Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
naam, varianten Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (1894-1919) Nederlandsche Vereeniging voor Staatsburgeressen (1919-1930)
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (1930-1949)
periode van bestaan 1894 - 1967
organisatie en inrichting In 1893 nam Wilhelmina Drucker, samen met enkele andere vrouwen, het intiatief tot de oprichting van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht
het hoofdbestuur (HB) zetelde in Amsterdam of Den Haag, al naar gelang de woonplaats van de secretaresse
de functies van voorzitster, secretaresse en penningmeesteres mochten niet door mannen worden vervuld
het HB bestond uit een oneven aantal personen, 9, 11 of 13
het dagelijks bestuur, bestaande uit presidente, vice-presidente, secretaresse en penningmeesteres kwam zelden bij elkaar
de meeste zaken werden schriftelijk afgehandeld
het HB hield toezicht op de afdelingen
de leden waren onderverdeeld in gewone- en afdelingsleden
als er in een bepaalde stad of streek meer dan tien gegadigden woonden, kon een afdeling worden opgericht
de afdelingen als ook de vereniging hielden bestuurs-, leden-, en jaarvergaderingen
in 1919, na de invoering van het algemeen kiesrecht, werd de naam gewijzigd in de Vereniging voor Staatsburgeressen
in 1930 fuseerde de vereniging met de Unie voor Vrouwenbelangen tot de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap
in 1949 vervolgens fuseerde vereniging nogmaals met de Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid, die als uitvoerend orgaan het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid had, tot de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap.
taak, activiteiten   ?De vereniging stelt zich ten doel bij de vrouw het gevoel van verantwoordelijkheid voor haar taak in gezin, in het arbeidsleven en maatschappij en als staatsburgeres te versterken en te bevorderen, dat zij in samenwerking met den man haar zelfstandig inzicht meer doet gelden? de vereniging kant zich tegen elken maatregel die de vrouw als zodanig in eenig opzicht bij den man achterstelt en streeft naar wijziging in maatschappelijke toestanden, die de vrouw belemmeren om in vrijheid, naar eigen aanleg en capaciteiten gezin en gemeenschap te dienen? (uit de statuten van 1938)
de vereniging gaf een maandblad uit
in eerste instantie beperkten de activiteiten ter verkrijging van vrouwenkiesrecht zich tot een tweetal audiënties bij de koningin
vervolgens werden adressen verzonden aan de Tweede Kamer en organiseerde men allerhande propaganda-activiteiten, waaronder een congres en een tentoonstelling
na het verkrijgen van het kiesrecht voerde men nog altijd propaganda en stuurde adressen, nu over een breder scala aan onderwerpen met betrekking tot vrouwenemancipatie
tijdens de Tweede Wereldoorlog was de vereniging nauwelijks actief, maar de organisatiestructuur bleef bestaan
na de oorlog pakte men de draad weer op en werd propaganda gevoerd
daarnaast zat de vereniging in veel commissies en hield enquêtes om de plaats van de vrouw in de samenleving te bepalen.
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen Jrg. 23, nr.  9 (sept. 1919) - dec. 1930
Jaargangnummering wijzigt: na jrg. 27, nr. 10 (15 oct. 1923) komt jrg. 7, nr.11 (15 nov. 1923)
Voortzetting van: Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht

Vrouw en gemeenschap : maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap
1 (1930) – 11, nr. 4 (1940)
Voortzetting van: Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen
Voortgezet als: Vrouwenbelangen

Vrouwenbelangen
11 (1946) –  34, nr. 6 (1969)
Voortzetting van: Vrouw en gemeenschap
Voortgezet als: Vrouwen en hun belangen

Vrouwen en hun belangen : blad van de Nederlandse vereniging voor
vrouwenbelangen, vrouwenarbeid en gelijk staatsburgerschap en van de
Nederlandse bond van vrouwen werkzaam in bedrijf en beroep . - Jrg. 34, nr.  7(1969) - Jrg. 46 (1981)
Voortzetting van: Vrouwenbelangen

Jansen, Renée
Verslag landelijke studiedag ter gelegenheid van het eeuwfeest van
Vrouwenbelangen
Utrecht] : Nederlandsche Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, 1994.  36 p.

Vrouwenstemmen : 100 jaar vrouwenbelangen : 75 jaar vrouwenkiesrecht
Marja Borkus ... [et al.
eindred.: Marieke Hilhorst
wetenschappelijk comment.: Francisca de Haan]
Zutphen, 1994. 216 p.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1907 - 1991
vindplaats Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 5,5 meter
551 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd het archief is vermoedelijk in delen bij het IIAV binnengekomen
er ontbreken delen van de notulen van het hoofdbestuur en de jaarvergaderingen.
toegang(en) inventaris met historische en archivistische inleiding (7 p.), 1991
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief bestond uit series correspondentie, daarnaast correspondentie op onderwerp en genummerde onderwerpsdossiers die stukken bevatten betreffende het tijdschrift, commissies en cursussen.
structuur toegang De indeling naar onderwerp is vrijwel gehandhaafd
de rubrieksgewijze indeling is gedeeltelijk veranderd.
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig stukken betreffende de subcommissie van advies inzake de positie van alleenstaande vrouwen voor belasting, pensioenen en sociale verzekeringen, 1960-1962 (inv.nr. 153)
ingekomen stukken betreffende de pensioencommissie van het Nederlandse Vrouwen Comité, opgericht in 1952 in navolging van de staatscommissie voor de pensioenen, 1950-1957 (inv.nr. 177)
stukken van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid inzake de oprichting van een Nationaal Vrouwensecretariaat, …. inv.nr. 314
NB: dit secretariaat is niet tot stand gekomen.
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen