Instellingen

 
English | Nederlands

Instellingen

Er zijn 316 instellingen waarvoor een beschrijving beschikbaar is:
 1. Aartsbisdom Utrecht
 2. Aartsdiocesane Werkliedenbond Utrecht
 3. Abteilung Preisbildung
 4. Adviesbureau Kortenhorst
 5. Afdeling Arbeid II
 6. Afdeling Arbeid en Fabriekswezen
 7. Afdeling Arbeidersverzekering
 8. Afdeling Armwezen, Ministerie van  Binnenlandse Zaken
 9. Afdeling Binnenlands Bestuur, Ministerie van Binnenlandse Zaken
 10. Afdeling Maatschappelijke Zorg
 11. Afdeling Steunverlening
 12. Afdeling Volksgezondheid en Armwezen, Ministerie van  Binnenlandse Zaken
 13. Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening
 14. Algemeen Nederlands Vakverbond
 15. Algemeen Nederlands Werkliedenverbond
 16. Algemeen Werkloosheidsfonds
 17. Algemene Armencommissie
 18. Algemene Bond van Bejaarden
 19. Algemene Diaconale Beleidsraad van de Gereformeerde Kerk in Nederland
 20. Algemene Katholieke Werkgeversvereniging
 21. Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Geneeskunde
 22. Algemene Werkgevers Vereniging
 23. Anti-Revolutionaire Partij
 24. Antirevolutionaire Partij, Kamerclub
 25. Arbeidsongeschiktheidsfonds
 26. Armenraad ’s-Hertogenbosch
 27. Armenraad Amsterdam
 28. Armenraad grote steden
 29. Bedrijfsvereniging “De Centrale Onderlinge”
 30. Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen
 31. Bedrijfsvereniging voor Hotel-, Restaurant-, Cafe-, Pension- en Aanverwante Bedrijven
 32. Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten
 33. Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie
 34. Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen
 35. Bedrijfsvereniging voor de Haven- en Aanverwante Bedrijven, Binnenscheepvaart en Visserij
 36. Bedrijfsvereniging voor de Houtindustrie
 37. Bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij
 38. Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie
 39. Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische Industrie
 40. Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid
 41. Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie
 42. Bedrijfsvereniging voor de Steen-, Cement- , Glas- en Keramische Industrie
 43. Bedrijfsvereniging voor de Tabakverwerkende Industrieën
 44. Bedrijfsvereniging voor de Textielindustrie
 45. Bedrijfsvereniging voor de Voedings- en Genotmiddelenindustrie
 46. Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrie
 47. Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf
 48. Bedrijfsvereniging voor het Bakkersbedrijf
 49. Bedrijfsvereniging voor het Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen
 50. Bedrijfsvereniging voor het Grafisch Bedrijf
 51. Bedrijfsvereniging voor het Kledingbedrijf
 52. Bedrijfsvereniging voor het Slagers- en Vleeswarenbedrijf, de Groothandel in vlees en de Pluimveeslachterijen
 53. Bedrijfsvereniging voor het Vervoer
 54. Bedrijfsverenigingen algemeen
 55. Bisdom ‘s-Hertogenbosch
 56. Bisdom Breda
 57. Bisdom Groningen
 58. Bisdom Haarlem
 59. Bisdom Roermond
 60. Bisdom Rotterdam
 61. Bond van Vrije Liberalen
 62. Burgerlijk Armbestuur Den Haag
 63. Burgerlijk Armbestuur Koog aan de Zaan
 64. Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk hulpbetoon voor Nederland
 65. Centraal Beheer
 66. Centraal Bureau voor de Statistiek
 67. Centraal Planbureau
 68. Centraal Sociaal Werkgevers Verbond
 69. Centrale Beleggingsraad
 70. Centrale Commissie voor de Statistiek
 71. Centrale Diaconale Conferentie
 72. Centrale Dienst Arbeidsinspectie
 73. Centrale Economische Commissie
 74. Centrale Gezondheidsraad
 75. Centrale Raad van Beroep
 76. Centrale Werkgevers Risico-Bank
 77. Centrum voor Staatkundige Vorming
 78. Christelijk Nationaal Vakverbond
 79. Christelijk-Historische Unie
 80. College van Rijksbemiddelaars
 81. College van Secretarissen-Generaal
 82. College van Toezicht bedoeld in art. 120 der Ziektewet
 83. Comité ter bespreking der sociale kwestie
 84. Commissie van Advies voor Verenigingsaangelegenheden
 85. Commissie van Advies voor de Werkloosheidsverzekering
 86. Commissie van Advies voor het Werkloosheidssubsidiefonds
 87. Commissie van Scheidslieden Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 in Den Haag
 88. Commissie-Van Rhijn (Gemengde)
 89. Commissie-Van Rhijn (Londen)
 90. Commissie-Van Vuuren
 91. Commissie-Zaalberg
 92. Contactcommissie Vier Verbonden
 93. DIVOSA
 94. De Nieuwe Fakkel
 95. De Vrijheidsbond
 96. Diaconie van de Doopsgezinde Gemeente Koog en Zaandijk
 97. Diaconie van de Gereformeerde Kerk in 's-Hertogenbosch
 98. Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Krommenie
 99. Diaconie van de Nederlandse Hervormde Gemeente van ’s-Hertogenbosch
 100. Diocesane Commissie van Samenwerking Limburg
 101. Diocesane Werkliedenbond ‘s-Hertogenbosch
 102. Diocesane Werkliedenbond Breda
 103. Directie Algemene Beleidsaangelegenheden; Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden
 104. Directie van Landbouw, afdeling Algemene Zaken
 105. Directoraat-Generaal voor de Prijzen
 106. Directoraat-Generaal voor de Prijzen
 107. Dr. Abraham Kuyperstichting
 108. Economische Bond
 109. Eerste Kamer van de Staten-Generaal
 110. FIOM
 111. Federatie van Bedrijfsverenigingen
 112. Federatie van Diaconieën in de Nederlandse Hervormde Kerk
 113. Federatie van Katholieke en Protestants-Christelijke Werkgeversbond en F.C.W.V.
 114. Gemachtigde voor de Arbeid
 115. Gemachtigde voor de Prijzen
 116. Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK)
 117. Gemeenschappelijke Medische Dienst
 118. Gemengde Bedrijfsvereniging voor Ziekengeld- en Kinderbijslagverzekering
 119. Generaal Commissariaat van de R.K. Parochiële Armbesturen
 120. Gereformeerd Maatschappelijk Verbond     
 121. Gereformeerd Politiek Verbond
 122. Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband
 123. Gereformeerde Bond
 124. Gereformeerde Kerken in Nederland, Generale Synode van de
 125. Hoge Raad van Arbeid
 126. Interdepartementale Commissie inzake de loon- en prijspolitiek
 127. Kabinet der Koningin
 128. Kabinet van de minister-president
 129. Katholiek Vrouwendispuut
 130. Katholieke Artsenvereniging
 131. Katholieke Sociale Actie
 132. Katholieke Volks Partij, Tweede Kamerfractie
 133. Katholieke Volkspartij, Eerste-Kamerfractie
 134. Katholieke Volkspartij, partijbureau
 135. Kinderbijslagvereveningsfonds
 136. Koninklijk Nationaal Steuncomité
 137. Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst
 138. Kring van Directeuren en Administrateurs van Bedrijfsverenigingen ter uitvoering van de Ziektewet
 139. Kring van Werkgeversvakcentrales
 140. Landelijk Sociaal Charitatief Centrum
 141. Liberale Unie
 142. Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
 143. Middenstandsraad
 144. Militair Gezag
 145. Ministerie van Economische Zaken, Centraal Archief
 146. Ministerie van Economische Zaken, afdeling Handel en Nijverheid
 147. Ministerie van Financiën, dossierarchief
 148. Ministerie van Koloniën te Londen
 149. Ministerie van Maatschappelijk Werk
 150. Ministerie van Sociale Zaken in bezet gebied
 151. Ministerie van Sociale Zaken, kabinet van de minister, koninklijke onderscheidingen
 152. Ministerie voor Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK)
 153. Ministeries van Algemene Zaken en voor Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK)
 154. Ministerraad
 155. Nationaal Arbeids Secretariaat
 156. Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid en de Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid
 157. Nationaal Crisiscomité
 158. Nationaal Fonds Bijzondere Noden
 159. Nationaal Socialistische Beweging
 160. Nationale Vereniging tegen de Werkloosheid
 161. Nationale Werkgevers Verzekeringsbank tegen Ongevallen
 162. Nederlands Arbeidsfront
 163. Nederlands Katholiek Vakverbond (en voorlopers)
 164. Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond
 165. Nederlands Verbond van Neutrale Vakverenigingen
 166. Nederlands Verbond van Vakverenigingen
 167. Nederlands Vrouwen Comité
 168. Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium, afdeling Amsterdam
 169. Nederlandse Bond voor Staatspensionering
 170. Nederlandse Pensioenvereniging voor Werklieden Nederlands Werkliedenfonds en Waarborgfonds
 171. Nederlandse Unie
 172. Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen
 173. Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid
 174. Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk; Nederlandse Raad voor Maatschappelijk Werk
 175. Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
 176. Nederlandse Volksdienst
 177. Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging
 178. Nijverheidsenquête van Struve en Bekaar
 179. Nijverheidsraad
 180. Onderafdeling Werkloosheidsverzekering van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling 
 181. Overlegorgaan der Vakcentralen
 182. Partij van de Arbeid, Tweede-Kamerfractie
 183. Partij van de Arbeid, partijbureau
 184. Partij van de Vrijheid
 185. Politieke Studie en Debatingclub Sint Michaël
 186. Prof. Mr. B.M. Teldersstichting
 187. RK Volksbond in het bisdom Haarlem
 188. Raad van Arbeid algemeen
 189. Raad van Arbeid in Alkmaar
 190. Raad van Arbeid in Amersfoort
 191. Raad van Arbeid in Amsterdam
 192. Raad van Arbeid in Apeldoorn
 193. Raad van Arbeid in Arnhem
 194. Raad van Arbeid in Assen
 195. Raad van Arbeid in Breda
 196. Raad van Arbeid in Brielle
 197. Raad van Arbeid in Delft
 198. Raad van Arbeid in Den Haag
 199. Raad van Arbeid in Deventer
 200. Raad van Arbeid in Dordrecht
 201. Raad van Arbeid in Eindhoven
 202. Raad van Arbeid in Goes
 203. Raad van Arbeid in Gouda
 204. Raad van Arbeid in Groningen
 205. Raad van Arbeid in Haarlem
 206. Raad van Arbeid in Heerenveen
 207. Raad van Arbeid in Heerlen
 208. Raad van Arbeid in Hengelo
 209. Raad van Arbeid in Hoorn
 210. Raad van Arbeid in Leeuwarden
 211. Raad van Arbeid in Leiden
 212. Raad van Arbeid in Maastricht
 213. Raad van Arbeid in Middelburg
 214. Raad van Arbeid in Nijmegen
 215. Raad van Arbeid in Roosendaal
 216. Raad van Arbeid in Rotterdam
 217. Raad van Arbeid in Sneek
 218. Raad van Arbeid in Tiel
 219. Raad van Arbeid in Tilburg
 220. Raad van Arbeid in Utrecht
 221. Raad van Arbeid in Venlo
 222. Raad van Arbeid in Winschoten
 223. Raad van Arbeid in Zaandam
 224. Raad van Arbeid in Zeist
 225. Raad van Arbeid in Zutphen
 226. Raad van Arbeid in  Zwolle
 227. Raad van Arbeid  in ‘s-Hertogenbosch
 228. Raad van Beroep in ‘s-Hertogenbosch
 229. Raad van Beroep in Almelo
 230. Raad van Beroep in Amsterdam
 231. Raad van Beroep in Arnhem
 232. Raad van Beroep in Breda
 233. Raad van Beroep in Den Haag
 234. Raad van Beroep in Dordrecht
 235. Raad van Beroep in Groningen
 236. Raad van Beroep in Haarlem
 237. Raad van Beroep in Hoogeveen
 238. Raad van Beroep in Leeuwarden
 239. Raad van Beroep in Middelburg
 240. Raad van Beroep in Roermond
 241. Raad van Beroep in Rotterdam
 242. Raad van Beroep in Utrecht
 243. Raad van Beroep in Zutphen
 244. Raad van Beroep in Zwolle
 245. Raad van Bestuur in Arbeidszaken
 246. Raad van State
 247. Raad van Toezicht Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922
 248. Raad van Vakcentrales
 249. Raad van Werkgeversverbonden
 250. Raad voor Economische Aangelegenheden
 251. Raden van Arbeid, Collectie Jaarverslagen
 252. Raden van Beroep Algemeen
 253. Radicale Bond
 254. Regeringscommissaris voor de Liquidatie van het Nederlands Arbeidsfront
 255. Regionaal Bureau voor het Arbeidsrecht NVV Amsterdam
 256. Regionaal Bureau voor het Arbeidsrecht NVV Utrecht
 257. Rijksarbeidsbureau in oorlogstijd
 258. Rijkscontroledienst Steunverlening
 259. Rijksverzekeringsbank
 260. Rijksverzekeringsbank , Financiële Commissie ex. art. 18
 261. Rijksverzekeringsbank , Financiële Commissie ex. art. 18
 262. Rooms Katholieke Staatspartij
 263. Rooms-Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen
 264. Rooms-Katholieke Centrale Raad van Bedrijven
 265. Rooms-Katholieke Sociale Studieclub
 266. Scheidsgerecht Ziektewet ’s-Hertogenbosch
 267. Scheidsgerecht Ziektewet Arnhem
 268. Scheidsgerecht Ziektewet Den Haag
 269. Sint Vincentiusconferentie in de parochie van Sint Catharina te ’s-Hertogenbosch
 270. Sint-Adelbertvereniging
 271. Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
 272. Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, Tweede-Kamerfractie
 273. Sociaal-Democratische Studieclub  
 274. Sociaal-Economische Raad
 275. Sociale Verzekeringsbank
 276. Sociale Verzekeringsraad
 277. Soziale Verwaltung, Hauptabteilung
 278. St. Vincentiusvereniging Nederland
 279. Staatkundig Gereformeerde Partij
 280. Staatscommissie Bezettingsrecht
 281. Staatscommissie Van Bruggen
 282. Staatscommissie Vereenvoudiging en Codificatie van de sociale wetgeving
 283. Staatscommissie Vervanging Armenwet
 284. Staatscommissie-Pijnacker Hordijk
 285. Staatscommissie-Rochussen
 286. Staatscommissie-Treub
 287. Stichting Winterhulp Nederland
 288. Stichting van de Arbeid
 289. Studiegroep van Reconstructieproblemen
 290. Subcommissie Armwezen en Werkloosheidszorg van de Commissie Vereenvoudiging Gemeenteadministratie
 291. Tweede Kamer van de Staten-Generaal
 292. Verbond van Nederlandse Fabrikanten-Verenigingen
 293. Verbond van Nederlandse Werkgevers
 294. Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers
 295. Vereniging Armenzorg Assen
 296. Vereniging Centraal Bureau voor Sociale Adviezen
 297. Vereniging Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden
 298. Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming
 299. Vereniging ter beoefening der Ongevallengeneeskunde
 300. Vereniging van Ambtenaren bij de Organen van de Sociale Verzekering
 301. Vereniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank
 302. Vereniging van Diakenen in de Nederlandse Hervormde Kerk
 303. Vereniging van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen
 304. Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 305. Vereniging van Nederlandse Werkgevers
 306. Vereniging van R.K. Leden van de Tweede Kamer
 307. Vereniging van Raden van Arbeid
 308. Vereniging van Secretarissen van Armenraden
 309. Vereniging voor de Staathuishoudkunde
 310. Verzekeringsraad
 311. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 312. Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering
 313. Vrijzinnig-Democratische Bond
 314. Vrouwen in Bedrijf en Beroep
 315. Werkloosheidsraad
 316. Wiardi Beckman Stichting