Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Naam archiefvormer Centrale Stichting Landbouw Emigratie
Periode van bestaan 1946-1953
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

C.S.L.E.; CSLE; Centrale Emigratie Stichting voor de Landbouw

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Centrale Stichting Landbouw Emigratie werd opgericht op 15 juni 1946 op initiatief van de drie centrale landbouworganisaties (de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond; de Christelijke Boeren- en Tuindersbond; het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité) en was bedoeld als overkoepelend orgaan van wat gemakshalve werd aangeduid als de 'Landbouw Emigratie Stichtingen' van de drie centrale landbouworganisaties. Hiermee werden de commissies of stichtingen bedoeld, die binnen de landbouworganisaties de emigratieaangelegenheden van de landbouworganisaties regelden (dit kon ook het secretariaat van de standsorganisatie zelf zijn).

 

Het bestuur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie bestond uit dertien leden en evenzoveel plaatsvervangers.

- De 'Landbouw Emigratie Stichtingen' van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond; de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond en het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité wezen elk drie afgevaardigden aan

- De drie erkende landarbeidersorganisaties vaardigden elk één vertegenwoordiger af (dit betrof de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond; de Nederlandse Rooms-katholieke Landarbeidersbond St. Deusdedit en de Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf (vanaf 1948 Algemene Nederlandse Landarbeidersbond en vanaf 1951/1952 Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond)

- de Stichting voor de Landbouw wees één vertegenwoordiger aan.

Daarnaast werd de voorzitter van de Stichting Landverhuizing Nederland tot adviserend lid benoemd. Het dagelijks bestuur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie werd gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris. Het bestuur benoemde een directeur en eventueel andere ambtenaren. De Centrale Stichting Landbouw Emigratie had het hoofdkantoor in Den Haag.

 

De Centrale Stichting Landbouw Emigratie kon zich voor de uitoefening van haar taak bedienen van andere instellingen in het buitenland, of kon 'filialen' van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie oprichten in de landen waarheen geëmigreerd werd. Als Frans filiaal van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie werd in 1946 het Institut Rural-Franco-Neerlandais te Parijs opgericht.

 

De Centrale Stichting Landbouw Emigratie werd in 1953 geliquideerd, na de totstandkoming van de Wet op de organen voor de Emigratie (1952)

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Centrale Stichting Landbouw Emigratie stelde zich ten doel de onderwerpen te bestuderen, welke samenhingen met de emigratie van Nederlandse boeren en landarbeiders en waar nodig deze emigratie te bevorderen.

 

In de praktijk zouden de taken vooral neerkomen op het verkennen en 'emigratiegereed' maken van de gebieden waarnaar geëmigreerd zou worden en het voeren van centraal overleg betreffende emigratiebeleid met de regering, naast het aanvragen van subsidies.

 

Voorlichtings-, selectie- en keuringsactiviteiten van aspirant-emigranten bleven voorbehouden aan de 'Landbouw Emigratie Stichtingen' van de drie centrale landbouworganisaties (de CBTB delegeerde deze werkzaamheden aan de Christelijke Emigratie Centrale; het KNLC riep hiervoor een Emigratie Comité in het leven, later Algemeen Landbouw Emigratie Comité geheten; de KNBTB richtte in 1947 een Emigratie-Stichting op, die later opging in de Katholieke Centrale Emigratie Stichting). Wel fungeerde de CSLE van 1949 tot 1952 als coördinerend orgaan voor de dossiervorming van agrarische (aspirant-)emigranten en aanspreekpunt in deze voor de Stichting Landverhuizing Nederland.

 

directeur CSLE:

1946-1947 J.S. Biesheuvel (fgd.)

1947-1952 T. Cnossen

(1952-1953 T. Cnossen, wnd. directeur)

Voorloper

geen

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Commissie Landbouw-Emigratie

 

Literatuur
Toon

Verberg

Jaarverslagen CSLE in: Stichting voor de Landbouw. [incl. personele samenstelling CSLE; in elk geval een inhoudelijk verslag t/m 1951; 1952 geeft uitsluitend vertegenwoordiging van Stichting voor de Landbouw in CSLE]

 

Piers, D.A., Wisselend getij. Geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité over de periode negentienhonderdvierendertig tot en met negentienhonderdnegenenvijftig (Meppel 1959).

 

Smits, M., Met kompas emigreren: katholieken en het vraagstuk van de emigratie in Nederland (1946-1972) (Nijmegen/Den Haag 1989).

 

Wit, Pedro de, Wegen wijzen overzee, 65 jaar christelijk emigratiewerk (Kampen 1993).

Doorgenomen archieven / series

Archief Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Periode archief

[1946-1953]

Vindplaats

LTO-Nederland (tot einde 2005, daarna onbekend)

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

onbekend

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

archiefcodering; voor zover bekend geen plaatsingslijsten.

Kenmerk toegang

onbekend

Indices op toegang

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Bij de liquidatie van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie is het archief ervan in bewaring gegeven bij de Stichting voor de Landbouw (1945-1954). Deze stichting is overgegaan in het Landbouwschap. In 1996 werd geadviseerd het landbouwschap op te heffen. Ten aanzien van het archief werd besloten de uit de publiekrechtelijke taken voortvloeiende dossiers nog ca. 5 jaar in beheer te geven bij de Land-en Tuinbouw Organisatie Nederland, waarna de dossiers dienden te worden overgedragen aan het Nationaal Archief te Den Haag (liquidatierapport SER 1996). Per 2005 is besloten LTO-Nederland op te heffen of in zeer afgeslankte vorm voort te zetten. Ten aanzien van het archief is nog geen beslissing genomen.

 

Originele bescheiden van de CSLE bevinden zich ook in de persoonsarchieven van:

T. Cnossen en

F.J.M. Smits van Oyen

 

In het archief van het Commissariaat voor de Emigratie bevindt zich in elk geval één dossier van de CSLE, gevormd door Smits van Oyen. Dit archief wordt in het voorjaar 2009 overgedragen aan het Nationaal Archief. Het betreft inv.nr. 339 (en vermoedelijk ook inv.nr. 1731).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

zie [opmerkingen]

Seriële bescheiden

niet aangetroffen, zie [opmerkingen]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen, zie [opmerkingen]

Inhoud overig

aangetroffen:

1 microfilm o.a. met foto's van originele documenten uit het archief van de CSLE (m.n. convocaties, agenda's en minuten van uitgaande correspondentie van de directeur van de CSLE, Taeke Cnossen). Op deze film staan ook documenten betreffende emigratie afkomstig uit het archief van de Stichting van de Landbouw (originele inkomende correspondentie van de directeur van het CSLE, T. Cnossen, aan de secretaris van de Stichting van de Landbouw J.S. Biesheuvel).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Gezien de onbewerkte staat van het archief van de Stichting voor de Landbouw / Landbouwschap in 2005, is verder niet gezocht naar (onderdelen van) het archief van de CSLE.

Archivalia van de CSLE komen ook voor in/op de microfilms van het SLN/NED archief die zich in de Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigratie Collectie en de Collectie van Stekelenburg bevinden in het Roosevelt Study Centrum te Middelburg. Deze microfilms zijn gemaakt voor de bewerking van het archief van de SLN/NED.

Algemeen

Naam, varianten

C.S.L.E.; CSLE; Centrale Emigratie Stichting voor de Landbouw

Organisatie en inrichting

De Centrale Stichting Landbouw Emigratie werd opgericht op 15 juni 1946 op initiatief van de drie centrale landbouworganisaties (de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond; de Christelijke Boeren- en Tuindersbond; het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité) en was bedoeld als overkoepelend orgaan van wat gemakshalve werd aangeduid als de 'Landbouw Emigratie Stichtingen' van de drie centrale landbouworganisaties. Hiermee werden de commissies of stichtingen bedoeld, die binnen de landbouworganisaties de emigratieaangelegenheden van de landbouworganisaties regelden (dit kon ook het secretariaat van de standsorganisatie zelf zijn).

 

Het bestuur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie bestond uit dertien leden en evenzoveel plaatsvervangers.

- De 'Landbouw Emigratie Stichtingen' van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond; de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond en het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité wezen elk drie afgevaardigden aan

- De drie erkende landarbeidersorganisaties vaardigden elk één vertegenwoordiger af (dit betrof de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond; de Nederlandse Rooms-katholieke Landarbeidersbond St. Deusdedit en de Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf (vanaf 1948 Algemene Nederlandse Landarbeidersbond en vanaf 1951/1952 Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond)

- de Stichting voor de Landbouw wees één vertegenwoordiger aan.

Daarnaast werd de voorzitter van de Stichting Landverhuizing Nederland tot adviserend lid benoemd. Het dagelijks bestuur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie werd gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris. Het bestuur benoemde een directeur en eventueel andere ambtenaren. De Centrale Stichting Landbouw Emigratie had het hoofdkantoor in Den Haag.

 

De Centrale Stichting Landbouw Emigratie kon zich voor de uitoefening van haar taak bedienen van andere instellingen in het buitenland, of kon 'filialen' van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie oprichten in de landen waarheen geëmigreerd werd. Als Frans filiaal van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie werd in 1946 het Institut Rural-Franco-Neerlandais te Parijs opgericht.

 

De Centrale Stichting Landbouw Emigratie werd in 1953 geliquideerd, na de totstandkoming van de Wet op de organen voor de Emigratie (1952)

Taak, activiteiten

De Centrale Stichting Landbouw Emigratie stelde zich ten doel de onderwerpen te bestuderen, welke samenhingen met de emigratie van Nederlandse boeren en landarbeiders en waar nodig deze emigratie te bevorderen.

 

In de praktijk zouden de taken vooral neerkomen op het verkennen en 'emigratiegereed' maken van de gebieden waarnaar geëmigreerd zou worden en het voeren van centraal overleg betreffende emigratiebeleid met de regering, naast het aanvragen van subsidies.

 

Voorlichtings-, selectie- en keuringsactiviteiten van aspirant-emigranten bleven voorbehouden aan de 'Landbouw Emigratie Stichtingen' van de drie centrale landbouworganisaties (de CBTB delegeerde deze werkzaamheden aan de Christelijke Emigratie Centrale; het KNLC riep hiervoor een Emigratie Comité in het leven, later Algemeen Landbouw Emigratie Comité geheten; de KNBTB richtte in 1947 een Emigratie-Stichting op, die later opging in de Katholieke Centrale Emigratie Stichting). Wel fungeerde de CSLE van 1949 tot 1952 als coördinerend orgaan voor de dossiervorming van agrarische (aspirant-)emigranten en aanspreekpunt in deze voor de Stichting Landverhuizing Nederland.

 

directeur CSLE:

1946-1947 J.S. Biesheuvel (fgd.)

1947-1952 T. Cnossen

(1952-1953 T. Cnossen, wnd. directeur)

Voorloper

geen

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Commissie Landbouw-Emigratie

 

Literatuur

Jaarverslagen CSLE in: Stichting voor de Landbouw. [incl. personele samenstelling CSLE; in elk geval een inhoudelijk verslag t/m 1951; 1952 geeft uitsluitend vertegenwoordiging van Stichting voor de Landbouw in CSLE]

 

Piers, D.A., Wisselend getij. Geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité over de periode negentienhonderdvierendertig tot en met negentienhonderdnegenenvijftig (Meppel 1959).

 

Smits, M., Met kompas emigreren: katholieken en het vraagstuk van de emigratie in Nederland (1946-1972) (Nijmegen/Den Haag 1989).

 

Wit, Pedro de, Wegen wijzen overzee, 65 jaar christelijk emigratiewerk (Kampen 1993).

Doorgenomen archieven / series

Archief Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Periode archief

[1946-1953]

Vindplaats

LTO-Nederland (tot einde 2005, daarna onbekend)

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

onbekend

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

archiefcodering; voor zover bekend geen plaatsingslijsten.

Kenmerk toegang

onbekend

Indices op toegang

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Bij de liquidatie van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie is het archief ervan in bewaring gegeven bij de Stichting voor de Landbouw (1945-1954). Deze stichting is overgegaan in het Landbouwschap. In 1996 werd geadviseerd het landbouwschap op te heffen. Ten aanzien van het archief werd besloten de uit de publiekrechtelijke taken voortvloeiende dossiers nog ca. 5 jaar in beheer te geven bij de Land-en Tuinbouw Organisatie Nederland, waarna de dossiers dienden te worden overgedragen aan het Nationaal Archief te Den Haag (liquidatierapport SER 1996). Per 2005 is besloten LTO-Nederland op te heffen of in zeer afgeslankte vorm voort te zetten. Ten aanzien van het archief is nog geen beslissing genomen.

 

Originele bescheiden van de CSLE bevinden zich ook in de persoonsarchieven van:

T. Cnossen en

F.J.M. Smits van Oyen

 

In het archief van het Commissariaat voor de Emigratie bevindt zich in elk geval één dossier van de CSLE, gevormd door Smits van Oyen. Dit archief wordt in het voorjaar 2009 overgedragen aan het Nationaal Archief. Het betreft inv.nr. 339 (en vermoedelijk ook inv.nr. 1731).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

zie [opmerkingen]

Seriële bescheiden

niet aangetroffen, zie [opmerkingen]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen, zie [opmerkingen]

Inhoud overig

aangetroffen:

1 microfilm o.a. met foto's van originele documenten uit het archief van de CSLE (m.n. convocaties, agenda's en minuten van uitgaande correspondentie van de directeur van de CSLE, Taeke Cnossen). Op deze film staan ook documenten betreffende emigratie afkomstig uit het archief van de Stichting van de Landbouw (originele inkomende correspondentie van de directeur van het CSLE, T. Cnossen, aan de secretaris van de Stichting van de Landbouw J.S. Biesheuvel).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Gezien de onbewerkte staat van het archief van de Stichting voor de Landbouw / Landbouwschap in 2005, is verder niet gezocht naar (onderdelen van) het archief van de CSLE.

Archivalia van de CSLE komen ook voor in/op de microfilms van het SLN/NED archief die zich in de Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigratie Collectie en de Collectie van Stekelenburg bevinden in het Roosevelt Study Centrum te Middelburg. Deze microfilms zijn gemaakt voor de bewerking van het archief van de SLN/NED.


Leden

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

Archief Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Periode archief

[1946-1953]

Vindplaats

LTO-Nederland (tot einde 2005, daarna onbekend)

Openbaarheid

onbekend

Omvang; inventarisnummers

onbekend

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

archiefcodering; voor zover bekend geen plaatsingslijsten.

Kenmerk toegang

onbekend

Indices op toegang

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Bij de liquidatie van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie is het archief ervan in bewaring gegeven bij de Stichting voor de Landbouw (1945-1954). Deze stichting is overgegaan in het Landbouwschap. In 1996 werd geadviseerd het landbouwschap op te heffen. Ten aanzien van het archief werd besloten de uit de publiekrechtelijke taken voortvloeiende dossiers nog ca. 5 jaar in beheer te geven bij de Land-en Tuinbouw Organisatie Nederland, waarna de dossiers dienden te worden overgedragen aan het Nationaal Archief te Den Haag (liquidatierapport SER 1996). Per 2005 is besloten LTO-Nederland op te heffen of in zeer afgeslankte vorm voort te zetten. Ten aanzien van het archief is nog geen beslissing genomen.

 

Originele bescheiden van de CSLE bevinden zich ook in de persoonsarchieven van:

T. Cnossen en

F.J.M. Smits van Oyen

 

In het archief van het Commissariaat voor de Emigratie bevindt zich in elk geval één dossier van de CSLE, gevormd door Smits van Oyen. Dit archief wordt in het voorjaar 2009 overgedragen aan het Nationaal Archief. Het betreft inv.nr. 339 (en vermoedelijk ook inv.nr. 1731).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

zie [opmerkingen]

Seriële bescheiden

niet aangetroffen, zie [opmerkingen]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen, zie [opmerkingen]

Inhoud overig

aangetroffen:

1 microfilm o.a. met foto's van originele documenten uit het archief van de CSLE (m.n. convocaties, agenda's en minuten van uitgaande correspondentie van de directeur van de CSLE, Taeke Cnossen). Op deze film staan ook documenten betreffende emigratie afkomstig uit het archief van de Stichting van de Landbouw (originele inkomende correspondentie van de directeur van het CSLE, T. Cnossen, aan de secretaris van de Stichting van de Landbouw J.S. Biesheuvel).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Gezien de onbewerkte staat van het archief van de Stichting voor de Landbouw / Landbouwschap in 2005, is verder niet gezocht naar (onderdelen van) het archief van de CSLE.

Archivalia van de CSLE komen ook voor in/op de microfilms van het SLN/NED archief die zich in de Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigratie Collectie en de Collectie van Stekelenburg bevinden in het Roosevelt Study Centrum te Middelburg. Deze microfilms zijn gemaakt voor de bewerking van het archief van de SLN/NED.


Analyse archivalia


Scans