Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK)
naam, varianten GAK
G.A.K.
periode van bestaan 1952 - 1967
organisatie en inrichting toen in 1930 de Ziektewet werd ingevoerd, konden werkgevers de uitvoering ervan opdragen aan bedrijfsverenigingen
in dat jaar ontstond de Federatie van Bedrijfsverenigingen die zich ontwikkelde tot een koepelorganisatie van de door afgevaardigden van werkgevers en werknemers bestuurde bedrijfsverenigingen
de Organisatiewet Sociale Verzekering (1952) gaf het vooral door de confessionele partijen bepleite principe van het ‘zelf-doen’ een solide, wettelijke grondslag
de wet droeg de uitvoering en zelfs de rechtspraak van de ziekteverzekering, invaliditeitsverzekering en kinderbijslagverzekering aan de bedrijfsverenigingen op
de bedrijfsverenigingen konden, als zij dat wilden, hun administratie laten uitvoeren door de op 4 juni 1952 opgerichte Vereniging Gemeenschappelijk Administratiekantoor i.o.
de Organisatiewet zou pas op 1 januari 1953 in werking treden
Centraal Beheer droeg haar taken op dit terrein inderdaad over aan het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK)
vanaf 1952 verrichtte dit werkzaamheden voor 23 bedrijfsverenigingen
 
het bestuur van het GAK was paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties
afgevaardigden van de werkgevers en de werknemers wisselden elkaar om het jaar af als voorzitter resp. plaatsvervangend voorzitter
uit het bestuur werd een eveneens paritair samengesteld dagelijks bestuur gevormd
vanaf 1 januari 1958 (met de toetreding van de bedrijfspensioenfondsen) telde het bestuur 28 leden, waarvan naast vertegenwoordigers van de centrale organisaties ook leden van de bedrijfsverenigingen, bedrijfspensioenfondsen en overige aangesloten instellingen deel uitmaakten
.
tenminste een maal per jaar kwam de Algemene Ledenvergadering bij elkaar
daarnaast was er een Orgaan van Overleg, dat bestond uit leden van het bestuur en twee bestuursleden van elke aangesloten organisatie
commissies hielden zich bezig met meer specifieke zaken die het bestuur aangaan
in 1953 was de zetelverdeling in het Bestuur voor de werkgeversorganisaties als volgt:
Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond: 2
Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen: 1
Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers: 1
Middenstandsbonden: 1
Landbouworganisaties: 1

President-directeuren waren sinds de oprichting:
mr. B.A. van Schaik (1953-1961)
dr. P. Beijer (1961-1965)
mr. G. van ’t Hull (1966-1981) 
taak, activiteiten verzorgen van de administratie van bedrijfsverenigingen en bedrijfspensioenfondsen
het GAK in oprichting verrichtte de administratie van veertien nieuwe en negen oude bedrijfsverenigingen
in de periode 1953-1963 bestreek het GAK de ziekteverzekering, de kinderbijslagverzekering en de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering
in 1963 werden de werkzaamheden in het kader van de Kinderbijslag overgedragen aan de raden van Arbeid, in 1967 kwamen de uitvoering van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en werkzaamheden ten behoeve van de Gemeenschappelijke Medische Dienst er weer bij
Het GAK had districtskantoren, die tot taak hadden om in hun regio de aangevraagde uitkeringen te beoordelen, vast te stellen en te betalen.
voorloper
opvolger
niet van toepassing; in 2001 is het GAK opgegaan in de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen, ook wel aangeduid als UWV
literatuur (NCC) Centrale Werkgevers Risico-Bank

periodieken

De risico-bank. Orgaan der Centrale Werkgevers Risico-Bank te Amsterdam
1 (1906) - 36 (1941)
[Voortgezet als: Centraal beheer ]


jaarverslagen

Verslag, balans en rekening en verantwoording. Centrale Werkgevers Risico-bank
Amsterdam, 1924-1960

Jaarverslag. Centrale Werkgevers Risico-bank
Amsterdam, 1961-1965
[Voortzetting van: Verslag, balans en rekening en verantwoording. Centrale Werkgevers Risico-bank ]


publikaties van de Risicobank

Kruyff, H.P.L.C. de
Uiteenzetting der organisatie van de Centrale Werkgevers Risico-Bank (te Amsterdam) en de Onderlinge Risico Vereenigingen voor Bedrijfsongevallen
's-Gravenhage, 1902, 2 de druk. 42 p.

Posthuma, F.E., en J.Ph. Holtzschue
De risico-bank in de jaren 1903-1912
's-Gravenhage, [ca. 1914]. 154 p.

De Centrale Werkgevers Risico-Bank, 1902-1927
's-Gravenhage, 1927. 204, [19] p.


publikaties over de Risicobank

Bruggen, J. van
“De Risicobank over propaganda door openbare organen op het gebied der sociale verzekering”, in:
Sociale Voorzorg , 6 (1924), p. 177-194
[reactie op een artikel in “De Risico-Bank” het orgaan van de Centrale Werkgevers Risico Bank]

Keegstra, H.
"Een en ander omtrent de administratieve techniek bij de uitvoeringsorganen der sociale verzekering, die hun administratie voeren in de kantoorgebouwen van Centraal Beheer", in:
De Sociale Verzekeringsgids , 1942, p. 2-8

Lieme, Nehemia de
De 'Centrale Werkgevers Risico-Bank', hare verkeerde organisatie en onvoldoend gedekte obligatieleening
Den Haag, 1902.

Wieringen, R.W. van (red.)
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan op 14 januari 1934. Coöperatieve Vereeniging "Centraal Beheer"
Amsterdam, 1934. 516 p.

De Risicobank 1902-1952. Uitgave van de Centrale Werkgeversrisicobank ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan ,
z. pl. , 1952. 111 p.
[bespreking door G.M.J. Veldkamp, in Sociaal Maandblad Arbeid, 7 (1952), p. 239-240
minder informatief dan het boek uit 1934].

NN
“Een zilveren jubileum”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 5 (1927), p. 143-145

NN
“Ongerijmde beweringen”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 5 (1927), p. 201-202 en 213-214
[reactie op artikelen in “Het Volk” over het voor en tegen van risico-overdracht en de administratiekosten van de Rijksverzekeringsbank versus die van de Risico-Bank]

De Risicobank 1902-1952. Uitgave van de Centrale Werkgeversrisicobank ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan ,
z. pl. , 1952. 111 p.
[bespreking door G.M.J. Veldkamp, in Sociaal Maandblad Arbeid, 7 (1952), p. 239-240]periodieken

Centraal Beheer. Orgaan van de Coöperatieve Vereeniging "Centraal Beheer" G.A. te Amsterdam
1 (1945) -  8 (1952)
[maandelijks. Voortzetting van: De risico-bank . Voortgezet als: Orgaan van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor ]


jaarverslagen

Jaarverslag Coöperatieve Vereniging "Centraal Beheer"
Apeldoorn, 1920-1979

Jaaroverzicht van de Coöperatieve Vereeniging "Centraal Beheer"
[Z.pl.] [Coöperatieve Vereeniging "Centraal Beheer"], 1939-....


publikaties van Centraal Beheer

Coöperatieve Vereeniging Centraal Beheer
Amsterdam [Centraal Beheer], [1917]. 41 p.

Zieken-statistiek van 18 bedrijfsverenigingen geadministreerd door "Centraal Beheer"
Amsterdam, 1937-1939

Sociale verzekering. Overzicht 1947
Uitgave van de coöperatieve Vereniging Centraal Beheer, Amsterdam, 1948publikaties over Centraal Beheer

Balk, J.Th.
Het hechte huis, dat zelf-doen bouwde. Centraal Beheer bij de aanvang van de tweede halve eeuw van zijn bestaan
Amsterdam [Centraal Beheer], 1959, 50 p.

Keegstra, H.
"Een en ander omtrent de administratieve techniek bij de uitvoeringsorganen der sociale verzekering, die hun administratie voeren in de kantoorgebouwen van Centraal Beheer", in:
De Sociale Verzekeringsgids , 1942, p. 2-8

Wieringen, R.W. van (red.)
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan op 14 januari 1934. Coöperatieve Vereeniging "Centraal Beheer"
Amsterdam, 1934. 516 p.

NN
“Een stukje geschiedenis”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 12  (1934), p. 31-33
[bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan]

Centraal beheer, 1909-1949
Amsterdam 1949. 34 p.Jaarverslag van de Vereniging "Gemeenschappelijk Administratiekantoor in overgangstijd" over het jaar 1952
Amsterdam, 1952

Verslag Vereniging Gemeenschappelijk Administratiekantoor ?[1953-1968]
Amsterdam, 1953-1969
[Voortzetting van: Jaarverslag van de Vereniging "Gemeenschappelijk Administratiekantoor in overgangstijd" over het jaar .... ]

25 jaar GAK
Amsterdam, 1977.

Balk, J.Th.
In het glazen huis van de sociale zekerheid. Wat doet het Gemeenschappelijk Administratiekantoor?
Amsterdam, 1960.

Eck, M.A.A. van
Het beslissingsproces van de medische functie van het GAK (Gemeenschappelijk Administratiekantoor)
[Z.pl.], 1990. 334 p.

Wijnen, C.A.J.M., en E.A.M. Berkers
Veelal is het uiterste gevergd. De geschiedenis van het GAK
[Z.pl.] [GAK], 1992. 47 p.
[Uitgegeven bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het GAK].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1953 - 1967
vindplaats kantoor van de UWV (= Uitvoeringsorganisatie Werknemers Verzekeringen), het vroegere hoofdkantoor van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam
openbaarheid voor raadpleging dient men schriftelijk toestemming te vragen aan de archivaris van de UWV
voor met een asterisk gemarkeerde stukken is toestemming van de hoofddirectie van de UWV vereist.
omvang; inventarisnummers 60 meter
1813 inv.nrs.
NB: volgens een in het voorjaar van 2003 gemaakte berekening zouden de archieven van alle instellingen die in de UWV zijn opgegaan een omvang hebben van 300 strekkende kilometer
de UWV had toen 170 vestigingen en 22.000 medewerkers in dienst
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris van het historisch archief van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor door C.A.J.M. van Wijnen en E.A.M. Berkers (1991), met historische inleiding p. i-x.
kenmerk toegang geen
indices op toegang register op persoons- en geografische namen en op zaken, p. 146-160
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond :

notulen en verslagen
vergaderingen van het bestuur van het GAK, waaronder notulen, 1953-1968 (inv. nrs. 1561-1562, 14923-14924, 15414-15416, 15891-15893, 16393, 17782-17789, 30045, 30062, 30063, 30108,  30112, 30113, 30128, 30129, 30134, 30135, 30148, 30163-30165, 30193)
notulen van het bestuur van het GAK, 1965-1968 (inv. nrs. 30166-30167)
vergaderingen van het dagelijks bestuur van het GAK, 1954-1968 (inv. nrs. 3523, 14925, 15411-15413, 15894-15897, 30113, 30136, 30170, 30171)
notulen orgaan van  Overleg, 1955 (inv. nr. 2967)
notulen orgaan van Overleg, 1960 (inv. nr. 16392)
stukken over het orgaan van Overleg, 1953-1968 (inv. nr. 14926, 15417,  15890, 30048, 30064, 30109, 30130, 30137, 30138, 30151, 30168, 30169)
algemene ledenvergaderingen, 1955-1968 (inv. nr. 2966, 14927, 15418, 15898, 16394, 27407, 30043, 30044, 30062, 30114, 30115, 30131, 30149, 30150, 30172, 30173)
notulen Commissie van Voorbereiding, 1956-1958 (inv. nr. 14929, 15419)
notulen besturen van afdelingskassen en eigen risicodragende ondernemingen, 1957 (inv. nr. 14931)
verslagen vergadering van het GAK met vertegenwoordigers van afdelingskassen en eigenrisicodragers, 1962 (inv. nr. 30117, 30119)

statistieken
jaren 1957-1958 (inv. nr. 14928)
jaren 1958-1959 (inv. nr. 15420)
grafieken van door het GAK verrichte werkzaamheden, 1959-1961 (inv. nr. 15899)

circulaires
aan de leden van zijn bestuur over de benoeming van bestuursleden, 1958 (inv. nr. 14933)
circulaires aan de bestuursleden, 1958-1969 (inv. nr. 27408, 30061, 30110, 30121, 30133, 30139, 30140, 30152, 30175,30176)
circulaires aan de besturen van de aangesloten bedrijfsverenigingen, 1966-1967 (inv. nr. 30178)
aan de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging te Amsterdam, 1957 (inv. nr. 14932)
brieven en circulaires, 1959-1962 (inv. nr. 15900)

jaarverslagen
jaren 1961, 1962, 1963,  (inv. nr. 30106, 30111, 30125, 30143, )

overige stukken
stukken over het GAK, 1953-1959- (inv. nrs. 1625, 1732, 1891, 2290, 2538, 2582, 2587, 3068,  3239-3240,  3621, 15422)
statistieken van het GAK, 1955-1956- (inv. nrs. 3522)
redevoering door J. Alders, tweede voorzitter van de Katholieke Arbeidersbeweging bij de start van de bouw van het kantoor van het GAK in Amsterdam, 1957 (inv. nr. 14089)
correspondentie tussen het GAK en J.A.G. Alders, 1960-1968 (inv. nr. 30141, 30158, 30174)
opening hoofdkantoor in Amsterdam op 1 september 1960 (inv. nr. 159901)
correspondentie tussen het GAK en P. Mertens, 1961-1964 (inv. nr. 30160)
correspondentie tussen het GAK en P.J.J. van den Hout, 1964 (inv. nr. 30161)
correspondentie tussen de Katholieke Arbeidersbeweging en het GAK, 1960-1964 (inv. nr. 30159, 30162, )
correspondentie van het Ned. Katholiek Vakverbond met het GAK, 1966-1967 (inv. 27409)
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven in het archief van het GAK zijn opgenomen (delen van ?) de archieven van
de Centrale Werkgevers Risico-Bank,
Centraal Beheer,
de Rijksverzekeringsbank en
enkele kleinere organisaties die belast waren met de uitvoering van sociale verzekering zoals “Ziekte-Risico” e.d.
in 1952/53 moesten deze instellingen krachtens de Organisatiewet Sociale Verzekering de uitvoering van enkele sociale verzekeringswetten namelijk overdragen aan het GAK
dit archief bevat ook zeer veel stukken over de bedrijfsverenigingen en de Federatie van Bedrijfsverenigingen
opmerkingen het Historisch Archief van het GAK bevat een groot aantal persoonsgegevens, die in meer of in mindere mate systematisch zijn te traceren
het GAK heeft daarom een aantal privacyreglementen opgesteld, die op de hantering van het archief rechtstreeks van toepassing zijn
INHOUD
structuur archief het archief was sinds 1944 geordend via de universele decimale codering (UDC).
structuur toegang de udc-code is zoveel mogelijk gehandhaafd. De inventaris is grofweg in drie delen te splitsen:
- stukken van algemene aard
- stukken die de bedrijfsorganisatie betreffen
- stukken die de werkzaamheden betreffen
bijlagen bij de toegang bijlage 1: oprichters van de vereniging GAK i.o.
bijlage 2: leden van de hoofddirectie van Centraal Beheer en het GAK
bijlage 3: lijst van de bedrijfsverenigingen ingevolge de organisatiewet
bijlage 4: beknopt overzicht van wetten op het gebied van sociale zekerheid
bijlage 5: beknopt schema van de uitvoering van de sociale verzekering in Nederland
statistische gegevens correspondentie van Centraal Beheer en het GAK met diversen over het verstrekken van statistische informatie, bevat veel statistisch materiaal, 1925-1967- (inv.nrs. 912-915).
inhoud overig Algemeen. Oprichting, statuten en bedrijfsverenigingen
oprichting van de Centrale Werkgevers Risico-Bank, 1899-1902 (inv.nr. 1)

Centrale Werkgevers Risico-Bank, 1902 (inv.nr. 116)

statuten van (onderlinge) risicoverenigingen, aangesloten bij de Centrale Werkgevers Risico-Bank, 1903-1965 (inv.nrs. 2-61)

onderlinge herverzekering van de Centrale Werkgevers Risico-Bank ingevolge de ongevallenwet, 1903-1929 (inv.nrs. 125-130)

akten van overeenkomst van risico-overdracht van werkgevers aan de Centrale Werkgevers Risico-Bank, 1903-1956 (inv.nrs. 131-133)

oprichting van verenigingen, aangesloten bij Centraal Beheer of het GAK, 1915-1967- (inv.nrs. 64-73)

overleg tussen werkgevers- en werknemerscentrales over de oprichting van bedrijfsverenigingen voor de uitvoering van de Ziektewet, 1929-1930 (inv.nrs. 74-75)

fusie tussen vier algemene bedrijfsverenigingen, 1949 (inv.nr. 94)

oprichting van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, 1949 (inv.nr. 95)

circulaires van de Stichting van de Arbeid aan de leden van de Organisatiecommissie Sociale Verzekering over de oprichting en erkenning van bedrijfsverenigingen voor de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, 1949-1951 (inv.nr. 96)

oprichting van de Bedrijfsvereniging voor de houtindustrie en meubileringsbedrijven, 1950-1952 (inv.nr. 97)

akten van lidmaatschap van bedrijfsverenigingen en andere bij het GAK en de Federatie van Bedrijfsverenigingen aangesloten organisaties, 1950-1967 (inv.nrs. 98-99)

statuten van het GAK, 1950-1967- (inv.nr. 100)

lidmaatschapsovereenkomsten van de bedrijfsverenigingen met de Federatie van Bedrijfsverenigingen en correspondentie hierover, 1950-1952 (inv.nr. 101)

oprichting van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging voor ziekengeld-, kinderbijslag- en wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, 1950-1953 (inv.nr. 102)


Tweede Wereldoorlog
correspondentie van Centraal Beheer met de Wirtschaftsprüfstelle, het Departement van Sociale Zaken en bestuursleden van de bedrijfsverenigingen over het “Jood-zijn” van bestuursleden van bedrijfsverenigingen, 1940-1944 (inv.nrs. 709-710)

correspondentie van Centraal Beheer met de Wirtschaftsprüfstelle en de Firma Lippmann, Rosenthal & Co. over problemen rond de inning van vorderingen op Joodse firma’s, 1943-1944 (inv.nr. 785)

correspondentie van Centraal Beheer met diversen over de inrichting en samenstelling van rechtsprekende colleges in de sociale verzekering, 1940-1944 (inv.nr. 660)

correspondentie van Centraal Beheer met Rijksverzekeringsbank en anderen over de uitkeringen van schadeloosstelling krachtens de sociale verzekeringswetten aan Joden, 1942 (inv.nr. 1114)

correspondentie van Centraal beheer en de Centrale Werkgevers Risico-Bank met diversen over oorlogsongevallen, 1938-1943 (inv.nr. 1254)

correspondentie van Centraal Beheer en de Centrale Werkgevers Risico-Bank met de Rijksverzekeringsbank over de afwikkeling van ongevalszaken, 1945 (inv.nr. 1353)

correspondentie van Centraal Beheer en de Federatie van Bedrijfsverenigingen met diversen over het uitkeren van ziektegeld deels aan verzekerde, deels aan derden, 1930-1944 (inv.nr. 1509)

uitvoering van de sociale verzekering in oorlogstijd, 1939-1940 (inv.nr. 1112)

verlagen van de ziekengelduitkering tot 50% van het dagloon, 1943-1944 (inv.nr. 1473)

ondervakgroep ‘ongevallenverzekering’ ingesteld bij beschikking der organisatiecommissie voor het bedrijfsleven, 1944-1951 (inv.nr. 323)
NB: onderdeel van de z.g. Organisatie-Woltersom


Overdracht van werkzaamheden door Centraal Beheer aan het GAK
rede uitgesproken door directeur van Schaik ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Centrale Werkgevers Risico-Bank, 1956 (inv.nr. 138)

beëindigen van de werkzaamheden van het GAK voor de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen, 1951-1967 (inv.nrs. 177-180)

overgang van het vermogen van de bedrijfsverenigingen ingevolge de ziekte- en kinderbijslagwet naar de bedrijfsverenigingen ingevolge de organisatiewet, 1953-1955 (inv.nr. 182)

akten van overdracht van rechten en plichten van bedrijfsverenigingen aan de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering, 1956 (inv.nr. 108)


pandstortingen door organisaties aangesloten bij Centraal Beheer en het GAK bij de Rijksverzekeringsbank ingevolge de sociale verzekeringswetten – bevat informatie over individuele gevallen, 1903-1969 (inv.nrs. 193-218)

het tekort van de Rijksverzekeringsbank, 1908-1910 (inv.nr. 222)

verdeling van de administratiekosten van de Rijksverzekeringsbank, 1908-1922 (inv.nr. 223)

nota over de administratiekosten en het tekort van de Rijksverzekeringsbank, 1910 (inv.nr. 224)

commissie van voorbereiding tot organisatie der Rijksverzekeringsbank, 1913 (inv.nr.225)

commissie inzake de billijke verdeling van de administratiekosten van de Rijksverzekeringsbank, 1920-1923 (inv.nrs. 227-229 en 243)

subcommissie voor de binnendienst uit de Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank, 1922-1930 (inv.nr. 231)

Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank, 1922-1949 (inv.nrs. 232-241)

Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank en de subcommissie buitendienst van de Raad van Toezicht, 1922-1924 (inv.nr. 242)

rapport “Overzicht van de Administratiekosten der Rijksverzekeringsbank”, 1928 (inv.nr. 244)

uitbreiding van de bevoegdheden van de Raad van Toezicht van de Rijksverzekeringsbank alsmede over de aard en de werkzaamheden van de commissie van overleg met het bestuur van Rijksverzekeringsbank, 1935-1936 (inv.nr. 251)
NB: dit dossier hangt samen met de Organisatiewet Sociale Verzekering van 1933

het in pand geven van hypothecaire vorderingen bij de Rijksverzekeringsbank door organisaties aangesloten bij Centraal Beheer, 1938-1951 (inv.nr. 252)

Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank, 1938-1953 (inv.nrs. 253-260)


Verhouding tot andere organisaties
Vereniging van Nederlandse Werkgevers, 1906-1955 (inv.nrs. 140-149)

bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering “Ziekte-Risico”, 1916-1933 (inv.nr. 58)

Centraal Sociaal Werkgevers Verbond, 1957-1962 (inv.nrs. 183-184)


Geschiedschrijving en jubilea
25-jarig jubileum van de Centrale Werkgevers Risico-Bank, 1927 (inv.nr. 386)

40-jarig jubileum van de Centrale Werkgevers Risico-Bank, 1942 (inv.nr. 399)

50-jarig jubileum van de Centrale Werkgevers Risico-Bank, 1952 (inv.nrs. 405)

jubileum “10 jaar ziektewet”, 1930 (inv.nr. 387)

25-jarig jubileum van Wet-Risico, 1933 (inv.nr. 388)

40-jarig jubileum van Wet-Risico, 1949 (inv.nr. 403)

25-jarig jubileum van Centraal Beheer, 1934 (inv.nr. 389)


Bestuur en overige commissies
Contactcommissie van de Federatie  van Bedrijfsverenigingen die zich bezig hield met de ziekengeldverzekering, 1931-1952 (inv.nrs. 698-699)

commissie van overleg inzake de uitvoering van de sociale verzekeringswetten (deels vertrouwelijk), 1932-1934  en 1939-1941 (inv.nrs. 701 en 708)

commissie tot bestudering van de onderlinge verhouding tussen de bedrijfsverenigingen, 1935-1938 (inv.nrs. 703-704)

commissie inzake de samenstelling van het bestuur van de Federatie van Bedrijfsverenigingen voor ziekengeldverzekering, 1935 (inv.nr. 705)


Publiciteit (publicaties en perscommuniqués
oprichting en uitgave van “Mededeelingen”, het orgaan van de Federatie van Bedrijfsverenigingen, de Vereniging Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank, 1931-1941 (inv.nr. 825)

bijdragen van leden van de Raad van Toezicht van Centraal Beheer aan het orgaan de “Risicobank”, 1933-1934 (inv.nr. 826)

eigen periodieken in het algemeen, 1940-1943 (inv.nr. 832)


Circulaires
circulaires van de Centrale Werkgevers Risicio-Bank aan de leden en bijkantoren over diverse zaken, 1903-1960 (inv.nrs. 839-840)

circulaires van de Centrale Werkgevers Risico-Bank aan de leden en bijkantoren van de aangesloten Onderlinge Risico Verenigingen over diverse zaken, 1908-1965 (inv.nr. 841)

circulaires van Centraal Beheer aan de leden van diverse bedrijfsverenigingen over diverse zaken, 1929-1953 (inv.nrs. 853-854)

circulaires van Centraal Beheer en het GAK aan de districtskantoren, afdelingskassen, eigenrisico dragende ondernemingen en agentschappen over diverse zaken
alsmede circulaires van de Bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering en kinderbijslagverzekering voor de Nederlandse klei-industrie en aanverwante vakken, 1930-1952 (inv.nr. 855)

circulaires van de Federatie van Bedrijfsverenigingen aan de bedrijfsverenigingen over diverse zaken, met bijlagen, 1930-1967 (inv.nrs. 858-869)

circulaires van Centraal Beheer aan leden van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie over diverse zaken, 1931-1953 (inv.nr. 881)

circulaires van Centraal Beheer aan de districtskantoren, de controledistrictskantoren en de lekencontroleurs over de medische dienst, 1932-1953 (inv.nrs. 882-883)

circulaires van Centraal Beheer aan de districtskantoren, agentschappen en leden over de uitvoering van de Ziektewet, 1933-1952 (inv.nrs. 884-886)

circulaires van Centraal Beheer aan leden en bijkantoren over de uitvoering van de kinderbijslagwet, 1940-1952 (inv.nrs. 887-889)

circulaires van Centraal Beheer en het GAK, namens de bedrijfsverenigingen aan de leden en districtskantoren over de uitvoering van de werkloosheidswet, de Ziektewet en de kinderbijslagwet, 1952-1967- (inv.nrs. 893-895)

circulaires van Centraal Beheer aan de districtskantoren over de uitvoering van de werkloosheidswet, 1952 (inv.nr. 896)

circulaires van het GAK en de Federatie van Bedrijfsverenigingen aan diversen over diverse zaken, 1952-1967- (inv.nr. 897)

circulaires van het GAK aan de districtskantoren over de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, 1952-1958 (inv.nr. 898)


Personeel
circulaires en mededeling van de directie van de Centrale Werkgevers Risico-Bank, Centraal Beheer en het GAK aan het personeel, 1903-1966 (inv.nrs. 950-956)

personeelscursussen over de geschiedenis van de sociale verzekering in Nederland, met complete teksten van lezingen gehouden in het kader van de cursussen, 1925-1926 en 1931-1934 (inv.nrs. 957-959)

overgang van personeel van de Raden van Arbeid naar de bedrijfsverenigingen, 1952-1954 (inv.nr. 974)


Werkzaamheden sociale verzekering algemeen
tweedaags congres voor de sociale verzekering in oktober 1921, 1921-1922 (inv.nr. 1008)

rapporten over de sociale verzekering in diverse Europese landen, 1922 (inv.nr. 1009)

verzekeringsplicht van inwonende kinderen, bloed- en aanverwanten en stief- en pleegkinderen, 1932-1952 (inv.nrs. 1017-1018)

verzekeringsplicht van diverse beroepsgroepen, 1932-1961 (inv.nrs. 1019-1026)

verzekeren van “steun”, 1935-1936 (inv.nr. 1029)

sociale verzekering van wachtgelders en arbeiders in de werkverschaffing, 1939-1948 (inv.nr. 1031)

handleiding  bij de uitvoering van diverse sociale verzekeringswetten, 1940-1944 (inv.nr. 1032)

sociale verzekering van arbeiders in deeltijd, 1940-1949 (inv.nr. 1033)

sociale verzekering van arbeiders die “persoonlijke werkzaamheden” verrichten, 1941-1959 (inv.nrs. 1035-1044)

sociale verzekering van koppelarbeiders, 1941-1944 (inv.nr. 1045)

sociale verzekering van huispersoneel, 1942-1946 (inv.nr. 1046)

commissie inzake de vraagstukken die zijn verbonden met het einde der verplichte verzekering en de overgang naar vrijwillige verzekering, 1943-1944 (inv.nr. 1047)

sociale verzekering van thuiswerkers in diverse bedrijfstakken, 1950-1952 (inv.nrs. 1051-1051)

positie van “ronselaars” van arbeiders in de sociale verzekering, 1951-1958 (inv.nr. 1052)

Commissie Uitlening Arbeidskrachten van de Sociaal Economische Raad, waarvan B.A. van Schaik voorzitter was, die zich bezighield met de sociale verzekering van geronselde en uitgeleende arbeidskrachten, 1957-1962 (inv.nrs. 1054-1057)

sociale verzekeringsplicht van ronsel- en uitleenbedrijven aangesloten bij de Nieuwe Algemene Bedrijfsverzekering, 1958-1962 (inv.nr. 1059)

adres van de Vereniging van Nederlandse Werkgevers aan de commissie tot het instellen van een onderzoek naar de resultaten, waartoe de risico-overdracht bij de uitvoering van de ongevallenwet 1901 heeft geleid. Tevens notulen van de vergadering belegd door bovengenoemde vereniging over de herziening van de sociale verzekering, 1931-1923 (inv.nr. 1063)


Voorbereiding en wijziging van wet- en regelgeving; met adviezen van de Hoge Raad van Arbeid
plannen van minister Treub inzake de sociale verzekering, bevat persoonlijke correspondentie tussen Posthuma en Treub, 1914 (inv.nr. 1064)

commissie tot reorganisatie van de Hoge Raad van Arbeid, 1924-1925 (inv.nr. 1068)

commissie van advies ongevallenwet van de Hoge Raad van Arbeid, 1937-1938 (inv.nr. 1069)

commissie van advies vereenvoudiging sociale verzekering van de Hoge Raad van Arbeid, 1929-1929 (inv.nr. 1070)

herziening sociale verzekering, commissie XI van de Hoge Raad van Arbeid, 1920-1928 (inv.nr. 1073)

werkloosheidsverzekering, commissie II van de Hoge Raad van Arbeid, 1938-1939 (inv.nrs. 1077 en 1078)

commissie van Advies Werkloosheidsverzekering van de Hoge Raad van Arbeid, 1938-1939 (inv.nrs. 1634-1636)

wijziging invaliditeitswet, Hoge Raad van Arbeid, 1920-1928 (inv.nr. 1081)

wijziging Ziektewet, Hoge Raad van Arbeid, 1926-1928 (inv.nr. 1082)

ziekte- en ongevallenwet-1925, Hoge Raad van Arbeid, 1924 (inv.nr. 1083)

Ziektewet, Hoge Raad van Arbeid, 1920-1921 (inv.nr. 1084)

commissie van advies kinderbijslagverzekering van de Hoge Raad van Arbeid, 1938-1939 (inv.nrs. 1744-1745)

wetsontwerpen ziekte- en ongevallenwet-1925, 1924-1925 (inv.nr. 1085)

stukken over en van de commissie uit de werkgeverscentrales inzake de herziening van de sociale verzekering, 1934-1936 (inv.nr. 1087)

herziening, inrichting en uitbreiding van het sociale verzekeringsstelsel, met veel materiaal van commissies die zich bezighielden met de herziening van de sociale verzekering, waaronder de Commissie-Van Rhijn en de Technische Commissie inzake de herziening van de sociale verzekering, 1934-1967- (inv.nrs. 1088-1091)

commissie van overleg inzake de uitvoering der sociale verzekeringswetten, 1934-1941 (inv.nr. 1092)

unificatie van de sociale verzekeringen en van de Commissie inzake de Unificatie van de Kring der Verzekerden volgens de Sociale Verzekeringswetten, 1939-1944 (inv.nr. 1093)

herziening van het sociale verzekeringsstelsel, 1946-1951 (inv.nrs. 1094-1096)

Commissie Sociale Verzekering van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken, 1947-1949 (inv.nrs. 1098-1099)

Commissie Van den Tempel, 1950-1952 (inv.nrs. 1100-1103)

wetsontwerp algemene weduwen- en wezenverzekering, 1958 (inv.nr. 1105)


Organisatie en uitvoering van de sociale verzekering
navorderingen van de Raden van Arbeid op bedrijfsverenigingen wegens achterstallige rentezegels ingevolge de invaliditeitswet en Ziektewet, met uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, 1932 (inv.nr. 1109)

Kring van Directeuren en Administrateurs van Bedrijfsverenigingen, 1946-1956 (inv.nrs. 1119-1123)

Landelijk Contact-Orgaan inzake de reorganisatie der Sociale Verzekeringscommissies, 1949-1952 (inv.nrs. 1129-1131)

coördinatie van de heffingen voor de sociale verzekering, 1953 (inv.nr. 1135)

indeling van diverse beroepsgroepen bij bedrijfsverenigingen, 1955-1966 (inv.nrs. 1136-1138)Geneeskunde en controle in de sociale verzekering
geneeskundige controle in het algemeen, 1929-1952 (inv.nr. 1190)

oprichting van een Gemeenschappelijk Controle-Apparaat van Leken-Controleurs, 1932-1950 (inv.nr. 1191)

oprichting van erkende geneeskundige diensten in Nederland, 1939-1960 (inv.nr. 1222)

Landelijk Controle Orgaan en studiecommissie Controle Uitvoeringsorganen Ziektewet, beide opgericht door Federatie van Bedrijfsverenigingen en de Vereniging van Raden van Arbeid, 1943-1948 (inv.nr. 1224)

oprichting van de Centrale Commissie voor de Gezondheidszorg, 1945-1946 (inv.nr. 1225)

Medische Subcommissie betreffende geneeskundige controle van de Technische Commissie tot Herziening van de Sociale Verzekering, 1946-1958 (inv.nr. 1226)


ongevallenverzekering (algemeen)
krantenknipsel over de ongevallenverzekering en risico-overdracht, 1902-1907 (inv.nr. 1234)

nota: “Grondslagen van de Algemeene Rijks Herverzekeringsmaatschappij voor bedrijfs-ongevallen”, ca. 1910 (inv.nr. 1238)

verhaal van kosten van ongevallen in het algemeen, 1929-1949 (inv.nr. 1242)

verzekering van ongevallen die buiten dienstverband hebben plaatsgevonden, 1936-1944 (inv.nr. 1252)


voorbereiding en wijziging Ongevallenwet
nota’s van de Centrale Werkgevers Risico-Bank over leemten in de Ongevallenwet-1901, 1904-1908 (inv.nr. 1275)

adres van de Plaatselijke Ongevallencommissies aan leden van de Tweede Kamer over wijziging der ongevallenverzekering, alsmede een afschrift van een brief van de Centrale Werkgevers Risico-Bank aan de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel over wijzigingen in de Ongevallenwet-1901, 1906-1912 (inv.nr.1276)

kopie van de rede van dhr. Laan in de Eerste Kamer over het tekort van de  Rijksverzekeringsbank, 1907 (inv.nr. 1278)

adres van de Vereniging van Nederlandse Werkgevers aan de leden van de Tweede Kamer over wijziging van de Ongevallenwet-1901, 1907 (inv.nr. 1279)

brief van FATUM-ongevallen verzekeringsmaatschappij aan D.W. Stork, lid van de Eerste Kamer, over leemten in de Ongevallenwet-1901, 1907 (inv.nr. 1280)

interpellatie van D.W. Stork, lid van de  Eerste Kamer, in de vergadering van 24 mei 1907 over de bevoegdheid tot het zelf dragen van risico, 1907 (inv.nr. 1281)

afschrift van de nota van de Centrale Werkgevers Risico-Bank aan de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel over de werking van het dubbele systeem der Ongevallenwet-1901, 1908 (inv.nr. 1283)

nota “Leemten Ongevallenwet” gemaakt door de Centrale Werkgevers Risico-Bank voor de interpellatie “Plate” in de sociale verzekeringsdebatten in de Tweede Kamer, 1908 (inv.nr. 1285)

nota’s van de Centrale Werkgevers Risico-Bank en stukken over de nota’s aangaande herzieningen van de Ongevallenwet-1901, 1908 (inv.nr. 1286)

nota ‘Verdediging van het Instituut der Risico-Overdracht”, van de Centrale Werkgevers Risico-Bank voor jhr. Smissaert en mr. Tydeman, gebruikt bij de verdediging van het instituut van risico-overdracht in de sociale verzekeringsdebatten in de Tweede Kamer, 1910 (inv.nr. 1289)

herziening van de Ongevallenwet-1901, 1919-1923 (inv.nr. 1294)

wijziging van de Ongevallenwet-1921, 1921-1942 (inv.nr. 1299)

voorontwerp van wet tot wijziging van de Ongevallenwet-1921, 1933-1937 (inv.nr. 1303)

voorontwerp van wet tot wijzing van de Ongevallenwet-1921, uitvoering door bedrijfsverenigingen, 1936-1937 (inv.nr. 1304)

wijzigingen van de Ongevallenwet-1921, 1936-1938 (inv.nr. 1305)


organisatie en uitvoering ongevallenverzekering
uitvoering van de Ongevallenwet-1901, 1901-1955 (inv.nr. 1306)

uitkeringen ingevolge de Ongevallenwet-1901, merendeels van de Rijksverzekeringsbank, 1907-1963 (inv.nr. 1326)

uitvoering van de Ongevallenwet-1921 door bedrijfsverenigingen, 1926-1938 (inv.nr. 1334)

loonverantwoording ingevolge de Ongevallenwet-1921, 1939-1944 (inv.nr. 1341)

het Bijzonder Ongevallenfonds, 1940-1963 (inv.nrs. 1343-1348)


geneeskunde en controle Ongevallenwet
controlevoorschriften voor de Ongevallenwet-1921, 1942-1945 (inv.nr 1414)


ziekengeld en ziektekostenverzekering (algemeen)
circulaires, krantenartikelen en overzichtstabellen over de ziekteverzekering, 1920-1924 (inv.nr. 1441)

stukken over de commissies inzake de ziekteverzekering, notulen, vergaderstukken, correspondentie etc., 1920-1921 (inv.nr. 1442)
NB: dit is vermoedelijk de Commissie-Posthuma=Kupers

krantenartikelen over de Ziektewet, 1923-1930 (inv.nr. 1443)

(vrijwillige) ziekteverzekering, 1925-1926 (inv.nr. 1444)

statistiekcommissie van de Ziektewet, ingesteld door de Federatie van Bedrijfsverenigingen, 1932-1948 (inv.nr. 1447)

art. 53 Ia der Ziektewet, arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering, 1934-1950 (inv.nr. 1449)

toepassing van art. 53 Ib van de Ziektewet, weigering van een zwangerschapsuitkering bij aanvang van de verzekering, 1936-1938 (inv.nr. 1450)

Ziektewet, algemeen, 1936-1964 (inv.nr. 1452)

circulaires van de Vereniging van Raden van Arbeid aan de Raden van Arbeid over een uitkering voor werkverzuim wegens opneming ter observatie, 1942-1943 (inv.nr. 1454)


Voorbereiding en wijziging Ziektewet
plannen van minister Treub over de herziening van de ziekte- en invaliditeitswet, 1913-1914 (inv.nr. 1462)

stukken over de “proeve van ontwerp-Ziektewet”, 1921 (inv.nr. 1464)
NB: dit is het plan Posthuma-Kupers

ontwerp van een nieuwe Ziektewet, 1921 (inv.nr. 1465)

wijziging van de Ziektewet, 1927-1928 (inv.nr. 1467)

technische herziening van de Ziektewet, veel van de Federatie van Bedrijfsverenigingen, 1930-1933 (inv.nr. 1468)

wetscommissie-Ziektewet uit de Federatie van Bedrijfsverenigingen, 1932-1933 (inv.nr. 1469)

wijziging van de Ziektewet, 1933-1935 (inv.nr. 1470)

wetscommissie voor de wijziging van de Ziektewet, 1939-1940 (inv.nr. 1472)

wijziging van de Ziektewet, 1943-1950 (inv.nrs. 1474-1475)


Organisatie en uitvoering van de ziekengeldverzekering
adviescommissie voor de uitvoering der ziekengeldverzekering door de Raden van Arbeid, 1929 (inv.nr. 1476)

organisatie van de administratie van de ziekengeldverzekering, 1929-1930 (inv.nr. 1477)

overlegging van bewijsstukken ingevolge de Ziektewet, 1930-1939 (inv.nr. 1479)

vrijwillige ziekteverzekering van oud-verplicht verzekerden bij de bedrijfsverenigingen, 1930-1931 (inv.nr. 1498)

commissie inzake de toepassing van art. 50 (1a)  van de Ziektewet betreffende ongeschiktheid tot werken, 1933-1935 (inv.nr. 1510)

conceptuitvoeringsbesluiten van de gewijzigde Ziektewet, 1934-1935 (inv.nr. 1511)

commissie, ingesteld door de Federatie van Bedrijfsverenigingen, inzake het dragen van eigen risico bij de uitvoering van de wettelijke ziekteverzekering, 1935-1937 (inv.nr. 1512)

toepassing van art. 118 van de Ziektewet, betreffende een arbitrageovereenkomst tussen de bij de Federatie van Bedrijfsverenigingen aangesloten bedrijfsverenigingen en de Raden van Arbeid, 1935-1936 (inv.nr. 1514)

adviescommissie inzake de toepassing van art. 53 (1a) van de Ziektewet, betreffende arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering, 1935-1937 (inv.nr. 1515)

werkcommissie van de Federatie van Bedrijfsverenigingen, 1936-1942 (inv.nrs. 1516-1518)

reserve van bedrijfsverenigingen gevormd ex. artikel 114 der Ziektewet, 1936-1953 (inv.nr. 1519)

toepassing van artikel 55 der Ziektewet, de arbeidsongeschiktheid heeft aangevangen nadat de verzekering is beëindigd, 1936-1943 (inv.nr. 1520)


g eneeskunde en controle ziekengeldverzekering
enquête “medische controle 1934”, ingesteld door de Federatie van Bedrijfsverenigingen, 1934-1937 (inv.nr. 1572)

controlevoorschriften ingevolge de Ziektewet, 1943-1953 (inv.nr. 1577)

studiecommissie “controle uitvoeringsorganen ziektewet”, 1943-1947 (inv.nr. 1578)

oprichting van een centrale lekencontroledienst ingevolge de Ziektewet, 1949 (inv.nr. 1579)


werkloosheidsverzekering (algemeen)
wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, 1930-1967- (inv.nrs. 1595-1597)

wachtgeldregelingen van diverse beroepsgroepen, 1941-1946 (inv.nr. 1609)

circulaires van de Sociale Verzekeringsraad en de Federatie van Bedrijfsverenigingen in verband met het Contactorgaan Werkloosheidswet, 1965-1967 (inv.nr. 1623)

Contactorgaan Werkloosheidswet, 1950-1953 (inv.nr. 1624)

commissie inzake het vraagstuk van het verstrekken van suppleties op te lage werkloosheidsuitkeringen, van het Werkloosheidsfonds, 1953-1954 (inv.nr. 1631)


voorbereiding en wijziging werkloosheidsverzekering
commissie van Advies Werkloosheidsverzekering van de Hoge Raad van Arbeid, 1938-1939 (inv.nrs. 1634-1636)

wetsontwerp werkloosheidsverzekering, 1946-1949 (inv.nrs. 1637-1638)

wachtgeldreglement als bedoeld in art. 37 van de Werkloosheidswet, 1949-1951 (inv.nrs. 1639-1640)

voorbereiding van de Werkloosheidswet en de kosten die hieraan zijn verbonden, 1949-1951 (inv.nrs. 1641)


organisatie en uitvoering werkloosheidsverzekering
voorbereiding van de uitvoering van de Werkloosheidswet door de bedrijfsverenigingen, bevat statistische gegevens en uitvoeringsschema’s, 1949-1950 (inv.nr. 1642)

uitvoering van de Werkloosheidswet door bedrijfsverenigingen in de landbouw, 1949-1950 (inv.nr. 1643)

premieheffing van het wachtgeldfonds van de bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie, 1950-1956 (inv.nr. 1651)

premieheffing van het wachtgeldfonds van de bedrijfsvereniging voor de Houtindustrie en de Meubileringsbedrijven, 1950-1956 (inv.nr. 1652)

premieheffing van het wachtgeldfonds van de Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrie, 1950-1956 (inv.nr. 1653)

technische commissie van het Algemeen Werkloosheidsfonds met betrekking tot de inrichting van de administraties der bedrijfsverenigingen, voor zover betrekking hebbend op de Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering, 1950 (inv.nr. 1654)

nota’s van het Algemeen Werkloosheidsfonds over de uitvoering van de Werkloosheidsverzekering, 1950 (inv.nr. 1660)

commissie van advies inzake het premiepercentage ingevolge de Werkloosheidswet (inv.nr. 1661)

commissie tot bestudering van het wachtgeldreglement en de dagloonberekening voor de Werkloosheidswet (inv.nrs 1662-1665)

dagloonberekening ingevolge de Werkloosheidswet voor losse werknemers aangesloten bij de Bedrijfsverenigingen voor de Hout- en Meubelindustrie alsmede de “Habivi”, 1951-1965 (inv.nr.. 1666)

dagloonvaststelling van aangeslotenen bij diverse bedrijfsverenigingen, 1955-1965, onderverdeling:
- Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (inv.nrs. 1667-1668)
- Bedrijfsvereniging voor de Chemische industrie (inv.nr. 1669)
- Bedrijfsvereniging voor de Houtindustrie en de Meubileringsbedrijven (inv.nr. 1670)
- Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische Industrie (inv.nr.1671)

commissie ter bestudering van administratieschema’s en werkloosheidsformulieren, 1951-1952 (inv.nr. 1672)

toepassing van de Werkloosheidswet op werknemers die na de staking bij de melkproductiefabriek De Ommelanden om een uitkering verzoeken, 1953 (inv.nr. 1694)

commissie inzake vakantievergoedingen in verband met werkloosheidsuitkeringen, 1953-1956 (inv.nr. 1695)

uitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet als ten gevolge van vorst of sneeuwval niet gewerkt kan worden, voor aangeslotenen bij diverse bedrijfsverenigingen, 1954-1961 (inv.nrs. 1697-1698)

vorst-werkloosheidsgevallen van werknemers in dienst van de Zeeuwse waterschappen, 1955-1957 (inv.nr. 1700)


controle in de Werkloosheidsverzekering
commissie ter bestudering van het controlevraagstuk ingevolge de Wachtgeld- en Werkloosheidswet, 1952 (inv.nr. 1708)

vestigen van agentschappen in heel Nederland voor de melding van werklozen, 1952-1959 (inv.nr. 1709)

gevallen waarin passende arbeid werd geweigerd, 1955 (inv.nr. 1710)


ouderdoms- en invaliditeitsverzekering
Ouderdoms- en Invaliditeitsverzekering, 1925-1967- (inv.nrs. 1713-1714)

blokzegelregeling voor de premiebetaling ingevolge de Invaliditeitswet, 1929-1953 (inv.nr. 1715)

subcommissie ouderdomsvoorziening alsmede de subcommissie invaliditeitsverzekering en weduwen- en wezenverzekering van de Sociale Commissie van Sociaal-Economische Raad, 1952-1960 (inv.nrs. 1716-1731)


kraamgelduitkeringen
declaraties van gedane kraamgelduitkeringen van diverse bedrijfsverenigingen bij het ministerie van Sociale Zaken. Bevat ook correspondentie van het GAK en Centraal Beheer met genoemd ministerie, 1941-1960 (inv.nrs. 1733-1740)

kraamgelduitkeringen (algemeen), 1942-1957 (inv.nrs. 1741-1742)


kinderbijslag
krantenknipsels, tijdschriftartikelen en notities over de Kinderbijslagwet, 1921-1940 (inv.nr. 1743)

commissie van advies kinderbijslagverzekering van de Hoge Raad van Arbeid, 1938-1939 (inv.nrs. 1744-1745)

kinderbijslagverzekering, 1938-1939 (inv.nr. 1746)

Kinderbijslagcommissie (aangaande de invoering van de Kinderbijslagwet), 1940-1942 (inv.nr. 1747)

technische wijziging van de Ziektewet en Kinderbijslagwet, 1940-1958 (inv.nr. 1748)

uitvoering en de wijziging van de Kinderbijslagwet, 1940-1965 (inv.nrs. 1749-1752)

declaraties van toeslagen op uitkeringen ingevolge de Kinderbijslagwet van diverse bedrijfsverenigingen bij het ministerie van Sociale Zaken en afschriften van ministeriële beschikkingen hierover, 1940-1957 (inv.nrs. 1753-1763)

Kinderbijslagvereveningsfonds, 1941-1967- (inv.n rs. 1764-1768)

wijziging van de Kinderbijslagwet, 1943-1950 (inv.nrs. 1769-1770)

kinderbijslagregeling voor zelfstandigen, 1948-1949 (inv.nr. 1771)

uitvoering van de Kinderbijslagwet, 1949-1951 (inv.nr. 1772).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar  andere archiefvormers Afdeling Arbeidersverzekering
Algemeen Werkloosheidsfonds
Bedrijfsverenigingen
Centraal Beheer
Centraal Sociaal Werkgevers Verbond
Centrale Werkgevers Risico-Bank
Commissie-Van Rhijn (Londen)
Commissie-Van Rhijn (Nederland)
Eerste Kamer
Federatie van Bedrijfsverenigingen
Hoge Raad van Arbeid
Raden van Arbeid
Rijksverzekeringsbank
Sociale Verzekeringsbank
Vereniging van Ned. Werkgevers
Vereniging van Raden van Arbeid
Verbond van Ned. Werkgevers
F.E. Posthuma
H. Smissaert
B.J.M. van Spaendonck
M.W.F. Treub
M. Tydeman jr..
geografische verwijzingen Nederland
internationaal stukken over het Nederlandse Comité voor Sociale Verzekering en het Comité Permanent International des Assurances Sociales, 1913-1914 (inv.nr. 1007).
opmerkingen niet opgenomen zijn:
pensioenfondsen,
onderlinge risicoverenigingen,
onderlinge ziekterisicoverenigingen,
ongevallenpreventie,
ziektepreventie
buitenlandse arbeiders in Nederland en Nederlandse arbeiders in het buitenland
verwijzingen naar commerciële verzekeraars,
stukken over beleggingen van Centraal Beheer.