Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters en andere Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland

Naam archiefvormer Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters en andere Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland
Periode van bestaan 1938-1999
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland; de Bond; C.B.P.B.; CBPB;

1959-1993 Christelijke Plattelandsvrouwen en -meisjes Bond (CPB); 1993- Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB)

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In 1933 stelde de Christelijke Boeren en Tuinders Bond (CBTB) de Commissie voor het Ontwikkelingswerk onder Vrouwen en Meisjes op het Platteland in, na de in 1930 opgerichte Christelijke Jonge Boeren en Tuindersbond (CJBTB). In 1938 werd de commissie een zelfstandige vereniging, de Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -Meisjes in Nederland (CBPB). Vanaf 1959 veranderde de naam in Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB). Op 1 januari 1999 fuseerde de CPB met de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) tot Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging.

 

De Bond kende leden (afgevaardigden van plaatselijke boerinnen- en plattelandsvrouwenverenigingen; leraressen van het christelijke landbouwhuishoudonderwijs) en ereleden of adviseurs. Het bondsbestuur telde tenminste 5-9 leden, waarvan minimaal vijf leden het dagelijks bestuur vormden. De algemene bestuursleden werden door de provincies gekozen. Eenmaal per jaar werd een Algemene Ledenvergadering belegd. De Bond zetelde in Den Haag.

In 1952 kreeg de Bond beschikking over een bureau, gevestigd te Ede. De Bond had plaatselijke en gewestelijke afdelingen.

 

De Bond van Christen Boerinnen participeerde van 1938 tot 1983 in het bestuur van de Christelijke Emigratie Centrale; daarnaast had de bond een afgevaardigde in de Emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwen Comité. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de Bond van Christenboerinnen zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Doelstelling van de bond was, uitgaande van een christelijke grondslag, elke vrouw van het platteland bewust te maken van haar christelijk sociale roeping en te werken aan de vorming van de leden ten aanzien van haar plaats en taak in gezin, bedrijf en maatschappij.

 

De belangrijkste activiteiten waren het oprichten van afdelingen en het organiseren van landelijke, provinciale en afdelingsvergaderingen, naast ontwikkelingsweken en conferenties waar onderwerpen in verband met de doelstelling werden besproken. Daarnaast bevorderde de Bond het christelijke landbouwhuishoudonderwijs en de scholing van haar leden door middel van cursussen, vormingsdagen en werkdagen voor kaderleden waar diverse onderwerpen werden behandeld zoals algemene maatschappelijke ontwikkelingen, landbouwpolitiek, omgang tussen de verschillende sekses, taalbevordering etc. Ook voorlichting op allerlei gebied vormde een belangrijk deel van de activiteiten. Vanaf de jaren zeventig verbreedde het werkterrein van de bond zich tot hulp aan boerinnen in ontwikkelingslanden.

Voorloper

Commissie voor het Ontwikkelingswerk onder Vrouwen en Meisjes op het Platteland

Opvolger

Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Christelijke Emigratie Centrale

Nederlandse Vrouwen Comité

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken en uitgaven

Ons Jonge Platteland, gezamenlijke uitgave van de Christelijke Jonge Boeren en Tuindersbond en de Bond van Christenboerinnen (1946-1949).

 

Ons Plattelandsleven: maandblad van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond 1949-1993. [Bevat regelmatig artikelen inzake emigratie of verslagen van bezoeken aan geëmigreerde boerinnen in Frankrijk, 'familiereizen' naar Canada, georganiseerd in samenwerking met CBTB etc.]

 

Na tien jaren: Bond van christen boerinnen, boerendochters, plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland, 1938-1948 (z.p. 1948).

 

literatuur

J.H.A. Bruggers, Samenstelling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en de Christelijke Plattelandsvrouwen- en Meisjesbond in de Alblasserwaard (Wageningen 1968). [scriptie]

 

De bonden van plattelandsvrouwen in Friesland. Verslag van een onderzoek naar de (steunfunktie)-aktiviteiten van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en de Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond (Leeuwarden 1984).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Christelijke Plattelandsvrouwenbond

Periode archief

1938-1999

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

14,8 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Hentenaar, Yolande en Susanne Neugebauer, Inventaris van het archief van de Commissie Ontwikkelingswerk onder Vrouwen en Meisjes op het Platteland van de CBTB (1933-1938); Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes CBPB (1938-1958); Christelijk Plattelandsvrouwen en -meisjesbond CPB (1958-1993); Christelijke Plattelandsvrouwenbond CPB (1993-1998), 1932-1999, (Amsterdam 2002) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 375

Indices op toegang

Uitgebreide historische inleiding en geschiedenis van het archief; lijst van presidentes

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief vertoont lacunes, correspondentie uit de jaren vijftig tot de jaren zeventig ontbreekt vrijwel.

Seriële bescheiden

- Notulen van huishoudelijke vergaderingen (hoofdbestuur en dagelijks bestuur), ledenvergaderingen en jaarvergaderingen 1945-1967. Met bijlagen 1945-1962 (inv.nrs. 8-11)*

 

- Jaarverslagen 1937-1955; Bondsdaggidsen van de Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland (C.B.P.B.) en de Bond van Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Organisaties in Nederland (C.J.B.T.O) 1948-1951, 1953-1960 en jaarboekjes van de CBPB 1956-1963, waarin opgenomen de jaarverslagen 1956-1961, 1957-1963 (inv.nrs. 123; 575-576)*

 

- Verslagen van trainingen, studiedagen en cursussen voor het kader 1964-1971 (inv.nrs. 283, 291)*

 

- Statuten; huishoudelijk reglement etc. 1938-1979 (inv.nr. 129)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken en correspondentie betreffende de Bondsdagen (in samenwerking met de Christelijke Jonge Boeren en Tuinder Bond) 1953-1958 en de oprichting van afdelingen 1949-1952 (inv.nrs. 326-327)*

 

Ter signalering:

- Verslag van een gesprek tussen de Christelijke Emigratie Centrale (CEC) en de bond op 29 juli 1982 (inv.nr. 680)*

 

- Kopieën uit brieven betreffende de CEC 1983 (inv.nr. 681)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De papieren neerslag van de lidmaatschappen van de CPB van de Christelijke Emigratie Centrale en het Nederlandse Vrouwen Comité is zeer summier en feitelijk. Als gevolg van het hiaat in het archief is niet met zekerheid vast te stellen of de aandacht voor ontwikkelingshulp pas eind jaren zeventig begint (zoals uit inventaris valt af te leiden) of al eerder, wat gezien het nationale emigratiebeleid na 1961 ook mogelijk is.

 

2) Via de website van Atria, Amsterdam kunnen diverse afdelingsarchieven van de Christelijke Plattelandsvrouwen en hun bewaarplaats worden gevonden. Veel van de inventarissen zijn digitaal raadpleegbaar. Het is niet uitgesloten dat zich hierin nog materiaal bevindt dat zicht geeft op de bemoeienis van de CPB met emigratie

 

3) Bijgewerkt 2013.

Titel Dossierbeschrijving Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters en andere Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland (CPB)
Inventaristekst

- inv.nrs. 8-11 Notulen van huishoudelijke vergaderingen (hoofdbestuur en dagelijks bestuur), ledenvergaderingen en jaarvergaderingen 1945-1967. Met bijlagen 1945-1962

De notulen bevatten verwijzingen naar het onderwerp emigratie; Christelijke Emigratie Centrale.

 

- inv.nrs. 123; 575-576 Jaarverslagen 1937-1955; Bondsdaggidsen van Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland (C.B.P.B.) en de Bond van Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Organisaties in Nederland (C.J.B.T.O) 1948-1951, 1953-1960 en jaarboekjes van de CBPB 1956-1963, waarin opgenomen de jaarverslagen 1956-1961, 1957-1963

De jaarverslagen/bondsdaggidsen bevatten lijsten van deelname aan organisaties zoals Christelijke Emigratie Centrale; Nederlandse Vrouwen Comité, met vermelding van personele samenstelling afvaardiging.

 

- inv.nrs. 283, 291 Verslagen van trainingen, studiedagen en cursussen voor het kader 1964-1971

Conform inventarisbeschrijving. De verslagen geven goed inzicht in de diverse onderwerpen, vergadertechnieken etc. waarop werd getraind. De papieren neerslag van het onderwerp emigratie is summier, m.n. te vinden bij het onderdeel 'contacten met andere verenigingen'.

 

- inv.nrs. 326-327 Stukken en correspondentie betreffende de Bondsdagen (in samenwerking met de Christelijke Jonge Boeren en Tuinder Bond) 1953-1958 en de oprichting van afdelingen 1949-1952

Uit de correspondentie en vergaderverslagen ten behoeve van de voorbereiding van de Bondsdagen valt af te leiden dat er in deze jaren altijd wel iemand van het bestuur van de Christelijke Emigratie Centrale sprak. Inhoudelijke stukken ontbreken.

 

- inv.nr. 680-681 Correspondentie en gesprek met de CEC 1982-1983

De inv.nrs. bevatten een verslag en twee brieven met betrekking tot de opzegging van het CPB-lidmaatschap van de Christelijke Emigratie Centrale.

Algemeen

Naam, varianten

Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland; de Bond; C.B.P.B.; CBPB;

1959-1993 Christelijke Plattelandsvrouwen en -meisjes Bond (CPB); 1993- Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB)

Organisatie en inrichting

In 1933 stelde de Christelijke Boeren en Tuinders Bond (CBTB) de Commissie voor het Ontwikkelingswerk onder Vrouwen en Meisjes op het Platteland in, na de in 1930 opgerichte Christelijke Jonge Boeren en Tuindersbond (CJBTB). In 1938 werd de commissie een zelfstandige vereniging, de Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -Meisjes in Nederland (CBPB). Vanaf 1959 veranderde de naam in Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB). Op 1 januari 1999 fuseerde de CPB met de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) tot Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging.

 

De Bond kende leden (afgevaardigden van plaatselijke boerinnen- en plattelandsvrouwenverenigingen; leraressen van het christelijke landbouwhuishoudonderwijs) en ereleden of adviseurs. Het bondsbestuur telde tenminste 5-9 leden, waarvan minimaal vijf leden het dagelijks bestuur vormden. De algemene bestuursleden werden door de provincies gekozen. Eenmaal per jaar werd een Algemene Ledenvergadering belegd. De Bond zetelde in Den Haag.

In 1952 kreeg de Bond beschikking over een bureau, gevestigd te Ede. De Bond had plaatselijke en gewestelijke afdelingen.

 

De Bond van Christen Boerinnen participeerde van 1938 tot 1983 in het bestuur van de Christelijke Emigratie Centrale; daarnaast had de bond een afgevaardigde in de Emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwen Comité. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de Bond van Christenboerinnen zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur.

Taak, activiteiten

Doelstelling van de bond was, uitgaande van een christelijke grondslag, elke vrouw van het platteland bewust te maken van haar christelijk sociale roeping en te werken aan de vorming van de leden ten aanzien van haar plaats en taak in gezin, bedrijf en maatschappij.

 

De belangrijkste activiteiten waren het oprichten van afdelingen en het organiseren van landelijke, provinciale en afdelingsvergaderingen, naast ontwikkelingsweken en conferenties waar onderwerpen in verband met de doelstelling werden besproken. Daarnaast bevorderde de Bond het christelijke landbouwhuishoudonderwijs en de scholing van haar leden door middel van cursussen, vormingsdagen en werkdagen voor kaderleden waar diverse onderwerpen werden behandeld zoals algemene maatschappelijke ontwikkelingen, landbouwpolitiek, omgang tussen de verschillende sekses, taalbevordering etc. Ook voorlichting op allerlei gebied vormde een belangrijk deel van de activiteiten. Vanaf de jaren zeventig verbreedde het werkterrein van de bond zich tot hulp aan boerinnen in ontwikkelingslanden.

Voorloper

Commissie voor het Ontwikkelingswerk onder Vrouwen en Meisjes op het Platteland

Opvolger

Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Christelijke Emigratie Centrale

Nederlandse Vrouwen Comité

Literatuur

periodieken en uitgaven

Ons Jonge Platteland, gezamenlijke uitgave van de Christelijke Jonge Boeren en Tuindersbond en de Bond van Christenboerinnen (1946-1949).

 

Ons Plattelandsleven: maandblad van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond 1949-1993. [Bevat regelmatig artikelen inzake emigratie of verslagen van bezoeken aan geëmigreerde boerinnen in Frankrijk, 'familiereizen' naar Canada, georganiseerd in samenwerking met CBTB etc.]

 

Na tien jaren: Bond van christen boerinnen, boerendochters, plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland, 1938-1948 (z.p. 1948).

 

literatuur

J.H.A. Bruggers, Samenstelling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en de Christelijke Plattelandsvrouwen- en Meisjesbond in de Alblasserwaard (Wageningen 1968). [scriptie]

 

De bonden van plattelandsvrouwen in Friesland. Verslag van een onderzoek naar de (steunfunktie)-aktiviteiten van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en de Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond (Leeuwarden 1984).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Christelijke Plattelandsvrouwenbond

Periode archief

1938-1999

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

14,8 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Hentenaar, Yolande en Susanne Neugebauer, Inventaris van het archief van de Commissie Ontwikkelingswerk onder Vrouwen en Meisjes op het Platteland van de CBTB (1933-1938); Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes CBPB (1938-1958); Christelijk Plattelandsvrouwen en -meisjesbond CPB (1958-1993); Christelijke Plattelandsvrouwenbond CPB (1993-1998), 1932-1999, (Amsterdam 2002) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 375

Indices op toegang

Uitgebreide historische inleiding en geschiedenis van het archief; lijst van presidentes

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief vertoont lacunes, correspondentie uit de jaren vijftig tot de jaren zeventig ontbreekt vrijwel.

Seriële bescheiden

- Notulen van huishoudelijke vergaderingen (hoofdbestuur en dagelijks bestuur), ledenvergaderingen en jaarvergaderingen 1945-1967. Met bijlagen 1945-1962 (inv.nrs. 8-11)*

 

- Jaarverslagen 1937-1955; Bondsdaggidsen van de Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland (C.B.P.B.) en de Bond van Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Organisaties in Nederland (C.J.B.T.O) 1948-1951, 1953-1960 en jaarboekjes van de CBPB 1956-1963, waarin opgenomen de jaarverslagen 1956-1961, 1957-1963 (inv.nrs. 123; 575-576)*

 

- Verslagen van trainingen, studiedagen en cursussen voor het kader 1964-1971 (inv.nrs. 283, 291)*

 

- Statuten; huishoudelijk reglement etc. 1938-1979 (inv.nr. 129)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken en correspondentie betreffende de Bondsdagen (in samenwerking met de Christelijke Jonge Boeren en Tuinder Bond) 1953-1958 en de oprichting van afdelingen 1949-1952 (inv.nrs. 326-327)*

 

Ter signalering:

- Verslag van een gesprek tussen de Christelijke Emigratie Centrale (CEC) en de bond op 29 juli 1982 (inv.nr. 680)*

 

- Kopieën uit brieven betreffende de CEC 1983 (inv.nr. 681)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De papieren neerslag van de lidmaatschappen van de CPB van de Christelijke Emigratie Centrale en het Nederlandse Vrouwen Comité is zeer summier en feitelijk. Als gevolg van het hiaat in het archief is niet met zekerheid vast te stellen of de aandacht voor ontwikkelingshulp pas eind jaren zeventig begint (zoals uit inventaris valt af te leiden) of al eerder, wat gezien het nationale emigratiebeleid na 1961 ook mogelijk is.

 

2) Via de website van Atria, Amsterdam kunnen diverse afdelingsarchieven van de Christelijke Plattelandsvrouwen en hun bewaarplaats worden gevonden. Veel van de inventarissen zijn digitaal raadpleegbaar. Het is niet uitgesloten dat zich hierin nog materiaal bevindt dat zicht geeft op de bemoeienis van de CPB met emigratie

 

3) Bijgewerkt 2013.


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Christelijke Plattelandsvrouwenbond

Periode archief

1938-1999

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

14,8 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Hentenaar, Yolande en Susanne Neugebauer, Inventaris van het archief van de Commissie Ontwikkelingswerk onder Vrouwen en Meisjes op het Platteland van de CBTB (1933-1938); Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes CBPB (1938-1958); Christelijk Plattelandsvrouwen en -meisjesbond CPB (1958-1993); Christelijke Plattelandsvrouwenbond CPB (1993-1998), 1932-1999, (Amsterdam 2002) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 375

Indices op toegang

Uitgebreide historische inleiding en geschiedenis van het archief; lijst van presidentes

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief vertoont lacunes, correspondentie uit de jaren vijftig tot de jaren zeventig ontbreekt vrijwel.

Seriële bescheiden

- Notulen van huishoudelijke vergaderingen (hoofdbestuur en dagelijks bestuur), ledenvergaderingen en jaarvergaderingen 1945-1967. Met bijlagen 1945-1962 (inv.nrs. 8-11)*

 

- Jaarverslagen 1937-1955; Bondsdaggidsen van de Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland (C.B.P.B.) en de Bond van Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Organisaties in Nederland (C.J.B.T.O) 1948-1951, 1953-1960 en jaarboekjes van de CBPB 1956-1963, waarin opgenomen de jaarverslagen 1956-1961, 1957-1963 (inv.nrs. 123; 575-576)*

 

- Verslagen van trainingen, studiedagen en cursussen voor het kader 1964-1971 (inv.nrs. 283, 291)*

 

- Statuten; huishoudelijk reglement etc. 1938-1979 (inv.nr. 129)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken en correspondentie betreffende de Bondsdagen (in samenwerking met de Christelijke Jonge Boeren en Tuinder Bond) 1953-1958 en de oprichting van afdelingen 1949-1952 (inv.nrs. 326-327)*

 

Ter signalering:

- Verslag van een gesprek tussen de Christelijke Emigratie Centrale (CEC) en de bond op 29 juli 1982 (inv.nr. 680)*

 

- Kopieën uit brieven betreffende de CEC 1983 (inv.nr. 681)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De papieren neerslag van de lidmaatschappen van de CPB van de Christelijke Emigratie Centrale en het Nederlandse Vrouwen Comité is zeer summier en feitelijk. Als gevolg van het hiaat in het archief is niet met zekerheid vast te stellen of de aandacht voor ontwikkelingshulp pas eind jaren zeventig begint (zoals uit inventaris valt af te leiden) of al eerder, wat gezien het nationale emigratiebeleid na 1961 ook mogelijk is.

 

2) Via de website van Atria, Amsterdam kunnen diverse afdelingsarchieven van de Christelijke Plattelandsvrouwen en hun bewaarplaats worden gevonden. Veel van de inventarissen zijn digitaal raadpleegbaar. Het is niet uitgesloten dat zich hierin nog materiaal bevindt dat zicht geeft op de bemoeienis van de CPB met emigratie

 

3) Bijgewerkt 2013.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters en andere Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland (CPB)
Inventaristekst

- inv.nrs. 8-11 Notulen van huishoudelijke vergaderingen (hoofdbestuur en dagelijks bestuur), ledenvergaderingen en jaarvergaderingen 1945-1967. Met bijlagen 1945-1962

De notulen bevatten verwijzingen naar het onderwerp emigratie; Christelijke Emigratie Centrale.

 

- inv.nrs. 123; 575-576 Jaarverslagen 1937-1955; Bondsdaggidsen van Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters, Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland (C.B.P.B.) en de Bond van Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Organisaties in Nederland (C.J.B.T.O) 1948-1951, 1953-1960 en jaarboekjes van de CBPB 1956-1963, waarin opgenomen de jaarverslagen 1956-1961, 1957-1963

De jaarverslagen/bondsdaggidsen bevatten lijsten van deelname aan organisaties zoals Christelijke Emigratie Centrale; Nederlandse Vrouwen Comité, met vermelding van personele samenstelling afvaardiging.

 

- inv.nrs. 283, 291 Verslagen van trainingen, studiedagen en cursussen voor het kader 1964-1971

Conform inventarisbeschrijving. De verslagen geven goed inzicht in de diverse onderwerpen, vergadertechnieken etc. waarop werd getraind. De papieren neerslag van het onderwerp emigratie is summier, m.n. te vinden bij het onderdeel 'contacten met andere verenigingen'.

 

- inv.nrs. 326-327 Stukken en correspondentie betreffende de Bondsdagen (in samenwerking met de Christelijke Jonge Boeren en Tuinder Bond) 1953-1958 en de oprichting van afdelingen 1949-1952

Uit de correspondentie en vergaderverslagen ten behoeve van de voorbereiding van de Bondsdagen valt af te leiden dat er in deze jaren altijd wel iemand van het bestuur van de Christelijke Emigratie Centrale sprak. Inhoudelijke stukken ontbreken.

 

- inv.nr. 680-681 Correspondentie en gesprek met de CEC 1982-1983

De inv.nrs. bevatten een verslag en twee brieven met betrekking tot de opzegging van het CPB-lidmaatschap van de Christelijke Emigratie Centrale.