Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bossche Diocesane Bond

Naam archiefvormer Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bossche Diocesane Bond
Periode van bestaan 1945-1964
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Bossche Diocesane Bond van de Katholieke Arbeidersbeweging, BDB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging

 

De Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Den Bosch had een eigen Emigratiebureau. De algemene leiding beruste bij het dagelijks bestuur van de Bossche Diocesane Bond, dat hiervoor een bestuurder vrijstelde. De dagelijkse leiding beruste bij de zogenaamde Dienstleider voor de Emigratie, terzijde gestaan door een administratieve kracht en de aalmoezenier voor het emigratiewerk in Den Bosch (bron: KDC, NKV, inv.nr. 15035, jaarverslag 1952).

 

De vertegenwoordigers van (het emigratiebureau) van de Bossche Diocesane Bond zouden deelnemen in de Inter-Diocesane Emigratie Stichting van de bisdommen Breda en Den Bosch (IDES). Via deze bestuursvertegenwoordiging was het mogelijk dat een vertegenwoordiger van de Bossche Diocesane Bond zitting kreeg in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting.

 

Tevens nam de BDB deel aan besprekingen van het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden Noord-Brabant.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Bossche Diocesane Bond van de KAB had de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, sociaal-economische, financiële, culturele en sociaal-hygiënische belangen van katholieke arbeiders in het bisdom Breda tot taak.

 

Het Emigratiebureau van de BDB verzorgde algemene en individuele emigratievoorlichting; verzorgde voorbereidingscursussen en hielp bij de administratieve voorbereiding en dossiervorming bij emigratie van leden.

Voorloper

diocesane bond van het Rooms-Katholiek Werklieden Verbond, bisdom Den Bosch

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken en uitgaven

Credo Pugno. Maandschrift voor de Credo Pugno-Clubs van de Katholieke Arbeidersbeweging in het Bisdom Breda 1948-….. [Bevat v.a. 1950 een rubriek emigratie]

 

Lering en Leiding. Tijdschrift gewijd aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd 1926-1963. [Blad voor kaderleden van de Katholieke Arbeidersbeweging, verschijnt maandelijks, bevat v.a. 1952 met enige regelmaat artikelen over emigratie]

 

Ruim zicht. Het blad van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging 1952 (jrg. 1) -1976 (jrg. 25). [Voortzetting van Herstel , bevat v.a. 1952 met enige regelmaat artikelen over emigratie]

 

Verslag over de werkzaamheden van de Katholieke Emigratiebureaux in de Bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch (Tilburg 1956). [KDC-brochure, signatuur Tz c 5261]

 

Mauritsz, A.N.B.C., Verslag oriëntatiereis Canada van A.N.B.C. Mauritsz, dienstleider Emigratiebureau van de Bossche Diocesane Bond der K.A.B., 3 juni-21 juli 1954. [KDC-brochure, signatuur KDC Bf 1582]

 

 

 

literatuur

Peet, Jan, De KAB en het NKV in de maatschappelijke ontwikkeling van Nederland na 1945 ( Baarn 1995). [KDC Bronnen en Studies 25, met in de bijlagen gegevens over ledentallen, ook per bond, aangesloten vakbonden, diocesane bonden, aangesloten standsorganisaties, verbonden instellingen, leden van het Verbondsbestuur, lijst van namen van adviseurs en een beknopte chronologie, 355-409]

Doorgenomen archieven / series

a) collectie 112 Archief van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bossche Diocesane Bond 1893-1965

 

b) collectie 790 Archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Tilburg 1906-1981

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 16,5 m.; 1987 inv.nrs.

b) 2,75 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Plaatsingslijst van het archief van de Bossche Diocesane Bond van de Katholieke Arbeidersbeweging KAB (digitaal beschikbaar)

 

b) Plaatsingslijst van het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Tilburg 1906-1981

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) onbekend

 

b) Via het Regionaal Archief Tilburg valt te raadplegen (na schriftelijke aanvraag) onder de naam Archief van de Katholieke Arbeiders Beweging, afdeling Tilburg 1907-1979, toegangnr. 220 (omvang 26,75 m.). Hierin:

- Emigratieschool 1951-1952 (inv.nr. 38)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

112 Archief van de KAB, Bossche Diocesane Bond 1893-1965

- Persoonsdossiers emigranten (div. inv.nrs, ca. 1964 dossiers, zie inhoud overig)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

112 Archief van de KAB, Bossche Diocesane Bond 1893-1965

 

emigratieorganisaties

Interdiocesane Emigratie Stichting Den Bosch

- Stukken betreffende emigratie, correspondentie, informatie, jaarverslagen, nota, statuten Interdiocesane Emigratie-stichting 1949-1957 (inv.nr. 30)

- Verslagen vergaderingen, rapporten, circulaires 1953-1961 (inv.nr. 31)

- Notulen, verslagen, nota, financiële stukken 1963-1964 (inv.nr. 32)

- Inlichtingen betreffende emigratie 1952 (inv.nr. 635)

- Correspondentie diversen, krantenknipsels 1950-1952 (inv.nrs. 1319-1320)

- Correspondentie, circulaires, vragenlijsten 1952-1956 (inv.nrs. 1756-1757, 1759)

- Stukken betreffende emigratie 1955-1956 (inv.nrs. 1820-1822)

 

-Stukken betreffende Emigratie Kring Helmond, correspondentie, inlichtingenformulieren, subsidieaanvragen 1952-1954 (inv.nr. 1889)

 

- Stukken betreffende het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratie-aangelegenheden Noord-Brabant, correspondentie, convocaties en verslagen van de vergaderingen, brochure 'De Grote Trek'; correspondentie betreffende voorlichting emigranten 1950-1951 (inv.nrs. 1321-1324)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, correspondentie, rapporten etc. 1950-1951 (inv.nr. 1326)

 

emigranten

- Emigratieafvaartlijsten 1953-1955, 1955-1956 (inv.nrs. 1596-1597)

 

- Stukken betreffende emigratie van diverse personen en bestemmingen 1952 (inv.nrs. 261, 990-993, 1432, 1659)

 

- Stukken betreffende emigratie naar Australië, Brazilië, Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Rhodesia en Zuid-Rhodesië, Zuid-Amerika, onbekende bestemming*

 

 

790 Archief NKV, afdeling Tilburg 1906-1981

- Circulaire van M.A. Krens, directeur van de Interdiocesane Stichtingen voor Beroepskeuze en Emigratie, aan de bestuursleden over een extra bestuursvergadering 1963 (inv.nr. 94)

 

- Convocatie voor een vergadering van de Interdiocesane Emigratie Stichting (IDES) voor 12-10-1964 (inv.nr. 129).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Ter signalering: het KDC beheert eveneens het archief van J.C.A. Beers (kloosternaam: pater Fidentius van Beers, OFMCap) 1906-1997, pater bij de Bossche Diocesane Bond van de KAB (1954). Hierin:

- Stukken betreffende een emigrantennederzetting in de Braziliaanse staat Sao Paulo 'Fazenda Ribeiro' nabij Campinas 1950-1953 (1 stuk) (inv.nr. 10)

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bossche Diocesane Bond
Inventaristekst

(geen inv.nr.) Stukken betreffende emigratie naar Australië, Brazilië, Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Rhodesia en Zuid-Rhodesië, Zuid-Amerika, onbekende bestemming

Het betreft hier persoonsdossiers emigranten, die in de digitale inventaris (off-line KDC) onder de TAB 'basisverzamelbeschrijving' identificatie op naam en voorletters geeft. Door als trefwoord te kiezen emigratie [bestemmingsland] kunnen de personen per bestemmingsland worden gevonden. Het betreft ca. 1964 persoonsdossiers.

 

Voorbeeldbeschrijving

- inv.nr. 172 Emigratie naar Canada (A.J.M van den S. te Nuenen)

De omslag bevat een enveloppe met de volgende ingevulde documenten:

- Standaardvragenlijst Nederland (model 51) ten behoeve van emigratie 11-10-1955

- Aanmeldingskaartje dd. 13-10-1955

- Standaardinlichtingen betreffende de vakbekwaamheid (niet-agrarisch model 63; agrarisch model 62) w.o. diploma's en werkgevers 1955

- Aanvraagformulier voor toelating in Canada (nr. O.S. 8) in Nederlands en Engels

- minuut van brief van Emigratiebureau van de Bossche Diocesane Bond der K.A.B. aan Gemeentesecretarie, afdeling bevolking te Nuenen dd. 19-10-1955 voor verificatie gegevens

- Standaardbrief van Nederlandse Emigratiedienst dd. 20-12-1955 voor keuring van 7 personen (alle emigrerende gezinsleden van 11 jaar en ouder) en instructies om benodigde bescheiden mee te nemen (paspoorten, röntgenfoto's, getuigschriften, bewijs van lidmaatschap vakvereniging)

- minuut van brief aan aspirant-emigrant van het Emigratiebureau KAB Den Bosch dd. 29-12-1955 met vraag betreffende arbeidsverleden van oudste dochter; antwoord dd. 30-12-1955

- Brief van Nederlandse Emigratie Dienst dd. 17-1-1956 betreffende toezending reisbescheiden.

 

Op basis van autopsie van de inv.nrs. 170-171 Emigratie naar Canada en autopsie van de inv.nrs. 212-214 Emigratie naar Australië valt vast te stellen dat de dossiers daarnaast nog standaardformulieren kunnen bevatten ten behoeve van een 'Subsidie-Aanvraag met opgave van vermogen en inkomen' (model 57) inclusief 'Toelichting door aanvrager' (model 52) en dat de formulieren m.b.t. vakopleiding per land van bestemming verschillend zijn (Australië: Trade Pro Forma, model 66).

Algemeen

Naam, varianten

Bossche Diocesane Bond van de Katholieke Arbeidersbeweging, BDB

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging

 

De Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Den Bosch had een eigen Emigratiebureau. De algemene leiding beruste bij het dagelijks bestuur van de Bossche Diocesane Bond, dat hiervoor een bestuurder vrijstelde. De dagelijkse leiding beruste bij de zogenaamde Dienstleider voor de Emigratie, terzijde gestaan door een administratieve kracht en de aalmoezenier voor het emigratiewerk in Den Bosch (bron: KDC, NKV, inv.nr. 15035, jaarverslag 1952).

 

De vertegenwoordigers van (het emigratiebureau) van de Bossche Diocesane Bond zouden deelnemen in de Inter-Diocesane Emigratie Stichting van de bisdommen Breda en Den Bosch (IDES). Via deze bestuursvertegenwoordiging was het mogelijk dat een vertegenwoordiger van de Bossche Diocesane Bond zitting kreeg in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting.

 

Tevens nam de BDB deel aan besprekingen van het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden Noord-Brabant.

Taak, activiteiten

De Bossche Diocesane Bond van de KAB had de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, sociaal-economische, financiële, culturele en sociaal-hygiënische belangen van katholieke arbeiders in het bisdom Breda tot taak.

 

Het Emigratiebureau van de BDB verzorgde algemene en individuele emigratievoorlichting; verzorgde voorbereidingscursussen en hielp bij de administratieve voorbereiding en dossiervorming bij emigratie van leden.

Voorloper

diocesane bond van het Rooms-Katholiek Werklieden Verbond, bisdom Den Bosch

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

Literatuur

periodieken en uitgaven

Credo Pugno. Maandschrift voor de Credo Pugno-Clubs van de Katholieke Arbeidersbeweging in het Bisdom Breda 1948-….. [Bevat v.a. 1950 een rubriek emigratie]

 

Lering en Leiding. Tijdschrift gewijd aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd 1926-1963. [Blad voor kaderleden van de Katholieke Arbeidersbeweging, verschijnt maandelijks, bevat v.a. 1952 met enige regelmaat artikelen over emigratie]

 

Ruim zicht. Het blad van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging 1952 (jrg. 1) -1976 (jrg. 25). [Voortzetting van Herstel , bevat v.a. 1952 met enige regelmaat artikelen over emigratie]

 

Verslag over de werkzaamheden van de Katholieke Emigratiebureaux in de Bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch (Tilburg 1956). [KDC-brochure, signatuur Tz c 5261]

 

Mauritsz, A.N.B.C., Verslag oriëntatiereis Canada van A.N.B.C. Mauritsz, dienstleider Emigratiebureau van de Bossche Diocesane Bond der K.A.B., 3 juni-21 juli 1954. [KDC-brochure, signatuur KDC Bf 1582]

 

 

 

literatuur

Peet, Jan, De KAB en het NKV in de maatschappelijke ontwikkeling van Nederland na 1945 ( Baarn 1995). [KDC Bronnen en Studies 25, met in de bijlagen gegevens over ledentallen, ook per bond, aangesloten vakbonden, diocesane bonden, aangesloten standsorganisaties, verbonden instellingen, leden van het Verbondsbestuur, lijst van namen van adviseurs en een beknopte chronologie, 355-409]

Doorgenomen archieven / series

a) collectie 112 Archief van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bossche Diocesane Bond 1893-1965

 

b) collectie 790 Archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Tilburg 1906-1981

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 16,5 m.; 1987 inv.nrs.

b) 2,75 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Plaatsingslijst van het archief van de Bossche Diocesane Bond van de Katholieke Arbeidersbeweging KAB (digitaal beschikbaar)

 

b) Plaatsingslijst van het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Tilburg 1906-1981

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) onbekend

 

b) Via het Regionaal Archief Tilburg valt te raadplegen (na schriftelijke aanvraag) onder de naam Archief van de Katholieke Arbeiders Beweging, afdeling Tilburg 1907-1979, toegangnr. 220 (omvang 26,75 m.). Hierin:

- Emigratieschool 1951-1952 (inv.nr. 38)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

112 Archief van de KAB, Bossche Diocesane Bond 1893-1965

- Persoonsdossiers emigranten (div. inv.nrs, ca. 1964 dossiers, zie inhoud overig)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

112 Archief van de KAB, Bossche Diocesane Bond 1893-1965

 

emigratieorganisaties

Interdiocesane Emigratie Stichting Den Bosch

- Stukken betreffende emigratie, correspondentie, informatie, jaarverslagen, nota, statuten Interdiocesane Emigratie-stichting 1949-1957 (inv.nr. 30)

- Verslagen vergaderingen, rapporten, circulaires 1953-1961 (inv.nr. 31)

- Notulen, verslagen, nota, financiële stukken 1963-1964 (inv.nr. 32)

- Inlichtingen betreffende emigratie 1952 (inv.nr. 635)

- Correspondentie diversen, krantenknipsels 1950-1952 (inv.nrs. 1319-1320)

- Correspondentie, circulaires, vragenlijsten 1952-1956 (inv.nrs. 1756-1757, 1759)

- Stukken betreffende emigratie 1955-1956 (inv.nrs. 1820-1822)

 

-Stukken betreffende Emigratie Kring Helmond, correspondentie, inlichtingenformulieren, subsidieaanvragen 1952-1954 (inv.nr. 1889)

 

- Stukken betreffende het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratie-aangelegenheden Noord-Brabant, correspondentie, convocaties en verslagen van de vergaderingen, brochure 'De Grote Trek'; correspondentie betreffende voorlichting emigranten 1950-1951 (inv.nrs. 1321-1324)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, correspondentie, rapporten etc. 1950-1951 (inv.nr. 1326)

 

emigranten

- Emigratieafvaartlijsten 1953-1955, 1955-1956 (inv.nrs. 1596-1597)

 

- Stukken betreffende emigratie van diverse personen en bestemmingen 1952 (inv.nrs. 261, 990-993, 1432, 1659)

 

- Stukken betreffende emigratie naar Australië, Brazilië, Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Rhodesia en Zuid-Rhodesië, Zuid-Amerika, onbekende bestemming*

 

 

790 Archief NKV, afdeling Tilburg 1906-1981

- Circulaire van M.A. Krens, directeur van de Interdiocesane Stichtingen voor Beroepskeuze en Emigratie, aan de bestuursleden over een extra bestuursvergadering 1963 (inv.nr. 94)

 

- Convocatie voor een vergadering van de Interdiocesane Emigratie Stichting (IDES) voor 12-10-1964 (inv.nr. 129).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Ter signalering: het KDC beheert eveneens het archief van J.C.A. Beers (kloosternaam: pater Fidentius van Beers, OFMCap) 1906-1997, pater bij de Bossche Diocesane Bond van de KAB (1954). Hierin:

- Stukken betreffende een emigrantennederzetting in de Braziliaanse staat Sao Paulo 'Fazenda Ribeiro' nabij Campinas 1950-1953 (1 stuk) (inv.nr. 10)


Doorgenomen archieven / series

a) collectie 112 Archief van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bossche Diocesane Bond 1893-1965

 

b) collectie 790 Archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Tilburg 1906-1981

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 16,5 m.; 1987 inv.nrs.

b) 2,75 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Plaatsingslijst van het archief van de Bossche Diocesane Bond van de Katholieke Arbeidersbeweging KAB (digitaal beschikbaar)

 

b) Plaatsingslijst van het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Tilburg 1906-1981

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) onbekend

 

b) Via het Regionaal Archief Tilburg valt te raadplegen (na schriftelijke aanvraag) onder de naam Archief van de Katholieke Arbeiders Beweging, afdeling Tilburg 1907-1979, toegangnr. 220 (omvang 26,75 m.). Hierin:

- Emigratieschool 1951-1952 (inv.nr. 38)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

112 Archief van de KAB, Bossche Diocesane Bond 1893-1965

- Persoonsdossiers emigranten (div. inv.nrs, ca. 1964 dossiers, zie inhoud overig)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

112 Archief van de KAB, Bossche Diocesane Bond 1893-1965

 

emigratieorganisaties

Interdiocesane Emigratie Stichting Den Bosch

- Stukken betreffende emigratie, correspondentie, informatie, jaarverslagen, nota, statuten Interdiocesane Emigratie-stichting 1949-1957 (inv.nr. 30)

- Verslagen vergaderingen, rapporten, circulaires 1953-1961 (inv.nr. 31)

- Notulen, verslagen, nota, financiële stukken 1963-1964 (inv.nr. 32)

- Inlichtingen betreffende emigratie 1952 (inv.nr. 635)

- Correspondentie diversen, krantenknipsels 1950-1952 (inv.nrs. 1319-1320)

- Correspondentie, circulaires, vragenlijsten 1952-1956 (inv.nrs. 1756-1757, 1759)

- Stukken betreffende emigratie 1955-1956 (inv.nrs. 1820-1822)

 

-Stukken betreffende Emigratie Kring Helmond, correspondentie, inlichtingenformulieren, subsidieaanvragen 1952-1954 (inv.nr. 1889)

 

- Stukken betreffende het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratie-aangelegenheden Noord-Brabant, correspondentie, convocaties en verslagen van de vergaderingen, brochure 'De Grote Trek'; correspondentie betreffende voorlichting emigranten 1950-1951 (inv.nrs. 1321-1324)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratie Stichting, correspondentie, rapporten etc. 1950-1951 (inv.nr. 1326)

 

emigranten

- Emigratieafvaartlijsten 1953-1955, 1955-1956 (inv.nrs. 1596-1597)

 

- Stukken betreffende emigratie van diverse personen en bestemmingen 1952 (inv.nrs. 261, 990-993, 1432, 1659)

 

- Stukken betreffende emigratie naar Australië, Brazilië, Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Rhodesia en Zuid-Rhodesië, Zuid-Amerika, onbekende bestemming*

 

 

790 Archief NKV, afdeling Tilburg 1906-1981

- Circulaire van M.A. Krens, directeur van de Interdiocesane Stichtingen voor Beroepskeuze en Emigratie, aan de bestuursleden over een extra bestuursvergadering 1963 (inv.nr. 94)

 

- Convocatie voor een vergadering van de Interdiocesane Emigratie Stichting (IDES) voor 12-10-1964 (inv.nr. 129).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Ter signalering: het KDC beheert eveneens het archief van J.C.A. Beers (kloosternaam: pater Fidentius van Beers, OFMCap) 1906-1997, pater bij de Bossche Diocesane Bond van de KAB (1954). Hierin:

- Stukken betreffende een emigrantennederzetting in de Braziliaanse staat Sao Paulo 'Fazenda Ribeiro' nabij Campinas 1950-1953 (1 stuk) (inv.nr. 10)


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bossche Diocesane Bond
Inventaristekst

(geen inv.nr.) Stukken betreffende emigratie naar Australië, Brazilië, Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Rhodesia en Zuid-Rhodesië, Zuid-Amerika, onbekende bestemming

Het betreft hier persoonsdossiers emigranten, die in de digitale inventaris (off-line KDC) onder de TAB 'basisverzamelbeschrijving' identificatie op naam en voorletters geeft. Door als trefwoord te kiezen emigratie [bestemmingsland] kunnen de personen per bestemmingsland worden gevonden. Het betreft ca. 1964 persoonsdossiers.

 

Voorbeeldbeschrijving

- inv.nr. 172 Emigratie naar Canada (A.J.M van den S. te Nuenen)

De omslag bevat een enveloppe met de volgende ingevulde documenten:

- Standaardvragenlijst Nederland (model 51) ten behoeve van emigratie 11-10-1955

- Aanmeldingskaartje dd. 13-10-1955

- Standaardinlichtingen betreffende de vakbekwaamheid (niet-agrarisch model 63; agrarisch model 62) w.o. diploma's en werkgevers 1955

- Aanvraagformulier voor toelating in Canada (nr. O.S. 8) in Nederlands en Engels

- minuut van brief van Emigratiebureau van de Bossche Diocesane Bond der K.A.B. aan Gemeentesecretarie, afdeling bevolking te Nuenen dd. 19-10-1955 voor verificatie gegevens

- Standaardbrief van Nederlandse Emigratiedienst dd. 20-12-1955 voor keuring van 7 personen (alle emigrerende gezinsleden van 11 jaar en ouder) en instructies om benodigde bescheiden mee te nemen (paspoorten, röntgenfoto's, getuigschriften, bewijs van lidmaatschap vakvereniging)

- minuut van brief aan aspirant-emigrant van het Emigratiebureau KAB Den Bosch dd. 29-12-1955 met vraag betreffende arbeidsverleden van oudste dochter; antwoord dd. 30-12-1955

- Brief van Nederlandse Emigratie Dienst dd. 17-1-1956 betreffende toezending reisbescheiden.

 

Op basis van autopsie van de inv.nrs. 170-171 Emigratie naar Canada en autopsie van de inv.nrs. 212-214 Emigratie naar Australië valt vast te stellen dat de dossiers daarnaast nog standaardformulieren kunnen bevatten ten behoeve van een 'Subsidie-Aanvraag met opgave van vermogen en inkomen' (model 57) inclusief 'Toelichting door aanvrager' (model 52) en dat de formulieren m.b.t. vakopleiding per land van bestemming verschillend zijn (Australië: Trade Pro Forma, model 66).