consulaat te Oran 1934-1945

 

2.05.114 Gezantschap te Argentinië (Buenos Aires) 1911-1954 [E]

 

2.05.116 Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te Japan (Tokio) 1946-1954 (Nederlandse Militaire Missie 1946-1952; Ambassade 1952-1954)

 

2.05.117 Archieven van vertegenwoordigers van Nederland bij vreemde mogendheden en internationale organisaties:

- Consulaat-Generaal te Frankfurt aan de Main 1946-1952 (p.1541)

- Vice-Consulaat te Mannheim 1888-1953 (p.1542)

- Consulaat-Generaal Hongkong 1948-1954 (p.1549) [E]

- Consulaat-Generaal te Beirut 1945-1951 (p. 1556)

- Nederlands Informatie Bureau New York 1940-1954 (p.1599-1611)[E]

 

2.05.122 Gezantschap / Ambassade in Zuid-Afrika (Pretoria) 1930-1954 en Consulaat in Pretoria 1941-1946 [E]

 

2.05.123 Consulaat in Durban (Zuid-Afrika) 1916-1950

 

2.05.124 Consulaat / Consulaat-Generaal te Johannesburg (Zuid-Afrika) 1938-1954 [E]

 

2.05.125 Consulaat-Generaal te Kaapstad (Zuid-Afrika) 1938-1956 [E]

 

2.05.127 Consulaat in Bloemfontein (Zuid-Afrika) 1940-1947

 

2.05.129 Gezantschap in Ethiopië (Addis Abeba) 1950-1954 [E]

 

2.05.130 Consulaat te Bulawayo en het Consulaat-Generaal te Salisbury (Rhodesië) 1909-1954 [E]

 

2.05.131 Vice-Consulaat te Dar es Salaam (Tanganyika) 1927-1950 [E]

 

2.05.132 Consulaat-Generaal te Nairobi (Brits Oost-Afrika, Kenya) 1948-1954 [E]

 

2.05.133 Consulaat te Caïro (Egypte 1850-1949)

 

2.05.134 Consulaat te Alexandrië (Egypte) 1895-1954

 

2.05.135 Consulaat / Consulaat-Generaal te Monrovia (Liberia) 1940-1954

 

2.05.136 Consulaat en Gezantschap in Costa Rica (San José) 1938-1954 [E]

 

2.05.137 Honorair Consulaat te Quito (Ecuador) 1938-1946

 

2.05.138 Nederlandse Vertegenwoordiging in Ecuador te Quito 1947-1954

 

2.05.139 Consulaat-Generaal Port-au-Prince (Haïti) 1939-1945 [E]

 

2.05.140 Gezantschap en Consulaat in Birma (Rangoon) 1946-1954 [E]

 

2.05.142 Gezantschap in Denemarken (Kopenhagen) 1945-1954 [E]

 

2.05.143 Gezantschap in Egypte (Caïro) 1921-1954

 

2.05.144 Gezantschap / Ambassade in Afghanistan 1955-1974

 

2.05.145 Nederlandse Ambassade en Consulaten in Australië en de Permanente Vertegenwoordiger bij de South Pacific Commission 1955-1974 [E]

 

2.05.146 Nederlandse Ambassade Bangladesh 1965-1974

 

2.05.147 Nederlandse Ambassade (1955-1964) en Consulaat-Generaal (1955-1974) in België [E]

 

2.05.148 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Bolivia 1955-1974 [E]

 

2.05.150 Nederlandse Ambassade in Botswana 1967-1974

 

2.05.151 Nederlandse Ambassade (Consulaat-Generaal) en Consulaten in Brazilie (Rio de Janeiro) 1955-1974 [E]

 

2.05.152 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Bulgarije 1953-1974

 

2.05.153 Nederlands Gezantschap/ Ambassade Birma 1955-1974

 

2.05. 154 Nederlandse Ambassade in Burundi 1965-1974

 

2.05.155 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Cambodja 1957-1974

 

2.05.156 Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974 [E]

 

2.05.157 Nederlands Consulaat-Generaal / Ambassade in Algerije 1955-1974

 

2.05.158 Nederlandse Ambassade in Argentinië 1955-1974 [E]

 

2.05.160 Consulaat te Lorenço Marques (Mozambique) 1913-1947

 

2.06.161 Gezantschap te Portugal (Lissabon) 1888-1954

 

2.06.162 Consulaat-Generaal te Lissabon 1859-1946

 

2.05.163 Nederlandse Ambassade in de Centraal-Afrikaanse Republiek 1965-1974

 

2.05.164 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Sri Lanka 1955-1974

 

2.05.165 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Chili 1955-1984

 

2.05.166 Nederlandse Ambassade in China 1955-1974

 

2.05.168 Nederlands Gezantschap / Ambassade te Costa Rica 1955-1974 [E]

 

2.05.169 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Cuba 1955-1964 [E]

 

2.05.170 Nederlands Gezantschap / Ambassade Cyprus 1955-1964

 

2.0.171 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Denemarken 1955-1974

 

2.05.172 Nederlands Consulaat-Generaal in de Dominicaanse Republiek 1958-1974

 

2.05.173 Nederlands Ambassade in Egypte 1955-1974 [E]

 

2.05.175 Nederlands Gezantschap / Ambassade in de Filipijnen 1945-1974

 

2.05.176 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Finland 1955-1974 [E]

 

2.05.180 Nederlandse Ambassade in Griekenland 1955-1974

 

2.05.181 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Guatemala 1955-1974 [E]

 

2.05.182 Nederlandse Ambassade in Guinee 1965-1974

 

2.05.183 Nederlandse Ambassade (1965-1974) en Consulaat(-Generaal) in Guyana 1960-1975

 

2.05.184 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Hongarije 1946-1974

 

2.05.185 Nederlands Gezantschap / Ambassade Ierland 1955-1974

 

2.05.186 Nederlandse Ambassade in IJsland te Londen 1955-1974 [E]

 

2.05.188 Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

 

2.05.190 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Irak 1955-1974

 

2.05.192 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Israël 1955-1974

 

2.05.194 Nederlands Consulaat (1953-1962) en Ambassade (1962-1974) in Ivoorkust

 

2.05.195 Nederlandse Ambassade in Jamaica 1965-1974

 

2.05.196 Nederlandse Ambassade (1955-1974) en Consulaat-Generaal in Japan (1941-1974) [E]

 

2.05.197 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Joegoslavië 1955-1974

 

2.05.198 Nederlands Gezantschap / Ambassade Jordanië 1955-1964

 

2.05.199 Nederlandse Ambassade in Kameroen 1965-1974

 

2.05.200 Nederlandse Ambassade in Kenya 1965-1974

 

2.05.202 Nederlandse Ambassade in Zuid-Korea (1955-1974)

 

2.05.204 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Libanon 1955-1974

 

2.05.205 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Liberia 1955-1974

 

2.05.206 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Libië 1955-1974

 

2.05.207 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Luxemburg 1945-1974

 

2.05.208 Nederlandse Ambassade in Malawi 1965-1974

 

2.05.209 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Maleisië 1957-1965

 

2.05.211 Nederlands Gezantschap / Ambassade en Consulaten in Marokko 1940-1979

 

2.05.213 Nederlandse Ambassade in Nepal 1965-1974

 

2.05.217 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Noorwegen 1955-1974 [E]

 

2.05.219 Nederlandse Gezantschappen te Zweden (Stockholm) 1910-1946 en te Finland (Helsinki) 1919-1940 [E]

 

2.05.220 Nederlands Gezantschap te Zweden (Stockholm) 1946-1954 [E]

 

2.05.221 Nederlands Consulaat-Generaal te Stockholm (Zweden) 1896-1946

 

2.05.223 Nederlandse Vice-consulaat te Visby (Zweden) 1890-1950

 

2.05.227 Nederlands Gezantschap te Noorwegen 1945-1950 [E]

 

2.05.235 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Oostenrijk 1955-1974

 

2.05.237 Nederlands Consulaat-Generaal in Panama 1955-1974

 

2.05.238 Nederlandse Ambassade in Paraguay 1955-1974 [E]

 

2.05.239 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Peru 1945-1974

 

2.05.240 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Polen 1955-1974

 

2.05.241 Ambassade en Consulaten Portugese gebiedsdelen 1940-1978

 

2.05.243 Nederlandse Ambassade in Rwanda 1965-1974

 

2.05.245 Nederlandse Ambassade in Senegal 1961-1974

 

2.06.246 Nederlandse Diplomatieke Vertegenwoordiging te Siam/Thailand (Bangkok) 1945-1954 [E]

 

2.05.247 Nederlands Consulaat-Generaal, later Ambassade in Singapore 1965-1974

 

2.05.255 Nederlandse Consulaten / Ambassade in Trinidad en Tobago 1956-1974

 

2.05.256 Nederlandse Ambassade in Tsjaad 1965-1974

 

2.05.257 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Tsjecho-Slowakije 1955-1974

 

2.05.260 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Uruguay 1955-1974

 

2.05.269 Nederlands Gezantschap / Ambassade in Zweden 1955-1974

 

2.05.272 Nederlandse Ambassade in Congo-Brazzaville 1965-1974

 

2.05.286 Nederlands Gezantschap in Spanje (Madrid) 1939-1954

 

2.05.290 Nederlandse Vertegenwoordiging in India (New Delhi) 1922-1953 / 1950-1954

 

2.05.295 Nederlands Consulaat te Montevideo en Vice-Consulaat te Fray-Bentos (Uruquay) 1852-1946

 

2.05.296 Nederlands Gezantschap in Vaticaanstad 1944-1954 [E]

 

2.05.297 Nederlands Consulaat-Generaal te Singapore 1945-1954

 

2.05.298 Nederlandse Vertegenwoordigingen te Chili (Gezantschap te Santiago de Chile 1925-1954 / Consulaat te Talcahuano 1896-1956) [E]

 

2.05.299 Nederlandse Consulaat te Valdivia (Chili) 1921-1954

 

2.05.301 Nederlands Consulaat-Generaal te Hamburg 1945-1954 / Nederlandse Consulaat te Emden 1950-1953

 

2.05.319 Nederlandse Ambassade in Sierra Leone 1965-1974

 

2.05.335 Nederlands Gezantschap in Cuba (Havana), (1894) 1931-1954 [E]

 

2.05.336 Nederlands Consulaat te Santo Domingo (Dominicaanse Republiek), 1932-1959 [E]

 

2.05.337 Nederlandse Consulaten in Roemenië, 1860-1954 [E]

 

2.05.338 Nederlands Consulaat-Generaal en Gezantschap in Venezuela, 1840-1954 [E]

 

2.05.339 Nederlands Gezantschap in Vaticaanstad, 1955-1975

 

2.05.340 Nederlands Gezantschap te Guatemala, 1946-1952 [E]

 

2.05.342 Nederlands Gezantschap in Iran (Perzië), 1946-1954

 

2.05.344 Nederlands Consulaat-Generaal te São Paulo (Brazilië), 1955-1964 [E]

 

2.05.347 Nederlandse Ambassade te Luxemburg, 1947-1965 [E]

 

2.05.348 Gezantschap in Irak (Bagdad), 1934-1954

 

2.05.349 Nederlandse Consulaten in Peru, 1922-1969 [E]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De onderzoeker wordt erop gewezen dat ook bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich (nog niet overgedragen) archiefmateriaal bevindt, afkomstig van de postenarchieven. Ook hierin zijn dossiers en documenten over emigratieaangelegenheden te vinden. Deze zijn hier verder niet beschreven.

 

2) De onderzoeker dient zich te realiseren dat deze postenarchieven niet de archieven zijn, zoals gevormd door de landbouw- en emigratieattachés, hoewel ze wel correspondentie kunnen bevatten, zoals gewisseld tussen de (hoofden van) posten en de landbouw- en emigratieattachés (waaronder afschriften van correspondentie van de emigratieattaché met Sociale Zaken of de immigratieautoriteiten in het land van bestemming). De archieven van landbouw- en emigratieattachés bevinden zich, voor zover bewaard, bij de Ministeries van Landbouw en/of Sociale Zaken.

 

Zie ook:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

 

3 ) deze lijst is samengesteld op september 2008 en geactualiseerd in juni 2012.


Analyse archivalia