Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Dienst der Rijksbegroting (en taakopvolgers)

Naam archiefvormer Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Dienst der Rijksbegroting (en taakopvolgers)
Periode van bestaan 1946 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Financiën

 

De Administratie der Thesaurie bestond medio 1945 uit zes afdelingen: Begrotingszaken; Geldwezen; Juridische Zaken en Bewindvoering;

Economische Zaken en Sociale Zaken; Ambtenarenzaken en Erediensten; Rijksbetalingsdienst.

 

In juli 1946 werd de afdeling Begrotingszaken (afdeling I) hernoemd tot Dienst der Rijksbegroting. De Dienst der Rijksbegroting bestond uit de afdeling (later Directie) Begrotingszaken, de afdeling Inspectie der Rijksfinanciën, de afdeling Centrale Accountantsdienst, de afdeling Financiën Publiekrechtelijke Lichamen en de afdeling Rijksbetalingsdienst.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Dienst der Rijksbegroting had o.a. als taken alle werkzaamheden verbonden aan de voorbereiding, vaststelling en controle van de Rijksbegroting en de samenstelling van de miljoenennota.

Voorloper

Begrotingszaken

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur
Toon

Verberg

Per slot van Rijksrekening. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein van de rijksbegroting over de periode 1945-1993 (Den Haag 1994).

Doorgenomen archieven / series

2.08.5298 Financiën, gegevensbestanden Beheer van de Rijksbegroting 1940-1979

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

15 m., 3168 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 178 m.

Toegang(en)

Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (Winschoten 1997/2005) [met archivistische inleiding en nadere specificatie van de bewerkte archiefblokken]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

concordans van inventarisnummer naar paginanummer

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

Via deze Institutionele Toegang zijn archieven van de volgende archiefvormers toegankelijk gemaakt:

 

Directie Begrotingszaken

Centrale Accountantsdienst (CAD)

Inspectie der Rijksfinanciën

 

en daarnaast:

Commissie tot voorbereiding van een herziening van de Comptabiliteitswet 1927 (Commissie Simons)

Directie Defensieaangelegenheden

 

Het betreft o.a. de archieven:

- dossierstelselarchief van het departement 1953-1979 (130 m.)

- Inspectie Rijksfinanciën (div. commissiearchieven 1952-1977 (3,5 m.)

- ministerraadsstukken 1954-1991 (64 m.)

- Directie Begrotingszaken 1964-1982 (6 m.)

- Centrale Accountantsdienst (57 m.)

- Thesaurie Inspectie en Centrale Accountantsdienst 1946-1948 en Inspectie der Rijksfinanciën 1948-1958 (9,4 m.)

 

Bij de bewerking is getracht handelingen te clusteren die betrekking hadden op één organisatieonderdeel van het ministerie. Voor de organisatieonderdelen van voormalige Dienst der Rijksbegroting zijn m.n. handelingen 6 en 9 van belang en doorgenomen.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Verslagen van de werkzaamheden van de Centrale Accountants Dienst 1948-1969 (inv.nrs. 1066-1067)

- Alfabetische ingang op adviesnotities en aanbiedingsformulieren ten behoeve van de Ministerraad 1958-1969 (A-Z) (inv.nrs. 2256-2257)

- Adviesnotities en aanbiedingsformulieren t.b.v. Ministerraad, voorstellen van alle ministeries 1954-1967 (inv.nrs. 275-324)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
 • 1955 Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur, Stb.no. 446
 • 1956 Emigratiebijslagregeling
 • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (extern)
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
Inhoud overig

Begrotingsjaren 1946-1953

- Hoofdstuk XII (Sociale Zaken) rijksbegroting 1946 (inv.nrs. 1597, 1559, 1697); 1957 (inv.nr. 1573); 1948 (inv.nr. 1610); 1949 (inv.nr. 1631); 1950 (inv.nr. 1650); 1951 (inv.nr. 1666); 1952 (inv.nr. 1675); 1953 (inv.nr. 1689) [de dossiers beslaan telkens een periode van meerdere jaren]

 

Begrotingsjaren 1954-1970

- Hoofdstuk XII (Sociale Zaken) rijksbegroting 1951-1963 (inv.nr. 863); 1963 (inv.nr. 2182)

 

Voorstellen van afzonderlijke ministeries en Hoge Colleges van Staat

Ministerie van Sociale Zaken:

- Stichting Landverhuizing Nederland 1946-1956 (inv.nr. 2351)*

 

- Emigratie o.a. naar Australië 1948-1958 (inv.nr. 2356)*

- Bevordering van de emigratie naar Australië (o.a. kredietfaciliteiten voor huisvesting) 1953-1959 (inv.nr. 987)*

 

- Bevordering van emigratie naar Brazilië 1953-1963 (inv.nr. 988)

 

- Bevordering emigratie naar Frankrijk (o.a. sociale voorzieningsregeling t.b.v. achtergebleven gezinnen van gehuwde werknemers bij werkaanvaarding in Frankrijk) 1952-1954 (inv.nr. 989)

 

- Bevordering emigratie naar Zuid-Afrika 1950-1959 (inv.nr. 990)*

 

- Ontwerp algemene maatregel van bestuur ingevolge art. 16, eerste lid, Wet op de Organen voor de Emigratie (Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur) 1953-1958 (inv.nr. 992)*

- Wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de Organen voor de Emigratie 1966 (inv.nr. 219)*

 

- Subsidiëring van de maatschappelijke emigratieorganisaties 1955 (inv.nr. 2207)

- Subsidiëring van de niet-openbare aanmeldingsorganen voor de emigratie 1953-1958 (inv.nr. 991)

- Rijksbijdragen aan emigranten 1952-1966 (inv.nr. 205)*

 

- Vervoermiddelen voor emigranten (o.a. uitschakeling van reisbureaus en passageagenten) 1954-1970 (inv.nr. 220)*

 

- Rijksarbeidsbureau, algemeen 1946-1957 (inv.nr. 2344)

 

 

Mogelijk van belang zijn verder nog :

Ministerie van Buitenlandse Zaken :

- Personeel Buitenlandse Dienst; financiering buitenlandse posten e.d. (inv.nrs. 2428, 2435, 2426, 2427, 2437, 2439, 2434, 2132, 2133)

- Internationale Technische Hulp 1947-1957 (inv.nr. 2468)

- Bureau Internationale Technische Hulp 1951 (inv.nr. 2477)

- Bijdragen aan het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) 1952-1958 (inv.nr. 2452)

- Uitzending van jeugdige deskundigen naar minder ontwikkelde gebieden 1954-1955 (inv.nr. 2471)

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken

- Ondersteuning van behoeftige Nederlanders in het buitenland 1946-1951 (inv.nr. 2390)

- Hoge Commissariaat algemeen (inv.nr. 2896)

- Steunverlening Nederlanders in Indonesië 1950-1952 (inv.nr. 2898)

 

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

- Steunverlening aan in Indonesië wonende Nederlanders 1952-1958 (inv.nr. 997)

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

- Reconstructie Koopvaardijvloot 1946-1950 (inv.nrs. 2840, 2847)

- Transportmiddelen 1946-1956 (inv.nr. 2822)

 

Diversen:

- Deviezenbegroting 1950-1953 (inv.nr. 2923)

- Wijzigingen van de deviezenvoorschriften (inv.nr. 923).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Handeling 6 betreft het toetsen van voorstellen met financiële gevolgen;

Handeling 9 betreft het houden van toezicht op de uitgaven en ontvangsten van het Rijk.

Dossiers m.b.t. deze handelingen zijn bewaard indien het voorstellen betrof waartegen de minister van Financiën bezwaar had.

 

2) in deze beschrijving zijn algemene beleidsrichtlijnen en technische aanwijzingen en aspecten voor de diverse begrotingsjaren niet gesignaleerd, evenmin als stukken over de algemene financiële beschouwingen Deze kunnen eventueel van belang zijn voor de context van bepaalde dossiers over emigratie (zie bijv. onder handeling 3 en 4).

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Dienst der Rijksbegroting (en taakopvolgers)
Inventaristekst

- inv.nr. 2351 Stichting Landverhuizing Nederland 1946-1956

Bevat o.m. interne notities van de afdeling Inspectie der Rijksfinanciën aan de afdeling Begrotingszaken betreffende de aanvragen voor verhoging van de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Landverhuizing Nederland bij suppletoire begroting. De notities geven inzicht in de overwegingen van Financiën onder welke voorwaarden deze aanvragen kunnen worden gehonoreerd (reorganisatie).

Na 1952 betreffen de notities m.n. wachtgeld en pensioenregelingen voor voormalig SLN medewerkers, huisvesting van het Commissariaat voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratiediensten, begrotingswijzigingen van het Emigratiebestuur en andere incidentele extra kostenposten.

 

- inv.nr. 2356 Emigratie o.a. naar Australië 1948-1958

Bevat o.m. inkomende correspondentie van het Ministerie van Sociale Zaken, interne beleidsnotities en handgeschreven aantekeningen m.n. van de afdeling Begrotingszaken en de afdeling Inspectie der Rijksfinanciën aan de minister van Financiën (soms inclusief onderliggende stukken) en afschriften van uitgaande correspondentie aan Sociale Zaken betreffende bekostiging van:

- emigratiebeleid algemeen

- subsidiëring ongeschoolde aspirant-emigranten naar Australië

- subsidiëring emigranten (vliegvervoer) naar Canada

- aanvullende deviezenbegroting i.v.m. emigratie naar Australië

- kredietopening Rijksbegroting 1949 t.b.v. emigratie van gedemobiliseerden naar Australië; verhoging bijdrage in de kosten bij rechtstreekse emigratie gedemobiliseerden naar Australië/ Nieuw-Zeeland

- sociale bijstandregeling achtergebleven gezinnen van emigranten naar Australië

- uitbreiding buitenlandse vertegenwoordiging Australië

- uitbreiding emigratieapparaat Canada

- Emigratie Brazilië, onderzoek kolonisatieproject Taim

- Oprichting garantiefonds immigratie Zuid-Afrika

- bekostiging emigrantenonderzoek aan boord van emigrantenschepen

- suppletoire begroting i.v.m. uitzending commissaris kolonie Ribeiro (Brazilië)

- ontwerp van wet op de organen voor de emigratie (en bijbehorende kosten apparaat)

- kosten particuliere emigratieorganen / Raad voor de Emigratie / Emigratiedienst buitenland

- verlening van subsidie bij emigratie aan personen van niet-Nederlandse nationaliteit

- toetreding Nederland tot Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME)

- kosten wetenschappelijk onderzoek naar emigratie

- repatriëring 'mislukte' emigranten

- emigratie Indische Nederlanders naar Hebriden, Nieuw Caledonië

- subsidieverlening aan Nederlanders die uit een ander land dan Nederland willen emigreren

- vervaardigen voorlichtingsfilm over emigratie naar Australië 1954

- ontwerp emigratieovereenkomsten Australië, Nieuw-Zeeland, Chili

- huisvestingskredieten emigranten (Australië).

 

- inv.nr. 987 Bevordering van de emigratie naar Australië (o.a. kredietfaciliteiten voor huisvesting) 1953-1959

Bevat o.m. inkomende correspondentie van het Ministerie van Sociale Zaken, interne beleidsnotities en handgeschreven aantekeningen m.n. van de afdeling Begrotingszaken en de afdeling Inspectie der Rijksfinanciën aan de minister van Financiën (soms inclusief onderliggende stukken) en afschriften van uitgaande correspondentie aan Sociale Zaken betreffende bekostiging van:

- reis van Nederlandse journalisten naar Australië en vervaardiging van voorlichtingfilms over Australië (1953-1955)

- landingsgeld voor gesubsidieerde emigranten naar Australië (1953)

- uitbreiding formatie emigratievertegenwoordiging in het buitenland (Australië) (1953)

- Emigratie naar Australië via het Netherlands Government Agency Scheme (NGAS, ook wel landing permits 'nieuwe stijl' genoemd)

- ontwerp-nieuwe emigratieovereenkomst met Australië 1956

- verhoging normen emigratiebijslag Australië en Nieuw-Zeeland (1956)

- kredietverlening t.b.v. huisvesting van Nederlandse emigranten in Australië (1954-1959) (de briefwisseling en interne notities geven inzicht in de onderhandelingen die de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman voerde met de Nederlandse Bank, Financiën en institutionele beleggers om de kredietverlening via Nederlands krediet (garantstelling) te verwezenlijken, het afketsen daarvan en het begin van de onderhandelingen met het Development Loan Fund, een orgaan van het Amerikaanse State Department, m.n. gericht op kredietverlening aan onderontwikkelde landen).

 

- inv.nr. 990 Bevordering van emigratie naar Zuid-Afrika 1950-1959

Bevat o.m. interne notities aan de minister van financiën en correspondentie tussen de minister van Financiën en de minister van Sociale Zaken met betrekking tot de volgende onderwerpen:

- oprichting van een garantiefonds in Zuid-Afrika ter bevordering van de immigratie (1950)

- overbruggingsuitkering aan emigranten bij aankomst (1953)

- landingsgeld (1954)

- hergarandering door het Rijk van door het Garantiefonds te verlenen garanties voor 1956.

 

- inv.nr. 992 Ontwerp algemene maatregel van bestuur ingevolge art. 16, eerste lid, Wet op de Organen voor de Emigratie (Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur) 1953-1958

Conform inventarisbeschrijving. Bevat correspondentie tussen de minister van Financiën en de minister van Sociale Zaken en concept-Algemene Maatregel van Bestuur met betrekking tot het financiële beheer door het Emigratie Bestuur.

 

- inv.nr. 219 Wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de Organen voor de Emigratie 1966

Bevat o.m.

- Raad voor de Emigratie: advies inzake de herziening van de Landverhuizingswet 1936 (1964) en advies opheffing Raad voor de Emigratie en overdracht van diens taken aan een commissie ex art. 43 van de Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (1965)

- ontwerp van wet, memorie van toelichting, advies van de Raad van State, reactie op het advies van de Raad van State van Sociale Zaken en memorie van antwoord (HTK, zitting 1966-1967 -8727, nr.6) en uitgaande correspondentie van de minister van Financiën aan de minister van Sociale Zaken met suggesties om in de memorie van toelichting de passages te schrappen waarin benadrukt wordt dat emigratie een recht is, dat door de Nederlandse overheid zou moeten worden bekostigd.

 

- inv.nr. 205 Rijksbijdragen aan emigranten 1952-1966

Bevat o.m. inkomende correspondentie van het Ministerie van Sociale Zaken (m.n. aanbieding van controlerapporten van de afdeling Comptabiliteit van Sociale Zaken, inkomende correspondentie van de Algemene Rekenkamer en interne beleidsnotities van de afdeling Begrotingszaken en de afdeling Inspectie der Rijksfinanciën aan de minister van Financiën (soms inclusief onderliggende stukken) en afschriften van uitgaande correspondentie aan Sociale Zaken betreffende:

- subsidie in vervoerskosten van emigranten (de inliggende controlerapporten van de afdeling Comptabiliteit m.b.t. 'eigen bijdrage' zijn gesteld op naam emigrant, met vermelding van de hoogte van het toegekende bedrag)

- Rijksbijdrage in de kosten van voorbereiding van onvermogende emigranten (preadvies van de gelijknamige commissie van het Emigratiebestuur, waarin een vertegenwoordiger van Financiën zitting had, evenals correspondentie over het onderwerp)

- subsidie aan Nederlanders die vanuit een ander land willen emigreren (emigratie van Indische Nederlanders naar Nieuwe Hebriden e/o Caledonië; particuliere gevallen)

- boordgeld voor gesubsidieerde emigranten

- Vervoerskosten van emigrerende geestelijke en hun gezinnen (op naam)

- controlerapporten betreffende 'eigen bijdrage' gesubsidieerde emigranten (o.m. systematiek van de controle)

- overgang van het oude op het nieuwe subsidiestelsel (Emigratiebijslagregeling)

- ziektekosten van emigranten tijdens de reis

- repatriëring van emigranten uit Nieuw-Guinea (rehabilitatie kleine zelfstandigen o.m. door emigratie naar Argentinië, Brazilië)

- cursussen voor emigranten

- voorlopig verslag ontwerp van wet Emigratiewet 1967.

 

- inv.nr. 220 Vervoermiddelen voor emigranten (o.a. uitschakeling van reisbureaus en passageagenten) 1954-1970

Bevat o.m. interne notities, nota's, inkomende en uitgaande correspondentie (o.m. met de Commissaris voor de Emigratie, de Directeur-Generaal van de Scheepvaart en het Intergovernmental Committee for European Migration) betreffende:

- aankoop van de SS 'American' 1954-1955

- het charteren van Amerikaanse C4-vrachtschepen

- vervoer van emigranten op andere dan Nederlandse vervoermiddelen

- besparing op de kosten van passage-agenten bij het gesubsidieerde emigrantenvervoer

- grondslagen van het regeringsbeleid m.b.t. het emigrantenvervoer (toegezonden aan de directies van de N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' te Amsterdam; de Koninklijke Lloyd N.V. te Rotterdam; de N.V. Nederlands-Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij Holland-Amerika Lijn te Rotterdam; N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Trans Ocean' te Den Haag en de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij te Den Haag)

- ontheffing passagebemiddeling emigranten.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Financiën

 

De Administratie der Thesaurie bestond medio 1945 uit zes afdelingen: Begrotingszaken; Geldwezen; Juridische Zaken en Bewindvoering;

Economische Zaken en Sociale Zaken; Ambtenarenzaken en Erediensten; Rijksbetalingsdienst.

 

In juli 1946 werd de afdeling Begrotingszaken (afdeling I) hernoemd tot Dienst der Rijksbegroting. De Dienst der Rijksbegroting bestond uit de afdeling (later Directie) Begrotingszaken, de afdeling Inspectie der Rijksfinanciën, de afdeling Centrale Accountantsdienst, de afdeling Financiën Publiekrechtelijke Lichamen en de afdeling Rijksbetalingsdienst.

Taak, activiteiten

De Dienst der Rijksbegroting had o.a. als taken alle werkzaamheden verbonden aan de voorbereiding, vaststelling en controle van de Rijksbegroting en de samenstelling van de miljoenennota.

Voorloper

Begrotingszaken

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur

Per slot van Rijksrekening. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein van de rijksbegroting over de periode 1945-1993 (Den Haag 1994).

Doorgenomen archieven / series

2.08.5298 Financiën, gegevensbestanden Beheer van de Rijksbegroting 1940-1979

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

15 m., 3168 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 178 m.

Toegang(en)

Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (Winschoten 1997/2005) [met archivistische inleiding en nadere specificatie van de bewerkte archiefblokken]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

concordans van inventarisnummer naar paginanummer

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

Via deze Institutionele Toegang zijn archieven van de volgende archiefvormers toegankelijk gemaakt:

 

Directie Begrotingszaken

Centrale Accountantsdienst (CAD)

Inspectie der Rijksfinanciën

 

en daarnaast:

Commissie tot voorbereiding van een herziening van de Comptabiliteitswet 1927 (Commissie Simons)

Directie Defensieaangelegenheden

 

Het betreft o.a. de archieven:

- dossierstelselarchief van het departement 1953-1979 (130 m.)

- Inspectie Rijksfinanciën (div. commissiearchieven 1952-1977 (3,5 m.)

- ministerraadsstukken 1954-1991 (64 m.)

- Directie Begrotingszaken 1964-1982 (6 m.)

- Centrale Accountantsdienst (57 m.)

- Thesaurie Inspectie en Centrale Accountantsdienst 1946-1948 en Inspectie der Rijksfinanciën 1948-1958 (9,4 m.)

 

Bij de bewerking is getracht handelingen te clusteren die betrekking hadden op één organisatieonderdeel van het ministerie. Voor de organisatieonderdelen van voormalige Dienst der Rijksbegroting zijn m.n. handelingen 6 en 9 van belang en doorgenomen.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Verslagen van de werkzaamheden van de Centrale Accountants Dienst 1948-1969 (inv.nrs. 1066-1067)

- Alfabetische ingang op adviesnotities en aanbiedingsformulieren ten behoeve van de Ministerraad 1958-1969 (A-Z) (inv.nrs. 2256-2257)

- Adviesnotities en aanbiedingsformulieren t.b.v. Ministerraad, voorstellen van alle ministeries 1954-1967 (inv.nrs. 275-324)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
 • 1955 Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur, Stb.no. 446
 • 1956 Emigratiebijslagregeling
 • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (extern)
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
Inhoud overig

Begrotingsjaren 1946-1953

- Hoofdstuk XII (Sociale Zaken) rijksbegroting 1946 (inv.nrs. 1597, 1559, 1697); 1957 (inv.nr. 1573); 1948 (inv.nr. 1610); 1949 (inv.nr. 1631); 1950 (inv.nr. 1650); 1951 (inv.nr. 1666); 1952 (inv.nr. 1675); 1953 (inv.nr. 1689) [de dossiers beslaan telkens een periode van meerdere jaren]

 

Begrotingsjaren 1954-1970

- Hoofdstuk XII (Sociale Zaken) rijksbegroting 1951-1963 (inv.nr. 863); 1963 (inv.nr. 2182)

 

Voorstellen van afzonderlijke ministeries en Hoge Colleges van Staat

Ministerie van Sociale Zaken:

- Stichting Landverhuizing Nederland 1946-1956 (inv.nr. 2351)*

 

- Emigratie o.a. naar Australië 1948-1958 (inv.nr. 2356)*

- Bevordering van de emigratie naar Australië (o.a. kredietfaciliteiten voor huisvesting) 1953-1959 (inv.nr. 987)*

 

- Bevordering van emigratie naar Brazilië 1953-1963 (inv.nr. 988)

 

- Bevordering emigratie naar Frankrijk (o.a. sociale voorzieningsregeling t.b.v. achtergebleven gezinnen van gehuwde werknemers bij werkaanvaarding in Frankrijk) 1952-1954 (inv.nr. 989)

 

- Bevordering emigratie naar Zuid-Afrika 1950-1959 (inv.nr. 990)*

 

- Ontwerp algemene maatregel van bestuur ingevolge art. 16, eerste lid, Wet op de Organen voor de Emigratie (Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur) 1953-1958 (inv.nr. 992)*

- Wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de Organen voor de Emigratie 1966 (inv.nr. 219)*

 

- Subsidiëring van de maatschappelijke emigratieorganisaties 1955 (inv.nr. 2207)

- Subsidiëring van de niet-openbare aanmeldingsorganen voor de emigratie 1953-1958 (inv.nr. 991)

- Rijksbijdragen aan emigranten 1952-1966 (inv.nr. 205)*

 

- Vervoermiddelen voor emigranten (o.a. uitschakeling van reisbureaus en passageagenten) 1954-1970 (inv.nr. 220)*

 

- Rijksarbeidsbureau, algemeen 1946-1957 (inv.nr. 2344)

 

 

Mogelijk van belang zijn verder nog :

Ministerie van Buitenlandse Zaken :

- Personeel Buitenlandse Dienst; financiering buitenlandse posten e.d. (inv.nrs. 2428, 2435, 2426, 2427, 2437, 2439, 2434, 2132, 2133)

- Internationale Technische Hulp 1947-1957 (inv.nr. 2468)

- Bureau Internationale Technische Hulp 1951 (inv.nr. 2477)

- Bijdragen aan het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) 1952-1958 (inv.nr. 2452)

- Uitzending van jeugdige deskundigen naar minder ontwikkelde gebieden 1954-1955 (inv.nr. 2471)

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken

- Ondersteuning van behoeftige Nederlanders in het buitenland 1946-1951 (inv.nr. 2390)

- Hoge Commissariaat algemeen (inv.nr. 2896)

- Steunverlening Nederlanders in Indonesië 1950-1952 (inv.nr. 2898)

 

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

- Steunverlening aan in Indonesië wonende Nederlanders 1952-1958 (inv.nr. 997)

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

- Reconstructie Koopvaardijvloot 1946-1950 (inv.nrs. 2840, 2847)

- Transportmiddelen 1946-1956 (inv.nr. 2822)

 

Diversen:

- Deviezenbegroting 1950-1953 (inv.nr. 2923)

- Wijzigingen van de deviezenvoorschriften (inv.nr. 923).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Handeling 6 betreft het toetsen van voorstellen met financiële gevolgen;

Handeling 9 betreft het houden van toezicht op de uitgaven en ontvangsten van het Rijk.

Dossiers m.b.t. deze handelingen zijn bewaard indien het voorstellen betrof waartegen de minister van Financiën bezwaar had.

 

2) in deze beschrijving zijn algemene beleidsrichtlijnen en technische aanwijzingen en aspecten voor de diverse begrotingsjaren niet gesignaleerd, evenmin als stukken over de algemene financiële beschouwingen Deze kunnen eventueel van belang zijn voor de context van bepaalde dossiers over emigratie (zie bijv. onder handeling 3 en 4).


Doorgenomen archieven / series

2.08.5298 Financiën, gegevensbestanden Beheer van de Rijksbegroting 1940-1979

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

15 m., 3168 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 178 m.

Toegang(en)

Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (Winschoten 1997/2005) [met archivistische inleiding en nadere specificatie van de bewerkte archiefblokken]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

concordans van inventarisnummer naar paginanummer

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

Via deze Institutionele Toegang zijn archieven van de volgende archiefvormers toegankelijk gemaakt:

 

Directie Begrotingszaken

Centrale Accountantsdienst (CAD)

Inspectie der Rijksfinanciën

 

en daarnaast:

Commissie tot voorbereiding van een herziening van de Comptabiliteitswet 1927 (Commissie Simons)

Directie Defensieaangelegenheden

 

Het betreft o.a. de archieven:

- dossierstelselarchief van het departement 1953-1979 (130 m.)

- Inspectie Rijksfinanciën (div. commissiearchieven 1952-1977 (3,5 m.)

- ministerraadsstukken 1954-1991 (64 m.)

- Directie Begrotingszaken 1964-1982 (6 m.)

- Centrale Accountantsdienst (57 m.)

- Thesaurie Inspectie en Centrale Accountantsdienst 1946-1948 en Inspectie der Rijksfinanciën 1948-1958 (9,4 m.)

 

Bij de bewerking is getracht handelingen te clusteren die betrekking hadden op één organisatieonderdeel van het ministerie. Voor de organisatieonderdelen van voormalige Dienst der Rijksbegroting zijn m.n. handelingen 6 en 9 van belang en doorgenomen.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Verslagen van de werkzaamheden van de Centrale Accountants Dienst 1948-1969 (inv.nrs. 1066-1067)

- Alfabetische ingang op adviesnotities en aanbiedingsformulieren ten behoeve van de Ministerraad 1958-1969 (A-Z) (inv.nrs. 2256-2257)

- Adviesnotities en aanbiedingsformulieren t.b.v. Ministerraad, voorstellen van alle ministeries 1954-1967 (inv.nrs. 275-324)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
 • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
 • 1955 Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur, Stb.no. 446
 • 1956 Emigratiebijslagregeling
 • 1967 Emigratiewet, Stb.no. 78
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (extern)
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
Inhoud overig

Begrotingsjaren 1946-1953

- Hoofdstuk XII (Sociale Zaken) rijksbegroting 1946 (inv.nrs. 1597, 1559, 1697); 1957 (inv.nr. 1573); 1948 (inv.nr. 1610); 1949 (inv.nr. 1631); 1950 (inv.nr. 1650); 1951 (inv.nr. 1666); 1952 (inv.nr. 1675); 1953 (inv.nr. 1689) [de dossiers beslaan telkens een periode van meerdere jaren]

 

Begrotingsjaren 1954-1970

- Hoofdstuk XII (Sociale Zaken) rijksbegroting 1951-1963 (inv.nr. 863); 1963 (inv.nr. 2182)

 

Voorstellen van afzonderlijke ministeries en Hoge Colleges van Staat

Ministerie van Sociale Zaken:

- Stichting Landverhuizing Nederland 1946-1956 (inv.nr. 2351)*

 

- Emigratie o.a. naar Australië 1948-1958 (inv.nr. 2356)*

- Bevordering van de emigratie naar Australië (o.a. kredietfaciliteiten voor huisvesting) 1953-1959 (inv.nr. 987)*

 

- Bevordering van emigratie naar Brazilië 1953-1963 (inv.nr. 988)

 

- Bevordering emigratie naar Frankrijk (o.a. sociale voorzieningsregeling t.b.v. achtergebleven gezinnen van gehuwde werknemers bij werkaanvaarding in Frankrijk) 1952-1954 (inv.nr. 989)

 

- Bevordering emigratie naar Zuid-Afrika 1950-1959 (inv.nr. 990)*

 

- Ontwerp algemene maatregel van bestuur ingevolge art. 16, eerste lid, Wet op de Organen voor de Emigratie (Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur) 1953-1958 (inv.nr. 992)*

- Wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de Organen voor de Emigratie 1966 (inv.nr. 219)*

 

- Subsidiëring van de maatschappelijke emigratieorganisaties 1955 (inv.nr. 2207)

- Subsidiëring van de niet-openbare aanmeldingsorganen voor de emigratie 1953-1958 (inv.nr. 991)

- Rijksbijdragen aan emigranten 1952-1966 (inv.nr. 205)*

 

- Vervoermiddelen voor emigranten (o.a. uitschakeling van reisbureaus en passageagenten) 1954-1970 (inv.nr. 220)*

 

- Rijksarbeidsbureau, algemeen 1946-1957 (inv.nr. 2344)

 

 

Mogelijk van belang zijn verder nog :

Ministerie van Buitenlandse Zaken :

- Personeel Buitenlandse Dienst; financiering buitenlandse posten e.d. (inv.nrs. 2428, 2435, 2426, 2427, 2437, 2439, 2434, 2132, 2133)

- Internationale Technische Hulp 1947-1957 (inv.nr. 2468)

- Bureau Internationale Technische Hulp 1951 (inv.nr. 2477)

- Bijdragen aan het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) 1952-1958 (inv.nr. 2452)

- Uitzending van jeugdige deskundigen naar minder ontwikkelde gebieden 1954-1955 (inv.nr. 2471)

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken

- Ondersteuning van behoeftige Nederlanders in het buitenland 1946-1951 (inv.nr. 2390)

- Hoge Commissariaat algemeen (inv.nr. 2896)

- Steunverlening Nederlanders in Indonesië 1950-1952 (inv.nr. 2898)

 

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

- Steunverlening aan in Indonesië wonende Nederlanders 1952-1958 (inv.nr. 997)

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

- Reconstructie Koopvaardijvloot 1946-1950 (inv.nrs. 2840, 2847)

- Transportmiddelen 1946-1956 (inv.nr. 2822)

 

Diversen:

- Deviezenbegroting 1950-1953 (inv.nr. 2923)

- Wijzigingen van de deviezenvoorschriften (inv.nr. 923).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Handeling 6 betreft het toetsen van voorstellen met financiële gevolgen;

Handeling 9 betreft het houden van toezicht op de uitgaven en ontvangsten van het Rijk.

Dossiers m.b.t. deze handelingen zijn bewaard indien het voorstellen betrof waartegen de minister van Financiën bezwaar had.

 

2) in deze beschrijving zijn algemene beleidsrichtlijnen en technische aanwijzingen en aspecten voor de diverse begrotingsjaren niet gesignaleerd, evenmin als stukken over de algemene financiële beschouwingen Deze kunnen eventueel van belang zijn voor de context van bepaalde dossiers over emigratie (zie bijv. onder handeling 3 en 4).


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Dienst der Rijksbegroting (en taakopvolgers)
Inventaristekst

- inv.nr. 2351 Stichting Landverhuizing Nederland 1946-1956

Bevat o.m. interne notities van de afdeling Inspectie der Rijksfinanciën aan de afdeling Begrotingszaken betreffende de aanvragen voor verhoging van de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Landverhuizing Nederland bij suppletoire begroting. De notities geven inzicht in de overwegingen van Financiën onder welke voorwaarden deze aanvragen kunnen worden gehonoreerd (reorganisatie).

Na 1952 betreffen de notities m.n. wachtgeld en pensioenregelingen voor voormalig SLN medewerkers, huisvesting van het Commissariaat voor de Emigratie en de Nederlandse Emigratiediensten, begrotingswijzigingen van het Emigratiebestuur en andere incidentele extra kostenposten.

 

- inv.nr. 2356 Emigratie o.a. naar Australië 1948-1958

Bevat o.m. inkomende correspondentie van het Ministerie van Sociale Zaken, interne beleidsnotities en handgeschreven aantekeningen m.n. van de afdeling Begrotingszaken en de afdeling Inspectie der Rijksfinanciën aan de minister van Financiën (soms inclusief onderliggende stukken) en afschriften van uitgaande correspondentie aan Sociale Zaken betreffende bekostiging van:

- emigratiebeleid algemeen

- subsidiëring ongeschoolde aspirant-emigranten naar Australië

- subsidiëring emigranten (vliegvervoer) naar Canada

- aanvullende deviezenbegroting i.v.m. emigratie naar Australië

- kredietopening Rijksbegroting 1949 t.b.v. emigratie van gedemobiliseerden naar Australië; verhoging bijdrage in de kosten bij rechtstreekse emigratie gedemobiliseerden naar Australië/ Nieuw-Zeeland

- sociale bijstandregeling achtergebleven gezinnen van emigranten naar Australië

- uitbreiding buitenlandse vertegenwoordiging Australië

- uitbreiding emigratieapparaat Canada

- Emigratie Brazilië, onderzoek kolonisatieproject Taim

- Oprichting garantiefonds immigratie Zuid-Afrika

- bekostiging emigrantenonderzoek aan boord van emigrantenschepen

- suppletoire begroting i.v.m. uitzending commissaris kolonie Ribeiro (Brazilië)

- ontwerp van wet op de organen voor de emigratie (en bijbehorende kosten apparaat)

- kosten particuliere emigratieorganen / Raad voor de Emigratie / Emigratiedienst buitenland

- verlening van subsidie bij emigratie aan personen van niet-Nederlandse nationaliteit

- toetreding Nederland tot Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME)

- kosten wetenschappelijk onderzoek naar emigratie

- repatriëring 'mislukte' emigranten

- emigratie Indische Nederlanders naar Hebriden, Nieuw Caledonië

- subsidieverlening aan Nederlanders die uit een ander land dan Nederland willen emigreren

- vervaardigen voorlichtingsfilm over emigratie naar Australië 1954

- ontwerp emigratieovereenkomsten Australië, Nieuw-Zeeland, Chili

- huisvestingskredieten emigranten (Australië).

 

- inv.nr. 987 Bevordering van de emigratie naar Australië (o.a. kredietfaciliteiten voor huisvesting) 1953-1959

Bevat o.m. inkomende correspondentie van het Ministerie van Sociale Zaken, interne beleidsnotities en handgeschreven aantekeningen m.n. van de afdeling Begrotingszaken en de afdeling Inspectie der Rijksfinanciën aan de minister van Financiën (soms inclusief onderliggende stukken) en afschriften van uitgaande correspondentie aan Sociale Zaken betreffende bekostiging van:

- reis van Nederlandse journalisten naar Australië en vervaardiging van voorlichtingfilms over Australië (1953-1955)

- landingsgeld voor gesubsidieerde emigranten naar Australië (1953)

- uitbreiding formatie emigratievertegenwoordiging in het buitenland (Australië) (1953)

- Emigratie naar Australië via het Netherlands Government Agency Scheme (NGAS, ook wel landing permits 'nieuwe stijl' genoemd)

- ontwerp-nieuwe emigratieovereenkomst met Australië 1956

- verhoging normen emigratiebijslag Australië en Nieuw-Zeeland (1956)

- kredietverlening t.b.v. huisvesting van Nederlandse emigranten in Australië (1954-1959) (de briefwisseling en interne notities geven inzicht in de onderhandelingen die de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman voerde met de Nederlandse Bank, Financiën en institutionele beleggers om de kredietverlening via Nederlands krediet (garantstelling) te verwezenlijken, het afketsen daarvan en het begin van de onderhandelingen met het Development Loan Fund, een orgaan van het Amerikaanse State Department, m.n. gericht op kredietverlening aan onderontwikkelde landen).

 

- inv.nr. 990 Bevordering van emigratie naar Zuid-Afrika 1950-1959

Bevat o.m. interne notities aan de minister van financiën en correspondentie tussen de minister van Financiën en de minister van Sociale Zaken met betrekking tot de volgende onderwerpen:

- oprichting van een garantiefonds in Zuid-Afrika ter bevordering van de immigratie (1950)

- overbruggingsuitkering aan emigranten bij aankomst (1953)

- landingsgeld (1954)

- hergarandering door het Rijk van door het Garantiefonds te verlenen garanties voor 1956.

 

- inv.nr. 992 Ontwerp algemene maatregel van bestuur ingevolge art. 16, eerste lid, Wet op de Organen voor de Emigratie (Besluit Financieel Beheer Emigratiebestuur) 1953-1958

Conform inventarisbeschrijving. Bevat correspondentie tussen de minister van Financiën en de minister van Sociale Zaken en concept-Algemene Maatregel van Bestuur met betrekking tot het financiële beheer door het Emigratie Bestuur.

 

- inv.nr. 219 Wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de Organen voor de Emigratie 1966

Bevat o.m.

- Raad voor de Emigratie: advies inzake de herziening van de Landverhuizingswet 1936 (1964) en advies opheffing Raad voor de Emigratie en overdracht van diens taken aan een commissie ex art. 43 van de Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (1965)

- ontwerp van wet, memorie van toelichting, advies van de Raad van State, reactie op het advies van de Raad van State van Sociale Zaken en memorie van antwoord (HTK, zitting 1966-1967 -8727, nr.6) en uitgaande correspondentie van de minister van Financiën aan de minister van Sociale Zaken met suggesties om in de memorie van toelichting de passages te schrappen waarin benadrukt wordt dat emigratie een recht is, dat door de Nederlandse overheid zou moeten worden bekostigd.

 

- inv.nr. 205 Rijksbijdragen aan emigranten 1952-1966

Bevat o.m. inkomende correspondentie van het Ministerie van Sociale Zaken (m.n. aanbieding van controlerapporten van de afdeling Comptabiliteit van Sociale Zaken, inkomende correspondentie van de Algemene Rekenkamer en interne beleidsnotities van de afdeling Begrotingszaken en de afdeling Inspectie der Rijksfinanciën aan de minister van Financiën (soms inclusief onderliggende stukken) en afschriften van uitgaande correspondentie aan Sociale Zaken betreffende:

- subsidie in vervoerskosten van emigranten (de inliggende controlerapporten van de afdeling Comptabiliteit m.b.t. 'eigen bijdrage' zijn gesteld op naam emigrant, met vermelding van de hoogte van het toegekende bedrag)

- Rijksbijdrage in de kosten van voorbereiding van onvermogende emigranten (preadvies van de gelijknamige commissie van het Emigratiebestuur, waarin een vertegenwoordiger van Financiën zitting had, evenals correspondentie over het onderwerp)

- subsidie aan Nederlanders die vanuit een ander land willen emigreren (emigratie van Indische Nederlanders naar Nieuwe Hebriden e/o Caledonië; particuliere gevallen)

- boordgeld voor gesubsidieerde emigranten

- Vervoerskosten van emigrerende geestelijke en hun gezinnen (op naam)

- controlerapporten betreffende 'eigen bijdrage' gesubsidieerde emigranten (o.m. systematiek van de controle)

- overgang van het oude op het nieuwe subsidiestelsel (Emigratiebijslagregeling)

- ziektekosten van emigranten tijdens de reis

- repatriëring van emigranten uit Nieuw-Guinea (rehabilitatie kleine zelfstandigen o.m. door emigratie naar Argentinië, Brazilië)

- cursussen voor emigranten

- voorlopig verslag ontwerp van wet Emigratiewet 1967.

 

- inv.nr. 220 Vervoermiddelen voor emigranten (o.a. uitschakeling van reisbureaus en passageagenten) 1954-1970

Bevat o.m. interne notities, nota's, inkomende en uitgaande correspondentie (o.m. met de Commissaris voor de Emigratie, de Directeur-Generaal van de Scheepvaart en het Intergovernmental Committee for European Migration) betreffende:

- aankoop van de SS 'American' 1954-1955

- het charteren van Amerikaanse C4-vrachtschepen

- vervoer van emigranten op andere dan Nederlandse vervoermiddelen

- besparing op de kosten van passage-agenten bij het gesubsidieerde emigrantenvervoer

- grondslagen van het regeringsbeleid m.b.t. het emigrantenvervoer (toegezonden aan de directies van de N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' te Amsterdam; de Koninklijke Lloyd N.V. te Rotterdam; de N.V. Nederlands-Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij Holland-Amerika Lijn te Rotterdam; N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Trans Ocean' te Den Haag en de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij te Den Haag)

- ontheffing passagebemiddeling emigranten.