Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (en taakopvolger)

Naam archiefvormer Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (en taakopvolger)
Periode van bestaan 1945-1964 (1976)
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Katholieke Arbeidersbeweging; K.A.B.; KAB; Nederlands Katholiek Vakverbond; N.K.V.; NKV

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In november 1945 kwam de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging voort uit het in januari 1925 opgerichte R.K. Werkliedenverbond in Nederland (RKWV). Evenals bij de RKWV maakten zowel de diocesane standsorganisaties als rooms-katholieke vakbonden deel uit van de Katholieke Arbeidersbeweging. De Katholieke Arbeiders Vrouwen (KAV) en de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) vormden aanvankelijk organisatorisch een onderdeel van de Katholieke Arbeidersbeweging.

 

De KAB kende een gecompliceerde organisatiestructuur:

In de periode 1945-1949 waren de beleidsbepalende organen:

- verbondsvergadering

- verbondsbestuur

- dagelijks bestuur

in de periode 1949-1963 waren dat:

- verbondscongres (geen wetgevende bevoegdheid)

- verbondsraad (hoogste wetgevende bevoegdheid)

- verbondsbestuur

- dagelijks bestuur

In de periode 1946-1953 waren er daarnaast een Sociaal-Economische Raad I en II; van1953-1958 was er nog een Sociaal-Economische Raad. In 1958 werd deze opgeheven. Daarnaast functioneerde een economische adviesdienst, die in 1957 werd omgezet in het Wetenschappelijk Adviesbureau.

 

In het KAB-verbondsbestuur waren vakbonden en diocesane standsorganisaties elk met vijf afgevaardigden vertegenwoordigd. Daarnaast zaten er nog acht afgevaardigden van de diverse raden en een (stijgend) aantal betaalde bestuurders in het verbondsbestuur. Anders dan het Christelijk Nationaal Vakverbond en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen kende het Nederlands Katholiek Vakverbond op lokaal niveau geen besturenbonden.

 

In 1964 werd de Katholieke Arbeidersbeweging gereorganiseerd en hernoemd tot Nederlands Katholiek Vakverbond. De diocesane bonden en de raden werden opgeheven. Vanaf ca. 1967 groeiden de drie grote vakcentrales naar elkaar toe; op 1 januari 1976 vormden NVV en NKV een federatie, de FNV, terwijl het CNV zelfstandig verder ging.

 

 

De Katholieke Arbeidersbeweging was betrokken bij de oprichting van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en vaardigde twee personen af naar het bestuur. Op grond van het lidmaatschap van de KCES was het mogelijk dat vertegenwoordigers van de KAB zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De KAB was via de KCES vertegenwoordigd in zowel de Raad voor de Emigratie als het Emigratiebestuur.

 

Na een besluit van de verbondsraadvergadering van 17-18 april 1950 begon de KAB met de opbouw van een eigen emigratieapparaat. Op het bureau van het Verbondsbestuur te Utrecht was de 'afdeling emigratie' ook aangeduid als 'emigratiedienst van de KAB' gevestigd. De dienst werd bemand door de vertegenwoordiger(s) in het bestuur van de KCES. Daarnaast verzorgden de diocesane standsorganisaties van de KAB vooral de uitvoerende kanten voor hun leden. Dit waren de Bossche Diocesane Bond van de Katholieke Arbeidersbeweging; de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht en de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Breda; bisdom Haarlem; bisdom Groningen, bisdom Roermond en bisdom Rotterdam.

 

voorzitters:

1917-1952 A.C. de Bruijn

1952-1963 J.A. Middelhuis

1964-1973 P.J.J. Mertens

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging was, evenals zijn voorganger het RKWV en opvolger het Nederlands Katholiek Vakverbond, de landelijke organisatie van de katholieke arbeidersbeweging. In het algemeen was het doel de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, sociaal-economische, financiële, culturele en sociaalhygiënische belangen van alle katholieke arbeiders, vrouwen en meisjes en arbeidersjeugd, en hun 'zedelijke verheffing'.

 

De emigratiedienst van de KAB te Utrecht vormde de schakel tussen de beleidsmatige en de uitvoerende kanten van emigratiewerkzaamheden van de KAB.

 

De diocesane bonden van de KAB verzorgden algemene emigratievoorlichting in het bisdom, individuele emigratievoorlichting, ze organiseerden voorbereidingscursussen voor leden en verzorgden de dossiervorming van aspirant-emigranten.

Voorloper

Rooms-Katholiek Werklieden Verbond

Opvolger

Nederlands Katholiek Vakverbond

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting van de Arbeid

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Verslag van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging betrekking hebbende op de werkzaamheden gedurende de jaren .... 1948-1958. [Ook onder de titel: KAB-verslag]

 

De kleine gids van de grote K.A.B. ten dienste van de plaatselijke bestuurders en propagandisten (Utrecht 1953, 2e druk).

 

Herstel. Orgaan van het RKWV en de KAB jrg. 18 (1937) - 29 (1952).

[Voortgezet als Ruim Zicht. Kaderblad van de KAB en het NKV

1 (1952/53) - 25 (1976), bevat na 1950 voorlichtingsartikelen over emigratie]

 

 

literatuur

Terugblikken bij het vooruitzien. De Katholieke Arbeiders Beweging in herinneringen en beschouwingen. Een liber amicorum voor KAB/NKV (Baarn 1981).

 

Bank, Jan e.a., Katholieke arbeidersbeweging. I. Studies over KAB en NKV in de economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945 (Baarn 1995). [Met in een bijlage overzichten van bonden, instellingen, personen en gebeurtenissen, 345-410]

 

Peet, Jan, De KAB en het NKV in de maatschappelijke ontwikkeling van Nederland na 1945 ( Baarn 1995). [KDC Bronnen en Studies 25, met in de bijlagen gegevens over ledentallen, ook per bond, aangesloten vakbonden, diocesane bonden, aangesloten standsorganisaties, verbonden instellingen, leden van het Verbondsbestuur, lijst van namen van adviseurs en een beknopte chronologie, 355-409]

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond

 

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bossche Diocesane Bond

 

Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda

 

Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond

 

Katholieke Arbeiders Jeugd

Periode archief

ca. 1919-1980 (1992)

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van dit archief is toestemming van de FNV (de rechtsopvolger van het NKV) vereist. Aanvraag via de archivaris van het Katholiek Documentatiecentrum.

Omvang; inventarisnummers

ca. 360 meter; ca. 38.000 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

Het archief heeft op het KDC enige bewerking ondergaan waardoor de omvang is teruggebracht van ca. 470 tot ca. 360 meter.

Toegang(en)

Plaatsingslijst z.j. zonder inleiding. Deze bestaat uit een deel met z.g. 'kerndocumenten' (voornamelijk notulen, besluitenlijsten, agenda's van bestuurscolleges en commissies) en uit 7 delen plaatsingslijst. De in de zeven, oudere lijsten vermelde notulen, verslagen e.d. zijn door het KDC overgeheveld naar de 'kerndocumenten' en onder dat toegangsnummer opvraagbaar.

Kenmerk toegang

collectie 370

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

In het archief van P.J.J. Mertens bevinden zich enige bescheiden uit de jaren 1953-1958 (inv. nr. 2756).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief van Nederlands Katholiek Vakverbond vormt samen met dat van het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond en de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging een geheel.

Seriële bescheiden

organisatie algemeen

- Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de Sociaal-Economische Raad Afdeling I van de KAB 1947 (inv.nrs. 37769-37774)

 

- Bijlagen bij vergaderingen van het dagelijks bestuur van de KAB 1963 (inv.nrs. 36942-36970)

- Bijlagen bij vergaderingen van het verbondsbestuur van de KAB 1949 (inv.nr. 35736)

- Bijlagen bij vergaderingen van het dagelijks bestuur van de KAB 1954 (inv.nrs. 36660-36694)

 

- Register van bijlagen bij de vergaderingen van het verbondsbestuur en het dagelijks bestuur 1958-1961 (inv.nr. 25406)

 

- Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de KAB in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1957-1966 (inv.nr. 24555)

 

- Stukken van/over; correspondentie van/over; notulen van de Raad van Vakcentralen 1946-1952(inv.nrs. 169-195)

 

NB: notulen van de diverse emigratieorganisaties zijn vermeld bij inhoud overig.

Statistische gegevens

- Overzichten van de Katholieke Centrale Emigratiestichting houdende het aantal Nederlandse emigranten 1964 (inv.nr. 28544)

 

- Maandoverzichten van de KCES houdende aanmeldingen van personen die willen emigreren en van personen die al geëmigreerd zijn 1965-1969 (inv.nrs. 9259-9263)

 

- Staten houdende aanmeldingen van emigranten bij de katholieke bureaus, uitgesplitst naar diverse landen 1955-1957 (inv.nr. 14596)

 

- Maandoverzichten van naar het buitenland uitgezonden arbeidskrachten en/of emigranten 1966-1967 (inv.nr. 6662)

Inhoud overig

- Stukken betreffende door de KAB ingestelde commissies en instellingen 1946-1950 (inv.nrs. 118-119)

 

- Stukken betreffende de Utrechtse Diocesane Werkliedenbond 1945-1951 (inv.nrs. 312-317)

- Stukken betreffende de Haarlemse Diocesane Bond 1945-1950, 1953 (inv.nrs. 318-321)

- Stukken betreffende de Limburgse Diocesane Bond 1950-1951 (inv.nr. 322)

 

emigratie algemeen

- Verslag van een vergadering met de voorzitters van de aangesloten bonden over de emigratie 1951 (inv.nr. 329)*

- Stukken betreffende de Diocesane Emigratie Stichtingen 1955, 1957, z.j. (inv. nr. 14592)*

- Stukken betreffende de Diocesane Emigratie Diensten 1952-1955; 1960; z.j. (inv.nr. 9223; 15035)*

- Correspondentie met de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie, de Nederlandse Emigratiedienst, de Katholieke Centrale Emigratiestichting, het Emigratiebestuur en de Raad voor de Emigratie 1961-1964 (inv.nr. 28898)

 

Commissaris voor de Emigratie

- Redevoering van mr.ir. B.W. Haveman, Commissaris voor de emigratie, over de emigratie naar Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de VS, uitgesproken op 7 juni 1956 (inv.nr. 14599).

- Nieuwjaarsrede Haveman 1959 (inv.nr. 16380)

- Verslag van het bezoek van T.J.J.A. Beumer, waarnemend

Commissaris voor de emigratie, aan Canada 1963 (inv.nr. 28120)

 

emigratieattachés

- Maandrapporten van de bureaus van de emigratieattachés te

Ottawa, Pretoria, Rhodesië, Nyasaland en Wellington 1962-1963 (inv.nr. 31816)

 

Emigratiebestuur

- Agenda's voor en bijlagen behorende bij de vergaderingen van het Emigratiebestuur 1963-1964 (inv.nrs. 28511-28512; 28595)

- Stukken betreffende het Emigratiebestuur 1964, 1966-1967 (inv.nr. 6484; 9217)

- Stukken betreffende vergaderingen van het Emigratiebestuur 1965-1966 (inv.nrs. 9225-9226), 1967 (inv.nr. 9264)

- Stukken betreffende vergaderingen van de commissie voor Financiële en Organisatorische Aangelegenheden van het Emigratiebestuur 1966 (inv.nr. 9227)

- Rapport van T. Cnossen uitgebracht aan het Emigratiebestuur inzake zijn oriëntatiereis naar de VS in verband met het Pastore-Walter-quotum 1961 (inv.nr. 16381)

 

Katholieke Arbeiders Jeugd

- Stukken betreffende emigratie- en missiewerk van de KAJ 1954 (inv.nr. 1921)*

- Verslag over de migratie van jonge arbeiders verzorgd door de migratiedienst van de KAJ., z.j. (inv.nr. 1941)

- Verslag van de activiteiten van de Migratiedienst van de KAJ te Amsterdam in 1953/1954, 1954 (inv.nr. 18274)

 

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

- Correspondentie KAB/NKV van en met de KCES 1955-1957, 1959-1960, 1962 (inv.nr. 9233); 1963 (inv.nr. 9238)

- Brieven van de KCES aan het secretariaat van de Adviescommissie 1963 (inv.nr. 31812)

- Statuten van de Katholieke Centrale Emigratiestichting (KCES) z.j. (inv.nr. 717)

- Stukken betreffende vergaderingen van het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES) 1952 (inv.nr. 15626); 1955-1957 (inv.nrs. 14593-14595; 15033-15034); 1958-1959 (inv.nrs. 15623-15625)

- Convocaties met agenda's en bijlagen behorende bij de bestuursvergaderingen KCES 1962 (inv.nr. 31279); 1963 (inv.nr. 28513); 1964 (inv.nr. 28543); 1965-1969, 1971 (inv.nrs. 9242-9247; 9253-9258)

- Notulen van het bestuur van de KCES 1965-1968, 1970-1971 (inv.nrs. 9248-9252)

- Convocatie voor een vergadering van het directorium van de KCES 1965 (inv.nr. 9241)

- Agenda's voor en bijlagen behorende bij de vergaderingen van het hoofdbestuur van de KCES en de vergadering van de KCES betreffende de coördinatie van activiteiten ten behoeve van ontwikkelingslanden 1963 (inv.nr. 31814)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Centrale 1950-1952 (inv.nr. 644)*; 1953 (inv.nr. 1837; 14537); 1955-1957 (inv.nr. 14597); 1957-1959 (inv.nr. 15627); 1960-1961 (inv.nr. 16374)*; 1961-1962 (inv.nr. 31284); 1963 (inv.nr. 31817); 1964 (inv.nr. 28546)

 

- Brieven van J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratiestichting aan diverse personen en instellingen (inv.nr. 31280)

- Brieven van J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratiestichting, aan T.J. Loerakker over diverse bestuurszaken 1961 (inv.nr. 31281); 1963 (inv.nr. 28514); 1963-1964 (inv.nr. 28545; inv.nr. 31813); over de vergadering van de werkgroep Landen in Ontwikkeling 1963 (inv.nr. 31743)

- Brief van J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES), aan P.J.M. Aalberse over de toezending van de nota betreffende 'enige aspecten die voortvloeien uit onze bevolkingsgroei' 1959 (inv.nr.31795)

 

- Circulaires van de Katholieke Centrale Emigratiestichting aan

de leden van zijn bestuur, dagelijks bestuur en commissie 1962 (inv.nrs. 31282-31283); 1963 (inv.nr. 31811); 1965 (inv.nr. (inv.nr. 9240)

- Circulaires van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting aan de leden van zijn bestuur en aan de diocesane besturen van de KVG en KAV 1962 (inv.nr. 31247)

- Brieven van de KCES aan het secretariaat van de Adviescommissie 1963 (inv.nr. 31812)

 

- Stukken betreffende de Commissie van de Katholieke Centrale Emigratiestichting 1962 (inv.nr. 28515)*

 

- Stukken betreffende een oriëntatiereis van drs. J.F. van Campen, directeur van de KCES, naar Canada en de Verenigde Staten van Amerika (VS) 1956 (inv.nr. 14598)

 

Katholieke Emigratie Stichting

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratiestichting, de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie en de Internationale Katholieke Migratiecommissie 1960 (inv.nr. 28813)*

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1966, 1972, (inv.nr. 19518)

- Brief van de Katholieke Emigratie Stichting (KES) aan T.J. Loerakker, voorzitter van de KES, over het rapport betreffende de Intra Europese Migratie 1963 (inv.nr. 28119)

 

Nederlands Emigratie Fonds

- Werkplan van het Nederlands Emigratie Fonds betreffende de versterking van Nederlandse activiteiten in de immigratielanden 1959 (inv.nr. 15628) en oproep om steun 1959 (inv.nr. 9236)

 

Nederlandse Emigratie Dienst

- Stukken betreffende de Emigratiedienst 1953 (inv.nr. 2120)

- Stukken betreffende de vergaderingen van de Emigratiedienst 1964 (inv.nr. 28596)

 

Nederlandse Vrouwen Comité

- Jaarverslagen van de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité over 1954/1955-1957/1958 en 1959-1960, 1955-1958, 1960-1961 (inv.nr. 15031; 16382)

 

Raad voor de Emigratie

- Stukken betreffende de Raad voor de Emigratie 1953-1954 (inv.nrs. 1835-1836; 3177); 1955 (inv.nr. 14536); 1955-1957, 1961-1963, 1965 (inv.nr. 9232); 1964-1965 (inv.nrs. 7299) en vergaderingen voor de Raad voor de Emigratie (agenda's notulen, bijlagen verslagen) 1954-1956 (inv.nrs. 14533-14535); 1956-1957 (inv.nr. 15029); 1959 (inv.nr. 15622); 1959-1961 (inv.nrs. 16378-16379); 1964-1965 (inv.nr. 9228); 1964 (inv.nr. 28592-28593)

 

- Rapport van de commissie Integratie van de Raad voor de Emigratie betreffende de integratie van de Nederlandse emigranten in de samenleving van het ontvangende land 1957 (inv.nr. 15030)

 

- Stukken (van diverse werkgroepen) commissie emigratiebeleid 1960-1961 (inv.nr. 16375-16377)*

 

- Brief van J.F. van Campen, lid van het bestuur van de Raad voor Emigratie, aan T.J. Loerakker over een te organiseren bijeenkomst van de katholieke leden 1964 (inv.nr. 28594)

 

Katholieke Vereniging van ouders en familieleden van geëmigreerden

- Brieven van de KCES en de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden aan T.J. Loerakker 1963 (inv.nr. 31813)

 

Intergovernmental Committee for European Migration

- Stukken betreffende het Intergovernmental Committee for European Migration. Geordend op stuknummer 1955 (inv.nrs. 14122-14125)

 

Internationaal Christelijk Vakverbond

- Stukken betreffende de commissie voor de Migratie van het Internationaal Christelijk Vakverbond (ICV) 1955-1957 (inv.nrs. 14588; 14891-14894)*

- Stukken betreffende overleg van het ICV over migrerende werknemers 1962-1963 (inv.nr. 27736)

 

sociale zekerheid migrerende werknemers

- Stukken betreffende de sociale zekerheid voor migrerende werknemers, 1958-1961, 1964, 1966-1967, 1970-1972 (inv.nr. 26849; 28103)

 

Diversen

- Artikelen over emigratiebeleid 1949, 1951-1952, 1961, 1965-1967, 1969-1972 (inv.nr. 17280)

- Verhandeling over emigratie 1959 (inv.nr. 9224)

- Verhandeling van (onbekend) over de reacties van aangesloten bonden op een voorstel van het verbondsbestuur betreffende de rechten van geremigreerde leden [ca. 1954] (inv.nr. 18301)

- Brief van N.J. Colenberg over het [NKV-]lidmaatschap van gerepatrieerde emigranten (inv.nr. 2856)

- Brieven van de Katholieke Stichting Buitenlandse [ Binnenlandse ?] Migratie. Met bijlagen 1963 (inv.nr. 31721).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) In deze beschrijving zijn de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging en het Nederlands Katholiek Vakverbond als één archiefvormer beschreven

 

2) De inv.nrs. betreffende emigratie die dateren van na de onderzoeksperiode zijn NIET in deze beschrijving vermeld (betreffende: KCES; Emigratiebestuur; Katholieke Emigratie Stichting, Nederlandse Emigratiedienst)

 

3) De inventarissen van de archieven van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Aartsbisdom Utrecht (omvang: 10 m., 244 inv.nrs.) en het bisdom Haarlem (omvang 0,37 m.) bevatten geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie en zijn niet apart beschreven.

Ter signalering: KDC, Nijmegen, Afdelingsarchief NKV, afdeling Soest 1938-1972 (omvang 0,37 m.). Hierin:

- circulaires van de Emigratiestichting en de Utrechtse diocesane bond van de KAB 1958-1959.

 

4) Appreciatie: het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond is beter ontsloten dan dat van de beide andere grote vakcentrales. Het is een spiegel van de naoorlogse overlegeconomie en op basis van de plaatsingslijst valt al op te maken hoe organisaties op tal van terreinen met elkaar waren verstrengeld en talloze zaken in evenzovele vergaderingen werden besproken en afgestemd.

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging / Nederlands Katholiek Vakverbond
Inventaristekst

emigratie algemeen

- inv.nr. 329 Verslag van een vergadering met de voorzitters van de aangesloten bonden over de emigratie 1951

Bevat een stuk, met daarin de principiële discussie over de vraag welke rol de bonden zelf in emigratiewerkzaamheden ten aanzien van hun leden willen spelen, naar aanleiding van een in het DB besproken nota van de KCES.

 

- inv. nr. 14592 Stukken betreffende de Diocesane Emigratie Stichtingen 1955, 1957, z.j.

De omslag bevat m.n. 'losse' stukken, o.m.:

- Katholieke Emigratie Stichting Haarlem: statuten

- Katholieke Limburgse Emigratie Stichting: varia 1957

- Aartsdiocesane Emigratie Stichting: lijsten met namen van contactpersonen en vrouwelijke voorlichters/adviseurs; lijsten met aanmeldingen van katholieke aspirant-emigranten, die zich aanmeldden bij de Gewestelijke Arbeidsbureau's 1956-1957)

 

- inv.nrs. 9223; 15035 Stukken betreffende de Diocesane Emigratie Diensten.1952-1955; 1960; z.j.

- inv.nr. 9223 bevat o.m. inkomende correspondentie van aangesloten bonden bij het Verbondsbestuur; van de in 1953 opgerichte Interdiocesane Emigratie Stichting voor de Bisdommen Breda en Den Bosch en minuten van uitgaande correspondentie; jaarverslagen 1950-1952 en 1954 van het Emigratiebureau van de Katholieke Arbeidersbeweging Bisdom Breda. De jaarverslagen geven op lokaal niveau inzicht in de gegeven voorlichting en de bezoekfrequentie van de voorlichtingsavonden

- inv.nr. 15035 bevat o.m. jaarverslagen 1952-1953 van de Emigratiebureau's van de Katholieke Arbeidersbeweging Bisdom Breda en van de Bossche Diocesane Bond der KAB; afschriften van correspondentie van het Diocesaan Emigratie-Contactorgaan, bisdom Breda, (concept)statuten van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting; de Diocesane Emigratie Stichting (ook wel Katholieke Emigratie Stichting), bisdom Haarlem, de Interdiocesane Emigratie-Stichting voor de Bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda en de Rooms-katholieke Diocesane Emigratiestichting in het Aartsbisdom Utrecht (ook wel Aartsdiocesane Emigratie Stichting)

 

 

Katholieke Arbeiders Jeugd

- inv.nr. 1921 Stukken betreffende emigratie- en missiewerk van de KAJ 1954

Het dossier bevat m.n. reisverslagen ten behoeve van een studiedag KAJ maart 1954. De reisverslagen behandelen m.n. missie en geen emigratie.

 

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

- inv.nr. 644 Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Centrale 1950-1952

Het betreft een dossier, samengesteld door de vertegenwoordigers van de KAB in het KCES-bestuur J.A.G. Alders en J.W. van den Akker. Het bevat o.m. inkomende correspondentie van aangesloten bonden en particulieren met vragen om inlichtingen betreffende emigratie naar diverse bestemmingslanden; inkomende correspondentie van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en minuten van uitgaande correspondentie; circulaires en documentatie betreffende emigratie van de Stichting Landverhuizing Nederland; circulaires betreffende de (organisatie van de katholieke) emigratie van de KCES en het Centrum Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging; evenals enige documentatie (emigratiebulletins 'De Emigrant'; krantenknipsels).

 

- inv.nr. 16374 Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Centrale 1960-1961

Het betreft een dossier, samengesteld door Th. Loerakker, KAB-lid Dagelijks Bestuur KCES. Het bevat o.m. correspondentie van J. van Campen, directeur KCES betreffende uitvoeringskwesties met betrekking tot emigratie van Nederlanders en eventuele werkzaamheden van de KCES op gebied van buitenlandse (Italiaanse en Spaanse) werknemers in Nederland en correspondentie, Kamerstukken, studies betreffende het nationale emigratiebeleid.

 

- inv.nr. 28515 Stukken betreffende de Commissie van de Katholieke Centrale Emigratiestichting 1962

Het betreft het 'ledendossier' van Th. Loerakker, KAB- lid Dagelijks Bestuur KCES met vergaderstukken, concepten van subcommissies, correspondentie tussen commissieleden en eindadvies van de KCES-commissie, ingesteld op 27-12-1961 ten behoeve van een (eventuele) herstructurering van de katholieke emigratieorganisatie. De commissie werd ingesteld n.a.v. herziening van het Nederlandse emigratiebeleid, naar aanleiding van een advies van de Raad voor de Emigratie in 1961 (zie inv.nrs. 16375-16377).

 

Katholieke Emigratie Stichting

inv.nr. 28813 Stukken betreffende de Katholieke Emigratiestichting, de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie en de Internationale Katholieke Migratiecommissie 1960

De omslag bevat o.m. inkomende correspondentie bij het verbondsbestuur van de directeur van de KCES en de op 28-10-1959 op last van de KCES opgerichte Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie J.F. van Campen aan de vertegenwoordigers in beide Stichtingen van de KAB (Th. Loerakker en J.A.G. Alders). In 1961 werd de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie hernoemd tot Katholieke Migratie Stichting en hield zich o.m. bezig met de intra-Europese migratie.

Daarnaast bevat de omslag de eindversie van Commissie van de Katholieke Centrale Emigratiestichting 1962 (zie inv.nr. 28815) dd. 20-02-1963 en de reactie van het Dagelijks Bestuur van de KAB (14-01-1963, 25-03-1963).

 

Raad voor de Emigratie

- inv.nr. 16375-16377 Stukken (van diverse werkgroepen) commissie emigratiebeleid 1960-1961

Dossier, samengesteld door Th. J. Loerakker als lid van de adviescommissie van de Raad voor de Emigratie betreffende het emigratiebeleid 1961:

- inv.nr. 16375-167376 bevatten opdracht en verslagen (met marginalia) van werkgroep IV van de Raad voor de Emigratie, die moest adviseren over het emigratiebeleid (1961) (notulen 23-12-1960 vermelden abusievelijk werkgroep III)

- inv.nr. 16377 bevat het ontwerpadvies en verslagen van plenaire vergaderingen 1961

 

Internationaal Christelijk Vakverbond

- inv.nrs. 14588; 14891-14894 Stukken betreffende de commissie voor de Migratie van het Internationaal Christelijk Vakverbond (ICV) 1955-1957

- inv.nrs. 14588 en 14894 bevatten het 'ledendossier' van Th. J. Loerakker (als vertegenwoordiger van de KAB in de migratiecommissie van het ICV) met afschriften van convocaties en resoluties van het ICV; hierin o.m. aandacht voor Intergovernmental Committee for European Migration ICEM

- inv.nrs. 14891-14893 bevatten ICEM-verslagen van de zittingen in 1956-1957.

Algemeen

Naam, varianten

Katholieke Arbeidersbeweging; K.A.B.; KAB; Nederlands Katholiek Vakverbond; N.K.V.; NKV

Organisatie en inrichting

In november 1945 kwam de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging voort uit het in januari 1925 opgerichte R.K. Werkliedenverbond in Nederland (RKWV). Evenals bij de RKWV maakten zowel de diocesane standsorganisaties als rooms-katholieke vakbonden deel uit van de Katholieke Arbeidersbeweging. De Katholieke Arbeiders Vrouwen (KAV) en de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) vormden aanvankelijk organisatorisch een onderdeel van de Katholieke Arbeidersbeweging.

 

De KAB kende een gecompliceerde organisatiestructuur:

In de periode 1945-1949 waren de beleidsbepalende organen:

- verbondsvergadering

- verbondsbestuur

- dagelijks bestuur

in de periode 1949-1963 waren dat:

- verbondscongres (geen wetgevende bevoegdheid)

- verbondsraad (hoogste wetgevende bevoegdheid)

- verbondsbestuur

- dagelijks bestuur

In de periode 1946-1953 waren er daarnaast een Sociaal-Economische Raad I en II; van1953-1958 was er nog een Sociaal-Economische Raad. In 1958 werd deze opgeheven. Daarnaast functioneerde een economische adviesdienst, die in 1957 werd omgezet in het Wetenschappelijk Adviesbureau.

 

In het KAB-verbondsbestuur waren vakbonden en diocesane standsorganisaties elk met vijf afgevaardigden vertegenwoordigd. Daarnaast zaten er nog acht afgevaardigden van de diverse raden en een (stijgend) aantal betaalde bestuurders in het verbondsbestuur. Anders dan het Christelijk Nationaal Vakverbond en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen kende het Nederlands Katholiek Vakverbond op lokaal niveau geen besturenbonden.

 

In 1964 werd de Katholieke Arbeidersbeweging gereorganiseerd en hernoemd tot Nederlands Katholiek Vakverbond. De diocesane bonden en de raden werden opgeheven. Vanaf ca. 1967 groeiden de drie grote vakcentrales naar elkaar toe; op 1 januari 1976 vormden NVV en NKV een federatie, de FNV, terwijl het CNV zelfstandig verder ging.

 

 

De Katholieke Arbeidersbeweging was betrokken bij de oprichting van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en vaardigde twee personen af naar het bestuur. Op grond van het lidmaatschap van de KCES was het mogelijk dat vertegenwoordigers van de KAB zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De KAB was via de KCES vertegenwoordigd in zowel de Raad voor de Emigratie als het Emigratiebestuur.

 

Na een besluit van de verbondsraadvergadering van 17-18 april 1950 begon de KAB met de opbouw van een eigen emigratieapparaat. Op het bureau van het Verbondsbestuur te Utrecht was de 'afdeling emigratie' ook aangeduid als 'emigratiedienst van de KAB' gevestigd. De dienst werd bemand door de vertegenwoordiger(s) in het bestuur van de KCES. Daarnaast verzorgden de diocesane standsorganisaties van de KAB vooral de uitvoerende kanten voor hun leden. Dit waren de Bossche Diocesane Bond van de Katholieke Arbeidersbeweging; de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht en de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Breda; bisdom Haarlem; bisdom Groningen, bisdom Roermond en bisdom Rotterdam.

 

voorzitters:

1917-1952 A.C. de Bruijn

1952-1963 J.A. Middelhuis

1964-1973 P.J.J. Mertens

Taak, activiteiten

De Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging was, evenals zijn voorganger het RKWV en opvolger het Nederlands Katholiek Vakverbond, de landelijke organisatie van de katholieke arbeidersbeweging. In het algemeen was het doel de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, sociaal-economische, financiële, culturele en sociaalhygiënische belangen van alle katholieke arbeiders, vrouwen en meisjes en arbeidersjeugd, en hun 'zedelijke verheffing'.

 

De emigratiedienst van de KAB te Utrecht vormde de schakel tussen de beleidsmatige en de uitvoerende kanten van emigratiewerkzaamheden van de KAB.

 

De diocesane bonden van de KAB verzorgden algemene emigratievoorlichting in het bisdom, individuele emigratievoorlichting, ze organiseerden voorbereidingscursussen voor leden en verzorgden de dossiervorming van aspirant-emigranten.

Voorloper

Rooms-Katholiek Werklieden Verbond

Opvolger

Nederlands Katholiek Vakverbond

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting van de Arbeid

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

 

Literatuur

periodieken

Verslag van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging betrekking hebbende op de werkzaamheden gedurende de jaren .... 1948-1958. [Ook onder de titel: KAB-verslag]

 

De kleine gids van de grote K.A.B. ten dienste van de plaatselijke bestuurders en propagandisten (Utrecht 1953, 2e druk).

 

Herstel. Orgaan van het RKWV en de KAB jrg. 18 (1937) - 29 (1952).

[Voortgezet als Ruim Zicht. Kaderblad van de KAB en het NKV

1 (1952/53) - 25 (1976), bevat na 1950 voorlichtingsartikelen over emigratie]

 

 

literatuur

Terugblikken bij het vooruitzien. De Katholieke Arbeiders Beweging in herinneringen en beschouwingen. Een liber amicorum voor KAB/NKV (Baarn 1981).

 

Bank, Jan e.a., Katholieke arbeidersbeweging. I. Studies over KAB en NKV in de economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945 (Baarn 1995). [Met in een bijlage overzichten van bonden, instellingen, personen en gebeurtenissen, 345-410]

 

Peet, Jan, De KAB en het NKV in de maatschappelijke ontwikkeling van Nederland na 1945 ( Baarn 1995). [KDC Bronnen en Studies 25, met in de bijlagen gegevens over ledentallen, ook per bond, aangesloten vakbonden, diocesane bonden, aangesloten standsorganisaties, verbonden instellingen, leden van het Verbondsbestuur, lijst van namen van adviseurs en een beknopte chronologie, 355-409]

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond

 

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bossche Diocesane Bond

 

Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda

 

Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond

 

Katholieke Arbeiders Jeugd

Periode archief

ca. 1919-1980 (1992)

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van dit archief is toestemming van de FNV (de rechtsopvolger van het NKV) vereist. Aanvraag via de archivaris van het Katholiek Documentatiecentrum.

Omvang; inventarisnummers

ca. 360 meter; ca. 38.000 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

Het archief heeft op het KDC enige bewerking ondergaan waardoor de omvang is teruggebracht van ca. 470 tot ca. 360 meter.

Toegang(en)

Plaatsingslijst z.j. zonder inleiding. Deze bestaat uit een deel met z.g. 'kerndocumenten' (voornamelijk notulen, besluitenlijsten, agenda's van bestuurscolleges en commissies) en uit 7 delen plaatsingslijst. De in de zeven, oudere lijsten vermelde notulen, verslagen e.d. zijn door het KDC overgeheveld naar de 'kerndocumenten' en onder dat toegangsnummer opvraagbaar.

Kenmerk toegang

collectie 370

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

In het archief van P.J.J. Mertens bevinden zich enige bescheiden uit de jaren 1953-1958 (inv. nr. 2756).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief van Nederlands Katholiek Vakverbond vormt samen met dat van het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond en de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging een geheel.

Seriële bescheiden

organisatie algemeen

- Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de Sociaal-Economische Raad Afdeling I van de KAB 1947 (inv.nrs. 37769-37774)

 

- Bijlagen bij vergaderingen van het dagelijks bestuur van de KAB 1963 (inv.nrs. 36942-36970)

- Bijlagen bij vergaderingen van het verbondsbestuur van de KAB 1949 (inv.nr. 35736)

- Bijlagen bij vergaderingen van het dagelijks bestuur van de KAB 1954 (inv.nrs. 36660-36694)

 

- Register van bijlagen bij de vergaderingen van het verbondsbestuur en het dagelijks bestuur 1958-1961 (inv.nr. 25406)

 

- Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de KAB in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1957-1966 (inv.nr. 24555)

 

- Stukken van/over; correspondentie van/over; notulen van de Raad van Vakcentralen 1946-1952(inv.nrs. 169-195)

 

NB: notulen van de diverse emigratieorganisaties zijn vermeld bij inhoud overig.

Statistische gegevens

- Overzichten van de Katholieke Centrale Emigratiestichting houdende het aantal Nederlandse emigranten 1964 (inv.nr. 28544)

 

- Maandoverzichten van de KCES houdende aanmeldingen van personen die willen emigreren en van personen die al geëmigreerd zijn 1965-1969 (inv.nrs. 9259-9263)

 

- Staten houdende aanmeldingen van emigranten bij de katholieke bureaus, uitgesplitst naar diverse landen 1955-1957 (inv.nr. 14596)

 

- Maandoverzichten van naar het buitenland uitgezonden arbeidskrachten en/of emigranten 1966-1967 (inv.nr. 6662)

Inhoud overig

- Stukken betreffende door de KAB ingestelde commissies en instellingen 1946-1950 (inv.nrs. 118-119)

 

- Stukken betreffende de Utrechtse Diocesane Werkliedenbond 1945-1951 (inv.nrs. 312-317)

- Stukken betreffende de Haarlemse Diocesane Bond 1945-1950, 1953 (inv.nrs. 318-321)

- Stukken betreffende de Limburgse Diocesane Bond 1950-1951 (inv.nr. 322)

 

emigratie algemeen

- Verslag van een vergadering met de voorzitters van de aangesloten bonden over de emigratie 1951 (inv.nr. 329)*

- Stukken betreffende de Diocesane Emigratie Stichtingen 1955, 1957, z.j. (inv. nr. 14592)*

- Stukken betreffende de Diocesane Emigratie Diensten 1952-1955; 1960; z.j. (inv.nr. 9223; 15035)*

- Correspondentie met de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie, de Nederlandse Emigratiedienst, de Katholieke Centrale Emigratiestichting, het Emigratiebestuur en de Raad voor de Emigratie 1961-1964 (inv.nr. 28898)

 

Commissaris voor de Emigratie

- Redevoering van mr.ir. B.W. Haveman, Commissaris voor de emigratie, over de emigratie naar Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de VS, uitgesproken op 7 juni 1956 (inv.nr. 14599).

- Nieuwjaarsrede Haveman 1959 (inv.nr. 16380)

- Verslag van het bezoek van T.J.J.A. Beumer, waarnemend

Commissaris voor de emigratie, aan Canada 1963 (inv.nr. 28120)

 

emigratieattachés

- Maandrapporten van de bureaus van de emigratieattachés te

Ottawa, Pretoria, Rhodesië, Nyasaland en Wellington 1962-1963 (inv.nr. 31816)

 

Emigratiebestuur

- Agenda's voor en bijlagen behorende bij de vergaderingen van het Emigratiebestuur 1963-1964 (inv.nrs. 28511-28512; 28595)

- Stukken betreffende het Emigratiebestuur 1964, 1966-1967 (inv.nr. 6484; 9217)

- Stukken betreffende vergaderingen van het Emigratiebestuur 1965-1966 (inv.nrs. 9225-9226), 1967 (inv.nr. 9264)

- Stukken betreffende vergaderingen van de commissie voor Financiële en Organisatorische Aangelegenheden van het Emigratiebestuur 1966 (inv.nr. 9227)

- Rapport van T. Cnossen uitgebracht aan het Emigratiebestuur inzake zijn oriëntatiereis naar de VS in verband met het Pastore-Walter-quotum 1961 (inv.nr. 16381)

 

Katholieke Arbeiders Jeugd

- Stukken betreffende emigratie- en missiewerk van de KAJ 1954 (inv.nr. 1921)*

- Verslag over de migratie van jonge arbeiders verzorgd door de migratiedienst van de KAJ., z.j. (inv.nr. 1941)

- Verslag van de activiteiten van de Migratiedienst van de KAJ te Amsterdam in 1953/1954, 1954 (inv.nr. 18274)

 

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

- Correspondentie KAB/NKV van en met de KCES 1955-1957, 1959-1960, 1962 (inv.nr. 9233); 1963 (inv.nr. 9238)

- Brieven van de KCES aan het secretariaat van de Adviescommissie 1963 (inv.nr. 31812)

- Statuten van de Katholieke Centrale Emigratiestichting (KCES) z.j. (inv.nr. 717)

- Stukken betreffende vergaderingen van het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES) 1952 (inv.nr. 15626); 1955-1957 (inv.nrs. 14593-14595; 15033-15034); 1958-1959 (inv.nrs. 15623-15625)

- Convocaties met agenda's en bijlagen behorende bij de bestuursvergaderingen KCES 1962 (inv.nr. 31279); 1963 (inv.nr. 28513); 1964 (inv.nr. 28543); 1965-1969, 1971 (inv.nrs. 9242-9247; 9253-9258)

- Notulen van het bestuur van de KCES 1965-1968, 1970-1971 (inv.nrs. 9248-9252)

- Convocatie voor een vergadering van het directorium van de KCES 1965 (inv.nr. 9241)

- Agenda's voor en bijlagen behorende bij de vergaderingen van het hoofdbestuur van de KCES en de vergadering van de KCES betreffende de coördinatie van activiteiten ten behoeve van ontwikkelingslanden 1963 (inv.nr. 31814)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Centrale 1950-1952 (inv.nr. 644)*; 1953 (inv.nr. 1837; 14537); 1955-1957 (inv.nr. 14597); 1957-1959 (inv.nr. 15627); 1960-1961 (inv.nr. 16374)*; 1961-1962 (inv.nr. 31284); 1963 (inv.nr. 31817); 1964 (inv.nr. 28546)

 

- Brieven van J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratiestichting aan diverse personen en instellingen (inv.nr. 31280)

- Brieven van J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratiestichting, aan T.J. Loerakker over diverse bestuurszaken 1961 (inv.nr. 31281); 1963 (inv.nr. 28514); 1963-1964 (inv.nr. 28545; inv.nr. 31813); over de vergadering van de werkgroep Landen in Ontwikkeling 1963 (inv.nr. 31743)

- Brief van J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES), aan P.J.M. Aalberse over de toezending van de nota betreffende 'enige aspecten die voortvloeien uit onze bevolkingsgroei' 1959 (inv.nr.31795)

 

- Circulaires van de Katholieke Centrale Emigratiestichting aan

de leden van zijn bestuur, dagelijks bestuur en commissie 1962 (inv.nrs. 31282-31283); 1963 (inv.nr. 31811); 1965 (inv.nr. (inv.nr. 9240)

- Circulaires van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting aan de leden van zijn bestuur en aan de diocesane besturen van de KVG en KAV 1962 (inv.nr. 31247)

- Brieven van de KCES aan het secretariaat van de Adviescommissie 1963 (inv.nr. 31812)

 

- Stukken betreffende de Commissie van de Katholieke Centrale Emigratiestichting 1962 (inv.nr. 28515)*

 

- Stukken betreffende een oriëntatiereis van drs. J.F. van Campen, directeur van de KCES, naar Canada en de Verenigde Staten van Amerika (VS) 1956 (inv.nr. 14598)

 

Katholieke Emigratie Stichting

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratiestichting, de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie en de Internationale Katholieke Migratiecommissie 1960 (inv.nr. 28813)*

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1966, 1972, (inv.nr. 19518)

- Brief van de Katholieke Emigratie Stichting (KES) aan T.J. Loerakker, voorzitter van de KES, over het rapport betreffende de Intra Europese Migratie 1963 (inv.nr. 28119)

 

Nederlands Emigratie Fonds

- Werkplan van het Nederlands Emigratie Fonds betreffende de versterking van Nederlandse activiteiten in de immigratielanden 1959 (inv.nr. 15628) en oproep om steun 1959 (inv.nr. 9236)

 

Nederlandse Emigratie Dienst

- Stukken betreffende de Emigratiedienst 1953 (inv.nr. 2120)

- Stukken betreffende de vergaderingen van de Emigratiedienst 1964 (inv.nr. 28596)

 

Nederlandse Vrouwen Comité

- Jaarverslagen van de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité over 1954/1955-1957/1958 en 1959-1960, 1955-1958, 1960-1961 (inv.nr. 15031; 16382)

 

Raad voor de Emigratie

- Stukken betreffende de Raad voor de Emigratie 1953-1954 (inv.nrs. 1835-1836; 3177); 1955 (inv.nr. 14536); 1955-1957, 1961-1963, 1965 (inv.nr. 9232); 1964-1965 (inv.nrs. 7299) en vergaderingen voor de Raad voor de Emigratie (agenda's notulen, bijlagen verslagen) 1954-1956 (inv.nrs. 14533-14535); 1956-1957 (inv.nr. 15029); 1959 (inv.nr. 15622); 1959-1961 (inv.nrs. 16378-16379); 1964-1965 (inv.nr. 9228); 1964 (inv.nr. 28592-28593)

 

- Rapport van de commissie Integratie van de Raad voor de Emigratie betreffende de integratie van de Nederlandse emigranten in de samenleving van het ontvangende land 1957 (inv.nr. 15030)

 

- Stukken (van diverse werkgroepen) commissie emigratiebeleid 1960-1961 (inv.nr. 16375-16377)*

 

- Brief van J.F. van Campen, lid van het bestuur van de Raad voor Emigratie, aan T.J. Loerakker over een te organiseren bijeenkomst van de katholieke leden 1964 (inv.nr. 28594)

 

Katholieke Vereniging van ouders en familieleden van geëmigreerden

- Brieven van de KCES en de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden aan T.J. Loerakker 1963 (inv.nr. 31813)

 

Intergovernmental Committee for European Migration

- Stukken betreffende het Intergovernmental Committee for European Migration. Geordend op stuknummer 1955 (inv.nrs. 14122-14125)

 

Internationaal Christelijk Vakverbond

- Stukken betreffende de commissie voor de Migratie van het Internationaal Christelijk Vakverbond (ICV) 1955-1957 (inv.nrs. 14588; 14891-14894)*

- Stukken betreffende overleg van het ICV over migrerende werknemers 1962-1963 (inv.nr. 27736)

 

sociale zekerheid migrerende werknemers

- Stukken betreffende de sociale zekerheid voor migrerende werknemers, 1958-1961, 1964, 1966-1967, 1970-1972 (inv.nr. 26849; 28103)

 

Diversen

- Artikelen over emigratiebeleid 1949, 1951-1952, 1961, 1965-1967, 1969-1972 (inv.nr. 17280)

- Verhandeling over emigratie 1959 (inv.nr. 9224)

- Verhandeling van (onbekend) over de reacties van aangesloten bonden op een voorstel van het verbondsbestuur betreffende de rechten van geremigreerde leden [ca. 1954] (inv.nr. 18301)

- Brief van N.J. Colenberg over het [NKV-]lidmaatschap van gerepatrieerde emigranten (inv.nr. 2856)

- Brieven van de Katholieke Stichting Buitenlandse [ Binnenlandse ?] Migratie. Met bijlagen 1963 (inv.nr. 31721).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) In deze beschrijving zijn de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging en het Nederlands Katholiek Vakverbond als één archiefvormer beschreven

 

2) De inv.nrs. betreffende emigratie die dateren van na de onderzoeksperiode zijn NIET in deze beschrijving vermeld (betreffende: KCES; Emigratiebestuur; Katholieke Emigratie Stichting, Nederlandse Emigratiedienst)

 

3) De inventarissen van de archieven van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Aartsbisdom Utrecht (omvang: 10 m., 244 inv.nrs.) en het bisdom Haarlem (omvang 0,37 m.) bevatten geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie en zijn niet apart beschreven.

Ter signalering: KDC, Nijmegen, Afdelingsarchief NKV, afdeling Soest 1938-1972 (omvang 0,37 m.). Hierin:

- circulaires van de Emigratiestichting en de Utrechtse diocesane bond van de KAB 1958-1959.

 

4) Appreciatie: het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond is beter ontsloten dan dat van de beide andere grote vakcentrales. Het is een spiegel van de naoorlogse overlegeconomie en op basis van de plaatsingslijst valt al op te maken hoe organisaties op tal van terreinen met elkaar waren verstrengeld en talloze zaken in evenzovele vergaderingen werden besproken en afgestemd.


Doorgenomen archieven / series

Archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond

 

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bossche Diocesane Bond

 

Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda

 

Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond

 

Katholieke Arbeiders Jeugd

Periode archief

ca. 1919-1980 (1992)

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van dit archief is toestemming van de FNV (de rechtsopvolger van het NKV) vereist. Aanvraag via de archivaris van het Katholiek Documentatiecentrum.

Omvang; inventarisnummers

ca. 360 meter; ca. 38.000 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

Het archief heeft op het KDC enige bewerking ondergaan waardoor de omvang is teruggebracht van ca. 470 tot ca. 360 meter.

Toegang(en)

Plaatsingslijst z.j. zonder inleiding. Deze bestaat uit een deel met z.g. 'kerndocumenten' (voornamelijk notulen, besluitenlijsten, agenda's van bestuurscolleges en commissies) en uit 7 delen plaatsingslijst. De in de zeven, oudere lijsten vermelde notulen, verslagen e.d. zijn door het KDC overgeheveld naar de 'kerndocumenten' en onder dat toegangsnummer opvraagbaar.

Kenmerk toegang

collectie 370

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

In het archief van P.J.J. Mertens bevinden zich enige bescheiden uit de jaren 1953-1958 (inv. nr. 2756).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief van Nederlands Katholiek Vakverbond vormt samen met dat van het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond en de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging een geheel.

Seriële bescheiden

organisatie algemeen

- Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de Sociaal-Economische Raad Afdeling I van de KAB 1947 (inv.nrs. 37769-37774)

 

- Bijlagen bij vergaderingen van het dagelijks bestuur van de KAB 1963 (inv.nrs. 36942-36970)

- Bijlagen bij vergaderingen van het verbondsbestuur van de KAB 1949 (inv.nr. 35736)

- Bijlagen bij vergaderingen van het dagelijks bestuur van de KAB 1954 (inv.nrs. 36660-36694)

 

- Register van bijlagen bij de vergaderingen van het verbondsbestuur en het dagelijks bestuur 1958-1961 (inv.nr. 25406)

 

- Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de KAB in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1957-1966 (inv.nr. 24555)

 

- Stukken van/over; correspondentie van/over; notulen van de Raad van Vakcentralen 1946-1952(inv.nrs. 169-195)

 

NB: notulen van de diverse emigratieorganisaties zijn vermeld bij inhoud overig.

Statistische gegevens

- Overzichten van de Katholieke Centrale Emigratiestichting houdende het aantal Nederlandse emigranten 1964 (inv.nr. 28544)

 

- Maandoverzichten van de KCES houdende aanmeldingen van personen die willen emigreren en van personen die al geëmigreerd zijn 1965-1969 (inv.nrs. 9259-9263)

 

- Staten houdende aanmeldingen van emigranten bij de katholieke bureaus, uitgesplitst naar diverse landen 1955-1957 (inv.nr. 14596)

 

- Maandoverzichten van naar het buitenland uitgezonden arbeidskrachten en/of emigranten 1966-1967 (inv.nr. 6662)

Inhoud overig

- Stukken betreffende door de KAB ingestelde commissies en instellingen 1946-1950 (inv.nrs. 118-119)

 

- Stukken betreffende de Utrechtse Diocesane Werkliedenbond 1945-1951 (inv.nrs. 312-317)

- Stukken betreffende de Haarlemse Diocesane Bond 1945-1950, 1953 (inv.nrs. 318-321)

- Stukken betreffende de Limburgse Diocesane Bond 1950-1951 (inv.nr. 322)

 

emigratie algemeen

- Verslag van een vergadering met de voorzitters van de aangesloten bonden over de emigratie 1951 (inv.nr. 329)*

- Stukken betreffende de Diocesane Emigratie Stichtingen 1955, 1957, z.j. (inv. nr. 14592)*

- Stukken betreffende de Diocesane Emigratie Diensten 1952-1955; 1960; z.j. (inv.nr. 9223; 15035)*

- Correspondentie met de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie, de Nederlandse Emigratiedienst, de Katholieke Centrale Emigratiestichting, het Emigratiebestuur en de Raad voor de Emigratie 1961-1964 (inv.nr. 28898)

 

Commissaris voor de Emigratie

- Redevoering van mr.ir. B.W. Haveman, Commissaris voor de emigratie, over de emigratie naar Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de VS, uitgesproken op 7 juni 1956 (inv.nr. 14599).

- Nieuwjaarsrede Haveman 1959 (inv.nr. 16380)

- Verslag van het bezoek van T.J.J.A. Beumer, waarnemend

Commissaris voor de emigratie, aan Canada 1963 (inv.nr. 28120)

 

emigratieattachés

- Maandrapporten van de bureaus van de emigratieattachés te

Ottawa, Pretoria, Rhodesië, Nyasaland en Wellington 1962-1963 (inv.nr. 31816)

 

Emigratiebestuur

- Agenda's voor en bijlagen behorende bij de vergaderingen van het Emigratiebestuur 1963-1964 (inv.nrs. 28511-28512; 28595)

- Stukken betreffende het Emigratiebestuur 1964, 1966-1967 (inv.nr. 6484; 9217)

- Stukken betreffende vergaderingen van het Emigratiebestuur 1965-1966 (inv.nrs. 9225-9226), 1967 (inv.nr. 9264)

- Stukken betreffende vergaderingen van de commissie voor Financiële en Organisatorische Aangelegenheden van het Emigratiebestuur 1966 (inv.nr. 9227)

- Rapport van T. Cnossen uitgebracht aan het Emigratiebestuur inzake zijn oriëntatiereis naar de VS in verband met het Pastore-Walter-quotum 1961 (inv.nr. 16381)

 

Katholieke Arbeiders Jeugd

- Stukken betreffende emigratie- en missiewerk van de KAJ 1954 (inv.nr. 1921)*

- Verslag over de migratie van jonge arbeiders verzorgd door de migratiedienst van de KAJ., z.j. (inv.nr. 1941)

- Verslag van de activiteiten van de Migratiedienst van de KAJ te Amsterdam in 1953/1954, 1954 (inv.nr. 18274)

 

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

- Correspondentie KAB/NKV van en met de KCES 1955-1957, 1959-1960, 1962 (inv.nr. 9233); 1963 (inv.nr. 9238)

- Brieven van de KCES aan het secretariaat van de Adviescommissie 1963 (inv.nr. 31812)

- Statuten van de Katholieke Centrale Emigratiestichting (KCES) z.j. (inv.nr. 717)

- Stukken betreffende vergaderingen van het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES) 1952 (inv.nr. 15626); 1955-1957 (inv.nrs. 14593-14595; 15033-15034); 1958-1959 (inv.nrs. 15623-15625)

- Convocaties met agenda's en bijlagen behorende bij de bestuursvergaderingen KCES 1962 (inv.nr. 31279); 1963 (inv.nr. 28513); 1964 (inv.nr. 28543); 1965-1969, 1971 (inv.nrs. 9242-9247; 9253-9258)

- Notulen van het bestuur van de KCES 1965-1968, 1970-1971 (inv.nrs. 9248-9252)

- Convocatie voor een vergadering van het directorium van de KCES 1965 (inv.nr. 9241)

- Agenda's voor en bijlagen behorende bij de vergaderingen van het hoofdbestuur van de KCES en de vergadering van de KCES betreffende de coördinatie van activiteiten ten behoeve van ontwikkelingslanden 1963 (inv.nr. 31814)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Centrale 1950-1952 (inv.nr. 644)*; 1953 (inv.nr. 1837; 14537); 1955-1957 (inv.nr. 14597); 1957-1959 (inv.nr. 15627); 1960-1961 (inv.nr. 16374)*; 1961-1962 (inv.nr. 31284); 1963 (inv.nr. 31817); 1964 (inv.nr. 28546)

 

- Brieven van J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratiestichting aan diverse personen en instellingen (inv.nr. 31280)

- Brieven van J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratiestichting, aan T.J. Loerakker over diverse bestuurszaken 1961 (inv.nr. 31281); 1963 (inv.nr. 28514); 1963-1964 (inv.nr. 28545; inv.nr. 31813); over de vergadering van de werkgroep Landen in Ontwikkeling 1963 (inv.nr. 31743)

- Brief van J.F. van Campen, directeur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES), aan P.J.M. Aalberse over de toezending van de nota betreffende 'enige aspecten die voortvloeien uit onze bevolkingsgroei' 1959 (inv.nr.31795)

 

- Circulaires van de Katholieke Centrale Emigratiestichting aan

de leden van zijn bestuur, dagelijks bestuur en commissie 1962 (inv.nrs. 31282-31283); 1963 (inv.nr. 31811); 1965 (inv.nr. (inv.nr. 9240)

- Circulaires van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting aan de leden van zijn bestuur en aan de diocesane besturen van de KVG en KAV 1962 (inv.nr. 31247)

- Brieven van de KCES aan het secretariaat van de Adviescommissie 1963 (inv.nr. 31812)

 

- Stukken betreffende de Commissie van de Katholieke Centrale Emigratiestichting 1962 (inv.nr. 28515)*

 

- Stukken betreffende een oriëntatiereis van drs. J.F. van Campen, directeur van de KCES, naar Canada en de Verenigde Staten van Amerika (VS) 1956 (inv.nr. 14598)

 

Katholieke Emigratie Stichting

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratiestichting, de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie en de Internationale Katholieke Migratiecommissie 1960 (inv.nr. 28813)*

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1966, 1972, (inv.nr. 19518)

- Brief van de Katholieke Emigratie Stichting (KES) aan T.J. Loerakker, voorzitter van de KES, over het rapport betreffende de Intra Europese Migratie 1963 (inv.nr. 28119)

 

Nederlands Emigratie Fonds

- Werkplan van het Nederlands Emigratie Fonds betreffende de versterking van Nederlandse activiteiten in de immigratielanden 1959 (inv.nr. 15628) en oproep om steun 1959 (inv.nr. 9236)

 

Nederlandse Emigratie Dienst

- Stukken betreffende de Emigratiedienst 1953 (inv.nr. 2120)

- Stukken betreffende de vergaderingen van de Emigratiedienst 1964 (inv.nr. 28596)

 

Nederlandse Vrouwen Comité

- Jaarverslagen van de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité over 1954/1955-1957/1958 en 1959-1960, 1955-1958, 1960-1961 (inv.nr. 15031; 16382)

 

Raad voor de Emigratie

- Stukken betreffende de Raad voor de Emigratie 1953-1954 (inv.nrs. 1835-1836; 3177); 1955 (inv.nr. 14536); 1955-1957, 1961-1963, 1965 (inv.nr. 9232); 1964-1965 (inv.nrs. 7299) en vergaderingen voor de Raad voor de Emigratie (agenda's notulen, bijlagen verslagen) 1954-1956 (inv.nrs. 14533-14535); 1956-1957 (inv.nr. 15029); 1959 (inv.nr. 15622); 1959-1961 (inv.nrs. 16378-16379); 1964-1965 (inv.nr. 9228); 1964 (inv.nr. 28592-28593)

 

- Rapport van de commissie Integratie van de Raad voor de Emigratie betreffende de integratie van de Nederlandse emigranten in de samenleving van het ontvangende land 1957 (inv.nr. 15030)

 

- Stukken (van diverse werkgroepen) commissie emigratiebeleid 1960-1961 (inv.nr. 16375-16377)*

 

- Brief van J.F. van Campen, lid van het bestuur van de Raad voor Emigratie, aan T.J. Loerakker over een te organiseren bijeenkomst van de katholieke leden 1964 (inv.nr. 28594)

 

Katholieke Vereniging van ouders en familieleden van geëmigreerden

- Brieven van de KCES en de Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden aan T.J. Loerakker 1963 (inv.nr. 31813)

 

Intergovernmental Committee for European Migration

- Stukken betreffende het Intergovernmental Committee for European Migration. Geordend op stuknummer 1955 (inv.nrs. 14122-14125)

 

Internationaal Christelijk Vakverbond

- Stukken betreffende de commissie voor de Migratie van het Internationaal Christelijk Vakverbond (ICV) 1955-1957 (inv.nrs. 14588; 14891-14894)*

- Stukken betreffende overleg van het ICV over migrerende werknemers 1962-1963 (inv.nr. 27736)

 

sociale zekerheid migrerende werknemers

- Stukken betreffende de sociale zekerheid voor migrerende werknemers, 1958-1961, 1964, 1966-1967, 1970-1972 (inv.nr. 26849; 28103)

 

Diversen

- Artikelen over emigratiebeleid 1949, 1951-1952, 1961, 1965-1967, 1969-1972 (inv.nr. 17280)

- Verhandeling over emigratie 1959 (inv.nr. 9224)

- Verhandeling van (onbekend) over de reacties van aangesloten bonden op een voorstel van het verbondsbestuur betreffende de rechten van geremigreerde leden [ca. 1954] (inv.nr. 18301)

- Brief van N.J. Colenberg over het [NKV-]lidmaatschap van gerepatrieerde emigranten (inv.nr. 2856)

- Brieven van de Katholieke Stichting Buitenlandse [ Binnenlandse ?] Migratie. Met bijlagen 1963 (inv.nr. 31721).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) In deze beschrijving zijn de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging en het Nederlands Katholiek Vakverbond als één archiefvormer beschreven

 

2) De inv.nrs. betreffende emigratie die dateren van na de onderzoeksperiode zijn NIET in deze beschrijving vermeld (betreffende: KCES; Emigratiebestuur; Katholieke Emigratie Stichting, Nederlandse Emigratiedienst)

 

3) De inventarissen van de archieven van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Aartsbisdom Utrecht (omvang: 10 m., 244 inv.nrs.) en het bisdom Haarlem (omvang 0,37 m.) bevatten geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie en zijn niet apart beschreven.

Ter signalering: KDC, Nijmegen, Afdelingsarchief NKV, afdeling Soest 1938-1972 (omvang 0,37 m.). Hierin:

- circulaires van de Emigratiestichting en de Utrechtse diocesane bond van de KAB 1958-1959.

 

4) Appreciatie: het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond is beter ontsloten dan dat van de beide andere grote vakcentrales. Het is een spiegel van de naoorlogse overlegeconomie en op basis van de plaatsingslijst valt al op te maken hoe organisaties op tal van terreinen met elkaar waren verstrengeld en talloze zaken in evenzovele vergaderingen werden besproken en afgestemd.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging / Nederlands Katholiek Vakverbond
Inventaristekst

emigratie algemeen

- inv.nr. 329 Verslag van een vergadering met de voorzitters van de aangesloten bonden over de emigratie 1951

Bevat een stuk, met daarin de principiële discussie over de vraag welke rol de bonden zelf in emigratiewerkzaamheden ten aanzien van hun leden willen spelen, naar aanleiding van een in het DB besproken nota van de KCES.

 

- inv. nr. 14592 Stukken betreffende de Diocesane Emigratie Stichtingen 1955, 1957, z.j.

De omslag bevat m.n. 'losse' stukken, o.m.:

- Katholieke Emigratie Stichting Haarlem: statuten

- Katholieke Limburgse Emigratie Stichting: varia 1957

- Aartsdiocesane Emigratie Stichting: lijsten met namen van contactpersonen en vrouwelijke voorlichters/adviseurs; lijsten met aanmeldingen van katholieke aspirant-emigranten, die zich aanmeldden bij de Gewestelijke Arbeidsbureau's 1956-1957)

 

- inv.nrs. 9223; 15035 Stukken betreffende de Diocesane Emigratie Diensten.1952-1955; 1960; z.j.

- inv.nr. 9223 bevat o.m. inkomende correspondentie van aangesloten bonden bij het Verbondsbestuur; van de in 1953 opgerichte Interdiocesane Emigratie Stichting voor de Bisdommen Breda en Den Bosch en minuten van uitgaande correspondentie; jaarverslagen 1950-1952 en 1954 van het Emigratiebureau van de Katholieke Arbeidersbeweging Bisdom Breda. De jaarverslagen geven op lokaal niveau inzicht in de gegeven voorlichting en de bezoekfrequentie van de voorlichtingsavonden

- inv.nr. 15035 bevat o.m. jaarverslagen 1952-1953 van de Emigratiebureau's van de Katholieke Arbeidersbeweging Bisdom Breda en van de Bossche Diocesane Bond der KAB; afschriften van correspondentie van het Diocesaan Emigratie-Contactorgaan, bisdom Breda, (concept)statuten van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting; de Diocesane Emigratie Stichting (ook wel Katholieke Emigratie Stichting), bisdom Haarlem, de Interdiocesane Emigratie-Stichting voor de Bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda en de Rooms-katholieke Diocesane Emigratiestichting in het Aartsbisdom Utrecht (ook wel Aartsdiocesane Emigratie Stichting)

 

 

Katholieke Arbeiders Jeugd

- inv.nr. 1921 Stukken betreffende emigratie- en missiewerk van de KAJ 1954

Het dossier bevat m.n. reisverslagen ten behoeve van een studiedag KAJ maart 1954. De reisverslagen behandelen m.n. missie en geen emigratie.

 

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

- inv.nr. 644 Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Centrale 1950-1952

Het betreft een dossier, samengesteld door de vertegenwoordigers van de KAB in het KCES-bestuur J.A.G. Alders en J.W. van den Akker. Het bevat o.m. inkomende correspondentie van aangesloten bonden en particulieren met vragen om inlichtingen betreffende emigratie naar diverse bestemmingslanden; inkomende correspondentie van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en minuten van uitgaande correspondentie; circulaires en documentatie betreffende emigratie van de Stichting Landverhuizing Nederland; circulaires betreffende de (organisatie van de katholieke) emigratie van de KCES en het Centrum Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging; evenals enige documentatie (emigratiebulletins 'De Emigrant'; krantenknipsels).

 

- inv.nr. 16374 Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Centrale 1960-1961

Het betreft een dossier, samengesteld door Th. Loerakker, KAB-lid Dagelijks Bestuur KCES. Het bevat o.m. correspondentie van J. van Campen, directeur KCES betreffende uitvoeringskwesties met betrekking tot emigratie van Nederlanders en eventuele werkzaamheden van de KCES op gebied van buitenlandse (Italiaanse en Spaanse) werknemers in Nederland en correspondentie, Kamerstukken, studies betreffende het nationale emigratiebeleid.

 

- inv.nr. 28515 Stukken betreffende de Commissie van de Katholieke Centrale Emigratiestichting 1962

Het betreft het 'ledendossier' van Th. Loerakker, KAB- lid Dagelijks Bestuur KCES met vergaderstukken, concepten van subcommissies, correspondentie tussen commissieleden en eindadvies van de KCES-commissie, ingesteld op 27-12-1961 ten behoeve van een (eventuele) herstructurering van de katholieke emigratieorganisatie. De commissie werd ingesteld n.a.v. herziening van het Nederlandse emigratiebeleid, naar aanleiding van een advies van de Raad voor de Emigratie in 1961 (zie inv.nrs. 16375-16377).

 

Katholieke Emigratie Stichting

inv.nr. 28813 Stukken betreffende de Katholieke Emigratiestichting, de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie en de Internationale Katholieke Migratiecommissie 1960

De omslag bevat o.m. inkomende correspondentie bij het verbondsbestuur van de directeur van de KCES en de op 28-10-1959 op last van de KCES opgerichte Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie J.F. van Campen aan de vertegenwoordigers in beide Stichtingen van de KAB (Th. Loerakker en J.A.G. Alders). In 1961 werd de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie hernoemd tot Katholieke Migratie Stichting en hield zich o.m. bezig met de intra-Europese migratie.

Daarnaast bevat de omslag de eindversie van Commissie van de Katholieke Centrale Emigratiestichting 1962 (zie inv.nr. 28815) dd. 20-02-1963 en de reactie van het Dagelijks Bestuur van de KAB (14-01-1963, 25-03-1963).

 

Raad voor de Emigratie

- inv.nr. 16375-16377 Stukken (van diverse werkgroepen) commissie emigratiebeleid 1960-1961

Dossier, samengesteld door Th. J. Loerakker als lid van de adviescommissie van de Raad voor de Emigratie betreffende het emigratiebeleid 1961:

- inv.nr. 16375-167376 bevatten opdracht en verslagen (met marginalia) van werkgroep IV van de Raad voor de Emigratie, die moest adviseren over het emigratiebeleid (1961) (notulen 23-12-1960 vermelden abusievelijk werkgroep III)

- inv.nr. 16377 bevat het ontwerpadvies en verslagen van plenaire vergaderingen 1961

 

Internationaal Christelijk Vakverbond

- inv.nrs. 14588; 14891-14894 Stukken betreffende de commissie voor de Migratie van het Internationaal Christelijk Vakverbond (ICV) 1955-1957

- inv.nrs. 14588 en 14894 bevatten het 'ledendossier' van Th. J. Loerakker (als vertegenwoordiger van de KAB in de migratiecommissie van het ICV) met afschriften van convocaties en resoluties van het ICV; hierin o.m. aandacht voor Intergovernmental Committee for European Migration ICEM

- inv.nrs. 14891-14893 bevatten ICEM-verslagen van de zittingen in 1956-1957.