Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Algemene Armencommissie
naam, varianten Algemeene Armencommissie
periode van bestaan 1912 - 1963
organisatie en inrichting de Armenwet (1912) bepaalde dat er een Algemene Armencommissie diende te komen
deze werd ingesteld bij KB van 18  juli 1912 nr. 265
de commissie telde zeven door de Kroon benoemde leden
zij vergaderde maandelijks en hield vanaf 1913 geregeld overleg met de plaatselijke Armenraden
het ministerie van Binnenlandse Zaken was hierbij ...
taak, activiteiten de commissie adviseerde overheden en instellingen van weldadigheid met betrekking tot armenzorgaangelegenheden
zij was bevoegd om inlichtingen in te winnen en om de situatie ter plaatse op te nemen
de taakstelling van de commissie was tamelijk beperkt
na de Tweede Wereldoorlog kwam de commissie niet meer bijeen
in november 1964 of kor...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
18 inv. nrs.
toon alle informatie