Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Regeringscommissaris voor de Liquidatie van het Nederlands Arbeidsfront
naam, varianten Liquidatie Nederlandsch Arbeidsfront
Liquidatie NAF
periode van bestaan 1945 - 1960
organisatie en inrichting bij de oprichting van het Nederlands Arbeidsfront in 1942 werd het vermogen van de inmiddels opgeheven vakverenigingen van werkgevers en werknemers overgeheveld naar de nieuwe organisatie
in 1944 besloot de regering in Londen het Arbeidsfront te liquideren en onder twee regeringscommissarissen te stellen
de vakverenigingen zouden hun bezittingen terugkrijgen
na de bevrijding werd in juli 1945 tenslotte één regeringscommissaris, de oud-directeur-generaal van de Arbeid, dr. ir. A.H.W. Hacke, in deze functie benoemd
door de chaotische organisatie van de administratie van het Arbeidsfront duurde het lang, tot 1960/61, voordat de regeringscommissaris zijn arbeid kon voltooien
voor zijn werk had hij een bureau met afdelingen zoals recherche, documentatie, boekhouding, onroerende goederen enz.
taak, activiteiten administratie, beheer en restitutie van de door het Arbeidsfront in beslag genomen bezittingen van vakverenigingen van werkgevers en werknemers en andere maatschappelijke organisaties, zoals politieke partijen, welzijnsorganisaties, sanatoria voor tuberculose enz
hieronder  -en daarom is deze archiefvormer opgenomen-  bevonden zich ook  werkloosheidskassen en pensioen- en ondersteuningsfondsen van vele vakverenigingen  en werkliedenbonden zoals Patrimonium, de Christelijke Werkmansbond, het Ned. Verbond van Vakverenigingen enz.
voorloper
opvolger
geen
literatuur (NCC) literatuur over het Ned. Arbeidsfront

Arbeid. Weekblad van het Nederlandsch Arbeidsfront
1 (1941 – 3 (1943) of later
[Vóór 1943 heette dit blad: Arbeid. Uitgave van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen ]

Officieele mededeelingen van den leider van het Nederlandsche Arbeidsfront
Amsterdam, 1942-....

Sociale berichten van de Afdeeling Arbeidswetenschappen van het Nederlandsche Arbeidsfront
Amsterdam, 1943-1944

Mededeelingen van het Nederlandsche Arbeidsfront
1 (1942) - ....

Het Nederlandsche arbeidsfront. Zijn beginselen, zijn werkwijze, de plichten en de rechten van de leden. Met een voorwoord van H.J. Woudenberg
[z.pl.], 1942. 15 p.

literatuur over de liquidatie

geen.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1945
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers voor de bewerking: ca. 50 meter
na de bewerking: 16,6 meter
849 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd er is vernietigd, maar niet bekend is wanneer en wat is vernietigd
toegang(en) inventaris met historische en archivistische inleiding (p. 2-4) door A.J. Huiser (1979)
kenmerk toegang 2.15.04
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven stukken uit de archieven van organisaties waarvan het vermogen in 1942 en volgende jaren was geconfisqueerd en overgedragen aan het Nederlands Arbeidsfront
opmerkingen het archief bevond zich in 1974 in het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en had toen een omvang van ca 100 meter
na scheiding van de archieven van het Arbeidsfront en dat van de Regeringscommissaris resteerde 50 meter
in 1978 werd het archief van de regeringscommissaris overgedragen aan het Nationaal Archief.
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur is onbekend
structuur toegang de toegang heeft geen bijzondere structuur
bijlagen bij de toegang voorstel door NN tot vernietiging van archiefbescheiden, z.j. [1978 ?] (met specificatie
p. 62-65)
statistische gegevens geen
zie voor cijfermateriaal de accountantsrapporten
inhoud overig benoeming van de regeringscommissaris, 1945 (inv. nr. 18)
verslagen over de verrichte werkzaamheden, 1945-1950 (inv. nrs. 19-22)
rapporten afdeling Recherche over het opsporen van effecten en andere goederen, 1945-1951 (inv. nrs. 24-26)
accountantsrapporten over het liquidatiebureau, 1945-1958 (inv. nrs. 28-35)
claims van onder meer bonden aangesloten bij het NVV, de KAB, het CNV en neutrale organisaties, geordend per centrale en daarbinnen per vakbond, 1945-1960 (inv. nrs. 44-701)
NB: deze dossiers bevatten veel nog nooit gebruikt materiaal over fondsen van of gelieerd met vakverenigingen en over de wijze waarop deze fondsen waren belegd
hierin ook fondsen van Patrimonium en de Christelijk Nationale Werkmansbond
overzichten van claims, 1945-1958 (inv. nrs. 702-764)
methode toegepast door het Arbeidsfront bij de liquidatie van het NVV, het CNV en de KAB en bij hen aangesloten organisaties, 1945-1948 (inv. nr. 848)
boekhouding, 1941-1960 (inv. nrs. 802-812)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan KB van 8 september 1944 (Staatsblad E 71).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal Duitsland
opmerkingen de inventaris vermeldt niet systematisch welke organisaties een kas of  een fonds hadden
het valt op dat deze organisatie niet wordt vermeld in de Staatsalmanak.