Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Naam archiefvormer Ministerie van Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)
Periode van bestaan (1952)-1993
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Overheidsdienst Emigratie (Buitenland)

(Nederlandse) Emigratiedienst in het buitenland; Emigratievertegenwoordiging in het buitenland (v.a. 1965); migratievertegenwoordiging in het buitenland

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Sociale Zaken

 

In 1951 begon de Commissaris voor de Emigratie met de opbouw van een eigen Emigratiedienst in het buitenland, ressorterend onder het Ministerie van Sociale Zaken. Tot dan toe behoorden nazorg en belangenbehartiging van Nederlandse emigranten tot de consulaire taken (onder supervisie van Buitenlandse Zaken) of, in het geval van agrarische emigranten, vormden zij onderdeel van de taak van de landbouwattachés, die hiervoor bij de ambassades waren geplaatst. Een meningsverschil over de noodzaak van een afzonderlijke Emigratiedienst in het buitenland tussen Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken werd in 1952 beslecht, waarna de nazorg in praktijk over de 'buitenlandse diensten' van de drie ministeries was verdeeld.

 

Verhouding tot het Commissariaat

Vanaf 1952 kregen diverse landbouwattachés de titel landbouw- en emigratieattaché en werd hun taak uitgebreid. Ze vielen voor wat betreft het 'emigratiegedeelte' van hun taak functioneel onder de minister van Sociale Zaken; feitelijk ressorteerden ze hiërarchisch gezien direct onder de Commissaris voor de Emigratie, evenals de door Sociale Zaken zelf aangestelde migratieattachés. De afdeling Buitenlandse Emigratie Aangelegenheden van het Commissariaat onderhield de beleidsmatige contacten met de Nederlandse Emigratiedienst in het buitenland, de Nederlandse Emigratie Dienst de uitvoerende.

 

In 1958 werd de dienst formeel ondergebracht bij het Commissariaat, met een directeur als hoofd. Het eveneens nieuw ingestelde Bureau Personeelsvoorzieningen Buitenland was verantwoordelijk voor de personele- en de interne organisatorische aangelegenheden van de Emigratiedienst in het buitenland. De directeur Emigratiedienst Buitenland werd tevens hoofd van het Commissariaat voor de Emigratie (onder de Commissaris en de plaatsvervangend Commissaris).

 

Opbouw van de dienst

De Emigratiedienst in het buitenland had vestigingen in Argentinië (t/m 1957), Australië, Brazilië, Canada, Chili (1955-1956), Frankrijk (t/m 1957), Indonesië (t/m 1957), Nieuw-Zeeland, (Centraal Afrikaanse Federatie (Rhodesië/Nyasaland), en de Zuid-Afrikaanse Republiek. Het zogenaamde Bureau van de emigratieattaché was meestal gevestigd in of bij de Nederlandse ambassade (voor Indonesië waren dit de commissariaten). De emigratieattaché was verantwoordelijk voor de overige emigratieambtenaren en sociale werkers, die geplaatst werden bij de consulaire vertegenwoordigingen elders in het land.

 

De verdeling per land was als volgt:

- Argentinië (Buenos Aires, werd ICEM-missie);

- Australië (Canberra, Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney; Hobart);

- Brazilië (Rio de Janeiro, (Castrolanda), Sâo Paulo);

- Chili (Santiago, werd ICEM-missie)

- Canada (Ottawa, Edmonton, Toronto, Vancouver; Winnipeg);

- Frankrijk (Parijs);

- Indonesië (Jakarta);

[- Mexico, landbouw-attaché]

- Nieuw-Zeeland (Wellington, Auckland, Christchurch);

- Rhodesia (Salisbury, Bulawayo);

- Verenigde Staten van Noord-Amerika (Washington, werd ICEM-missie), Los Angeles, Holland (Mich.));

- Zuid-Afrika (Pretoria, Johannesburg, Kaapstad)

 

De hiërarchische verhouding van de emigratieattaché en de emigratieambtenaren tot de hoofden van posten van de buitenlandse dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd geregeld door het besluit van de Raad voor de Economische Aangelegenheden van 26 juli 1950. Een instructie voor de Emigratieattaché van 15 april 1952 van het Ministerie van Sociale Zaken (no. 939 EMC) regelde de onderlinge verhouding en taakverdeling in detail.

 

In 1993 maakte de migratievertegenwoordiging in het buitenland nog wel deel uit van de Directie voor de Migratie, maar waren er feitelijk geen emigratieattachés meer in dienst van Sociale Zaken; vanaf 1994 hield de vertegenwoordiging op te bestaan.

 

Personeelsformatie

aantal begrote plaatsen (exclusief lokale administratieve hulpkrachten):

1953: 55 (herziene begroting)

1957: 77

1967: 64

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Emigratiedienst in het buitenland had in het algemeen als taak het onderhouden van de emigratiebetrekkingen en de daarmee samenhangende in het buitenland te verrichten werkzaamheden zoals het onderzoeken, openen en het instandhouden van emigratiemogelijkheden, naast de plaatsing en nazorg van emigranten.

 

De specifieke taken van de emigratieattaché bestonden uit het uitvoeren van instructies van de minister van Sociale Zaken betreffende emigratieaangelegenheden in zijn ambtsgebied; het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen en inlichtingen over emigratie aan de minister van Sociale Zaken; het dienen van de belangen van de Nederlandse immigranten in de ruimste zin van het woord, o.m. op het gebied van ontvangst, transport, huisvesting, arbeidsvoorwaarden, nazorg, overplaatsing, voorlichting, invoering van bedrijfsinventarissen, en het bezoeken van immigranten.

 

Voor een letterlijke tekst van de instructie van de emigratieattaché en zijn verhouding tot de Commissaris voor de Emigratie, zie: Sociale Zaken, Bureau Organisatie, tabblad Analyse archivalia.

Voorloper

geen (qua taken: gedeeltelijk bureau Stichting Landverhuizing Nederland)

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Periodieken en uitgaven

 

Zo zit t! Emigratie naar Canada. Nuttige wenken voor emigranten. (Den Haag 1954) [Uitgave van het Bureau van de Nederlandse Emigratie-attache in Canada]

 

Literatuur

 

Faassen, Marijke van, 'Geregistreerde emigrantenlevens. Behartiging van belangen van Nederlanders in het naoorlogse Australië', in: Bob de Graaff en Duco Hellema, Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (Amsterdam 2007) 22-30.

Doorgenomen archieven / series

Emigratievertegenwoordiging in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1952-1992

 

 

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van de persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

138 inv.nrs. van ca. 4 archiefvormers

Informatiedrager
Vernietigd

ja

Toegang(en)

Inventaris van de Emigratievertegenwoordiging in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1943)1952-1992 (Winschoten 2008)

Kenmerk toegang

2.15.69

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De op het ministerie aanwezige archieven van (landbouw- en) emigratieattachés zijn fysiek opgenomen in het archief van de Directie voor de Emigratie. Van de hieronder genoemde archieven is vastgesteld dat zij zijn gevormd op de posten zelf.

 

De gebruiker wordt erop gewezen dat ook de archieven van het Ministerie van Landbouw archieven van landbouw- en emigratieattachés kunnen bevatten.

 

Archiefbescheiden van de landbouwattaché te Rio de Janeiro (Brazilië) en de landbouwconsulent te Curitiba (Brazilië) werden zowel aangetroffen in het archief van de Directie voor de Emigratie als in het semi-statisch archief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze bescheiden zijn door het CAS (Winschoten) samengevoegd en in deze toegang ontsloten (zie ook Conceptinventaris, 11).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van de landbouwattaché te Parijs behoort feitelijk alleen in de periode 1952-1958 tot het bureau van de landbouw- en emigratieattaché van Sociale Zaken. Daarvoor en daarna behoort het tot Landbouw.

opmerkingen structuur archief

Het archief was niet toegankelijk voor de bewerking door de Centrale Archief Selectiedienst (Winschoten) en maakte fysiek deel uit van de Directie voor de Emigratie. De bescheiden van de diverse archiefvormers zijn vaak door elkaar geraakt (zie bijv. Frankrijk).

Seriële bescheiden

- Emigrantendossiers en emigratierapporten: zie inventarisbeschrijving per archiefvormer

- Maand- en jaarverslagen, rapportages: zie inventarisbeschrijving per archiefvormer

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Archief landbouw- en emigratieattaché te Canberra, Australië 1960-1991 (inv.nrs. 1-3)

- Correspondentie m.b.t. de Netherlands Investments Society Limited 1960-1991 (inv.nr. 1)

- Correspondentie en stukken m.b.t. Netherlands Benevolent Trust Fund en Credit Insurance Fund Limited 1980-1992 (inv.nrs. 2-3)

 

 

Archief Nederlands Consulaat, emigratiedienst Los Angeles, Verenigde Staten 1956-1974 (inv.nrs. 106-138)

- Correspondentie met de Nederlandse ambassade te Washington betreffende de uitvoering van het emigratieprogramma als gevolg van de Relief Refugee Act 1956-1957 (inv.nr. 106)

- Emigratie algemeen: vestigingsmogelijkheden in het ambtsgebied 1959-1972 (inv.nr. 107)

- Financiële aangelegenheden (maandafrekeningen) 1966-1973 (inv.nr. 136)

- Oprichting Netherlands Social Service Organization (NESSO) betreffende hulpverlening aan Nederlandse emigranten, die in moeilijkheden verkeren 1962-1963 (inv.nr. 135)

- Bemiddeling emigratie naar de Verenigde Staten individuele gevallen 1970-1971 (inv.nrs. 137)

- Wijziging van de gids voor emigranten naar de Verenigde Staten 1971 (inv.nr. 138)

 

- Emigrantendossiers van (Indische) Nederlanders 1958-1973 (4 mappen algemeen en 98 persoonsdossiers, alfabetisch ontsloten op naam) (inv.nrs. 108-124)

- Rapporten en correspondentie betreffende emigranten 1961-1973 (57 persoonsdossiers, alfabetisch ontsloten op naam) (inv.nrs. 125-132)*

- Register emigranten behandeld door bureau Los Angeles betreffende Pastore Walter Act (inv.nr. 134)

 

Archief landbouw- en emigratieattaché Rio de Janeiro, Brazilië 1943-1973 en van de landbouwconsulent te Curitiba, Brazilië (1969-1973) (inv.nrs. 4-63)

- Maandrapporten van de landbouwconsulent te Rio de Janeiro 1967-1968 (inv.nr. 6)

- Rapporten en rapportages van het bureau landbouw- en emigratieattaché te Rio de Janeiro 1969-1972 (inv.nrs. 25-26)

- Emigratie- en landbouwjaarverslagen 1970-1972 (inv.nr. 27)

- Uitgegane stukken van de landbouw- en emigratieattaché 1972 (inv.nr. 28)

- Dienstreizen Brazilië 1961, 1970-1973 (inv.nr. 4)

- Dossiers van J.W. Kruse, landbouw- en emigratieattaché Rio de Janeiro (1951)1969-1972 (inv.nrs. 7-24)*

- Dossiers van A. van der Schaaf, landbouwconsulent te Curitiba betreffende kredietverlening aan Nederlandse emigranten in Brazilië 1969-1970 (inv.nr. 62)*

- Documentatie en foto's o.m. van Carambei (inv.nr. 5)

- Onderzoek van de gezamenlijke besturen van de Coöperaties Batavo, Castrolanda en Arapotí naar eventuele centralisatie van de in- en verkoop en/of verwerking van producten 1962-1964 (inv.nr. 60)

- Stukken m.b.t. Holambra II en ICEM-Training te Castrolanda 1968-1971 (inv.nrs. 61, 63)

 

- Emigrantendossiers (638 persoonsdossiers 1943-1965 alfabetisch ontsloten op naam, incl. pasfoto's) (inv.nrs. 29-59)

 

 

Archief landbouwattaché en emigratieattaché Parijs, Frankrijk 1947-1967 (inv.nrs. 64-105)

- Stukken betreffende de organisatie, functioneren en opheffing van de emigratieafdeling (affaire Kwint) (inv.nr. 68)

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de landbouwattaché te Parijs 1954-1967 (inv.nr. 80-82)

- Correspondentie van de landbouwattaché met de Nederlandse Emigratiedienst, consulaten en derden (inv.nr. 71)

- Vergaderstukken van vergaderingen met de Centrale Stichting Landbouw Emigratie (CSLE) en de Bond Nederlandse Boeren in Frankrijk 1950-1951 (inv.nr. 78)

 

- Correspondentie en documentatie over (mogelijkheden van) emigratie naar Frankrijk, Frans Noord-Afrika en Marokko 1945-1967 (inv.nrs. 64-75)*

- Correspondentie over emigratie van bejaarden naar Frankrijk 1956-1957 (inv.nr. 83)

- Vestiging Nederlandse emigranten in Frankrijk (beoordeling koop- en pachtbedrijven, correspondentie met aspirant-emigranten, incl. foto's) 1954-1960 (inv.nrs. 84-85)

- Correspondentie en documentatie over sociale voorzieningen 1949-1950 (inv.nrs. 76-77)

- overtreding van invoervergunningen 1953-1963 (ontsloten op naam) (inv.nr. 79)

- Naam- en adreslijsten van Nederlandse agrariërs in Frankrijk (inv.nr. 105)

 

- Emigrantendossiers (eerste serie A-Z, 64 persoonsdossiers, alfabetisch ontsloten op naam) 1947-1956 (inv.nrs. 86-95)*

 

- Emigrantendossiers (tweede serie A-Z, 84 persoonsdossiers, alfabetisch ontsloten op naam) 1947-1966 (inv.nrs. 96-104)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief van de Emigratievertegenwoordiging in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken is verre van compleet. Het is mogelijk dat in het semi-statisch archief van het Ministerie van Landbouw nog meer archiefbescheiden van de landbouw-emigratie-attachés kunnen worden aangetroffen. Daarnaast wordt gewezen op de postenarchieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de nadere omschrijvingen van de posten voor Canberra; Parijs; Rio de Janeiro

 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden vóór bewerking door het CAS. (afgesloten 2006). Bij het gereedkomen van de conceptinventaris (september 2008) zijn deze gegevens nog zoveel mogelijk verwerkt.

 

2) Vóór bewerking van de CAS werd ook nog aangetroffen: Personeelsdossiers van emigratievertegenwoordiging in Zuid-Afrika (3 dozen, geordend op naam)

De dozen bevatten de personeelsdossiers (m.n. financiële gegevens) die in de meeste gevallen zijn gevormd door de emigratieambtenaar te Kaapstad en het bureau van de emigratieattaché te Pretoria. Deze dossiers zijn niet in de conceptinventaris opgenomen. Mogelijk zijn ze ingevoegd in het archief van de Directie Emigratie onder inv.nrs. 2587-2588 Organisatie van het emigratieapparaat in Zuid-Afrika 1946-1980.

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Sociale Zaken, Overheidsdienst Emigratie Buitenland
Inventaristekst

Archief Nederlands Consulaat, emigratiedienst Los Angeles, Verenigde Staten 1956-1974 (inv.nrs. 106-138)

Het archief is (mede) gevormd door mw. A.F. Lefrandt, emigratieambtenaar bij het Consulaat-Generaal Los Angeles.

 

- inv.nrs. 125-132 Rapporten en correspondentie betreffende emigranten 1961-1973 (57 persoonsdossiers, alfabetisch ontsloten op naam)

 

De rapporten en correspondentie betreffen persoonsdossiers (A-Z) met betrekking tot de volgende onderwerpen:

- repatriëring 1961-1972 (inv.nr. 125)

- moeilijkheden en resettlement 1962-1972 (inv.nrs. 126, 129)

- schulden 1962-1973 (inv.nr. 127)

- bagage- en vervoerskosten 1963-1972 (inv.nr. 128, 130)

- stages 1970-1971 (inv.nr. 131)

- 'change of status' 1970-1972 (inv.nr. 132)

 

 

Archief landbouw- en emigratieattaché Rio de Janeiro, Brazilië 1943-1973 en van de landbouwconsulent te Curitiba, Brazilië (1969-1973) (inv.nrs. 4-63)

 

- inv.nrs. 7-24 Dossiers van J.W. Kruse, landbouw- en emigratieattaché Rio de Janeiro 1969-1972

De archiefbescheiden, zoals aangetroffen op het Ministerie van Sociale Zaken, Directie Emigratie en gevormd door J.W. Kruse, landbouw- en emigratieattaché Rio de Janeiro besloegen m.n. de periode 1951 (1966-1972)

De dossiers bevatten o.m.:

- omslagen emigratie algemeen 1969-1972 (inv.nr. 8)

- omslagen betreffende emigranten en Nederlandse nederzettingen in Rio Grande do Sul (inv.nr. 17), Santa Catarina (inv.nr. 18), ABR kolonies (inv.nr. 12), Holambra I en II (inv.nrs. 13, 21)

- ICEM-scholen Holambra I en Castrolanda (inv.nrs. 14, 21)

- maandrapporten en dienstcorrespondentie van J.W. Kruse (w.o. correspondentie met de landbouwconsulent te Curitiba) inv.nrs. 7-10)

Sommige dossiers bevatten persoonsgegevens.

 

- inv.nrs. (10), 62-63 dossiers landbouwconsulent Curitiba, Brazilië 1969-1973

Het archief is gevormd door A. van der Schaaf, landbouwconsulent te Curitiba en bevat o.m.:

- vragenlijsten met kredietaanvragen en correspondentie met firma's in Nederland en Brazilië;

- (delen van het) archief van de ICEM-school Castrolanda

- dossiers betreffende Monte Alegro, Santa Catarina, ABR kolonies, Rio Grande do Sul en Mato Grosso 1969-1973. Deze dossiers bevatten veel persoonsgegevens van Nederlandse emigranten.

 

 

Archief landbouwattaché en emigratieattaché Parijs, Frankrijk 1947-1967 (inv.nrs. 64-105)

Dit gedeelte van het archief is gevormd door zowel de landbouwattaché te Parijs, H.E.R.E.A. Frank (in dienst van Landbouw), als de emigratieattaché te Parijs N.C. Kwint (in dienst van de Emigratiedienst in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken). Het materiaal na 1957 is uitsluitend gevormd door de landbouwattaché, aangezien het bureau van de emigratieattaché per 1-1-1958 uit bezuinigingsoverwegingen werd opgeheven.

 

inv.nrs. 64-75 Correspondentie en documentatie over (mogelijkheden van) emigratie naar Frankrijk, Frans Noord-Afrika en Marokko 1945-1967

De dossiers bevatten naast correspondentie met diverse correspondenten tevens emigratierapporten m.b.t. plaatsingsmogelijkheden (inv.nr. 65-66); en stukken m.b.t. een dienstreis 1959 (inv.nr. 69).

 

- inv.nrs. 86-95 Emigrantendossiers (eerste serie A-Z, ontsloten op naam) 1947-1956

Beschrijving op basis van een steekproef uit 4 dozen (A-Z) met persoonsdossiers. De dossiers bevatten o.m. correspondentie tussen attaché en particulier (in de inventaris ontsloten op naam) betreft over het algemeen informatie over en regeling van het meenemen van landbouwinventaris en vee; bedrijfsgrootte etc.

 

- inv.nrs. 96-104 Emigrantendossiers (tweede serie A-Z, ontsloten op naam) 1947-1966

Beschrijving op basis van een steekproef uit 5 dozen (A-Z) met persoonsdossiers. De dossiers bevatten o.m. correspondentie over kredietaanvragen, vacatures etc. Tevens bevatten ze regelmatig ingevulde emigratierapporten van diverse Gewestelijke Arbeids Bureaus met kwalificaties van de geschiktheid van desbetreffende aspirant-emigranten. De omslagen bevatten daarnaast minuten van uitgaande brieven van zowel Kwint als Frank aan de Nederlandse Emigratie Dienst, het Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau, en Franse immigratieautoriteiten en inkomende correspondentie van de consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade te Parijs, de Nederlandse Emigratie Dienst en particulieren uit Nederland, met verzoeken tot inlichtingen.

Algemeen

Naam, varianten

Overheidsdienst Emigratie (Buitenland)

(Nederlandse) Emigratiedienst in het buitenland; Emigratievertegenwoordiging in het buitenland (v.a. 1965); migratievertegenwoordiging in het buitenland

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Sociale Zaken

 

In 1951 begon de Commissaris voor de Emigratie met de opbouw van een eigen Emigratiedienst in het buitenland, ressorterend onder het Ministerie van Sociale Zaken. Tot dan toe behoorden nazorg en belangenbehartiging van Nederlandse emigranten tot de consulaire taken (onder supervisie van Buitenlandse Zaken) of, in het geval van agrarische emigranten, vormden zij onderdeel van de taak van de landbouwattachés, die hiervoor bij de ambassades waren geplaatst. Een meningsverschil over de noodzaak van een afzonderlijke Emigratiedienst in het buitenland tussen Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken werd in 1952 beslecht, waarna de nazorg in praktijk over de 'buitenlandse diensten' van de drie ministeries was verdeeld.

 

Verhouding tot het Commissariaat

Vanaf 1952 kregen diverse landbouwattachés de titel landbouw- en emigratieattaché en werd hun taak uitgebreid. Ze vielen voor wat betreft het 'emigratiegedeelte' van hun taak functioneel onder de minister van Sociale Zaken; feitelijk ressorteerden ze hiërarchisch gezien direct onder de Commissaris voor de Emigratie, evenals de door Sociale Zaken zelf aangestelde migratieattachés. De afdeling Buitenlandse Emigratie Aangelegenheden van het Commissariaat onderhield de beleidsmatige contacten met de Nederlandse Emigratiedienst in het buitenland, de Nederlandse Emigratie Dienst de uitvoerende.

 

In 1958 werd de dienst formeel ondergebracht bij het Commissariaat, met een directeur als hoofd. Het eveneens nieuw ingestelde Bureau Personeelsvoorzieningen Buitenland was verantwoordelijk voor de personele- en de interne organisatorische aangelegenheden van de Emigratiedienst in het buitenland. De directeur Emigratiedienst Buitenland werd tevens hoofd van het Commissariaat voor de Emigratie (onder de Commissaris en de plaatsvervangend Commissaris).

 

Opbouw van de dienst

De Emigratiedienst in het buitenland had vestigingen in Argentinië (t/m 1957), Australië, Brazilië, Canada, Chili (1955-1956), Frankrijk (t/m 1957), Indonesië (t/m 1957), Nieuw-Zeeland, (Centraal Afrikaanse Federatie (Rhodesië/Nyasaland), en de Zuid-Afrikaanse Republiek. Het zogenaamde Bureau van de emigratieattaché was meestal gevestigd in of bij de Nederlandse ambassade (voor Indonesië waren dit de commissariaten). De emigratieattaché was verantwoordelijk voor de overige emigratieambtenaren en sociale werkers, die geplaatst werden bij de consulaire vertegenwoordigingen elders in het land.

 

De verdeling per land was als volgt:

- Argentinië (Buenos Aires, werd ICEM-missie);

- Australië (Canberra, Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney; Hobart);

- Brazilië (Rio de Janeiro, (Castrolanda), Sâo Paulo);

- Chili (Santiago, werd ICEM-missie)

- Canada (Ottawa, Edmonton, Toronto, Vancouver; Winnipeg);

- Frankrijk (Parijs);

- Indonesië (Jakarta);

[- Mexico, landbouw-attaché]

- Nieuw-Zeeland (Wellington, Auckland, Christchurch);

- Rhodesia (Salisbury, Bulawayo);

- Verenigde Staten van Noord-Amerika (Washington, werd ICEM-missie), Los Angeles, Holland (Mich.));

- Zuid-Afrika (Pretoria, Johannesburg, Kaapstad)

 

De hiërarchische verhouding van de emigratieattaché en de emigratieambtenaren tot de hoofden van posten van de buitenlandse dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd geregeld door het besluit van de Raad voor de Economische Aangelegenheden van 26 juli 1950. Een instructie voor de Emigratieattaché van 15 april 1952 van het Ministerie van Sociale Zaken (no. 939 EMC) regelde de onderlinge verhouding en taakverdeling in detail.

 

In 1993 maakte de migratievertegenwoordiging in het buitenland nog wel deel uit van de Directie voor de Migratie, maar waren er feitelijk geen emigratieattachés meer in dienst van Sociale Zaken; vanaf 1994 hield de vertegenwoordiging op te bestaan.

 

Personeelsformatie

aantal begrote plaatsen (exclusief lokale administratieve hulpkrachten):

1953: 55 (herziene begroting)

1957: 77

1967: 64

Taak, activiteiten

De Emigratiedienst in het buitenland had in het algemeen als taak het onderhouden van de emigratiebetrekkingen en de daarmee samenhangende in het buitenland te verrichten werkzaamheden zoals het onderzoeken, openen en het instandhouden van emigratiemogelijkheden, naast de plaatsing en nazorg van emigranten.

 

De specifieke taken van de emigratieattaché bestonden uit het uitvoeren van instructies van de minister van Sociale Zaken betreffende emigratieaangelegenheden in zijn ambtsgebied; het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen en inlichtingen over emigratie aan de minister van Sociale Zaken; het dienen van de belangen van de Nederlandse immigranten in de ruimste zin van het woord, o.m. op het gebied van ontvangst, transport, huisvesting, arbeidsvoorwaarden, nazorg, overplaatsing, voorlichting, invoering van bedrijfsinventarissen, en het bezoeken van immigranten.

 

Voor een letterlijke tekst van de instructie van de emigratieattaché en zijn verhouding tot de Commissaris voor de Emigratie, zie: Sociale Zaken, Bureau Organisatie, tabblad Analyse archivalia.

Voorloper

geen (qua taken: gedeeltelijk bureau Stichting Landverhuizing Nederland)

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Periodieken en uitgaven

 

Zo zit t! Emigratie naar Canada. Nuttige wenken voor emigranten. (Den Haag 1954) [Uitgave van het Bureau van de Nederlandse Emigratie-attache in Canada]

 

Literatuur

 

Faassen, Marijke van, 'Geregistreerde emigrantenlevens. Behartiging van belangen van Nederlanders in het naoorlogse Australië', in: Bob de Graaff en Duco Hellema, Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (Amsterdam 2007) 22-30.

Doorgenomen archieven / series

Emigratievertegenwoordiging in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1952-1992

 

 

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van de persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

138 inv.nrs. van ca. 4 archiefvormers

Informatiedrager
Vernietigd

ja

Toegang(en)

Inventaris van de Emigratievertegenwoordiging in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1943)1952-1992 (Winschoten 2008)

Kenmerk toegang

2.15.69

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De op het ministerie aanwezige archieven van (landbouw- en) emigratieattachés zijn fysiek opgenomen in het archief van de Directie voor de Emigratie. Van de hieronder genoemde archieven is vastgesteld dat zij zijn gevormd op de posten zelf.

 

De gebruiker wordt erop gewezen dat ook de archieven van het Ministerie van Landbouw archieven van landbouw- en emigratieattachés kunnen bevatten.

 

Archiefbescheiden van de landbouwattaché te Rio de Janeiro (Brazilië) en de landbouwconsulent te Curitiba (Brazilië) werden zowel aangetroffen in het archief van de Directie voor de Emigratie als in het semi-statisch archief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze bescheiden zijn door het CAS (Winschoten) samengevoegd en in deze toegang ontsloten (zie ook Conceptinventaris, 11).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van de landbouwattaché te Parijs behoort feitelijk alleen in de periode 1952-1958 tot het bureau van de landbouw- en emigratieattaché van Sociale Zaken. Daarvoor en daarna behoort het tot Landbouw.

opmerkingen structuur archief

Het archief was niet toegankelijk voor de bewerking door de Centrale Archief Selectiedienst (Winschoten) en maakte fysiek deel uit van de Directie voor de Emigratie. De bescheiden van de diverse archiefvormers zijn vaak door elkaar geraakt (zie bijv. Frankrijk).

Seriële bescheiden

- Emigrantendossiers en emigratierapporten: zie inventarisbeschrijving per archiefvormer

- Maand- en jaarverslagen, rapportages: zie inventarisbeschrijving per archiefvormer

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Archief landbouw- en emigratieattaché te Canberra, Australië 1960-1991 (inv.nrs. 1-3)

- Correspondentie m.b.t. de Netherlands Investments Society Limited 1960-1991 (inv.nr. 1)

- Correspondentie en stukken m.b.t. Netherlands Benevolent Trust Fund en Credit Insurance Fund Limited 1980-1992 (inv.nrs. 2-3)

 

 

Archief Nederlands Consulaat, emigratiedienst Los Angeles, Verenigde Staten 1956-1974 (inv.nrs. 106-138)

- Correspondentie met de Nederlandse ambassade te Washington betreffende de uitvoering van het emigratieprogramma als gevolg van de Relief Refugee Act 1956-1957 (inv.nr. 106)

- Emigratie algemeen: vestigingsmogelijkheden in het ambtsgebied 1959-1972 (inv.nr. 107)

- Financiële aangelegenheden (maandafrekeningen) 1966-1973 (inv.nr. 136)

- Oprichting Netherlands Social Service Organization (NESSO) betreffende hulpverlening aan Nederlandse emigranten, die in moeilijkheden verkeren 1962-1963 (inv.nr. 135)

- Bemiddeling emigratie naar de Verenigde Staten individuele gevallen 1970-1971 (inv.nrs. 137)

- Wijziging van de gids voor emigranten naar de Verenigde Staten 1971 (inv.nr. 138)

 

- Emigrantendossiers van (Indische) Nederlanders 1958-1973 (4 mappen algemeen en 98 persoonsdossiers, alfabetisch ontsloten op naam) (inv.nrs. 108-124)

- Rapporten en correspondentie betreffende emigranten 1961-1973 (57 persoonsdossiers, alfabetisch ontsloten op naam) (inv.nrs. 125-132)*

- Register emigranten behandeld door bureau Los Angeles betreffende Pastore Walter Act (inv.nr. 134)

 

Archief landbouw- en emigratieattaché Rio de Janeiro, Brazilië 1943-1973 en van de landbouwconsulent te Curitiba, Brazilië (1969-1973) (inv.nrs. 4-63)

- Maandrapporten van de landbouwconsulent te Rio de Janeiro 1967-1968 (inv.nr. 6)

- Rapporten en rapportages van het bureau landbouw- en emigratieattaché te Rio de Janeiro 1969-1972 (inv.nrs. 25-26)

- Emigratie- en landbouwjaarverslagen 1970-1972 (inv.nr. 27)

- Uitgegane stukken van de landbouw- en emigratieattaché 1972 (inv.nr. 28)

- Dienstreizen Brazilië 1961, 1970-1973 (inv.nr. 4)

- Dossiers van J.W. Kruse, landbouw- en emigratieattaché Rio de Janeiro (1951)1969-1972 (inv.nrs. 7-24)*

- Dossiers van A. van der Schaaf, landbouwconsulent te Curitiba betreffende kredietverlening aan Nederlandse emigranten in Brazilië 1969-1970 (inv.nr. 62)*

- Documentatie en foto's o.m. van Carambei (inv.nr. 5)

- Onderzoek van de gezamenlijke besturen van de Coöperaties Batavo, Castrolanda en Arapotí naar eventuele centralisatie van de in- en verkoop en/of verwerking van producten 1962-1964 (inv.nr. 60)

- Stukken m.b.t. Holambra II en ICEM-Training te Castrolanda 1968-1971 (inv.nrs. 61, 63)

 

- Emigrantendossiers (638 persoonsdossiers 1943-1965 alfabetisch ontsloten op naam, incl. pasfoto's) (inv.nrs. 29-59)

 

 

Archief landbouwattaché en emigratieattaché Parijs, Frankrijk 1947-1967 (inv.nrs. 64-105)

- Stukken betreffende de organisatie, functioneren en opheffing van de emigratieafdeling (affaire Kwint) (inv.nr. 68)

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de landbouwattaché te Parijs 1954-1967 (inv.nr. 80-82)

- Correspondentie van de landbouwattaché met de Nederlandse Emigratiedienst, consulaten en derden (inv.nr. 71)

- Vergaderstukken van vergaderingen met de Centrale Stichting Landbouw Emigratie (CSLE) en de Bond Nederlandse Boeren in Frankrijk 1950-1951 (inv.nr. 78)

 

- Correspondentie en documentatie over (mogelijkheden van) emigratie naar Frankrijk, Frans Noord-Afrika en Marokko 1945-1967 (inv.nrs. 64-75)*

- Correspondentie over emigratie van bejaarden naar Frankrijk 1956-1957 (inv.nr. 83)

- Vestiging Nederlandse emigranten in Frankrijk (beoordeling koop- en pachtbedrijven, correspondentie met aspirant-emigranten, incl. foto's) 1954-1960 (inv.nrs. 84-85)

- Correspondentie en documentatie over sociale voorzieningen 1949-1950 (inv.nrs. 76-77)

- overtreding van invoervergunningen 1953-1963 (ontsloten op naam) (inv.nr. 79)

- Naam- en adreslijsten van Nederlandse agrariërs in Frankrijk (inv.nr. 105)

 

- Emigrantendossiers (eerste serie A-Z, 64 persoonsdossiers, alfabetisch ontsloten op naam) 1947-1956 (inv.nrs. 86-95)*

 

- Emigrantendossiers (tweede serie A-Z, 84 persoonsdossiers, alfabetisch ontsloten op naam) 1947-1966 (inv.nrs. 96-104)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief van de Emigratievertegenwoordiging in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken is verre van compleet. Het is mogelijk dat in het semi-statisch archief van het Ministerie van Landbouw nog meer archiefbescheiden van de landbouw-emigratie-attachés kunnen worden aangetroffen. Daarnaast wordt gewezen op de postenarchieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de nadere omschrijvingen van de posten voor Canberra; Parijs; Rio de Janeiro

 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden vóór bewerking door het CAS. (afgesloten 2006). Bij het gereedkomen van de conceptinventaris (september 2008) zijn deze gegevens nog zoveel mogelijk verwerkt.

 

2) Vóór bewerking van de CAS werd ook nog aangetroffen: Personeelsdossiers van emigratievertegenwoordiging in Zuid-Afrika (3 dozen, geordend op naam)

De dozen bevatten de personeelsdossiers (m.n. financiële gegevens) die in de meeste gevallen zijn gevormd door de emigratieambtenaar te Kaapstad en het bureau van de emigratieattaché te Pretoria. Deze dossiers zijn niet in de conceptinventaris opgenomen. Mogelijk zijn ze ingevoegd in het archief van de Directie Emigratie onder inv.nrs. 2587-2588 Organisatie van het emigratieapparaat in Zuid-Afrika 1946-1980.


Doorgenomen archieven / series

Emigratievertegenwoordiging in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1952-1992

 

 

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van de persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

138 inv.nrs. van ca. 4 archiefvormers

Informatiedrager
Vernietigd

ja

Toegang(en)

Inventaris van de Emigratievertegenwoordiging in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1943)1952-1992 (Winschoten 2008)

Kenmerk toegang

2.15.69

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De op het ministerie aanwezige archieven van (landbouw- en) emigratieattachés zijn fysiek opgenomen in het archief van de Directie voor de Emigratie. Van de hieronder genoemde archieven is vastgesteld dat zij zijn gevormd op de posten zelf.

 

De gebruiker wordt erop gewezen dat ook de archieven van het Ministerie van Landbouw archieven van landbouw- en emigratieattachés kunnen bevatten.

 

Archiefbescheiden van de landbouwattaché te Rio de Janeiro (Brazilië) en de landbouwconsulent te Curitiba (Brazilië) werden zowel aangetroffen in het archief van de Directie voor de Emigratie als in het semi-statisch archief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze bescheiden zijn door het CAS (Winschoten) samengevoegd en in deze toegang ontsloten (zie ook Conceptinventaris, 11).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van de landbouwattaché te Parijs behoort feitelijk alleen in de periode 1952-1958 tot het bureau van de landbouw- en emigratieattaché van Sociale Zaken. Daarvoor en daarna behoort het tot Landbouw.

opmerkingen structuur archief

Het archief was niet toegankelijk voor de bewerking door de Centrale Archief Selectiedienst (Winschoten) en maakte fysiek deel uit van de Directie voor de Emigratie. De bescheiden van de diverse archiefvormers zijn vaak door elkaar geraakt (zie bijv. Frankrijk).

Seriële bescheiden

- Emigrantendossiers en emigratierapporten: zie inventarisbeschrijving per archiefvormer

- Maand- en jaarverslagen, rapportages: zie inventarisbeschrijving per archiefvormer

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Archief landbouw- en emigratieattaché te Canberra, Australië 1960-1991 (inv.nrs. 1-3)

- Correspondentie m.b.t. de Netherlands Investments Society Limited 1960-1991 (inv.nr. 1)

- Correspondentie en stukken m.b.t. Netherlands Benevolent Trust Fund en Credit Insurance Fund Limited 1980-1992 (inv.nrs. 2-3)

 

 

Archief Nederlands Consulaat, emigratiedienst Los Angeles, Verenigde Staten 1956-1974 (inv.nrs. 106-138)

- Correspondentie met de Nederlandse ambassade te Washington betreffende de uitvoering van het emigratieprogramma als gevolg van de Relief Refugee Act 1956-1957 (inv.nr. 106)

- Emigratie algemeen: vestigingsmogelijkheden in het ambtsgebied 1959-1972 (inv.nr. 107)

- Financiële aangelegenheden (maandafrekeningen) 1966-1973 (inv.nr. 136)

- Oprichting Netherlands Social Service Organization (NESSO) betreffende hulpverlening aan Nederlandse emigranten, die in moeilijkheden verkeren 1962-1963 (inv.nr. 135)

- Bemiddeling emigratie naar de Verenigde Staten individuele gevallen 1970-1971 (inv.nrs. 137)

- Wijziging van de gids voor emigranten naar de Verenigde Staten 1971 (inv.nr. 138)

 

- Emigrantendossiers van (Indische) Nederlanders 1958-1973 (4 mappen algemeen en 98 persoonsdossiers, alfabetisch ontsloten op naam) (inv.nrs. 108-124)

- Rapporten en correspondentie betreffende emigranten 1961-1973 (57 persoonsdossiers, alfabetisch ontsloten op naam) (inv.nrs. 125-132)*

- Register emigranten behandeld door bureau Los Angeles betreffende Pastore Walter Act (inv.nr. 134)

 

Archief landbouw- en emigratieattaché Rio de Janeiro, Brazilië 1943-1973 en van de landbouwconsulent te Curitiba, Brazilië (1969-1973) (inv.nrs. 4-63)

- Maandrapporten van de landbouwconsulent te Rio de Janeiro 1967-1968 (inv.nr. 6)

- Rapporten en rapportages van het bureau landbouw- en emigratieattaché te Rio de Janeiro 1969-1972 (inv.nrs. 25-26)

- Emigratie- en landbouwjaarverslagen 1970-1972 (inv.nr. 27)

- Uitgegane stukken van de landbouw- en emigratieattaché 1972 (inv.nr. 28)

- Dienstreizen Brazilië 1961, 1970-1973 (inv.nr. 4)

- Dossiers van J.W. Kruse, landbouw- en emigratieattaché Rio de Janeiro (1951)1969-1972 (inv.nrs. 7-24)*

- Dossiers van A. van der Schaaf, landbouwconsulent te Curitiba betreffende kredietverlening aan Nederlandse emigranten in Brazilië 1969-1970 (inv.nr. 62)*

- Documentatie en foto's o.m. van Carambei (inv.nr. 5)

- Onderzoek van de gezamenlijke besturen van de Coöperaties Batavo, Castrolanda en Arapotí naar eventuele centralisatie van de in- en verkoop en/of verwerking van producten 1962-1964 (inv.nr. 60)

- Stukken m.b.t. Holambra II en ICEM-Training te Castrolanda 1968-1971 (inv.nrs. 61, 63)

 

- Emigrantendossiers (638 persoonsdossiers 1943-1965 alfabetisch ontsloten op naam, incl. pasfoto's) (inv.nrs. 29-59)

 

 

Archief landbouwattaché en emigratieattaché Parijs, Frankrijk 1947-1967 (inv.nrs. 64-105)

- Stukken betreffende de organisatie, functioneren en opheffing van de emigratieafdeling (affaire Kwint) (inv.nr. 68)

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de landbouwattaché te Parijs 1954-1967 (inv.nr. 80-82)

- Correspondentie van de landbouwattaché met de Nederlandse Emigratiedienst, consulaten en derden (inv.nr. 71)

- Vergaderstukken van vergaderingen met de Centrale Stichting Landbouw Emigratie (CSLE) en de Bond Nederlandse Boeren in Frankrijk 1950-1951 (inv.nr. 78)

 

- Correspondentie en documentatie over (mogelijkheden van) emigratie naar Frankrijk, Frans Noord-Afrika en Marokko 1945-1967 (inv.nrs. 64-75)*

- Correspondentie over emigratie van bejaarden naar Frankrijk 1956-1957 (inv.nr. 83)

- Vestiging Nederlandse emigranten in Frankrijk (beoordeling koop- en pachtbedrijven, correspondentie met aspirant-emigranten, incl. foto's) 1954-1960 (inv.nrs. 84-85)

- Correspondentie en documentatie over sociale voorzieningen 1949-1950 (inv.nrs. 76-77)

- overtreding van invoervergunningen 1953-1963 (ontsloten op naam) (inv.nr. 79)

- Naam- en adreslijsten van Nederlandse agrariërs in Frankrijk (inv.nr. 105)

 

- Emigrantendossiers (eerste serie A-Z, 64 persoonsdossiers, alfabetisch ontsloten op naam) 1947-1956 (inv.nrs. 86-95)*

 

- Emigrantendossiers (tweede serie A-Z, 84 persoonsdossiers, alfabetisch ontsloten op naam) 1947-1966 (inv.nrs. 96-104)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief van de Emigratievertegenwoordiging in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken is verre van compleet. Het is mogelijk dat in het semi-statisch archief van het Ministerie van Landbouw nog meer archiefbescheiden van de landbouw-emigratie-attachés kunnen worden aangetroffen. Daarnaast wordt gewezen op de postenarchieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de nadere omschrijvingen van de posten voor Canberra; Parijs; Rio de Janeiro

 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden vóór bewerking door het CAS. (afgesloten 2006). Bij het gereedkomen van de conceptinventaris (september 2008) zijn deze gegevens nog zoveel mogelijk verwerkt.

 

2) Vóór bewerking van de CAS werd ook nog aangetroffen: Personeelsdossiers van emigratievertegenwoordiging in Zuid-Afrika (3 dozen, geordend op naam)

De dozen bevatten de personeelsdossiers (m.n. financiële gegevens) die in de meeste gevallen zijn gevormd door de emigratieambtenaar te Kaapstad en het bureau van de emigratieattaché te Pretoria. Deze dossiers zijn niet in de conceptinventaris opgenomen. Mogelijk zijn ze ingevoegd in het archief van de Directie Emigratie onder inv.nrs. 2587-2588 Organisatie van het emigratieapparaat in Zuid-Afrika 1946-1980.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Sociale Zaken, Overheidsdienst Emigratie Buitenland
Inventaristekst

Archief Nederlands Consulaat, emigratiedienst Los Angeles, Verenigde Staten 1956-1974 (inv.nrs. 106-138)

Het archief is (mede) gevormd door mw. A.F. Lefrandt, emigratieambtenaar bij het Consulaat-Generaal Los Angeles.

 

- inv.nrs. 125-132 Rapporten en correspondentie betreffende emigranten 1961-1973 (57 persoonsdossiers, alfabetisch ontsloten op naam)

 

De rapporten en correspondentie betreffen persoonsdossiers (A-Z) met betrekking tot de volgende onderwerpen:

- repatriëring 1961-1972 (inv.nr. 125)

- moeilijkheden en resettlement 1962-1972 (inv.nrs. 126, 129)

- schulden 1962-1973 (inv.nr. 127)

- bagage- en vervoerskosten 1963-1972 (inv.nr. 128, 130)

- stages 1970-1971 (inv.nr. 131)

- 'change of status' 1970-1972 (inv.nr. 132)

 

 

Archief landbouw- en emigratieattaché Rio de Janeiro, Brazilië 1943-1973 en van de landbouwconsulent te Curitiba, Brazilië (1969-1973) (inv.nrs. 4-63)

 

- inv.nrs. 7-24 Dossiers van J.W. Kruse, landbouw- en emigratieattaché Rio de Janeiro 1969-1972

De archiefbescheiden, zoals aangetroffen op het Ministerie van Sociale Zaken, Directie Emigratie en gevormd door J.W. Kruse, landbouw- en emigratieattaché Rio de Janeiro besloegen m.n. de periode 1951 (1966-1972)

De dossiers bevatten o.m.:

- omslagen emigratie algemeen 1969-1972 (inv.nr. 8)

- omslagen betreffende emigranten en Nederlandse nederzettingen in Rio Grande do Sul (inv.nr. 17), Santa Catarina (inv.nr. 18), ABR kolonies (inv.nr. 12), Holambra I en II (inv.nrs. 13, 21)

- ICEM-scholen Holambra I en Castrolanda (inv.nrs. 14, 21)

- maandrapporten en dienstcorrespondentie van J.W. Kruse (w.o. correspondentie met de landbouwconsulent te Curitiba) inv.nrs. 7-10)

Sommige dossiers bevatten persoonsgegevens.

 

- inv.nrs. (10), 62-63 dossiers landbouwconsulent Curitiba, Brazilië 1969-1973

Het archief is gevormd door A. van der Schaaf, landbouwconsulent te Curitiba en bevat o.m.:

- vragenlijsten met kredietaanvragen en correspondentie met firma's in Nederland en Brazilië;

- (delen van het) archief van de ICEM-school Castrolanda

- dossiers betreffende Monte Alegro, Santa Catarina, ABR kolonies, Rio Grande do Sul en Mato Grosso 1969-1973. Deze dossiers bevatten veel persoonsgegevens van Nederlandse emigranten.

 

 

Archief landbouwattaché en emigratieattaché Parijs, Frankrijk 1947-1967 (inv.nrs. 64-105)

Dit gedeelte van het archief is gevormd door zowel de landbouwattaché te Parijs, H.E.R.E.A. Frank (in dienst van Landbouw), als de emigratieattaché te Parijs N.C. Kwint (in dienst van de Emigratiedienst in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken). Het materiaal na 1957 is uitsluitend gevormd door de landbouwattaché, aangezien het bureau van de emigratieattaché per 1-1-1958 uit bezuinigingsoverwegingen werd opgeheven.

 

inv.nrs. 64-75 Correspondentie en documentatie over (mogelijkheden van) emigratie naar Frankrijk, Frans Noord-Afrika en Marokko 1945-1967

De dossiers bevatten naast correspondentie met diverse correspondenten tevens emigratierapporten m.b.t. plaatsingsmogelijkheden (inv.nr. 65-66); en stukken m.b.t. een dienstreis 1959 (inv.nr. 69).

 

- inv.nrs. 86-95 Emigrantendossiers (eerste serie A-Z, ontsloten op naam) 1947-1956

Beschrijving op basis van een steekproef uit 4 dozen (A-Z) met persoonsdossiers. De dossiers bevatten o.m. correspondentie tussen attaché en particulier (in de inventaris ontsloten op naam) betreft over het algemeen informatie over en regeling van het meenemen van landbouwinventaris en vee; bedrijfsgrootte etc.

 

- inv.nrs. 96-104 Emigrantendossiers (tweede serie A-Z, ontsloten op naam) 1947-1966

Beschrijving op basis van een steekproef uit 5 dozen (A-Z) met persoonsdossiers. De dossiers bevatten o.m. correspondentie over kredietaanvragen, vacatures etc. Tevens bevatten ze regelmatig ingevulde emigratierapporten van diverse Gewestelijke Arbeids Bureaus met kwalificaties van de geschiktheid van desbetreffende aspirant-emigranten. De omslagen bevatten daarnaast minuten van uitgaande brieven van zowel Kwint als Frank aan de Nederlandse Emigratie Dienst, het Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau, en Franse immigratieautoriteiten en inkomende correspondentie van de consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade te Parijs, de Nederlandse Emigratie Dienst en particulieren uit Nederland, met verzoeken tot inlichtingen.