Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Rooms Katholieke Staatspartij
naam, varianten Roomsch-Katholieke Staatspartij
Algemene Bond van R.K. Rijkskieskringorganisaties (de voorloper)
RKSP
R.K.S.P.
periode van bestaan 1904 - 1945
organisatie en inrichting Tegen het einde van de negentiende eeuw bestonden in Nederland een groot aantal locaal of regionaal georganiseerde katholieke kiesverenigingen
vanaf 1897, toen het merendeel daarvan zich stelde achter het program van de R.K. Kamerclub, werd dit geheel in het spraakgebruik al aangeduid als de "R.K. Staatspartij"
aangezien de Noord-Brabantse kiesverenigingen zich afzijdig hielden, duurde het tot 1904 voordat als nationale koepel de Algemene Bond van Rooms-Katholieke Kiesverenigingen kon worden opgericht
na de totstandkoming van de evenredige vertegenwoordiging in 1918 werd deze omgezet in een strakker georganiseerde en beter gecoördineerde  Algemene Bond van R.K. Rijkskieskringorganisaties in Nederland, met een Bondsraad en een Bondsbestuur
pas in 1926 werd deze bond omgezet in de R.K. Staatspartij, een werkelijke partijorganisatie, waarbij de leden via de kiesverenigingen waren aangesloten
er kwamen een partijraad, een partijbestuur en een dagelijks bestuur
de organisatie werd in het decennium daarna verder uitgebouwd tot een systeem waarin (lokale) afdelingen verenigd waren in gewestelijke kringen
leden van het partijbestuur en afgevaardigden van de kringen vormden samen de partijraad, waarin de leden van Eerste en Tweede Kamerfracties en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties met adviserende stem zitting hadden
het partijbestuur bestond uit een vertegenwoordiger van elk van de 18 kieskringen en de vijf leden van het dagelijks bestuur
er waren twee secretarissen, waarvan er een directeur was van het partijbureau, gevestigd in Den Haag
bij het bureau waren nog andere partijorganen gevestigd, zoals de redacties van enkele bladen
de partij op haar beurt was op vele plaatsen in het katholieke organisatieleven vertegenwoordigd.
in 1941-1942 werd de RKSP door de Duitse bezetter geliquideerd, om onmiddellijk na de bevrijding in 1945 te worden heropgericht
in december van dat jaar maakte ze plaats voor de Katholieke Volkspartij.
taak, activiteiten politieke vertegenwoordiging van de Nederlandse katholieken op lokaal, provinciaal en landelijk niveau
in 1936 werd hiervoor een officieel kader geschapen in de vorm van een Algemeen Staatkundig Program.
voorloper
opvolger
literatuur (NCC) archief en bibliografie

R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie
Nijmegen [Katholiek Documentatie Centrum], 1991. 311 p.

Maes, A.G.J.
“Bibliografie van publicaties van de RK Staatspartij, de Katholieke Volkspartij en het Centrum voor Staatkundige Vorming”, in:
Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum , 1978, p. 133-213


periodieken

R.K. Staatspartij. Maandblad ter voorlichting van de leden en de organen der partij
1 (1932) - 10 (1941)

De Opmarsch. Veertiendaags verschijnend propagandablad der R.K. Staatspartij 1 (1935/36) - 6 (1945)
[1940-1945 niet verschenen. Voortgezet als: De opmars ]


teksten

Reglement van den Algemeenen Bond van Roomsch Katholieke Rijkskieskringorganisaties in Nederland (R.K. Staatspartij)
[Z.pl.], [ca.1910]. 8 p.

Reglement van de R.K. Staatspartij
's-Gravenhage [R.K. Staatspartij], [ca. 1927]. 15 p.

Ontwerp van het algemeen reglement der R.K. Staatspartij en van de daarbij behoorende bijzondere reglementen
Den Haag, [1934]. 105 p.

De organisatie der R.K. Staatspartij: een wandeling door de nieuwe reglementen
Den Haag, 1934. 7 p. [Overdruk uit: De R.K. Staatspartij , 22-8-1934]

Algemeen reglement en daarbij behoorende bijzondere reglementen R.K. Staatspartij
Den Haag, 1935. 118 p.

Program 1933 van de R.K. Staatspartij, waarbij afgedrukt de tekst van het Program 1929, en van het Program 1922, beide voorzien van eenige aanteekeningen en verwijzingen, en "De Inleidende Verklaring op het Program 1896"
's-Hertogenbosch, 1933. 52 p.

Algemeen beginselprogram van de R.K. Staatspartij: ontwerp
's-Gravenhage, [1935]. 13 p.
[Bijlage bij: De R.K. Staatspartij , 28 juni 1935]

Toelichting op het ontwerp-algemeen staatkundig program der R.K. Staatspartij
's-Gravenhage [R.K. Staatspartij], 1935. 32 p.

Algemeen staatkundig program vastgesteld te 's-Hertogenbosch in de vergadering van den partijraad van 29 februari 1936, en daarbij behoorende toelichting
's-Gravenhage [Algemeen secretariaat der R.K. Staatspartij], 1936. 70 p.

De taak van den wetgever in den tegenwoordigen tijd ten aanzien van de verhouding tusschen werkgever en werknemer in het bedrijfsleven. Praeadviezen uitgebracht aan den Partijraad der R.K. Staatspartij ter behandeling in diens vergadering van 19 Mei 1928 door J. van Beurden ... [et al.]
's-Hertogenbosch, 1928, 106 p.
[Uitgavenreeks der R.K. Staatspartij, nr.  7]


publicaties over de RKSP

Abee, A.
De gezinspolitiek van de Rooms-Katholieke Staatspartij en de Katholieke Volkspartij. De ideologie en politieke praktijk van de kinderbijslag nader bezien
[Rotterdam], 1988. 103 p.
[Scriptie EU Rotterdam]

Bornewasser, J.A.
Katholieke Volkspartij 1945-1980. Bd. 1: Herkomst en groei (tot 1963)
Nijmegen, 1995. 689 p.

Hoffman, A.C.A.
De Roomsch-Katholieke Staatspartij
Baarn, 1909. 32 p.
[ Onze politieke partijen , 5, p.141-172]

Janssen, E.
"De Roomsch Katholieke Staatspartij en de krisis, 1930-1940"
Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum , 1975 (40 p.)

Steenhoff, P.H.J.
Erfgoed. Bijdrage tot de geschiedenis der Katholieke Staatspartij, haar stichting en haar voltooiing. Met medewerking van het Partijsecretariaat
's-Gravenhage [Algemeen secretariaat der R.K. Staatspartij], 1939. 200 p.
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1914 - 1946
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
220 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd Het grootste deel van het archief van de RKSP is in 1941 aan de Duitse bezettingsautoriteiten overgedragen en moet als verloren worden beschouwd
er werden echter stukken van bestuurlijke en andere aard achtergehouden, die gecombineerd met materiaal afkomstig uit persoonlijke archieven van enkele oud-bestuursleden,  in 1945 tot een provisorisch partijarchief werden bijeengevoegd.
toegang(en) Gedrukte inventaris opgenomen in R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie (Nijmegen, 1991), p. 11-34
NB. Een eerdere gedrukte inventaris, gepubliceerd in deel 1 van de archiefinventarissen-reeks van het KDC in 1973, is vervallen.
kenmerk toegang onbekend
indices op toegang Register op namen van personen, instellingen en plaatsen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van W.H. Nolens :
notulen Partijraad, 1926-1930 (inv. nr. 218)
vergaderstukken Partijraad, 1926-1930 (inv. nrs. 219-225)
documentatie vergaderingen Partijraad, 1927-1930 (inv. nrs. 226-230)
redevoering van Nolens gehouden op de Partijraad van 19 en 20 mei 1928 (inv. nr. 231).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven Stukken afkomstig van de R.K. Sociale Studieclub, 1923-1927 (inv. nrs. 210-211)
opmerkingen * De bewaard gebleven archivalia van de Algemene Bond van Roomsch-Katholieke Kiesverenigingen en de Algemene Bond van R.K. Rijkskieskringorganisaties in Nederland zijn in het archief van de RKSP opgenomen.
INHOUD
structuur archief het archief is geordend in een reeks stukken van algemene aard en een reeks betreffende bijzondere onderwerpen. Zie echter hierboven onder "opmerkingen".
structuur toegang volgt de structuur van het archief.
bijlagen bij de toegang chronologisch geordende bibliografie van publicaties, uitgebracht door de RKSP (p. 243-250)
in het register is deze bibliografie op onderwerp ontsloten.
statistische gegevens geen
inhoud overig samenstelling van het Staatkundig Beginselprogram van 1936 (commissievergaderingen, correspondentie, ontwerpprogramma met wijzigingsvoorstellen), 1933-1936 (inv. nrs. 36-41)
Commissie "Sociale Kamer" (brochure van H.A. Poels over de sociaal-economische toestand, 1931
nota's en knipsels over de corporatieve gedachte, 1933-1936) (inv. nrs. 42-43)
Stukken afkomstig van de R.K. Sociale Studieclub, 1923-1927: notulen van de studieclub, 1923 en 1936
polemiek tussen C. Hentzen en J.D.J. Aengenent inzake het gezag in de onderneming, 1926-1927 (inv. nrs. 210-211).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
circulaires steunverlening 1931-
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen