Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Dirk Willem Stork
naam, varianten D.W. Stork sr.
periode 1855 - 1928
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 545-546
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, III, 194-196.
functies sociaal voelend werkgever en politicus
directeur machinefabriek Gebr. Stork & Co (1875-1928)
lid Provinciale Staten van Overijssel (1893-1903)
lid Eerste Kamer (1903-1910 en 1916-1920)
initiatiefnemer tot oprichting van de Vereniging van Nederlandse Werkgevers (1899)
voorzitter van deze vereniging (1899-1903 en 1909-1916)
een van de oprichters van de Centrale Werkgevers Risico-Bank (1902).
literatuur (NCC) publicaties over D.W. Stork

W. de Vries Wzn.
De totstandkoming van de Ongevallenwet 1901
Deventer, 1970. 570 p.

Het geslacht Stork
z.pl. 1999. 286 p.
(genealogie van het geslacht vanaf ca. 1700
tweetalig (Nederlands en Engels)

De Fabrieksbode , 1886-?
[orgaan van het bedrijf
een niet complete serie bevindt zich in de bibliotheek van het Rijksarchief in Overijssel].
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1868 - 1975; b) familiearchief
vindplaats a) Regionaal Historisch Centrum Overijssel
b) onbekend
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid a) volledig
b) niet toegankelijk
omvang; inventarisnummers onbekend
aantal inv. nrs. onbekend
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
het archief maakt de indruk zeer goed bewaard te zijn
toegang(en) twee plaatsingslijsten z. j. en zonder inleiding
kenmerk toegang nr. 170.1 (periode 1868-1975) en 170.2 (periode 1957-1971)
de toegangen overlappen elkaar
nr. 170.2 bevat geen stukken over het onderwerp
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van de Vereniging van Nederlandse Werkgevers en het daarop volgende Verbond van Nederlandse Werkgevers bevinden zich waarschijnlijk ook brieven van D.W. Stork
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven gedeponeerd archief van het Zieken- en Pensioenfonds van het bedrijf, sedert 1890 de “Vereeniging ten behoeve van de belangen der werklieden verbonden aan de Machinefabriek Gebr. Stork & Co, 1880-1963 (inv. nrs. 756, 939-940, 1278, 439-447, 947-993, 455-460, 653, 650-652, 727, 1446, 1149, 1366, 1316, 1290, 1272, 832, 1101, 1119, 1271, 1256, 1167, 1292, 1273)
gedeponeerd archief van de Afdelingskas , 1957-1961 (inv. nrs. 994-995)
gedeponeerd archief van De Kern , 1890-1944 (inv. nrs. 1266, 453 en 755)
gedeponeerd archief van de Voordrachtencommissie, 1900-1941 (inv. nrs. 1291, 1411 en 833-835)
NB: met voordrachten gehouden door C.F. Stork voor het personeel.
opmerkingen de briefwisseling van D.W. Stork uit hoofde van zijn diverse functies en zijn privé-boekhouding maken deel uit van het directiearchief van Stork
van het gedeelte onder b) bevat dit format geen gegevens
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur is onbekend
de briefwisseling van de firmanten is destijds al systematisch gearchiveerd
ingekomen brieven werden geordend per geadresseerde en daarbinnen op alfabetische volgorde per afzender
de uitgaande brieven werden gekopieerd, gebundeld per firmant en daarna gebonden
voor personen of instellingen met wie veel gecorrespondeerd werd werden aparte bundels gemaakt
bij de inventarisatie is deze structuur intact gelaten
structuur toegang de plaatsingslijst 170.1 heeft het volgende schema:
Directie
Boekhouding
Productiemiddelen
Orderadministratie
Verkoopapparaat
Instellingen verbonden met de machinefabriek
Dochterondernemingen
Andere bedrijven waarmee relaties worden onderhouden
Documentatie

plaatsingslijst 170.2 (periode 1957-1971) heeft het volgende schema:
A.  Algemeen
B. Bijzonder
B is onderverdeeld in:
Organisatie
Beheer bedrijfsvermogen
Productie
Personeel
Financiële verantwoording
Contacten
Jubilea, herdenkingen en perscontacten
Archief
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig fotoalbum aangeboden aan D.W. Stork in 1912 (inv. nr. 844).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen seriële bescheiden zijn alleen opgenomen voor de periode tot 1945, omdat aangenomen mag worden dat nadien het bedrijf geen bijzondere betekenis meer had voor de ontwikkeling van de sociale zekerheid
de stukken over de ondersteuningsfondsen zijn hier bij wijze van uitzondering opgenomen, omdat Stork met deze fondsen een voorbeeldfunctie had voor andere werkgevers
strikt genomen vallen zij buiten de grenzen van het project
zijn vader Charles Theodorus Stork (1822-1895) had een dagboek, maar de vindplaats daarvan is niet bekend (zie gedenkboek geslacht Stork, 1999, p. 237 en 238 (afbeelding)