Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Beroep in Groningen
naam, varianten raden van beroep
naast de raden van beroep stonden de al langer bestaande raden van beroep voor de vermogens-belasting en voor de personele belasting , zo ook de raden van beroep voor de directe belastingen (sedert 1914)
de fiscale raden worden aangeduid als “raden van beroep (D.B.)”, de raden d...
periode van bestaan 1903 - 1992
organisatie en inrichting de raden bestonden uit een voorzitter, een of twee ondervoorzitters, een of twee plaatsvervangende voorzitters en een gelijk aantal werkgevers- en werknemersleden
vanaf 1957 betrof het twee keer vier leden
voorzitter en griffier dienden jurist te zijn, de leden waren leken
opname van leken ging uit van de veronderstelling dat door het toekennen van medezeggenschap aan be...
taak, activiteiten beroep van beslissingen van de Rijksverzekeringsbank, later de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid
hoger beroep was mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep
van beslissingen van een bedrijfs-vereniging was beroep mogelijk op een scheidsgerecht (zie daar)
in de archieven van de gewone rechtbanken (kantongerecht, arrondissementsrechtbank, gerechtshof) komen ook ...
zuil
vindplaats Groninger Archieven, Groningen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 6,25 meter
199 inv.nrs.
toon alle informatie