Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Raden van Arbeid, Collectie Jaarverslagen
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1967
organisatie en inrichting zie format Raad van Arbeid algemeen
taak, activiteiten zie format Raad van Arbeid algemeen
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) algemeen - wetgeving

Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid, S.1933, nr.  598. Wet van den 17den november 1933, tot organisatie van de openbare organen, belast met de uitvoering van de sociale verzekering, bewerkt door L. Leijdesdorff
Zwolle, 1934. 86 p.
[Nederlandse Staatswetten, editie Schuurman & Jordens, 87]

Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid. Wet van 17 november 1933, Stb. 598, tot organisatie van de openbare organen, belast met de uitvoering van de sociale verzekering, zoals die wet sindsdien is gewijzigd, met uitvoeringsbesluiten?, bijgew. tot 1 maart 1982, bew. door R. ten Wolde
Zwolle, 7 de druk, 1982. 111 p.
[Nederlandse staatswetten, editie Schuurman & Jordens, 87]


algemeen - verslaglegging

Verslag van de werkzaamheden der Raden van Arbeid over het jaar ? [1919/20 - 1955]
's-Gravenhage, 1922-1957
[Samengegaan met: Verslag omtrent den staat der Rijksverzekeringsbank en haar werkzaamheden in het jaar ? , en voortgezet als: Verslag over het jaar ?, Sociale Verzekeringsbank, Raden van Arbeid ]

Verslag over het jaar ? [1956-1985]?, Sociale Verzekeringsbank, Raden van Arbeid
Amsterdam [SVB], 1957-1986


algemeen - periodieken

Mededeelingen van den Raad van Arbeid, uitgaande van de Raden van Arbeid te Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Maastricht en Venlo
1941/42-1949
[Titel varieert.Voortgezet als: Documentatie-orgaan van de Vereeniging van Raden van Arbeid ]


algemeen - literatuur

Bossenbroek, H. jr.
De administratie van de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid
Maastricht, 1941

Breen, H. van
”Overbrenging van werkzaamheden Ongevallenwet 1921 naar de Raden van Arbeid (Art. 111 O.W. 1921)”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 47-54

Buis, IJ. Kzn.,
"De mechanisatie van de administratie van de Raden van Arbeid", in:
De Sociale Verzekeringsgids , 1942, p. 2-8

Buning, E.J.
“Eenheid en eenvoud bij het sociaal geneeskundig hygiënisch toezicht”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 87-103
[over de organisatie van medische diensten]

Eden, P.H. van
“Decentralisatie der Ongevallenwet, van geneeskundige zijde beschouwd”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 54-73
[schrijver is medisch adviseur van de Ongevallenwet
pleidooi voor een centraal geleid corps van controlerend geneeskundigen
met teksten van brieven van deskundigen in Nederland en Duitsland]

Emmen Riedel, W.H.
“Over de “Autonomie” der Raden van Arbeid”, in:
Vragen des Tijds , 1920/21, II, p. 426-449
[pleidooi voor reorganisatie van de hele arbeidswetgeving

Gaay Fortman, W.F. de
“Overpeinzingen bij het veertigjarig bestaan van de Raad van Arbeid te ’s-Gravenhage”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 15 (1960), p. 177-183

Geursen, S.J.
“Een overzicht betreffende de Raden van Arbeid”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 681-684
[vergelijkend onderzoek van de personeelssterkte bij 31 raden]

G. [= ?]
“Is een medisch-adviseur aan een Raad van Arbeid gewenscht ?”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 122-124

Goslinga, T.S.
“Raden van Arbeid of bijkantoren der Rijksverzekeringsbank”, in:
Sociale Voorzorg , 6 (1924), p. 409-420

Havander [pseudoniem]
“De Raden van Arbeid en hun taak”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 27 (1928),p. 129-131

Havander [pseudoniem]
“Het einde der Raden van Arbeid ?”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 27 (1928), p. 498-500

Koch, C.J.
“Dure ambtenaren of lood om oud ijzer”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 20 (1921), p. 38
[kritiek op de kosten van de raden]

Laan, J.Th. van der
“De Raden van Arbeid”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 26 (1927), p. 165-167

Loef, C.M.
Wat iedereen beslist weten moet van de raden van arbeid
Dordrecht, 1919

J.M. [= Mannoury, J.]
“Deze maand”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 14 (1959), p. 323-325
[commentaar bij het veertigjarig bestaan van de Raden van Arbeid]

Menselijke verhoudingen bij de uitvoering van de sociale verzekering door Raden van Arbeid
Amsterdam [Vereeniging van Raden van Arbeid], 100 p.
[rapport van een commissie
voorzitter G.A.A.M. Boot]

Michielsen, A.B.
“Ziektewet en Raden van Arbeid”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 28 (1929), p. 242-243

Rhijn, A.A. van
“Veertig jaren Raden van Arbeid en Invaliditeitswet”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 14 (1959), p. 790-799
[tekst van een rede uitgesproken bij gelegenheid van het jubileum van de Raad van Arbeid in Utrecht
over de uitvoering van de nieuwe invaliditeitswet (= WAO) en de medische dienst
dit zou de GMD worden]

Rhijn, A.A. van
“50 jaren uitvoeringsorganen der sociale verzekering”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 25(1970), p. 14-26
[geschiedenis in kort bestek van de bedrijfsverenigingen, bedrijfsraden, het GAK en de organisatiewetten sociale verzekering]

Snoeck Henkemans, D.
“Over den geneeskundigen dienst der Raden van Arbeid”, in:
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 383-397

Trooyen, G.P. van
“Decentralisatie van den geneeskundigen dienst der Rijksverzekeringsbank”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 262-268

Verschuur, T.J., P.J.M. Aalberse en J.R. Slotemaker de Bruine
Tien jaren Raden van Arbeid
Haarlem, 1930. 707 p.
[met onder meer bijdragen van:
mej. G. Stemberg, De organisatie der sociale verzekering
I.G. Keesing, Toepassing van art. 99 der Invaliditeitswet
W.H.M. Werker, Het toezicht op de sociale verzekering
D. Brocx, De medicus en de sociale verzekering]

Wittert van Hoogland, E.B.F.F.
De verhouding tusschen het bestuur van de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid na het in werking treden van de Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid op 1 maart 1934. Rede uitgesproken door op 1 maart 1934 in de Algemeene vergadering van de Vereeniging van Raden van Arbeid
Haarlem, 1934. 39 p.

Themanummer Sociaal Maandblad Arbeid over 50 jaar Raden van Arbeid
met bijdragen van: A.W. Rengelink, A.A. van Rhijn, G.M.J. Veldkamp en Edith Claeys-Leboucq (arbeidsgerechten in België)

Wat gaat er om bij de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid?
Amsterdam, 1965. 31 p.

NN
“De vaststelling der premiën voor de Ziektewet door de Raden van Arbeid”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 9 (1931), p. 277-278.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1919 - 1985
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam (IISG)
in het voorjaar van 2002 zal deze collectie worden overgebracht naar het hoofdkantoor van de Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen, waarna te zijner tijd overbrenging naar het Nationaal Archief zal volgen.
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 14,3 meter
122 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
de series zijn niet volledig
toegang(en) plaatsingslijst
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven geen
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief niet van toepassing
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens de jaarverslagen bevatten veel statistische gegevens
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Ouderdomswet (1919)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966)

interne organisatie:
het voornaamste uitvoeringsbesluit is:
KB van 28 februari 1919 (Staatsblad 54) (indeling in ressorten)
de Radenwet werd vele malen gewijzigd, wij noemen hier slechts:
Wijziging Radenwet (1923 )  (Staatsblad 187) (samenvoeging twee Verzekeringsraden tot een met als standplaats Den Haag)

de Radenwet verviel bij het van kracht worden van:
Wet tot organisatie van de openbare organen, belast met de uitvoering van de sociale verzekering (1933)

deze wet maakte weer plaats voor:
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956).

enkele andere belangrijke uitvoeringsbesluiten zijn:
KB van 21 februari 1933 (Staatsblad 54)
KB’s van 2 en 22 juni 1934 (Staatsbladen 301 en 327) (opheffing groot aantal Raden).
verwijzing naar andere archiefvormers
NB: hierin notulen besprekingen gevoerd tussen de directie van de Sociale Verzekeringsbank en het bestuur van de Vereniging van Raden van Arbeid
geografische verwijzingen Nederland
internationaal landen waarmee Nederland verdragen had lopen inzake sociale verzekeringen zoals ongevallenverzekering enz.
de voornaamste verdragen waren:

met België

Verdrag tusschen Nederland en België betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te ’s-Gravenhage op 9 februari 1921 (Staatsblad 1922, nr. 70)

Verdrag gesloten op 29 augustus 1947
wet van 27 mei 1948 (Staatsblad I 220)
omvatte alle sectoren van de sociale verzekering behalve de ongevallenverzekering (daarvoor gold het verdrag van 9 februari 1921)


met Denemarken

Verdrag tussen Nederland en Denemarken betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te Kopenhagen op 23 oktober 1926 (Staatsblad 1927, nr. 409)


met Duitsland

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering
gesloten te Bonn op 29 maart 1951 (Tractatenblad 1951, nr. 57)

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende werkloosheidsverzekering
gesloten te ’s-Gravenhage op 29 oktober 1954 (Tractatenblad 1954, nr. 188)


met Frankrijk

Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid
gesloten te ’s-Gravenhage op 7 januari 1950 (Tractatenblad 1951, nr. 156)


met Groot Brittannië

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk
gesloten te ’s-Gravenhage op 11 augustus 1954 (Tractatenblad 1954, nr. 114)


met Israël
Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Staat Israël betreffende de uitbetaling van ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioenen
gesloten te ’s-Gravenhage op 25 april 1963 (Tractatenblad 1963, nr. 84)


met Italië
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering
gesloten te ’s-Gravenhage op 28 oktober 1952 (Tractatenblad 1952, nr. 149)


met Joegoslavië
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië inzake sociale verzekering
gesloten te Belgrado op 1 juni 1956 (Tractatenblad 1956, nr. 85)


met Luxemburg
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid
gesloten te Luxemburg op 8 juli 1950 (Tractatenblad 1952, nr. 30)


met Noorwegen
Verdrag tusschen Nederland en Noorwegen betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te Oslo op 9 januari 1925 (goedgekeurd bij wet van 30 december 1925 (Staatsblad 543))


met Polen
Verdrag van Handel en Scheepvaart tusschen Nederland en Polen
gesloten te Warschau op 30 mei 1924 (Staatsblad 1924, nr. 594)


met Spanje
Verdrag tusschen de Spaanse Staat en het Koninkrijk der Nederlanden inzake sociale zekerheid
gesloten te Madrid op 17 december 1962 (Tractatenblad 1963, nr. 69)


met Turkije
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid
gesloten te Ankara op 5 april 1966 (Tractatenblad 1966, nr. 155)


met Zwitserland
Verdrag tusschen Nederland en Zwitserland betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te Bern op 27 januari 1937 (Staatsblad 1938, nr. 38)

Verdrag inzake sociale verzekering tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondstaat
gesloten te Bern op 28 maart 1958 (Tractatenblad 1958, nr. 65)


verdrag van Brussel van 17 maart 1948
deelnemers: Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Groot-Brittannië
zijn "wederkerigheidsverdragen inzake de sociale verzekeringen"
goedgekeurd bij wet van 25 juni 1948 (Staatsblad I 258)
Van der Made noemt als datum 7 november 1949
dit was in 1970 het enige z.g. coördinatieverdrag dat Nederland afsloot.
opmerkingen aangezien de archieven van enkele Raden van Arbeid nog niet zijn aangetroffen, kunnen deze jaarverslagen als vervangingsmiddel dienen.