Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam DIVOSA
naam, varianten de oorspronkelijke naam was: Vereeniging van leiders van openbare diensten en instellingen van maatschappelijk hulpbetoon”
in 1939 werd de naam veranderd in: ‘Vereniging van Directeuren van Maatschappelijk Hulpbetoon”
in 1946 werd dit: “Vereniging van leiders van openbare diensten en instellingen voor sociale zorg”
vanaf 1957 luidde de naam: “Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid” (DIVOSA)
zij is thans gevestigd te Utrecht
in deze gids wordt steeds gesproken over DIVOSA
periode van bestaan 1934 - 1967
organisatie en inrichting de vereniging werd opgericht op 25 januari 1934 om een platform te hebben voor overleg en coördinatie tussen directeuren van gemeentelijke sociale diensten
lid konden worden burgerlijke armbesturen, gemeentelijke bureaus voor maatschappelijk hulpbetoon, gemeentelijke sociale diensten e.d.
DIVOSA groeide al voor de oorlog uit tot de brancheorganisatie van sociale diensten
met name na de oorlog ontfermde zij zich ook over het maatschappelijk werk, althans voor zover dit in handen lag van de sociale diensten
de activiteiten van particuliere instellingen en de kerken bleven op zich zelf staan
er bestond een zeker spanningsveld tussen overheidsoptreden en particulier initiatief (het “p.i.”), wat zijn weerklank had in het functioneren van DIVOSA
volgens art. 2 van de statuten was in 1984 het doel:
? a) het behartigen van de belangen der diensten en instellingen voor sociale zorg naar buiten;
b) het bevorderen van de onderlinge samenwerking en het, indien nodig, verlenen van onderlinge bijstand en steun in dienstzaken;
c) het behandelen van vraagstukken van theoretische, praktische en administratieve aard op het gebied van de sociale zorg en der daarmede verband houdende onderwerpen;
d) het bevorderen van de kennis omtrent de vraagstukken van de sociale zorg, zowel in Nederland als daarbuiten.?;
in 1984 had DIVOSA een hoofdbestuur (aantal leden: 20), een Centraal Bureau, 4 centrale commissies, 11 provinciale afdelingen, 57 kringen, 11 projectgroepen, 6 kernwerkgroepen en 1 begeleidingscommissie

tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef de vereniging bestaan
de verhouding met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is altijd enigszins ambivalent geweest
door sommigen werd de positie van DIVOSA wel gekarakteriseerd als die van luis in de pels van de Vereniging van Ned. Gemeenten
de VNG pretendeerde alle gemeenten en daarmee ook hun diensten en onderdelen naar buiten toe te vertegenwoordigen
thans houdt DIVOSA zich vooral bezig met het onderhouden van contacten met ‘Den Haag’ (lobbying)

DIVOSA kende een groot aantal vaste en ad-hoc commissies
zie voor de stand van zaken eind 1958 Sociale Zorg, 20 (1958), p. 381-383.
taak, activiteiten overleg, congressen, uitgave van rapporten en preadviezen, lobbying in Den Haag, contacten met de ministeries van Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk en de uitgave van richtlijnen voor de toepassing van Armenwet en Algemene Bijstandswet
in 1939 werd een begin gemaakt met de opleiding van maatschappelijk werkers via de toen opgerichte ‘Stichting Haarlem voor opleiding van maatschappelijk werkers’, in de volksmond bekend als ‘SOSA’ of als de ‘Stichting Haarlem’
deze concurreerde met de al bestaande scholen voor maatschappelijk werk

DIVOSA gaf vanaf het begin een eigen tijdschrift uit (zie hierna onder literatuur)
 
ledentallen:
bij de oprichting in 1934: 37 leden
1939: 266
1950: 624
1962: 850
1970: 945
na 1970 nam het aantal enigszins af
sedert mei 1967 heeft de vereniging een Centraal Bureau

voorzitters:
S.C. de Haas van Dorsser, 1934-1946
L.A. van Doorn, 1946-1950
J.C. van Dam, 1950-1957
P.J. Platteel, 1957-1958
J. van Mill, 1958-1962
mr. A.H. van den Brink, 1962-1975
Th.F.B. Terhorst, 1975-1979
deze voorzitters waren tevens directeur van een sociale dienst
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC)19966 periodieken

Maatschappelijk Hulpbetoon
1 (1934) - 5 (1938)
[uitgave van DIVOSA
verscheen maandelijks
voortgezet als: Sociale Zaken]

Sociale Zaken
6 (1939) - 11 (1944)
[uitgave van DIVOSA
verscheen maandelijks
niet verschenen najaar 1944-eind 1946
voortgezet als Sociale Zorg]

Sociale zorg, tijdschrift gewijd aan den socialen bijstand. Officieel orgaan van de vereeniging van leiders van openbare instellingen en diensten voor sociale zorg en van de Stichting voor opleiding van maatschappelijk werkers
9 (1947) - 30 (1968)
[Verscheen tweewekelijks. Ondertitel varieert. Voortzetting van: Sociale zaken, orgaan gewijd aan de belangen van maatschappelijk hulpbetoon, steunverleening, werkloosheidsbestrijding, arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering ]


publicaties van DIVOSA, waaronder rapporten

Everts, J.
“Vrijwillige hulpkrachten bij “maatschappelijke steun””, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 17 (1938), p. 150-152
[bespreking van inleidingen gehouden op een vergadering van de afdeling Zuid-Holland van DIVOSA
sprekers waren J.W. Jurrema en A.N. van Mill
+
reactie door F.M.J. Jansen, p. 173-175
reactie door J. Hoogerwerff, p. 184-185
reactie door mevr. M.G. Muller-Lulofs, p. 191-194
reactie door A.N. van Mill, p. 201-202

Heyen, J.
“Sociale zekerheid en verantwoordelijkheidsbesef”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 4 (1950), p. 211-213
[bespreking van een studiedag gehouden door DIVOSA op 14-15 juni 1950, met preadviezen van G.M.J. Veldkamp en J.C. van Dam]
+
Zwiers, L.
“Sociale zekerheid – Brood en spelen? “, in:
Sociale Zorg , 12 (1950), p. 402-403
[twee preadviezen behandeld tijdens de algemene vergadering van DIVOSA van 14 juni 1950 met als kernvraag of de sociale zekerheid  het individuele verantwoordelijkheidsgevoel niet ondermijnt]
+
reactie door J. Oudesluys met repliek van Van Dam in: Sociale Zorg, 13 (1951), p. 69-74

Riem Vis, W.C.A., “Wat is de meest gewenste vorm van organisatie van de gemeentelijke sociale zorg ?”, in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 5(1951), p. 213-215
[drie preadviezen uitgebracht aan DIVOSA voor haar jaarvergadering van 20-21 juni 1951]

Schaafsma, D.
“Het complexe sociale veld”, in:
Sociale Zorg , 27 (1966), p. 345-356
[verhouding tussen sociale verzekering, complementaire arbeidsvoorzieningen en bijstand
preadvies voor het DIVOSA-congres te Middelburg op 12-13 mei 1966]

Uitgave, Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid (D.I.V.O.S.A.)
's-Gravenhage [Centraal Bureau DIVOSA], 1953-...
[Ook onder de titel: Divosa-uitgaven ]

De Algemene bijstandswet. Introductie van de nieuwe bijstandswet met richtlijnen voor haar uitvoering in de praktijk
[Utrecht-Zeist] [Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid], 1964. 96 p.

Beginselen en praktijk der Algemene bijstandswet
[Leeuwarden] [Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid], 1965. 101 p.
[Preadviezen]

Verhouding tussen de sociale verzekering, de complementaire arbeidsvoorzieningen en de algemene bijstandswet. Prae-advies ter behandeling in de algemene vergadering van 12 en 13 mei 1966 te Middelburg
[Leeuwarden] [DIVOSA], 1966. 71 p.
+
Huizinga, W.F.
“Het Pinksterwonder van Middelburg. Het samengaan van sociale uitkeringsregelingen”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 21 (1966), p. 632-636

Samenwerkingsverbanden bij de gemeentelijke sociale diensten. Verslag van de openbare vergadering van de vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid (DIVOSA) gehouden op woensdag 24 mei 1967 te Enschede
's-Gravenhage [DIVOSA], 1967. 10 p.

Korte samenvatting van de Algemene Bijstandswet en de Rijksgroepsregelingen samengesteld door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Directie Bijstandszaken in overleg met de Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid (DIVOSA)
's-Gravenhage, 1971. 45 p.

Armoede en recht, bestuurlijke vragen bij 10 jaar algemene bijstandswet en draagkrachtbijstand. Verslag van de algemene vergadering van 28 en 29 mei te Amsterdam )
's-Gravenhage [DIVOSA], 1975. 36 p.


publicaties over DIVOSA

NN
“Vereeniging van Directeuren van Maatschappelijk Hulpbetoon” in:
Sociale Zaken , 6 (1944), p. 1-4.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1934 - 1967
vindplaats Bureau van DIVOSA, Utrecht
openbaarheid het archief is niet openbaar
zij die het willen raadplegen dienen eerst contact op te nemen met het bureau van DIVOSA, Oudenoord te Utrecht
omvang; inventarisnummers onbekend
onbekend
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
het archief maakt de indruk goed bewaard te zijn
toegang(en) magazijnlijsten
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de ruggengraat van het archief bestaat uit series verslagen, rapporten, preadviezen e.d.
structuur toegang de toegangen hebben geen bijzondere structuur
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig vereniging, 1935-1947
algemene ledenvergaderingen, 1945-1950 (doosnr. 2)
idem, 1964-1977 (geen doosnr.)
jaarvergaderingen, 1951-1954 (doosnr. 3)
buitenlandse contacten, 1966-1974 (doosnr. 19)
dagelijks bestuur en hoofdbestuur (DB en HB), 1967- (doosnrs. 13-16)
gewijzigde reglementen, 1937-1949 (doosnr. 6)
ledenadministratie 1949 (doosnr. 2)

armenzorg
normen onderhoudsplicht en verhaal, 1944-1954 (doosnr. 12)
normen ondersteuning volgens Armenwet, 1944-1954 (doosnr. 12)
volkskredieten 1950 (doosnr. 9)
voorbeelden boekhouding, 1948-1956 (doosnr. 2)

Algemene Bijstandswet
aanvragen om informatie en inlichtingen, 1965-1970 (doosnrs. 34-35)
algemene richtlijnen, 1969-1976 (doosnrs. 30-33)

maatschappelijk werk
stichting opleiding maatschappelijk werkers, 1935-1951 (doosnr. 7)
commissie onderzoek, 1964 (doosnr. 7)
commissie bijstand bejaardenzorg, 1964-1966 (doosnr. 11)
commissie opleidingen sociale arbeid, z.j. (doosnrs. 51-52)
commissie thuislozenzorg, 1959-1965 (doosnr. 11)
financiële waardering maatschappelijk werkers, 1947-1951 (doosnr. 7)

diversen
intercommunale verhuisregels, 1947-1953 (doosnr. 10)
jubileum DIVOSA 50 jaar (zonder doosnr.).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)

interne organisatie
KB van 27 maart 1957, nr. 63 (Ned. Staatscourant van 14 juni 1957) (gewijzigde statuten)
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal buitenlandse contacten, 1966-1974 (doosnr. 19)
opmerkingen in de bibliotheek bevinden zich jaargangen van de volgende tijdschriften:
Sociale Zaken/Sociale Zorg/Sociaal Bestek, 1939-
De Arbeidsmarkt, 1939-1941
Arbeidsbestel, 1941-1944
Werk en Steun, 1939-1942
Werkloosheid, 1939-1941