Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlandse Hervormde Kerk, Hervormde Emigratie Commissie, Provinciale Emigratie Commissies

Naam archiefvormer Nederlandse Hervormde Kerk, Hervormde Emigratie Commissie, Provinciale Emigratie Commissies
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

P.E.C.; PEC

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Synode en Hervormde Emigratie Commissie

 

De Provinciale Emigratie Commissies werden gevormd door de Hervormde Emigratie Commissie als contactorganen met de plaatselijke Nederlandse Hervormde gemeenten. Functioneel gezien vormden de Provinciale Emigratie Commissies (meestal) een onderdeel van de Provinciale Kerkvergadering en werden zij, op verzoek van de Hervormde Emigratie Commissie, ingesteld door de Provinciale Kerkvergadering.

 

Er werden Provinciale Emigratie Commissies gevormd in Friesland; Groningen; Drente; Overijssel; Gelderland; Noord-Brabant en Limburg; Noord-Holland; Zuid-Holland (Noord en Zuid); Utrecht; Zeeland.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Provinciale Emigratie Commissies dienden de kerkenraden van de plaatselijke gemeenten en de classicale vergaderingen erop te wijzen dat zij de aspirant-emigrant geestelijk moesten voorbereiden op emigratie. Tevens speelden zij een rol in het opstellen en verzenden van de kerkelijke rapporten.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet gevonden

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 0842 Archief Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk Drente 1951-1980

 

b) nr. 263 Archief Nederlandse Hervormde Kerkprovincie Noord-Brabant en Limburg 1816-1997

 

c) nr. 236 Provinciale Synode/Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk Friesland 1804-1963

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Drents Archief, Assen

 

b) Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

 

c) Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

Openbaarheid

beperkt. Voor stukken jonger dan 50 jaar is over het algemeen toestemming van de bewaargever noodzakelijk. Toestemming kan worden aangevraagd via de archivarissen.

Omvang; inventarisnummers

a) 37 dozen; 204 inv.nrs.; waarvan 1 inv.nr. betreffende de Provinciale Emigratie Commissie

 

b) 1886 inv.nrs., waarvan 1 inv.nr. betreffende de Provinciale Emigratie Commissie

 

c) 33,67 m., 585 inv.nrs., waarvan 2 inv.nrs. betreffende de Provinciale Emigratie Commissie

Informatiedrager
Vernietigd

a-c) onbekend

Toegang(en)

a) Inventaris NH Kerkprovincie 1952-1980 [digitaal raadpleegbaar]

 

b) Inventaris NH Kerkprovincie Noord-Brabant en Limburg 1816-1971 [digitaal raadpleegbaar]

 

c) Haan. S. de, Inventaris van de archieven van de Provinciale Kerkvergadering Friesland 1804- ca. 1963 (Leeuwarden 1979) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-c) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Aangezien de Provinciale Emigratie Commissies van de Hervormde Emigratie Commissie tevens onderdeel uitmaakten van de Provinciale Kerkvergadering zijn deze commissiearchieven vaak te vinden in de archieven van de Provinciale Kerkvergadering.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-c) geen

opmerkingen structuur archief

c) oorspronkelijk in 'toestand van tamelijke wanorde', binnengekomen als aanvulling op Provinciaal Kerkbestuur der N.H.Kerk in Friesland 1690- ca. 1950'; geordend door archivaris in 'hoofdarchief Provinciale Kerkvergadering en 11 'commissiearchieven', waaronder dat van de Provinciale Emigratie Commissie.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

Hieronder worden uitsluitend de commissiearchieven gesignaleerd. Het ligt voor de hand dat er in de notulen van de diverse bijeenkomsten van de Provinciale Kerkvergadering en de 'ingekomen en minuten van uitgegane stukken' een neerslag van de werkzaamheden van de Provinciale Emigratie Commissies is terug te vinden.

Statistische gegevens

BHIC, Den Bosch

nr. 263 Archief Nederlandse Hervormde Kerkprovincie Noord-Brabant en Limburg 1816-1997

- Correspondentie van de Provinciale Emigratie Commissie 1950-1961 (inv.nr. 1103)*

Inhoud overig

Drents Archief

nr. 0842 Archief Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk Drente 1951-1980

- Stukken betreffende de Provinciale Emigratie Commissie 1955-1959 (inv.nr. 43)

 

 

BHIC, Den Bosch

nr. 263 Archief Nederlandse Hervormde Kerkprovincie Noord-Brabant en Limburg 1816-1997

- Correspondentie van de Provinciale Emigratie Commissie 1950-1961 (inv.nr. 1103)*

 

 

Tresoar, Leeuwarden

nr. 236 Provinciale Synode/Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk Friesland 1804-1963

- Provinciale Kerkvergadering: Correspondentie en andere stukken betreffende de Hervormde Emigratiecommissies, zowel landelijk als provinciaal, 1951-1954 (inv.nr. 354)*

 

- Archief van de Provinciale Emigratie Commissie: notulen, jaarverslagen, correspondentie en andere stukken emigratie betreffende ca. 1955-1959 (inv. nr. 572)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De archieven van de hierboven beschreven Provinciale Emigratie Commissies van de NH Kerk zijn gevonden via digitaal onderzoek. Het is mogelijk dat ook de Provinciale Kerkvergaderingen, waarvan de archivarissen nog niet digitaal ontsloten zijn archiefbescheiden bevatten afkomstig van Provinciale Emigratie Commissies. Daar is verder geen onderzoek naar gedaan. De centrale correspondentie van de Hervormde Emigratie Commissie met de Provinciale Emigratie Commissies bevindt zich in het archief van de Hervormde Emigratie Commissie.

 

2) Ter signalering:

Haags Gemeentearchief, 0540-01 Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Scheveningen

- Stukken betreffende de Oudejaars en Paasavondmaalcollecten, de deurcollecte voor het tekort en de collecte voor de Provinciale Emigratiecommissie (inv.nr. 443).

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Hervormde Kerk, Hervormde Emigratie Commissie, Provinciale Emigratie Commissies
Inventaristekst

BHIC, Den Bosch

nr. 263 Archief Nederlandse Hervormde Kerkprovincie Noord-Brabant en Limburg 1816-1997

 

- inv. 1103 Correspondentie van de Provinciale Emigratie Commissie 1950-1961

De omvang van het dossier is ca. 0,07 m. Het bevat o.m.:

- getypte notulen van de PEC-Noord-Brabant en Limburg 1950-1961. De notulen bevatten regelmatig cijfermatige gegevens over het aantallen vertrokken hervormde emigranten en opgemaakte kerkelijke rapporten;

- ingekomen en minuten van uitgaande brieven van de Hervormde Emigratie Commissie en de PKV/Provinciale Emigratie Commissie over de wijze waarop de emigratiewerkzaamheden het beste georganiseerd kunnen worden en de wijze waarop de HEC deelneemt in de Algemene Emigratie Centrale;

- lijsten met vrouwelijke voorlichtsters van de Algemene Emigratie Centrale;

- een groot aantal begeleidingsbrieven van verzonden kerkelijke rapporten, opgesteld door de PEC Noord-Brabant en Limburg. Deze brieven bevatten over het algemeen de namen van de vertrokken emigranten of gegevens over annulering van emigratie, niet de rapporten ten aanzien van leden zelf;

- naamlijsten van vertrekkende emigranten. Op deze lijsten wordt 'kerkbezoek' en 'kerkelijke belangstelling' gewaardeerd, respectievelijk op een schaal van A-D en een schaal van A-C (A=goed, B= mogelijk te wekken, C=geen);

- diverse systeemkaartjes met naam, adres en - vermoedelijk - de bijbehorende oorspronkelijke dossiernummers van emigranten.

 

Het dossier geeft een goed inzicht in de wijze waarop de HEC de werkzaamheden op provinciaal niveau, decentraal organiseerde en op welk problemen dit stuitte en biedt - gezien de vele naamlijsten - tevens een goed uitgangspunt voor onderzoek naar particuliere hervormde emigranten die zijn vertrokken uit Noord-Brabant en Limburg.

 

 

Tresoar, Leeuwarden

nr. 236 Provinciale Synode/Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk Friesland 1804-1963

 

Algemeen: Beide hieronder beschreven dossiers zijn als 'commissiearchief PEC' te beschouwen: De PEC Friesland werd omstreeks 1951 in het leven geroepen, maar was niet erg actief en leidde eind 1954 een 'slapend' bestaan. In 1956 vond een reactivering plaats. Gezien de oorspronkelijke staat van bewerking van het archief van de Provinciale Synode/ Provinciale Kerkvergadering en de verwevenheid van PKV en PEC is het niet goed mogelijk een scheiding te maken tussen beide. De beide dossiers geven samen een goed inzicht in de wijze waarop de HEC de werkzaamheden op provinciaal niveau, decentraal trachtte te organiseren en op welk problemen dit stuitte en biedt - gezien de vele naamlijsten - tevens een goed uitgangspunt voor een speurtocht naar particuliere hervormde emigranten die vertrokken uit Friesland.

 

- inv.nr. 354 Provinciale Kerkvergadering: Correspondentie en andere stukken betreffende de Hervormde Emigratiecommissies, zowel landelijk als provinciaal 1951-1954

De omslag is openbaar en bevat o.m. handgeschreven en getypte notulen van de PEC-Friesland 1951-1954; ingekomen en minuten van uitgaande brieven tussen de Hervormde Emigratie Commissie en de PKV/Provinciale Emigratie Commissie over de wijze waarop de emigratiewerkzaamheden het beste georganiseerd kunnen worden en de wijze waarop de HEC deelneemt in de Algemene Emigratie Centrale.

 

- inv.nr. 572 Archief van de Provinciale Emigratie Commissie: notulen, jaarverslagen, correspondentie en andere stukken emigratie betreffende ca. 1955-1959

De omslag is niet openbaar en bevat o.m.

- ingekomen brieven van de landelijke Hervormde Emigratie Commissie bij en minuten van uitgaande stukken van de Provinciale Emigratie Commissie over het verzenden en terugontvangen van de kerkelijke rapporten (bevat naam emigrant en woonplaats; ev. plaats van bestemming, het dossier bevat geen originele kerkelijke rapporten);

- verzamellijst december 1954-1957 opgesteld ten behoeve van het verzenden van de kerkelijke rapporten van aspirant emigranten met vermelding van kerkelijke gemeente in Friesland; naam, adres aspirant-emigrant; land van bestemming; dossiernr; vertrekdatum; datum van verzending en terugontvangst kerkelijk rapport;

- jaarverslagen van de Hervormde Emigratie Commissie 1955, 1957, 1958, 1959;

- gestencilde verslagen van de Bonegillaconferenties van de Raad voor het Kerkewerk onder Nederlandse immigranten binnen de Presbyterian Church of Australia 1956; 1958 en van een oriëntatiereis naar Zuid-Afrika van de voorzitter van de HEC M. Boon;

- correspondentie tussen HEC en PKV/PEC Friesland en PKV-PEC onderling betreffende methode van werken en samenstelling PEC;

- notulen vergadering 1955 HEC met vertegenwoordigers van de PEC's;

- verslagen met opbrengsten voor de HEC van collectes gehouden te Friesland (emigratiezondagen; emigratiecollectes).

Algemeen

Naam, varianten

P.E.C.; PEC

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Synode en Hervormde Emigratie Commissie

 

De Provinciale Emigratie Commissies werden gevormd door de Hervormde Emigratie Commissie als contactorganen met de plaatselijke Nederlandse Hervormde gemeenten. Functioneel gezien vormden de Provinciale Emigratie Commissies (meestal) een onderdeel van de Provinciale Kerkvergadering en werden zij, op verzoek van de Hervormde Emigratie Commissie, ingesteld door de Provinciale Kerkvergadering.

 

Er werden Provinciale Emigratie Commissies gevormd in Friesland; Groningen; Drente; Overijssel; Gelderland; Noord-Brabant en Limburg; Noord-Holland; Zuid-Holland (Noord en Zuid); Utrecht; Zeeland.

Taak, activiteiten

De Provinciale Emigratie Commissies dienden de kerkenraden van de plaatselijke gemeenten en de classicale vergaderingen erop te wijzen dat zij de aspirant-emigrant geestelijk moesten voorbereiden op emigratie. Tevens speelden zij een rol in het opstellen en verzenden van de kerkelijke rapporten.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet gevonden

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 0842 Archief Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk Drente 1951-1980

 

b) nr. 263 Archief Nederlandse Hervormde Kerkprovincie Noord-Brabant en Limburg 1816-1997

 

c) nr. 236 Provinciale Synode/Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk Friesland 1804-1963

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Drents Archief, Assen

 

b) Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

 

c) Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

Openbaarheid

beperkt. Voor stukken jonger dan 50 jaar is over het algemeen toestemming van de bewaargever noodzakelijk. Toestemming kan worden aangevraagd via de archivarissen.

Omvang; inventarisnummers

a) 37 dozen; 204 inv.nrs.; waarvan 1 inv.nr. betreffende de Provinciale Emigratie Commissie

 

b) 1886 inv.nrs., waarvan 1 inv.nr. betreffende de Provinciale Emigratie Commissie

 

c) 33,67 m., 585 inv.nrs., waarvan 2 inv.nrs. betreffende de Provinciale Emigratie Commissie

Informatiedrager
Vernietigd

a-c) onbekend

Toegang(en)

a) Inventaris NH Kerkprovincie 1952-1980 [digitaal raadpleegbaar]

 

b) Inventaris NH Kerkprovincie Noord-Brabant en Limburg 1816-1971 [digitaal raadpleegbaar]

 

c) Haan. S. de, Inventaris van de archieven van de Provinciale Kerkvergadering Friesland 1804- ca. 1963 (Leeuwarden 1979) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-c) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Aangezien de Provinciale Emigratie Commissies van de Hervormde Emigratie Commissie tevens onderdeel uitmaakten van de Provinciale Kerkvergadering zijn deze commissiearchieven vaak te vinden in de archieven van de Provinciale Kerkvergadering.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-c) geen

opmerkingen structuur archief

c) oorspronkelijk in 'toestand van tamelijke wanorde', binnengekomen als aanvulling op Provinciaal Kerkbestuur der N.H.Kerk in Friesland 1690- ca. 1950'; geordend door archivaris in 'hoofdarchief Provinciale Kerkvergadering en 11 'commissiearchieven', waaronder dat van de Provinciale Emigratie Commissie.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

Hieronder worden uitsluitend de commissiearchieven gesignaleerd. Het ligt voor de hand dat er in de notulen van de diverse bijeenkomsten van de Provinciale Kerkvergadering en de 'ingekomen en minuten van uitgegane stukken' een neerslag van de werkzaamheden van de Provinciale Emigratie Commissies is terug te vinden.

Statistische gegevens

BHIC, Den Bosch

nr. 263 Archief Nederlandse Hervormde Kerkprovincie Noord-Brabant en Limburg 1816-1997

- Correspondentie van de Provinciale Emigratie Commissie 1950-1961 (inv.nr. 1103)*

Inhoud overig

Drents Archief

nr. 0842 Archief Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk Drente 1951-1980

- Stukken betreffende de Provinciale Emigratie Commissie 1955-1959 (inv.nr. 43)

 

 

BHIC, Den Bosch

nr. 263 Archief Nederlandse Hervormde Kerkprovincie Noord-Brabant en Limburg 1816-1997

- Correspondentie van de Provinciale Emigratie Commissie 1950-1961 (inv.nr. 1103)*

 

 

Tresoar, Leeuwarden

nr. 236 Provinciale Synode/Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk Friesland 1804-1963

- Provinciale Kerkvergadering: Correspondentie en andere stukken betreffende de Hervormde Emigratiecommissies, zowel landelijk als provinciaal, 1951-1954 (inv.nr. 354)*

 

- Archief van de Provinciale Emigratie Commissie: notulen, jaarverslagen, correspondentie en andere stukken emigratie betreffende ca. 1955-1959 (inv. nr. 572)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De archieven van de hierboven beschreven Provinciale Emigratie Commissies van de NH Kerk zijn gevonden via digitaal onderzoek. Het is mogelijk dat ook de Provinciale Kerkvergaderingen, waarvan de archivarissen nog niet digitaal ontsloten zijn archiefbescheiden bevatten afkomstig van Provinciale Emigratie Commissies. Daar is verder geen onderzoek naar gedaan. De centrale correspondentie van de Hervormde Emigratie Commissie met de Provinciale Emigratie Commissies bevindt zich in het archief van de Hervormde Emigratie Commissie.

 

2) Ter signalering:

Haags Gemeentearchief, 0540-01 Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Scheveningen

- Stukken betreffende de Oudejaars en Paasavondmaalcollecten, de deurcollecte voor het tekort en de collecte voor de Provinciale Emigratiecommissie (inv.nr. 443).


Doorgenomen archieven / series

a) nr. 0842 Archief Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk Drente 1951-1980

 

b) nr. 263 Archief Nederlandse Hervormde Kerkprovincie Noord-Brabant en Limburg 1816-1997

 

c) nr. 236 Provinciale Synode/Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk Friesland 1804-1963

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Drents Archief, Assen

 

b) Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

 

c) Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

Openbaarheid

beperkt. Voor stukken jonger dan 50 jaar is over het algemeen toestemming van de bewaargever noodzakelijk. Toestemming kan worden aangevraagd via de archivarissen.

Omvang; inventarisnummers

a) 37 dozen; 204 inv.nrs.; waarvan 1 inv.nr. betreffende de Provinciale Emigratie Commissie

 

b) 1886 inv.nrs., waarvan 1 inv.nr. betreffende de Provinciale Emigratie Commissie

 

c) 33,67 m., 585 inv.nrs., waarvan 2 inv.nrs. betreffende de Provinciale Emigratie Commissie

Informatiedrager
Vernietigd

a-c) onbekend

Toegang(en)

a) Inventaris NH Kerkprovincie 1952-1980 [digitaal raadpleegbaar]

 

b) Inventaris NH Kerkprovincie Noord-Brabant en Limburg 1816-1971 [digitaal raadpleegbaar]

 

c) Haan. S. de, Inventaris van de archieven van de Provinciale Kerkvergadering Friesland 1804- ca. 1963 (Leeuwarden 1979) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-c) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Aangezien de Provinciale Emigratie Commissies van de Hervormde Emigratie Commissie tevens onderdeel uitmaakten van de Provinciale Kerkvergadering zijn deze commissiearchieven vaak te vinden in de archieven van de Provinciale Kerkvergadering.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-c) geen

opmerkingen structuur archief

c) oorspronkelijk in 'toestand van tamelijke wanorde', binnengekomen als aanvulling op Provinciaal Kerkbestuur der N.H.Kerk in Friesland 1690- ca. 1950'; geordend door archivaris in 'hoofdarchief Provinciale Kerkvergadering en 11 'commissiearchieven', waaronder dat van de Provinciale Emigratie Commissie.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

Hieronder worden uitsluitend de commissiearchieven gesignaleerd. Het ligt voor de hand dat er in de notulen van de diverse bijeenkomsten van de Provinciale Kerkvergadering en de 'ingekomen en minuten van uitgegane stukken' een neerslag van de werkzaamheden van de Provinciale Emigratie Commissies is terug te vinden.

Statistische gegevens

BHIC, Den Bosch

nr. 263 Archief Nederlandse Hervormde Kerkprovincie Noord-Brabant en Limburg 1816-1997

- Correspondentie van de Provinciale Emigratie Commissie 1950-1961 (inv.nr. 1103)*

Inhoud overig

Drents Archief

nr. 0842 Archief Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk Drente 1951-1980

- Stukken betreffende de Provinciale Emigratie Commissie 1955-1959 (inv.nr. 43)

 

 

BHIC, Den Bosch

nr. 263 Archief Nederlandse Hervormde Kerkprovincie Noord-Brabant en Limburg 1816-1997

- Correspondentie van de Provinciale Emigratie Commissie 1950-1961 (inv.nr. 1103)*

 

 

Tresoar, Leeuwarden

nr. 236 Provinciale Synode/Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk Friesland 1804-1963

- Provinciale Kerkvergadering: Correspondentie en andere stukken betreffende de Hervormde Emigratiecommissies, zowel landelijk als provinciaal, 1951-1954 (inv.nr. 354)*

 

- Archief van de Provinciale Emigratie Commissie: notulen, jaarverslagen, correspondentie en andere stukken emigratie betreffende ca. 1955-1959 (inv. nr. 572)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De archieven van de hierboven beschreven Provinciale Emigratie Commissies van de NH Kerk zijn gevonden via digitaal onderzoek. Het is mogelijk dat ook de Provinciale Kerkvergaderingen, waarvan de archivarissen nog niet digitaal ontsloten zijn archiefbescheiden bevatten afkomstig van Provinciale Emigratie Commissies. Daar is verder geen onderzoek naar gedaan. De centrale correspondentie van de Hervormde Emigratie Commissie met de Provinciale Emigratie Commissies bevindt zich in het archief van de Hervormde Emigratie Commissie.

 

2) Ter signalering:

Haags Gemeentearchief, 0540-01 Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Scheveningen

- Stukken betreffende de Oudejaars en Paasavondmaalcollecten, de deurcollecte voor het tekort en de collecte voor de Provinciale Emigratiecommissie (inv.nr. 443).


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Hervormde Kerk, Hervormde Emigratie Commissie, Provinciale Emigratie Commissies
Inventaristekst

BHIC, Den Bosch

nr. 263 Archief Nederlandse Hervormde Kerkprovincie Noord-Brabant en Limburg 1816-1997

 

- inv. 1103 Correspondentie van de Provinciale Emigratie Commissie 1950-1961

De omvang van het dossier is ca. 0,07 m. Het bevat o.m.:

- getypte notulen van de PEC-Noord-Brabant en Limburg 1950-1961. De notulen bevatten regelmatig cijfermatige gegevens over het aantallen vertrokken hervormde emigranten en opgemaakte kerkelijke rapporten;

- ingekomen en minuten van uitgaande brieven van de Hervormde Emigratie Commissie en de PKV/Provinciale Emigratie Commissie over de wijze waarop de emigratiewerkzaamheden het beste georganiseerd kunnen worden en de wijze waarop de HEC deelneemt in de Algemene Emigratie Centrale;

- lijsten met vrouwelijke voorlichtsters van de Algemene Emigratie Centrale;

- een groot aantal begeleidingsbrieven van verzonden kerkelijke rapporten, opgesteld door de PEC Noord-Brabant en Limburg. Deze brieven bevatten over het algemeen de namen van de vertrokken emigranten of gegevens over annulering van emigratie, niet de rapporten ten aanzien van leden zelf;

- naamlijsten van vertrekkende emigranten. Op deze lijsten wordt 'kerkbezoek' en 'kerkelijke belangstelling' gewaardeerd, respectievelijk op een schaal van A-D en een schaal van A-C (A=goed, B= mogelijk te wekken, C=geen);

- diverse systeemkaartjes met naam, adres en - vermoedelijk - de bijbehorende oorspronkelijke dossiernummers van emigranten.

 

Het dossier geeft een goed inzicht in de wijze waarop de HEC de werkzaamheden op provinciaal niveau, decentraal organiseerde en op welk problemen dit stuitte en biedt - gezien de vele naamlijsten - tevens een goed uitgangspunt voor onderzoek naar particuliere hervormde emigranten die zijn vertrokken uit Noord-Brabant en Limburg.

 

 

Tresoar, Leeuwarden

nr. 236 Provinciale Synode/Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk Friesland 1804-1963

 

Algemeen: Beide hieronder beschreven dossiers zijn als 'commissiearchief PEC' te beschouwen: De PEC Friesland werd omstreeks 1951 in het leven geroepen, maar was niet erg actief en leidde eind 1954 een 'slapend' bestaan. In 1956 vond een reactivering plaats. Gezien de oorspronkelijke staat van bewerking van het archief van de Provinciale Synode/ Provinciale Kerkvergadering en de verwevenheid van PKV en PEC is het niet goed mogelijk een scheiding te maken tussen beide. De beide dossiers geven samen een goed inzicht in de wijze waarop de HEC de werkzaamheden op provinciaal niveau, decentraal trachtte te organiseren en op welk problemen dit stuitte en biedt - gezien de vele naamlijsten - tevens een goed uitgangspunt voor een speurtocht naar particuliere hervormde emigranten die vertrokken uit Friesland.

 

- inv.nr. 354 Provinciale Kerkvergadering: Correspondentie en andere stukken betreffende de Hervormde Emigratiecommissies, zowel landelijk als provinciaal 1951-1954

De omslag is openbaar en bevat o.m. handgeschreven en getypte notulen van de PEC-Friesland 1951-1954; ingekomen en minuten van uitgaande brieven tussen de Hervormde Emigratie Commissie en de PKV/Provinciale Emigratie Commissie over de wijze waarop de emigratiewerkzaamheden het beste georganiseerd kunnen worden en de wijze waarop de HEC deelneemt in de Algemene Emigratie Centrale.

 

- inv.nr. 572 Archief van de Provinciale Emigratie Commissie: notulen, jaarverslagen, correspondentie en andere stukken emigratie betreffende ca. 1955-1959

De omslag is niet openbaar en bevat o.m.

- ingekomen brieven van de landelijke Hervormde Emigratie Commissie bij en minuten van uitgaande stukken van de Provinciale Emigratie Commissie over het verzenden en terugontvangen van de kerkelijke rapporten (bevat naam emigrant en woonplaats; ev. plaats van bestemming, het dossier bevat geen originele kerkelijke rapporten);

- verzamellijst december 1954-1957 opgesteld ten behoeve van het verzenden van de kerkelijke rapporten van aspirant emigranten met vermelding van kerkelijke gemeente in Friesland; naam, adres aspirant-emigrant; land van bestemming; dossiernr; vertrekdatum; datum van verzending en terugontvangst kerkelijk rapport;

- jaarverslagen van de Hervormde Emigratie Commissie 1955, 1957, 1958, 1959;

- gestencilde verslagen van de Bonegillaconferenties van de Raad voor het Kerkewerk onder Nederlandse immigranten binnen de Presbyterian Church of Australia 1956; 1958 en van een oriëntatiereis naar Zuid-Afrika van de voorzitter van de HEC M. Boon;

- correspondentie tussen HEC en PKV/PEC Friesland en PKV-PEC onderling betreffende methode van werken en samenstelling PEC;

- notulen vergadering 1955 HEC met vertegenwoordigers van de PEC's;

- verslagen met opbrengsten voor de HEC van collectes gehouden te Friesland (emigratiezondagen; emigratiecollectes).