Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam jhr. Henri Smissaert
naam, varianten geen
periode 1866 - 1934
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 552-553
functies directeur van levensverzekeringsmaatschappijen
promoveerde in 1893 te Utrecht op een proefschrift over de armenzorg en de staat
journalist (1895-)
secretaris van de Vereniging van Nederlandse Werkgevers (1899-1914)
medeoprichter en redacteur van “Onze Eeuw” (1901-1924)
een van de drie samenstellers van de gids van armenzorginstellingen uit 1899
actief in de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid (1900-)
directeur van de Algemene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente en verscheidene andere levensverzekeringsmaatschappijen (1914-1934)
publiceerde meer dan 200 boeken en artikelen waarvan een groot deel handelt over armenzorg en levensverzekeringen
literatuur (NCC) publicaties van jhr. Smissaert

Het aandeel van den Staat in de verzorging der armen. Historische, statistische en critische beschouwingen over onze armenwet en hare werking
dissertatie Utrecht, 1893. 200 p.

Armenzorg in Nederland, in opdracht der Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek. V. Gemeente Utrecht
Amsterdam, 1899. 404 p.

Rijksverzekeringsbank of bedrijfsvereeniging? Het "amendement-Kuyper", uiteengezet en beoordeeld
's-Gravenhage, 1899. 44 p.

Gids der Nederlandsche weldadigheid, uit officieele en particuliere bronnen bewerkt door J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepie en H. Smissaert, met een voorrede van N.G. Pierson
Amsterdam, 1899. 1120 p.

Het ontwerp "Ongevallenwet 1899", uiteengezet en beoordeeld
's-Gravenhage, 1899. 78 p.

“Een Engelsche en een Nederlandsche Ongevallenwet”, in
De Economist , 1900, p. 201-214 en 257-274
[schrijver geeft voorkeur aan de Engelse]
+
reactie door R. Macalester Loup, p. 357-364

"Het ontwerp-Armenwet" Tijdschrift voor Armwezen , 18.6.1901, p. 89-95

De bepalingen der ongevallenwet uiteengezet
's-Gravenhage, 1901. 98 en 44 p.

Schets eener organisatie van werkgevers voor het gezamenlijk dragen van risico ter zake van bedrijfs-ongevallen (Artt. 52-60 der Ongevallen-Wet), volgens een ontwerp van H.P.L.C. de Kruijff, J. van Schevichaven [en] H. Smissaert
's-Gravenhage, 1901

Overzicht van het Nederlandsch armwezen
Haarlem, 1901. 184 p.
[2 de vermeerderde druk Haarlem, 1910. 275 p.]

Nota omtrent wettelijke ziekte-verzekering
Den Haag, 1902. 19 p.
[Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers]

Voorzieningen bij ziekte van werklieden in 96 ondernemingen, verzameld, toegelicht en bewerkt
Den Haag, 1902. 185 p.

De bepalingen ter uitvoering der ongevallenwet, 1901, gerangschikt en uiteengezet
's-Gravenhage, 1903. 225 p.

De beroepswet en haar uitvoeringsbepalingen, gerangschikt en uiteengezet
Den Haag, 1903. 144 p.

Ontwerp "Arbeidswet 1904", overzicht der verschilpunten tusschen dit ontwerp en de geldende wetgeving
's-Gravenhage, 1904. 72 p.

Nota omtrent het ontwerp "Arbeidswet 1904", op voordracht van H. Smissaert ... bekrachtigd
Den Haag, 1904. 63 p.
[Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers]

Sociale wetgeving en industrieele weerkracht
Haarlem, 1905. 44 p.
[Overdruk uit Onze eeuw , Januari 1905]

Het ontwerp(-Veegens) tot wijziging der ongevallenwet toegelicht en uiteengezet
Den Haag, 1907. 80 p.

Het tekort der Rijksverzekeringsbank
Haarlem, 1908. 30 p.
[Overdruk uit: Onze eeuw , 1908, afl. 1]

L'assistance publique et la charité privée dans les Pays-Bas
[Z.pl.], 1910. 48 p.

"De wettelijke ongevallenverzekering", in:
Nederland in den aanvang der XXe eeuw
Leiden, 1910.

Prae-adviezen over het wetsontwerp Heemskerk tot regeling van het armbestuur, uitgebracht door de heeren H. Smissaert ... [et al.]
Haarlem, 1910
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en  Weldadigheid te Amsterdam, 5]

De uitvoeringsbepalingen der arbeidswet 1911, gerangschikt en toegelicht
Den Haag, 1911. 98 p.

De arbeidswet 1911 uiteengezet
Den Haag, 1911. 94 p.

De armenwet toegelicht uit de schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling tusschen regeering en Staten-Generaal
Haarlem, 1912. 370 p.
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor armenzorg en weldadigheid te Amsterdam, 11]

"Tien jaren praktijk der ongevallenwet 1901", in:
Onze Eeuw , 14 (1914), dl. 1, p. 124-146

"Economische kroniek", in:
Onze Eeuw , 14 (1914), dl. I, p. 445-459
[onder andere over sociale verzekering]

"Economische kroniek", in:
Onze Eeuw , 15 (1915), dl. 4, p. 430-449
[onder andere over sociale verzekeringswetten]

"'Nationale' sociale wetgeving", in:
Onze Eeuw , 15 (1915), dl. ??

Verdient het, hetzij in beginsel, hetzij om praktische redenen, aanbeveling scherpe grenzen te trekken tusschen den arbeid der instellingen van weldadigheid en dien van andere instellingen van sociale voorzorg en zoo ja, waar behooren die grenzen te loopen? [Praeadviezen van] H. Smissaert, J.H. Adriani. Maatschappelijk werk voor zieken. [Praeadviezen van] H.F. Fleischer, H.J. ter Meulen
Haarlem, 1917. 114 p.
[Geschriften van de Nederlandsche vereeniging voor armenzorg en weldadigheid te Amsterdam, 21. Praeadviezen voor de algemeene vergadering van 5,6 en 7 juli 1917]

"De werking der risico overdracht", in:
Onze Eeuw , 18 (1918), dl. 1, p. 278-304
[naar aanleiding van het rapport verschenen in 1917 over de resultaten van de risico-overdracht]

"In eigen hand", in:
Onze Eeuw , 20 (1920), dl. 4, p. 281-300
[de in-eigen-hand-beweging op het gebied der sociale verzekering, naar aanleiding van het gepleegd overleg tussen het Ned. Verbond van Vakverenigingen en werkgeversorganisaties, tot een ontwerpregeling voor een ziekteuitkeering]

“Een nationale ziektewet”, in:
Vragen des Tijds , 1928/29, I, p. 319-336.


publicaties over jhr. Smissaert

Vries, W. de Wzn.
“Uit het oprichtingsjaar van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 29 (1974), p. 633-641
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats onbekend
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid onbekend
omvang; inventarisnummers onbekend
informatiedrager onbekend
vernietigd vooralsnog moet worden aangenomen dat het persoonlijk archief van jhr. Smissaert verloren is gegaan
toegang(en) niet van toepassing
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van D.W. Stork :
stukken ingekomen bij D.W. Stork van jhr. H. Smissaert, 1899-1902 (inv. nrs. 144A-145A).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens onbekend
inhoud overig onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen