Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk hulpbetoon voor Nederland
naam, varianten Centraal Archief
Centraal Archief voor het Inzamelingswezen.
periode van bestaan 1925 - 1967
organisatie en inrichting op initiatief van de Vereniging van Secretarissen van Armenraden werd de stichting op 25 mei 1925 opgericht
eerste voorzitter was J. Everts, die onder meer voorzitter van de Armenraad in Amsterdam en redacteur, vanaf 1 januari 1918 hoofdredacteur, was van het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming en de opvolger daarvan het Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming
een v...
taak, activiteiten in 1963 luidde art. 2 van de statuten:
“De Stichting heeft ten doel het tegengaan van misbruiken bij geldinzamelingen, steunaanvragen en dergelijke, uitgaande van onbetrouwbare of niet-steunwaardige personen of instellingen en het bevorderen van den arbeid van bonafide instellingen, zulks in het bijzonder door het verschaffen van betrouwbare gegevens omtrent de steunaanvragers. De Stichting zal daartoe in het leven roepen een Bureau”...
zuil
vindplaats Centraal Bureau Fondsenwerving, Anthony Fokkerweg 14, 1050 CM Amsterdam
openbaarheid beperkt
voor inzage in het historisch archief is toestemming van de directeur vereist
deze dient schriftelijk te worden aangevraagd (adres, zie boven)
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie