Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

  ALGEMEEN
Naam Staatscommissie Van Bruggen
naam, varianten Staatscommissie inzake de uitbreiding der verplichte sociale verzekering tot kleine zelfstandigen
periode van bestaan 1940 - 1942
organisatie en inrichting de commissie werd ingesteld bij KB van 1 april 1940 nr. 8 en geïnstalleerd op 17 april 1940
zij was samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers, werknemers, boeren en tuinders, middenstanders, en verder uit enkele topambtenaren en leden van de Tweede Kamer
na de bevrijding werd de commissie door minister Drees van Sociale Zaken ontbonden
voorzitter van de commissie was:
mr. dr. J. van Bruggen, actuaris en lid van de Verzekeringskamer
secretarissen waren: mr. S. Mok en mr. A.C.M. van de Ven
vanaf november 1940 was secretaris dr. J.J.A. Bakker, voorzitter van de Raad van Arbeid in Nijmegen
leden:
L. Attema
mr. P.J.H. Bachg
dr. L.J.C. Beaufort
mr. H.W. Groeneveld
jhr. mr. P.A. van Holthe tot Echten
dr. G.W.M. Huysmans
P.J. Kolijn
Tj. Krol
C.J. Kuiper
E. Kupers
B.J. de Leeuw
prof. mr. A.N. Molenaar
N. Neuteboom
J. Noordenbos
H.J. Peletier
M.A. Reinalda
mr. dr. A.A. van Rhijn
T. Slavenburg
C. Smeenk
mr. G. Snoeck Henkemans
A. Stapelkamp
I.H. Vos
dr. E.B.B.F. baron Wittert van Hoogland
H. Zoutendijk
taak, activiteiten de commissie kreeg van de minister als opdracht te bezien of kleine zelfstandigen onder de sociale verzekeringen moesten worden gebracht, welke gevolgen dat zou hebben, hoe dit het beste geregeld kon worden en hoe dit gefinancierd diende te worden
indien de commissie de eerste vraag bevestigend zou beantwoorden, mocht zij ook een daartoe strekkend wetsontwerp maken
op 30 september 1942 bracht zij het eerste gedeelte van haar rapport uit met als voornaamste conclusie dat de kleine zelfstandigen in de sociale verzekering moesten worden opgenomen en dat de overheid deze maatregel financieel mogelijk zou moeten maken
het rapport bevatte enkele wetsontwerpen
de commissie delegeerde het probleem van de ouderdomsverzekering, dat nog niet was bestudeerd, aan een technische subcommissie die echter, aldus Van Bruggen (persoonlijk archief Van Bruggen, inv. nrs. 66-70), met opzet verder niets deed om de bezetter niet in de kaart te spelen
meer rapporten werden niet gepubliceerd
wel kwam een intern rapport met een berekening van de kosten gereed.
voorloper
geen
opvolger
geen
literatuur (NCC) De kleine zelfstandigen en de verplichte sociale verzekering, beschouwingen naar aanleiding van het rapport van 30 september 1942 der "Staatscommissie inzake uitbreiding der verplichte sociale verzekering tot kleine zelfstandigen" door de Studiecommissie uit de Vakgroep "Variaverzekering"
[Z.pl.], [1942]. 154 p.
[in de Verzekeringsbibliografie wordt vermeld: Den Haag, 1944]

Rapport [van de] Staatscommissie inzake Uitbreiding der Verplichte Sociale Verzekering tot Kleine Zelfstandigen, ingesteld. bij K.B. van 1 April 1940, nr.  8 , dl. 1
's-Gravenhage, 1943
[Niet verder verschenen].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1940 - 1948
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1 inv. nr.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) niet van toepassing
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen niet bekend is waar het eigenlijke commissiearchief zich bevindt
het hier vermelde inventarisnummer maakt deel uit van het archief van de afdeling Arbeidersverzekering
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang geen
seriële bescheiden geen
statistische gegevens geen
inhoud overig in het archief van de Afdeling Arbeidersverzekering 1908-1949:
dossier over de Staatscommissie-Van Bruggen, 1940-1948 (inv. nr. 102)
specificatie :
stukken over de instelling, de samenstelling en de installatie van de commissie, 1940-1942
plan van de Commissie om de Rijksverzekeringsbank een enquete te laten uitvoeren onder ambachtslieden in verband met een ouderdoms- en invaliditeitsverzekering, 1943
verslag van de technische subcommissie over de wijze van financiering van een ouderdoms- en invaliditeitsverzekering voor kleine zelfstandigen, december 1945
stukken over de ontbinding van de Commissie, met twee nota’s door J. van Bruggen over resp. het door de Commissie gevoerde beleid en de ouderdoms- en invaliditeitsvoorziening voor kleine zelfstandigen en weduwen en weeskinderen van arbeiders, 1946
minuut van de voorgenoemde nota door J. van Bruggen over de ouderdoms- en invaliditeitsvoorziening voor kleine zelfstandigen en weduwen en weeskinderen van arbeiders, z.j. [december 1945-januari 1946]
decoratie van Van Bruggen (Ridder Nederlandse Leeuw), 1946
honorarium van secretaris Bakker, 1948
NB: het interimrapport uit 1942 bevindt zich niet in het dossier
het werd in 1942 wel toegezonden aan de bibliotheken van de Eerste en de Tweede Kamer.
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)

interne organisatie
KB van 1 april 1940 nr. 8 (instelling)
KB van 23 oktober 1946, nr. 26 (ontbinding).
verwijzing naar andere archiefvormers
stukken voor en over een niet gepubliceerd boek over de parlementaire geschiedenis van de sociale verzekering in de periode 1945-1959 ge-schreven in opdracht van de Vereeniging van Raden van Arbeid (inv. nrs. 66-70), hoofdstuk I
lidmaatschap Staatscommissie inzake uitbreiding van de verplichte sociale verzekering voor zelfstandigen, 1940-1942 (inv. nr. 27-28)
op het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Collectie Nederlandse Overheidsinstellingen, departement van Sociale Zaken
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen