Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Agneta Wilhelmina Johanna Matthes
naam, varianten geen
periode 1847 - 1909
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, IV, 323-325
functies was gehuwd met Jacob Cornelis van Marken de oprichter en directeur van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in Delft
later kwamen daar nog fabrieken voor olie, parfum, lijm en gelatine bij
samen met haar man spande zij zich in om de toestand van de arbeiders op hun fabriek te verbeteren
onder meer richtten zij door het bedrijf beheerde en gefinancierde ondersteuningsfondsen op voor arbeiders of hun gezinsleden die in moeilijkheden waren geraakt
na de dood van haar man in 1905 bezorgde zij een uitgave een uitgave van al zijn in “De Fabrieksbode” geschreven artikelen
het echtpaar vervulde een voortrekkersrol in het streven om de toestand van de arbeiders te verbeteren.
literatuur (NCC) Herinneringen uit het leven van J.C. van Marken
Delft, 1907.  215 p.
met een voorwoord door Agneta Matthes

[Uit het fabrieksleven Delft 1869-1905.] Hoofdartikelen uit De Fabrieksbode van J.C. van Marken (1882-1905)
3 dln.
Delft, [1908]

Dudink, Stefan
Deugdzaam liberalisme. Sociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901
Amsterdam, 1997, p. 112-118

Pekelharing, B.H.
“J.C. van Marken”, in:
Woord en Beeld. Geïllustreerd Maandschrift , 1902, p. 249-266
[een biografie]

Vries Wzn., W. de
“J.C. van Marken en “Het Agnetapark” te Delft”, in:
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis , 4 (1978), 10 (maart), p. 3-34.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats Gist- en Spiritusfabriek Delft (thans een onderdeel van het DSM-concern)
naar verwachting zal het archief in 2002 of 2003 worden overgebracht naar het Gemeentearchief Delft
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid thans nog niet openbaar
na de overbrenging naar het Gemeentearchief zal het archief vermoedelijk openbaar worden
omvang; inventarisnummers 1.000 meter
niet van toepassing
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) geen
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven veel stukken van J.C. van Marken en zijn echtgenote A.W.J. Matthes bevinden zich in het archief van de Ned. Oliefabrieken Calvé dat in bruikleen is gegeven aan het Gemeentearchief Delft en door medewerkers van dit archief is geïnventariseerd
van belang zijn (met verwijzing naar de inv. nrs. van het Calvé-archief):
pensioen- en weduwenfonds, 1895-1931 (inv. nr. 344)
tijdschrift “De Fabrieksbode”, 1882-1933 (inv. nrs. 1158-1198
met index)
J.C. van Marken, “Through labour for labour”, waarschijnlijk tekst van een lezing, 1892 (inv. nr. 1199)
J.C. van Marken, “Uit het fabrieksleven van Delft 1869-1905”, ca. 1906 (inv. nrs. 1201-1203)
J.C. van Marken, “Industrial Social Organization”, z.d. (inv. nr. 1221)
geschiedenis van Calve met een register op “De Fabrieksbode” over de jaargangen 1882-1926, z.d. (inv. nr. 1223)
op dit archief is ca. 1975 door het bedrijf een index gemaakt, zie inv. nrs. 1225-1230
Vereniging tot Behartiging van de Belangen van het Personeel, 1885-1956 (gedeponeerd archief in Calvé, inv. nrs. 1231-1254)
Personeelsvereniging Kamer van den Arbeid – De Kern, 1891-1933 (gedeponeerd archief
inv. nrs. 1317-1341)

de hierboven vermelde stukken zijn openbaar.
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief is ten dele geordend, maar de structuur is onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens onbekend
inhoud overig onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Delft
internationaal niet van toepassing
opmerkingen stukken van en over Agneta Matthes bevinden zich mogelijk in het archief van de voormalige Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft
zie verder: J.C. van Marken