Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst
Periode van bestaan 1946-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

DBD

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

De Directie Buitenlandse Dienst ontstond in 1945 door samenvoeging van de Diplomatieke Dienst, de Consulaire Dienst en de Tolkendienst en viel organisatorisch direct onder de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot 1953 is de DBD onderverdeeld in zes bureaus (Personele Zaken; Financiële en Begrotingszaken; Gebouwen Buitenland; Reglementen en Voorschriften; Deviezen; Examens en Commissies). In 1954-1955 wordt het Bureau Deviezen samengevoegd met Financiële en Begrotingszaken tot Bureau Toelagen en Vergoedingen. Deze indeling blijft tot het einde van de onderzoeksperiode bestaan.

 

De Buitenlandse Dienst zelf wordt gevormd door de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Er worden drie categorieën van vertegenwoordigingen onderscheiden:

1. bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen (ambassades, gezantschappen)

2. multilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen (Permanente Vertegenwoordigingen)

3. consulaire vertegenwoordigingen (consulaten-generaal, consulaten, vice-consulaten, consulaire agenten)

 

De technische attachés voor emigratieaangelegenheden, verbonden aan de buitenlandse posten worden aangeduid met landbouw- en (of) emigratieattaché.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Directie Buitenlandse Dienst is verantwoordelijk voor de personele en materiële aangelegenheden, die het functioneren van de posten van de Buitenlandse Dienst mogelijk moeten maken. De taken bestaan uit het verzorgen van de zaken met betrekking tot de organisatie en administratie van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen (w.o. de huisvesting) en het verzorgen van de personeelsaangelegenheden van ambtenaren van de Buitenlandse Dienst. Ook regelt de DBD de toelating tot en opleiding van ambtenaren van de Buitenlandse Dienst.

 

De werkzaamheden van de Buitenlandse Dienst zelf zijn globaal onder te verdelen in politieke, economische, consulaire, pers- en culturele en ontwikkelingssamenwerkingsaangelegenheden.

 

De consulaire taken, waaronder individuele hulpverlening aan Nederlanders in het buitenland en hulp bij emigratie, worden uitgevoerd op de (vice-)consulaten(-generaal) (door consulaire ambtenaren; emigratie- of landbouw- en emigratieattachés). Over uitbreiding van ambtsgebieden; huisvesting van consulaten en aangelegenheden betreffende de consulaire ambtenaren zelf, vindt correspondentie plaats tussen de Directie Buitenlandse Dienst en de ambassades.

Voorloper

Diplomatieke Dienst, Consulaire Dienst, Tolkendienst

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103. Dit rapport geeft overzichten van gezantschappen en ambassades; Permanente Vertegenwoordigingen en van (honoraire) consulaten(-generaal) van het Koninkrijk der Nederlanden in de bijlagen 1, 2 en 3 van de paragraaf Buitenlandse Dienst p. 312-347. De bijlagen vermelden land en jaartal van accreditering (vanaf 1945), de status van de post en het land van vestiging]

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken/DDI Historisch overzicht van Nederlandse chefs de poste en hun standplaatsen (CD-ROM uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

 

Gids van het Departement van Buitenlandse Zaken en van de Buitenlandse Dienst (jaarlijks).

Vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het Buitenland (halfjaarlijks).

Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden (jaarlijks). [Hoofdstuk Buitenlandse Zaken, diplomatiek/consulaire vertegenwoordiging van Nederland bij vreemde mogendheden geeft inzicht in personele samenstelling buitenlandse posten]

 

H.J. de Muij-Fleurke en S. Plantinga, 'Hulp in het buitenland. De consulaire dienst', in: R.E. van Ditzhuizen et. al. (red.), Tweehonderd jaar ministerie van Buitenlandse Zaken (Den Haag 1998).

Doorgenomen archieven / series

2.05.51 Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst 1945-1954

 

Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor stukken tussen 50-75 jaar oud over nog levende personen is toestemming nodig van de directeur Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

17,5 m.; 892 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding

Toegang(en)

Greven, F. en G.J. Huizinga, Inventaris van het archief van de Directie Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954 (Den Haag 1995) [met historische en archivistische inleiding en organogrammen (bijlagen 1-2)]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

ordening volgens dossierstelsel; dossiers systematisch bijeengebracht volgens acht hoofdrubrieken; vóór overbrenging naar de CAS was er al uit het archief vernietigd

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende de aangelegenheden met betrekking tot landbouw- en emigratieattachés 1945-1955 (Australië; Brazilië; Canada; Denemarken; Duitsland; Frankrijk; India; Indonesië; Nieuw-Zeeland; Zuid-Afrika) (inv.nrs. 593-602)*

 

- Stukken betreffende de voorwaarden waaronder landbouwvertegenwoordigers worden uitgezonden 1946-1954 (inv.nr. 603)

 

- Stukken betreffende de uitbreiding van de landbouwvertegenwoordiging in Argentinië 1947-1950 (inv.nr. 604)

 

- Stukken betreffende de ontvangst van zogenaamde 'post-reports', verzameling van gegevens per land over de leefomstandigheden 1949-1954 (alfabetisch geografisch geordend) (inv.nrs. 814-892)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Nog bij het ministerie berustende gedeelten van het archief van de Directie Buitenlandse Dienst zijn niet beschreven.

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst
Inventaristekst

2.05.51 Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst 1945-1954

 

Algemeen: het archief van de Directie Buitenlandse Dienst bevat verslagen van dienstreizen van ambassadeurs in hun ambtsgebied; dossiers over organisatorische aangelegenheden van alle posten (voor de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië: Hoge Commissariaat en commissariaten), zoals verandering van geografische grenzen van ambtsgebieden; huisvestingsproblematiek van posten e.d. Wanneer dit posten betreft die zich bevinden in belangrijke landen van bestemming voor Nederlandse emigranten, dan wordt in deze dossiers vaak materiaal aangetroffen inzake emigratieaangelegenheden. De 'contradossiers' van deze correspondentie worden idealiter aangetroffen in de archieven van de desbetreffende posten. Zie daarvoor de aparte beschrijving onder Ministerie van Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland (algemeen) en de voorbeeldbeschrijvingen van diverse posten in Australië, Canada etc.

 

 

inv.nrs. 593-602 Stukken betreffende de aangelegenheden met betrekking tot landbouw- en emigratieattachés 1945-1955

Het betreft de posten Australië; Brazilië; Canada; Denemarken; Duitsland; Frankrijk; India; Indonesië; Nieuw-Zeeland; Zuid-Afrika.

De omslagen bevatten o.m. inkomende correspondentie van de hoofden van posten bij de Directie Buitenlandse Dienst en minuten van uitgaande correspondentie van de DBD aan de posten en aan het Ministerie van Sociale Zaken. Daarnaast bevatten sommige omslagen vertrouwelijke en particuliere correspondentie van ambassadeurs aan het hoofd DBD en interne departementale memoranda (meestal van het hoofd DBD aan de Secretaris-Generaal). De omslagen geven inzicht in de personele opbouw en problematiek van de emigratieorganisatie in specifieke landen van ontvangst, naast inzicht in de informele (en soms gespannen verhoudingen i.v.m. competentieconflicten) tussen Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken (zie bijv. inv.nr. 594 Brazilië).

Algemeen

Naam, varianten

DBD

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

De Directie Buitenlandse Dienst ontstond in 1945 door samenvoeging van de Diplomatieke Dienst, de Consulaire Dienst en de Tolkendienst en viel organisatorisch direct onder de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot 1953 is de DBD onderverdeeld in zes bureaus (Personele Zaken; Financiële en Begrotingszaken; Gebouwen Buitenland; Reglementen en Voorschriften; Deviezen; Examens en Commissies). In 1954-1955 wordt het Bureau Deviezen samengevoegd met Financiële en Begrotingszaken tot Bureau Toelagen en Vergoedingen. Deze indeling blijft tot het einde van de onderzoeksperiode bestaan.

 

De Buitenlandse Dienst zelf wordt gevormd door de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Er worden drie categorieën van vertegenwoordigingen onderscheiden:

1. bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen (ambassades, gezantschappen)

2. multilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen (Permanente Vertegenwoordigingen)

3. consulaire vertegenwoordigingen (consulaten-generaal, consulaten, vice-consulaten, consulaire agenten)

 

De technische attachés voor emigratieaangelegenheden, verbonden aan de buitenlandse posten worden aangeduid met landbouw- en (of) emigratieattaché.

Taak, activiteiten

De Directie Buitenlandse Dienst is verantwoordelijk voor de personele en materiële aangelegenheden, die het functioneren van de posten van de Buitenlandse Dienst mogelijk moeten maken. De taken bestaan uit het verzorgen van de zaken met betrekking tot de organisatie en administratie van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen (w.o. de huisvesting) en het verzorgen van de personeelsaangelegenheden van ambtenaren van de Buitenlandse Dienst. Ook regelt de DBD de toelating tot en opleiding van ambtenaren van de Buitenlandse Dienst.

 

De werkzaamheden van de Buitenlandse Dienst zelf zijn globaal onder te verdelen in politieke, economische, consulaire, pers- en culturele en ontwikkelingssamenwerkingsaangelegenheden.

 

De consulaire taken, waaronder individuele hulpverlening aan Nederlanders in het buitenland en hulp bij emigratie, worden uitgevoerd op de (vice-)consulaten(-generaal) (door consulaire ambtenaren; emigratie- of landbouw- en emigratieattachés). Over uitbreiding van ambtsgebieden; huisvesting van consulaten en aangelegenheden betreffende de consulaire ambtenaren zelf, vindt correspondentie plaats tussen de Directie Buitenlandse Dienst en de ambassades.

Voorloper

Diplomatieke Dienst, Consulaire Dienst, Tolkendienst

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103. Dit rapport geeft overzichten van gezantschappen en ambassades; Permanente Vertegenwoordigingen en van (honoraire) consulaten(-generaal) van het Koninkrijk der Nederlanden in de bijlagen 1, 2 en 3 van de paragraaf Buitenlandse Dienst p. 312-347. De bijlagen vermelden land en jaartal van accreditering (vanaf 1945), de status van de post en het land van vestiging]

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken/DDI Historisch overzicht van Nederlandse chefs de poste en hun standplaatsen (CD-ROM uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

 

Gids van het Departement van Buitenlandse Zaken en van de Buitenlandse Dienst (jaarlijks).

Vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het Buitenland (halfjaarlijks).

Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden (jaarlijks). [Hoofdstuk Buitenlandse Zaken, diplomatiek/consulaire vertegenwoordiging van Nederland bij vreemde mogendheden geeft inzicht in personele samenstelling buitenlandse posten]

 

H.J. de Muij-Fleurke en S. Plantinga, 'Hulp in het buitenland. De consulaire dienst', in: R.E. van Ditzhuizen et. al. (red.), Tweehonderd jaar ministerie van Buitenlandse Zaken (Den Haag 1998).

Doorgenomen archieven / series

2.05.51 Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst 1945-1954

 

Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor stukken tussen 50-75 jaar oud over nog levende personen is toestemming nodig van de directeur Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

17,5 m.; 892 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding

Toegang(en)

Greven, F. en G.J. Huizinga, Inventaris van het archief van de Directie Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954 (Den Haag 1995) [met historische en archivistische inleiding en organogrammen (bijlagen 1-2)]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

ordening volgens dossierstelsel; dossiers systematisch bijeengebracht volgens acht hoofdrubrieken; vóór overbrenging naar de CAS was er al uit het archief vernietigd

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende de aangelegenheden met betrekking tot landbouw- en emigratieattachés 1945-1955 (Australië; Brazilië; Canada; Denemarken; Duitsland; Frankrijk; India; Indonesië; Nieuw-Zeeland; Zuid-Afrika) (inv.nrs. 593-602)*

 

- Stukken betreffende de voorwaarden waaronder landbouwvertegenwoordigers worden uitgezonden 1946-1954 (inv.nr. 603)

 

- Stukken betreffende de uitbreiding van de landbouwvertegenwoordiging in Argentinië 1947-1950 (inv.nr. 604)

 

- Stukken betreffende de ontvangst van zogenaamde 'post-reports', verzameling van gegevens per land over de leefomstandigheden 1949-1954 (alfabetisch geografisch geordend) (inv.nrs. 814-892)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Nog bij het ministerie berustende gedeelten van het archief van de Directie Buitenlandse Dienst zijn niet beschreven.


Doorgenomen archieven / series

2.05.51 Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst 1945-1954

 

Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor stukken tussen 50-75 jaar oud over nog levende personen is toestemming nodig van de directeur Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

17,5 m.; 892 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding

Toegang(en)

Greven, F. en G.J. Huizinga, Inventaris van het archief van de Directie Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954 (Den Haag 1995) [met historische en archivistische inleiding en organogrammen (bijlagen 1-2)]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

ordening volgens dossierstelsel; dossiers systematisch bijeengebracht volgens acht hoofdrubrieken; vóór overbrenging naar de CAS was er al uit het archief vernietigd

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende de aangelegenheden met betrekking tot landbouw- en emigratieattachés 1945-1955 (Australië; Brazilië; Canada; Denemarken; Duitsland; Frankrijk; India; Indonesië; Nieuw-Zeeland; Zuid-Afrika) (inv.nrs. 593-602)*

 

- Stukken betreffende de voorwaarden waaronder landbouwvertegenwoordigers worden uitgezonden 1946-1954 (inv.nr. 603)

 

- Stukken betreffende de uitbreiding van de landbouwvertegenwoordiging in Argentinië 1947-1950 (inv.nr. 604)

 

- Stukken betreffende de ontvangst van zogenaamde 'post-reports', verzameling van gegevens per land over de leefomstandigheden 1949-1954 (alfabetisch geografisch geordend) (inv.nrs. 814-892)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Nog bij het ministerie berustende gedeelten van het archief van de Directie Buitenlandse Dienst zijn niet beschreven.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst
Inventaristekst

2.05.51 Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst 1945-1954

 

Algemeen: het archief van de Directie Buitenlandse Dienst bevat verslagen van dienstreizen van ambassadeurs in hun ambtsgebied; dossiers over organisatorische aangelegenheden van alle posten (voor de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië: Hoge Commissariaat en commissariaten), zoals verandering van geografische grenzen van ambtsgebieden; huisvestingsproblematiek van posten e.d. Wanneer dit posten betreft die zich bevinden in belangrijke landen van bestemming voor Nederlandse emigranten, dan wordt in deze dossiers vaak materiaal aangetroffen inzake emigratieaangelegenheden. De 'contradossiers' van deze correspondentie worden idealiter aangetroffen in de archieven van de desbetreffende posten. Zie daarvoor de aparte beschrijving onder Ministerie van Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland (algemeen) en de voorbeeldbeschrijvingen van diverse posten in Australië, Canada etc.

 

 

inv.nrs. 593-602 Stukken betreffende de aangelegenheden met betrekking tot landbouw- en emigratieattachés 1945-1955

Het betreft de posten Australië; Brazilië; Canada; Denemarken; Duitsland; Frankrijk; India; Indonesië; Nieuw-Zeeland; Zuid-Afrika.

De omslagen bevatten o.m. inkomende correspondentie van de hoofden van posten bij de Directie Buitenlandse Dienst en minuten van uitgaande correspondentie van de DBD aan de posten en aan het Ministerie van Sociale Zaken. Daarnaast bevatten sommige omslagen vertrouwelijke en particuliere correspondentie van ambassadeurs aan het hoofd DBD en interne departementale memoranda (meestal van het hoofd DBD aan de Secretaris-Generaal). De omslagen geven inzicht in de personele opbouw en problematiek van de emigratieorganisatie in specifieke landen van ontvangst, naast inzicht in de informele (en soms gespannen verhoudingen i.v.m. competentieconflicten) tussen Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken (zie bijv. inv.nr. 594 Brazilië).