Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Gereformeerde Kerken in Nederland, plaatselijke gereformeerde kerken

Naam archiefvormer Gereformeerde Kerken in Nederland, plaatselijke gereformeerde kerken
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Gereformeerde Kerken in Nederland, Generale Synode

 

De organisatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland is presbyteriaal-synodaal. Uitgangspunt is de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Zaken van plaatselijk belang worden geregeld door de kerkenraad (bestaande uit ouderlingen en diakenen en één of meerdere predikanten).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

zielzorg

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Van Alphen's Nieuw kerkelijk handboek: tevens compleet predikantenboek omvattende alle Protestantse kerken en gemeenten in Nederland, Nederland overzee en de Nederlandse gemeenten in het buitenland / met bijlagen betreffende emeriti predikanten, candidaten t.d.h.d., pensioenen, onderwijs, bijbel en zending, verenigingen, stichtingen enz. Met voorkennis van het departement van financiën uit officiële bronnen verzameld door de Bond van Nederlandse predikanten, samengesteld door M.W.L. van Alphen. [1878-1985, titel en ondertitel variëren; verschijnt 1× per jaar, en m.i.v. 1948 onregelmatig; samengegaan met: Naamlijst Nederlandse Hervormde Kerk en voortgezet als Jaarboek Nederlandse Hervormde Kerk] [Het jaarboek geeft statistische jaaroverzichten en de personele samenstelling van kerkelijke besturen en commissies (synode, classis, ring) van de protestantse kerken, naast personele samenstelling van diverse verenigingen]

 

Koops, Enne, De dynamiek van een emigratiecultuur. De emigratie van

gereformeerden, hervormden en katholieken naar Noord-Amerika

(1947-1963) in vergelijkend perspectief (Kampen 2009). [werktitel proefschrift]

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 1511 Archief van de Gereformeerde Kerk van Groningen, 1834-1956; Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Groningen, 1925-1956

 

b) nr. 1790 Archief van de Gereformeerde Kerk Groningen-Zuid, 1957-2002

 

c) nr. 291-10 Archief van de Gereformeerde Kerk Gaastmeer (Friesland), Kerkenraad (1887-1966)

 

d) nr. 291-14 Archief van de Gereformeerde Kerk te Heeg (Friesland), Kerkenraad (1884-1965)

 

e) nr. 1712.1 Archief van de Gereformeerde Kerk Sint Laurens (Zeeland), Kerkenraad 1890-1987

 

f) nr. 0752 Gereformeerde Kerk van Medemblik (Noord-Holland), 1843-1993

 

g) nr. 218 Archief van de Gereformeerde Kerk te Den Bosch, 1835-1991

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-b) Groninger Archieven, Groningen

 

c-d) Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

 

e) Zeeuws Archief, Middelburg

 

f) Westfries Archief, Hoorn

 

g) Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Den Bosch

Openbaarheid

a) volledig

 

b) beperkt. Voor stukken jonger dan 50 jaar is toestemming nodig, voor enkele specifieke inventarisnummers geldt een beperking van 75 jaar.

 

c) beperkt. Voor stukken jonger dan 50 jaar is toestemming nodig van de bewaargever.

 

d) beperkt. Voor stukken jonger dan 50 jaar is toestemming nodig van de bewaargever.

 

e) onbekend

 

f) beperkt

 

g) onbekend

Omvang; inventarisnummers

a) 1729 inv.nrs.

b) 18,8 m.; 1646 inv.nrs.

c) 0,8 m.; 59 inv.nrs.

d) 1,73 m.; 174 inv.nrs.

e) 231 inv.nrs.

f) 2,5 m.; 210 inv.nrs.

g) 63 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) zie inleiding inventarissen

c-g) onbekend

 

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk te Groningen 1834-1956 [Met uitgebreide historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

b) Kok, G.J., Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk te Groningen-Zuid 1957-2002 (Groningen 2008) [Met uitgebreide historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

c) Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk te Gaastmeer (Fr.) [digitaal raadpleegbaar]

 

d) Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk te Heeg (Fr.) [digitaal raadpleegbaar]

 

e) Klaver-Suurmond, M.M., C. Zuijdweg-van Dorst, B. Krabboord, Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk Sint Laurens 1890-1975 (1981) [met beknopte archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

f) Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk te Medemblik (NH) [digitaal raadpleegbaar]

 

g) Plaatsingslijst

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-g) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) zie inleiding inventarissen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Groninger Archieven

nr. 1511 Archief van de Gereformeerde Kerk van Groningen, Kerkenraad 1925-1956

- Stukken betreffende de Deputaten voor de Emigratie 1954-1955 (inv.nr. 777)*

 

- Stukken betreffende de Deputaten van de Emigratie, met stukken betreffende de Gereformeerde Emigratie Vereniging. Tevens stukken betreffende ds. J.F.H. van der Bom, in verband met zijn beroep naar Australië (inv.nr. 788)

 

nr. 1790 Archief van de Gereformeerde Kerk Groningen-Zuid, 1957-2002

- Mededelingen van de Generale Deputaten Emigratie betreffende gemeenteleden die zich aanmelden voor emigratie 1963-1966 (inv.nr. 359)

 

 

Tresoar, Leeuwarden

nr. 291-10 Archief van de Gereformeerde Kerk Gaastmeer (Friesland), Kerkenraad

- Stukken betreffende de emigratie 1949-1956 (inv.nr. 12)

 

nr. 291-14 Archief van de Gereformeerde Kerk te Heeg (Friesland), Kerkenraad

- Instructie voor de contactpersoon voor de emigratie, ongedateerd (inv.nr. 18)*

 

 

Zeeuws Archief, Middelburg

nr. 1712.1 Archief van de Gereformeerde Kerk Sint Laurens 1890-1987

- Correspondentie betreffende emigratie, 1952-1955 (inv.nr. 18)

 

 

Westfries Archief, Hoorn

nr. 0752 Gereformeerde Kerk van Medemblik (Noord-Holland), 1843-1993

- Ingekomen circulaires van de Generale Deputaten voor de Emigratie z.j., en 1947-1953 (inv.nr. 51)

 

 

Stadsarchief 's-Hertogenbosch

nr. 218 Archief van de Gereformeerde Kerk te Den Bosch 1835-1991

- Kerkenraad, stukken betreffende de emigratie van gemeenteleden 1950-1965 (inv.nr. 16)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Deze verzamelbeschrijving is gebaseerd op onderzoek in digitale inventarissen en bedoeld als voorbeeldbeschrijving voor het soort materiaal dat in de archieven van plaatselijke kerken kan worden aangetroffen. Naast specifieke inventarisbeschrijvingen, relevant voor emigratieonderzoek, kunnen ook de notulen van Kerkenraadsvergaderingen relevante gegevens over geëmigreerde lidmaten bevatten. Zie voor een voorbeelduitwerking: Gereformeerde Kerk Haulerwijk, Friesland

 

2) Enne Koops beschrijft in zijn dissertatie o.m. het vertrek van aanzienlijke aantallen gemeenteleden in de jaren vijftig van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Andijk (NH), Tzummarum (Fr.); Beilen (Drenthe) en Bedum (Groningen). Ter signalering:

 

- Westfries Archief, Hoorn, nr. 0060 Gereformeerde Kerk van Andijk 1836-1999, omvang 4,4 m.; beperkt openbaar, plaatsingslijst digitaal raadpleegbaar. De plaatsingslijst bevat geen specifieke inv.nrs. m.b.t. emigratie, wel bevat het archief lidmatenregisters; Acta van de Particuliere Synode Noord-Holland; Acta van de Oecumenische Synoden, gehouden in Grand Rapids, Michigan-USA en Amsterdam 1963-1968 (inv.nrs. 148-149); Jaarverslagen 1952-1981 (inv.nr. 262)

 

- Groninger Archieven, Groningen, nr. 1919 Gereformeerde Kerk van Bedum 1836-1998, omvang 146 inv.nrs., beperkt openbaar, plaatsingslijst digitaal raadpleegbaar. De plaatsingslijst bevat geen specifieke inv.nrs. m.b.t. emigratie, wel bevat het archief notulen van de smalle Kerkenraad 1921-1970 (5 delen).

Titel Dossierbeschrijving Gereformeerde Kerken in Nederland, plaatselijke gereformeerde kerken
Inventaristekst

Groninger Archieven

nr. 1511 Archief van de Gereformeerde Kerk van Groningen, Kerkenraad 1925-1956

 

- inv.nr. 777 Stukken betreffende de Deputaten voor de Emigratie 1954-1955

De omslag bevat een inkomende instructie van de Deputaten voor de Emigratie voor de plaatselijke contactpersoon, de 'emigratie-ouderling', een minuut van het antwoord en enkele brieven van de emigratie-ouderling met de lokale kerkenraad over emigratieaangelegenheden.

 

 

 

Tresoar, Leeuwarden

nr. 291-14 Archief van de Gereformeerde Kerk te Heeg (Friesland), Kerkenraad

 

- inv.nr. 18 Instructie voor de contactpersoon voor de emigratie, ongedateerd

Conform inventarisbeschrijving (1 stuk). De instructie bepaalde dat elke Kerkenraad al of niet uit zijn midden een plaatselijke contactpersoon voor emigratie benoemde, die namens de Kerkenraad handelde. In de contacten met de aspirant-emigrant moest de nadruk van de voorlichting vallen op de geestelijke en kerkelijke zijde van emigratie. De plaatselijke contactpersoon verwees de aspirant-emigrant door voor verdere voorlichting /aanmelding naar de Christelijke Emigratie Centrale en onderhield zelf de contacten met het Algemeen Kerkelijk Bureau

(emigratieattestaties). Zie ook Particuliere Synode Friesland-Zuid.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Gereformeerde Kerken in Nederland, Generale Synode

 

De organisatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland is presbyteriaal-synodaal. Uitgangspunt is de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Zaken van plaatselijk belang worden geregeld door de kerkenraad (bestaande uit ouderlingen en diakenen en één of meerdere predikanten).

Taak, activiteiten

zielzorg

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Van Alphen's Nieuw kerkelijk handboek: tevens compleet predikantenboek omvattende alle Protestantse kerken en gemeenten in Nederland, Nederland overzee en de Nederlandse gemeenten in het buitenland / met bijlagen betreffende emeriti predikanten, candidaten t.d.h.d., pensioenen, onderwijs, bijbel en zending, verenigingen, stichtingen enz. Met voorkennis van het departement van financiën uit officiële bronnen verzameld door de Bond van Nederlandse predikanten, samengesteld door M.W.L. van Alphen. [1878-1985, titel en ondertitel variëren; verschijnt 1× per jaar, en m.i.v. 1948 onregelmatig; samengegaan met: Naamlijst Nederlandse Hervormde Kerk en voortgezet als Jaarboek Nederlandse Hervormde Kerk] [Het jaarboek geeft statistische jaaroverzichten en de personele samenstelling van kerkelijke besturen en commissies (synode, classis, ring) van de protestantse kerken, naast personele samenstelling van diverse verenigingen]

 

Koops, Enne, De dynamiek van een emigratiecultuur. De emigratie van

gereformeerden, hervormden en katholieken naar Noord-Amerika

(1947-1963) in vergelijkend perspectief (Kampen 2009). [werktitel proefschrift]

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 1511 Archief van de Gereformeerde Kerk van Groningen, 1834-1956; Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Groningen, 1925-1956

 

b) nr. 1790 Archief van de Gereformeerde Kerk Groningen-Zuid, 1957-2002

 

c) nr. 291-10 Archief van de Gereformeerde Kerk Gaastmeer (Friesland), Kerkenraad (1887-1966)

 

d) nr. 291-14 Archief van de Gereformeerde Kerk te Heeg (Friesland), Kerkenraad (1884-1965)

 

e) nr. 1712.1 Archief van de Gereformeerde Kerk Sint Laurens (Zeeland), Kerkenraad 1890-1987

 

f) nr. 0752 Gereformeerde Kerk van Medemblik (Noord-Holland), 1843-1993

 

g) nr. 218 Archief van de Gereformeerde Kerk te Den Bosch, 1835-1991

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-b) Groninger Archieven, Groningen

 

c-d) Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

 

e) Zeeuws Archief, Middelburg

 

f) Westfries Archief, Hoorn

 

g) Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Den Bosch

Openbaarheid

a) volledig

 

b) beperkt. Voor stukken jonger dan 50 jaar is toestemming nodig, voor enkele specifieke inventarisnummers geldt een beperking van 75 jaar.

 

c) beperkt. Voor stukken jonger dan 50 jaar is toestemming nodig van de bewaargever.

 

d) beperkt. Voor stukken jonger dan 50 jaar is toestemming nodig van de bewaargever.

 

e) onbekend

 

f) beperkt

 

g) onbekend

Omvang; inventarisnummers

a) 1729 inv.nrs.

b) 18,8 m.; 1646 inv.nrs.

c) 0,8 m.; 59 inv.nrs.

d) 1,73 m.; 174 inv.nrs.

e) 231 inv.nrs.

f) 2,5 m.; 210 inv.nrs.

g) 63 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) zie inleiding inventarissen

c-g) onbekend

 

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk te Groningen 1834-1956 [Met uitgebreide historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

b) Kok, G.J., Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk te Groningen-Zuid 1957-2002 (Groningen 2008) [Met uitgebreide historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

c) Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk te Gaastmeer (Fr.) [digitaal raadpleegbaar]

 

d) Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk te Heeg (Fr.) [digitaal raadpleegbaar]

 

e) Klaver-Suurmond, M.M., C. Zuijdweg-van Dorst, B. Krabboord, Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk Sint Laurens 1890-1975 (1981) [met beknopte archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

f) Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk te Medemblik (NH) [digitaal raadpleegbaar]

 

g) Plaatsingslijst

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-g) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) zie inleiding inventarissen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Groninger Archieven

nr. 1511 Archief van de Gereformeerde Kerk van Groningen, Kerkenraad 1925-1956

- Stukken betreffende de Deputaten voor de Emigratie 1954-1955 (inv.nr. 777)*

 

- Stukken betreffende de Deputaten van de Emigratie, met stukken betreffende de Gereformeerde Emigratie Vereniging. Tevens stukken betreffende ds. J.F.H. van der Bom, in verband met zijn beroep naar Australië (inv.nr. 788)

 

nr. 1790 Archief van de Gereformeerde Kerk Groningen-Zuid, 1957-2002

- Mededelingen van de Generale Deputaten Emigratie betreffende gemeenteleden die zich aanmelden voor emigratie 1963-1966 (inv.nr. 359)

 

 

Tresoar, Leeuwarden

nr. 291-10 Archief van de Gereformeerde Kerk Gaastmeer (Friesland), Kerkenraad

- Stukken betreffende de emigratie 1949-1956 (inv.nr. 12)

 

nr. 291-14 Archief van de Gereformeerde Kerk te Heeg (Friesland), Kerkenraad

- Instructie voor de contactpersoon voor de emigratie, ongedateerd (inv.nr. 18)*

 

 

Zeeuws Archief, Middelburg

nr. 1712.1 Archief van de Gereformeerde Kerk Sint Laurens 1890-1987

- Correspondentie betreffende emigratie, 1952-1955 (inv.nr. 18)

 

 

Westfries Archief, Hoorn

nr. 0752 Gereformeerde Kerk van Medemblik (Noord-Holland), 1843-1993

- Ingekomen circulaires van de Generale Deputaten voor de Emigratie z.j., en 1947-1953 (inv.nr. 51)

 

 

Stadsarchief 's-Hertogenbosch

nr. 218 Archief van de Gereformeerde Kerk te Den Bosch 1835-1991

- Kerkenraad, stukken betreffende de emigratie van gemeenteleden 1950-1965 (inv.nr. 16)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Deze verzamelbeschrijving is gebaseerd op onderzoek in digitale inventarissen en bedoeld als voorbeeldbeschrijving voor het soort materiaal dat in de archieven van plaatselijke kerken kan worden aangetroffen. Naast specifieke inventarisbeschrijvingen, relevant voor emigratieonderzoek, kunnen ook de notulen van Kerkenraadsvergaderingen relevante gegevens over geëmigreerde lidmaten bevatten. Zie voor een voorbeelduitwerking: Gereformeerde Kerk Haulerwijk, Friesland

 

2) Enne Koops beschrijft in zijn dissertatie o.m. het vertrek van aanzienlijke aantallen gemeenteleden in de jaren vijftig van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Andijk (NH), Tzummarum (Fr.); Beilen (Drenthe) en Bedum (Groningen). Ter signalering:

 

- Westfries Archief, Hoorn, nr. 0060 Gereformeerde Kerk van Andijk 1836-1999, omvang 4,4 m.; beperkt openbaar, plaatsingslijst digitaal raadpleegbaar. De plaatsingslijst bevat geen specifieke inv.nrs. m.b.t. emigratie, wel bevat het archief lidmatenregisters; Acta van de Particuliere Synode Noord-Holland; Acta van de Oecumenische Synoden, gehouden in Grand Rapids, Michigan-USA en Amsterdam 1963-1968 (inv.nrs. 148-149); Jaarverslagen 1952-1981 (inv.nr. 262)

 

- Groninger Archieven, Groningen, nr. 1919 Gereformeerde Kerk van Bedum 1836-1998, omvang 146 inv.nrs., beperkt openbaar, plaatsingslijst digitaal raadpleegbaar. De plaatsingslijst bevat geen specifieke inv.nrs. m.b.t. emigratie, wel bevat het archief notulen van de smalle Kerkenraad 1921-1970 (5 delen).


Doorgenomen archieven / series

a) nr. 1511 Archief van de Gereformeerde Kerk van Groningen, 1834-1956; Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Groningen, 1925-1956

 

b) nr. 1790 Archief van de Gereformeerde Kerk Groningen-Zuid, 1957-2002

 

c) nr. 291-10 Archief van de Gereformeerde Kerk Gaastmeer (Friesland), Kerkenraad (1887-1966)

 

d) nr. 291-14 Archief van de Gereformeerde Kerk te Heeg (Friesland), Kerkenraad (1884-1965)

 

e) nr. 1712.1 Archief van de Gereformeerde Kerk Sint Laurens (Zeeland), Kerkenraad 1890-1987

 

f) nr. 0752 Gereformeerde Kerk van Medemblik (Noord-Holland), 1843-1993

 

g) nr. 218 Archief van de Gereformeerde Kerk te Den Bosch, 1835-1991

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-b) Groninger Archieven, Groningen

 

c-d) Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

 

e) Zeeuws Archief, Middelburg

 

f) Westfries Archief, Hoorn

 

g) Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Den Bosch

Openbaarheid

a) volledig

 

b) beperkt. Voor stukken jonger dan 50 jaar is toestemming nodig, voor enkele specifieke inventarisnummers geldt een beperking van 75 jaar.

 

c) beperkt. Voor stukken jonger dan 50 jaar is toestemming nodig van de bewaargever.

 

d) beperkt. Voor stukken jonger dan 50 jaar is toestemming nodig van de bewaargever.

 

e) onbekend

 

f) beperkt

 

g) onbekend

Omvang; inventarisnummers

a) 1729 inv.nrs.

b) 18,8 m.; 1646 inv.nrs.

c) 0,8 m.; 59 inv.nrs.

d) 1,73 m.; 174 inv.nrs.

e) 231 inv.nrs.

f) 2,5 m.; 210 inv.nrs.

g) 63 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) zie inleiding inventarissen

c-g) onbekend

 

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk te Groningen 1834-1956 [Met uitgebreide historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

b) Kok, G.J., Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk te Groningen-Zuid 1957-2002 (Groningen 2008) [Met uitgebreide historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

c) Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk te Gaastmeer (Fr.) [digitaal raadpleegbaar]

 

d) Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk te Heeg (Fr.) [digitaal raadpleegbaar]

 

e) Klaver-Suurmond, M.M., C. Zuijdweg-van Dorst, B. Krabboord, Inventaris van het archief van de Gereformeerde Kerk Sint Laurens 1890-1975 (1981) [met beknopte archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

f) Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk te Medemblik (NH) [digitaal raadpleegbaar]

 

g) Plaatsingslijst

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-g) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) zie inleiding inventarissen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Groninger Archieven

nr. 1511 Archief van de Gereformeerde Kerk van Groningen, Kerkenraad 1925-1956

- Stukken betreffende de Deputaten voor de Emigratie 1954-1955 (inv.nr. 777)*

 

- Stukken betreffende de Deputaten van de Emigratie, met stukken betreffende de Gereformeerde Emigratie Vereniging. Tevens stukken betreffende ds. J.F.H. van der Bom, in verband met zijn beroep naar Australië (inv.nr. 788)

 

nr. 1790 Archief van de Gereformeerde Kerk Groningen-Zuid, 1957-2002

- Mededelingen van de Generale Deputaten Emigratie betreffende gemeenteleden die zich aanmelden voor emigratie 1963-1966 (inv.nr. 359)

 

 

Tresoar, Leeuwarden

nr. 291-10 Archief van de Gereformeerde Kerk Gaastmeer (Friesland), Kerkenraad

- Stukken betreffende de emigratie 1949-1956 (inv.nr. 12)

 

nr. 291-14 Archief van de Gereformeerde Kerk te Heeg (Friesland), Kerkenraad

- Instructie voor de contactpersoon voor de emigratie, ongedateerd (inv.nr. 18)*

 

 

Zeeuws Archief, Middelburg

nr. 1712.1 Archief van de Gereformeerde Kerk Sint Laurens 1890-1987

- Correspondentie betreffende emigratie, 1952-1955 (inv.nr. 18)

 

 

Westfries Archief, Hoorn

nr. 0752 Gereformeerde Kerk van Medemblik (Noord-Holland), 1843-1993

- Ingekomen circulaires van de Generale Deputaten voor de Emigratie z.j., en 1947-1953 (inv.nr. 51)

 

 

Stadsarchief 's-Hertogenbosch

nr. 218 Archief van de Gereformeerde Kerk te Den Bosch 1835-1991

- Kerkenraad, stukken betreffende de emigratie van gemeenteleden 1950-1965 (inv.nr. 16)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Deze verzamelbeschrijving is gebaseerd op onderzoek in digitale inventarissen en bedoeld als voorbeeldbeschrijving voor het soort materiaal dat in de archieven van plaatselijke kerken kan worden aangetroffen. Naast specifieke inventarisbeschrijvingen, relevant voor emigratieonderzoek, kunnen ook de notulen van Kerkenraadsvergaderingen relevante gegevens over geëmigreerde lidmaten bevatten. Zie voor een voorbeelduitwerking: Gereformeerde Kerk Haulerwijk, Friesland

 

2) Enne Koops beschrijft in zijn dissertatie o.m. het vertrek van aanzienlijke aantallen gemeenteleden in de jaren vijftig van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Andijk (NH), Tzummarum (Fr.); Beilen (Drenthe) en Bedum (Groningen). Ter signalering:

 

- Westfries Archief, Hoorn, nr. 0060 Gereformeerde Kerk van Andijk 1836-1999, omvang 4,4 m.; beperkt openbaar, plaatsingslijst digitaal raadpleegbaar. De plaatsingslijst bevat geen specifieke inv.nrs. m.b.t. emigratie, wel bevat het archief lidmatenregisters; Acta van de Particuliere Synode Noord-Holland; Acta van de Oecumenische Synoden, gehouden in Grand Rapids, Michigan-USA en Amsterdam 1963-1968 (inv.nrs. 148-149); Jaarverslagen 1952-1981 (inv.nr. 262)

 

- Groninger Archieven, Groningen, nr. 1919 Gereformeerde Kerk van Bedum 1836-1998, omvang 146 inv.nrs., beperkt openbaar, plaatsingslijst digitaal raadpleegbaar. De plaatsingslijst bevat geen specifieke inv.nrs. m.b.t. emigratie, wel bevat het archief notulen van de smalle Kerkenraad 1921-1970 (5 delen).


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Gereformeerde Kerken in Nederland, plaatselijke gereformeerde kerken
Inventaristekst

Groninger Archieven

nr. 1511 Archief van de Gereformeerde Kerk van Groningen, Kerkenraad 1925-1956

 

- inv.nr. 777 Stukken betreffende de Deputaten voor de Emigratie 1954-1955

De omslag bevat een inkomende instructie van de Deputaten voor de Emigratie voor de plaatselijke contactpersoon, de 'emigratie-ouderling', een minuut van het antwoord en enkele brieven van de emigratie-ouderling met de lokale kerkenraad over emigratieaangelegenheden.

 

 

 

Tresoar, Leeuwarden

nr. 291-14 Archief van de Gereformeerde Kerk te Heeg (Friesland), Kerkenraad

 

- inv.nr. 18 Instructie voor de contactpersoon voor de emigratie, ongedateerd

Conform inventarisbeschrijving (1 stuk). De instructie bepaalde dat elke Kerkenraad al of niet uit zijn midden een plaatselijke contactpersoon voor emigratie benoemde, die namens de Kerkenraad handelde. In de contacten met de aspirant-emigrant moest de nadruk van de voorlichting vallen op de geestelijke en kerkelijke zijde van emigratie. De plaatselijke contactpersoon verwees de aspirant-emigrant door voor verdere voorlichting /aanmelding naar de Christelijke Emigratie Centrale en onderhield zelf de contacten met het Algemeen Kerkelijk Bureau

(emigratieattestaties). Zie ook Particuliere Synode Friesland-Zuid.