Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Stichting voor de Landbouw (en taakopvolger)

Naam archiefvormer Stichting voor de Landbouw (en taakopvolger)
Periode van bestaan 1945-1954
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

SvdL

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Op 2 juli 1945 werd de Stichting voor de Landbouw opgericht door de drie centrale landbouworganisaties Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité (KNLC); Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) en Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) en de drie centrale landarbeidersorganisaties Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond; de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond St. Deusdedit en de Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf (vanaf 1948 Algemene Nederlandse Landarbeidersbond, vanaf 1951/1952 Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond).

 

De federatieve Stichting had een hoofdbestuur, bestaande uit twee (later vier) afgevaardigden van elk van de centrale landbouworganisaties en één (later twee) afgevaardigden van elk van de centrale landarbeidersorganisaties. In 1946 werd een dagelijks bestuur ingesteld, bestaande uit drie (later zes) personen, zodat elke organisatie vertegenwoordigd was. Het centrale secretariaat was gevestigd te Den Haag.

 

De Stichting was onderverdeeld in vijf hoofdafdelingen (Akkerbouw, Veehouderij, Tuinbouw, Bosbouw en Sociale Zaken); de hoofdafdeling waren elk onderverdeeld in afdelingen. Voor sector overstijgende problematiek werden intersectorale commissies ingesteld (Wetgevingscommissie, commissie Grondgebruik; belastingcommissie; Algemeen Technische Commissie; commissie Kleine Boeren vraagstukken; commissie Buitenland). Bij de samenstelling werd uitgegaan van een gelijke vertegenwoordiging van de zes organisaties.

Zo werd tevens een Emigratiecommissie in gesteld, waarvan in 1946 in elk geval A. Warnaar, J.G.J. Boot, J.J. Dieleman en W. Rip lid waren. (bron: HDNP, Amsterdam, archief CBTB, doos 2, notulen Dagelijks Bestuur, inliggende vergaderstukken 'vacatiegelden Stichting voor de Landbouw').

Daarnaast werden provinciale commissies gevormd, die tot taak hadden om provinciale Stichtingen voor de Landbouw op te richten, die op dezelfde wijze waren georganiseerd als de landelijke Stichting.

 

In 1954 werd de privaatrechtelijke Stichting voor de Landbouw vervangen door het publiekrechtelijke Landbouwschap. Dit nam de organisatorische opbouw van de Stichting in grote lijnen over. In het bestuur en het dagelijks bestuur waren de zes samenstellende organisaties gelijkelijk vertegenwoordigd; van de vijf hoofdafdelingen werd alleen Bosbouw vervangen door Siergewassen. Daarnaast kende het Landbouwschap tot 1966 13 afdelingen; 8 commissies (w.o. een commissie Buitenland) en gewestelijke raden, zonder verordenende bevoegdheden.

 

voorzitter Stichting voor de Landbouw:

1945-1954 H.D. Louwes

 

voorzitter Landbouwschap:

1954-1959 H.D. Louwes

1960-1966 A.W. Biewenga

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Als doelstelling had de Stichting voor de Landbouw het voorbereiden van het publiekrechtelijke orgaan voor de landbouw, het Landbouwschap. Daarnaast had het tot taak om als overkoepelende organisatie de belangen van de landbouw in het algemeen te behartigen, o.a. door overleg tussen de deelnemende organisaties en met de overheid.

 

De Stichting voor de Landbouw vaardigde een vertegenwoordiger af naar de Centrale Stichting Landbouw Emigratie. Daarnaast had zij contact met diverse Provinciale Stichtingen voor de Landbouw inzake het emigratievraagstuk.

Voorloper

Organisatie-Bureau voor de Landbouw

Opvolger

Landbouwschap

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Literatuur
Toon

Verberg

jaarverslagen/periodieken

Jaarverslag Stichting voor den Landbouw 1945-1954-1955; voortgez. als Verslag van de werkzaamheden Landbouwschap.

 

Richtlijnen voor den uitbouw van de Stichting voor den Landbouw in de provincies (Den Haag 1945).

 

Mededeelingenblad. [maandelijks verschijnend, uitsluitend bestemd voor de secretariaten van de provinciale Stichtingen. Een landelijke periodiek was er niet. Sommige provinciale Stichtingen hadden een eigen periodiek en/of jaarverslagen, ook verschenen onder de titel: Stichting voor den Landbouw, Mededelingen, bevat artikelen over emigratie]

 

literatuur

Geurts, H.M.L., Herman Derk Louwes (1893-1960). Burgemeester van de Nederlandse landbouw (Groningen/Wageningen 2002).

 

Krajenbrink, E.J., Het Landbouwschap. 'Zelfgedragen verantwoordelijkheid' in de land- en tuinbouw 1945-2001 (Nieuwerkerk a/d IJssel 2005).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Stichting voor de Landbouw

Periode archief

1945-

Vindplaats

LTO-Nederland (tot einde 2005, daarna opslag onbekend)

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

ca. 1200 dozen; 3 dossierladen met microfilms

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

eigentijdse toegang, niet raadpleegbaar tijdens het bezoek

Kenmerk toegang

onbekend

Indices op toegang

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

het archief van de Stichting voor de Landbouw maakt deel uit van het archief van het Landbouwschap

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van het Landbouwschap bevat (delen van) het archief van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie, dat bij de liquidatie in 1953 is overgedragen aan de Stichting voor de Landbouw. Zie hiervoor Centrale Stichting Landbouw Emigratie

opmerkingen structuur archief

De Stichting hanteerde een eigen archiefcode: 325.2 emigratie; 325.33 landbouwattachés). Zie ook onder [opmerkingen]

Seriële bescheiden

- Notulen bestuur, dagelijks bestuur Stichting voor de Landbouw; Landbouwschap

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen, zie [opmerkingen]

Inhoud overig

Stichting voor de Landbouw/Landbouwschap

 

doos 325.2, opschrift 'nog enkele stukken betr. emigratie'*

doos 325.33 opschrift landbouwattachés / kolonisatie in eigen land*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De beschrijving van het veld [inhoud overig] is onvolledig en gebaseerd op één controle van de archiefcode voor emigratie. Het archief kon eenmaal worden geraadpleegd voordat het zou worden opgeslagen als gevolg van de opheffing van LTO-Nederland. Op grond van de taak van de Stichting voor de Landbouw en het Landbouwschap valt er nog meer materiaal inzake het emigratievraagstuk te verwachten. Gedacht kan worden aan:

- notulenseries dagelijks bestuur / hoofdbestuur

- commissie Kleine Boerenvraagstuk

- commissie Buitenland

Titel Dossierbeschrijving Stichting voor de Landbouw (en taakopvolger)
Inventaristekst

- doos 325.2 doosopschrift 'nog enkele stukken betr. emigratie'

Bevat o.m. inkomende correspondentie van de Provinciale Stichting voor de Landbouw Overijssel betreffende de instelling 'landbouwcommissie Overijssel' door Gedeputeerde Staten Overijssel, inzake onderzoek relatie landbouw-industrie-landbouwemigratie (1953). Zie hiervoor dossierbeschrijving Provinciaal Bestuur Overijssel.

 

Daarnaast bevat de doos enige inkomende en uitgaande correspondentie van J.S. Biesheuvel (secretaris afd. Buitenland van de SvdL) met Commissaris voor de Emigratie; Algemene Emigratie Centrale; Katholieke Centrale Emigratie Stichting; Christelijke Emigratie Centrale; Plan Export betreffende een initiatief om contact met geëmigreerde Nederlanders te houden, afkomstig van de Vereniging 'Nederland in den Vreemde'(1955); Rapport Integratie opgesteld door de Raad voor de Emigratie (1957).

 

- doos 325.33 doosopschrift landbouwattachés / kolonisatie in eigen land

Verslagen van internationale migratiecongressen van non-governmental organizations geïnteresseerd in migratie jaren 50; emigratie naar Noorwegen.

Algemeen

Naam, varianten

SvdL

Organisatie en inrichting

Op 2 juli 1945 werd de Stichting voor de Landbouw opgericht door de drie centrale landbouworganisaties Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité (KNLC); Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) en Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) en de drie centrale landarbeidersorganisaties Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond; de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond St. Deusdedit en de Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf (vanaf 1948 Algemene Nederlandse Landarbeidersbond, vanaf 1951/1952 Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond).

 

De federatieve Stichting had een hoofdbestuur, bestaande uit twee (later vier) afgevaardigden van elk van de centrale landbouworganisaties en één (later twee) afgevaardigden van elk van de centrale landarbeidersorganisaties. In 1946 werd een dagelijks bestuur ingesteld, bestaande uit drie (later zes) personen, zodat elke organisatie vertegenwoordigd was. Het centrale secretariaat was gevestigd te Den Haag.

 

De Stichting was onderverdeeld in vijf hoofdafdelingen (Akkerbouw, Veehouderij, Tuinbouw, Bosbouw en Sociale Zaken); de hoofdafdeling waren elk onderverdeeld in afdelingen. Voor sector overstijgende problematiek werden intersectorale commissies ingesteld (Wetgevingscommissie, commissie Grondgebruik; belastingcommissie; Algemeen Technische Commissie; commissie Kleine Boeren vraagstukken; commissie Buitenland). Bij de samenstelling werd uitgegaan van een gelijke vertegenwoordiging van de zes organisaties.

Zo werd tevens een Emigratiecommissie in gesteld, waarvan in 1946 in elk geval A. Warnaar, J.G.J. Boot, J.J. Dieleman en W. Rip lid waren. (bron: HDNP, Amsterdam, archief CBTB, doos 2, notulen Dagelijks Bestuur, inliggende vergaderstukken 'vacatiegelden Stichting voor de Landbouw').

Daarnaast werden provinciale commissies gevormd, die tot taak hadden om provinciale Stichtingen voor de Landbouw op te richten, die op dezelfde wijze waren georganiseerd als de landelijke Stichting.

 

In 1954 werd de privaatrechtelijke Stichting voor de Landbouw vervangen door het publiekrechtelijke Landbouwschap. Dit nam de organisatorische opbouw van de Stichting in grote lijnen over. In het bestuur en het dagelijks bestuur waren de zes samenstellende organisaties gelijkelijk vertegenwoordigd; van de vijf hoofdafdelingen werd alleen Bosbouw vervangen door Siergewassen. Daarnaast kende het Landbouwschap tot 1966 13 afdelingen; 8 commissies (w.o. een commissie Buitenland) en gewestelijke raden, zonder verordenende bevoegdheden.

 

voorzitter Stichting voor de Landbouw:

1945-1954 H.D. Louwes

 

voorzitter Landbouwschap:

1954-1959 H.D. Louwes

1960-1966 A.W. Biewenga

Taak, activiteiten

Als doelstelling had de Stichting voor de Landbouw het voorbereiden van het publiekrechtelijke orgaan voor de landbouw, het Landbouwschap. Daarnaast had het tot taak om als overkoepelende organisatie de belangen van de landbouw in het algemeen te behartigen, o.a. door overleg tussen de deelnemende organisaties en met de overheid.

 

De Stichting voor de Landbouw vaardigde een vertegenwoordiger af naar de Centrale Stichting Landbouw Emigratie. Daarnaast had zij contact met diverse Provinciale Stichtingen voor de Landbouw inzake het emigratievraagstuk.

Voorloper

Organisatie-Bureau voor de Landbouw

Opvolger

Landbouwschap

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Literatuur

jaarverslagen/periodieken

Jaarverslag Stichting voor den Landbouw 1945-1954-1955; voortgez. als Verslag van de werkzaamheden Landbouwschap.

 

Richtlijnen voor den uitbouw van de Stichting voor den Landbouw in de provincies (Den Haag 1945).

 

Mededeelingenblad. [maandelijks verschijnend, uitsluitend bestemd voor de secretariaten van de provinciale Stichtingen. Een landelijke periodiek was er niet. Sommige provinciale Stichtingen hadden een eigen periodiek en/of jaarverslagen, ook verschenen onder de titel: Stichting voor den Landbouw, Mededelingen, bevat artikelen over emigratie]

 

literatuur

Geurts, H.M.L., Herman Derk Louwes (1893-1960). Burgemeester van de Nederlandse landbouw (Groningen/Wageningen 2002).

 

Krajenbrink, E.J., Het Landbouwschap. 'Zelfgedragen verantwoordelijkheid' in de land- en tuinbouw 1945-2001 (Nieuwerkerk a/d IJssel 2005).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Stichting voor de Landbouw

Periode archief

1945-

Vindplaats

LTO-Nederland (tot einde 2005, daarna opslag onbekend)

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

ca. 1200 dozen; 3 dossierladen met microfilms

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

eigentijdse toegang, niet raadpleegbaar tijdens het bezoek

Kenmerk toegang

onbekend

Indices op toegang

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

het archief van de Stichting voor de Landbouw maakt deel uit van het archief van het Landbouwschap

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van het Landbouwschap bevat (delen van) het archief van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie, dat bij de liquidatie in 1953 is overgedragen aan de Stichting voor de Landbouw. Zie hiervoor Centrale Stichting Landbouw Emigratie

opmerkingen structuur archief

De Stichting hanteerde een eigen archiefcode: 325.2 emigratie; 325.33 landbouwattachés). Zie ook onder [opmerkingen]

Seriële bescheiden

- Notulen bestuur, dagelijks bestuur Stichting voor de Landbouw; Landbouwschap

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen, zie [opmerkingen]

Inhoud overig

Stichting voor de Landbouw/Landbouwschap

 

doos 325.2, opschrift 'nog enkele stukken betr. emigratie'*

doos 325.33 opschrift landbouwattachés / kolonisatie in eigen land*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De beschrijving van het veld [inhoud overig] is onvolledig en gebaseerd op één controle van de archiefcode voor emigratie. Het archief kon eenmaal worden geraadpleegd voordat het zou worden opgeslagen als gevolg van de opheffing van LTO-Nederland. Op grond van de taak van de Stichting voor de Landbouw en het Landbouwschap valt er nog meer materiaal inzake het emigratievraagstuk te verwachten. Gedacht kan worden aan:

- notulenseries dagelijks bestuur / hoofdbestuur

- commissie Kleine Boerenvraagstuk

- commissie Buitenland


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Stichting voor de Landbouw

Periode archief

1945-

Vindplaats

LTO-Nederland (tot einde 2005, daarna opslag onbekend)

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

ca. 1200 dozen; 3 dossierladen met microfilms

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

eigentijdse toegang, niet raadpleegbaar tijdens het bezoek

Kenmerk toegang

onbekend

Indices op toegang

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

het archief van de Stichting voor de Landbouw maakt deel uit van het archief van het Landbouwschap

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van het Landbouwschap bevat (delen van) het archief van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie, dat bij de liquidatie in 1953 is overgedragen aan de Stichting voor de Landbouw. Zie hiervoor Centrale Stichting Landbouw Emigratie

opmerkingen structuur archief

De Stichting hanteerde een eigen archiefcode: 325.2 emigratie; 325.33 landbouwattachés). Zie ook onder [opmerkingen]

Seriële bescheiden

- Notulen bestuur, dagelijks bestuur Stichting voor de Landbouw; Landbouwschap

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen, zie [opmerkingen]

Inhoud overig

Stichting voor de Landbouw/Landbouwschap

 

doos 325.2, opschrift 'nog enkele stukken betr. emigratie'*

doos 325.33 opschrift landbouwattachés / kolonisatie in eigen land*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De beschrijving van het veld [inhoud overig] is onvolledig en gebaseerd op één controle van de archiefcode voor emigratie. Het archief kon eenmaal worden geraadpleegd voordat het zou worden opgeslagen als gevolg van de opheffing van LTO-Nederland. Op grond van de taak van de Stichting voor de Landbouw en het Landbouwschap valt er nog meer materiaal inzake het emigratievraagstuk te verwachten. Gedacht kan worden aan:

- notulenseries dagelijks bestuur / hoofdbestuur

- commissie Kleine Boerenvraagstuk

- commissie Buitenland


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Stichting voor de Landbouw (en taakopvolger)
Inventaristekst

- doos 325.2 doosopschrift 'nog enkele stukken betr. emigratie'

Bevat o.m. inkomende correspondentie van de Provinciale Stichting voor de Landbouw Overijssel betreffende de instelling 'landbouwcommissie Overijssel' door Gedeputeerde Staten Overijssel, inzake onderzoek relatie landbouw-industrie-landbouwemigratie (1953). Zie hiervoor dossierbeschrijving Provinciaal Bestuur Overijssel.

 

Daarnaast bevat de doos enige inkomende en uitgaande correspondentie van J.S. Biesheuvel (secretaris afd. Buitenland van de SvdL) met Commissaris voor de Emigratie; Algemene Emigratie Centrale; Katholieke Centrale Emigratie Stichting; Christelijke Emigratie Centrale; Plan Export betreffende een initiatief om contact met geëmigreerde Nederlanders te houden, afkomstig van de Vereniging 'Nederland in den Vreemde'(1955); Rapport Integratie opgesteld door de Raad voor de Emigratie (1957).

 

- doos 325.33 doosopschrift landbouwattachés / kolonisatie in eigen land

Verslagen van internationale migratiecongressen van non-governmental organizations geïnteresseerd in migratie jaren 50; emigratie naar Noorwegen.