Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Centrale Economische Commissie
naam, varianten CEC
C.E.C.
periode van bestaan 1951 - 1967
organisatie en inrichting de Commissie is op voorstel van waarnemend regeringscommissaris in Algemene Dienst D. P. Spierenburg eind 1950 opgericht en viel onder het ministerie van Economische Zaken
zij bestond toen uit:
de regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma (voorzitter), de thesaurier-generaal en de directeur-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen (vice-voorzitters)
de secretaris van de Raad voor Economische Aangelegenheden (secretaris)
de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën, Wederopbouw en Volkshuisvesting, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Uniezaken en Overzeese Rijksdelen konden vertegenwoordigers naar deze commissie afvaardigen
vanaf het begin bestond er een Presidium
bij besluit van de minister-president van 26 september 1952 werd de secretaris-generaal van Economische Zaken benoemd tot voorzitter
in 1955 werd het secretariaat toegewezen aan de directie van het Centraal Planbureau
vanaf 1963 kreeg de secretaris-generaal van Sociale Zaken de positie van vice-voorzitter, waardoor dit ministerie zijn positie in de Commissie kon versterken
overigens stond in dat jaar niet vast wie er nu precies lid van de Commissie waren
dit scheen af te hangen van het te behandelen onderwerp
de voltallige Commissie kwam in 1965 zelden bijeen en de meeste zaken werden toen door het presidium afgedaan, met als gevolg dat de niet in het presidium vertegenwoordigde ministeries de Commissie liever links lieten liggen

vanaf 17 april 1969 bestond de Commissie uit:
de secretaris-generaal van Economische Zaken (voorzitter)
de directeur-generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden van het ministerie van Sociale Zaken c.a. (vice-voorzitter)
de thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën (vice-voorzitter)
een vertegenwoordiger van de minister-president
de directeur van het Centraal Planbureau (secretaris)
deze functionarissen vormden het Presidium
verder waren lid:
een lid van de directie van de Nederlandse Bank
vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Landbouw en Visserij, Sociale Zaken en Volksgezondheid en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (ieder ministerie een lid)
taak, activiteiten de Commissie is het z.g. ambtelijke voorportaal van de Raad voor Economische Aangelegenheden
bij de instelling op 10 januari 1951 werd haar taak als volgt onder woorden gebracht: “a. de Raad voor Economische Aangelegenheden desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen met betrekking tot de vraagstukken van het algemeen economisch en financieel regeringsbeleid; b. de werkzaamheden van de door haar aan te wijzen bestaande interdepartementale adviescommissies op economisch en financieel gebied te centraliseren; c. de werkzaamheden van de overblijvende commissies als bedoeld onder b. te coördineren.?
na ca. 1960 kwam de Commissie zelden meer bijeen
in 1963 achtte het ministerie van Algemene Zaken ‘reactivering’ gewenst, maar als gevolg van een interdepartementale machtsstrijd duurde het tot 1969 voordat een nieuwe instellingsbeschikking kon worden vastgesteld
na 1966 namen de activiteiten en de belangstelling voor de Commissie weer sterk toe
  in 1992 waren haar taken:
advisering, gevraagd en ongevraagd, van de Raad voor Economische Aangelegenheden of de z.g. Zeshoek op sociaal-economisch en financieel gebied
zij was toen verder coördinerend werkzaam voor genoemde Raad en begeleidde door middel van projecten het gecoördineerd werkgelegenheidsbeleid
de Commissie heeft zich tot ca. 1973 niet beziggehouden met de sociale zekerheid
pas na ca. 1973 ging zij aandacht besteden aan de premiedruk als factor in de Nederlandse economie.
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) Coördinatie op hoog niveau. Institutioneel onderzoek naar de ministeriële coördinatieorganen en de ambtelijke voorportalen, 1945-1990
PIVOT-rapport nr. 1 Den Haag, 1992, p. 126-127

Middelkoop, W.C.
"Het functioneren van de Centrale Economische Commissie in de jaren '70 en '80", in:
Het sociaal-economisch beleid in de tweede helft van de twintigste eeuw (Groningen, 1990), p. 339-350.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1951 - 1967
vindplaats ministerie van Economische Zaken, Den Haag
openbaarheid het archief is niet openbaar
nog niet bekend is wanneer het zal worden overgebracht naar het Nationaal Archief
zij die het archief willen raadplegen dienen zich te wenden tot de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) van het ministerie van Economische Zaken
het archief was in december 2001 nauwelijks toegankelijk
ter compensatie kunnen de hierna besproken dossiers in de archieven van het Kabinet van de Minister-President en het Centraal Palnbureau dienen.
omvang; inventarisnummers het archief over de periode 1951-heden heeft een omvang van ca. 135 meter
informatiedrager onbekend
vernietigd onbekend
toegang(en) niet van toepassing
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven geen
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens onbekend
inhoud overig onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan beschikking van de minister van Algemene Zaken van 10 januari 1951, nr. 26586 (instelling)
NB: niet gepubliceerd in de Staatscourant van 1951
beschikking van de minister van Algemene Zaken van 16 april 1969 (andere samenstelling).
verwijzing naar andere archiefvormers
in het archief van het Kabinet van de Minister-President bevinden zich de volgende stukken met gegevens over de sociale zekerheid
inv. nr. 489 bevindt zich een fraai staaltje van Haagse stammenstrijd  naar aanleiding van de discussie over de samenstelling van de Commissie in 1963-1969
geografische verwijzingen Nederland
internationaal onbekend
opmerkingen dit format is gelijk voor de onderzoeksgids Sociale Zekerheid 1890-1967 en de module zorgverzekeraars.

Nadere toegang: Centrale Economische Commissie