Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap / Ambassade te Rio de Janeiro, Brazilië

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap / Ambassade te Rio de Janeiro, Brazilië
Periode van bestaan 1907 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Consulaat-Generaal te Rio de Janeiro

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland

 

Vanaf het begin van de 19 e eeuw had Nederland een consulaire vertegenwoordiging in Brazilië. Het gezantschap, ingesteld in 1907, werd in 1953 verheven tot ambassade. Aan het hoofd stond de gezant, na 1953 de ambassadeur. De volgende consulaten in Brazilië vielen onder het gezag van het gezantschap/de ambassade te Rio de Janeiro: consulaat-(generaal) te Sao Paulo; consulaat te Curitiba; consulaat te Recife.

 

Aan het gezantschap te Rio de Janeiro waren zowel een landbouwattaché als een emigratieattaché (aanvankelijk via de Stichting Landverhuizing Nederland) verbonden. Vanaf 1952 viel de emigratieattaché onder verantwoordelijkheid van de Commissaris voor de Emigratie en fungeerde als hoofd van het emigratiebureau bij de ambassade te Rio. Adjunctemigratieattachés, sociale werkers en emigratieamtenaren, die gevestigd werden bij consulaire posten elders in Brazilië vielen onder zijn verantwoordelijkheid.

 

De hiërarchische verhouding van de emigratieattaché en de emigratieambtenaren tot de hoofden van posten van de buitenlandse dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd geregeld door het besluit van de Raad voor de Economische Aangelegenheden van 26 juli 1950. Een instructie voor de Emigratie-attaché van 15 april 1952 van het ministerie van Sociale Zaken (no. 939 EMC) regelde de onderlinge verhouding en taakverdeling in detail.

 

In praktijk zouden er doublures blijven bestaan in de werkzaamheden ten behoeve van emigranten van de consulaire ambtenaren (van Buitenlandse Zaken) en de emigratieambtenaren (van Sociale Zaken) op de buitenlandse posten, m.n. op het gebied van de terreinen 'nazorg' en 'voorlichting'.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het gezantschap / de ambassade te Rio de Janeiro heeft als taken:

- het vertegenwoordigen van het Koninkrijk in het buitenland

- het onderhouden van de buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk

- het behartigen en beschermen van de belangen van het Koninkrijk en onderdanen

- het verzamelen en verstrekken van inlichtingen over het land van accreditatie die van belang kunnen zijn voor Koninkrijk en onderdanen

- het verrichten van gerechtelijke, buitengerechtelijke en administratieve handelingen, die worden opgedragen, of waartoe de diplomatieke ambtenaren bevoegd zijn verklaard

- het verrichten van alle andere door de regering opgedragen werkzaamheden

- het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen.

 

De werkzaamheden die uit deze taken voortvloeien, zijn globaal onder te verdelen in politieke, economische, consulaire, pers- en culturele en ontwikkelingssamenwerkingsaangelegenheden.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché: Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken

a) archieven van de Ambassade te Rio de Janeiro 1908-1954 en van het

Consulaat(-Generaal) te Sao Paulo 1925-1954

 

Nationaal Archief

b) 2.05.151 Archief van de Nederlandse Ambassade (Consulaat-Generaal) in Brazilië te Rio de Janeiro en Sao Paulo 1955-1974

 

Sociale Zaken, Emigratievertegenwoordiging in het buitenland, archief landbouw- en emigratieattaché te Rio de Janeiro

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag

b) Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt. Voor raadpleging van stukken tussen 50 en 75 jaar oud moet een verklaring worden ondertekend; publicatie na toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

a) 4,7 m.

b) 667 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 5,3 m.

b) zie inleiding inventaris

Toegang(en)

a) Vries, G.P. de, Inventaris van de Buitenlandse Vertegenwoordigingen. Brazilië, Ambassade Rio de Janeiro 1908-1954 (Den Haag 1991)

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade, later het Consulaat-Generaal in Brazilië te Rio de Janeiro en het Consulaat-Generaal in Brazilië te Sao Paulo van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955-1974 (Den Haag 2008) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

a) geen

Indices op toegang

a) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief is tot 1952 geordend volgens een rubriekencode (alfabetische lettercode). Na 1952 is men overgegaan op het gebruik van de decimale code, in gebruik bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

Nationaal Archief

2.05.151 Archief van de Nederlandse Ambassade (Consulaat-Generaal) in Brazilië te Rio de Janeiro en Sao Paulo 1955-1974

- Verschillende jaar- en maandverslagen van de emigratieafdeling van de Nederlandse Ambassade van Nederland en informatie over Nederlandse kolonies en veranderingen in het immigratiebeleid van Brazilië 1955-1964 (inv.nr. 438)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken

Archief van de Ambassade te Rio de Janeiro 1908-1954

 

personeel

- Stukken betreffende de landbouwattaché G.A.M.J. Keijzer 1946-1954 (inv.nr. 89)

- Stukken betreffende de emigratieattaché dr. ir. H. Meijer, 1947-1952 (inv.nr. 91)

 

juridische aangelegenheden

- Processen-verbaal betreffende kennisgevingen ten behoeve van de wet op het Nederlanderschap 1947-1954 (inv.nr. 98)

- Stukken betreffende de registratie van Nederlanders woonachtig in Brazilië 1952-1954 (inv.nr. 99)

 

emigratie

- Stukken betreffende deelname van Brazilië aan de internationale conferentie van de emigratiecommissie (ICEM), 1951-1955 (inv.nr. 109)

 

- Stukken betreffende diverse kolonisatieprojecten in Brazilië 1952-1953 (inv.nr. 110)

 

- Nederlandse landbouwkolonies in Brazilië 1953-1954 (inv.nr. 111)

 

- Emigratie van Nederlandse onderdanen uit Indonesië naar Brazilië 1953-1954 (inv.nr. 112)

 

- Bezoek aan Brazilië door emigratiecommissaris Ir. B.W. Haveman 1954 (inv.nr. 113)

 

- Stukken betreffende Braziliaanse kolonisatiemaatschappijen 1954 (inv.nr. 114)

 

- Stukken betreffende emigratiemogelijkheden van Nederlanders naar Brazilië 1954-1955 (inv.nr. 115)

 

historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken

Consulaat(-Generaal) te Sao Paulo 1925-1954

 

- Stukken betreffende Nederlandse boeren in Brazilië 1953-1954 (inv.nr. 18)

 

Nationaal Archief

2.05.151 Archief van de Nederlandse Ambassade (Consulaat-Generaal) in Brazilië te Rio de Janeiro en Sao Paulo 1955-1974

 

- Nederlandse landbouwkolonies Holambra 1956-1973, Algemeen (inv.nr. 439)

 

- Holambra 1956-1973: het afleggen van bezoeken aan de kolonies 1967-1971 (inv.nr. 440)

 

- Holambra 1956-1973: het verlenen van fianciële bijstand Holambra II 1968-1973 (inv.nr. 441)

 

- Holambra 1956-1973: ontwikkelingen Holambra II en medefianciering projecten door de Nederlandse regering 1972 inv.nr. 442)

 

- Landbouwkolonies 1957-1963 (inv.nr.443).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

 

 

Algemeen

Naam, varianten

Consulaat-Generaal te Rio de Janeiro

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland

 

Vanaf het begin van de 19 e eeuw had Nederland een consulaire vertegenwoordiging in Brazilië. Het gezantschap, ingesteld in 1907, werd in 1953 verheven tot ambassade. Aan het hoofd stond de gezant, na 1953 de ambassadeur. De volgende consulaten in Brazilië vielen onder het gezag van het gezantschap/de ambassade te Rio de Janeiro: consulaat-(generaal) te Sao Paulo; consulaat te Curitiba; consulaat te Recife.

 

Aan het gezantschap te Rio de Janeiro waren zowel een landbouwattaché als een emigratieattaché (aanvankelijk via de Stichting Landverhuizing Nederland) verbonden. Vanaf 1952 viel de emigratieattaché onder verantwoordelijkheid van de Commissaris voor de Emigratie en fungeerde als hoofd van het emigratiebureau bij de ambassade te Rio. Adjunctemigratieattachés, sociale werkers en emigratieamtenaren, die gevestigd werden bij consulaire posten elders in Brazilië vielen onder zijn verantwoordelijkheid.

 

De hiërarchische verhouding van de emigratieattaché en de emigratieambtenaren tot de hoofden van posten van de buitenlandse dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd geregeld door het besluit van de Raad voor de Economische Aangelegenheden van 26 juli 1950. Een instructie voor de Emigratie-attaché van 15 april 1952 van het ministerie van Sociale Zaken (no. 939 EMC) regelde de onderlinge verhouding en taakverdeling in detail.

 

In praktijk zouden er doublures blijven bestaan in de werkzaamheden ten behoeve van emigranten van de consulaire ambtenaren (van Buitenlandse Zaken) en de emigratieambtenaren (van Sociale Zaken) op de buitenlandse posten, m.n. op het gebied van de terreinen 'nazorg' en 'voorlichting'.

Taak, activiteiten

Het gezantschap / de ambassade te Rio de Janeiro heeft als taken:

- het vertegenwoordigen van het Koninkrijk in het buitenland

- het onderhouden van de buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk

- het behartigen en beschermen van de belangen van het Koninkrijk en onderdanen

- het verzamelen en verstrekken van inlichtingen over het land van accreditatie die van belang kunnen zijn voor Koninkrijk en onderdanen

- het verrichten van gerechtelijke, buitengerechtelijke en administratieve handelingen, die worden opgedragen, of waartoe de diplomatieke ambtenaren bevoegd zijn verklaard

- het verrichten van alle andere door de regering opgedragen werkzaamheden

- het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen.

 

De werkzaamheden die uit deze taken voortvloeien, zijn globaal onder te verdelen in politieke, economische, consulaire, pers- en culturele en ontwikkelingssamenwerkingsaangelegenheden.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché: Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken

a) archieven van de Ambassade te Rio de Janeiro 1908-1954 en van het

Consulaat(-Generaal) te Sao Paulo 1925-1954

 

Nationaal Archief

b) 2.05.151 Archief van de Nederlandse Ambassade (Consulaat-Generaal) in Brazilië te Rio de Janeiro en Sao Paulo 1955-1974

 

Sociale Zaken, Emigratievertegenwoordiging in het buitenland, archief landbouw- en emigratieattaché te Rio de Janeiro

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag

b) Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt. Voor raadpleging van stukken tussen 50 en 75 jaar oud moet een verklaring worden ondertekend; publicatie na toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

a) 4,7 m.

b) 667 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 5,3 m.

b) zie inleiding inventaris

Toegang(en)

a) Vries, G.P. de, Inventaris van de Buitenlandse Vertegenwoordigingen. Brazilië, Ambassade Rio de Janeiro 1908-1954 (Den Haag 1991)

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade, later het Consulaat-Generaal in Brazilië te Rio de Janeiro en het Consulaat-Generaal in Brazilië te Sao Paulo van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955-1974 (Den Haag 2008) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

a) geen

Indices op toegang

a) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief is tot 1952 geordend volgens een rubriekencode (alfabetische lettercode). Na 1952 is men overgegaan op het gebruik van de decimale code, in gebruik bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

Nationaal Archief

2.05.151 Archief van de Nederlandse Ambassade (Consulaat-Generaal) in Brazilië te Rio de Janeiro en Sao Paulo 1955-1974

- Verschillende jaar- en maandverslagen van de emigratieafdeling van de Nederlandse Ambassade van Nederland en informatie over Nederlandse kolonies en veranderingen in het immigratiebeleid van Brazilië 1955-1964 (inv.nr. 438)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken

Archief van de Ambassade te Rio de Janeiro 1908-1954

 

personeel

- Stukken betreffende de landbouwattaché G.A.M.J. Keijzer 1946-1954 (inv.nr. 89)

- Stukken betreffende de emigratieattaché dr. ir. H. Meijer, 1947-1952 (inv.nr. 91)

 

juridische aangelegenheden

- Processen-verbaal betreffende kennisgevingen ten behoeve van de wet op het Nederlanderschap 1947-1954 (inv.nr. 98)

- Stukken betreffende de registratie van Nederlanders woonachtig in Brazilië 1952-1954 (inv.nr. 99)

 

emigratie

- Stukken betreffende deelname van Brazilië aan de internationale conferentie van de emigratiecommissie (ICEM), 1951-1955 (inv.nr. 109)

 

- Stukken betreffende diverse kolonisatieprojecten in Brazilië 1952-1953 (inv.nr. 110)

 

- Nederlandse landbouwkolonies in Brazilië 1953-1954 (inv.nr. 111)

 

- Emigratie van Nederlandse onderdanen uit Indonesië naar Brazilië 1953-1954 (inv.nr. 112)

 

- Bezoek aan Brazilië door emigratiecommissaris Ir. B.W. Haveman 1954 (inv.nr. 113)

 

- Stukken betreffende Braziliaanse kolonisatiemaatschappijen 1954 (inv.nr. 114)

 

- Stukken betreffende emigratiemogelijkheden van Nederlanders naar Brazilië 1954-1955 (inv.nr. 115)

 

historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken

Consulaat(-Generaal) te Sao Paulo 1925-1954

 

- Stukken betreffende Nederlandse boeren in Brazilië 1953-1954 (inv.nr. 18)

 

Nationaal Archief

2.05.151 Archief van de Nederlandse Ambassade (Consulaat-Generaal) in Brazilië te Rio de Janeiro en Sao Paulo 1955-1974

 

- Nederlandse landbouwkolonies Holambra 1956-1973, Algemeen (inv.nr. 439)

 

- Holambra 1956-1973: het afleggen van bezoeken aan de kolonies 1967-1971 (inv.nr. 440)

 

- Holambra 1956-1973: het verlenen van fianciële bijstand Holambra II 1968-1973 (inv.nr. 441)

 

- Holambra 1956-1973: ontwikkelingen Holambra II en medefianciering projecten door de Nederlandse regering 1972 inv.nr. 442)

 

- Landbouwkolonies 1957-1963 (inv.nr.443).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

 

 


Doorgenomen archieven / series

historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken

a) archieven van de Ambassade te Rio de Janeiro 1908-1954 en van het

Consulaat(-Generaal) te Sao Paulo 1925-1954

 

Nationaal Archief

b) 2.05.151 Archief van de Nederlandse Ambassade (Consulaat-Generaal) in Brazilië te Rio de Janeiro en Sao Paulo 1955-1974

 

Sociale Zaken, Emigratievertegenwoordiging in het buitenland, archief landbouw- en emigratieattaché te Rio de Janeiro

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag

b) Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt. Voor raadpleging van stukken tussen 50 en 75 jaar oud moet een verklaring worden ondertekend; publicatie na toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

a) 4,7 m.

b) 667 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 5,3 m.

b) zie inleiding inventaris

Toegang(en)

a) Vries, G.P. de, Inventaris van de Buitenlandse Vertegenwoordigingen. Brazilië, Ambassade Rio de Janeiro 1908-1954 (Den Haag 1991)

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade, later het Consulaat-Generaal in Brazilië te Rio de Janeiro en het Consulaat-Generaal in Brazilië te Sao Paulo van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955-1974 (Den Haag 2008) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

a) geen

Indices op toegang

a) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief is tot 1952 geordend volgens een rubriekencode (alfabetische lettercode). Na 1952 is men overgegaan op het gebruik van de decimale code, in gebruik bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

Nationaal Archief

2.05.151 Archief van de Nederlandse Ambassade (Consulaat-Generaal) in Brazilië te Rio de Janeiro en Sao Paulo 1955-1974

- Verschillende jaar- en maandverslagen van de emigratieafdeling van de Nederlandse Ambassade van Nederland en informatie over Nederlandse kolonies en veranderingen in het immigratiebeleid van Brazilië 1955-1964 (inv.nr. 438)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken

Archief van de Ambassade te Rio de Janeiro 1908-1954

 

personeel

- Stukken betreffende de landbouwattaché G.A.M.J. Keijzer 1946-1954 (inv.nr. 89)

- Stukken betreffende de emigratieattaché dr. ir. H. Meijer, 1947-1952 (inv.nr. 91)

 

juridische aangelegenheden

- Processen-verbaal betreffende kennisgevingen ten behoeve van de wet op het Nederlanderschap 1947-1954 (inv.nr. 98)

- Stukken betreffende de registratie van Nederlanders woonachtig in Brazilië 1952-1954 (inv.nr. 99)

 

emigratie

- Stukken betreffende deelname van Brazilië aan de internationale conferentie van de emigratiecommissie (ICEM), 1951-1955 (inv.nr. 109)

 

- Stukken betreffende diverse kolonisatieprojecten in Brazilië 1952-1953 (inv.nr. 110)

 

- Nederlandse landbouwkolonies in Brazilië 1953-1954 (inv.nr. 111)

 

- Emigratie van Nederlandse onderdanen uit Indonesië naar Brazilië 1953-1954 (inv.nr. 112)

 

- Bezoek aan Brazilië door emigratiecommissaris Ir. B.W. Haveman 1954 (inv.nr. 113)

 

- Stukken betreffende Braziliaanse kolonisatiemaatschappijen 1954 (inv.nr. 114)

 

- Stukken betreffende emigratiemogelijkheden van Nederlanders naar Brazilië 1954-1955 (inv.nr. 115)

 

historisch archief Ministerie van Buitenlandse Zaken

Consulaat(-Generaal) te Sao Paulo 1925-1954

 

- Stukken betreffende Nederlandse boeren in Brazilië 1953-1954 (inv.nr. 18)

 

Nationaal Archief

2.05.151 Archief van de Nederlandse Ambassade (Consulaat-Generaal) in Brazilië te Rio de Janeiro en Sao Paulo 1955-1974

 

- Nederlandse landbouwkolonies Holambra 1956-1973, Algemeen (inv.nr. 439)

 

- Holambra 1956-1973: het afleggen van bezoeken aan de kolonies 1967-1971 (inv.nr. 440)

 

- Holambra 1956-1973: het verlenen van fianciële bijstand Holambra II 1968-1973 (inv.nr. 441)

 

- Holambra 1956-1973: ontwikkelingen Holambra II en medefianciering projecten door de Nederlandse regering 1972 inv.nr. 442)

 

- Landbouwkolonies 1957-1963 (inv.nr.443).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

 

 


Analyse archivalia