Centrale Commissie Statistiek jaarverslagen

 
English | Nederlands

Centrale Commissie Statistiek jaarverslagen

Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg

Nadere ontsluiting van de jaarverslagen op behandelde onderwerpen, 1899-1968

Jaarverslagen
(met enkele jaarverslagen van het Centraal Bureau voor de Statistiek)

Tot 1927 bestaan de jaarverslagen uit de volgende onderdelen
I Samenstelling Commissie
II Werkzaamheden
A. Adviezen aan de regering op uitnodiging van een der departementen van algemeen bestuur
B. Voorstellen van de Commissie aan de regering uit eigen beweging
C. Machtiging en opdrachten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek
D. Verdere werkzaamheden

Na 1926 vervallen kopjes A tot en met D en is de indeling van de werkzaamheden naar onderwerp. Vaak zijn de adviezen van CCS aan de regering integraal als bijlage in het jaarverslag opgenomen.

Wanneer gesproken wordt van Directeur-generaal wordt bedoeld de Directeur-generaal van de statistiek, tevens directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Jaarverslag CCS 1899
42 p.

A. Adviezen aan de regering op uitnodiging van een der departementen van algemeen bestuur
1. Bewerking en publicering der uitkomsten van de 8ste volks- en beroepstelling
2. Beroepsclassificatie
3. Woningstatistiek
4. Sanitaire statistiek

B. Voorstellen van de Commissie aan de regering uit eigen beweging
1. Volkstelling
2. Bevolkingsregister
3. Bedrijfstelling
4. Model provinciaal verslag
5. Nomenclatuur doodsoorzaken

C. Machtigingen en opdrachten aan het CBS
1. Zelfstandige werkzaamheden der vroegere Centrale Commissie
2. Statistiek der gemeente-financien
3. Statistiek der spaar- en leenbanken
4. Achtste algemeene tienjaarlijksche volkstelling


Jaarverslag CCS 1900

A. Adviezen aan de regering op uitnodiging van een der departementen van algemeen bestuur

1. Sanitaire statistiek, sterfte-statistiek, geboortestatistiek, migratie
2. Verslagen inspecteurs van den arbeid;
Advies aan minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid over de manier waarop deze inspecteurs hun tabellen inrichten. Advies gegeven op 12 november 1900, nr. 229. Volgt: integrale tekst advies
3. Koloniaal verslag
4. Faillissementsstatistiek
5. Statistiek van het armwezen,
Advies in opdracht van minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van twee adressen, een van de Vereniging van Armbesturen te Amsterdam en een van diakenen der Ned. Hervormde Gemeente te Arnhem. Advies uitgebracht op 12 november 1900, nr. 228. Volgt: integrale tekst van advies, uitgebracht door een subcommissie bestaande uit de heren Fabius, Harte van Tecklenburg, Van Lynden, De Voogt, Verrijn Stuart en de voorzitter.
Eerste adres ging over onderscheid tussen tijdelijk en doorlopend bedeelden. Commissie adviseert dit onderscheid niet meer te maken en alleen te kijken naar de duur van de bedeling. Daarnaast moet er een aparte kolom komen voor gehuwde vrouwen, die op eigen naam bedeling krijgen. Commissie ondersteunt dat. Bij oorzaken der armlastigheid adviseert de commissie om drankmisbruik niet op te nemen, “daar de verhouding van misbruik van sterke drank tot de armlastigheid er toch niet duidelijk door aan het licht treedt.” (p. 30). Sommige gemeenten, waaronder Amsterdam, gaven blijkens dit stuk boekjes aan de armen, waarmee zij recht hadden op gratis geneeskundige hulp, ook als zij op dat moment nog geen geneeskundige hulp nodig hadden. Die cijfers moeten de gemeenten dan ook opnemen, al vindt de Commissie het een merkwaardig gebruik.
Het tweede adres, van de Arnhemse diaconie, ging over zomer- en winterbedeling. Door in de tabellen het kalenderjaar aan te houden, wordt de hoogte van de winterbedeling niet duidelijk. Commissie vindt dat kalenderjaar toch aangehouden moet worden, maar dat met tabellen per kwartaal gewerkt moet worden. De diaconie noemt verder het probleem van de dubbele bedeelden, wat de statistieken in haar ogen waardeloos maakt. Enige manier om dat op te lossen zou zijn een Centraal Register van Bedeelden.


B. Voorstellen van de Commissie aan de Regering uit eigen beweging

1. Bedrijfstelling
2. Model provinciaal verslag
3. Nomenclatuur der doodsoorzaken
4. Sanitaire statistiek
5. Bevolkingsstatistiek
6. Kiezersstatistiek

C. Machtiging en opdrachten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek

1. Verkiezingsstatistiek
2. Statistiek der spaar- en leenbanken
3. Bewerking der gegevens door de Kamens van Arbeid te verzamelen ingevolge de Algemene Maatregel van Bestuur, bedoeld bij art. 33, 3de lid, der Wet op de Kamers van Arbeid
Het CBS zal de gegevens verzameld door de Kamers van Arbeid gaan bewerken.
4. Gerechtelijke en gevangenisstatistiek

D. Verdere werkzaamheden

door A. Kerdijk (voorzitter) en H.W. Methorst (secretaris)Jaarverslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 1900


I. Algemene Zaken
II Werkzaamheden van het CBS
a. periodieke uitgaven
b. geschiedenis van de statistiek van het koninkrijk der Nederlanden
c. achtste algemene tienjaarlijkse volkstelling
III Boekerij

door C.A. Verrijn Stuart (directeur)Jaarverslag CCS 1901

A. Adviezen aan de Regering op uitnodiging van een der departementen van algemeen bestuur

1. Faillissementsstatistiek
2. Migratie-statistiek
3. Statistiek armwezen
Reactie van minister van Binnenlandse Zaken op advies nr. 228 (zie vorige jaarverslag) . Hij kon zich met het advies verenigen. Stuurde ook weer nieuwe adressen, van het burgerlijk armbestuur te Arnhem, en van burgemeester en wethouders van Rotterdam, om daarover advies te geven. Dezen hebben geprotesteerd tegen het advies van de CCS, omdat het lastig is hun administratie te wijzigen en omdat zij vinden dat de statistiek niet deugt zolang er niet in iedere gemeente een centrale instelling is die de statistieken bijhoudt. CCS ziet wel waarde in armenstatistieken, ook al zijn ze niet volledig. Oplossing: laat de armbesturen maar namenlijsten bijhouden, dan maakt het burgerlijk armbestuur er in de gemeente wel tabellen van.
4. Onderwijs-statistiek
5. Statistiek Rijkspostspaarbank
6. Koloniaal verslag
7. Sanitaire statistiek
8. Bescheiden betreffende de geldmiddelen


B. Voorstellen van de Commissie aan de regering uit eigen beweging

1. Migratie-statistiek
2. Bedrijfstelling
3. Verkiezings- en kiezersstatistiek
4. Gerechtelijke en gevangenisstatistiek
5. Bevolkingsstatistiek

D. Verdere werkzaamheden

door: A. Kerdijk (voorzitter) en H.W. Methorst (secretaris)Jaarverslag CCS 1902

A. Adviezen aan de regering op uitnodiging van een der departementen van het algemeen bestuur

1. Sterfte-statistiek
2. Statistiek Rijkspostspaarbank
3. Statistiek Armwezen;
minister heeft geantwoord dat hij het in grote lijnen eens was met het advies van de commissie
4. Koloniaal verslag
5. Bescheiden betreffende de geldmiddelen
6. Onderwijsstatistiek

B. Voorstellen van de Commissie aan de regering uit eigen beweging

1. Bedrijfstelling
2. Statistiek van in- uit- en doorvoer
3. Wijze van verzameling der gegevens voor het koloniaal verslag
4. Reorganisatie der ambtelijke statistiek in Nederland
5. Statistische opgaven van de Kamers van Arbeid.
detailkritiek op tabellen

C. Machtigingen en opdrachten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek

1. Overdracht statistiek schoolverzuim en armwezen
deze is opgedragen aan het CBS
2. Vereenvoudiging statistiek loop der bevolking
3. Statistiek landverhuizing

door A. Kerdijk en H.W. MethorstJaarverslag CCS 1903
158 p.

A. Adviezen op uitnodiging
3. Statistiek Armwezen
Minister heeft advies gevraagd over behoeftigen, die alleen met genees- en heelkundige hulp worden gesteund. Moeten die ook worden geregistreerd? CCS stelde voor de armbesturen hierover enkele extra vragen voor te leggen. Minister ging akkoord.

B. Voorstellen uit eigen beweging
6. Bewerking van de formulier art. 46 b en c der Ongevallenwet 1901
CCS heeft minister verzocht de bovengenoemde formulieren na gebruik van de Rijksverzekeringsbank te laten doorzenden naar het CBS, zodat dit bureau hieruit een bedrijfsstatistiek en een looninkomstenstatistiek kan destilleren. Minister liet weten dat de Rijksverzekeringsbank in principe zelf zal zorgen voor ongevallenstatistiek.

Bijlage XV
brief CCS aan minister van Binnenlandse Zaken over formulier art. 46 b. en c. Ongevallenwet 1901Jaarverslag CCS 1904
191 p.

A. Voorstellen op uitnodiging
4. Statistiek der Rijksverzekeringsbank
CCS heeft minister van advies gediend over schema van de inrichting der statistiek van de Rijksverzekeringsbank. (advies niet bijgevoegd)

B. Voorstellen uit eigen beweging
6. Bewerking van de loonopgaven voorkomende op de formulieren van art. 46 B en C der Ongevallenwet
Nog niet duidelijk of CBS aan hand van deze gegevens loonstatistiek kan maken. Eerst bestuderen welke statistiek de Rijksverzekeringsbank zelf gaat opstellen. Uiteindelijk besloten dat de Rijksverzekeringsbank dit zal overdragen aan het CBS.

11. Statistiek Armwezen
Statistiek van het Armwezen is overgebracht van Departement naar CBS. Directeur CBS zou nagaan, welke kosten dat meebrengt. Directeur acht hiervoor vijf extra mensen en Fl. 750,- extra nodig. Minister heeft hierover nog geen beslissing genomen.


Jaarverslag CCS 1905 ontbreekt
met potlood bijgeschreven: zie verslag CBS 1905. Waren toen blijkbaar samengevoegd.Jaarverslag CCS 1906
135 p.

A. Adviezen aan de regering op uitnodiging
3. Statistische opgaven Kamers van Arbeid
Minister is het grotendeels eens met advies van CCS. Wil graag dat CBS inlichtingen van Kamers van Arbeid zo snel mogelijk verder bewerkt.


Jaarverslag van Centraal Bureau voor de Statistiek 1907

I Algemeen
II Werkzaamheden
Maandschrift: er waren problemen met het Maandschrift omdat de verwerking van de gegevens die de Kamers van Arbeid aanleverden, vertraging heeft opgelopen
De jaargang 1904 van de statistiek van het armwezen is in de loop van de zomer verschenen. Cijfers van basismateriaal zijn voor het eerst vergeleken met andere gegevens, gepubliceerd in gemeente- en provinciale verslagen


jaarverslag CCS 1907
137 p.

Dit verslag bevat geen relevante informatie.

door C.A. Verrijn Stuart (voorzitter) en J.R.B. de Roos (secretaris)Jaarverslag CCS 1908
268 p.

B Voorstellen uit eigen beweging
7. statistiek van het armwezen.
Hierover heeft CCS advies uitgebracht aan Minister. Bijgevoegd als bijlage XII.

Bijlage XII.
CBS heeft aan CCS grondplan tot reorganisatie statistiek van het armwezen voorgelegd. CCS heeft enkele detailopmerkingen, maar is het grotendeels met reorganisatie eens.Jaarverslag CCS 1909
212 p.

B. Voorstellen uit eigen beweging
7. statistiek van het armwezen.
De reorganisatie van de Statistiek van het armwezen is goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken.

Bijlage X:
Alle nieuwe (lege) tabellen met uitgebreide toelichting, (nr. 1276, afd. 5)Jaarverslag CCS 1910
61 p.

A. Adviezen aan regering op uitnodiging

6. ongevallenstatistiek.
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft aan Commissie bericht dat Rijksverzekeringsbank niet alle tabellen relevant vindt. De Commissie is het daar niet mee eens. Het zou alleen om een besparing in de drukkosten gaan. Bij huidige stand van het vraagstuk der ongevallenverzekering zijn deze gegevens nog altijd van belang.

door: C.A. Verrijn Stuart en J.R.B. de RoosJaarverslag CCS 1911
128 p.

A. Adviezen aan regering
5. Arbeidsstatistiek.
CCS gaat reorganisatie Maandschrift begeleiden.

Bijlage IV:
briefwisseling van CCS met directeur CBS over arbeidsstatistiek. Directeur Methorst van CBS vindt kritiek op Maandschrift onterecht: bewerken van aangeleverde materiaal kost te veel tijd.

door C.A. Verrijn Stuart en J.R.B. de RoosJaarverslag CCS 1912
160 p.

A. Adviezen aan regering
5. Arbeidsstatistiek.
Maandschrift voortaan nog maar een keer per kwartaal, niet maandelijks. Tabellen moeten wel uitgebreider blijven dan wat minister voorstelde.

10. Statistiek van het armwezen.
Brief van minister van Binnenlandse Zaken: wegens de nieuwe Armenwet moeten de opgaven van het aantal bedeelden en verpleegden en van de uitgaven voor onderstand van allerlei aard worden verstrekt naar een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen indeling. Minister wil hierover advies

11. Ongevallenstatistiek.
Weer schrijven Rijksverzekeringsbank. Tabellen anders ingedeeld. Daardoor besparing van ruimte waar CCS zich mee kan verenigen.

Bijlage VII:
Brief van de Commissie van 25 mei 1912, betreffende de statistiek van het armwezen. Nieuwe voorstellen armenzorgtabellen aan minister, naar aanleiding van nieuwe Armenwet, met (lege) voorbeeldtabellen, zeer uitgebreid.

Bijlage VIII:
Brief van de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 27 maart 1912, afdeling A.V., betreffende wijziging Ongevallenstatistiek 1907, 1908 en 1909.Jaarverslag CCS 1913
124 p.

A. Adviezen aan regering
4. Arbeidsstatistiek
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft de aan de Kamers van Arbeid opgelegde verplichting om inlichtingen te verstrekken over arbeidstoestanden opnieuw geregeld. Inlichtingen moeten maandelijks worden opgezonden.

8. Statistiek van het armwezen.
onderscheid in tabellen 1 A en 2 A tussen doorlopend en tijdelijk bedeelden is vervallen. Voortaan drie kolommen; giften ineens, giften gedurende een gedeelte van het jaar, giften gedurende het hele jaar. De uiterste termijn voor het sturen van de opgaven is ook veranderd. Daarnaast zijn nog een aantal details in de tabellen veranderd.Jaarverslag CCS 1914
139 p.

A. Adviezen aan regering
4. Arbeidsstatistiek
CCS heeft schrijven ontvangen van Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, waarin opgenomen de beschikking, die aangeeft over welke bedrijven en tijdvakken de Kamers van Arbeid gegevens moeten verzamelen.Jaarverslag CCS 1915
72 p.
Geen relevante informatie.Jaarverslag CCS 1916
30 p.
Geen relevante informatie.Jaarverslag CCS 1917
79 p.
Geen relevante informatie.Jaarverslag CCS 1918
160 p.
Geen relevante informatie.Jaarverslag CCS 1919
161 p.

B. Voorstellen uit eigen beweging
1. Statistiek van het Armwezen
Voorstel aan minister tot reorganisatie van deze statistiek. Minister nam er kennis van en zou voorstellen te zijner tijd in overweging nemen. Inhoud voorstel: reorganisatie vanwege omschakeling van armwezen naar maatschappelijk hulpbetoon. Tuberculozenzorg, bleekneusjes e.d. kunnen niet goed in de huidige tabellen worden verwerkt. Er moeten dus herziene tabellen komen. Vertegenwoordigers van de Algemene Armencommissie en de armenraden doen hier onderzoek naar en zullen te zijner tijd met een voorstel komen.

Bijlage X
brief van CCS aan de Minister van Binnenlandse Zaken, dd. 31 mei 1919, over de Statistiek van het Armwezen.
De Commissie van Deskundigen voor de Statistiek van het Armwezen zou moeten bestaan uit de volgende personen:
Fentener van Vlissingen (Armencommissie)
Everts (Armenraad Amsterdam)
Van Zanten (Armenraad Amsterdam)
Adriani (Armenraad Utrecht)
Schadee (Armenraad Rotterdam)
Methorst (CBS)
De Roos (CCS)
Van Gogh (CCS?)Jaarverslag CCS 1920
71 p.

D. Overige werkzaamheden
Statistiek van het armwezen
Commissie van deskundigen voor de Statistiek van het Armwezen heeft enkele malen vergaderd, maar is nog niet tot een voorstel gekomenJaaverslag CCS 1921
100 p.

Jaarverslag is grotendeels gewijd aan bezuinigingen wegens de moeilijke financiële situatie in den lande.

D. overige werkzaamheden
Territoriale indeling van de ongevallenstatistiek.
Rijksverzekeringsbank gaat ongevallenstatistiek over 1919 in het geheel territoriaal bewerken. Kan zij daarbij het beste een indeling op provinciale grondslag of op economisch-geografische grondslag volgen? CCS: wel de provinciale indeling volgen, maar die vervolgens splitsen in economisch-geografische eenheden. Rijksverzekeringsbank is bang dat zoiets te duur wordt. CCS laat weten, dat de Rijksverzekeringsbank het dan maar zelf moet uitzoeken.

Statistiek van het armwezen
De Commissie van Deskundigen voor de Statistiek van het Armwezen heeft een omvangrijk advies uitgebracht (is niet bijgevoegd).Jaarverslag CCS 1922
54 p.

A Voorstellen aan regering
4. Internationale werkloosheidsstatistiek.
Minister van Arbeid heeft gevraagd of een dergelijke statistiek een goed idee is. CCS heeft daarover positief geadviseerd

D. Verdere werkzaamheden
5. Statistiek van het armwezen
Er is een voorstel uitgebracht door de Commissie van Deskundigen voor de Statistiek van het Armwezen, maar dit is in de huidige slechte financiële situatie te duur om uit te voeren. Het voorstel is eerst ter beoordeling naar de Algemene Armencommissie gezonden.Jaarverslag CCS 1923
65 p.

C. Machtigingen en opdrachten aan CBS
4. Statistiek overtredingen sociale wetgeving.
Statistiek bestond al, maar directeur CBS wil de weergave ervan inkrimpen. Directeur-Generaal van de Arbeid wil deze statistiek dan maar helemaal laten vervallen. Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid is het daar mee eens. Per 5 mei 1923 krijgt directeur de machtiging de statistiek te laten vervallen.

D. Verdere werkzaamheden
4. Statistiek van het armwezen.
Commissie uit de Algemenen Armencommissie is het eens met plan van Commissie van Deskundigen over de Statistiek van het Armwezen. Deel van tabellen wordt vervangen, voor de overige ontwerpen is nog geen geld. CCS stelt voor te beginnen met tabel 1 A en B en tabel 2 A en B betreffende bedeling van algemene aard. Tabel 7 over werkverschaffing kan vervangen worden door tabel 5. Deze invoering brengt geen extra kosten met zich mee. Minister keurt voorstelt goed

7. Overbrenging Ongevallenstatistiek van Rijksverzekeringsbank naar het CBS.
Geen mededelingenJaarverslag CCS 1924
65 p.

Jaarverslag is voor een groot deel gewijd aan mogelijke bezuinigingen

Gerechtelijke en gevangenisstatistiek
Op deze statistiek kan moeilijk bezuinigd worden, in het bijzonder vanwege de nog jonge, maar in belang toenemende rechtspraak inzake de sociale verzekeringswetten. Controle met behulp van statistiek kan hier niet worden gemist.

C. Machtigingen en opdrachten aan CBS
Statistiek van het armwezen.
Directeur van het CBS is bezig met geleidelijke vervanging van oude tabellen door nieuwe. Tabellen I A en B en 2 A en B betreffende bedeling van algemene aard zijn inmiddels vernieuwd. Tabel 7 over werkverschaffing is vervangen door tabel 5. De oude tabellen, 5A en 5B, over godshuizen, moeten vervangen worden door tabellen 4 en 6, over het verschaffen van vrije woningen en over de verpleging van oude lieden, gebrekkigen, maatschappelijke ongeschikten, wezen en andere kinderen. De CCS stemt in met deze veranderingJaarverslag CCS 1925
39 p.

A. Adviezen aan regering op uitnodiging van een der departementen
Armenzorgstatistiek
Vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw: Commissie van Deskundigen inzake de Armenzorgstatistiek heeft een nieuwe groepenindeling gemaakt van armenverzorging voor de vernieuwde armenzorgtabellen. Moet er naar aanleiding van die nieuwe indeling ook een nieuwe lijst van instellingen van weldadigheid komen? CCS vraagt of zij het rapport mag voorleggen aan de Armenraden, gemeentebesturen en burgerlijk armbesturen van grotere gemeenten. Dat minister gaat hiermee akkoord. De binnengekomen antwoorden zijn in handen gesteld van de Directeur van het CBS, die hierover een preadvies uitbracht aan de Subcommissie. Die heeft besloten de Commissie van Deskundigen nogmaals te raadplegen.

door P.J.M. Aalberse en De RoosJaarverslag CCS 1926
76 p.

A. Adviezen aan de regering
Armenzorgstatistiek.
Commissie van deskundigen geraadpleegd over preadvies van de Directeur-generaal. Ontwerp van de commissie door minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw overgenomen. Wijziging van art. 13 enz. van de Armenwet 1912. Minister heeft wel een correctie gemaakt: nadere informatie betreffende kerkelijke gezindte van de ondersteunden is niet in het genoemd Koninklijk Besluit opgenomen.

Ongevallenstatistiek Rijksverzekeringsbank.
Minster van Arbeid heeft aan Directeur-generaal gevraagd of deze statistiek nog wel nut heeft omdat de statistieken geruime tijd verschijnen na het tijdvak waarop zij betrekking hebben. Hij wil ook graag weten of deze statistiek alleen belangrijk is voor de sociale verzekering of ook voor de kennis van sociale toestanden in het algemeen. Dit alles in verband met de hoge drukkosten van de statistiek. Directeur-Generaal vindt statistiek wel van algemeen belang, maar dat zou inderdaad nog meer het geval zijn als de statistiek sneller zou kunnen verschijnen. Daarnaast kan op goedkoper papier en kleiner formaat gedrukt worden en kan de publicatie verkocht worden in plaats van gratis verstrekt. Commissie neemt advies over; de Rijksverzekeringsbank kan niet goed functioneren als niet geregeld een ongevallenstatistiek wordt samengesteld

D.
Overzicht omvang centrale werkgeversorganisaties
CBS wil dit opzetten, maar organisaties willen niet meewerken. Wat vindt CCS ervan?Jaarverslag CCS 1927
37 p.

Vanaf dit jaar handelen de verslagen alleen nog over de werkzaamheden van de Commissie. De rubrieken A, B, C en D verdwijnen en bijlagen worden niet meer opgenomen.

Armenzorgstatistiek.
CBS is gemachtigd tot verdere uitvoering der reorganisatie van de armenzorgstatistiek, maar alleen over die tabellen waarover algemene overeenstemming bestond. CBS vroeg oordeel van de CCS over eerst gereorganiseerde armenzorgstatistiek. CCS antwoordde, dat zij zo snel mogelijk meer nieuw ontworpen tabellen wilde invoeren. Ook moest de inleiding beter bewerkt worden, zodat deze op een wetenschappelijk peil gebracht werd.

Ongevallenstatistiek Rijksverzekeringsbank.
Schrijven van de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid: de voorgestelde wijzigingen in de door Raden van Arbeid aan Rijksverzekeringsbank verstrekte gegevens brengen teveel werk met zich mee. De bank gaat voort op oude voet.

door P.J. M. Aalberse en J.R.B. de RoosJaarverslag CCS 1928
62 p.

Armenzorgstatistiek
Directeur-Generaal van de Statistiek deelt mee dat hij ontdekt heeft dat gemeentebesturen bij invullen lijsten geen uniformiteit betrachten. Heeft hierover advies ingewonnen bij de Algemene Armencommissie. Die vindt dat niet meer druk op de gemeenten mag worden uitgeoefend dan nu het geval is. De Minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw was het daar mee eens; alleen de gemeentelijke diensten hebben voldoende kennis van de lokale structuur. Directeur vraagt de CCS de minister te benaderen. Hij heeft graag een afzonderlijke wet voor de statistiek van het maatschappelijk hulpbetoon, buiten de Armenwet om. Dat zou de tabellen verduidelijken.Jaarverslag CCS 1929
62 p.

Armenzorgstatistiek.
Directeur-Generaal vindt inleiding van armenzorgstatistiek niet goed. Wil graag de vorm wijzigen. Heeft mening gevraagd aan de besturen der Armenraden. Daaruit bleek, dat het aanbrengen van deze wijzigingen grote moeilijkheden opleverde. Wat vindt CCS ervan?Jaarverslag CCS 1930
43 p.

Armenzorgstatistiek
Directeur-Generaal deelt aan Commissie mee, dat het van groot belang is te beschikken over volledige gegevens van geneeskundige hulp in Nederland. Om daartoe te komen moeten buiten de armenzorgstatistiek om gegevens verzameld worden.

Ongevallenstatistiek der Rijksverzekeringsbank
Rijksverzekeringsbank wil vereenvoudiging in tabel der meervoudige ongevallen. CCS ging daarmee akkoord. Daarna laat Rijksverzekeringsbank weten dat de in 1927 wegens bezuinigingen opgeheven statistiek van ongevalsoorzaken wederom zal worden bijgehouden. Tenslotte wil de Rijksverzekeringsbank weten hoe de CCS staat tegenover vervroeging van de verschijningsdatum van de ongevallenstatistiek.

Ziekteverzekeringsstatistiek.
Deze is in verband met de inwerkingtreding van de Ziektewet noodzakelijk geworden. De Verzekeringsraad moet jaarlijks verslag uitbrengen van stand der ziekteverzekering met gegevens over ziektegelduitkeringen, die weer de grondslag der ziekteverzekeringsstatistiek vormen. Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid vraagt hierover advies aan CCS.Jaarverslag CCS 1931
27 p.

Ongevallenstatistiek der Rijksverzekeringsbank
Rijksverzekeringsbank wil datum van verschijnen van jaarlijkse ongevallenstatistiek vervroegen. CCS heeft geen bezwaar.

Ziekteverzekeringsstatistiek
Directeur-Generaal vraagt of Commissie een schrijven van Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid wil overnemen, met een advies van de Verzekeringsraad over splitsing in leeftijdsgroepen van de gevallen, waarin over een kalenderjaar ziekengeld is uitgekeerd en waarover de Raden van Arbeid en de Bedrijfsverenigingen in den zin der Ziektewet verslag moeten uitbrengen. Bedrijfsverenigingen wilden niet; teveel werk, weinig nut. Directeur-Generaal vond splitsing wel wenselijk. CCS nam kwestie in behandeling.Jaarverslag CCS 1932
19 p.

Ongevallenstatistiek der Rijksverzekeringsbank
Rijksverzekeringsbank wil de ongevallenstatistiek in verband met tijdsomstandigheden beperken. CCS had geen bezwaar, op drie leden na, die een minderheidsnota stuurden.

Ziekteverzekeringsstatistiek
De voorzitter van de commissie van de Raden van Arbeid die zich bezighoudt met de wenselijkheid van een ziekteverzekeringsstatistiek, heeft de besprekingen van de sub-commissie der Ziekteverzekeringsstatistiek bijgewoond. Subcommissie heeft besloten dat van het maken van een dergelijke statistiek voorlopig moet worden afgezien. Daarnaast had CCS vernomen, dat het Ministerie van Economische Zaken en Arbeid een advies van de Gezondheidsraad in behandeling had, waarin zou worden voorgesteld een ad hoc commissie te benoemen, die zich bezig moest houden met uniformering in de ziekteadministratrie van de Raden van Arbeid. CCS is daar tegen.

door P.J.M. Aalberse (voorzitter) en J.R.B. de RoosJaarverslag CCS 1933
21 p.

Ongevallenstatistiek der Rijksverzekeringsbank
Drie leden van de CCS hebben een nota ingediend bij het bestuur van de Rijksverzekeringsbank, naar aanleiding van voorgestelde beperkingen met het oog op de tijdsomstandigheden. Het bestuur heeft de CCS een weerlegging van de bezwaren gestuurd.

Ziekteverzekeringsstatistiek
De Minister van Sociale Zaken deelt aan CCS mee, dat de in te stellen commissie slechts tot taak heeft het samenstellen van een lijst, die bij het opmaken van statistieken als leidraad zou kunnen dienen. Naar mening van de minister kan het werk dat nu door de Gezondheidsraad wordt gedaan, ook door de CCS met behulp van adviezen van geneeskundigen gedaan worden.Jaarverslag CCS 1934
16 p.

Ziekteverzekeringsstatistiek.
De statistiekcommissie Ziektewet ingesteld door Vereniging Raden van Arbeid en de Federatie van Bedrijfsverenigingen stuurt rapport naar CCS. In hoeverre lenen verzamelde gegevens van deze instellingen zich tot onderlinge vergelijking? Rapport is voor advies doorgestuurd naar Directeur-generaal

door P.J.M. Aalberse (voorzitter) en P.J. Idenburg (secretaris)Jaarverslag CCS 1935
36p.

Armenzorgstatistiek
Vraag commissielid Jonker: het verstrekken van cijfers over geneeskundige armenzorg stuit in sommige gemeenten op grote problemen. CBS stelde onderzoek in en legde nota met wijzigingen voor. Daarnaast deed het voorstellen om wijkverpleging in de statistiek op te nemen. CCS adviseerde Minister van Binnenlandse Zaken over het aanbrengen van de voorgestelde wijzigingen. Vraag commissielid Van Zanten: aan werklozensteun wordt meer uitgegeven dan aan hele rest van armenzorg. Ook in statistiek opnemen? En dan omdopen in “statistiek voor maatschappelijke steun”. Subcommissie voor Armenzorgstatistiek heeft Directeur-generaal uitgenodigd hierover advies uit te brengen. Die vond het zeer wenselijk dat er materiaal over werklozen verzameld werd, maar vond dat men hierover eerst contact op moest nemen met het Departement van Sociale Zaken. CCS volgde dat advies op.

Ziekteverzekeringsstatistiek
Directeur-Generaal heeft aan de Minister van Sociale Zaken gevraagd, of art. 32, 2de lid der Ziektewet zo moest worden geïnterpreteerd, dat op het bestuur der Rijksverzekeringsbank, in plaats van de Verzekeringsraad, de wettelijke verplichting rustte om statistische gegevens te verzamelen. De minister antwoordde bevestigend en meende dat die taak dus niet zomaar overgedragen kon worden aan het CBS. Kon wel op kosten van verzekeringsorganen aan CBS worden toevertrouwd. Rijksverzekeringsbank wees erop, dat Federatie van bedrijfsverenigingen voor de Ziektewet en Raden van Arbeid verslag gepubliceerd heeft over de mogelijkheid om statistische gegevens betreffende de werking der Ziektewet te verzamelen. Federatie wist nog niet zeker of zij hieraan wilde meewerken. Later gaf zij aan de Rijksverzekeringsbank te kennen, dat zij zich met het uitgebrachte rapport kon verenigen. Rapport werd aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken. Die deelde vervolgens aan de CCS mee, dat hij niet wilde meewerken aan een uitvoerige ziekteverzekeringsstatistiek; was in deze tijden te duur en ook niet nodig. CCS besluit nu een voorstel uit te brengen over ziekenfondsen en de uitstroom daaruit wegens werkloosheid. CCS zond dit rapport naar de minister.Jaarverslag CCS 1936
28 p.

Armenzorgstatistiek
Minister van Binnenlandse Zaken heeft enkele tabellen gewijzigd middels een nieuwe beschikking.

Statistiek van de werklozenzorg Directeur-Generaal heeft voorgesteld om het bewerken en publiceren van gegevens over de hulpverlening aan werklozen op te dragen aan werklozen van het CBS. De Minister van Sociale Zaken antwoordde daarop, dat men niet op zulke grote schaal gegevens dient te verzamelen. Druist in tegen de richtlijnen. Daarnaast leken genoemde statistieken hem niet volledig. CBS voerde daarop besprekingen met ministerie van Sociale Zaken. Bijzonderheden ten aanzien van gesteunden bleken nagenoeg niet verzameld te worden Naar de mening van de Directeur-generaal kunnen alleen maar goede statistieken gemaakt worden aan de hand van individuele gegevens met behulp van telkaarten, die eens per jaar aan het CBS verstrekt dienden te worden. Het invullen van telkaarten was wel veel werk, maar dat kon dan als werkverschaffing worden gedaan. Over de werkloosheidsverzekering werden wel al vrij veel gegevens verzameld. Stukken van de Directeur-generaal zijn ter behandeling aan de Subcommissie gegeven.Jaarverslag CCS 1937
33 p.

Statistiek van de werklozenzorg.
Bestudering van mogelijkheden tot maken statistiek wordt voortgezet. Directeur-Generaal heeft nieuwe voorstellen gedaan aangaande de verzameling en publicatie van gegevens. Tevens is aanbevolen de Minister van Sociale Zaken in overweging te geven dat de gemeentelijke diensten hun administratie zo dienen in te richten, dat op eenvoudige en uniforme wijze geregeld opgaven kunnen worden verstrekt. Een uitvoerig advies is verstrekt aan het ministerie. Aan het plan is geen uitvoering gegeven.Jaarverslag CCS 1938
38 p.

Statistiek van de werklozenzorg
Minister van Sociale Zaken wil statistieken van werklozenzorg uitbreiden. Stuurt aantal conceptformulieren en vraagt daarover de mening van de CCS. Die heeft de formulieren doorgestuurd naar de Directeur-generaal voor advies.

Statistische gegevens betreffende sociale zorg.
CCS had Directeur-generaal verzocht om voorstellen tot uitbreiding armenzorgstatistiek. Die vond echter, dat eerst de regering gevraagd moest worden of zij bereid was de totstandkoming van een betere wettelijke regeling, los van de Armenwet, te bevorderen. CCS besloot dat te onderzoeken.Jaarverslag CCS 1939
39 p.

Statistiek van de werklozenzorg
Minister van Sociale Zaken heeft in 1938 conceptformulieren voor het verzamelen van gegevens over werklozenzorg rondgestuurd. Subcommissie voor de statistiek van het maatschappelijk hulpbetoon heeft advies gevraagd aan Directeur-generaal. Die heeft een afwijkend voorstel aangeboden. Subcommissie kwam uiteindelijk met rapport. Twee formulieren moesten dienen om informatie te krijgen over maandelijkse termijnen, daarnaast een telkaart voor jaarlijkse individuele gegevens. Rapport is door CCS naar minister van Sociale Zaken gezonden. Formulieren zijn met ingang van juli 1939 ingevoerd. Voor de jaarlijkse telling heeft CBS raming der kosten gestuurd. Minister is daarna in overleg gegaan met minister van Financiën.

Statistische gegevens betreffende sociale zorg
CCS heeft Minister van Binnenlandse Zaken laten weten, dat er niet in mag worden berust dat de huidige armenzorgstatistiek als gevolg van de in de Armenwet neergelegde regeling slechts een gebrekkig en onvolledig statistisch beeld geeft van de gedifferentieerde hulpverlening aan maatschappelijk zwakken. CCS wil afzonderlijke wettelijke regeling voor maatschappelijk hulpbetoon. Minister wil hier wel in meegaan, maar denkt dat het effectiever is om Armenwet te wijzigen. Wil graag nadere voorstellen. CCS vraagt advies aan directeur CBS. Die heeft een wetsontwerp gemaakt voor afzonderlijke regeling, niet voor wijziging Armenwet. Herziening Armenwet zou immer veel meer tijd kosten CCS zond dat voorstel naar minister.Jaarverslag CCS 1940
25 p.

Ongevallenstatistiek der Rijksverzekeringsbank
Rijksverzekeringsbank wil uit bezuinigingsoverwegingen beperkingen aanbrengen in jaarlijkse ongevallenstatistiek. Directeur CBS en CCS hebben geen bezwaar.

Statistische gegevens betreffende de sociale zorg
In 1939 had de CCS aan de minister van Binnenlandse Zaken voorstellen gedaan om tot verbetering van de Armenzorgstatistiek te komen. Minister heeft meegedeeld hierover in overleg te zijn getreden met zijn ambtgenoot op Sociale Zaken.Jaarverslag CCS 1941
20 p.

Geen relevante informatie


Jaarverslag CCS 1942
11 p.

Geen relevante informatie


Jaarverslag CCS 1943
7 p.

Geen relevante informatie


Jaarverslag CCS 1944
6 p.

Activiteiten CCS kwamen in 1944 bijna geheel stil te liggen.


Jaarverslag CCS 1945
8 p.

De werkzaamheden zijn na bevrijding weer opgenomen. Het CBS wordt gereorganiseerd.Jaarverslag CCS 1946
26 p.

Statistieken van arbeidsbemiddeling en werkloosheid
Directeur CBS heeft voorstel ingediend bij CCS tot reorganisatie van de statistieken van arbeidsbemiddeling en werkloosheid. Een nieuw opgerichte Subcommissie voor Sociale Statistieken heeft het voorstel bestudeerd. Zij vond het een goed plan.Jaarverslag CCS 1947
26 p.

Reorganisatie Armenzorgstatistiek
Directeur-Generaal deelt mee aan CCS, dat reorganisatieplannen al lange tijd in voorbereiding zijn, omdat de grens tussen armenzorg en sociale zorg vervaagt. Naam van Armenzorgstatistiek zou daarom gewijzigd moeten worden in Statistiek van Sociale Zorg. Statistiek was onvolledig omdat alleen die instellingen deelnamen, die door burgemeester en wethouders op de lijst van weldadigheidsinstellingen geplaatst waren en krachtens de Armenwet verplicht waren statistische gegevens te verstrekken. Voorgesteld werd de statistiek geheel los te maken van deze lijsten en de gegevens te verzamelen op basis van vrijwillige medewerking. Intussen zou contact gehouden worden met de Staatscommissie tot herziening van de Armenwet, zodat bij een mogelijke wetsherziening met de belangen der statistiek rekening gehouden kan worden. Brief van directeur-generaal bevatte uitgebreid schema van groepen, die in statistiek zouden moeten worden opgenomen (niet bijgevoegd in jaarverslag). Lag in de bedoeling financiële gegevens sterk te beperken en de gegevens betreffende de verzorgde personen te detailleren. De voorgestelde uitbreiding zou, in verband met de personeelsbezetting, geleidelijk moeten plaatsvinden, zodat zij over vijf jaar voltooid kan zijn. Voor de meest urgente statistieken, die voor het eerst bewerkt worden, te weten de kindervakantiekolonies, de gezinsverzorging en de wijkverpleging, zijn conceptvragenlijsten bijgevoegd (niet in jaarverslag).
Naar aanleiding van dit schrijven is overlegd tussen de Directeur-generaal en de Subcommissie voor Sociale Statistiek. Dit overleg was eind 1947 nog niet beëindigd.

Statistieken arbeidsbemiddeling en werkloosheid
Maandelijkse statistieken van werkzoekenden per gemeente moeten volgens de minister van Sociale Zaken beperkt worden tot kwartaalstatistieken, terwijl bij arbeidsbemiddeling het aantal beroepsonderscheidingen sterk wordt ingekrompen. Subcommissie voor de Sociale Statistieken heeft zich hiermee verenigd.Jaarverslag CCS 1948
28 p.

Statistiek van werkloosheid en arbeidsbemiddeling
Directeur-generaal van de Statistiek heeft op 29 april 1948 medegedeeld, dat het Rijksarbeidsbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek in verband met de geringe werkloosheid besloten hebben wijzigingen aan te brengen in de vragenlijsten betreffende de statistiek der werkloosheid en arbeidsbemiddeling. Vooral uit het oogpunt van werkbesparing bij de gewestelijke arbeidsbureaus

Statistiek Noodwet Ouderdomsvoorziening
Directeur-generaal heeft aan CCS medegedeeld, dat op het aanvraagformulier voor ouden van dagen die voor een uitkering ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening in aanmerking wensen te komen, een aantal vragen voorkomt, die voor de voorbereiding van de uitbreiding en de herziening van de sociale zekerheid in ons land van bijzondere betekenis zijn. De minister van Sociale Zaken stelt bewerking van deze formulieren door CCS op prijs. Kosten van bewerking van steekproef, ca. 100.000 formulieren, zijn voor rekening van het ministerie.

Statistiek Sociale Zorg
Reorganisatie armenzorgstatistiek
Overleg tussen Hoofdinspectie van Volksgezondheid en CBS inzake Armenzorgstatistiek en statistiek voor Volksgezondheid is in maart geëindigd. Na bespreking in de subcommissie voor de sociale-zorgstatistiek werd besloten op korte termijn omtrent de uitwerking van de plannen op hoger niveau overleg te plegen.Jaarverslag CCS 1949
20 p.

Het jaarverslag behandelt de volgende onderwerpen
Begrotingen
Bedrijfstellingen
Economische en Sociale Kroniek (wordt misschien heropgericht)
Statistieken van voortbrenging en verbruik
Investeringsstatistiek
Winststatistiek
Budgetstatistiek
Enquête personeel in overheidsdienst
Statistiek van de kinderuitzending
Over de vragenlijsten met betrekking tot dit onderwerp heeft de subcommissie voor sociale zorgstatistieken enkele wijzigingen voorgesteld op het ontwerp van het CBS. Die zijn aanvaard en de statistiek zal worden samengesteld.
Werkprogram afdeling conjunctuuronderzoek en wiskundige statistiek
Statistiekrecht
Bewerking uitkomsten militaire keuringen

door P.J. Oud (voorzitter) en KJ. Verstege (secretaris)Jaarverslag CCS 1950
20 p.

Statistiek werkloosheidsverzekering
Directeur-generaal van de Statistiek heeft voorstel gedaan voor nieuwe statistiek werkloosheidsverzekering in verband met het bepaalde in art. 23 lid 4 van de Werkloosheidswet. In dit artikel staat, dat het bestuur van een bedrijfsvereniging verplicht is statistische gegevens te verzamelen volgens regelen te stellen door de Minister en CCS. De indeling van bedrijfs- en beroepsleven naar bedrijfsverenigingen wijkt af van de bij het CBS gebruikelijke indeling en van de indeling van de Verenigde Naties. Aangegeven wordt welke indeling benodigd is om aansluiting te verkrijgen. De subcommissie Arbeidersstatistieken is in nader overleg gegaan met het bestuur van het Algemeen Werkloosheidsfonds. In augustus 1950 werd de kwestie bij de minister aanhangig gemaakt. Ontwerpbeschikking is in september 1950 voorgelegd aan minister van Sociale Zaken. Gestreefd was naar een minimumprogramma teneinde de bedrijfsverenigingen niet onnodig te belasten en kosten te beperken Kennis over werkloosheid ten opzichte van werkenden en aansluiting van bedrijfsverenigingen bij bedrijfsindeling werd echter onmisbaar geacht.Jaarverslag CCS 1951
24 p.

Statistiek werkloosheidsverzekering
Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrie maakt bezwaar tegen voorgeschreven bedrijfsindeling; melkinrichtingen en overige zuivelfabrieken zijn niet te scheiden, daar een definitie van het begrip melkinrichting ontbreekt. Brief werd december 1951 voor advies doorgezonden naar de Directeur-generaal van de Statistiek.


Jaarverslag CCS 1952
19 p.

Statistiek Sociale Verzekering
Naar aanleiding van het gewijzigde wetsontwerp organisatie sociale verzekering met daarin de bepaling dat bedrijfsverenigingen verplicht zijn statistische gegevens te verstrekken inzake verschillende wettelijke regelingen, ontving CCS van de Directeur-generaal op 7 februari een schrijven, waarin hij wees op grote economisch belang van sommige cijfers en ook voorstelde een aantal nog ontbrekende cijfers door de bedrijfsverenigingen te laten verzamelen. Directeur-generaal heeft naar aanleiding van besprekingen in subcommissie voor de arbeidersstatistieken besloten zijn voorstel terug te nemen en te zijner tijd met een nieuw voorstel te komen. De mogelijkheden om uit de huidige administratie der sociale verzekering de meest eenvoudige statistische gegevens te verzamelen, bleken niet groot te zijn. Nader overleg is noodzakelijk.

Statistiek Werkloosheidsverzekering
Antwoord Directeur-generaal naar aanleiding bezwaar Bedrijfsvereniging voor Zuivelindustrie: ze moeten toch splitsen, om aansluiting te verkrijgen bij andere statistieken. Een soortgelijk bezwaar kwam van de Bedrijfsvereniging voor Houtindustrie en Meubileringsbedrijven. In dit geval is uiteindelijk wel een praktische aanpassing aan de bedrijfsindeling gemaakt door het CCS.Jaarverslag CCS 1953
23 p.

Geen statistieken over sociale zekerheidJaarverslag CCS 1954
27 p.

Geen statistieken over sociale zekerheidJaarverslag CCS 1955
27 p.

Statistiek Sociale Verzekering
Minster van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft aan CCS twee conceptbeschikkingen gestuurd, een over de inrichtingen van jaarverslagen der bedrijfsverenigingen en een over het verstrekken van statistische gegevens door de bedrijfsverenigingen. Directeur-generaal adviseerde met beschikkingen akkoord te gaan, daar bij vooroverleg met de bedrijfsverenigingen en de Sociale Verzekeringsraad was gebleken dat dit momenteel het maximaal haalbare resultaat was. Voorts deelde de Directeur-generaal nog mede, dat nog overlegd werd over een diagnosestatistiek en dat een gewenste telling van het aantal werknemers in de verzekeringsplichtige bedrijven voorlopig nog niet gehouden kon worden. CCS heeft minister laten weten dat zij zich met schikkingen kon verenigen.
Later nog schrijven van minister: Sociale Verzekeringsraad had hem erop attent gemaakt, dat in de beschikking van 14 juni een statistiek van de ziekteoorzaken niet voorkwam. Het ontbreken van deze statistiek hing samen met het ontbreken van een behoorlijke rubricering van ziekteoorzaken. Die rubricering is er inmiddels, dus wil de Raad dat minister zijn beschikking aanvult, zodat de ziektegevallen ook naar ziekteoorzaken kunnen worden onderscheiden. Brief van minister doorgestuurd voor advies naar Directeur-generaal.Jaarverslag CCS 1956
23 p.

Ziektediagnose statistiek
Naar aanleiding van het verzoek de Sociale Verzekeringsraad van vorig jaar. Directeur-generaal juicht voorstel toe om bedrijfsverenigingen te verplichten statistische gegevens betreffende de aard der ziekten in hun jaarverslagen op te nemen. Indien deze gegevens gerelateerd zouden kunnen worden met andere, geeft hij de voorkeur aan relatering met ziekteduur en leeftijd. CCS deelde minister mee, dat zij zich geheel met diens voorstel kon verenigen. Wat betreft relatering vindt CCS dat gestreefd moet worden naar relatering van ziekteoorzaken met geslacht, leeftijdsgroep en verzuimduur. Uniformiteit in de statistiek kan het best bevorderd worden door onderling overleg met het CBS en de Nationale Commissie voor de Gezondheidsstatistieken.Jaarverslag CCS 1957
22 p.

Geen statistiek over sociale verzekeringJaarverslag CCS 1958
21 p.

Ziektediagnose statistiek
De door de Sociale Verzekeringsraad gevraagde wijzigingen worden uitgevoerd. De Sociale Verzekeringsraad deed vervolgens voorstellen die in de vorm van conceptbeschikking door de Staatssecretaris van Sociale Zaken naar het CCS werden opgestuurd. De CCS kon zich geheel met de beschikking verenigen.Jaarverslag CCS 1959
21 p.
Behandelt de volgende onderwerpen:
Begrotingen
Werkprogramma 1961 van het CBS
Sociale enquêtes (over het opkomen van nieuwe maatschappelijke verschijnselen)
Wet op de Bedrijfstelling
Algemene volkstelling 1960
Gezondheidsstatistieken
Prijsindexcijfers van het levensonderhoud
Middenstandsstatistiek
Reorganisatie loonstatistiek
Voorraadstatistieken
Statistiek van de bouwobjecten in voorbereiding
Statistiek personeelsverloop in de industrie
Statistiek speur- en ontwikkelingswerk
Statistieke monetaire mutaties
Financiële rekeningen
Statistiek naamloze vennootschappen
Statistiek van de inkomensverdeling
Enquête sportaccommodatie
Statistiek van de vrijetijdsbesteding
Landbouwtelling 1960
Jaarverslagen

Niets over sociale verzekeringenJaarverslag CCS 1960
24 p.

Geen statistieken over sociale zekerheid


Jaarverslag CCS 1961
23 p.

Geen statistieken over sociale zekerheid


Jaarverslag CCS 1962
22 p.

Geen statistieken over sociale zekerheid


Jaarverslag CCS 1963
19 p.

Consequenties invoering Arbeidsongeschiktheidsverzekering
In een schrijven van 19 december 1963 meldt Directeur-generaal, dat Ongevallen- en Invaliditeitswetten over twee jaar waarschijnlijk vervangen worden door de nieuwe wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit zal ernstige gevolgen hebben voor groot aantal statistieken van CBS. De Sociale Verzekeringsbank zal sterk worden ingekrompen en de daar gevoerde registratie, waaruit de zgn. ongevallenstatistiek voortkomt, zal verdwijnen. CCS heeft brief gestuurd naar Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Daarin wijst zij erop, dat voor de meeste statistieken van het bedrijfsleven gebruik wordt gemaakt van de adresregisters van de Sociale Verzekeringsbank (bijv. algemene industriestatistiek, productiestatistieken, statistiek der investeringen etc.) Ook wordt gewezen op het feit dat de Statistiek der Ondernemingen van de Bank van groot belang is voor de vele ramingen in de nationale rekeningen. Daarnaast worden de sociaal-medische gegevens genoemd, daar de administratie der Ongevallenwet van groot belang is in het kader van de preventie van ongevallen. CCS acht het van groot belang dat deze leemte wordt opgevuld.Jaarverslag CCS 1964
41 p.

Statistiek Werkloosheidsverzekering
Sociale Verzekeringsraad heeft de minister geadviseerd de beschikkingen over statistische gegevens in de Organisatiewet Sociale Verzekering te vereenvoudigen ter besparing van administratieve werkzaamheden van de Raad. De Raad kan inmiddels beschikken over vergelijkbare gegevens verzameld door het Rijksarbeidsbureau. CCS vroeg advies aan Directeur-generaal van de Statistiek. Die deelde mee, dat het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde vrouwen opgeheven kan worden, omdat de arbeidsbureaus inmiddels gehuwde niet-werkende vrouwen wel als werkloos beschouwen. Daarnaast wijst hij erop dat uitsplitsing naar leeftijdsgroepen van de verdeling van uitkeringsdagen indertijd een wens van de Raad zelf was. Indeling is niet van wezenlijk belang en kan dus geschrapt worden. CCS onderschrijft deze mening

Reorganisatie van de statistiek der sociale zorg
Reorganisatie is al een tijd in voorbereiding bij CBS, vanwege de ontwikkelingen binnen het maatschappelijk werk en het in werking treden van de Algemene Bijstandswet per 1 januari 1965. Beste oplossing leek hen de vervanging van de bestaande statistiek door twee afzonderlijke statistieken, een voor algemene bijstand en een voor maatschappelijk werk. In het bijzonder werd daarbij rekening gehouden met de wensen van het ministerie van Maatschappelijk Werk, terwijl overlegd is met andere ministeries en met de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk. Reorganisatie kan uit eigen middelen bekostigd worden, indien de bewerking van de statistiek voor sociale zorg over 1964 achterwege kan blijven. De uitbouw van de statistiek voor maatschappelijk werk zal echter in de toekomst uitbreiding van personeel eisen. Er is een nota gemaakt, die niet bij het jaarverslag is gevoegd. Op 12 januari 1965 brengt de Subcommissie voor de statistiek van de sociale en de gezondheidszorg een rapport uit. Zij kan zich met de nieuwe opzet verenigen. Later dient bekeken te worden of na invoering van de Algemene Bijstandswet de in de nota voorgestelde vijfjaarlijkse statistiek van de kerkelijke en particuliere instellingen noodzakelijk is. Wat betreft maatschappelijk werk wil de Subcommissie in overleg treden met het Ministerie van Maatschappelijk Werk, over de regels op het verstrekken van statistische gegevens. Directeur-generaal stemt in met rapport Subcommissie.Jaarverslag CCS 1965
41 p.

Statistiek bejaardenoorden
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk wil gegevens verzamelen over bejaardenoorden met het oog op het beleid ten aanzien van de huisvesting en verzorging van bejaarden. Inhoud van vragenlijst heeft instemming Directeur-generaal. Kosten voor vragenlijst kunnen worden bestreken uit de post “statistiek maatschappelijk werk”. Goedkeuring door CCS is meegedeeld aan staatssecretaris.Jaarverslag CCS 1966
35 p.

Statistische consequenties invoering W.A.O.
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft zich door de Sociale Verzekeringsraad laten informeren over de consequenties. Deze heeft rapport uitgebracht, wat weer in handen is gesteld van de Directeur-generaal van de Statistiek. Die maakt zich zorgen over het wegvallen van de bedrijfsongevallenstatistiek.. Ongevallengegevens moeten na invoering WAO op andere manier verzameld worden. Samenstelling van statistiek moet opgedragen worden aan CBS.
Sociale Verzekeringsbank blijft tot 1966 gegevens verzamelen om chaos te voorkomen. Wil dan in 1964 tot en met 1966 de letselstatistiek niet samenstellen, omdat door invoering WAO toch al een breuk ontstaat. Directeur-generaal heeft geen bezwaar. CCS dus ook niet.

Algemene Bijstandsstatistiek
Directeur-generaal deelt mede, dat in samenwerking met het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Divosa en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een vragenlijst is opgesteld. Over het eerste jaar zullen niet alle detailgegevens bekend zijn, maar wel het totaalcijfer van het aantal bijstandsgenietenden. CCS verleent directeur-generaal machtiging om algemene bijstandsstatistiek samen te stellen per 1965.Jaarverslag CCS 1968
35 p.

Bedrijfsongevallenstatistiek
Oplossing van probleem heeft haast in verband met invoering van WAO. Directeur-generaal adviseert taakverdeling tussen Directie van de Arbeid en CBS, waarbij bij door de Directie het grondmateriaal wordt ontvangen en gecodeerd en dat de automatisch leesbare documenten periodiek worden doorgezonden naar het CBS om aldaar verwerkt te worden tot kwartaal- en jaarstatistieken volgens een tabellenprogramma, dat zal worden opgesteld in overleg met de Directie van de Arbeid. Directeur-generaal wijst er op, dat naast de statistiek van bedrijfsongevallen ook een statistiek van beroepsziekten wordt opgezet. Advies van Directeur-generaal naar Subcommissie voor de organisatie van de Statistiek gezonden. Deze had commentaar, ten dele van fundamentele aard. Vroeg onder andere waarom een taak welke voorheen door een orgaan van de sociale verzekering werd verricht, nu door het Rijk wordt overgenomen, terwijl de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de mogelijkheid heeft de benodigde gegevens door de bedrijfsverenigingen te doen aanleveren. De Directeur-generaal antwoordde, dat de zgn. ongevallenstatistiek van de Rijksverzekeringsbank – later Sociale Verzekeringsbank – in de eerste plaats een boekhoudkundige financiële verantwoording beoogde. De summiere medische gegevens waren ongeschikt om hierop enig beleid te baseren. Bij de onderhandelingen indertijd bleken de bedrijfsverenigingen alleen bereid gegevens te leveren omtrent de verstrekte uitkeringen en de werkelijke duur van door ongevallen verzuimde tijd, terwijl de Directie van de Arbeid verbetering van de rapportage van bedrijfsongevallen wilde in het kader van de Veiligheidswet. De opstelling van de bedrijfsverenigingen is dus debet aan de huidige voorstellen. Er is praktisch geen sprake van overheveling van werkzaamheden naar de Rijksoverheid en er hoeft dus niet gevreesd te worden voor precedentwerking. Bedrijfsverenigingen blijven gegevens omtrent uitkeringen en verzuimduur verstrekken. CCS gaat uiteindelijk akkoord.