Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Christelijk Nationaal Vakverbond
naam, varianten CNV
C.N.V.
periode van bestaan 1909 - 1967
organisatie en inrichting het CNV werd in 1909 opgericht en was aanvankelijk bedoeld als een centrale van katholieke en protestants-christelijke vakverenigingen
vanaf 1912 verenigde het CNV alleen vakbonden met een protestants-christelijke signatuur
van 1909 tot 1919 werd het CNV geleid door een bestuur
in 1919 werd dit gesplitst in een Algemeen en een Dagelijks Bestuur
vanaf 1945 sprak men van het Bestuur en het Algemeen Bestuur
dit laatste heette vanaf april 1951 Verbondsraad
daarnaast was er de Algemene Vergadering
vanaf 1968 traden de drie grote werknemersvakcentrales met elkaar in overleg over verdergaande samenwerking
het CNV ging echter niet mee in de fusie tot FNV die op 1 januari 1976 van start ging
op plaatselijk niveau waren er de christelijke besturenbonden, een verband van plaatselijke vakafdelingsbesturen
lezenswaard is verder de beschouwing van P.J.J. Mertens over cultuur en organisatiestructuur van de drie grote werknemersvakcentrales in zijn ‘egodocument’ (Persoonlijk archief P.J.J. Mertens, inv. nr 3166, p. 608-612)

voorzitters waren:
H. Diemer, 1909-1916
K. Kruithof, 19 - 1935
A. Stapelkamp, 1935-1947
M. Ruppert, 1947-1959
C. van Mastrigt 1959-
J. van Eibergen, in 1964
taak, activiteiten belangenbehartiging van de aangesloten vakverenigingen bij overheid en bedrijfsleven
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) archieven

Bornebroek, A.
Gids van de archieven van de christelijke vakbeweging in Nederland
Amsterdam [IISG], 1998. 162 p.


publicaties van het Vakverbond

De Gids. Orgaan van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV)
Utrecht, 1948-1990.

Verslag. Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
6 (1915) - 31 (1966/68)
[Eerst jaarlijks, vanaf  8 (1917/18) - 28 (1958/59) tweejaarlijks, daarna driejaarlijks. Ook onder de titel: Verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland . Voortzetting van: Verslag van den toestand van het C.N.V.   Voortgezet als: Verslag. C.N.V. ]

Sociaal-politiek program van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
Utrecht, [1937]. 23 p.

Sociaal-politiek program 1952 [van het] Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
Utrecht, [1952]

Sociaal-politiek program 1959 [van het] Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
[Hoorn], [1959]

Sociaal-politiek program 1963 [van het] Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
[Hoorn], [1963]


publicaties over het Vakverbond

Amelink, H.
Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Christelijke vakbeweging in de beginperiode na de oprichting van de eerste christelijke vakvereniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
2 de druk. Utrecht, 1950.

Amelink, H.
Met ontplooide banieren
Utrecht, 1950. 474 p.
[geschiedenis van het CNV 1909-1940]

Dijk, J.J. van, en P.E. Werkman
Door geweld gedwongen. Het CNV in oorlogstijd
Utrecht, [1995]. 120 p.

Fuykschot, F.P.
"Het C.N.V. en de sociale zekerheid", in:
De Sociale Verzekeringsgids , 26 (1947), p. 118-119

Hazenbosch, P. (red.)
Het CNV nader bekeken. Schetsen uit 80 jaar CNV-geschiedenis
Kampen, 1989. 80 p.

Schutte, G.J. e.a. red.
Utrecht, 2001. 176 p.
[Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging dl. III, met onder meer:
Hazenbosch, P. en P.E. Werkman, “Enkele biografische vergelijkingen van de CNV-voorzitters 1909-1999”, p. 50-76]

Stapelkamp, A., en J. Schipper
De banier opnieuw geheven.Geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland in de jaren van de tweede wereldoorlog
Hoorn, 1956. 172 p.

Verkuyl, J., e.a.
"60 jaar CNV"
Evangelie en maatschappij, 22 (1969), p. 169-228

Ponsioen, J.A. en G.M.J. Veldkamp, red.
Welvaart, Welzijn en Geluk. Een Katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving
Hilversum, 1960  deel I, p. 219-227 [met statistische gegevens ca. 1960].
typering
zuil protestantse zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1912 - heden
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid het archief is alleen na overleg met het Hoofdbestuur van het CNV toegankelijk
men dient deze toestemming aan te vragen bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
omvang; inventarisnummers ca. 25 meter
  onbekend
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst bestaande uit zeven deellijsten
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief bestaat uit series notulen en onderwerpsdossiers
er bestond waarschijnlijk geen archiefplan noch een archiefcode
structuur toegang volgt het archief
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig Sociale Congressen, 1891-1922 (inv.nr. 47)
gegevens over Talma, z.j. (inv.nr. 47)
Stichting van de Arbeid, 1950 (inv.nrs. 228-229)
Stichting van de Arbeid en Sociaal-Economische Raad, 1950 (aanvulling 1989, inv.nr. 10)
SWOV-begeleidingscommissie kinderbijslagregeling en AOW, z.j. (code 126.6)
Commissie sociale zekerheid, 1953-1975 (2 e aanvulling inv. nr. 51)
ongevallenverzekering, z.j. (gedeelte oud-penningmeester Van Rheenen inv. nr. 040.34)

commissie Sociale Zekerheid, aanvulling 1995
stukken over het sociaal–politiek program en het visieprogram, 1952-1994 (inv.nr. 49)
stukken commissie Sociale zekerheid, bijzondere onderwerpen, 1942-1990
- algemeen, (inv.nr. 50)
- sociale verzekeringsinformaties (inv.nrs. 51-55)
- uitvoeringsorganisatie (inv.nrs. 56-57)
- Ongevallenverzekering/WSW (inv.nr. 58)
- Ziekteverzekering (inv.nr. 59)
- Ouderdomsverzekering (inv.nr. 63)
- Invaliditeitsverzekering (inv.nr. 64)
- Weduwen- en Wezenverzekering (inv.nr. 65)
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering (inv.nrs. 66-67)
- Werkloosheidsverzekering (inv.nr. 68)

stukken van Frans Pieter Fuykschot, voormalig bestuurder CNV, 1942-1964 (inv.nr. 70)
scholingsmateriaal en verslagen van aula-lezingen, 1954-1957, 1967 (inv.nr. 71).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Radenwet (1913)
Ziektewet (1913)
Invaliditeitswet (1913)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
circulaire steunverlening (1931)
Bedrijfsradenwet (1933)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie 91950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1956)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet 91959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen