Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse Missie; Ambassade en Consulaat te Parijs, Frankrijk

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse Missie; Ambassade en Consulaat te Parijs, Frankrijk
Periode van bestaan 1943-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland

 

Nederland heeft vanaf 1815 een vertegenwoordiging bij de Franse regering gehad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Nederland een vertegenwoordiger, later gezant bij het Comité Français de la Libération Nationale, en haar opvolger, het Gouvernement Provisionnel de la République Française in Algiers/Parijs. In april 1945 werd het gezantschap verheven tot ambassade.

 

Tot 1951 werden algemene emigratieaangelegenheden behartigd door (de consulaire afdeling van) de ambassade en de consulaire posten. De landbouwattaché (zetelend te Parijs en ressorterend onder het Ministerie van Landbouw) behartigde m.n. de belangen van agrarische emigranten. Vanaf 1952 werden daarnaast een emigratieattaché en een emigratieambtenaar aangesteld (ressorterend onder Sociale Zaken). Het bureau van de emigratieattaché werd per 1-1-1958 uit bezuinigingsoverwegingen opgeheven; de taken op het gebied van emigrantenbelangenbehartiging werden opnieuw verdeeld onder de landbouwattaché en de consulaire ambtenaren.

 

De hiërarchische verhouding van de landbouw-, de emigratieattaché en de emigratieambtenaren tot de hoofden van posten van de buitenlandse dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd geregeld door het besluit van de Raad voor de Economische Aangelegenheden van 26 juli 1950. Een instructie voor de emigratieattaché van 15 april 1952 van het Ministerie van Sociale Zaken (no. 939 EMC) regelde de onderlinge verhouding en taakverdeling in detail.

 

In praktijk bestonden er doublures in de werkzaamheden ten behoeve van emigranten van de consulaire ambtenaren (van Buitenlandse Zaken) en de emigratieambtenaren (van Sociale Zaken) op de buitenlandse posten, vooral op het gebied van de terreinen 'nazorg' en 'voorlichting'.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het gezantschap / de ambassade te Parijs heeft als taken:

- het vertegenwoordigen van het Koninkrijk in het buitenland

- het onderhouden van de buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk

- het behartigen en beschermen van de belangen van het Koninkrijk en onderdanen

- het verzamelen en verstrekken van inlichtingen over het land van accreditatie die van belang kunnen zijn voor Koninkrijk en onderdanen

- het verrichten van gerechtelijke, buitengerechtelijke en administratieve handelingen, die worden opgedragen, of waartoe de diplomatieke ambtenaren bevoegd zijn verklaard

- het verrichten van alle andere door de regering opgedragen werkzaamheden

- het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen.

 

De werkzaamheden die uit deze taken voortvloeien, zijn globaal onder te verdelen in politieke, economische, consulaire, pers- en culturele en ontwikkelingssamenwerkingsaangelegenheden.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

2.05.57 archief van de Ambassade te Frankrijk in Parijs, 1943-1955; Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs, 1932-1950

 

Sociale Zaken, Emigratievertegenwoordiging in het buitenland, archief landbouw- en emigratieattaché te Parijs

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

12 m., 500 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van de Ambassade te Frankrijk in Parijs, 1943-1955; Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs, 1932-1950 (Den Haag z.j.) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

Het archief van de ambassade volgt de decimale code van het departement van Buitenlandse Zaken (code 6 = economie, arbeid en migratie); dat van het consulaat heeft een rubrieksmatige indeling (code in inv.nr. 1193).

Seriële bescheiden

Ambassade te Parijs 1943-1955

geen [m.b.t. emigratie]

 

Consulaat Parijs 1945-1954

- Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken van de afdeling Sociale Zorg, 1945-1946 (inv.nrs. 1154-1155), van de Consulaire afdeling 1945-1954 (inv.nrs. 1156-1187), van en aan diverse consulaten 1949-1954 (inv.nrs. 1188-1192)

 

- Lijsten van namen met Nederlanders die zich in Frankrijk bevinden 1945-1946 (inv.nr. 1206)

 

- Registers met namen van personen die een verklaring tot behoud van het Nederlanderschap hebben afgelegd 1944-1949 (met foto's) (inv.nrs. 1273-1276)

- Lijsten met namen van Nederlanders die door naturalisatie de Franse nationaliteit hebben verkregen 1948-1954 (inv.nr. 1277).

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1948 Arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk (extern)
  • 1949 Vestigingsverdrag boeren Nederland-Frankrijk (extern)
Inhoud overig

Ambassade te Parijs

- Stukken betreffende het bureau van de landbouwattaché te Parijs (onderzoek naar een financieel tekort) 1949-1951 (inv.nr. 987)*

 

nationaliteit

- Circulaires van Buitenlandse Zaken over de wet op het Nederlanderschap; verlies van nationaliteit; naturalisatieaanvragen, nationaliteit van vrouwen, getrouwd met buitenlanders en het verstrekken van paspoorten en visa aan deze vrouwen 1945-1951 (inv.nr. 1012)

 

- Stukken betreffende het verlenen van visa en het afschaffen van de visumplicht (Nederland-Frankrijk; Nederland-Saargebied) 1944-1951 (inv.nrs.1027-1029)

 

emigratie

- Stukken betreffende het opleidingscentrum 'Meridon' in verband met de emigratie van Nederlandse boeren naar Frankrijk, de behandeling van de problematiek rondom de emigratie van Nederlandse boeren naar Frankrijk en het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van een overeenkomst over de emigratie van Nederlandse boeren, de uitwisseling van stagiaires en het sluiten van een arbeidsverdrag met Frankrijk 1945-1951 (inv.nr. 1060)

 

- Stukken betreffende het onderzoek naar de toepassing van art.61 van de nieuwe Franse Pachtwet voor buitenlandse pachters en de gevolgen voor de emigratie van Nederlandse boeren 1946-1950 (inv.nr. 1070)

 

- Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de verstrekking van werkvergunningen voor Nederlandse musici en artiesten werkzaam in Frankrijk 1947-1948 (inv.nr. 1076)

 

- Stukken betreffende de bemiddeling bij het uitzenden van Nederlandse specialistische arbeidskrachten naar Noord-Afrika 1950-1951 (Algerije, Marokko) (inv.nrs. 1087-1088)

 

Ter signalering:

- Behandeling problematiek rondom repatriëring van Indonesiërs uit Nieuw-Caledonië 1943-1951 (inv.nr. 1090)

- Voortzetting exploitatie Nederlandse studentenhuis 'Juliana-stichting' Parijs 1945-1951 (inv.nr. 1092)

- stukken betreffende de Franse betrokkenheid bij de hulpverlening met betrekking tot de overstromingsramp van 1953 in Nederland 1953-1954 (inv.nr. 1094-1095)*

 

Consulaat Parijs

 

economische en financiële aangelegenheden

- Stukken betreffende het arbeidsverdrag tussen Nederland en Frankrijk 1948 (inv.nr. 1200)

- Stukken betreffende de behartiging van financiële belangen van Nederlanders door diverse consulaten 1944-1947 (inv.nrs. 1252-1257)

- Stukken betreffende deviezenvoorschriften van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, w.o. klachten tegen een particulier wegens oplichting van Nederlandse emigranten 1946-1947 (inv.nr. 1290)

- Richtlijnen van Buitenlandse Zaken (15 augustus 1952) over het honoreren van schadeclaims ten behoeve van Nederlandse emigranten 1952 (inv.nr. 1294)

 

nationaliteit

- Stukken betreffende huwelijken tussen Nederlanders en buitenlandse vrouwen en huwelijken van Nederlanders in het buitenland 1949-1953 (inv.nr. 1271)

- Stukken betreffende paspoorten 1944-1949 (inv.nrs. 1279-1285)

- Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de nieuwe regeling inzake de toelating en het verblijf van vreemdelingen in Frankrijk (Vreemdelingenreglement 2 nov. 1945) 1945-1954 (inv.nr. 1286)

- Stukken betreffende de registratie van Nederlanders woonachtig te Frankrijk 1949-1954 (inv.nr. 1287)

 

sociale zekerheid / sociale aangelegenheden

- Stukken betreffende de uitbetaling van Nederlandse en Nederlands-Indische pensioenen 1945-1952 (inv.nr. 1260).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De archieven bevatten vrij veel archivalia die samenhangen met de groep Nederlanders die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk bevond, zoals stukken betreffende repatriëring van Nederlanders uit Frankrijk 1944-1948; Regeringscommissariaat voor Repatriatie 1944-1947 (inv.nrs. 958, 1051, 1327, 1328-1333); stukken betreffende de afwikkeling van nalatenschappen en overlijdensakten van in de oorlog omgekomen Nederlanders (inv.nrs. 1263-1264, 1268, 1269); lijsten van Nederlanders in kampen, ziekenhuizen (inv.nrs. 1334-1337, 1346).

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ambassade te Parijs (Frankrijk); Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs 1932-1950
Inventaristekst

Ambassade te Parijs

inv.nr. 987 Stukken betreffende het bureau van de landbouwattaché te Parijs (onderzoek naar een financieel tekort) 1949-1951

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat geen stukken inzake emigratieaangelegenheden.

 

inv.nr. 1094-1095 Stukken betreffende de Franse betrokkenheid bij de hulpverlening met betrekking tot de overstromingsramp van 1953 in Nederland 1953-1954

Het dossier bevat m.n. overzichten van financiële steun van overheid en particulieren, en aanbieding tot opvang kinderen/gezinnen. Geen aanwijzingen dat de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman de Franse autoriteiten heeft benaderd, met een verzoek tot verruiming van emigratiemogelijkheden, zoals bij de overzeese bestemmingslanden.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland

 

Nederland heeft vanaf 1815 een vertegenwoordiging bij de Franse regering gehad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Nederland een vertegenwoordiger, later gezant bij het Comité Français de la Libération Nationale, en haar opvolger, het Gouvernement Provisionnel de la République Française in Algiers/Parijs. In april 1945 werd het gezantschap verheven tot ambassade.

 

Tot 1951 werden algemene emigratieaangelegenheden behartigd door (de consulaire afdeling van) de ambassade en de consulaire posten. De landbouwattaché (zetelend te Parijs en ressorterend onder het Ministerie van Landbouw) behartigde m.n. de belangen van agrarische emigranten. Vanaf 1952 werden daarnaast een emigratieattaché en een emigratieambtenaar aangesteld (ressorterend onder Sociale Zaken). Het bureau van de emigratieattaché werd per 1-1-1958 uit bezuinigingsoverwegingen opgeheven; de taken op het gebied van emigrantenbelangenbehartiging werden opnieuw verdeeld onder de landbouwattaché en de consulaire ambtenaren.

 

De hiërarchische verhouding van de landbouw-, de emigratieattaché en de emigratieambtenaren tot de hoofden van posten van de buitenlandse dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd geregeld door het besluit van de Raad voor de Economische Aangelegenheden van 26 juli 1950. Een instructie voor de emigratieattaché van 15 april 1952 van het Ministerie van Sociale Zaken (no. 939 EMC) regelde de onderlinge verhouding en taakverdeling in detail.

 

In praktijk bestonden er doublures in de werkzaamheden ten behoeve van emigranten van de consulaire ambtenaren (van Buitenlandse Zaken) en de emigratieambtenaren (van Sociale Zaken) op de buitenlandse posten, vooral op het gebied van de terreinen 'nazorg' en 'voorlichting'.

Taak, activiteiten

Het gezantschap / de ambassade te Parijs heeft als taken:

- het vertegenwoordigen van het Koninkrijk in het buitenland

- het onderhouden van de buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk

- het behartigen en beschermen van de belangen van het Koninkrijk en onderdanen

- het verzamelen en verstrekken van inlichtingen over het land van accreditatie die van belang kunnen zijn voor Koninkrijk en onderdanen

- het verrichten van gerechtelijke, buitengerechtelijke en administratieve handelingen, die worden opgedragen, of waartoe de diplomatieke ambtenaren bevoegd zijn verklaard

- het verrichten van alle andere door de regering opgedragen werkzaamheden

- het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen.

 

De werkzaamheden die uit deze taken voortvloeien, zijn globaal onder te verdelen in politieke, economische, consulaire, pers- en culturele en ontwikkelingssamenwerkingsaangelegenheden.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

2.05.57 archief van de Ambassade te Frankrijk in Parijs, 1943-1955; Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs, 1932-1950

 

Sociale Zaken, Emigratievertegenwoordiging in het buitenland, archief landbouw- en emigratieattaché te Parijs

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

12 m., 500 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van de Ambassade te Frankrijk in Parijs, 1943-1955; Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs, 1932-1950 (Den Haag z.j.) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

Het archief van de ambassade volgt de decimale code van het departement van Buitenlandse Zaken (code 6 = economie, arbeid en migratie); dat van het consulaat heeft een rubrieksmatige indeling (code in inv.nr. 1193).

Seriële bescheiden

Ambassade te Parijs 1943-1955

geen [m.b.t. emigratie]

 

Consulaat Parijs 1945-1954

- Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken van de afdeling Sociale Zorg, 1945-1946 (inv.nrs. 1154-1155), van de Consulaire afdeling 1945-1954 (inv.nrs. 1156-1187), van en aan diverse consulaten 1949-1954 (inv.nrs. 1188-1192)

 

- Lijsten van namen met Nederlanders die zich in Frankrijk bevinden 1945-1946 (inv.nr. 1206)

 

- Registers met namen van personen die een verklaring tot behoud van het Nederlanderschap hebben afgelegd 1944-1949 (met foto's) (inv.nrs. 1273-1276)

- Lijsten met namen van Nederlanders die door naturalisatie de Franse nationaliteit hebben verkregen 1948-1954 (inv.nr. 1277).

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1948 Arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk (extern)
  • 1949 Vestigingsverdrag boeren Nederland-Frankrijk (extern)
Inhoud overig

Ambassade te Parijs

- Stukken betreffende het bureau van de landbouwattaché te Parijs (onderzoek naar een financieel tekort) 1949-1951 (inv.nr. 987)*

 

nationaliteit

- Circulaires van Buitenlandse Zaken over de wet op het Nederlanderschap; verlies van nationaliteit; naturalisatieaanvragen, nationaliteit van vrouwen, getrouwd met buitenlanders en het verstrekken van paspoorten en visa aan deze vrouwen 1945-1951 (inv.nr. 1012)

 

- Stukken betreffende het verlenen van visa en het afschaffen van de visumplicht (Nederland-Frankrijk; Nederland-Saargebied) 1944-1951 (inv.nrs.1027-1029)

 

emigratie

- Stukken betreffende het opleidingscentrum 'Meridon' in verband met de emigratie van Nederlandse boeren naar Frankrijk, de behandeling van de problematiek rondom de emigratie van Nederlandse boeren naar Frankrijk en het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van een overeenkomst over de emigratie van Nederlandse boeren, de uitwisseling van stagiaires en het sluiten van een arbeidsverdrag met Frankrijk 1945-1951 (inv.nr. 1060)

 

- Stukken betreffende het onderzoek naar de toepassing van art.61 van de nieuwe Franse Pachtwet voor buitenlandse pachters en de gevolgen voor de emigratie van Nederlandse boeren 1946-1950 (inv.nr. 1070)

 

- Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de verstrekking van werkvergunningen voor Nederlandse musici en artiesten werkzaam in Frankrijk 1947-1948 (inv.nr. 1076)

 

- Stukken betreffende de bemiddeling bij het uitzenden van Nederlandse specialistische arbeidskrachten naar Noord-Afrika 1950-1951 (Algerije, Marokko) (inv.nrs. 1087-1088)

 

Ter signalering:

- Behandeling problematiek rondom repatriëring van Indonesiërs uit Nieuw-Caledonië 1943-1951 (inv.nr. 1090)

- Voortzetting exploitatie Nederlandse studentenhuis 'Juliana-stichting' Parijs 1945-1951 (inv.nr. 1092)

- stukken betreffende de Franse betrokkenheid bij de hulpverlening met betrekking tot de overstromingsramp van 1953 in Nederland 1953-1954 (inv.nr. 1094-1095)*

 

Consulaat Parijs

 

economische en financiële aangelegenheden

- Stukken betreffende het arbeidsverdrag tussen Nederland en Frankrijk 1948 (inv.nr. 1200)

- Stukken betreffende de behartiging van financiële belangen van Nederlanders door diverse consulaten 1944-1947 (inv.nrs. 1252-1257)

- Stukken betreffende deviezenvoorschriften van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, w.o. klachten tegen een particulier wegens oplichting van Nederlandse emigranten 1946-1947 (inv.nr. 1290)

- Richtlijnen van Buitenlandse Zaken (15 augustus 1952) over het honoreren van schadeclaims ten behoeve van Nederlandse emigranten 1952 (inv.nr. 1294)

 

nationaliteit

- Stukken betreffende huwelijken tussen Nederlanders en buitenlandse vrouwen en huwelijken van Nederlanders in het buitenland 1949-1953 (inv.nr. 1271)

- Stukken betreffende paspoorten 1944-1949 (inv.nrs. 1279-1285)

- Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de nieuwe regeling inzake de toelating en het verblijf van vreemdelingen in Frankrijk (Vreemdelingenreglement 2 nov. 1945) 1945-1954 (inv.nr. 1286)

- Stukken betreffende de registratie van Nederlanders woonachtig te Frankrijk 1949-1954 (inv.nr. 1287)

 

sociale zekerheid / sociale aangelegenheden

- Stukken betreffende de uitbetaling van Nederlandse en Nederlands-Indische pensioenen 1945-1952 (inv.nr. 1260).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De archieven bevatten vrij veel archivalia die samenhangen met de groep Nederlanders die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk bevond, zoals stukken betreffende repatriëring van Nederlanders uit Frankrijk 1944-1948; Regeringscommissariaat voor Repatriatie 1944-1947 (inv.nrs. 958, 1051, 1327, 1328-1333); stukken betreffende de afwikkeling van nalatenschappen en overlijdensakten van in de oorlog omgekomen Nederlanders (inv.nrs. 1263-1264, 1268, 1269); lijsten van Nederlanders in kampen, ziekenhuizen (inv.nrs. 1334-1337, 1346).


Doorgenomen archieven / series

2.05.57 archief van de Ambassade te Frankrijk in Parijs, 1943-1955; Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs, 1932-1950

 

Sociale Zaken, Emigratievertegenwoordiging in het buitenland, archief landbouw- en emigratieattaché te Parijs

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

12 m., 500 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van de Ambassade te Frankrijk in Parijs, 1943-1955; Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs, 1932-1950 (Den Haag z.j.) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

Het archief van de ambassade volgt de decimale code van het departement van Buitenlandse Zaken (code 6 = economie, arbeid en migratie); dat van het consulaat heeft een rubrieksmatige indeling (code in inv.nr. 1193).

Seriële bescheiden

Ambassade te Parijs 1943-1955

geen [m.b.t. emigratie]

 

Consulaat Parijs 1945-1954

- Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken van de afdeling Sociale Zorg, 1945-1946 (inv.nrs. 1154-1155), van de Consulaire afdeling 1945-1954 (inv.nrs. 1156-1187), van en aan diverse consulaten 1949-1954 (inv.nrs. 1188-1192)

 

- Lijsten van namen met Nederlanders die zich in Frankrijk bevinden 1945-1946 (inv.nr. 1206)

 

- Registers met namen van personen die een verklaring tot behoud van het Nederlanderschap hebben afgelegd 1944-1949 (met foto's) (inv.nrs. 1273-1276)

- Lijsten met namen van Nederlanders die door naturalisatie de Franse nationaliteit hebben verkregen 1948-1954 (inv.nr. 1277).

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1948 Arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk (extern)
  • 1949 Vestigingsverdrag boeren Nederland-Frankrijk (extern)
Inhoud overig

Ambassade te Parijs

- Stukken betreffende het bureau van de landbouwattaché te Parijs (onderzoek naar een financieel tekort) 1949-1951 (inv.nr. 987)*

 

nationaliteit

- Circulaires van Buitenlandse Zaken over de wet op het Nederlanderschap; verlies van nationaliteit; naturalisatieaanvragen, nationaliteit van vrouwen, getrouwd met buitenlanders en het verstrekken van paspoorten en visa aan deze vrouwen 1945-1951 (inv.nr. 1012)

 

- Stukken betreffende het verlenen van visa en het afschaffen van de visumplicht (Nederland-Frankrijk; Nederland-Saargebied) 1944-1951 (inv.nrs.1027-1029)

 

emigratie

- Stukken betreffende het opleidingscentrum 'Meridon' in verband met de emigratie van Nederlandse boeren naar Frankrijk, de behandeling van de problematiek rondom de emigratie van Nederlandse boeren naar Frankrijk en het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van een overeenkomst over de emigratie van Nederlandse boeren, de uitwisseling van stagiaires en het sluiten van een arbeidsverdrag met Frankrijk 1945-1951 (inv.nr. 1060)

 

- Stukken betreffende het onderzoek naar de toepassing van art.61 van de nieuwe Franse Pachtwet voor buitenlandse pachters en de gevolgen voor de emigratie van Nederlandse boeren 1946-1950 (inv.nr. 1070)

 

- Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de verstrekking van werkvergunningen voor Nederlandse musici en artiesten werkzaam in Frankrijk 1947-1948 (inv.nr. 1076)

 

- Stukken betreffende de bemiddeling bij het uitzenden van Nederlandse specialistische arbeidskrachten naar Noord-Afrika 1950-1951 (Algerije, Marokko) (inv.nrs. 1087-1088)

 

Ter signalering:

- Behandeling problematiek rondom repatriëring van Indonesiërs uit Nieuw-Caledonië 1943-1951 (inv.nr. 1090)

- Voortzetting exploitatie Nederlandse studentenhuis 'Juliana-stichting' Parijs 1945-1951 (inv.nr. 1092)

- stukken betreffende de Franse betrokkenheid bij de hulpverlening met betrekking tot de overstromingsramp van 1953 in Nederland 1953-1954 (inv.nr. 1094-1095)*

 

Consulaat Parijs

 

economische en financiële aangelegenheden

- Stukken betreffende het arbeidsverdrag tussen Nederland en Frankrijk 1948 (inv.nr. 1200)

- Stukken betreffende de behartiging van financiële belangen van Nederlanders door diverse consulaten 1944-1947 (inv.nrs. 1252-1257)

- Stukken betreffende deviezenvoorschriften van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, w.o. klachten tegen een particulier wegens oplichting van Nederlandse emigranten 1946-1947 (inv.nr. 1290)

- Richtlijnen van Buitenlandse Zaken (15 augustus 1952) over het honoreren van schadeclaims ten behoeve van Nederlandse emigranten 1952 (inv.nr. 1294)

 

nationaliteit

- Stukken betreffende huwelijken tussen Nederlanders en buitenlandse vrouwen en huwelijken van Nederlanders in het buitenland 1949-1953 (inv.nr. 1271)

- Stukken betreffende paspoorten 1944-1949 (inv.nrs. 1279-1285)

- Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de nieuwe regeling inzake de toelating en het verblijf van vreemdelingen in Frankrijk (Vreemdelingenreglement 2 nov. 1945) 1945-1954 (inv.nr. 1286)

- Stukken betreffende de registratie van Nederlanders woonachtig te Frankrijk 1949-1954 (inv.nr. 1287)

 

sociale zekerheid / sociale aangelegenheden

- Stukken betreffende de uitbetaling van Nederlandse en Nederlands-Indische pensioenen 1945-1952 (inv.nr. 1260).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De archieven bevatten vrij veel archivalia die samenhangen met de groep Nederlanders die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk bevond, zoals stukken betreffende repatriëring van Nederlanders uit Frankrijk 1944-1948; Regeringscommissariaat voor Repatriatie 1944-1947 (inv.nrs. 958, 1051, 1327, 1328-1333); stukken betreffende de afwikkeling van nalatenschappen en overlijdensakten van in de oorlog omgekomen Nederlanders (inv.nrs. 1263-1264, 1268, 1269); lijsten van Nederlanders in kampen, ziekenhuizen (inv.nrs. 1334-1337, 1346).


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ambassade te Parijs (Frankrijk); Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs 1932-1950
Inventaristekst

Ambassade te Parijs

inv.nr. 987 Stukken betreffende het bureau van de landbouwattaché te Parijs (onderzoek naar een financieel tekort) 1949-1951

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat geen stukken inzake emigratieaangelegenheden.

 

inv.nr. 1094-1095 Stukken betreffende de Franse betrokkenheid bij de hulpverlening met betrekking tot de overstromingsramp van 1953 in Nederland 1953-1954

Het dossier bevat m.n. overzichten van financiële steun van overheid en particulieren, en aanbieding tot opvang kinderen/gezinnen. Geen aanwijzingen dat de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman de Franse autoriteiten heeft benaderd, met een verzoek tot verruiming van emigratiemogelijkheden, zoals bij de overzeese bestemmingslanden.