Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nationale Vrouwenraad van Nederland

Naam archiefvormer Nationale Vrouwenraad van Nederland
Periode van bestaan 1898-1975
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Nationale Vrouwenraad; NVR

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Nationale Vrouwenraad van Nederland werd opgericht na de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 om het contact dat voor en tijdens deze tentoonstelling was ontstaan tussen verenigingen met uiteenlopende doelstellingen te bestendigen. In 1975 fuseerde de Nationale Vrouwenraad met het Nederlandse Vrouwen Comité en de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening tot de Nederlandse Vrouwen Raad. Organisaties met rechtspersoonlijkheid in wier bestuur tenminste twee vrouwen zitting hadden konden zich aansluiten bij de Nationale Vrouwenraad. Het hoofdbestuur van de Nationale Vrouwenraad bestond uit tenminste negen afgevaardigden van de aangesloten organisaties. Het dagelijks bestuur werd gevormd door voorzittter, secretaris en penningmeester. Jaarlijks werd een algemene ledenvergadering gehouden. De Nationale Vrouwenraad kende plaatselijke raden.

 

De Nationale Vrouwenraad van Nederland was tot 1945 vertegenwoordigd in de Raad van Beheer van de Stichting Landverhuizing Nederland en na de oorlog in de Emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwencomité.

 

Tevens was de Nationale Vrouwenraad lid van de Internationale Vrouwenraad (International Council of Women) en vaardigde een vertegenwoordigster af naar het internationale Comité voor Emigratie en Immigratie (later Comité voor Migratie / Committee for Migration).

Vanaf 1950 was dit W. Evers-Dijkhuizen, voorzitster van de Emigratiecommissie van het NVC en in die hoedanigheid tevens afgevaardigde naar de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Nationale Vrouwenraad wilde een forum vormen voor gezamenlijke beraadslaging over datgene wat bevorderlijk was voor de belangen van volk, gezin en individuele mens. Deze doelstelling werd later veranderd in de bewustwording van de vrouw van haar medeverantwoordelijkheid in gezin en maatschappij. Hiertoe organiseerde de Nationale Vrouwenraad bijeenkomsten, lezingen en studiedagen en onderhield contacten met niet-aangesloten verenigingen en organisaties.

Voorloper

geen

Opvolger

Nederlandse Vrouwen Raad

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Nederlandse Vrouwen Comité

Stichting Landverhuizing Nederland

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken en uitgaven

Verslagen van de jaarvergadering(en ) (Zeist 1948-).

 

De vrouw in de Nederlandse samenleving (Den Haag 1956).

 

literatuur

Grever, Maria en Berteke Waaldijk, Feministische openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 (Amsterdam 1998).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nationale Vrouwenraad van Nederland

Periode archief

1899-1975

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

2,1 m.; 151 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Kloosterman, Annemarie, Inventaris van het archief van de nationale Vrouwenraad van Nederland, 1899-1975 (Amsterdam 1998) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 111

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen, verslagen van algemene en bestuursvergaderingen vóór 1945 (inv.nrs. 1-7)

 

- Agenda's en notulen van Algemene Vergaderingen; ledenraadsvergaderingen, jaarvergaderingen; vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het hoofdbestuur. 1947-1968. Met bijlagen, presentielijsten etc. (inv.nr. 8-9; 11-17; 20-22)*

 

- Jaarverslagen 1951, 1958-1975 (inv.nr. 25)*

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, circulaires, knipsels 1948-1963 (inv.nrs. 33-39; 40-41)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Contacten met het Nederlandse Vrouwen Comité, ingekomen stukken 1957-1965 (inv.nrs. 92-93)*

 

- Stukken betreffende het Migration Committee van de International Council of Women 1960 (1968) (inv.nr. 116)*

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en stukken betreffende de Commissie Internationale Betrekkingen 1966-1975 (inv.nr. 102)*

 

Ter signalering:

- Statuten(wijzigingen) en huishoudelijk reglement 1939-1956 (inv.nrs. 53-55)

 

- Ingekomen stukken betreffende de Nationale Vrouwenraad van Nederland, de Internationale Vrouwenraad (International Council of Women, ICW) en de internationale comités. 1949-1952; stukken van en betreffende de ICW 1955, 1960-1967; ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende en van de International Standing Committees en de ICW 1958-1966 (inv.nrs. 111-113)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Bijgewerkt 2013.

Titel Dossierbeschrijving Nationale Vrouwenraad van Nederland
Inventaristekst

- inv.nr. 8-9; 11-17; 20-22 Agenda's en notulen van Algemene Vergaderingen; ledenraadsvergaderingen, jaarvergaderingen; vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het hoofdbestuur 1947-1968

Conform inventarisomschrijving. De verslagen bevatten verwijzingen en personele samenstelling van Nederlandse afgevaardigden naar internationale comités, w.o. het Comité voor Migratie; tevens bevatten de gedrukte verslagen van de Algemene Vergaderingen uitgebreide rapportages van de internationale afgevaardigde naar het Comité voor Migratie en van de werkzaamheden door de Stichting Landverhuizing Nederland.

 

- inv.nr. 25 Jaarverslagen 1951, 1958-1975

Conform inventarisomschrijving. De jaarverslagen bevatten korte verwijzingen naar emigratie, bijv. kaderdagen 1958.

 

- inv.nrs. 33-39; 40-41 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, circulaires, knipsels 1948-1963

Conform inventarisomschrijving. De omslagen bevatten o.m. correspondentie met de aangesloten verenigingen, w.o. het Nederlandse Vrouwen Comité.

 

- inv.nrs. 92-93 Contacten met het Nederlandse Vrouwen Comité, ingekomen stukken 1957-1965

Bevat o.m. gestencilde notulen en jaarverslagen van het NVC en de emigratiecommissie van het NVC, bevat geen correspondentie.

 

- inv.nr. 116 Stukken betreffende het Migration Committee van de International Council of Women 1960 (1968)

Bevat vnl. gedrukte of gestencilde verslagen en questionnaires; m.n. inzake vluchtelingenhulp; enige proceedings van bijeenkomsten met rapportages van de deelnemende landen w.o. Nederland. Bevat vrijwel geen correspondentie.

 

- inv.nr. 102 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en stukken betreffende de Commissie Internationale Betrekkingen 1966-1975

De inhoud van het dossier valt buiten de onderzoeksperiode en heeft geen directe betrekking op het onderwerp emigratie.

Algemeen

Naam, varianten

Nationale Vrouwenraad; NVR

Organisatie en inrichting

De Nationale Vrouwenraad van Nederland werd opgericht na de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 om het contact dat voor en tijdens deze tentoonstelling was ontstaan tussen verenigingen met uiteenlopende doelstellingen te bestendigen. In 1975 fuseerde de Nationale Vrouwenraad met het Nederlandse Vrouwen Comité en de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening tot de Nederlandse Vrouwen Raad. Organisaties met rechtspersoonlijkheid in wier bestuur tenminste twee vrouwen zitting hadden konden zich aansluiten bij de Nationale Vrouwenraad. Het hoofdbestuur van de Nationale Vrouwenraad bestond uit tenminste negen afgevaardigden van de aangesloten organisaties. Het dagelijks bestuur werd gevormd door voorzittter, secretaris en penningmeester. Jaarlijks werd een algemene ledenvergadering gehouden. De Nationale Vrouwenraad kende plaatselijke raden.

 

De Nationale Vrouwenraad van Nederland was tot 1945 vertegenwoordigd in de Raad van Beheer van de Stichting Landverhuizing Nederland en na de oorlog in de Emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwencomité.

 

Tevens was de Nationale Vrouwenraad lid van de Internationale Vrouwenraad (International Council of Women) en vaardigde een vertegenwoordigster af naar het internationale Comité voor Emigratie en Immigratie (later Comité voor Migratie / Committee for Migration).

Vanaf 1950 was dit W. Evers-Dijkhuizen, voorzitster van de Emigratiecommissie van het NVC en in die hoedanigheid tevens afgevaardigde naar de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur.

Taak, activiteiten

De Nationale Vrouwenraad wilde een forum vormen voor gezamenlijke beraadslaging over datgene wat bevorderlijk was voor de belangen van volk, gezin en individuele mens. Deze doelstelling werd later veranderd in de bewustwording van de vrouw van haar medeverantwoordelijkheid in gezin en maatschappij. Hiertoe organiseerde de Nationale Vrouwenraad bijeenkomsten, lezingen en studiedagen en onderhield contacten met niet-aangesloten verenigingen en organisaties.

Voorloper

geen

Opvolger

Nederlandse Vrouwen Raad

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Nederlandse Vrouwen Comité

Stichting Landverhuizing Nederland

Literatuur

periodieken en uitgaven

Verslagen van de jaarvergadering(en ) (Zeist 1948-).

 

De vrouw in de Nederlandse samenleving (Den Haag 1956).

 

literatuur

Grever, Maria en Berteke Waaldijk, Feministische openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 (Amsterdam 1998).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nationale Vrouwenraad van Nederland

Periode archief

1899-1975

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

2,1 m.; 151 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Kloosterman, Annemarie, Inventaris van het archief van de nationale Vrouwenraad van Nederland, 1899-1975 (Amsterdam 1998) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 111

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen, verslagen van algemene en bestuursvergaderingen vóór 1945 (inv.nrs. 1-7)

 

- Agenda's en notulen van Algemene Vergaderingen; ledenraadsvergaderingen, jaarvergaderingen; vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het hoofdbestuur. 1947-1968. Met bijlagen, presentielijsten etc. (inv.nr. 8-9; 11-17; 20-22)*

 

- Jaarverslagen 1951, 1958-1975 (inv.nr. 25)*

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, circulaires, knipsels 1948-1963 (inv.nrs. 33-39; 40-41)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Contacten met het Nederlandse Vrouwen Comité, ingekomen stukken 1957-1965 (inv.nrs. 92-93)*

 

- Stukken betreffende het Migration Committee van de International Council of Women 1960 (1968) (inv.nr. 116)*

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en stukken betreffende de Commissie Internationale Betrekkingen 1966-1975 (inv.nr. 102)*

 

Ter signalering:

- Statuten(wijzigingen) en huishoudelijk reglement 1939-1956 (inv.nrs. 53-55)

 

- Ingekomen stukken betreffende de Nationale Vrouwenraad van Nederland, de Internationale Vrouwenraad (International Council of Women, ICW) en de internationale comités. 1949-1952; stukken van en betreffende de ICW 1955, 1960-1967; ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende en van de International Standing Committees en de ICW 1958-1966 (inv.nrs. 111-113)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Bijgewerkt 2013.


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nationale Vrouwenraad van Nederland

Periode archief

1899-1975

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

2,1 m.; 151 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Kloosterman, Annemarie, Inventaris van het archief van de nationale Vrouwenraad van Nederland, 1899-1975 (Amsterdam 1998) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 111

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen, verslagen van algemene en bestuursvergaderingen vóór 1945 (inv.nrs. 1-7)

 

- Agenda's en notulen van Algemene Vergaderingen; ledenraadsvergaderingen, jaarvergaderingen; vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het hoofdbestuur. 1947-1968. Met bijlagen, presentielijsten etc. (inv.nr. 8-9; 11-17; 20-22)*

 

- Jaarverslagen 1951, 1958-1975 (inv.nr. 25)*

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, circulaires, knipsels 1948-1963 (inv.nrs. 33-39; 40-41)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Contacten met het Nederlandse Vrouwen Comité, ingekomen stukken 1957-1965 (inv.nrs. 92-93)*

 

- Stukken betreffende het Migration Committee van de International Council of Women 1960 (1968) (inv.nr. 116)*

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en stukken betreffende de Commissie Internationale Betrekkingen 1966-1975 (inv.nr. 102)*

 

Ter signalering:

- Statuten(wijzigingen) en huishoudelijk reglement 1939-1956 (inv.nrs. 53-55)

 

- Ingekomen stukken betreffende de Nationale Vrouwenraad van Nederland, de Internationale Vrouwenraad (International Council of Women, ICW) en de internationale comités. 1949-1952; stukken van en betreffende de ICW 1955, 1960-1967; ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende en van de International Standing Committees en de ICW 1958-1966 (inv.nrs. 111-113)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Bijgewerkt 2013.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Nationale Vrouwenraad van Nederland
Inventaristekst

- inv.nr. 8-9; 11-17; 20-22 Agenda's en notulen van Algemene Vergaderingen; ledenraadsvergaderingen, jaarvergaderingen; vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het hoofdbestuur 1947-1968

Conform inventarisomschrijving. De verslagen bevatten verwijzingen en personele samenstelling van Nederlandse afgevaardigden naar internationale comités, w.o. het Comité voor Migratie; tevens bevatten de gedrukte verslagen van de Algemene Vergaderingen uitgebreide rapportages van de internationale afgevaardigde naar het Comité voor Migratie en van de werkzaamheden door de Stichting Landverhuizing Nederland.

 

- inv.nr. 25 Jaarverslagen 1951, 1958-1975

Conform inventarisomschrijving. De jaarverslagen bevatten korte verwijzingen naar emigratie, bijv. kaderdagen 1958.

 

- inv.nrs. 33-39; 40-41 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, circulaires, knipsels 1948-1963

Conform inventarisomschrijving. De omslagen bevatten o.m. correspondentie met de aangesloten verenigingen, w.o. het Nederlandse Vrouwen Comité.

 

- inv.nrs. 92-93 Contacten met het Nederlandse Vrouwen Comité, ingekomen stukken 1957-1965

Bevat o.m. gestencilde notulen en jaarverslagen van het NVC en de emigratiecommissie van het NVC, bevat geen correspondentie.

 

- inv.nr. 116 Stukken betreffende het Migration Committee van de International Council of Women 1960 (1968)

Bevat vnl. gedrukte of gestencilde verslagen en questionnaires; m.n. inzake vluchtelingenhulp; enige proceedings van bijeenkomsten met rapportages van de deelnemende landen w.o. Nederland. Bevat vrijwel geen correspondentie.

 

- inv.nr. 102 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en stukken betreffende de Commissie Internationale Betrekkingen 1966-1975

De inhoud van het dossier valt buiten de onderzoeksperiode en heeft geen directe betrekking op het onderwerp emigratie.