Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Staatscommissie-Rochussen
naam, varianten ook wel Staatscommissie Arbeidsenquete genoemd
periode van bestaan 1890 - 1894
organisatie en inrichting de commissie werd ingesteld in 1890 en bestond uit 13 leden
de commissie verdeelde zichzelf in drie afdelingen, waarvan de derde afdeling zich onder meer bezighield met onderzoek naar verzekeringen en maatregelen bij ziekte, ongevallen, ouderdom en overlijden
taak, activiteiten de commissie zette het niet voltooide werk voort van de parlementaire enquête van 1886-1887 naar de toestand van fabrieken en werkplaatsen
de door haar afgenomen verhoren vonden in het land plaats tussen  7 juli 1890 en 16 september 1892
vanaf oktober 1890 werden de verhoren gedrukt en gepubliceerd
  op 8 januari 1894 leverde de commissie haar eindverslag in
kort daarop werd zij ontbonden
voorzitter van de commissie was W.F. Rochussen, lid Raad van State,
secretaris was J.C.Th. Heiligers, rechterlijk ambtenaar met verlof.
voorloper
opvolger
geen
literatuur (NCC) Falkenburg, Ph.
“De eindverslagen der staatscommissie van arbeidsenquête”, in:
Sociaal Weekblad , 7(1893), p. 248-250
hierop volgt een serie artikelen over de resultaten van dit onderzoek namelijk:
1 e afdeling (de spoorwegen), p. 256-258
1 e afdeling (de tramwegen), p. 323-324
1 e afdeling (enquête, gehouden te Nijmegen), p. 385-386)
(met reactie op p. 396).

van dezelfde auteur verschenen in dit blad, jaargang 9(1895):
Het eindverslag der staatscommissie van arbeidsenquête, p. 31 en 33-34
Het eindverslag der staatscommissie van arbeidsenquête (het nijverheidstoezicht), p. 44-46
Het eindverslag der staatscommissie van arbeidsenquête (de Stoomwet en de Veiligheidswet), p. 61-64
Het eindverslag der staatscommissie van arbeidsenquête (art. 113 van het Reglement voor den dienst op de spoorwegen), p. 77-79
Het eindverslag der staatscommissie van arbeidsenquête (Kamers van Arbeid), p. 85-87
Het eindverslag der staatscommissie van arbeidsenquête (het recht van vereniging en vergadering), p. 127-128
Het eindverslag der staatscommissie van arbeidsenquête (het arbeidscontract), p. 149-150
Het eindverslag der staatscommissie van arbeidsenquête (de verzekering tegen den ouden dag), p. 238-240
Het eindverslag der staatscommissie van arbeidsenquête (de uitbetaling van het loon), p. 310-312.

Genabeek, J.A.G.M. van
Met vereende kracht risico's verzacht. De plaats van onderlinge hulp binnen de negentiende-eeuwse particuliere regelingen van sociale zekerheid
Amsterdam, 1999, p. 322.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1890 - 1894
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
  60 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd bewaard zijn alleen de verslagen van de getuigenverhoren,  onbekend is waar de rest van het archief, zoals de notulen en de correspondentie,  is gebleven
de verslagen van de verhoren in Groningen, Friesland, Gelderland en de drie IJsselsteden ontbreken.
toegang(en) inventaris
kenmerk toegang 2.09.38
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur is onbekend
structuur toegang de toegang heeft geen structuur
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig verslagen van getuigenverhoren eerste afdeling over “zieken-, begrafenis- en andere verzekerings- en onderstandsfondsen, delen I, II en III” (inv. nrs. 18-29)
eindverslagen, 1891-1892 (inv. nrs. 59-60).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
wet van  19 januari 1890 (Staatsblad 1
instelling commissie)
KB van 18 april 1890 nr. 51 (benoeming leden) en
KB van 28 april 1894 nr. 29 (ontbinding).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen in de leeszaal Sociale Wetenschappen van de Koninklijke Bibliotheek bevindt zich een exemplaar van de gedrukte verslagen
op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bevindt zich een exemplaar van het verslag van de afdeling die zich met fondsen en verzekeringen bezighield (nr. N 1107/101 fol)