Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken
Periode van bestaan 1798-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

BZ, BuZa

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In 1798 werden onder het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek een achttal agentschappen gevormd, waaronder het Agentschap voor de Buitenlandsche Betrekkingen. Tijdens de inlijving bij het Franse Keizerrijk werd het departement opgeheven. In 1813 werd het departement heropgericht, in 1815 kreeg het de huidige naam Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Voor de Tweede Wereldoorlog bestond het departement uit een aantal functionele afdelingen (een politieke (diplomatieke), een juridische en een afdeling economische zaken) en een drietal diensten (diplomatieke, consulaire en tolkendienst). Deze indeling werd in juli 1945 aangepast. De diplomatieke, consulaire en tolkendienst werden samengevoegd tot de Directie Buitenlandse Dienst. Daarnaast ontstond een aantal nieuwe directies, opnieuw volgens een functionele indeling (o.m. de Directie Juridische en Administratieve Zaken (DJAZ), de Directie Politieke Zaken (onderverdeeld in regionale bureaus) en de Directie Economische Zaken). Tussen 1947-1950 vormde de Directie Verre Oosten (DIRVO), gevestigd in Batavia, een soort agentschap van het ministerie.

 

Een ingrijpender reorganisatie volgde in 1950. Getracht werd de beleidsvorming binnen een onderdeel, het Directoraat-Generaal Politieke Zaken (DGPZ) te concentreren. DGPZ bestond o.m. uit regionale directies (Europa, Oosten, Afrika, Midden-Oosten, Westelijk Halfrond) naast de directies Internationale Organisaties en Voorlichting Buitenland. De Directie Buitenlandse Dienst en de Directie Algemene Zaken (Voorheen DJAZ) bleven rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal.

 

In de loop van de jaren vijftig en zestig zou het aantal directoraten-generaal niet bij één blijven. Er werden nieuwe gecreëerd en opgeheven en er werd geschoven met directies en taken. De hoofdstructuur werd in deze jaren naast het Directoraat-Generaal Politieke Zaken gevormd door: het Directoraat-Generaal Indonesië (DGIN, 1953-1964); Het Directoraat-Generaal Economische en Militaire Hulpprogramma (DGEM, 1952-1958); het Directoraat-Generaal Europese Samenwerking (DGES, 1957) en het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS, 1964)

 

Buitenlandse Zaken en emigratie

Van 1945-1950 was het Bureau Algemene Zaken van de Directie Juridische en Administratieve Zaken (DJAZ), in samenwerking met de Directie Economische Zaken en de Directie Politieke Zaken verantwoordelijk voor de bevordering van de emigratie. Vanaf 1950 werd de Directie Algemene Zaken (DAZ) belast met de emigratieaangelegenheden; tot 1952 vielen deze onder het Bureau Juridische Zaken (DAZ/JZ); vanaf 1952 onder het nieuw opgerichte Bureau Sociaal-Economische Zaken (DAZ/SZ).

 

Daarnaast heeft Buitenlandse Zaken altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid gehad ten aanzien van het emigratiebeleid en de emigranten. Deze liggen op het vlak van het voeren van internationale onderhandelingen betreffende emigratie (in overleg met Sociale Zaken) en de belangenbehartiging / nazorg van Nederlanders (en dus ook van emigranten) in het buitenland. Onderhandelingen met buitenlandse mogendheden over emigratiebeleid, informatieverwerving over immigratielanden en individuele belangenbehartiging liepen o.m. via de Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland, sinds 1952 eveneens in overleg met Sociale Zaken.

 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken was voor 1952 vertegenwoordigd in de Stichting Landverhuizing Nederland, daarna in de Raad voor de Emigratie. Daarnaast mocht Buitenlandse Zaken op eigen initiatief waarnemers naar het Emigratiebestuur sturen.

 

De Nederlandse delegatie naar de bijeenkomsten van het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) bestond mede uit vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken.

 

Ministers van Buitenlandse Zaken:

1945-1946 E.N. van Kleffens

1946 J.H. van Royen

1946-1948 C.G.W.H. baron van Boetzelaer van Oosterhout

1948-1952 D.U. Stikker

1952-1956 J.W. Beyen

1956-1971 J.M.H.A. Luns

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Buitenlandse Zaken is o.m. verantwoordelijk voor de eenheid van het buitenlandse beleid van Nederland.

 

De Directie Algemene Zaken had tot taak alle zaken te behandelen, die betrekking hadden op Nederlanders die zich naar het buitenland begaven of zich daar bevonden (zowel zaken betreffende het emigratiebeleid als het antecedentenonderzoek); alle consulaire aangelegenheden te behartigen, evenals alle zaken betreffende de rechten, plichten en persoonlijke belangen van Nederlanders in het buitenland.

 

Het Bureau Juridische Zaken van DAZ droeg in 1952 haar taken inzake emigratie over aan het Bureau Sociaal-Economische Zaken van de Directie Algemene Zaken, dat tevens de sociale zekerheid van Nederlanders in het buitenland, arbeid en vestigingsverdragen tot haar taken rekende. Een en ander gebeurde in nauw overleg met de regionale directies onder DGPZ en de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Commissie Landbouw-Emigratie

Intergovernmental Committee for European Migration (en taakopvolgers)

Raad voor de Emigratie

Commissie voor Internationale Technische Hulp

Nederlandse Stichting tot Steun van het ICEM-vluchtelingenvervoer

Literatuur
Toon

Verberg

Ditzhuizen, R.E. van e.a. (red.), Tweehonderd jaar Ministerie van Buitenlandse Zaken (Den Haag 1998).

 

Kersten, A.E., Buitenlandse Zaken in ballingschap. Groei en verandering van een ministerie 1940-1945 (Alphen aan den Rijn 1981).

 

Molenaar, A.C., 'Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn vertegenwoordigingen', in: H. Daalder, C.J.M. Schuyt e.a. (red.) Compendium voor politiek en samenleving in Nederland (Alphen aan den Rijn 1986-2005).

 

Stikker, D.U., Organisatie en reorganisatie van het Departement van Buitenlandse Zaken (Den Haag 1950).

 

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

 

Jaarboek van het Departement van Buitenlandse Zaken (Den Haag 1949/1950 - 1988/1989). [Bevat jaarlijks een hoofdstuk over emigratie (Speciale onderwerpen), m.n. met betrekking tot het internationale overleg in het Intergovernmental Committee for European Migration; cijfermatige overzichten van het ICEM-vervoersprogramma en vervoersresultaten en v.a. 1970-1971 een cijfermatig overzicht van 'Nederlanders gevestigd in het buitenland']

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.80 archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen (Londens archief) 1940-1945

 

b) 2.05.117 archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954

 

Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst 1945-1954

 

Buitenlandse Zaken, Directie Verre Oosten te Batavia 1947-1950

 

Buitenlandse Zaken, Bureau Internationale Technische Hulp 1950-1954 (1980)

 

Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland (algemeen)

 

Nederlandse Gedelegeerde van het Intergovernmental Committee on Refugees, 1945-1947, en de Vertegenwoordiger van de International Refugee Organization (IRO) in Nederland

 

Ambassade te Frankrijk te Parijs, 1943-1955; Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs, 1932-1950

 

Gezantschap/Ambassade in Canada (Ottowa) 1939-1974

 

Consulaat(-Generaal) te Montreal (Canada) 1922-1974

 

Consulaat te Winnipeg (Canada) 1946-1955

 

Consulaat(-Generaal) te Toronto (Canada) 1929-1974

 

Consulaat te Vancouver 1924-1974; Vice Consulaat te Edmonton, 1940-1974; Vice Consulaat te Chatham 1952-1954 (Canada)

 

Gezantschap/Ambassade in Australië (Canberra) 1942-1974

 

Consulaat-Generaal te Melbourne (Australië) 1930-1974

 

Consulaat-Generaal te Sydney (Australië) 1930-1954

 

Ambassade te Rio de Janeiro (Brazilië) 1908-1974

 

Hoge Commissariaat te Djakarta 1949-1961 / Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

 

Raad voor de Emigratie01BuZa_ CommissariaatBandung# Nederlands Commissariaat te Bandung (Indonesië), 1951-1957##

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt, zie opmerkingen in de afzonderlijke inventarissen, toestemming tot raadpleging via de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 100 m., 6427 inv.nrs.

b) 430 m., 27389 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) zie opmerkingen afzonderlijke inventarissen

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Londens Archief) en daarmee samenhangende archieven (1936) 1940-1945 (1958) (Winschoten 2004) [met uitgebreide historische, organisatorische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

b) Inventaris op de archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954 (Winschoten 2008) [met uitgebreide historische, organisatorische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

 

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) zie opmerkingen afzonderlijke inventarissen

 

opmerkingen structuur archief

a) geen

 

b) Het departementale archief is centraal geordend volgens een dossierstelsel en maakt gebruik van een decimale code die in 1950 is ingevoerd. De dossiers, gevormd tussen 1945 en 1950 zijn later in dit dossierstelsel ondergebracht. Het departementale archief is per blok van tien jaren verdeeld in:

Openbaar Archief (code 0-9) 1945-1954 / 1955-1964 / 1965-1974 -

Geheime Stukken (code 0-9)1945-1954 / 1955-1964/ 1965-1974 -

 

De nadere inhoud van het archief wordt per code beschreven;

betekenis van de codes die voor het onderzoek van belang zijn:

 

code 3: juridische aangelegenheden

code 4: openbare orde, openbare veiligheid

code 5: waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en electronica

code 6: economie, migratie, arbeid

code 7: sociale aangelegenheden

code 8: culturele aangelegenheden en voorlichting

code 9: internationale organisaties

 

Na 1950 werd deze ordening in het algemeen ook voor de postenarchieven gebruikt. Bij de ordening van de postenarchieven tot 1945 is soms gebruik gemaakt van afwijkende codes of rubrieken. Zie hiervoor de aanwijzingen in de afzonderlijke inventarissen.

 

De oorspronkelijke codes zijn terug te vinden in de nieuwe inventaris periode 1945-1954 en 1955-1964 en in de inventarissen van de postenarchieven (toegangsnr. 2.05.117).

 

Daarnaast zijn de archiefbescheiden van een aantal directies voor de periode 1945-1954 (toegangsnr. 2.05.117) buiten het codesysteem gebleven. Voor zover relevant voor emigratieonderzoek zijn zij in deze beschrijving opgenomen.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1936 Landverhuizingswet, Stb.no. 804
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1946 (onofficiële) Migratieovereenkomst met Australië (extern)
 • 1948 Arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk (extern)
 • 1949 Migratieprotocol Nederland-Argentinië (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Brazilië (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (extern)
 • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
 • 1952 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (herbevestiging 1950) (extern)
 • 1954 Handelsovereenkomst Nederland-Argentinië (verwijzing naar 1949) (extern)
 • 1955 Migratieovereenkomst Rhodesia en Nyasaland (extern)
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
 • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

2.05.80 archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen 1940-1945

- Stukken betreffende de emigratie van Nederlanders, voornamelijk landbouwers naar diverse landen, 1943-1945 (inv.nr. 2810)

 

- Stukken betreffende het onderbrengen van emigratiekwesties bij het Departement van Sociale Zaken, 1943 (inv.nr. 4489)*

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de instelling, werkzaamheden, rapporten en adviezen van de Studiegroep Rijkens, een Studiegroep voor Reconstructieproblemen, en de vorming van diverse subcommissies 1941-1945 (inv.nr. 2664).

 

2.05.117 archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954*

 

archivalia code 3: juridische aangelegenheden

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

313.124 repatriëring (Indonesiërs; repatriëring uit Rusland)

317.12 internationale organen

317.22 paspoorten en visa

317.294 registratie van Nederlanders in het buitenland

321.21 burgerschap (nationaliteit)

321.211 verkrijging en terugverkrijging nationaliteit

334.4 voogdij, curatele ouderlijke macht

334.5 onderhoudsplicht (uitkeringen)

 

Voorbeelden dossiers code 3 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar:

- Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe, 1952 ( inv.nr. 7056)

- Australië; voogdij van minderjarige Nederlandse migranten, 1951 ( inv.nr. 8336)

- Alimentatieplicht van Nederlandse grensarbeiders in Luik ten opzichte van hun families in Nederland, 1953-1954 (inv.nr. 8345)

- Onderhoudsplicht voor adspirant emigranten, 1954-1955 (inv.nr. 8346)

Code archief geheim

- Poging tot chantage van A.S. Tuinman, de Nederlandse landbouw- en emigratieattaché te Ottawa 1954 (inv.nr. 20921).


archivalia code 4: openbare orde; openbare veiligheid

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

413.1 personenverkeer

413.02 inlichtingen over personen

 

Voorbeelden dossiers code 4 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Verstrekken van inlichtingen over Nederlanders aan vreemde vertegenwoordigers; correspondentie over regeling betreffende het verstrekken van inlichtingen aan vreemde mogendheden over politieke betrouwbaarheid van visum- en paspoortaanvragers; verstrekken van gegevens over Nederlanders aan vreemde mogendheden in verband met visa, emigratie e.d.; crimineel- en politiek antecedentenonderzoeken bij emigratie, 1948-1954 (inv.nr. 8646)

Code archief geheim

- Verstrekking van inlichtingen aan en contact met buitenlandse vertegenwoordigingen 1950-1954 (inv.nr. 21084)

- Wijze van verstrekking van inlichtingen ten behoeve van de Verenigde Staten betreffende politieke betrouwbaarheid van personen 1953 (inv.nr. 21086).

 

 

archivalia code 5: waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en electronica

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

553.14 passagiers- en vrachtvervoer

554.63 vliegtuigen en andere luchtvaartmaatschappijen

 

Voorbeelden dossiers code 5 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Canada, correspondentie over emigrantenvervoer door de Canadian Pacific Railroad Company; passagiersvervoer op de Stille Oceaan 1947 (inv.nr. 9722)

- Nederland, correspondentie over de Holland Amerika Lijn, de uitbreiding van de emigrantenvloot (inv.nr. 9728)

- Australië - Nieuw-Zeeland; vervoer van Nederlandse immigranten door de KLM, 1948-1950 (inv.nr. 9990)

- Zuid-Afrika correspondentie over speciale vluchten van de KLM en Aero-Holland NV met Nederlandse emigranten 1946-1954 (inv.nr. 10010).

 

 

archivalia code 6 : economie, migratie, arbeid

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

61 economie

610.3 economische en technische samenwerking en hulpverlening

610.352 uitzending Nederlandse experts

611.442 deviezenbepaling, deviezenbeleid

65 migratie

66 arbeid

660.1 bilaterale- en multilaterale regelingen, verdragen en overeenkomsten

664 vraag en aanbod van arbeidskrachten

 

Voorbeelden dossiers code 610 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Oprichting, doelstelling, werkwijze en subsidiëring van het Nederlandse instituut voor werkzaamheden in het buitenland (Stichting Plan Export), 1947-1955 (inv.nr. 10510)

- Oprichting van de Nederlandse werkcommissie WITHALL (Werkcommissie betreffende Technische Hulp aan Laag-ontwikkelde Landen), 1949 (inv.nr. 10513)

- Oprichting op 3 april 1951 en werkzaamheden van de Commissie voor Internationale Technische Hulp, 1951-1954 (inv.nr. 10516; zie ook inv.nr. 24430).

 

Voorbeelden dossiers code 611 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Argentinië: deviezenvergunningen; ontvangen van passagegelden in Argentijnse munt 1953-1954 (inv.nr. 10831)

- Nederland: wijzigingen van het Deviezenbesluit 1945; Deviezenreisbeschikking 1945-1946; kapitaaltransfer van emigranten 1945-1956 (inv.nr. 10853-10854)

- Frankrijk: de aangifte door Nederlanders in Frankrijk van hun effectenbezit in het buitenland 1946-1954 (inv.nr. 10933)

- Pakistan: het salaris van Nederlandse technici uitbetalen in guldens 1952-1953 (inv.nr. 10857).

 

Dossiers code 65

Zie dossierbeschrijving voor de periodes 1945-1954 en 1955-1964*

 

Voorbeelden dossiers code 66 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- België-Nederland: besprekingen betreffende het toekennen van een devaluatietoeslag aan Belgische grensarbeiders; besprekingen betreffende het opnieuw instellen van grensarbeiderskaarten in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 18 en 19 van het Arbeids- en Vestigingsverdrag van 20 februari 1933; de interpretatie van artikel 18 van het verdrag inzake het uitreiken van grenskaarten aan musici; een wederkerigheidovereenkomst op het gebied van de werkzaamheid van Nederlandse architecten in België en Belgische in Nederland, 1945-1953 (inv.nr. 12055)

 

- Belgisch-Kongo: emigratie van artsen en ingenieurs 1952-1954 (inv.nr. 12189)

 

- Frankrijk-Nederland 1945-1954: Onderhandelingen betreffende het sluiten van een arbeidsverdrag, een overeenkomst betreffende het uitwisselen van stagiaires en een overeenkomst van 2 juni 1948 betreffende de immigratie en vestiging van Nederlandse boeren in Frankrijk, 1945-1954; besprekingen van regelingen ter uitvoering van de verdragen en overeenkomsten; de tekst van de stagiaire-overeenkomst van 2 juni 1948; een overeenkomst inzake het werven van arbeidskrachten en een administratieve regeling voor de medische selectie, 1948-1954 ( inv.nrs. 12059-12060)

 

- Luxemburg-Nederland: het sluiten van een arbeids- en vestigingsverdrag betreffende de tewerkstelling van Nederlandse landarbeiders 1947-1950 (inv.nr. 12064)

- Luxemburg: vestigingsmogelijkheden voor werkloze Nederlandse landarbeiders 1952-1953 (inv.nr. 12197)

 

- Verenigde Staten: het werven van Nederlandse technici, natuurkundigen, scheikundigen en andere academici 1953-1954 (inv.nr. 12206)

 

- Zweden-Nederland 1947-1952; plaatsingsmogelijkheden voor Nederlandse arbeidskrachten in verschillende takken van werk (inv.nr. 12208).

 

 

archivalia code 7: sociale aangelegenheden

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

725 belangenbehartiging Nederlanders in den vreemde (consulaire bijstand)

725.1 hulp en bijstand (o.a. deviezenvergunning voor levensonderhoud): naamlijsten voor individuele gevallen in inventaris opgenomen

725.2 onderstanden: naamlijsten

725.3 voorschotten en overeenkomsten geldleningen

725.40 repatriëring algemeen

725.41 repatriëring naar Nederland: naamlijsten

730 sociale zekerheid: (bilaterale) wetgeving met diverse landen

731 verzekeringen en voorzieningen

74 sociale en humanitaire verenigingen

7.50 organisaties ter bevordering van de gemeenschapszin en nationale geest

 

Voorbeelden dossiers code 7 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Onderstanden algemeen: een regeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken izake het verstrekken van nooduitkeringen en onderstand aan Nederlanders in het buitenland 1947-1954 (inv.nr. 12656-12658)

- Brazilië; onderstand aan Nederlandse emigranten, 1947 (inv.nr. 12662)

- Nederland; het vorderen van schulden van emigranten, 1951-1954 (inv.nr. 12700)

- Repatriëring van mislukte emigranten, 1952-1954 (inv.nr. 12716 )

- Indonesië (bijv. 12744 Repatriëring van Nederlanders naar de Verenigde Staten en Australië, 1945-1949) (inv.nr. 12743-12751)

- Nederland; het onderhouden van contacten van Nederlandse emigranten met het moederland volgens het plan Smies. 1948-1950 (inv.nr. 12943).

 


archivalia code 8 : culturele betrekkingen en voorlichting

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

810.2 culturele en wetenschappelijke instellingen en verenigingen

82 voorlichting

823.11 het materiaal: kranten, tijdschriften periodieken, Nederlandse bladen e.d.

823.31 Nederlandse films

823.61 Nederlandse programma's

 

voorbeelden dossiers code 8 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Werkzaamheden van de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging in Amsterdam en van het Genootskap Nederland Suid-Afrika in Pretoria, 1945-1946 ( inv.nr. 13005)

- Australië; nieuwsvoorziening voor Nederlandse emigranten vooral door Het Nederlands Nieuws van de Nederlandse voorlichtingsdienst in Australië en de Dutch Australian Weekly 1950-1953 (inv.nr. 13179 )

- Brazilië; Cronica da Holanda, uitgegeven door het Nederlands Informatie Bureau in Rio de Janeiro (inv.nr. 13181)

- Australië; het onderling uitwisselen van films 1950-1952 (inv.nr. 13230)

- Canada; het distribueren en vertonen van Nederlandse voorlichtingsfilms 1949-1953 ( inv.nr. 13231 )

- Canada; het vertonen van Nederlandse voorlichtingsfilms op de Canadese televisie 1952-1953 (inv.nr. 13271 ).


archivalia code 9 : internationale organisaties

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

990 Internationale organisaties algemeen

(Internationale organisaties, waarbinnen over emigratie vanuit Europa wordt gesproken zijn naast het Intergovernmental Committee for European Migration o.m.: International Refugee Organization (IRO); International Labour Organization (ILO); Verenigde Naties; Organization for European Economic Cooperation (OEEC, m.n. Manpower Committee); Raad voor Europa)

 

 

archivalia van buiten de code gebleven directies

 

Regeringscommissariaat voor het Europese Herstel Programma / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma (DGEM)

- Dossier 622 rapportage over het Manpower Committee van de Organization for European Economic Cooperation (OEEC) met nadruk op arbeidsmarktomstandigheden en emigratie vanuit dichtbevolkte Europese landen 1949-1954 (inv.nrs. 24195-24199).

 

ter signalering:

- Dossier 06 Raad van Europa 1950-1954 (verhouding tot OEEC) (inv.nrs. 22933-22938)

- Dossier 1001 Industrialisatie- en structuurnota 1949-1953 (inv.nrs. 22965-22966)

 

Directoraat-Generaal Politieke Zaken (DGPZ)/Directie Westelijk Halfrond/Latijns-Amerika

- Bolivia: economische en technische hulp en immigratie 1950-1954 (inv.nr. 24357)

- Brazilië: immigratie en culturele zaken 1950-1953 (inv.nr. 24359).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Vanaf 2003 wordt het archief per blok voor bewerking overgebracht naar de CAS te Winschoten om na voltooiing te worden overgedragen aan het Nationaal Archief. In 2008 is voormalig blok I 1945-1954 overgedragen en als zodanig hier beschreven. Aangezien de inventaris digitaal raadpleegbaar is zijn niet alle inventarisnummers die archiefbescheiden m.b.t. emigratie bevatten, opgenomen, maar is volstaan met het geven van enkele voorbeelden. Uitsluitend voor code 65 zijn alle inventarisnummers te vinden in de dossierbeschrijving, waarbij tevens een conceptoverzicht is opgenomen van het nog in bewerking zijnde blok II 1955-1964.

 

2) De afdeling Verdragen van het ministerie beheert de originele verdragen. Beleidsdossiers over de gevoerde onderhandelingen zijn te vinden in het departementale archief (m.b.t. emigratie: code 65).

 

3) Van een aantal postenarchieven is een uitgewerkte voorbeeldbeschrijving opgenomen. In principe kan de onderzoeker dit soort materiaal in elk postarchief aantreffen. Het veld [bestemmingslanden] is mede gebaseerd op archiefmateriaal, afkomstig van de postenarchieven.

 

4) Het departementale archief onder toegangsnummer 2.05.38 Ministerie van Buitenlandse Zaken, B-dossiers (Consulaire en Handelsaangelegenheden), (1858) 1871-1940 (1955) bevat archivalia over emigratieaangelegenheden voor wat betreft de periode vóór de onderzoeksperiode 1945-1967 (informatie op basis van de index op de inventaris).

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken
Inventaristekst

2.05.80 archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen 1940-1945

 

- inv. nr. 4489 Stukken betreffende het onderbrengen van emigratiekwesties bij het Departement van Sociale Zaken, 1943

Bevat een ingekomen brief van Sociale Zaken, waarin gewezen wordt op de onjuiste vermelding in de Staatsalmanak dat emigratie onder verantwoordelijkheid van Handel, Nijverheid en Scheepvaart zou vallen en twee interne notities over deze kwestie van Buitenlandse Zaken.

 

 

2.05.117 archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954

Algemeen

De archieven van Buitenlandse Zaken (zowel het departementale als de postenarchieven) vormen een belangrijke en rijke bron voor het emigratieonderzoek, gezien de zelfstandige verantwoordelijkheden van het departement ten aanzien van het emigratiebeleid en de emigranten, nl. het voeren van de internationale onderhandelingen (in overleg met Sociale Zaken) en de belangenbehartiging van Nederlanders (en dus ook van emigranten) in het buitenland. In het departementale archief zijn de overwegingen en de eigen plaatsbepaling van het ministerie binnen de Nederlandse emigratiepolitiek van het ministerie te vinden (o.m. inv.nrs. 11985-11990), de neerslag van de bilaterale contacten en onderhandelingen, naast de contacten met en de implementatie van het beleid van het ministerie met de diverse posten. In de postenarchieven wordt vooral materiaal aangetroffen dat licht werpt op de problematiek in de contacten met de buitenlandse immigratieautoriteiten naast de neerslag (in rapportages en in beperktere mate in persoonsdossiers) van de directe contacten met emigranten. Hieronder volgt een opsomming van de dossiers, zoals te vinden in de inventaris onder code 65, migratie (openbaar en geheime stukken):

 

Periode 1945-1954 (voormalig blok I)

Code archief openbaar

Algemeen 1948 - 1954

11904 Oprichting en werkzaamheden van het Permanente Comité voor de Arbeidskrachten in Rome, 1948 - 1949

11905 Enquête van de Stichting Landverhuizing betreffende het verkrijgen van gegevens van de kosten van levensonderhoud, medische- en tandheelkundige behandeling, evenals de erkenning van Nederlandse universitaire diploma's buiten Europa, 1950 - 1951

11906 Enquête van de Verenigde Naties betreffende het vereenvoudigen van de procedure en het verlagen van de kosten voor migranten, 1950 - 1951

11907 Instructies voor de emigratieattachés betreffende het verstrekken van informatie aan het ministerie, 1950 - 1952

11908 Regeling voor het distribueren van telegrammen betreffende emigratieaangelegenheden van en naar de diplomatieke posten, 1951

11909 Status van Nederlandse emigranten, 1951

11910 Werkzaamheden van de Internationale Katholieke Commissie voor Emigratie, 1951 - 1952

11911 Illegaal meenemen van bagage door Nederlandse emigranten om invoerrechten te ontduiken, 1951 - 1953

11912 Afvloeien van militairen van het Korendetachement om voor emigratie in aanmerking te komen, 1951 - 1954

11913 Werkzaamheden van het Intergouvermental Committee for European Migration (ICEM), 1952 - 1954

11914 Financiële moeilijkheden voor Nederlandse emigranten in Amerika en Nieuw-Zeeland, 1953

11915 Verzoek om subsidie door de Research Group for European Migration Problems, 1953 - 1954

11916 Emigratiepolitiek van andere Europese landen, 1954

 

Argentinië - Nederland 1945 - 1954

11917 Emigratie van Nederlanders naar Argentinië, 1945 - 1954

11918 Werkzaamheden van de emigratieafdeling in Buenos Aires, 1947 - 1953

11919 Emigratie van Indo-Europeanen, 1951

 

 

Australië - Nederland 1949 - 1953

11921 Nederlandse emigranten in Singapore op doorreis naar Australië, 1949 - 1953

11922 Financiering van de emigratie van militairen van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1950 - 1951

11923 Leveren van prefabs voor Nederlandse emigranten door Nederlandse aannemers, 1950 - 1951

11924 Emigratie van Indische Nederlanders naar Australisch Nieuw-Guinea, 1951

11925 Nederlandse emigranten voor de asbestmijnen in West Australië, 1951

 

11926 Birma; wijziging van de Birmaanse immigratiewetgeving 1947 - 1950

 

Bolivia - Nederland 1950 - 1954

11927 Emigratie van Nederlandse landbouwers, 1950 - 1954

11928 De positie van de joodse kolonie, 1954

 

11929 Brazilië; werkzaamheden van de Latin American Manpower Field-Office, een onderdeel van het International Labour Office in Genève, 1950 - 1951

11930 Brazilië - Indonesië; emigratie vanuit Indonesië, 1946 - 1951

 

Brazilië - Nederland 1946 - 1954

11933 Beschouwingen van de gezanten over de mogelijkheden voor Nederlandse emigranten, evenals de uitvoering van de onderlinge emigratieovereenkomst, 1946 - 1954

11934 Emigratie van Indische Nederlanders, 1946 - 1954

11935 Steun van de Rockefeller Foundation voor Nederlandse boeren in de staat São Paulo, 1947 - 1948

11936 Emigratie naar de Fazenda Monte D'Este, gelegen in de staat São Paulo, 1947 - 1951

11937 Totstandkoming en uitvoering van de onderlinge emigratieovereenkomst van 15 december 1950, 1948 - 1952

11938 Aangelegenheden betreffende de kolonie Ribeirão, 1948 - 1954

11939 Financiering van de Nederlandse emigratie door een eventueel op te richten Braziliaans-Amerikaans ontginningsmaatschappij, 1950

11940 Wederinvoering van transitkaarten voor Nederlandse landverhuizers, 1950

11941 Voorstel van A.W. Schippers, accountant in Den Haag, om een Nederlandse kolonie in de staat Paraná te vestigen, 1950 - 1951

11942 Rapport van de commissie Eysvoogel over een landbouwkundig onderzoek over de emigratieprojecten Tahim, Bage en Castro, 1950 - 1952

11943 Aangelegenheden betreffende het Nederlandse kolonisatieproject Castro, 1950 - 1953

11944 Financiering van de kolonie Ribeirão door tussenkomst van de ambassade, 1950 - 1954

11945 Het uitzenden van de hoofdassistent van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, J. Eigenberg, naar de Nederlandse landbouwkolonies Castro en Carambei om de landbouw op een hoger peil te brengen, 1951

11946 Emigratie van de groep Muller naar de Fazenda Santa Emmilia, 1951 - 1952

11947 Kolonisatie van het achterland van Monte Alegre, 1951 - 1952

11948 Werkzaamheden van C.C.J. Hogenboom, regeringscommissaris voor de behartiging van de belangen van de Staat der Nederlanden, tevens commissaris van de kolonie Ribeirão, 1951 - 1954

11949 Het overmaken van geld naar Nederland vanuit de Nederlandse kolonie Carambei om onderdelen te kopen voor een nieuw te bouwen zuivelfabriek, 1952

11950 Bevordering van de emigratie door de uitvoering van de vocational and language training scheme, 1953

11951 Terugkeer van pater C. Strooband naar Nederland, 1953

11952 Rapporten van de emigratieafdeling van de ambassade in Rio de Janeiro, 1954

 

11954 Brits Oost-Afrika - Nederland; emigratie mogelijkheden voor Nederlandse landbouwdeskundigen met ervaring in de tropen,1950 - 1951

 

Canada - Nederland 1945 - 1954

11955 Canadees immigratiebureau in Nederland, 1945 - 1946

11956 Canadees emigratie beleid, 1945 - 1953

Emigratie van Nederlanders 1947 - 1954:

11957 1947 - 1952 mrt

11958 1952 apr. - 1954

11959 Kredietverlening aan Nederlandse emigranten, 1952 - 1953

 

11961 Chili - Nederland 1945 - 1954

- de emigratie van Nederlanders naar Chili;

- het detacheren van een emigratieambtenaar in Chili, in verband met de uitwerking van het na de watersnoodramp in Zeeland door Chili gedane aanbod om 1000 Nederlandse gezinnen op te nemen

 

11962 Colombia - Nederland; emigratie vanuit Nederland, 1946 - 1954

 

Costa Rica - Nederland 1946 - 1954

11963 Emigratie vanuit Nederland, 1946 - 1954

11964 Emigratie van Indische Nederlanders, 1953 - 1954

 

11965 Dominicaanse Republiek - Nederland; emigratie vanuit Nederland, 1946 - 1950

 

11966 Duitsland West; bijeenkomst in Bonn op het gebied van het emigratieprobleem op initiatief van de Migration Field Mission in the Federal Republic of Germany, 1951

 

11967 Ecuador - Nederland; emigratie vanuit Nederland, 1952 - 1954

 

11968 El Salvador - Nederland; emigratie vanuit Nederland, 1946 - 1947

 

Ethiopië - Nederland 1946 - 1954

11969 Werkzaamheden van het hoofd van de afdeling Opsporing der Bijzondere Rechtspleging, W. Claessens, en A. van Schelven, hoofd van de Rode Kruis expeditie, om te onderzoeken of NSB-ers tewerk gesteld kunnen worden, 1946

11970 Emigratie vanuit Nederland, 1951 - 1954

 

11971 Filippijnen; het toepassen van de Filippijnse immigratiewet van 1940 - 1953

 

11972 Griekenland; een overzicht van de ontwikkeling van de migratie, 1954

11973 Honduras - Nederland; emigratie vanuit Nederland,1946 - 1948

 

Israël 1946 - 1954

11974 Illegale immigratie van joden naar Palestina met Griekse schepen, die in Nederland zijn gebouwd, 1946 - 1947

11975 Emigratie van joden vanuit Roemenië en Zuid-Slavië, evenals het vertrek van een groot aantal joden uit Israël, 1947 - 1954

11976 Emigratie van joodse ingezetenen vanuit Irak, 1951

 

Japan 1948 - 1954

11978 Japanse immigratiebepalingen en de status van vreemdelingen, 1949 - 1952

 

Kenya 1954

11979 Emigratie van Nederlandse landbouwers

 

11980 Emigratie van Nederlandse voormannen voor gemeentediensten in Nairobi

 

11981 Liberia; emigratie van Nederlanders,1952 - 1954

 

11982 Luxemburg; emigratie van Nederlandse landbouwers,1953

 

11983 Mexico - Nederland; emigratie vanuit Nederland,1946 - 1954

 

Nederland 1947 - 1954

11984 Vergunningen volgens artikel 13, lid 1, van de Landverhuizerswet 1936, 1947 - 1954

11985 Nota, getiteld Noodzaak en Mogelijkheid van Emigratie, van F. Polak, adjunct-directeur van het Centraal Planbureau, over versnelde emigratie, 1950 - 1951

11986 Emigratiebeleid, emigratieorganisaties in emigratielanden en de wet op de organen van emigratie (instelling van organen ten behoeve van de emigratie), 1950 - 1952

11987 Emigratiezaken besproken met B.W. Haveman, commissaris voor de emigratie, 1950 - 1953

11988 Emigratie van Nederlanders in het buitenland naar andere landen, 1950 - 1954

11989 Verzoek van de VN om gegevens betreffende de Nederlandse emigratie, 1951

11990 Invoering van een flatrate passage systeem en de oprichting van een valutafonds, 1951 - 1952

11991 Regeling voor de ondersteuning en repatriëring van emigranten, 1951 - 1953

11992 Het probleem van de emigratie van intellectuelen door het niet erkennen van Nederlandse diploma's, 1952 - 1953

11993 Reis van A. Kleyn, burgemeester van Meppel, naar Colombia en Ecuador om de emigratiemogelijkheden te onderzoeken, 1953 - 1954

11994 Regeling voor het uitbetalen van landingsgelden aan Nederlandse emigranten komende vanuit Indonesië, 1954

 

Nederland - Nieuw-Guinea 1946 - 1954

11995 Voorstel van geëvacueerden in Nieuw-Zeeland en van de vereniging Grooter Nederland Actie ter bevordering van Nederlandse Volksplantingen op Nieuw-Guinea om een Nederlandse kolonie op te richten in Nieuw-Guinea, met Hollandia als haven, 1946 - 1948

11996 Emigratie van Nederlanders in het buitenland naar Nieuw-Guinea, 1952 - 1954

 

11997 Nieuw-Caledonië en Nieuwe Hebriden; emigratie van Indo-europeanen vanuit Indonesië, 1947 - 1953

 

Nieuw-Zeeland - Nederland 1945 - 1954

11998-12000 Emigratie vanuit Nederland.1945 - 1954

11998 1945 - 1950

11999 1951 - 1952

12000 1953 - 1954

12001 Verslagen van dienstreizen van de gezantschapssecretaris op het Noordereiland, W. Arriëns, naar het Zuidereiland en Auckland in verband met emigratiemogelijkheden, 1951

12002 Moeilijkheden bij de emigratie van dominee B. Boelens uit Breda wegens religieuze motieven, 1953 - 1954

 

12003 Nieuw-Guinea; emigratie vanuit Indonesië,1949 - 1950

 

12004 Noorwegen - Nederland; emigratie vanuit Nederland, 1953 - 1954

 

12005 Panama - Nederland; emigratie vanuit Nederland en van Indische Nederlanders, 1950

 

12006 Paraguay - Nederland; emigratie vanuit Nederland, 1949 - 1954

 

12008-12009 Peru - Nederland, 1946 - 1954

12008 Emigratie vanuit Nederland, 1946 - 1954

12009 Emigratie van Indische Nederlanders (het Perenéproject), 1950 - 1954

 

12010 Portugal - Angola; Portugese pogingen om een zuiver blanke nederzetting op te richten, 1951 - 1954

 

12011-12013 Rhodesië - Nederland1946 - 1954

12011 Het immigratiebeleid van Zuid-Rhodesië, 1946 - 1951

12012 Emigratie vanuit Nederland, evenals het sluiten van een emigratieovereenkomst, 1950 - 1954

12013 Werving van Nederlands personeel voor de spoorwegen, 1950 - 1954

 

12014 Sovjet Unie - Nederland; het repatriëren van Nederlanders uit de Sovjet Unie en van Sovjetburgers (Mennonieten) uit Nederland, 1946 - 1949

 

Suriname 1946 - 1952

12015 Plannen van de Freeland League for Jewish Territorial Colonization in New York om een joodse kolonie op te richten, 1946 - 1950

12018 Emigratie van Indische Nederlanders, 1950 - 1952

 

12019 Turkije; emigratie van Nederlandse technici, 1946

 

Uruguay 1947 - 1954

12020 Emigratie vanuit Nederland, 1947 - 1954

 

Venezuela - Nederland 1946 - 1954

12022 Emigratie vanuit Nederland, 1946 - 1954

12023 Emigratie van Indische Nederlanders, 1952

 

Verenigde Staten 1945 - 1952

12024 Het toelaten van L.R. Deutekom om als General Manager de leiding van het agentschap van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij in New York op zich te nemen, 1945 - 1948

12025 Totstandkoming van de nieuwe naturalisatie- en immigratiewetgeving, 1946 - 1952

12026 Het Amerikaanse emi- en immigratiebeleid, 1949

 

Zuid-Afrika - Nederland 1946 - 1954

12027 Het vestigen van een Zuid-Afrikaanse Immigranten Keuringscomité in Den Haag, 1946 - 1947

12028 Toelating van een aantal veteranen van de prinses Irene Brigade, 1946 - 1947

12029 De oprichting van het Nederlands Immigratie Garantie Fonds en Nederlandse Immigratie Comités, 1947 - 1948

12030 Het vervoer van emigranten met de schepen Indrapoera, Sibajak en de Johan van Oldebarneveld, 1947 - 1950

12031 Emigratie vanuit Nederland, 1949 - 1954

12032 Bezetting van het Nederlandse emigratieapparaat in Zuid-Afrika, 1952 - 1953

 

Code archief geheim

21720 Algemeen: Amerikaanse plannen tot bevordering van de emigratie uit landen in West-Europa met een overschot aan inwoners en uit Griekenland, 1951

[NB: betreft oprichting Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME), de voorloper van het Intergovernmental Committee on European Migration (ICEM)]

21721 Nederland-Nieuw Zeeland; overplaatsing van H. de Bruin, landbouw- en emigratieattaché te Wellington, 1952-1954

21722 Nederland-Zuid-Afrika; reisverslag van B.W. Haveman, de commissaris voor de Emigratie, over zijn bezoek aan Zuid-Afrika van 3 oktober tot 6 november 1953, met geleidebrieven, 1954

21723 Verenigde Staten: actie tegen de houding van de Verenigde Staten ten opzichte van de immigratie uit NAVO-landen, 1953

 

 

 

Periode 1955-1964 (voormalig blok II) (per 2008 in bewerking CAS)

Code archief openbaar

3251 Argentinië; totstandkoming emigratieovereenkomst. 1954 - 1965

 

Australië 1955 - 1964

3252 Emigratieovereenkomst tussen Australië en Nederland, 1955 - 1956

3253-3255 Lening van de Verenigde Staten in verband met huizenbouw voor emigranten, 1957 - 1961

3256 Immigratiebeleid van Australië, 1957 - 1964

3257 Verslagen en correspondentie over bezoeken van ministers van Australië aan Nederland, de minister van Sociale Zaken Van Rooy en een verslag over de aankomst van de honderdduizendste emigrant mevrouw A. Zevenbergen, 1957 - 1964

3259-3261 Verslagen van de emigratieattaché te Canberra, 1963 - 1964

3259 Jaarverslag 1962, 1963

3260 Kwartaalverslagen over de periode 10 augustus 1963 - 15 oktober 1964, 1963 - 1964

3261 Maandverslagen over de periode 15 januari - 15 augustus 1963, 1963

3262 België; melding van de ambassade te Brussel over een op te richten Belgische emigratiedienst, 1956

 

Bolivia 1955 - 1959

3263 Verslag van een excursiereis naar nieuwe nederzettingen, 1955

3264-3267 Emigratie naar Bolivia, 1955 - 1959

3266 Nederland, 1957 - 1959

 

Brazilië 1954 - 1964

3269 Algemeen; Braziliaanse immigratiepolitiek, 1961

3274-3283 Nederland 1954 - 1964

3274 Uitzending van een veterinaire deskundige naar de Nederlandse kolonie Castrolanda en Carambei, 1954 - 1955

3275-3276 Verslagen emigratieafdeling van de ambassade te Rio de Janeiro, 1954 - 1957

3275 Jaarverslagen 1955 en 1956, 1954 - 1957

3276 Maandverslagen januari - oktober 1955, 1955

3277 Emigratie van Indische Nederlanders naar Brazilië, 1955 - 1959

3278 Emigratie van Nederlanders, 1955 - 1964

3279-3281 Landbouwkolonie 1955 - 1964

3279 Carambei en Fazenda Bouquirao, 1956 - 1963

3280 Castrolanda, 1955 - 1959

3281 Ribeirao, 1955 - 1964

3282 Nederlands-Braziliaans migratieakkoord; correspondentie en namen in een gemengde commissie over het migratieakkoord, 1955 - 1964

3283 Bezoek van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid G.M.J. Veldkamp aan Brazilië in de periode 19 januari - 6 februari 1963, 1962 - 1963

3284 Spanje, 1958

 

Canada 1955 - 1964

3285 Bezoek van de Canadese Deputy Minister of Citizenship and Immigration Laval Fortier aan Nederland op 26 - 29 januari 1956 betreffende bevordering van emigratie naar Canada, 1955

3286 Canadian Pacific Airliens; verlening van een krediet aan Nederlandse emigranten ter waarde van de passage Amsterdam-Vancouver, 1955

3287 Bezoek van de Canadese Minister of Citizenship and Immigration Pickersgill aan Nederland op 5 en 6 december 1956 op het gebied van emigratie van Nederlanders naar Canada, 1955 - 1957

3288-3289 Kredietverlening, werkgelegenheid en welzijn, 1955 - 1963

3288 1955 - 1958

3289 1959 - 1963

3290-3293 Verslagen van de emigratieattaché te Ottawa, 1958 - 1964

3290 Jaarverslagen over 1959 - 1960

3291-3293 Maandverslagen 1958 - 1964

3291 1958 mrt. - 1960 dec.

3292 1961

3293 1962 jan. - 1964 apr.

3294 Conflict met Griekenland over het vervoer naar Canada van Nederlandse emigranten met het stoomschip Arkadia door de Griekse scheepvaartmaatschappij Green-Line, 1960 - 1962

3295 Immigratiepolitiek van Canada, 1962 - 1964

3296 Verslagen over de bespreking met de heer Leducq van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse emigratie naar Canada met de landbouw- en emigratieattaché van Nederland, 1964

 

Chili 1954 - 1964

3297-3299 Emigratie naar Chili, 1954 - 1964

3297-3298 Nederland, 1954 - 1964

3297 Emigratieovereenkomsten Chili - Nederland, 1954 - 1964

3298 Kredietverlening aan emigranten, 1960 - 1962

3299 Spanje, 1961

3300 Nederlands kolonisatieproject, 1955

 

Colombia 1955 - 1963

3304 Emigratie van Indische Nederlanders naar Colombia, 1955 - 1956

3305 Migratieovereenkomst Colombia - Nederland, 1955 - 1963

 

3306 Costa Rica; emigratiemogelijkheden, 1959 - 1960

 

3307 Cuba; belangstelling van Cuba voor immigranten met een agrarische achtergrond, 1960

 

3308 Dominicaanse Republiek; immigratiemogelijkheden, 1955

 

3309 Duitsland West; immigratie van boeren vanuit Gramsbergen en Hardenberg, 1955

 

Ecuador 1955 - 1964

3311 Nederland; landbouwmogelijkheden, 1955 - 1964

 

3314 Ethiopië - Nederland; emigratiemogelijkheden en immigratiebepalingen, 1955 - 1962

 

Filippijnen 1955 - 1964

3315 Vacatures, 1955

3316 Immigratieovereenkomst met Indonesië, 1958 - 1964

 

3317 Finland; emigratie van Nederlandse burgers naar de Scandinavische landen, 1956 - 1957

 

Frankrijk 1960 - 1961

3318 Immigratiepolitiek en de Europese Economische Gemeenschap (EEG), 1960

 

3320 Guatemala; emigratiemogelijkheden voor landbouwers, 1955 - 1959

 

3321 Guayana Brits; emigratiemogelijkheden, 1955 - 1956

 

3322 Haïti; emigratiemogelijkheden, 1957 - 1959

 

3323 Honduras; bevordering van de immigratie, 1959 - 1961

 

Ierland 1956 - 1963

3325 Immigratie van Nederlanders, 1956 - 1957

 

3327 IJsland; immigratiemogelijkheden voor agrariërs, 1955

 

3328 Indonesië; transmigratie van Java naar andere eilanden en in het bijzonder (oost) Sumatra en emigratie, 1959 - 1963

 

3329 Iran; emigratiemogelijkheden, 1957 - 1958

 

3330 Israël; immigratie, 1957 - 1964

 

3333 Kenia; immigratiewetgeving, 1956 - 1958

 

Latijns Amerika 1955 - 1964

3334 Beschouwing over de agrarische emigratie naar Latijns Amerikaanse landen van Commissariaat voor de Emigratie, 1955

3335 Emigratie van Nederlands-Antillianen naar diverse Latijns Amerikaanse landen, 1960 - 1964

 

3336 Libanon; verslag van het door Libanon georganiseerde congres over de ervaringen van emigranten, 1960

 

3337 Madagaskar; eventuele vestiging van Ambonezen, 1955 - 1957

 

3338 Malakka; immigratiebepalingen, 1959

 

Mexico 1955 - 1961

3339 Immigratie van Nederlanders, 1955 - 1961

3340 Transmigratie van de centrale hoogvlakte naar het zuidoosten, 1960

 

Nederland 1954 - 1965

3341 Aanpassing van de Emigratie-Bijslagregeling door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Stcrt. 12 maart 1956, nummer 51), 1954 - 1956

3342 Rapportages over de emigratie en de gevolgen voor de emigranten, 1954 - 1964

3343 Verslag van en memoranda over een bespreking met emigratieattachés over de terugsturing (deportatie) van Nederlandse emigranten naar Nederland wegens ongeschiktheid, criminaliteit of ziekte, 1955

3344 Emigratie van in het buitenland gevestigde Nederlanders, 1955 - 1960

3345 Rapportage over de integratie van Nederlanders in de immigratielanden, 1956 - 1957

3346 Overzicht van bestaande wetgeving op het terrein van de emigratie en de daarbij betrokken organisaties, 1957 - 1959

3347 Emigratiebeleid; toe- en aanpassing van dit beleid, 1959 - 1962

 

Indonesië 1955 - 1964

3348 Uitbetaling van deviezen aan uit Indonesië afkomstige Nederlanders, 1955

3349 Voorlichting door de landbouw- en migratieattaché aan de oostkust van Sumatra over immigratie naar Australië en Nieuw-Zeeland, 1955

3350 Jaarverslag van de afdeling emigratie van het Hoge Commissariaat der Nederlanden te Jakarta over het jaar 1955, 1956

3351 Emigratie van geëvacueerde Nederlanders naar andere landen dan Nederland, 1957 - 1958

3352 Uitbetaling van landingsgelden en emigratietoeslag aan uit Indonesië afkomstige Nederlanders, 1958 - 1964

3353 Nederlands Nieuw-Guinea; rechtstreekse emigratie van Nederlanders naar Australië of Nieuw-Zeeland, 1954 - 1963

3354 Nieuw-Zeeland en Australië; bezoek van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid G.M.J. Veldkamp voor besprekingen over emigratiemogelijkheden voor Nederlandse boeren, 1964 - 1965

3355 Verenigde Staten; betaling aan en positie van Netherlands Pioneer and Historical Foundation (NPHF), 1957 - 1958

 

3356 Nicaragua; immigratie vanuit Nederland en Nieuw-Guinea, 1957 - 1962

 

Nieuw-Zeeland 1955 - 1964

3357 Bezoek van J.G. Suurhoff, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 1955

3358 Emigratieovereenkomst met Nederland en de immigratiepolitiek van Nieuw-Zeeland, 1955 - 1964

 

3359 Noorwegen; emigratie van Nederlanders en een verslag van de Nederlandse landbouwattaché voor Noorwegen en Denemarken te Kopenhagen over een studiereis naar de westkust van Noorwegen over de mogelijkheden van agrarische vestiging in de periode 28 augustus tot 4 september 1954 1955 - 1956

 

3362 Panama; immigratiemogelijkheden, 1955 - 1960

 

3364 Paraguay; Kolonisatieproject Companhia Americana de Fomento Economico (CAFE), 1958 - 1959

 

3365 Peru; onderzoek naar en een verslag van een gesprek tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland en Peru in Den Haag op 8 maart 1960 over de immigratiemogelijkheden, 1956 - 1961

 

Rhodesië en Nyasaland 1955 - 1965

3367 Emigratieovereenkomst met Rhodesië/Nyasaland en Nederland, 1955

3368 Immigratie van Nederlanders en verslagen over moeilijkheden in Rhodesië, 1957 - 1965

3369 Bericht van de consul-generaal over de activiteiten van de voormalige Nederlandse emigratieattaché Hoogenberk als adviseur voor immigratieaangelegenheden voor Rhodesië en Nyasaland, 1961

 

3373 Suriname; immigratiebeleid, 1957 - 1961

 

3374 Tanzania; Wet op de immigratiecontrole, 1963 - 1964

 

3376 Uruguay; immigratiemogelijkheden, 1955 - 1958

 

3377 Venezuela; immigratiemogelijkheden, 1955 - 1964

 

3380 Kenia; overzicht emigratie en immigratie, 1962

 

Verenigde Staten 1955 - 1964

3381 Uitleg van de begrippen sponsor en assurance (affidavit) zoals die gebruikt worden bij de emigratie, 1955

3382 Emigratie van gerepatrieerden uit Indonesië op basis van de Refugee Act 1953 en de Pastore Walter Act, 1955 - 1964

 

Zuid-Afrika 1954 - 1964

3383 Selectie van emigranten bestemd voor de PTT en andere overheids- en semi-overheidsinstellingen, 1954 - 1955

3384 Immigratiemogelijkheden en een financiële regeling voor Nederlandse emigranten, 1954 - 1964

3385 Verslag van het onderzoek naar de 'Blanke Bewoning van die Platteland', 1960

3388 Nederland; immigratiemogelijkheden en emigratieovereenkomst Zuid-Afrika - Nederland, 1955 - 1964

 

3390 Zweden; immigratiemogelijkheden, 1956-1958

 

Code archief geheim

inv.nr. onbekend Centraal Afrikaanse Federatie, immigratie 1958

inv.nr. onbekend Australië-Nederland: Emigratie 1955-1958

inv.nr. onbekend Nederland: emigratie van uit Indonesië geëvacueerde Nederlanders 1957-1958

inv.nr. onbekend Nederland-Nieuw-Zeeland: emigratie deel II 1957-1961

Algemeen

Naam, varianten

BZ, BuZa

Organisatie en inrichting

In 1798 werden onder het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek een achttal agentschappen gevormd, waaronder het Agentschap voor de Buitenlandsche Betrekkingen. Tijdens de inlijving bij het Franse Keizerrijk werd het departement opgeheven. In 1813 werd het departement heropgericht, in 1815 kreeg het de huidige naam Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Voor de Tweede Wereldoorlog bestond het departement uit een aantal functionele afdelingen (een politieke (diplomatieke), een juridische en een afdeling economische zaken) en een drietal diensten (diplomatieke, consulaire en tolkendienst). Deze indeling werd in juli 1945 aangepast. De diplomatieke, consulaire en tolkendienst werden samengevoegd tot de Directie Buitenlandse Dienst. Daarnaast ontstond een aantal nieuwe directies, opnieuw volgens een functionele indeling (o.m. de Directie Juridische en Administratieve Zaken (DJAZ), de Directie Politieke Zaken (onderverdeeld in regionale bureaus) en de Directie Economische Zaken). Tussen 1947-1950 vormde de Directie Verre Oosten (DIRVO), gevestigd in Batavia, een soort agentschap van het ministerie.

 

Een ingrijpender reorganisatie volgde in 1950. Getracht werd de beleidsvorming binnen een onderdeel, het Directoraat-Generaal Politieke Zaken (DGPZ) te concentreren. DGPZ bestond o.m. uit regionale directies (Europa, Oosten, Afrika, Midden-Oosten, Westelijk Halfrond) naast de directies Internationale Organisaties en Voorlichting Buitenland. De Directie Buitenlandse Dienst en de Directie Algemene Zaken (Voorheen DJAZ) bleven rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal.

 

In de loop van de jaren vijftig en zestig zou het aantal directoraten-generaal niet bij één blijven. Er werden nieuwe gecreëerd en opgeheven en er werd geschoven met directies en taken. De hoofdstructuur werd in deze jaren naast het Directoraat-Generaal Politieke Zaken gevormd door: het Directoraat-Generaal Indonesië (DGIN, 1953-1964); Het Directoraat-Generaal Economische en Militaire Hulpprogramma (DGEM, 1952-1958); het Directoraat-Generaal Europese Samenwerking (DGES, 1957) en het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS, 1964)

 

Buitenlandse Zaken en emigratie

Van 1945-1950 was het Bureau Algemene Zaken van de Directie Juridische en Administratieve Zaken (DJAZ), in samenwerking met de Directie Economische Zaken en de Directie Politieke Zaken verantwoordelijk voor de bevordering van de emigratie. Vanaf 1950 werd de Directie Algemene Zaken (DAZ) belast met de emigratieaangelegenheden; tot 1952 vielen deze onder het Bureau Juridische Zaken (DAZ/JZ); vanaf 1952 onder het nieuw opgerichte Bureau Sociaal-Economische Zaken (DAZ/SZ).

 

Daarnaast heeft Buitenlandse Zaken altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid gehad ten aanzien van het emigratiebeleid en de emigranten. Deze liggen op het vlak van het voeren van internationale onderhandelingen betreffende emigratie (in overleg met Sociale Zaken) en de belangenbehartiging / nazorg van Nederlanders (en dus ook van emigranten) in het buitenland. Onderhandelingen met buitenlandse mogendheden over emigratiebeleid, informatieverwerving over immigratielanden en individuele belangenbehartiging liepen o.m. via de Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland, sinds 1952 eveneens in overleg met Sociale Zaken.

 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken was voor 1952 vertegenwoordigd in de Stichting Landverhuizing Nederland, daarna in de Raad voor de Emigratie. Daarnaast mocht Buitenlandse Zaken op eigen initiatief waarnemers naar het Emigratiebestuur sturen.

 

De Nederlandse delegatie naar de bijeenkomsten van het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) bestond mede uit vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken.

 

Ministers van Buitenlandse Zaken:

1945-1946 E.N. van Kleffens

1946 J.H. van Royen

1946-1948 C.G.W.H. baron van Boetzelaer van Oosterhout

1948-1952 D.U. Stikker

1952-1956 J.W. Beyen

1956-1971 J.M.H.A. Luns

Taak, activiteiten

Buitenlandse Zaken is o.m. verantwoordelijk voor de eenheid van het buitenlandse beleid van Nederland.

 

De Directie Algemene Zaken had tot taak alle zaken te behandelen, die betrekking hadden op Nederlanders die zich naar het buitenland begaven of zich daar bevonden (zowel zaken betreffende het emigratiebeleid als het antecedentenonderzoek); alle consulaire aangelegenheden te behartigen, evenals alle zaken betreffende de rechten, plichten en persoonlijke belangen van Nederlanders in het buitenland.

 

Het Bureau Juridische Zaken van DAZ droeg in 1952 haar taken inzake emigratie over aan het Bureau Sociaal-Economische Zaken van de Directie Algemene Zaken, dat tevens de sociale zekerheid van Nederlanders in het buitenland, arbeid en vestigingsverdragen tot haar taken rekende. Een en ander gebeurde in nauw overleg met de regionale directies onder DGPZ en de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Commissie Landbouw-Emigratie

Intergovernmental Committee for European Migration (en taakopvolgers)

Raad voor de Emigratie

Commissie voor Internationale Technische Hulp

Nederlandse Stichting tot Steun van het ICEM-vluchtelingenvervoer

Literatuur

Ditzhuizen, R.E. van e.a. (red.), Tweehonderd jaar Ministerie van Buitenlandse Zaken (Den Haag 1998).

 

Kersten, A.E., Buitenlandse Zaken in ballingschap. Groei en verandering van een ministerie 1940-1945 (Alphen aan den Rijn 1981).

 

Molenaar, A.C., 'Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn vertegenwoordigingen', in: H. Daalder, C.J.M. Schuyt e.a. (red.) Compendium voor politiek en samenleving in Nederland (Alphen aan den Rijn 1986-2005).

 

Stikker, D.U., Organisatie en reorganisatie van het Departement van Buitenlandse Zaken (Den Haag 1950).

 

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

 

Jaarboek van het Departement van Buitenlandse Zaken (Den Haag 1949/1950 - 1988/1989). [Bevat jaarlijks een hoofdstuk over emigratie (Speciale onderwerpen), m.n. met betrekking tot het internationale overleg in het Intergovernmental Committee for European Migration; cijfermatige overzichten van het ICEM-vervoersprogramma en vervoersresultaten en v.a. 1970-1971 een cijfermatig overzicht van 'Nederlanders gevestigd in het buitenland']

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.80 archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen (Londens archief) 1940-1945

 

b) 2.05.117 archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954

 

Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst 1945-1954

 

Buitenlandse Zaken, Directie Verre Oosten te Batavia 1947-1950

 

Buitenlandse Zaken, Bureau Internationale Technische Hulp 1950-1954 (1980)

 

Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland (algemeen)

 

Nederlandse Gedelegeerde van het Intergovernmental Committee on Refugees, 1945-1947, en de Vertegenwoordiger van de International Refugee Organization (IRO) in Nederland

 

Ambassade te Frankrijk te Parijs, 1943-1955; Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs, 1932-1950

 

Gezantschap/Ambassade in Canada (Ottowa) 1939-1974

 

Consulaat(-Generaal) te Montreal (Canada) 1922-1974

 

Consulaat te Winnipeg (Canada) 1946-1955

 

Consulaat(-Generaal) te Toronto (Canada) 1929-1974

 

Consulaat te Vancouver 1924-1974; Vice Consulaat te Edmonton, 1940-1974; Vice Consulaat te Chatham 1952-1954 (Canada)

 

Gezantschap/Ambassade in Australië (Canberra) 1942-1974

 

Consulaat-Generaal te Melbourne (Australië) 1930-1974

 

Consulaat-Generaal te Sydney (Australië) 1930-1954

 

Ambassade te Rio de Janeiro (Brazilië) 1908-1974

 

Hoge Commissariaat te Djakarta 1949-1961 / Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

 

Raad voor de Emigratie01BuZa_ CommissariaatBandung# Nederlands Commissariaat te Bandung (Indonesië), 1951-1957##

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt, zie opmerkingen in de afzonderlijke inventarissen, toestemming tot raadpleging via de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 100 m., 6427 inv.nrs.

b) 430 m., 27389 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) zie opmerkingen afzonderlijke inventarissen

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Londens Archief) en daarmee samenhangende archieven (1936) 1940-1945 (1958) (Winschoten 2004) [met uitgebreide historische, organisatorische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

b) Inventaris op de archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954 (Winschoten 2008) [met uitgebreide historische, organisatorische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

 

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) zie opmerkingen afzonderlijke inventarissen

 

opmerkingen structuur archief

a) geen

 

b) Het departementale archief is centraal geordend volgens een dossierstelsel en maakt gebruik van een decimale code die in 1950 is ingevoerd. De dossiers, gevormd tussen 1945 en 1950 zijn later in dit dossierstelsel ondergebracht. Het departementale archief is per blok van tien jaren verdeeld in:

Openbaar Archief (code 0-9) 1945-1954 / 1955-1964 / 1965-1974 -

Geheime Stukken (code 0-9)1945-1954 / 1955-1964/ 1965-1974 -

 

De nadere inhoud van het archief wordt per code beschreven;

betekenis van de codes die voor het onderzoek van belang zijn:

 

code 3: juridische aangelegenheden

code 4: openbare orde, openbare veiligheid

code 5: waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en electronica

code 6: economie, migratie, arbeid

code 7: sociale aangelegenheden

code 8: culturele aangelegenheden en voorlichting

code 9: internationale organisaties

 

Na 1950 werd deze ordening in het algemeen ook voor de postenarchieven gebruikt. Bij de ordening van de postenarchieven tot 1945 is soms gebruik gemaakt van afwijkende codes of rubrieken. Zie hiervoor de aanwijzingen in de afzonderlijke inventarissen.

 

De oorspronkelijke codes zijn terug te vinden in de nieuwe inventaris periode 1945-1954 en 1955-1964 en in de inventarissen van de postenarchieven (toegangsnr. 2.05.117).

 

Daarnaast zijn de archiefbescheiden van een aantal directies voor de periode 1945-1954 (toegangsnr. 2.05.117) buiten het codesysteem gebleven. Voor zover relevant voor emigratieonderzoek zijn zij in deze beschrijving opgenomen.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1936 Landverhuizingswet, Stb.no. 804
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1946 (onofficiële) Migratieovereenkomst met Australië (extern)
 • 1948 Arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk (extern)
 • 1949 Migratieprotocol Nederland-Argentinië (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Brazilië (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (extern)
 • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
 • 1952 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (herbevestiging 1950) (extern)
 • 1954 Handelsovereenkomst Nederland-Argentinië (verwijzing naar 1949) (extern)
 • 1955 Migratieovereenkomst Rhodesia en Nyasaland (extern)
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
 • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

2.05.80 archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen 1940-1945

- Stukken betreffende de emigratie van Nederlanders, voornamelijk landbouwers naar diverse landen, 1943-1945 (inv.nr. 2810)

 

- Stukken betreffende het onderbrengen van emigratiekwesties bij het Departement van Sociale Zaken, 1943 (inv.nr. 4489)*

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de instelling, werkzaamheden, rapporten en adviezen van de Studiegroep Rijkens, een Studiegroep voor Reconstructieproblemen, en de vorming van diverse subcommissies 1941-1945 (inv.nr. 2664).

 

2.05.117 archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954*

 

archivalia code 3: juridische aangelegenheden

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

313.124 repatriëring (Indonesiërs; repatriëring uit Rusland)

317.12 internationale organen

317.22 paspoorten en visa

317.294 registratie van Nederlanders in het buitenland

321.21 burgerschap (nationaliteit)

321.211 verkrijging en terugverkrijging nationaliteit

334.4 voogdij, curatele ouderlijke macht

334.5 onderhoudsplicht (uitkeringen)

 

Voorbeelden dossiers code 3 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar:

- Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe, 1952 ( inv.nr. 7056)

- Australië; voogdij van minderjarige Nederlandse migranten, 1951 ( inv.nr. 8336)

- Alimentatieplicht van Nederlandse grensarbeiders in Luik ten opzichte van hun families in Nederland, 1953-1954 (inv.nr. 8345)

- Onderhoudsplicht voor adspirant emigranten, 1954-1955 (inv.nr. 8346)

Code archief geheim

- Poging tot chantage van A.S. Tuinman, de Nederlandse landbouw- en emigratieattaché te Ottawa 1954 (inv.nr. 20921).


archivalia code 4: openbare orde; openbare veiligheid

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

413.1 personenverkeer

413.02 inlichtingen over personen

 

Voorbeelden dossiers code 4 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Verstrekken van inlichtingen over Nederlanders aan vreemde vertegenwoordigers; correspondentie over regeling betreffende het verstrekken van inlichtingen aan vreemde mogendheden over politieke betrouwbaarheid van visum- en paspoortaanvragers; verstrekken van gegevens over Nederlanders aan vreemde mogendheden in verband met visa, emigratie e.d.; crimineel- en politiek antecedentenonderzoeken bij emigratie, 1948-1954 (inv.nr. 8646)

Code archief geheim

- Verstrekking van inlichtingen aan en contact met buitenlandse vertegenwoordigingen 1950-1954 (inv.nr. 21084)

- Wijze van verstrekking van inlichtingen ten behoeve van de Verenigde Staten betreffende politieke betrouwbaarheid van personen 1953 (inv.nr. 21086).

 

 

archivalia code 5: waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en electronica

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

553.14 passagiers- en vrachtvervoer

554.63 vliegtuigen en andere luchtvaartmaatschappijen

 

Voorbeelden dossiers code 5 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Canada, correspondentie over emigrantenvervoer door de Canadian Pacific Railroad Company; passagiersvervoer op de Stille Oceaan 1947 (inv.nr. 9722)

- Nederland, correspondentie over de Holland Amerika Lijn, de uitbreiding van de emigrantenvloot (inv.nr. 9728)

- Australië - Nieuw-Zeeland; vervoer van Nederlandse immigranten door de KLM, 1948-1950 (inv.nr. 9990)

- Zuid-Afrika correspondentie over speciale vluchten van de KLM en Aero-Holland NV met Nederlandse emigranten 1946-1954 (inv.nr. 10010).

 

 

archivalia code 6 : economie, migratie, arbeid

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

61 economie

610.3 economische en technische samenwerking en hulpverlening

610.352 uitzending Nederlandse experts

611.442 deviezenbepaling, deviezenbeleid

65 migratie

66 arbeid

660.1 bilaterale- en multilaterale regelingen, verdragen en overeenkomsten

664 vraag en aanbod van arbeidskrachten

 

Voorbeelden dossiers code 610 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Oprichting, doelstelling, werkwijze en subsidiëring van het Nederlandse instituut voor werkzaamheden in het buitenland (Stichting Plan Export), 1947-1955 (inv.nr. 10510)

- Oprichting van de Nederlandse werkcommissie WITHALL (Werkcommissie betreffende Technische Hulp aan Laag-ontwikkelde Landen), 1949 (inv.nr. 10513)

- Oprichting op 3 april 1951 en werkzaamheden van de Commissie voor Internationale Technische Hulp, 1951-1954 (inv.nr. 10516; zie ook inv.nr. 24430).

 

Voorbeelden dossiers code 611 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Argentinië: deviezenvergunningen; ontvangen van passagegelden in Argentijnse munt 1953-1954 (inv.nr. 10831)

- Nederland: wijzigingen van het Deviezenbesluit 1945; Deviezenreisbeschikking 1945-1946; kapitaaltransfer van emigranten 1945-1956 (inv.nr. 10853-10854)

- Frankrijk: de aangifte door Nederlanders in Frankrijk van hun effectenbezit in het buitenland 1946-1954 (inv.nr. 10933)

- Pakistan: het salaris van Nederlandse technici uitbetalen in guldens 1952-1953 (inv.nr. 10857).

 

Dossiers code 65

Zie dossierbeschrijving voor de periodes 1945-1954 en 1955-1964*

 

Voorbeelden dossiers code 66 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- België-Nederland: besprekingen betreffende het toekennen van een devaluatietoeslag aan Belgische grensarbeiders; besprekingen betreffende het opnieuw instellen van grensarbeiderskaarten in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 18 en 19 van het Arbeids- en Vestigingsverdrag van 20 februari 1933; de interpretatie van artikel 18 van het verdrag inzake het uitreiken van grenskaarten aan musici; een wederkerigheidovereenkomst op het gebied van de werkzaamheid van Nederlandse architecten in België en Belgische in Nederland, 1945-1953 (inv.nr. 12055)

 

- Belgisch-Kongo: emigratie van artsen en ingenieurs 1952-1954 (inv.nr. 12189)

 

- Frankrijk-Nederland 1945-1954: Onderhandelingen betreffende het sluiten van een arbeidsverdrag, een overeenkomst betreffende het uitwisselen van stagiaires en een overeenkomst van 2 juni 1948 betreffende de immigratie en vestiging van Nederlandse boeren in Frankrijk, 1945-1954; besprekingen van regelingen ter uitvoering van de verdragen en overeenkomsten; de tekst van de stagiaire-overeenkomst van 2 juni 1948; een overeenkomst inzake het werven van arbeidskrachten en een administratieve regeling voor de medische selectie, 1948-1954 ( inv.nrs. 12059-12060)

 

- Luxemburg-Nederland: het sluiten van een arbeids- en vestigingsverdrag betreffende de tewerkstelling van Nederlandse landarbeiders 1947-1950 (inv.nr. 12064)

- Luxemburg: vestigingsmogelijkheden voor werkloze Nederlandse landarbeiders 1952-1953 (inv.nr. 12197)

 

- Verenigde Staten: het werven van Nederlandse technici, natuurkundigen, scheikundigen en andere academici 1953-1954 (inv.nr. 12206)

 

- Zweden-Nederland 1947-1952; plaatsingsmogelijkheden voor Nederlandse arbeidskrachten in verschillende takken van werk (inv.nr. 12208).

 

 

archivalia code 7: sociale aangelegenheden

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

725 belangenbehartiging Nederlanders in den vreemde (consulaire bijstand)

725.1 hulp en bijstand (o.a. deviezenvergunning voor levensonderhoud): naamlijsten voor individuele gevallen in inventaris opgenomen

725.2 onderstanden: naamlijsten

725.3 voorschotten en overeenkomsten geldleningen

725.40 repatriëring algemeen

725.41 repatriëring naar Nederland: naamlijsten

730 sociale zekerheid: (bilaterale) wetgeving met diverse landen

731 verzekeringen en voorzieningen

74 sociale en humanitaire verenigingen

7.50 organisaties ter bevordering van de gemeenschapszin en nationale geest

 

Voorbeelden dossiers code 7 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Onderstanden algemeen: een regeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken izake het verstrekken van nooduitkeringen en onderstand aan Nederlanders in het buitenland 1947-1954 (inv.nr. 12656-12658)

- Brazilië; onderstand aan Nederlandse emigranten, 1947 (inv.nr. 12662)

- Nederland; het vorderen van schulden van emigranten, 1951-1954 (inv.nr. 12700)

- Repatriëring van mislukte emigranten, 1952-1954 (inv.nr. 12716 )

- Indonesië (bijv. 12744 Repatriëring van Nederlanders naar de Verenigde Staten en Australië, 1945-1949) (inv.nr. 12743-12751)

- Nederland; het onderhouden van contacten van Nederlandse emigranten met het moederland volgens het plan Smies. 1948-1950 (inv.nr. 12943).

 


archivalia code 8 : culturele betrekkingen en voorlichting

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

810.2 culturele en wetenschappelijke instellingen en verenigingen

82 voorlichting

823.11 het materiaal: kranten, tijdschriften periodieken, Nederlandse bladen e.d.

823.31 Nederlandse films

823.61 Nederlandse programma's

 

voorbeelden dossiers code 8 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Werkzaamheden van de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging in Amsterdam en van het Genootskap Nederland Suid-Afrika in Pretoria, 1945-1946 ( inv.nr. 13005)

- Australië; nieuwsvoorziening voor Nederlandse emigranten vooral door Het Nederlands Nieuws van de Nederlandse voorlichtingsdienst in Australië en de Dutch Australian Weekly 1950-1953 (inv.nr. 13179 )

- Brazilië; Cronica da Holanda, uitgegeven door het Nederlands Informatie Bureau in Rio de Janeiro (inv.nr. 13181)

- Australië; het onderling uitwisselen van films 1950-1952 (inv.nr. 13230)

- Canada; het distribueren en vertonen van Nederlandse voorlichtingsfilms 1949-1953 ( inv.nr. 13231 )

- Canada; het vertonen van Nederlandse voorlichtingsfilms op de Canadese televisie 1952-1953 (inv.nr. 13271 ).


archivalia code 9 : internationale organisaties

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

990 Internationale organisaties algemeen

(Internationale organisaties, waarbinnen over emigratie vanuit Europa wordt gesproken zijn naast het Intergovernmental Committee for European Migration o.m.: International Refugee Organization (IRO); International Labour Organization (ILO); Verenigde Naties; Organization for European Economic Cooperation (OEEC, m.n. Manpower Committee); Raad voor Europa)

 

 

archivalia van buiten de code gebleven directies

 

Regeringscommissariaat voor het Europese Herstel Programma / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma (DGEM)

- Dossier 622 rapportage over het Manpower Committee van de Organization for European Economic Cooperation (OEEC) met nadruk op arbeidsmarktomstandigheden en emigratie vanuit dichtbevolkte Europese landen 1949-1954 (inv.nrs. 24195-24199).

 

ter signalering:

- Dossier 06 Raad van Europa 1950-1954 (verhouding tot OEEC) (inv.nrs. 22933-22938)

- Dossier 1001 Industrialisatie- en structuurnota 1949-1953 (inv.nrs. 22965-22966)

 

Directoraat-Generaal Politieke Zaken (DGPZ)/Directie Westelijk Halfrond/Latijns-Amerika

- Bolivia: economische en technische hulp en immigratie 1950-1954 (inv.nr. 24357)

- Brazilië: immigratie en culturele zaken 1950-1953 (inv.nr. 24359).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Vanaf 2003 wordt het archief per blok voor bewerking overgebracht naar de CAS te Winschoten om na voltooiing te worden overgedragen aan het Nationaal Archief. In 2008 is voormalig blok I 1945-1954 overgedragen en als zodanig hier beschreven. Aangezien de inventaris digitaal raadpleegbaar is zijn niet alle inventarisnummers die archiefbescheiden m.b.t. emigratie bevatten, opgenomen, maar is volstaan met het geven van enkele voorbeelden. Uitsluitend voor code 65 zijn alle inventarisnummers te vinden in de dossierbeschrijving, waarbij tevens een conceptoverzicht is opgenomen van het nog in bewerking zijnde blok II 1955-1964.

 

2) De afdeling Verdragen van het ministerie beheert de originele verdragen. Beleidsdossiers over de gevoerde onderhandelingen zijn te vinden in het departementale archief (m.b.t. emigratie: code 65).

 

3) Van een aantal postenarchieven is een uitgewerkte voorbeeldbeschrijving opgenomen. In principe kan de onderzoeker dit soort materiaal in elk postarchief aantreffen. Het veld [bestemmingslanden] is mede gebaseerd op archiefmateriaal, afkomstig van de postenarchieven.

 

4) Het departementale archief onder toegangsnummer 2.05.38 Ministerie van Buitenlandse Zaken, B-dossiers (Consulaire en Handelsaangelegenheden), (1858) 1871-1940 (1955) bevat archivalia over emigratieaangelegenheden voor wat betreft de periode vóór de onderzoeksperiode 1945-1967 (informatie op basis van de index op de inventaris).


Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.80 archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen (Londens archief) 1940-1945

 

b) 2.05.117 archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954

 

Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst 1945-1954

 

Buitenlandse Zaken, Directie Verre Oosten te Batavia 1947-1950

 

Buitenlandse Zaken, Bureau Internationale Technische Hulp 1950-1954 (1980)

 

Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland (algemeen)

 

Nederlandse Gedelegeerde van het Intergovernmental Committee on Refugees, 1945-1947, en de Vertegenwoordiger van de International Refugee Organization (IRO) in Nederland

 

Ambassade te Frankrijk te Parijs, 1943-1955; Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs, 1932-1950

 

Gezantschap/Ambassade in Canada (Ottowa) 1939-1974

 

Consulaat(-Generaal) te Montreal (Canada) 1922-1974

 

Consulaat te Winnipeg (Canada) 1946-1955

 

Consulaat(-Generaal) te Toronto (Canada) 1929-1974

 

Consulaat te Vancouver 1924-1974; Vice Consulaat te Edmonton, 1940-1974; Vice Consulaat te Chatham 1952-1954 (Canada)

 

Gezantschap/Ambassade in Australië (Canberra) 1942-1974

 

Consulaat-Generaal te Melbourne (Australië) 1930-1974

 

Consulaat-Generaal te Sydney (Australië) 1930-1954

 

Ambassade te Rio de Janeiro (Brazilië) 1908-1974

 

Hoge Commissariaat te Djakarta 1949-1961 / Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

 

Raad voor de Emigratie01BuZa_ CommissariaatBandung# Nederlands Commissariaat te Bandung (Indonesië), 1951-1957##

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt, zie opmerkingen in de afzonderlijke inventarissen, toestemming tot raadpleging via de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 100 m., 6427 inv.nrs.

b) 430 m., 27389 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) zie opmerkingen afzonderlijke inventarissen

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Londens Archief) en daarmee samenhangende archieven (1936) 1940-1945 (1958) (Winschoten 2004) [met uitgebreide historische, organisatorische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

b) Inventaris op de archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954 (Winschoten 2008) [met uitgebreide historische, organisatorische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

 

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) zie opmerkingen afzonderlijke inventarissen

 

opmerkingen structuur archief

a) geen

 

b) Het departementale archief is centraal geordend volgens een dossierstelsel en maakt gebruik van een decimale code die in 1950 is ingevoerd. De dossiers, gevormd tussen 1945 en 1950 zijn later in dit dossierstelsel ondergebracht. Het departementale archief is per blok van tien jaren verdeeld in:

Openbaar Archief (code 0-9) 1945-1954 / 1955-1964 / 1965-1974 -

Geheime Stukken (code 0-9)1945-1954 / 1955-1964/ 1965-1974 -

 

De nadere inhoud van het archief wordt per code beschreven;

betekenis van de codes die voor het onderzoek van belang zijn:

 

code 3: juridische aangelegenheden

code 4: openbare orde, openbare veiligheid

code 5: waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en electronica

code 6: economie, migratie, arbeid

code 7: sociale aangelegenheden

code 8: culturele aangelegenheden en voorlichting

code 9: internationale organisaties

 

Na 1950 werd deze ordening in het algemeen ook voor de postenarchieven gebruikt. Bij de ordening van de postenarchieven tot 1945 is soms gebruik gemaakt van afwijkende codes of rubrieken. Zie hiervoor de aanwijzingen in de afzonderlijke inventarissen.

 

De oorspronkelijke codes zijn terug te vinden in de nieuwe inventaris periode 1945-1954 en 1955-1964 en in de inventarissen van de postenarchieven (toegangsnr. 2.05.117).

 

Daarnaast zijn de archiefbescheiden van een aantal directies voor de periode 1945-1954 (toegangsnr. 2.05.117) buiten het codesysteem gebleven. Voor zover relevant voor emigratieonderzoek zijn zij in deze beschrijving opgenomen.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1936 Landverhuizingswet, Stb.no. 804
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1946 (onofficiële) Migratieovereenkomst met Australië (extern)
 • 1948 Arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk (extern)
 • 1949 Migratieprotocol Nederland-Argentinië (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Brazilië (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (extern)
 • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
 • 1952 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (herbevestiging 1950) (extern)
 • 1954 Handelsovereenkomst Nederland-Argentinië (verwijzing naar 1949) (extern)
 • 1955 Migratieovereenkomst Rhodesia en Nyasaland (extern)
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
 • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

2.05.80 archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen 1940-1945

- Stukken betreffende de emigratie van Nederlanders, voornamelijk landbouwers naar diverse landen, 1943-1945 (inv.nr. 2810)

 

- Stukken betreffende het onderbrengen van emigratiekwesties bij het Departement van Sociale Zaken, 1943 (inv.nr. 4489)*

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de instelling, werkzaamheden, rapporten en adviezen van de Studiegroep Rijkens, een Studiegroep voor Reconstructieproblemen, en de vorming van diverse subcommissies 1941-1945 (inv.nr. 2664).

 

2.05.117 archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954*

 

archivalia code 3: juridische aangelegenheden

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

313.124 repatriëring (Indonesiërs; repatriëring uit Rusland)

317.12 internationale organen

317.22 paspoorten en visa

317.294 registratie van Nederlanders in het buitenland

321.21 burgerschap (nationaliteit)

321.211 verkrijging en terugverkrijging nationaliteit

334.4 voogdij, curatele ouderlijke macht

334.5 onderhoudsplicht (uitkeringen)

 

Voorbeelden dossiers code 3 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar:

- Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe, 1952 ( inv.nr. 7056)

- Australië; voogdij van minderjarige Nederlandse migranten, 1951 ( inv.nr. 8336)

- Alimentatieplicht van Nederlandse grensarbeiders in Luik ten opzichte van hun families in Nederland, 1953-1954 (inv.nr. 8345)

- Onderhoudsplicht voor adspirant emigranten, 1954-1955 (inv.nr. 8346)

Code archief geheim

- Poging tot chantage van A.S. Tuinman, de Nederlandse landbouw- en emigratieattaché te Ottawa 1954 (inv.nr. 20921).


archivalia code 4: openbare orde; openbare veiligheid

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

413.1 personenverkeer

413.02 inlichtingen over personen

 

Voorbeelden dossiers code 4 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Verstrekken van inlichtingen over Nederlanders aan vreemde vertegenwoordigers; correspondentie over regeling betreffende het verstrekken van inlichtingen aan vreemde mogendheden over politieke betrouwbaarheid van visum- en paspoortaanvragers; verstrekken van gegevens over Nederlanders aan vreemde mogendheden in verband met visa, emigratie e.d.; crimineel- en politiek antecedentenonderzoeken bij emigratie, 1948-1954 (inv.nr. 8646)

Code archief geheim

- Verstrekking van inlichtingen aan en contact met buitenlandse vertegenwoordigingen 1950-1954 (inv.nr. 21084)

- Wijze van verstrekking van inlichtingen ten behoeve van de Verenigde Staten betreffende politieke betrouwbaarheid van personen 1953 (inv.nr. 21086).

 

 

archivalia code 5: waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en electronica

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

553.14 passagiers- en vrachtvervoer

554.63 vliegtuigen en andere luchtvaartmaatschappijen

 

Voorbeelden dossiers code 5 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Canada, correspondentie over emigrantenvervoer door de Canadian Pacific Railroad Company; passagiersvervoer op de Stille Oceaan 1947 (inv.nr. 9722)

- Nederland, correspondentie over de Holland Amerika Lijn, de uitbreiding van de emigrantenvloot (inv.nr. 9728)

- Australië - Nieuw-Zeeland; vervoer van Nederlandse immigranten door de KLM, 1948-1950 (inv.nr. 9990)

- Zuid-Afrika correspondentie over speciale vluchten van de KLM en Aero-Holland NV met Nederlandse emigranten 1946-1954 (inv.nr. 10010).

 

 

archivalia code 6 : economie, migratie, arbeid

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

61 economie

610.3 economische en technische samenwerking en hulpverlening

610.352 uitzending Nederlandse experts

611.442 deviezenbepaling, deviezenbeleid

65 migratie

66 arbeid

660.1 bilaterale- en multilaterale regelingen, verdragen en overeenkomsten

664 vraag en aanbod van arbeidskrachten

 

Voorbeelden dossiers code 610 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Oprichting, doelstelling, werkwijze en subsidiëring van het Nederlandse instituut voor werkzaamheden in het buitenland (Stichting Plan Export), 1947-1955 (inv.nr. 10510)

- Oprichting van de Nederlandse werkcommissie WITHALL (Werkcommissie betreffende Technische Hulp aan Laag-ontwikkelde Landen), 1949 (inv.nr. 10513)

- Oprichting op 3 april 1951 en werkzaamheden van de Commissie voor Internationale Technische Hulp, 1951-1954 (inv.nr. 10516; zie ook inv.nr. 24430).

 

Voorbeelden dossiers code 611 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Argentinië: deviezenvergunningen; ontvangen van passagegelden in Argentijnse munt 1953-1954 (inv.nr. 10831)

- Nederland: wijzigingen van het Deviezenbesluit 1945; Deviezenreisbeschikking 1945-1946; kapitaaltransfer van emigranten 1945-1956 (inv.nr. 10853-10854)

- Frankrijk: de aangifte door Nederlanders in Frankrijk van hun effectenbezit in het buitenland 1946-1954 (inv.nr. 10933)

- Pakistan: het salaris van Nederlandse technici uitbetalen in guldens 1952-1953 (inv.nr. 10857).

 

Dossiers code 65

Zie dossierbeschrijving voor de periodes 1945-1954 en 1955-1964*

 

Voorbeelden dossiers code 66 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- België-Nederland: besprekingen betreffende het toekennen van een devaluatietoeslag aan Belgische grensarbeiders; besprekingen betreffende het opnieuw instellen van grensarbeiderskaarten in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 18 en 19 van het Arbeids- en Vestigingsverdrag van 20 februari 1933; de interpretatie van artikel 18 van het verdrag inzake het uitreiken van grenskaarten aan musici; een wederkerigheidovereenkomst op het gebied van de werkzaamheid van Nederlandse architecten in België en Belgische in Nederland, 1945-1953 (inv.nr. 12055)

 

- Belgisch-Kongo: emigratie van artsen en ingenieurs 1952-1954 (inv.nr. 12189)

 

- Frankrijk-Nederland 1945-1954: Onderhandelingen betreffende het sluiten van een arbeidsverdrag, een overeenkomst betreffende het uitwisselen van stagiaires en een overeenkomst van 2 juni 1948 betreffende de immigratie en vestiging van Nederlandse boeren in Frankrijk, 1945-1954; besprekingen van regelingen ter uitvoering van de verdragen en overeenkomsten; de tekst van de stagiaire-overeenkomst van 2 juni 1948; een overeenkomst inzake het werven van arbeidskrachten en een administratieve regeling voor de medische selectie, 1948-1954 ( inv.nrs. 12059-12060)

 

- Luxemburg-Nederland: het sluiten van een arbeids- en vestigingsverdrag betreffende de tewerkstelling van Nederlandse landarbeiders 1947-1950 (inv.nr. 12064)

- Luxemburg: vestigingsmogelijkheden voor werkloze Nederlandse landarbeiders 1952-1953 (inv.nr. 12197)

 

- Verenigde Staten: het werven van Nederlandse technici, natuurkundigen, scheikundigen en andere academici 1953-1954 (inv.nr. 12206)

 

- Zweden-Nederland 1947-1952; plaatsingsmogelijkheden voor Nederlandse arbeidskrachten in verschillende takken van werk (inv.nr. 12208).

 

 

archivalia code 7: sociale aangelegenheden

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

725 belangenbehartiging Nederlanders in den vreemde (consulaire bijstand)

725.1 hulp en bijstand (o.a. deviezenvergunning voor levensonderhoud): naamlijsten voor individuele gevallen in inventaris opgenomen

725.2 onderstanden: naamlijsten

725.3 voorschotten en overeenkomsten geldleningen

725.40 repatriëring algemeen

725.41 repatriëring naar Nederland: naamlijsten

730 sociale zekerheid: (bilaterale) wetgeving met diverse landen

731 verzekeringen en voorzieningen

74 sociale en humanitaire verenigingen

7.50 organisaties ter bevordering van de gemeenschapszin en nationale geest

 

Voorbeelden dossiers code 7 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Onderstanden algemeen: een regeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken izake het verstrekken van nooduitkeringen en onderstand aan Nederlanders in het buitenland 1947-1954 (inv.nr. 12656-12658)

- Brazilië; onderstand aan Nederlandse emigranten, 1947 (inv.nr. 12662)

- Nederland; het vorderen van schulden van emigranten, 1951-1954 (inv.nr. 12700)

- Repatriëring van mislukte emigranten, 1952-1954 (inv.nr. 12716 )

- Indonesië (bijv. 12744 Repatriëring van Nederlanders naar de Verenigde Staten en Australië, 1945-1949) (inv.nr. 12743-12751)

- Nederland; het onderhouden van contacten van Nederlandse emigranten met het moederland volgens het plan Smies. 1948-1950 (inv.nr. 12943).

 


archivalia code 8 : culturele betrekkingen en voorlichting

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

810.2 culturele en wetenschappelijke instellingen en verenigingen

82 voorlichting

823.11 het materiaal: kranten, tijdschriften periodieken, Nederlandse bladen e.d.

823.31 Nederlandse films

823.61 Nederlandse programma's

 

voorbeelden dossiers code 8 (periode 1945-1954)

Code archief openbaar

- Werkzaamheden van de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging in Amsterdam en van het Genootskap Nederland Suid-Afrika in Pretoria, 1945-1946 ( inv.nr. 13005)

- Australië; nieuwsvoorziening voor Nederlandse emigranten vooral door Het Nederlands Nieuws van de Nederlandse voorlichtingsdienst in Australië en de Dutch Australian Weekly 1950-1953 (inv.nr. 13179 )

- Brazilië; Cronica da Holanda, uitgegeven door het Nederlands Informatie Bureau in Rio de Janeiro (inv.nr. 13181)

- Australië; het onderling uitwisselen van films 1950-1952 (inv.nr. 13230)

- Canada; het distribueren en vertonen van Nederlandse voorlichtingsfilms 1949-1953 ( inv.nr. 13231 )

- Canada; het vertonen van Nederlandse voorlichtingsfilms op de Canadese televisie 1952-1953 (inv.nr. 13271 ).


archivalia code 9 : internationale organisaties

clusters van belang voor emigratieonderzoek:

990 Internationale organisaties algemeen

(Internationale organisaties, waarbinnen over emigratie vanuit Europa wordt gesproken zijn naast het Intergovernmental Committee for European Migration o.m.: International Refugee Organization (IRO); International Labour Organization (ILO); Verenigde Naties; Organization for European Economic Cooperation (OEEC, m.n. Manpower Committee); Raad voor Europa)

 

 

archivalia van buiten de code gebleven directies

 

Regeringscommissariaat voor het Europese Herstel Programma / Directoraat-Generaal voor het Economische en Militaire Hulpprogramma (DGEM)

- Dossier 622 rapportage over het Manpower Committee van de Organization for European Economic Cooperation (OEEC) met nadruk op arbeidsmarktomstandigheden en emigratie vanuit dichtbevolkte Europese landen 1949-1954 (inv.nrs. 24195-24199).

 

ter signalering:

- Dossier 06 Raad van Europa 1950-1954 (verhouding tot OEEC) (inv.nrs. 22933-22938)

- Dossier 1001 Industrialisatie- en structuurnota 1949-1953 (inv.nrs. 22965-22966)

 

Directoraat-Generaal Politieke Zaken (DGPZ)/Directie Westelijk Halfrond/Latijns-Amerika

- Bolivia: economische en technische hulp en immigratie 1950-1954 (inv.nr. 24357)

- Brazilië: immigratie en culturele zaken 1950-1953 (inv.nr. 24359).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Vanaf 2003 wordt het archief per blok voor bewerking overgebracht naar de CAS te Winschoten om na voltooiing te worden overgedragen aan het Nationaal Archief. In 2008 is voormalig blok I 1945-1954 overgedragen en als zodanig hier beschreven. Aangezien de inventaris digitaal raadpleegbaar is zijn niet alle inventarisnummers die archiefbescheiden m.b.t. emigratie bevatten, opgenomen, maar is volstaan met het geven van enkele voorbeelden. Uitsluitend voor code 65 zijn alle inventarisnummers te vinden in de dossierbeschrijving, waarbij tevens een conceptoverzicht is opgenomen van het nog in bewerking zijnde blok II 1955-1964.

 

2) De afdeling Verdragen van het ministerie beheert de originele verdragen. Beleidsdossiers over de gevoerde onderhandelingen zijn te vinden in het departementale archief (m.b.t. emigratie: code 65).

 

3) Van een aantal postenarchieven is een uitgewerkte voorbeeldbeschrijving opgenomen. In principe kan de onderzoeker dit soort materiaal in elk postarchief aantreffen. Het veld [bestemmingslanden] is mede gebaseerd op archiefmateriaal, afkomstig van de postenarchieven.

 

4) Het departementale archief onder toegangsnummer 2.05.38 Ministerie van Buitenlandse Zaken, B-dossiers (Consulaire en Handelsaangelegenheden), (1858) 1871-1940 (1955) bevat archivalia over emigratieaangelegenheden voor wat betreft de periode vóór de onderzoeksperiode 1945-1967 (informatie op basis van de index op de inventaris).


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken
Inventaristekst

2.05.80 archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen 1940-1945

 

- inv. nr. 4489 Stukken betreffende het onderbrengen van emigratiekwesties bij het Departement van Sociale Zaken, 1943

Bevat een ingekomen brief van Sociale Zaken, waarin gewezen wordt op de onjuiste vermelding in de Staatsalmanak dat emigratie onder verantwoordelijkheid van Handel, Nijverheid en Scheepvaart zou vallen en twee interne notities over deze kwestie van Buitenlandse Zaken.

 

 

2.05.117 archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954

Algemeen

De archieven van Buitenlandse Zaken (zowel het departementale als de postenarchieven) vormen een belangrijke en rijke bron voor het emigratieonderzoek, gezien de zelfstandige verantwoordelijkheden van het departement ten aanzien van het emigratiebeleid en de emigranten, nl. het voeren van de internationale onderhandelingen (in overleg met Sociale Zaken) en de belangenbehartiging van Nederlanders (en dus ook van emigranten) in het buitenland. In het departementale archief zijn de overwegingen en de eigen plaatsbepaling van het ministerie binnen de Nederlandse emigratiepolitiek van het ministerie te vinden (o.m. inv.nrs. 11985-11990), de neerslag van de bilaterale contacten en onderhandelingen, naast de contacten met en de implementatie van het beleid van het ministerie met de diverse posten. In de postenarchieven wordt vooral materiaal aangetroffen dat licht werpt op de problematiek in de contacten met de buitenlandse immigratieautoriteiten naast de neerslag (in rapportages en in beperktere mate in persoonsdossiers) van de directe contacten met emigranten. Hieronder volgt een opsomming van de dossiers, zoals te vinden in de inventaris onder code 65, migratie (openbaar en geheime stukken):

 

Periode 1945-1954 (voormalig blok I)

Code archief openbaar

Algemeen 1948 - 1954

11904 Oprichting en werkzaamheden van het Permanente Comité voor de Arbeidskrachten in Rome, 1948 - 1949

11905 Enquête van de Stichting Landverhuizing betreffende het verkrijgen van gegevens van de kosten van levensonderhoud, medische- en tandheelkundige behandeling, evenals de erkenning van Nederlandse universitaire diploma's buiten Europa, 1950 - 1951

11906 Enquête van de Verenigde Naties betreffende het vereenvoudigen van de procedure en het verlagen van de kosten voor migranten, 1950 - 1951

11907 Instructies voor de emigratieattachés betreffende het verstrekken van informatie aan het ministerie, 1950 - 1952

11908 Regeling voor het distribueren van telegrammen betreffende emigratieaangelegenheden van en naar de diplomatieke posten, 1951

11909 Status van Nederlandse emigranten, 1951

11910 Werkzaamheden van de Internationale Katholieke Commissie voor Emigratie, 1951 - 1952

11911 Illegaal meenemen van bagage door Nederlandse emigranten om invoerrechten te ontduiken, 1951 - 1953

11912 Afvloeien van militairen van het Korendetachement om voor emigratie in aanmerking te komen, 1951 - 1954

11913 Werkzaamheden van het Intergouvermental Committee for European Migration (ICEM), 1952 - 1954

11914 Financiële moeilijkheden voor Nederlandse emigranten in Amerika en Nieuw-Zeeland, 1953

11915 Verzoek om subsidie door de Research Group for European Migration Problems, 1953 - 1954

11916 Emigratiepolitiek van andere Europese landen, 1954

 

Argentinië - Nederland 1945 - 1954

11917 Emigratie van Nederlanders naar Argentinië, 1945 - 1954

11918 Werkzaamheden van de emigratieafdeling in Buenos Aires, 1947 - 1953

11919 Emigratie van Indo-Europeanen, 1951

 

 

Australië - Nederland 1949 - 1953

11921 Nederlandse emigranten in Singapore op doorreis naar Australië, 1949 - 1953

11922 Financiering van de emigratie van militairen van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1950 - 1951

11923 Leveren van prefabs voor Nederlandse emigranten door Nederlandse aannemers, 1950 - 1951

11924 Emigratie van Indische Nederlanders naar Australisch Nieuw-Guinea, 1951

11925 Nederlandse emigranten voor de asbestmijnen in West Australië, 1951

 

11926 Birma; wijziging van de Birmaanse immigratiewetgeving 1947 - 1950

 

Bolivia - Nederland 1950 - 1954

11927 Emigratie van Nederlandse landbouwers, 1950 - 1954

11928 De positie van de joodse kolonie, 1954

 

11929 Brazilië; werkzaamheden van de Latin American Manpower Field-Office, een onderdeel van het International Labour Office in Genève, 1950 - 1951

11930 Brazilië - Indonesië; emigratie vanuit Indonesië, 1946 - 1951

 

Brazilië - Nederland 1946 - 1954

11933 Beschouwingen van de gezanten over de mogelijkheden voor Nederlandse emigranten, evenals de uitvoering van de onderlinge emigratieovereenkomst, 1946 - 1954

11934 Emigratie van Indische Nederlanders, 1946 - 1954

11935 Steun van de Rockefeller Foundation voor Nederlandse boeren in de staat São Paulo, 1947 - 1948

11936 Emigratie naar de Fazenda Monte D'Este, gelegen in de staat São Paulo, 1947 - 1951

11937 Totstandkoming en uitvoering van de onderlinge emigratieovereenkomst van 15 december 1950, 1948 - 1952

11938 Aangelegenheden betreffende de kolonie Ribeirão, 1948 - 1954

11939 Financiering van de Nederlandse emigratie door een eventueel op te richten Braziliaans-Amerikaans ontginningsmaatschappij, 1950

11940 Wederinvoering van transitkaarten voor Nederlandse landverhuizers, 1950

11941 Voorstel van A.W. Schippers, accountant in Den Haag, om een Nederlandse kolonie in de staat Paraná te vestigen, 1950 - 1951

11942 Rapport van de commissie Eysvoogel over een landbouwkundig onderzoek over de emigratieprojecten Tahim, Bage en Castro, 1950 - 1952

11943 Aangelegenheden betreffende het Nederlandse kolonisatieproject Castro, 1950 - 1953

11944 Financiering van de kolonie Ribeirão door tussenkomst van de ambassade, 1950 - 1954

11945 Het uitzenden van de hoofdassistent van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, J. Eigenberg, naar de Nederlandse landbouwkolonies Castro en Carambei om de landbouw op een hoger peil te brengen, 1951

11946 Emigratie van de groep Muller naar de Fazenda Santa Emmilia, 1951 - 1952

11947 Kolonisatie van het achterland van Monte Alegre, 1951 - 1952

11948 Werkzaamheden van C.C.J. Hogenboom, regeringscommissaris voor de behartiging van de belangen van de Staat der Nederlanden, tevens commissaris van de kolonie Ribeirão, 1951 - 1954

11949 Het overmaken van geld naar Nederland vanuit de Nederlandse kolonie Carambei om onderdelen te kopen voor een nieuw te bouwen zuivelfabriek, 1952

11950 Bevordering van de emigratie door de uitvoering van de vocational and language training scheme, 1953

11951 Terugkeer van pater C. Strooband naar Nederland, 1953

11952 Rapporten van de emigratieafdeling van de ambassade in Rio de Janeiro, 1954

 

11954 Brits Oost-Afrika - Nederland; emigratie mogelijkheden voor Nederlandse landbouwdeskundigen met ervaring in de tropen,1950 - 1951

 

Canada - Nederland 1945 - 1954

11955 Canadees immigratiebureau in Nederland, 1945 - 1946

11956 Canadees emigratie beleid, 1945 - 1953

Emigratie van Nederlanders 1947 - 1954:

11957 1947 - 1952 mrt

11958 1952 apr. - 1954

11959 Kredietverlening aan Nederlandse emigranten, 1952 - 1953

 

11961 Chili - Nederland 1945 - 1954

- de emigratie van Nederlanders naar Chili;

- het detacheren van een emigratieambtenaar in Chili, in verband met de uitwerking van het na de watersnoodramp in Zeeland door Chili gedane aanbod om 1000 Nederlandse gezinnen op te nemen

 

11962 Colombia - Nederland; emigratie vanuit Nederland, 1946 - 1954

 

Costa Rica - Nederland 1946 - 1954

11963 Emigratie vanuit Nederland, 1946 - 1954

11964 Emigratie van Indische Nederlanders, 1953 - 1954

 

11965 Dominicaanse Republiek - Nederland; emigratie vanuit Nederland, 1946 - 1950

 

11966 Duitsland West; bijeenkomst in Bonn op het gebied van het emigratieprobleem op initiatief van de Migration Field Mission in the Federal Republic of Germany, 1951

 

11967 Ecuador - Nederland; emigratie vanuit Nederland, 1952 - 1954

 

11968 El Salvador - Nederland; emigratie vanuit Nederland, 1946 - 1947

 

Ethiopië - Nederland 1946 - 1954

11969 Werkzaamheden van het hoofd van de afdeling Opsporing der Bijzondere Rechtspleging, W. Claessens, en A. van Schelven, hoofd van de Rode Kruis expeditie, om te onderzoeken of NSB-ers tewerk gesteld kunnen worden, 1946

11970 Emigratie vanuit Nederland, 1951 - 1954

 

11971 Filippijnen; het toepassen van de Filippijnse immigratiewet van 1940 - 1953

 

11972 Griekenland; een overzicht van de ontwikkeling van de migratie, 1954

11973 Honduras - Nederland; emigratie vanuit Nederland,1946 - 1948

 

Israël 1946 - 1954

11974 Illegale immigratie van joden naar Palestina met Griekse schepen, die in Nederland zijn gebouwd, 1946 - 1947

11975 Emigratie van joden vanuit Roemenië en Zuid-Slavië, evenals het vertrek van een groot aantal joden uit Israël, 1947 - 1954

11976 Emigratie van joodse ingezetenen vanuit Irak, 1951

 

Japan 1948 - 1954

11978 Japanse immigratiebepalingen en de status van vreemdelingen, 1949 - 1952

 

Kenya 1954

11979 Emigratie van Nederlandse landbouwers

 

11980 Emigratie van Nederlandse voormannen voor gemeentediensten in Nairobi

 

11981 Liberia; emigratie van Nederlanders,1952 - 1954

 

11982 Luxemburg; emigratie van Nederlandse landbouwers,1953

 

11983 Mexico - Nederland; emigratie vanuit Nederland,1946 - 1954

 

Nederland 1947 - 1954

11984 Vergunningen volgens artikel 13, lid 1, van de Landverhuizerswet 1936, 1947 - 1954

11985 Nota, getiteld Noodzaak en Mogelijkheid van Emigratie, van F. Polak, adjunct-directeur van het Centraal Planbureau, over versnelde emigratie, 1950 - 1951

11986 Emigratiebeleid, emigratieorganisaties in emigratielanden en de wet op de organen van emigratie (instelling van organen ten behoeve van de emigratie), 1950 - 1952

11987 Emigratiezaken besproken met B.W. Haveman, commissaris voor de emigratie, 1950 - 1953

11988 Emigratie van Nederlanders in het buitenland naar andere landen, 1950 - 1954

11989 Verzoek van de VN om gegevens betreffende de Nederlandse emigratie, 1951

11990 Invoering van een flatrate passage systeem en de oprichting van een valutafonds, 1951 - 1952

11991 Regeling voor de ondersteuning en repatriëring van emigranten, 1951 - 1953

11992 Het probleem van de emigratie van intellectuelen door het niet erkennen van Nederlandse diploma's, 1952 - 1953

11993 Reis van A. Kleyn, burgemeester van Meppel, naar Colombia en Ecuador om de emigratiemogelijkheden te onderzoeken, 1953 - 1954

11994 Regeling voor het uitbetalen van landingsgelden aan Nederlandse emigranten komende vanuit Indonesië, 1954

 

Nederland - Nieuw-Guinea 1946 - 1954

11995 Voorstel van geëvacueerden in Nieuw-Zeeland en van de vereniging Grooter Nederland Actie ter bevordering van Nederlandse Volksplantingen op Nieuw-Guinea om een Nederlandse kolonie op te richten in Nieuw-Guinea, met Hollandia als haven, 1946 - 1948

11996 Emigratie van Nederlanders in het buitenland naar Nieuw-Guinea, 1952 - 1954

 

11997 Nieuw-Caledonië en Nieuwe Hebriden; emigratie van Indo-europeanen vanuit Indonesië, 1947 - 1953

 

Nieuw-Zeeland - Nederland 1945 - 1954

11998-12000 Emigratie vanuit Nederland.1945 - 1954

11998 1945 - 1950

11999 1951 - 1952

12000 1953 - 1954

12001 Verslagen van dienstreizen van de gezantschapssecretaris op het Noordereiland, W. Arriëns, naar het Zuidereiland en Auckland in verband met emigratiemogelijkheden, 1951

12002 Moeilijkheden bij de emigratie van dominee B. Boelens uit Breda wegens religieuze motieven, 1953 - 1954

 

12003 Nieuw-Guinea; emigratie vanuit Indonesië,1949 - 1950

 

12004 Noorwegen - Nederland; emigratie vanuit Nederland, 1953 - 1954

 

12005 Panama - Nederland; emigratie vanuit Nederland en van Indische Nederlanders, 1950

 

12006 Paraguay - Nederland; emigratie vanuit Nederland, 1949 - 1954

 

12008-12009 Peru - Nederland, 1946 - 1954

12008 Emigratie vanuit Nederland, 1946 - 1954

12009 Emigratie van Indische Nederlanders (het Perenéproject), 1950 - 1954

 

12010 Portugal - Angola; Portugese pogingen om een zuiver blanke nederzetting op te richten, 1951 - 1954

 

12011-12013 Rhodesië - Nederland1946 - 1954

12011 Het immigratiebeleid van Zuid-Rhodesië, 1946 - 1951

12012 Emigratie vanuit Nederland, evenals het sluiten van een emigratieovereenkomst, 1950 - 1954

12013 Werving van Nederlands personeel voor de spoorwegen, 1950 - 1954

 

12014 Sovjet Unie - Nederland; het repatriëren van Nederlanders uit de Sovjet Unie en van Sovjetburgers (Mennonieten) uit Nederland, 1946 - 1949

 

Suriname 1946 - 1952

12015 Plannen van de Freeland League for Jewish Territorial Colonization in New York om een joodse kolonie op te richten, 1946 - 1950

12018 Emigratie van Indische Nederlanders, 1950 - 1952

 

12019 Turkije; emigratie van Nederlandse technici, 1946

 

Uruguay 1947 - 1954

12020 Emigratie vanuit Nederland, 1947 - 1954

 

Venezuela - Nederland 1946 - 1954

12022 Emigratie vanuit Nederland, 1946 - 1954

12023 Emigratie van Indische Nederlanders, 1952

 

Verenigde Staten 1945 - 1952

12024 Het toelaten van L.R. Deutekom om als General Manager de leiding van het agentschap van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij in New York op zich te nemen, 1945 - 1948

12025 Totstandkoming van de nieuwe naturalisatie- en immigratiewetgeving, 1946 - 1952

12026 Het Amerikaanse emi- en immigratiebeleid, 1949

 

Zuid-Afrika - Nederland 1946 - 1954

12027 Het vestigen van een Zuid-Afrikaanse Immigranten Keuringscomité in Den Haag, 1946 - 1947

12028 Toelating van een aantal veteranen van de prinses Irene Brigade, 1946 - 1947

12029 De oprichting van het Nederlands Immigratie Garantie Fonds en Nederlandse Immigratie Comités, 1947 - 1948

12030 Het vervoer van emigranten met de schepen Indrapoera, Sibajak en de Johan van Oldebarneveld, 1947 - 1950

12031 Emigratie vanuit Nederland, 1949 - 1954

12032 Bezetting van het Nederlandse emigratieapparaat in Zuid-Afrika, 1952 - 1953

 

Code archief geheim

21720 Algemeen: Amerikaanse plannen tot bevordering van de emigratie uit landen in West-Europa met een overschot aan inwoners en uit Griekenland, 1951

[NB: betreft oprichting Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME), de voorloper van het Intergovernmental Committee on European Migration (ICEM)]

21721 Nederland-Nieuw Zeeland; overplaatsing van H. de Bruin, landbouw- en emigratieattaché te Wellington, 1952-1954

21722 Nederland-Zuid-Afrika; reisverslag van B.W. Haveman, de commissaris voor de Emigratie, over zijn bezoek aan Zuid-Afrika van 3 oktober tot 6 november 1953, met geleidebrieven, 1954

21723 Verenigde Staten: actie tegen de houding van de Verenigde Staten ten opzichte van de immigratie uit NAVO-landen, 1953

 

 

 

Periode 1955-1964 (voormalig blok II) (per 2008 in bewerking CAS)

Code archief openbaar

3251 Argentinië; totstandkoming emigratieovereenkomst. 1954 - 1965

 

Australië 1955 - 1964

3252 Emigratieovereenkomst tussen Australië en Nederland, 1955 - 1956

3253-3255 Lening van de Verenigde Staten in verband met huizenbouw voor emigranten, 1957 - 1961

3256 Immigratiebeleid van Australië, 1957 - 1964

3257 Verslagen en correspondentie over bezoeken van ministers van Australië aan Nederland, de minister van Sociale Zaken Van Rooy en een verslag over de aankomst van de honderdduizendste emigrant mevrouw A. Zevenbergen, 1957 - 1964

3259-3261 Verslagen van de emigratieattaché te Canberra, 1963 - 1964

3259 Jaarverslag 1962, 1963

3260 Kwartaalverslagen over de periode 10 augustus 1963 - 15 oktober 1964, 1963 - 1964

3261 Maandverslagen over de periode 15 januari - 15 augustus 1963, 1963

3262 België; melding van de ambassade te Brussel over een op te richten Belgische emigratiedienst, 1956

 

Bolivia 1955 - 1959

3263 Verslag van een excursiereis naar nieuwe nederzettingen, 1955

3264-3267 Emigratie naar Bolivia, 1955 - 1959

3266 Nederland, 1957 - 1959

 

Brazilië 1954 - 1964

3269 Algemeen; Braziliaanse immigratiepolitiek, 1961

3274-3283 Nederland 1954 - 1964

3274 Uitzending van een veterinaire deskundige naar de Nederlandse kolonie Castrolanda en Carambei, 1954 - 1955

3275-3276 Verslagen emigratieafdeling van de ambassade te Rio de Janeiro, 1954 - 1957

3275 Jaarverslagen 1955 en 1956, 1954 - 1957

3276 Maandverslagen januari - oktober 1955, 1955

3277 Emigratie van Indische Nederlanders naar Brazilië, 1955 - 1959

3278 Emigratie van Nederlanders, 1955 - 1964

3279-3281 Landbouwkolonie 1955 - 1964

3279 Carambei en Fazenda Bouquirao, 1956 - 1963

3280 Castrolanda, 1955 - 1959

3281 Ribeirao, 1955 - 1964

3282 Nederlands-Braziliaans migratieakkoord; correspondentie en namen in een gemengde commissie over het migratieakkoord, 1955 - 1964

3283 Bezoek van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid G.M.J. Veldkamp aan Brazilië in de periode 19 januari - 6 februari 1963, 1962 - 1963

3284 Spanje, 1958

 

Canada 1955 - 1964

3285 Bezoek van de Canadese Deputy Minister of Citizenship and Immigration Laval Fortier aan Nederland op 26 - 29 januari 1956 betreffende bevordering van emigratie naar Canada, 1955

3286 Canadian Pacific Airliens; verlening van een krediet aan Nederlandse emigranten ter waarde van de passage Amsterdam-Vancouver, 1955

3287 Bezoek van de Canadese Minister of Citizenship and Immigration Pickersgill aan Nederland op 5 en 6 december 1956 op het gebied van emigratie van Nederlanders naar Canada, 1955 - 1957

3288-3289 Kredietverlening, werkgelegenheid en welzijn, 1955 - 1963

3288 1955 - 1958

3289 1959 - 1963

3290-3293 Verslagen van de emigratieattaché te Ottawa, 1958 - 1964

3290 Jaarverslagen over 1959 - 1960

3291-3293 Maandverslagen 1958 - 1964

3291 1958 mrt. - 1960 dec.

3292 1961

3293 1962 jan. - 1964 apr.

3294 Conflict met Griekenland over het vervoer naar Canada van Nederlandse emigranten met het stoomschip Arkadia door de Griekse scheepvaartmaatschappij Green-Line, 1960 - 1962

3295 Immigratiepolitiek van Canada, 1962 - 1964

3296 Verslagen over de bespreking met de heer Leducq van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse emigratie naar Canada met de landbouw- en emigratieattaché van Nederland, 1964

 

Chili 1954 - 1964

3297-3299 Emigratie naar Chili, 1954 - 1964

3297-3298 Nederland, 1954 - 1964

3297 Emigratieovereenkomsten Chili - Nederland, 1954 - 1964

3298 Kredietverlening aan emigranten, 1960 - 1962

3299 Spanje, 1961

3300 Nederlands kolonisatieproject, 1955

 

Colombia 1955 - 1963

3304 Emigratie van Indische Nederlanders naar Colombia, 1955 - 1956

3305 Migratieovereenkomst Colombia - Nederland, 1955 - 1963

 

3306 Costa Rica; emigratiemogelijkheden, 1959 - 1960

 

3307 Cuba; belangstelling van Cuba voor immigranten met een agrarische achtergrond, 1960

 

3308 Dominicaanse Republiek; immigratiemogelijkheden, 1955

 

3309 Duitsland West; immigratie van boeren vanuit Gramsbergen en Hardenberg, 1955

 

Ecuador 1955 - 1964

3311 Nederland; landbouwmogelijkheden, 1955 - 1964

 

3314 Ethiopië - Nederland; emigratiemogelijkheden en immigratiebepalingen, 1955 - 1962

 

Filippijnen 1955 - 1964

3315 Vacatures, 1955

3316 Immigratieovereenkomst met Indonesië, 1958 - 1964

 

3317 Finland; emigratie van Nederlandse burgers naar de Scandinavische landen, 1956 - 1957

 

Frankrijk 1960 - 1961

3318 Immigratiepolitiek en de Europese Economische Gemeenschap (EEG), 1960

 

3320 Guatemala; emigratiemogelijkheden voor landbouwers, 1955 - 1959

 

3321 Guayana Brits; emigratiemogelijkheden, 1955 - 1956

 

3322 Haïti; emigratiemogelijkheden, 1957 - 1959

 

3323 Honduras; bevordering van de immigratie, 1959 - 1961

 

Ierland 1956 - 1963

3325 Immigratie van Nederlanders, 1956 - 1957

 

3327 IJsland; immigratiemogelijkheden voor agrariërs, 1955

 

3328 Indonesië; transmigratie van Java naar andere eilanden en in het bijzonder (oost) Sumatra en emigratie, 1959 - 1963

 

3329 Iran; emigratiemogelijkheden, 1957 - 1958

 

3330 Israël; immigratie, 1957 - 1964

 

3333 Kenia; immigratiewetgeving, 1956 - 1958

 

Latijns Amerika 1955 - 1964

3334 Beschouwing over de agrarische emigratie naar Latijns Amerikaanse landen van Commissariaat voor de Emigratie, 1955

3335 Emigratie van Nederlands-Antillianen naar diverse Latijns Amerikaanse landen, 1960 - 1964

 

3336 Libanon; verslag van het door Libanon georganiseerde congres over de ervaringen van emigranten, 1960

 

3337 Madagaskar; eventuele vestiging van Ambonezen, 1955 - 1957

 

3338 Malakka; immigratiebepalingen, 1959

 

Mexico 1955 - 1961

3339 Immigratie van Nederlanders, 1955 - 1961

3340 Transmigratie van de centrale hoogvlakte naar het zuidoosten, 1960

 

Nederland 1954 - 1965

3341 Aanpassing van de Emigratie-Bijslagregeling door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Stcrt. 12 maart 1956, nummer 51), 1954 - 1956

3342 Rapportages over de emigratie en de gevolgen voor de emigranten, 1954 - 1964

3343 Verslag van en memoranda over een bespreking met emigratieattachés over de terugsturing (deportatie) van Nederlandse emigranten naar Nederland wegens ongeschiktheid, criminaliteit of ziekte, 1955

3344 Emigratie van in het buitenland gevestigde Nederlanders, 1955 - 1960

3345 Rapportage over de integratie van Nederlanders in de immigratielanden, 1956 - 1957

3346 Overzicht van bestaande wetgeving op het terrein van de emigratie en de daarbij betrokken organisaties, 1957 - 1959

3347 Emigratiebeleid; toe- en aanpassing van dit beleid, 1959 - 1962

 

Indonesië 1955 - 1964

3348 Uitbetaling van deviezen aan uit Indonesië afkomstige Nederlanders, 1955

3349 Voorlichting door de landbouw- en migratieattaché aan de oostkust van Sumatra over immigratie naar Australië en Nieuw-Zeeland, 1955

3350 Jaarverslag van de afdeling emigratie van het Hoge Commissariaat der Nederlanden te Jakarta over het jaar 1955, 1956

3351 Emigratie van geëvacueerde Nederlanders naar andere landen dan Nederland, 1957 - 1958

3352 Uitbetaling van landingsgelden en emigratietoeslag aan uit Indonesië afkomstige Nederlanders, 1958 - 1964

3353 Nederlands Nieuw-Guinea; rechtstreekse emigratie van Nederlanders naar Australië of Nieuw-Zeeland, 1954 - 1963

3354 Nieuw-Zeeland en Australië; bezoek van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid G.M.J. Veldkamp voor besprekingen over emigratiemogelijkheden voor Nederlandse boeren, 1964 - 1965

3355 Verenigde Staten; betaling aan en positie van Netherlands Pioneer and Historical Foundation (NPHF), 1957 - 1958

 

3356 Nicaragua; immigratie vanuit Nederland en Nieuw-Guinea, 1957 - 1962

 

Nieuw-Zeeland 1955 - 1964

3357 Bezoek van J.G. Suurhoff, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 1955

3358 Emigratieovereenkomst met Nederland en de immigratiepolitiek van Nieuw-Zeeland, 1955 - 1964

 

3359 Noorwegen; emigratie van Nederlanders en een verslag van de Nederlandse landbouwattaché voor Noorwegen en Denemarken te Kopenhagen over een studiereis naar de westkust van Noorwegen over de mogelijkheden van agrarische vestiging in de periode 28 augustus tot 4 september 1954 1955 - 1956

 

3362 Panama; immigratiemogelijkheden, 1955 - 1960

 

3364 Paraguay; Kolonisatieproject Companhia Americana de Fomento Economico (CAFE), 1958 - 1959

 

3365 Peru; onderzoek naar en een verslag van een gesprek tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland en Peru in Den Haag op 8 maart 1960 over de immigratiemogelijkheden, 1956 - 1961

 

Rhodesië en Nyasaland 1955 - 1965

3367 Emigratieovereenkomst met Rhodesië/Nyasaland en Nederland, 1955

3368 Immigratie van Nederlanders en verslagen over moeilijkheden in Rhodesië, 1957 - 1965

3369 Bericht van de consul-generaal over de activiteiten van de voormalige Nederlandse emigratieattaché Hoogenberk als adviseur voor immigratieaangelegenheden voor Rhodesië en Nyasaland, 1961

 

3373 Suriname; immigratiebeleid, 1957 - 1961

 

3374 Tanzania; Wet op de immigratiecontrole, 1963 - 1964

 

3376 Uruguay; immigratiemogelijkheden, 1955 - 1958

 

3377 Venezuela; immigratiemogelijkheden, 1955 - 1964

 

3380 Kenia; overzicht emigratie en immigratie, 1962

 

Verenigde Staten 1955 - 1964

3381 Uitleg van de begrippen sponsor en assurance (affidavit) zoals die gebruikt worden bij de emigratie, 1955

3382 Emigratie van gerepatrieerden uit Indonesië op basis van de Refugee Act 1953 en de Pastore Walter Act, 1955 - 1964

 

Zuid-Afrika 1954 - 1964

3383 Selectie van emigranten bestemd voor de PTT en andere overheids- en semi-overheidsinstellingen, 1954 - 1955

3384 Immigratiemogelijkheden en een financiële regeling voor Nederlandse emigranten, 1954 - 1964

3385 Verslag van het onderzoek naar de 'Blanke Bewoning van die Platteland', 1960

3388 Nederland; immigratiemogelijkheden en emigratieovereenkomst Zuid-Afrika - Nederland, 1955 - 1964

 

3390 Zweden; immigratiemogelijkheden, 1956-1958

 

Code archief geheim

inv.nr. onbekend Centraal Afrikaanse Federatie, immigratie 1958

inv.nr. onbekend Australië-Nederland: Emigratie 1955-1958

inv.nr. onbekend Nederland: emigratie van uit Indonesië geëvacueerde Nederlanders 1957-1958

inv.nr. onbekend Nederland-Nieuw-Zeeland: emigratie deel II 1957-1961