Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst (en taakvoorgangers)

Naam archiefvormer Ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst (en taakvoorgangers)
Periode van bestaan 1945-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Regeringsvoorlichtingsdienst, R.V.D., RVD

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Algemene Zaken

 

Op 13 juli 1945 werd op initiatief en onder voorzitterschap van minister-president W. Schermerhorn gesproken over de opzet van een nieuwe Regeringsvoorlichtingsdienst. Aangezien een formeel oprichtingsbesluit ontbreekt, wordt deze datum in de literatuur aangehouden als oprichtingsdatum. De RVD viel onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Algemene Zaken. In september 1953 werd de dienst hernoemd tot Rijksvoorlichtingsdienst.

De dienst bestond tijdens de onderzoeksperiode uit diverse afdelingen (Administratieve en Huishoudelijk Dienst; Film (en Foto); Perszaken en Documentatie; Radio en Televisie; Publicaties en Tentoonstellingen; Statische Visuele Media), die op hun beurt weer onderverdeeld waren in bureaus.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De RVD is volgens de Staatsalmanak verantwoordelijk voor de uitvoering van technische werkzaamheden op voorlichtingsgebied, w.o. in het bijzonder het (doen) vervaardigen van het door de rijksorganen te gebruiken voorlichtingsmateriaal en het verstrekken van persdocumenten aan die organen. Tevens diende de RVD de voorlichting te verzorgen voor de departementen zonder perschef. In de praktijk zijn de werkzaamheden steeds meer gericht op regulering van de communicatie tussen minister-president, ministerraad en leden van het Koninklijk Huis met de pers en de samenleving.

 

Het Commissariaat voor de Emigratie beschreef de relatie met de RVD als 'samenwerking met de R.V.D. ten behoeve van centrale voorlichting.' (SZW, dossier directie emigratie 1940-1980, ongedateerd, ca. 1955)

Voorloper

Regeringsvoorlichtingsdienst Londen; Sectie XI (voorlichting) Militair Gezag

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Uitgaven over emigratie

 

Emigreren. Waar kan ik heen, waar kan ik mijn licht opsteken? ([1950]) [Uitgave Nederlandse Overheids- en Particuliere Emigratie-instellingen / Regeringsvoorlichtingsdienst]

 

Literatuur

M.P.A. van Dam (et. al. red.), 50 jaar Rijksvoorlichtingsdienst: opstellen over verleden, heden en toekomst van de overheidsvoorlichting naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Rijksvoorlichtingsdienst (Den Haag 1996).

 

Marja Wagenaar, De Rijksvoorlichtingsdienst. Geheimhouden, toedekken en openbaren (Den Haag 1997).

 

Prenger, Mirjam, In een sfeer van chronische blijmoedigheid: emigratievoorlichtingsfilms in de jaren vijftig en begin jaren zestig , Doctoraalscriptie (Amsterdam, Universiteit van Amsterdam 1987).

 

Prenger, Mirjam, 'In an atmosphere of chronic cheerfulness: Dutch emigration propaganda films in the fifties and early sixties', in: R. Kroes en H.O. Neuschäfer, The Dutch in North-America. Their immigration and cultural continuity (Amsterdam 1991).

Doorgenomen archieven / series

Nationaal Archief

2.03.01 Archieven van de Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ), Kabinet van de Minister-President 1942-1979, gedeelte 04.1 Rijksvoorlichtingsdienst (onderzocht over de periode 1945-1969)

 

2.24.10.03 Rijksfotoarchief, collectie RVD. Zie [opmerkingen]

 

Beeld en Geluid

RVD Filmarchief, (onderzocht over de periode 1945-1967)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

inv.nrs. 264-292; 6333-6338

 

Beeld en Geluid

RVD Filmarchief

24 ID-nummers

Informatiedrager
Vernietigd

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

zie inventaris

Toegang(en)

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

Jongbloed, H.H. (eindred.), Inventaris van de archieven van de ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ), Kabinet van de Minister-President (KMP) (1924)1942-1979(1989) (Den Haag 2003). [met historische en archivistische inleiding (p. 1307-1350). Deze is raadpleegbaar via de website van het Nationaal Archief; in de studiezaal van dit archief is een uitdraai ter inzage]

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

indices op topografische namen, persoonsnamen en namen van organisaties en instellingen (p. 1355-1395)

 

Beeld en Geluid

RVD Filmarchief

catalogus on-line via zoekopdracht 'rvd#' en trefwoord 'emigratie'

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

Het archief van de RVD is onderdeel van het archief van het ministerie van Algemene Zaken/Kabinet Minister President; de functie- en reorganisatiedossiers van de RVD zijn te vinden in dit archief (afkomstig van de afdeling P&O/SSA onder de inv.nrs. 6822-6827; 6333-6335; deze nummers zijn niet openbaar. Zie ook de overige verwijzingen onder 4.1 RVD in de inventaris van AZ/KMP)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

- Notulen van interdepartementale vergaderingen betreffende het coördineren van de voorlichtingswerkzaamheden van de RVD met die van de diverse ministeries, met bijlagen 1945-1946 (inv. 270)

 

- Verzamelrapporten uit de weekrapporten 1949-1953 (inv. 278)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

- Stukken betreffende de inschakeling van de RVD bij het propaganderen van regeringsbeleid 1945-1948 (inv.271)*

 

- Stukken betreffende de werkzaamheden van de knipseldienst 1948-1968 (inv. 275)*

 

- Afdeling Film 1948-1969 (inv. 276-277)*

 

Beeld en Geluid

RVD Filmarchief

beeld:

- Vakbondsleider naar Amerika, 1949 (doc.id. 4048)

- Mijn neef uit Canada, 1953 (3 actes) (doc.id. 3701-3703)

- Een nieuwe toekomst tegemoet, 1953 (doc.id. 4007)

- Emigranten reizen per MS Sibajak, 1953 (2 actes) (doc.id. 4008-4009)

- Australië roept, 1954 (4 actes) (doc.id. 3990-3993)

- Met de Johan van Oldenbarnevelt naar Australië, 1955 (2 actes) (doc.id. 3899-3900)

- Eigen onderdak in Australië, 1956 (2 actes) (doc.id. 3818-3819)

- Tros, 1957 (4 actes) (doc.id. 3858-3861)

- Nederlanders in Australië, 1960 (doc.id.3972)

- Holambra, 1961 (doc.id. 3761)*

- Carambei en verder, 1961 (doc.id. 3934)*

 

geluid:

radio 1954: Verklaring en toelichting, waarin opgenomen het emigratiepraatje door H.A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) (geen doc.id.)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Voor zover valt af te leiden uit de hierboven beschreven geraadpleegde dossiers verrichtte de RVD vooral technisch-uitvoerende taken voor het Commissariaat voor de Emigratie, Emigratiebestuur en NED en de particuliere emigratieorganen

 

2) Het Rijksfotoarchief: Collectie Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) VLP III is raadpleegbaar in het Nationaal Archief, toegangsnr. 2.24.10.03 (de collectie is in bewerking (stand per 2006)

 

3) Vergelijk Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Commissie voor de Filmkeuring

 

4) Beeld en Geluid bevat nog meer beeld- en geluidsitems over 'emigratie' van andere zendgemachtigden (Polygoon, diverse omroepen etc.). De collectie is digitaal doorzoekbaar.

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst
Inventaristekst

2.03.01 Nationaal Archief

 

inv.nr. 271 Stukken betreffende de inschakeling van de RVD bij het propaganderen van regeringsbeleid 1945-1948

Conform inventarisomschrijving. De stukken bevatten geen verwijzingen naar emigratie (voorlichting).

 

inv.nr. 275 Stukken betreffende de werkzaamheden van de knipseldienst 1948-1968 Conform inventarisomschrijving. Het dossier bevat geen specifieke verwijzing naar emigratie (voorlichting).

 

inv.nrs. 276-277 Afdeling Film 1948-1969

Uitvoeringsdossiers. Bevatten o.m. maandoverzichten van verhuur van projectoren/films o.a. aan Nederlandse Emigratiedienst en verrichte werkzaamheden van filmoperateurs van de RVD voor diverse lokale afdelingen van Emigratiecentrales (Christelijke Emigratie Centrale; Katholieke Centrale Emigratie Stichting).

 

inv. 278 Verzamelrapporten uit de weekrapporten 1949-1953

Uitvoeringsdossier; bevat o.m. rapporten en overzichten van de weekactiviteiten van de RVD op film, pers, radio, documentatiegebied; per ministerie, met aandacht voor buitenlandse bezoeken en tentoonstellingen. Hierin worden o.a. de (twee)wekelijkse radiopraatjes van het Commissariaat voor de Emigratie vermeld. De rapporten bevatten geen inhoudelijke gegevens over emigratievoorlichting.

 

 

 

Beeld en Geluid

RVD Filmarchief

 

De inhoud van de meeste films zijn in de on-line catalogus in samenvatting en/of per sequentie beschreven.

 

De film Holambra, 1961 (doc.id. 3761) en Carambei en verder, 1961 (doc.id. 3934) (Brazilië) zijn beide gemaakt in opdracht van de Nederlandse Emigratie Dienst en mede gefinancierd door het Intergovernmental Committee for European Migration.

Algemeen

Naam, varianten

Regeringsvoorlichtingsdienst, R.V.D., RVD

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Algemene Zaken

 

Op 13 juli 1945 werd op initiatief en onder voorzitterschap van minister-president W. Schermerhorn gesproken over de opzet van een nieuwe Regeringsvoorlichtingsdienst. Aangezien een formeel oprichtingsbesluit ontbreekt, wordt deze datum in de literatuur aangehouden als oprichtingsdatum. De RVD viel onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Algemene Zaken. In september 1953 werd de dienst hernoemd tot Rijksvoorlichtingsdienst.

De dienst bestond tijdens de onderzoeksperiode uit diverse afdelingen (Administratieve en Huishoudelijk Dienst; Film (en Foto); Perszaken en Documentatie; Radio en Televisie; Publicaties en Tentoonstellingen; Statische Visuele Media), die op hun beurt weer onderverdeeld waren in bureaus.

Taak, activiteiten

De RVD is volgens de Staatsalmanak verantwoordelijk voor de uitvoering van technische werkzaamheden op voorlichtingsgebied, w.o. in het bijzonder het (doen) vervaardigen van het door de rijksorganen te gebruiken voorlichtingsmateriaal en het verstrekken van persdocumenten aan die organen. Tevens diende de RVD de voorlichting te verzorgen voor de departementen zonder perschef. In de praktijk zijn de werkzaamheden steeds meer gericht op regulering van de communicatie tussen minister-president, ministerraad en leden van het Koninklijk Huis met de pers en de samenleving.

 

Het Commissariaat voor de Emigratie beschreef de relatie met de RVD als 'samenwerking met de R.V.D. ten behoeve van centrale voorlichting.' (SZW, dossier directie emigratie 1940-1980, ongedateerd, ca. 1955)

Voorloper

Regeringsvoorlichtingsdienst Londen; Sectie XI (voorlichting) Militair Gezag

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Uitgaven over emigratie

 

Emigreren. Waar kan ik heen, waar kan ik mijn licht opsteken? ([1950]) [Uitgave Nederlandse Overheids- en Particuliere Emigratie-instellingen / Regeringsvoorlichtingsdienst]

 

Literatuur

M.P.A. van Dam (et. al. red.), 50 jaar Rijksvoorlichtingsdienst: opstellen over verleden, heden en toekomst van de overheidsvoorlichting naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Rijksvoorlichtingsdienst (Den Haag 1996).

 

Marja Wagenaar, De Rijksvoorlichtingsdienst. Geheimhouden, toedekken en openbaren (Den Haag 1997).

 

Prenger, Mirjam, In een sfeer van chronische blijmoedigheid: emigratievoorlichtingsfilms in de jaren vijftig en begin jaren zestig , Doctoraalscriptie (Amsterdam, Universiteit van Amsterdam 1987).

 

Prenger, Mirjam, 'In an atmosphere of chronic cheerfulness: Dutch emigration propaganda films in the fifties and early sixties', in: R. Kroes en H.O. Neuschäfer, The Dutch in North-America. Their immigration and cultural continuity (Amsterdam 1991).

Doorgenomen archieven / series

Nationaal Archief

2.03.01 Archieven van de Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ), Kabinet van de Minister-President 1942-1979, gedeelte 04.1 Rijksvoorlichtingsdienst (onderzocht over de periode 1945-1969)

 

2.24.10.03 Rijksfotoarchief, collectie RVD. Zie [opmerkingen]

 

Beeld en Geluid

RVD Filmarchief, (onderzocht over de periode 1945-1967)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

inv.nrs. 264-292; 6333-6338

 

Beeld en Geluid

RVD Filmarchief

24 ID-nummers

Informatiedrager
Vernietigd

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

zie inventaris

Toegang(en)

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

Jongbloed, H.H. (eindred.), Inventaris van de archieven van de ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ), Kabinet van de Minister-President (KMP) (1924)1942-1979(1989) (Den Haag 2003). [met historische en archivistische inleiding (p. 1307-1350). Deze is raadpleegbaar via de website van het Nationaal Archief; in de studiezaal van dit archief is een uitdraai ter inzage]

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

indices op topografische namen, persoonsnamen en namen van organisaties en instellingen (p. 1355-1395)

 

Beeld en Geluid

RVD Filmarchief

catalogus on-line via zoekopdracht 'rvd#' en trefwoord 'emigratie'

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

Het archief van de RVD is onderdeel van het archief van het ministerie van Algemene Zaken/Kabinet Minister President; de functie- en reorganisatiedossiers van de RVD zijn te vinden in dit archief (afkomstig van de afdeling P&O/SSA onder de inv.nrs. 6822-6827; 6333-6335; deze nummers zijn niet openbaar. Zie ook de overige verwijzingen onder 4.1 RVD in de inventaris van AZ/KMP)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

- Notulen van interdepartementale vergaderingen betreffende het coördineren van de voorlichtingswerkzaamheden van de RVD met die van de diverse ministeries, met bijlagen 1945-1946 (inv. 270)

 

- Verzamelrapporten uit de weekrapporten 1949-1953 (inv. 278)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

- Stukken betreffende de inschakeling van de RVD bij het propaganderen van regeringsbeleid 1945-1948 (inv.271)*

 

- Stukken betreffende de werkzaamheden van de knipseldienst 1948-1968 (inv. 275)*

 

- Afdeling Film 1948-1969 (inv. 276-277)*

 

Beeld en Geluid

RVD Filmarchief

beeld:

- Vakbondsleider naar Amerika, 1949 (doc.id. 4048)

- Mijn neef uit Canada, 1953 (3 actes) (doc.id. 3701-3703)

- Een nieuwe toekomst tegemoet, 1953 (doc.id. 4007)

- Emigranten reizen per MS Sibajak, 1953 (2 actes) (doc.id. 4008-4009)

- Australië roept, 1954 (4 actes) (doc.id. 3990-3993)

- Met de Johan van Oldenbarnevelt naar Australië, 1955 (2 actes) (doc.id. 3899-3900)

- Eigen onderdak in Australië, 1956 (2 actes) (doc.id. 3818-3819)

- Tros, 1957 (4 actes) (doc.id. 3858-3861)

- Nederlanders in Australië, 1960 (doc.id.3972)

- Holambra, 1961 (doc.id. 3761)*

- Carambei en verder, 1961 (doc.id. 3934)*

 

geluid:

radio 1954: Verklaring en toelichting, waarin opgenomen het emigratiepraatje door H.A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) (geen doc.id.)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Voor zover valt af te leiden uit de hierboven beschreven geraadpleegde dossiers verrichtte de RVD vooral technisch-uitvoerende taken voor het Commissariaat voor de Emigratie, Emigratiebestuur en NED en de particuliere emigratieorganen

 

2) Het Rijksfotoarchief: Collectie Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) VLP III is raadpleegbaar in het Nationaal Archief, toegangsnr. 2.24.10.03 (de collectie is in bewerking (stand per 2006)

 

3) Vergelijk Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Commissie voor de Filmkeuring

 

4) Beeld en Geluid bevat nog meer beeld- en geluidsitems over 'emigratie' van andere zendgemachtigden (Polygoon, diverse omroepen etc.). De collectie is digitaal doorzoekbaar.


Doorgenomen archieven / series

Nationaal Archief

2.03.01 Archieven van de Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ), Kabinet van de Minister-President 1942-1979, gedeelte 04.1 Rijksvoorlichtingsdienst (onderzocht over de periode 1945-1969)

 

2.24.10.03 Rijksfotoarchief, collectie RVD. Zie [opmerkingen]

 

Beeld en Geluid

RVD Filmarchief, (onderzocht over de periode 1945-1967)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

inv.nrs. 264-292; 6333-6338

 

Beeld en Geluid

RVD Filmarchief

24 ID-nummers

Informatiedrager
Vernietigd

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

zie inventaris

Toegang(en)

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

Jongbloed, H.H. (eindred.), Inventaris van de archieven van de ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ), Kabinet van de Minister-President (KMP) (1924)1942-1979(1989) (Den Haag 2003). [met historische en archivistische inleiding (p. 1307-1350). Deze is raadpleegbaar via de website van het Nationaal Archief; in de studiezaal van dit archief is een uitdraai ter inzage]

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

indices op topografische namen, persoonsnamen en namen van organisaties en instellingen (p. 1355-1395)

 

Beeld en Geluid

RVD Filmarchief

catalogus on-line via zoekopdracht 'rvd#' en trefwoord 'emigratie'

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

Het archief van de RVD is onderdeel van het archief van het ministerie van Algemene Zaken/Kabinet Minister President; de functie- en reorganisatiedossiers van de RVD zijn te vinden in dit archief (afkomstig van de afdeling P&O/SSA onder de inv.nrs. 6822-6827; 6333-6335; deze nummers zijn niet openbaar. Zie ook de overige verwijzingen onder 4.1 RVD in de inventaris van AZ/KMP)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

- Notulen van interdepartementale vergaderingen betreffende het coördineren van de voorlichtingswerkzaamheden van de RVD met die van de diverse ministeries, met bijlagen 1945-1946 (inv. 270)

 

- Verzamelrapporten uit de weekrapporten 1949-1953 (inv. 278)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Nationaal Archief

2.03.01 AZ/KMP

- Stukken betreffende de inschakeling van de RVD bij het propaganderen van regeringsbeleid 1945-1948 (inv.271)*

 

- Stukken betreffende de werkzaamheden van de knipseldienst 1948-1968 (inv. 275)*

 

- Afdeling Film 1948-1969 (inv. 276-277)*

 

Beeld en Geluid

RVD Filmarchief

beeld:

- Vakbondsleider naar Amerika, 1949 (doc.id. 4048)

- Mijn neef uit Canada, 1953 (3 actes) (doc.id. 3701-3703)

- Een nieuwe toekomst tegemoet, 1953 (doc.id. 4007)

- Emigranten reizen per MS Sibajak, 1953 (2 actes) (doc.id. 4008-4009)

- Australië roept, 1954 (4 actes) (doc.id. 3990-3993)

- Met de Johan van Oldenbarnevelt naar Australië, 1955 (2 actes) (doc.id. 3899-3900)

- Eigen onderdak in Australië, 1956 (2 actes) (doc.id. 3818-3819)

- Tros, 1957 (4 actes) (doc.id. 3858-3861)

- Nederlanders in Australië, 1960 (doc.id.3972)

- Holambra, 1961 (doc.id. 3761)*

- Carambei en verder, 1961 (doc.id. 3934)*

 

geluid:

radio 1954: Verklaring en toelichting, waarin opgenomen het emigratiepraatje door H.A. van Luyk (Nederlandse Emigratie Dienst) (geen doc.id.)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Voor zover valt af te leiden uit de hierboven beschreven geraadpleegde dossiers verrichtte de RVD vooral technisch-uitvoerende taken voor het Commissariaat voor de Emigratie, Emigratiebestuur en NED en de particuliere emigratieorganen

 

2) Het Rijksfotoarchief: Collectie Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) VLP III is raadpleegbaar in het Nationaal Archief, toegangsnr. 2.24.10.03 (de collectie is in bewerking (stand per 2006)

 

3) Vergelijk Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Commissie voor de Filmkeuring

 

4) Beeld en Geluid bevat nog meer beeld- en geluidsitems over 'emigratie' van andere zendgemachtigden (Polygoon, diverse omroepen etc.). De collectie is digitaal doorzoekbaar.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst
Inventaristekst

2.03.01 Nationaal Archief

 

inv.nr. 271 Stukken betreffende de inschakeling van de RVD bij het propaganderen van regeringsbeleid 1945-1948

Conform inventarisomschrijving. De stukken bevatten geen verwijzingen naar emigratie (voorlichting).

 

inv.nr. 275 Stukken betreffende de werkzaamheden van de knipseldienst 1948-1968 Conform inventarisomschrijving. Het dossier bevat geen specifieke verwijzing naar emigratie (voorlichting).

 

inv.nrs. 276-277 Afdeling Film 1948-1969

Uitvoeringsdossiers. Bevatten o.m. maandoverzichten van verhuur van projectoren/films o.a. aan Nederlandse Emigratiedienst en verrichte werkzaamheden van filmoperateurs van de RVD voor diverse lokale afdelingen van Emigratiecentrales (Christelijke Emigratie Centrale; Katholieke Centrale Emigratie Stichting).

 

inv. 278 Verzamelrapporten uit de weekrapporten 1949-1953

Uitvoeringsdossier; bevat o.m. rapporten en overzichten van de weekactiviteiten van de RVD op film, pers, radio, documentatiegebied; per ministerie, met aandacht voor buitenlandse bezoeken en tentoonstellingen. Hierin worden o.a. de (twee)wekelijkse radiopraatjes van het Commissariaat voor de Emigratie vermeld. De rapporten bevatten geen inhoudelijke gegevens over emigratievoorlichting.

 

 

 

Beeld en Geluid

RVD Filmarchief

 

De inhoud van de meeste films zijn in de on-line catalogus in samenvatting en/of per sequentie beschreven.

 

De film Holambra, 1961 (doc.id. 3761) en Carambei en verder, 1961 (doc.id. 3934) (Brazilië) zijn beide gemaakt in opdracht van de Nederlandse Emigratie Dienst en mede gefinancierd door het Intergovernmental Committee for European Migration.