Ministerraad 1900-1939

 
English | Nederlands

Ministerraad 1900-1939

Nationaal Archief


Serie “bijlagen tot de notulen” in het archief van de Ministerraad, 1901-1939
Agenda’s van de vergaderingen van de Ministerraad, 1921-1940De bijlagen bij de notulen
Volgens de inventaris op dit archief heeft de serie bijlagen “geen enkele koppeling meer met de notulen”. Hij Hij
bestaat uit geagendeerde en ongeagendeerde stukken, waarbij de onderlinge verhouding in de periode 1901-1920 verschuift ten gunste van de geagendeerde stukken. Vermoedelijk is men rond 1920 begonnen met agenda’s van de vergaderingen en van de ingekomen stukken te maken. De agenda’s over de periode 1901-1920 zouden dan pas later gemaakt zijn. Voor de periode 1926-1939 zijn er klappers op de agenda’s.
De archiefbeheerders hanteerden oplegging volgens een doorschuifsysteem, wat inhield dat de stukken over een zaak werden vastgehouden totdat er een besluit werd genomen. Op de datum van dat besluit werd het inmiddels ontstane zaakdossier in het archief geborgen. Dit betekent dat de agenda’s minder goed bruikbaar zijn. Wel wordt in de agenda’s bij doorgeschoven stukken verwezen naar “het volgende stuk”. Men mag dus aannemen, aldus de inventarisator, dat waar niet wordt doorverwezen, het stuk zich nog wel op de in de agenda aangegeven plaats bevindt. De geagendeerde stukken bestaan normaliter uit een conceptbrief die geschreven is op een voorgedrukt formulier van het kabinet van de minister-president.
In de periode 1926-1939 zijn er nog steeds ongeagendeerde stukken die weer bestaan uit ‘gedeponeerde’ en ‘littera-stukken’. Deze stukken zijn volgens de inventaris wel in de raad aan de orde geweest, maar dit blijkt niet uit de “notulen”. De ‘gedeponeerde stukken’ werden niet in de Raad officieel aan de orde gesteld, maar door de ministers gelezen of bekeken en daarna in het archief opgeborgen na te zijn voorzien van een nummer bestaande uit een Arabisch cijfer gevolgd door de letter “d”. Vaak is een memo bijgevoegd, waarin een ambtenaar, vermoedelijk de ambtelijk secretaris van het kabinet, de minister-president voorstelt om het stuk te deponeren. Een dergelijke waardering was natuurlijk subjectief van aard. Wat niet strookte met het regeringsbeleid, wilde nogal eens ‘onbelangrijk’ zijn. Een niet onaanzienlijk deel van deze stukken is afkomstig van uiterst linkse of rechtse of marginale politieke bewegingen of partijen. In deze rubriek bevinden zich ook nogal wat curiosa, zoals brieven van verder onbekende particuliere personen die een plan hadden bedacht om een of alle problemen waar de regering mee worstelde op te lossen.
De “litterastukken” kregen wel een omslag en een lettercode oplopend van A tot en met F. Niet duidelijk is waar deze letters voor stonden. Veel van deze stukken, waaronder ook rekesten aan de koningin die door de directeur van het Kabinet der Koningin werden doorgestuurd naar de Ministerraad, werden door de voorzitter van de Raad ter afhandeling doorgezonden aan een of meer ministers. Wat in het archief van de Raad resteert is een conceptbrief van de voorzitter aan de minister met het verzoek de behandeling te willen overnemen. Het stuk zelf, bijvoorbeeld een rekest, werd meegezonden en bevindt zich dus niet meer in het archief van de Raad. Dergelijke, vrijwel lege dossiertjes zijn niet in deze nadere toegang opgenomen.
Mogelijk, maar daarvoor bestaan geen concrete aanwijzingen, was er daarnaast een categorie van stukken die na inzage door een ambtenaar van het secretariaat van de raad of de voorzitter als te onbelangrijk werden aangemerkt en de prullenbak ingingen.
De correspondentie uit de periode augustus 1939 tot mei 1940 is vermoedelijk in de meidagen van 1940 vernietigd.
De Raad hanteerde circulatieformulieren met de voorgedrukte namen van de portefeuilles. De houders ervan moesten door middel van een paraaf aangeven dat zij het inliggende stuk gezien hadden. Zij konden ook aangeven hoe zij over het stuk dachten. We komen hier soms aantekeningen tegen als ‘te duur’ of ‘onzin’ of ‘stem ermee in’.


Karakterisering van de inhoud van het bestand

De meeste stukken hebben de vorm van een dossier omgeven door een voorgedrukt formulier van het kabinet van de Ministerraad. Vaak is alleen een begeleidende brief aanwezig en ontbreken de meer informatieve ingesloten stukken, rapporten e.d. Enkele dossiers handelen over vragen gesteld door kamerleden en de antwoorden daarop. De stukken zijn voorzien van aantekeningen en opmerkingen geschreven in blauw en rood potlood. De aantekeningen in blauw zijn gemaakt door de ministers, die in rood door de secretarissen-generaal of door andere hoge ambtenaren.
Naarmate de tijd voortschrijdt, neemt het aantal stukken toe. Over zeer belangrijke zaken zoals de pacificatie van 1917 (grondwetswijziging, gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs en invoering van algemeen actief en passief kiesrecht) zijn helemaal geen stukken aanwezig. Ze zijn óf verwijderd óf in een ander archief terecht gekomen. Een naar verhouding bijzonder groot aantal dossiers handelt over de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren (arbeidsvoorwaarden, formaties, aanstelling, bevordering en ontslag). In de gedeponeerde stukken bevinden zich veel rekesten van organisaties en plannen van particulieren om grote problemen zoals de economische crisis op te lossen.


Verantwoording van de ontsluiting

Aangezien de notulen van de Ministerraad tot mei 1940 voor het onderzoek nauwelijks bruikbaar zijn, is besloten de bijbehorende correspondentie van de Raad beter te ontsluiten. De stukken uit de periode 1901-1939 die betrekking hebben op sociale verzekeringen, armenzorg en steunverlening aan werklozen zijn geselecteerd en nader beschreven. De rekesten en andere brieven die ter afdoening zijn doorgezonden aan andere ministers en waarin individuele personen om hulp, steun of een baan verzoeken zijn niet opgenomen. Doorgaans zijn de stukken meegezonden en dus niet meer in dit archief aanwezig. De nummers zijn de agendanummers waaronder de stukken zich nu in de bundels bevinden. Doorgaans liggen de stukken of dossiers op de volgorde van de agendanummers in de bundels. Wanneer dat niet zo is, is dat vermeld.Jaar 1901

inv. nr. 141
nietsJaar 1902

inv. nr. 141
niets


Jaar 1903

inv. nr. 141
letter K, geen nummer
21 januari 1903
brief van de minister van Waterstaat c.a. aan de voorzitter van de Ministerraad met de vraag wat er dient te gebeuren met lopende verzekeringen gesloten door aannemers van publieke werken nu de Ongevallenwet per 1 februari 1903 in werking treedt, met bijbehorende stukken


Jaar 1904
inv. nr. 141
agendanr. 52 dossier over schadeloosstelling te verlenen aan aannemers van publieke werken wegens hogere uitgaven aan verzekeringspremies, 1904
agendanr. 53 brief van dhr. Smeenge [?] aan de voorzitter van de Ministerraad over dezelfde kwestie als vorig stuk, 1904Jaar 1905
inv. nr. 142
diverse nrs. dossier over de instelling van het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, met daarin opgenomen de afdeling Arbeid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 1905


Jaar 1906
inv. nr. 143
geen nr., zonder datum
nota van de minister van Financiën aan de Ministerraad of de ministeries inzake de keuze eigen risico of premie betalen aan de Rijksverzekeringsbank een en dezelfde lijn moeten gaan volgen
NB: het betrof de verzekering krachtens de Ongevallenwet van werklieden onder meer op marinewerven, munitiefabrieken etc.

agendanrs. 45-49
bezwaren van de Raad van State tegen de formulering van het besluit waarbij het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel wordt ingesteld, 1906


Jaar 1907

inv. nr. 143
niets


Jaar 1908

inv. nr. 144
niets


Jaar 1909

inv. nr. 144
niets


Jaar 1910
niets


Jaar 1911

inv. nr. 145
niets


Jaar 1912

inv. nr. 145
geen agendanummer, zonder datum
wetsontwerp beroepsziekten, met memorie van toelichting, met een nota door NN, een nota van minister Heemskerk en een brief van de minister van Landbouw c.a. Talma aan NN, 1912
NB: dit wetsontwerp is wel bij de Tweede Kamer ingediend, maar niet in behandeling genomen omdat er te weinig bekend was over het voorkomen van beroepsziekten; pas in 1928 zouden bepaalde beroepsziekten in de Ongevallenwet-1921 worden opgenomen


Jaar 1913

inv. nr. 146
NB: de stukken in inv. nr. 146 zijn door elkaar geraakt; enig zoeken is dus onvermijdelijk

letter A
18 juni 1913
brief van de voorzitter van de Ministerraad aan dhr. Haazevoet, secretaris van het bestuur van het Bureau voor de R.K. Vakorganisatie, met een dankwoord voor hun adres aan de regering, waarin deze dank wordt gezegd voor haar sociale arbeid, 1913


Jaar 1914

inv. nr. 146
verkiezingsprogram van het Nederlands Werklieden Verbond “Patrimonium” vastgesteld op 14-15 april 1913 met onder meer spoedige invoering van de Invaliditeitswet, Ziektewet, Zeeongevallenwet, Beroepsziektenverzekering en uitbreiding van de ongevallenverzekering met de landbouwsector, 1913
NB: bevindt zich in een bundel stukken over het standpunt van de ‘Katholieke Partij” aangaande het kiesrecht


Jaar 1915

inv. nr. 146
niets


Jaar 1916

inv. nr. 147
niets


Jaar 1917

inv. nr. 147
niets


Jaar 1918

inv. nr. 147
nr. 102 statuten van het Kon. Nationaal Steuncomité d.d. 4 oktober 1917
nr. 125 rekest van de Armenraad te Arnhem om gedemobiliseerden een uitkering te geven zolang zij geen werk hebben kunnen vinden, 1918
nr. 127 rekest van de Armenraad te Vlissingen, zoals Arnhem (nr. 125)
nr. 128 rekest van de Armenraad te Nijmegen, zoals Arnhem (nr. 125)


Jaar 1919

inv. nr. 148
nr. 62 rekest van de Nederlandse Vereniging van Ouders en Gezinshoofden aan de Ministerraad om invoering van een huwelijks- en kindertoelage, met aantekeningen van leden van de Raad, 1919
nr. 126 rekest van de Nederlandse Vereniging van Ouders en Gezinshoofden aan de Ministerraad over herziening van salarissen in verband met de behoeften van grote gezinnen, 1919
nr. 132 rekest van de Nederlandse R.K. Bond voor Grote Gezinnen om een permanente kindertoeslag, met nota van de minister van Financiën, 1919
nr. 198 brief van de Commissaris der Koningin in Limburg zich beklagend dat de drie onlangs benoemde voorzitters van de Raden van Arbeid in Maastricht, Heerlen en Venlo niet uit Limburg komen, met reactie van de minister van Arbeid en andere bijbehorende stukken, 1919
geen agendanr.
bundel met een groot aantal voorgedrukte en gestencilde rekesten van huisvrouwen en moeders aan de koningin om “gezinsloon en gezinslast naar gezinsgrootte”, 1919
NB: de rekesten zijn door de vrouwen ondertekend en door het Kabinet der Koningin op 3 mei 1919 afgestempeld; gevraagd wordt om gezinsloon (dat wil zeggen: hoe meer kinderen, hoe hoger het salaris) voor overheidspersoneel, een “Rijkskinderverzekering” voor het bedrijfsleven en regeling van de belastingen en de tarieven van nutsbedrijven naargelang de gezinsgrootte.


inv. nr. 149
nr. 208 wetsontwerp aangaande subsidiëring van het Centraal Bureau voor Katholieke Sociale Actie, 1919
nr. 209 rekest van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming om spoedige behandeling van de motie-Groeneweg inzake premievrije moederschapszorg
nr. 226 brief van de minister van Arbeid aan de voorzitter van de Ministerraad over de kosten van de Raden van Arbeid, 1919
nr. 236 brief van de minister van Financiën aan de voorzitter van de Ministerraad over de werkloosheidsverzekering in het transportbedrijf, 1919
nr. 237 brief van de minister van Arbeid aan de voorzitter van de Ministerraad over een wetsontwerp dat voorziet in extra uitgaven voor zijn ministerieJaar 1920

inv. nr. 150
Afgezien van agendanr. 90 zijn de stukken van dit inv. nr. per onderwerp gebundeld
nr. 93 brief van de minister van Financiën aan zijn collega-ministers met een nota waarin een reactie op het wetsontwerp ziekenverzorging, met bijbehorende stukken van de minister van Arbeid en van D. Koolen, voorzitter van de Staatscommissie, 1920.
nr. 67 rekest van de Feministische Partij aan de Ministerraad om aan alle moeders voor hun kinderen tot aan het achttiende levensjaar een uitkering van tenminste Fl. 4,- per week te geven, met negatief advies van de minister van Financiën, 1920
NB: de Partij reageert op een adres van de Bond van Ouders en Gezinshoofden aan de minister van Binnenlandse Zaken om aan iedereen een kindertoelage en een huwelijkstoelage te verstrekken.

inv. nr. 151
Dit inv. nr. bevat in het omslag getiteld ‘algemeen’ het Bezoldigingsbesluit van 23 januari 1920 nr. 20 (Staatsblad 37). Bijlage A bij dit besluit bevat een volledig overzicht van de formatie van de gehele rijksdienst. Per departement en per salarisschaal worden de functies opgegeven. In de periode 1920-1940 werd dit besluit talloze malen aangepast. Verder is er een omslag getiteld ‘Arbeid’ met daarin stukken over:
de formatie van de twee zojuist opgerichte Verzekeringsraden
vaststelling van het salaris van de directeur-generaal van de Arbeid

verder andere stukken:
letter F, geen nr.
2 november 1920
brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de Nederlandse Vereniging van Ouders en Gezinshoofden met de mededeling dat de regering van plan is een Rijkskinderfonds te stichten, waarin de werkgevers een percentage van het uitbetaalde loon moeten storten en waaruit via de werkgever of de Raden van Arbeid kindertoelagen worden uitgekeerd, met bijbehorende stukken, 1920


inv. nr. 152
nr. 103 brief van de minister van Arbeid aan de voorzitter van de Ministerraad over de vertegenwoordiging van de arbeiders in de Nederlandse delegatie naar de Internationale Arbeidsconferentie, 1920
nr. 112 briefwisseling tussen de ministers van Arbeid en Financiën over een toeslag op renten uitgekeerd krachtens de Ongevallenwet, 1920
nr. 197 brief van de minister van Arbeid aan de Ministerraad over een rijkskindertoeslagfonds, de invoering van de Ziektewet en wijzigingen aangebracht in de invaliditeitsverzekering naar aanleiding van de in de Tweede Kamer aangenomen motie-Duys, 1920
map met telegrammen aan de voorzitter van de Ministerraad van voornamelijk katholieke organisaties waarin hem dank wordt gebracht voor de Antirevolutiewet en de door de regering gevoerde sociale politiek, 1920Jaar 1921

inv. nr. 189
nr. 122 brief van de minister van Arbeid aan de Ministerraad over de Invaliditeitswet, een rijkskindertoeslagfonds en de invoering van de Ziektewet, z.j. [1920 ?]
nr. 164 brief van het Verbond van Nederlandse Fabrikanten-Verenigingen aan de Ministerraad met bijgesloten het verslag van het eerste door het Verbond gehouden congres in Amsterdam op 24 februari 1921
NB: niet opengesneden


inv. nr. 190
nr. 191 brief van de minister van Arbeid aan de Ministerraad met bijgesloten een nota over de Ziektewet, 1921
nr. 217 rekest van de Nederlandsche Bond van Steendrukkerijen om verhoging van de loongrens in de Invaliditeitswet, met bijbehorende stukken, 1921
nr. 223 brief van de minister van Arbeid aan de Ministerraad met een nota over de aanbevelingen van de eerste Internationale Arbeidsconferentie in 1919 gehouden te Washington, onder meer over de voorkoming van miltvuur, de werkloosheid, de wederkerigheid van de behandeling van buitenlandse arbeiders, bescherming van vrouwen en kinderen tegen loodvergiftiging, de instelling van een staatsgezondheidsdienst en het gebruik van witte fosfor in lucifers, 1921


inv. nr. 191
bundel met stukken van en over de Bezuinigingscommissie
hierin bevinden zich geen stukken die betrekking hebben op het onderwerp


inv. nr. 192
niets


inv. nr. 193
nietsJaar 1922

inv. nr. 194
nr. 15 brief van de minister van Arbeid aan de voorzitter van de Ministerraad over de aanbevelingen aangenomen door de tweede Internationale Arbeidsconferentie in Genua, 1922
nr. 160 stukken over de toevoeging van adviseurs van de zijde van werkgevers en werknemers aan de Nederlandse delegatie naar de tweede Internationale Arbeidsconferentie te Genua, 1922
nr. 176 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan zijn collega van Financiën over de toelage aan de juist benoemde adjunct-secretaris van de Ministerraad, H.J. van Santen, 1922

inv. nr. 195
nr. 272 brief van de minister van Arbeid aan de voorzitter van de Ministerraad met een nota over de vrije geneeskundige behandeling van ambtenaren van de Raden van Arbeid, 1922

inv. nr. 196
nr. 344 bundel met stukken over toekenning van decoraties waaronder een brief van minister Aalberse over een decoratie te verlenen aan dr. W.H. Nolens en een beredeneerde voordracht van deze minister voor toekenning van decoraties aan onder meer:
mr. L. Del Baere, secretaris-generaal van de Rijksverzekeringsbank,
mr. A.J. van Thiel, lid van de Verzekeringsraad te Den Haag,
J.E. Verkade, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Werkgevers,
dr. H.A. Poels, hoofdaalmoezenier van sociale werken,
C.W. Eisma, werkzaam bij de Rijksverzekeringsbank,
pastoor F.K.H. Bult, oud-geestelijk adviseur van het R.K. Vakbureau,
deken P. Stromer te Gouda, geestelijk adviseur van de Ned. R.K. Volksbond en diverse vakbonden,
pastoor J.A. Jowen, voorzitter van de St. Josephgezellenvereniging te Bergen op Zoom,
H. Brouwer te Hilversum, voorzitter van de Bond van R.K. Werklieden-verenigingen in het Aartsbisdom Utrecht,
H.J. Moll, voorzitter van de Bredasche Diocesane R.K. Werkliedenbond,
Th. Gabriël, directeur van de Vak- en Tekenschool voor de St. Josephgezellenvereeniging te Amsterdam, 1922 en een aanvullende voordracht voor zeven personen werkzaam in de confessionele vakbeweging, 1922.

inv. nr. 197
niets

inv. nr. 198
Gedeponeerde stukken nr. 53d bezuinigingsvoorstellen voorgesteld door de Nederlandse Bond van Belastingbetalers onder meer op het ministerie van Arbeid, met het voorstel de Raden van Arbeid op te heffen, 1922
nr. 79d brief van de minister van Arbeid aan de voorzitter van de Ministerraad over een adres van de Bond voor Staatspensionering om invoering van een staatspensioen, 1922


inv. nr. 199
Gedeponeerde stukken
nr. 153d brief van de minister van Arbeid c.a. aan de Nationale Vrouwenraad met een weigering een vrouw toe te voegen aan de Nederlandse delegatie voor de vierde Internationale Arbeidsconferentie (onderwerp: migratie), 1922
na nr. 167d overdruk uit het tijdschrift van de Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel, aflevering van augustus 1922, over ‘bezuiniging en sociale verzekering”, 1922
nr. 176d brief van de Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel aan de Ministerraad met voorstellen tot bezuiniging, waaronder een rapport getiteld “Caveant consules” met voorstellen ten aanzien van de sociale verzekeringen , 1922
nr. 191d brief van de minister van Arbeid aan de voorzitter van de Ministerraad, waarin hij protesteert tegen de plannen van de Bezuinigingscommissie om “de geheele Staatswerkzaamheid” te gaan beoordelen, 1922

inv. nr. 200
Litterastukken en varia
nr. B 10 juni 1922 brief van het kabinet van de voorzitter van de Ministerraad aan de Centrale Commissie voor Bezuiniging van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel waarin een audiëntie wordt toegestaan met onderwerp de bezuinigingen op de rijksbegroting, 1922
nr. B 27 mei 1922 brief van het Kabinet als voor aan de Algemene R.K. Werkgeversvereniging waarin een audiëntie wordt toegestaan met als onderwerp de lonen betaald in de werkverschaffing, 1922
geen nr., 1 december 1922
brief van de minister van Arbeid aan de minister van Binnenlandse Zaken met een nota over de verhouding tussen de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid


inv. nr. 201
Litterastukken en varia
nietsJaar 1923

inv. nr. 202
nr. 68 brief van de minister van Arbeid c.a. aan de secretaris-generaal in algemene dienst met de vraag waarom zijn voorstellen tot decoratie zijn afgewezen, 1923

inv. nr. 203
niets

inv. nr. 204
nr. 437 brief de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Arbeid c.a. over een wijziging van de Radenwet met als oogmerk bezuiniging, 1923

inv. nr. 205
gedeponeerde stukken
nr. 16d brief van de vier grote werknemersvakcentrales aan de voorzitter van de
Ministerraad met een resolutie aangenomen op 17 januari 1923 waarin de regering wordt opgeroepen de werkloosheidsverzekering niet ten onder te laten gaan, 1923
nr. 37d brief van de minister van Arbeid c.a. aan de voorzitter van de Ministerraad met aankondiging van zijn voornemen een commissie op te richten die moet rapporteren over vereenvoudiging van de medische diensten [de Commissie-Sikkel], 1923
nr. 114d brief van de minister van Arbeid aan de voorzitter van de Ministerraad met twee nota’s, waarvan een geparafeerd met “G” [ = vermoedelijk mr. H.W. Groeneveld], over de herziening van de sociale verzekering, 1923
nr. 131d brieven en andere stukken van het Ned. Verbond van Vakverenigingen, het Algemeen Ned. Vakverbond en vijf landelijke werkgeversverenigingen gericht aan de Ministerraad over de werklozenzorg in 1924, met gegevens over de werkverschaffing, 1923
nr. 156d adres van prof. Van Embden aan de Ministerraad tegen de voorgenomen bezuinigingen op de publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek, met een groot aantal adhesiebetuigingen, 1923
NB: niet in de Ministerraad besproken
nr. 160d brief van het Ned. Verbond van Vakverenigingen aan de regering tegen de
bezuinigingen (als 156d), 1923


inv. nr. 206
niets

inv. nr. 207
litterastukken en diversen
zonder nr. 18 januari 1923, brief van de minister van Financiën aan de voorzitter van de Ministerraad met bezwaren tegen een door de minister van Arbeid voorgestelde wijziging van de OngevallenwetJaar 1924

inv. nr. 208
niets

inv. nr. 209
nr. 338 brief van de minister van Arbeid c.a. aan de voorzitter van de Ministerraad met een voorstel tot opname in de troonrede van een passage over de ziekte- en ongevallenverzekering voor arbeiders, 1924

inv. nr. 210
niets

inv. nr. 211
niets


inv. nr. 212
gedeponeerde stukken
nr. 8d wetsontwerp tot wijziging van de Armenwet betrekking hebbend op ondersteuning te verlenen aan behoeftige werklozen, 1924
NB: het wetsontwerp werd verder niet in de Ministerraad behandeld, maar “teruggenomen”
nr. 36d brief van de minister van Arbeid c.a. aan de Ministerraad met een plan tot herziening van de uitvoering van de sociale verzekering, met aantekening: “afvoeren”, 1924
nr. 139d brief van het Algemeen Nederlands Vakverbond aan de Ministerraad met een resolutie aangenomen op een buitengewone algemene vergadering met het verzoek de Ziektewet zo spoedig mogelijk in te voeren, 1924
nr. 340 brief van het R.K. Vakbureau aan de Ministerraad met een verzoek tot ratificatie van een conventie aangenomen tijdens de Internationale Arbeidsconferentie te Washington, 1924
nr. 173d brief van het Comite van Actie tegen Gezinsloon aan de Ministerraad agerend tegen het KB van 22 oktober 1924 met een nieuwe bezoldigingsregeling voor burgerlijke rijksambtenaren, 1924
NB: bij dit Comité waren onder meer aangesloten:
de Nederlandse Unie voor Vrouwenbelangen
het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid
de Vrije Vrouwenvereniging
de Vrouwengroep uit de Vrijheidsbond
de Democratische Partij
het bedoelde KB hield in dat in bepaalde omstandigheden gehuwde ambtenaren in dezelfde salarisschaal meer verdienden dan ongehuwde


inv. nr. 213
Afgewezen onderscheidingen
+
gedeponeerde en litterastukken
nr. A 16 december 1924 onderhoud van de besturen van de SDAP en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen met de minister van Arbeid c.a., 1924


inv. nr. 214
niets


Jaar 1925

inv. nr. 215
nr. 113 vragen van Tweede-Kamerlid Ter Hall over de verbetering van de financiële positie van oud-gepensioneerden en hun weduwen en wezen, 1925


inv. nr. 216
nr. 245 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Arbeid c.a. met toestemming dat twee ambtenaren van de Arbeidsinspectie naar Essen in Duitsland reizen om daar een tentoonstelling te bezoeken en een cursus te volgen over bedrijfshygiëne en voorkoming van ongevallen, 1925


inv. nr. 217
niets


inv. nr. 218
gedeponeerde stukken
nr. 99d brief van de minister van Arbeid c.a. aan de voorzitter van de Ministerraad over de liquidatie van het Kon. Nationaal Steuncomité, 1925Jaar 1926

inv. nr. 249
nr. 23 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Arbeid c.a. met de mededeling dat de grondslagen van de sociale verzekering niet tot de bevoegdheid van de in te stellen bezuinigingscommissie behoren, met bijbehorende stukken, 1925-1926
nr. 44 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Financiën over de bestemming van de resterende geldmiddelen van het Kon. Nationaal Steuncomité, 1926


inv. nr. 250
nr. 140 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Financiën over de voortzetting van de betaling van bijslagen op renten van de Rijksverzekeringsbank uit de kas van het in liquidatie zijnde Kon. Nationaal Steuncomité, met bijbehorende stukken waaronder vragen van het kamerlid Vliegen hierover, 1925-1926


inv. nr. 251
nr. 230 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Arbeid c.a. over de aangifte van ongevallen in de mijnen en het voornemen een commissie in te stellen die zich buigt over de fabrieksarts, 1926


inv. nr. 252
nr. 342d brief van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel aan de Ministerraad over door te voeren bezuinigingen en de belastingdruk, met artikelen uit het orgaan van de vereniging over bezuinigingen op de uitvoering van de sociale verzekeringen door ene “W.”, 1925-1926
nr. 346d brief van het Ned. Verbond van Ziekenkassen en -Fondsen aan de Ministerraad over het wetsontwerp Ziektewet, met wijzigingsvoorstellen, 1926
nr. 377d brief van de Nijverheidsraad aan de Ministerraad met de klacht dat zij te weinig gekend wordt in voorgenomen regeringsmaatregelen, met oudere stukken, 1922-1926


inv. nr. 911
litterastukken
A, zonder datum brief van de voorzitter van de Ministerraad aan het bestuur van het Verbond van Nederlandse Werkgevers waarin een audiëntie wordt toegestaan, 16 maart 1926
A, zonder datum brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de voorzitter van de Nijverheidsraad, dr. F.E. Posthuma, waarin een audiëntie wordt toegestaan, 4 juni 1926
A, zonder datum brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Arbeid c.a. over de aanbevelingen van de zevende Internationale Arbeidsconferentie, met een nota van de minister over deze aanbevelingen die bestemd is voor de Staten-Generaal, 30 september 1926


Jaar 1927


inv. nr. 253
nr. 79 brief van de minister van Arbeid c.a. aan de Ministerraad over de huisvesting van de Rijksverzekeringsbank, met oudere stukken, 1926-1927
nr. 102 brief van de Ministerraad aan de Bond van Ambtenaren bij departementen van algemeen bestuur en hoge colleges van staat over een onderzoek ingesteld door de Armenraad van Den Haag naar woekerpraktijken, 1925


inv. nr. 254
nr. 195 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de Commissie voor de Werklozensteun en aan de ministers van Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Landbouw, Arbeid c.a. en Financiën over taak en werkwijze van de commissie dit als reactie op een klacht van de Commissie dat zij te vaak gepasseerd werd door de politiek, 1927


inv. nr. 255
niets


inv. nr. 256
gedeponeerde stukken
nr. 15d brochures getiteld “Arbeidsloos inkomen en de “sociale kwestie”” en “De Zonde van het grondmonopolie” , beiden door F. la Fontaine te Den Haag, en verslag van het derde internationale congres voor grondwaardebelasting en vrijhandel gehouden in Kopenhagen in 1926
nr. 56d brief van de Ned. Maatschappij van Nijverheid en Handel aan de Ministerraad over fondsvorming bij de sociale verzekering, met bijbehorende stukken, 1928
nr. 63d brief van het Ned. Verbond van Vakverenigingen aan de Ministerraad met de stellingen aangenomen tijdens het buitengewoon congres gehouden op 1 november 1927 over de werkloosheidsverzekering en de werkverruiming, met bijbehorende stukken, 1927
nr. 72d brief van het Comité ter behartiging van de belangen der Werklozen gevormd uit Nationaal Arbeidssecretariaat en het Ned. Syndicalistisch Vakverbond aan de Ministerraad over de toestand van de werklozen en de steunverlening, 1927

inv. nr. 911
nietsJaar 1928

inv. nr. 257
nr. 54 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Arbeid c.a. over de publicatie van het rapport van de Commissie-Van IJsselsteijn, 1928. Met het rapport en andere stukken.
NB:
deze commissie was ingesteld bij beschikking van de minister van Arbeid c.a. van 22 februari 1926, afd. A.V., nr. 148 en had opdracht te onderzoeken of de uitvoering van de sociale verzekeringswetten eenvoudiger en goedkoper kon geschieden; de commissie bestond uit:
H.A. van IJsselsteijn, oud-minister van Landbouw c.a. (voorzitter)
mr. dr. H.L. van Duyl, lid van het Bestuur van de Rijksverzekeringsbank
N.G. van Gemert, voorzitter van de Raad van Arbeid in Assen
mr. H.W. Groeneveld, hoofd van de afdeling Arbeidersverzekering van het ministerie van Arbeid c.a.
mr. A.N. Molenaar, algemeen secretaris van het Verbond van Ned. Werkgevers
jhr. mr. H. Smissaert, directeur van de Eerste Ned. Verzekeringsmaatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit en de Verzekeringsbank “De Nieuwe Eerste Nederlandsche”
mr. E.B.B.F. baron Wittert van Hoogland, voorzitter van de Raad van Arbeid in Den Haag
de commissie werd geïnstalleerd door W.F. Pop, voorzitter van de Bezuinigingscommissie
nr. 64 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Arbeid c.a. met doorzending van een brief van de Ned. Werkloosheidsraad van 28 juni 1928, 1928
NB: de brief ontbreekt in het dossier
nr. 89 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan het gemeentebestuur van Kerkrade over de toepassing van de Invaliditeitswet en de Pensioenwet ten aanzien van losse werklieden, met bijbehorende stukken, 1928.
nr. 94 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de drie landarbeidersbonden als reactie op een verzoek voor een onderhoud over de door hen beheerde werklozenkassen, 1928


inv. nr. 258
nr. 117 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Arbeid c.a. met terugzending van twee voorstellen tot wijziging van de Ouderdomswet van 1919 en de Wet op de Rijksverzekeringsbank van 1920 en machtiging deze aan de Tweede Kamer voor te leggen, 1928
NB: de voorstellen zelf bevinden zich niet in het dossier
nr. 131 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de ministers van Arbeid c.a., Koloniën en Buitenlandse Zaken met terugzending van een nota bestemd voor de Tweede Kamer inzake twee ontwerpverdragen aangenomen in de tiende Internationale Arbeidsconferentie (1927) over ziekteverzekering, met de authentieke tekst van deze verdragen en de aanbeveling, 1928
nr. 149 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de ministers van Arbeid c.a. en Financiën over de opneming in de Ouderdomswet van 1919 van een weduwerente, 1928
nr. 164 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de Centrale Reorganisatie-commissie over het personeelsbeleid bij de Rijksverzekeringsbank, met een nota en twee bijlagen inhoudende een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden van de op de “tikkamers’ van de bank werkzame schrijvers, 1927-1928


inv. nr. 259
niets


inv. nr. 260
Gedeponeerde stukken
nr. 276d brief van het Ned. Verbond van Vakverenigingen aan de voorzitter van de Ministerraad over de omvang en de aard van de werkloosheid en de in zijn ogen te nemen maatregelen, 1928
nr. 294d brief van het RK Werkliedenverbond aan de Ministerraad waarin wordt aangedrongen op een wettelijke regeling van de werkloosheidsverzekering, 1928


inv. nr. 912
litterastukken
A, zonder datum brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Binnenlandse Zaken c.a. over de Nederlandse afvaardiging naar de Quinzaine Sociale Internationale te Parijs op 2-13 juli 1928, met bijbehorende stukken, 19 april 1928
NB: het betrof vier congressen waarvan een over de armenzorg en een over het maatschappelijk hulpbetoon en het maatschappelijk werk; als enige afgevaardigde werd aangewezen dhr. J.R. Snoeck Henkemans, voorzitter van de Algemene Armencommissie
A, zonder datum brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Arbeid c.a. doorzendende een adres van de gemeente Castricum waarin wordt aangedrongen op de spoedige instelling van gezondheidsdiensten en de mededeling dat de regering daar vooralsnog op in wil gaan, 31 januari 1928


Jaar 1929

inv nr. 261
nr. 76 dossier met vragen van dhr. Loerakker, lid van de Tweede Kamer, over de door Raden van Arbeid aan te schaffen plaatjes voor adresseermachines, met antwoord van de voorzitter van de Ministerraad, 1929.


inv. nr. 262
niets


inv. nr. 263
nr. 218 brief van de Algemene R.K. Werkgeversvereniging aan de voorzitter van de Ministerraad met het verzoek om een afzonderlijk ministerie van Economische Zaken op te richten, 1929
nr. 233 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Arbeid c.a. dat de voorzitter van het bestuur van de Rijksverzekeringsbank voortaan gerangschikt wordt onder de hoge staatsambtenaren, zoals omschreven in art. 1, letter e van het Reglement van Orde van de Ministerraad, 1929
nr. 244 dossier over een klacht van de Rijksverzekeringsbank over het Ministerie van Defensie, dat twee personen die bij Defensie met ontslag zijn gegaan, door dit ministerie niet worden beschouwd als vrijwilliger krachtens de Invaliditeitswet, 1928-1929
nr. 246 brief van het R.K. Werkliedenverbond aan de voorzitter van de Ministerraad met enige wensen, onder andere ten aanzien van de sociale verzekeringen, 1929, met antwoord van de voorzitter, 1929
NB: onder meer instellen van bedrijfsraden, uitvoering van de sociale verzekering “zooveel mogelijk bedrijfsgewijze”, wettelijke regeling van de werkloosheidsverzekering


inv.nr. 264
nr. 306 dossier met het zevende verslag van van Bezuiningscommissie, waarin is opgenomen het eindrapport van de Commissie-Van IJsselstein over de uitvoeringsorganen van de sociale verzekering, met ambtelijke aantekening voor de minister-president over de afdoening van dit rapport dat meer dan een jaar zoek was, maar uiteindelijk op het ministerie van Arbeid bleek te berusten, 1929
NB: zie hierna ook inv. nr. 273
nr. 358 dossier over de verzekering van mijnwerkers, met gedrukt rapport van de commissie van advies over dit onderwerp en brieven van de ministers van Arbeid c.a. en Financiën, 1928-1929
NB: de commissie werd ingesteld bij beschikking van de ministers van Arbeid c.a. en Financiën van 25 september/2 oktober 1926, nr. 2280/79, afdeling AV/Generale Thesaurie en stond onder voorzitterschap van A.C.A. van Vuuren, lid van de Tweede Kamer.


inv.nr. 265
gedeponeerde stukken
nr. 390d brief van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen aan de voorzitter van de Ministerraad, met het program van eisen dat het congres op 9-12 september 1929 heeft aangenomen, met een groot aantal verlangens ten aanzien van de sociale verzekering en het staatspensioen en aantekening van de minister van Arbeid c.a. dat dit stuk voor kennisgeving kan worden aangenomen, 1929
nr. 398d brief van C. Zaalberg, voorzitter der Commissie van Advies voor Werklozensteun, met een verzoek om ontslag uit deze functie aangezien de commissie weliswaar nuttig werk zou kunnen verrichten, maar voortdurend blijkt dat de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw, voor wie zij voornamelijk werkt, haar links laat liggen, 1929, met aantekening zonder datum: “later ingetrokken”.


inv. nr. 912
nietsJaar 1930

inv. nr. 266
nr. 26 concept van een maatregel van bestuur als bedoeld in art 141 der Ziektewet, over Belgische arbeiders die in Nederland werken, 1930
NB: dit stuk bevindt zich ten onrechte in een dossier over de levering van elektrische stroom van België aan Nederland
nr. 54 dossier over enkele groepen ambtenaren die niet onder de Ziektewet zouden moeten vallen, omdat de regeling die zij thans hebben gunstiger is, 1930
nr. 59 dossier over een soortgelijke kwestie als nr. 54, 1930inv. nr. 267
niets

inv. nr. 268
niets

inv. nr. 269
niets

inv. nr. 270
niets


inv. nr. 271
gedeponeerde stukken
niets


inv. nr. 912
litterastukken
A, zonder datum brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Arbeid c.a. met de mededeling dat de Ministerraad zich heeft verenigd met de door hem opgestelde en voor de Staten-Generaal bestemde brief over de aanbevelingen van de twaalfde Internationale Arbeidsconferentie, met de aanbevelingen, 25 september 1930
A, zonder datum brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Arbeid c.a. over een algemene maatregel van bestuur conform art. 123 van de Ziektewet en een bezwaar van de minister van Financiën tegen een detail daarin, 29 november 1930
A, zonder datum brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Arbeid c.a. met de mededeling dat enkele ambtenaren van de Arbeidsinspectie naar een congres over sociale verzekeringen in Düsseldorf gaan, met bijbehorende stukken, 14 augustus 1930Jaar 1931

inv. nr. 272
nr. 46 dossier over afschaffing gevolgd door herinvoering van de ongevallenstatistiek, met brief van de minister van Arbeid aan de voorzitter van de Ministerraad waarin hij uitlegt waarom de Rijksverzekeringsbank de aanleg van deze statistiek heeft hervat, 1930-1931


inv. nr. 273
nr. 150 Bundel met stukken over de Bezuinigingscommissie, 1928-1931
Tiende verslag van de Staatscommissie ingesteld bij KB van 20 december 1921 nr. 80 (de z.g. Bezuinigingscommissie) met ook aandacht voor de kosten van de uitvoering van de sociale verzekering
hierbij ook:
negende verslag van deze commissie agenda 1930 nr. 79
(met onder punt 12: kosten van de sociale verzekering)
achtste verslag van deze commissie agenda 1929 nr. 121
zevende verslag van deze commissie agenda 1928 nr. 79
drukproef van het rapport van de Commissie-IJsselsteijn over de kosten en mogelijkheden tot vereenvoudiging van de uitvoering van de sociale verzekering (dit rapport was een vervolg op het zevende verslag van de Bezuinigingscommissie); met begeleidende stukken.
NB: zie hiervoor ook onder inv. nr. 264


inv. nr. 274
niets

inv. nr. 275
niets


inv. nr. 276
nr. 357 verzoek van het RK Werkliedenverbond om maatregelen te nemen tegen de gevolgen van de crisis waaronder meer steun aan de werklozenkassen


inv. nr. 277
niets


inv. nr. 278
gedeponeerde stukken
nr. 18d/1931 (blauw) voorstel van de minister van Arbeid c.a. tot wijziging van de Invaliditeits- en Ouderdomswet, behandeld in de vergadering van de Ministerraad van 21 april 1931, 1931


inv. nr. 279
gedeponeerde stukken
nr. 35d resoluties van het crisiscongres van NVV en SDAP gehouden op 3 en 4 oktober 1931
nr. 38d voorstellen van de Ned. Maatschappij voor Nijverheid en Handel tot bezuiniging o.a. uitvoering sociale verzekeringen, met artikelen uit het blad “Maatschappijbelangen”, 1927-1929

inv. nr. 913
litterastukken
A, zonder datum brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Arbeid met de mededeling dat de Ministerraad akkoord gaat met de deelname van enkele ambtenaren aan het zesde Internationale Congres voor Ongevallengeneeskunde en Beroepsziekten te Genève in augustus 1931, met bijbehorende stukken, 1 mei 1931Jaar 1932

inv. nr. 280
nr. 89 Nota van de minister van Arbeid c.a. over werkloze bouwvakarbeiders, 1932


inv. nr. 281
nr. 181 dossier over een wijziging van de Ziektewet, 1931-1932
NB: het dossier is onvolledig; alleen de correspondentie tussen de minister van Arbeid c.a. en de voorzitter van de Ministerraad is bewaard, het wetsontwerp zelf en de correspondentie tussenn Arbeid c.a. en Financiën ontbreekt; in de vergadering van de Ministerraad van 26 april 1932 werd besloten het wetsontwerp door te zenden naar de Raad van State en het daarna weer op de agenda van de Ministerraad te plaatsen; zie ook nr. 164 voor een aantekening van de voorzitter.


inv. nrs. 282-286
niets


inv. nr. 287
gedeponeerde stukken
nr. 5d voorstel van dhr. L. Brienen te Den Haag om door middel van een loterij gelden bijeen te krijgen ter ondersteuning van het Nationaal Crisiscomité, 1932, met afwijzend advies van Financiën (“aan Financiën worden dergelijke trouvailles thans bijna dagelijks ingezonden en vinden daar een eenvoudige begrafenis”; schrijver beroept zich op oude, vanaf 1446 gehouden loterijen)
nr. 12 d brief van de RK Bouwvakarbeidersbond St. Joseph aan de regering over de slechte stand van zijn werklozenkas, 1932
nr. 18d brief van de Gewestelijke Raad uit NVV en SDAP in Limburg over de werkloosheidsbestrijding, 1932
nr. 27d motie van de SGP tegen de verzekeringsdwang, 1932
nr. 56d brief van de Algemene Ventersbond in Nederland tegen maatregelen die “sociale verslechtering” inhouden, 1932
nr. 58d brief van de afdeling Haarlem van de Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders(sters) tegen de maatregelen voorgesteld door de Commissie-Welter, 1932
nr. 72d brief met motie van de afdeling Arnhem van de Bond voor Staatspensionering tegen schorsing van de stortingen in het Invaliditeitsfonds, 1932
nr. 73d brochure getiteld “Waarom gezinstoelage” van de Katholieke Onderwijzersbond, 1932


inv. nr. 913
litterastukken
A, zonder datum brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de Ned. R.K. Bond voor Grote Gezinnen als antwoord op een brief met wensen in verband met her verschenen rapport van de Commissie-Welter, 13 [?] oktober 1931Jaar 1933

inv. nr. 288
nr. 104 brief van het Verbond van Nederlandse Werkgevers aan de Ministerraad over de nieuwe departementale indeling; pleidooi voor onderbrenging van economische en sociale zaken in één departement, 1933.


inv. nr. 289
nr. 151 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan dhr. C., Zaalberg als voorzitter van de Commissie van Advies voor Werklozensteun met dank voor bewezen diensten, nu hij besloten heeft zijn functie neer te leggen, 1933, met andere stukken onder meer een ambtelijke notitie door NN en brieven aan de andere ministers dat de Ministerraad in zijn plaats als voorzitter heeft aangewezen mr. H.A. Harders, chef van de afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, 1933
tussen nr. 179 en 181
brochure door ir. Wouter Cool over de herordening van ministeries, overdruk uit “De Ingenieur” van 1933, nr. 17
nr. 181 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de directeur van het Kabinet der Koningin met enkele ontwerpwetten en –besluiten aangaande de instelling van een nieuw ministerie van Sociale Zaken, 1933, met nota door NN waarin het idee om eenn ministerie van Sociale Zaken in te stellen wordt bestreden, 1933
NB: de ontwerpen voorzien erin dat de afdeling Armwezen onder het nieuwe ministerie zou gaan vallen, iets wat niet is doorgegaan.
nr. 189 KB van 11 mei 1933 nr. 15 met het ontslag van dhr. C. Zaalberg als lid van de Rijkscommissie van Advies voor Werkverruiming.


inv. nr. 290
nr. 307 dossier over de instelling van een nieuw ministerie van Sociale Zaken en taakverschuivingen binnen de andere ministeries, met onder meer het advies van de Raad van State die zich gepasseerd voelt, 1933


inv. nr. 291
niets


inv. nr. 292
nr. 416 dossier over de verlaging steunuitkeringen, met een advies van de Commissie voor Werklozenzorg, geleid door ir. Hacke, directeur-generaal van de Arbeid, aan de minister van Sociale Zaken om de steunuitkeringen te verlagen, 1933
nr. 431 brief van de Vereniging van Sociaal-Democratische Leden van Gemeenteraden en Provinciale Staten met een motie van SDAP-leden van gemeenteraden in Friesland waarin geprotesteerd wordt tegen bezuinigingen op sociale uitgaven door gemeentebesturen en wordt gesteld dat de lasten van de crisiswerkkloosheid door het rijk moeten worden gedragen, 1933


inv. nr. 293
niets


inv. nr. 294
nr. 385I dossier met een plan van dhr. J.J. Meier te Breda voor een andere departementale indeling, 1933
NB: het plan zelf ontbreekt
nr. 628 dossier over de inschaling van de functie van Rijksinspecteur voor de ondersteuning van behoeftige Nederlanders in het buitenland, met beschrijving van zijn taken en werkzaamheden, 1932-1934


inv. nr. 295
litterastukken
NB: de meeste ingekomen brieven zijn doorgezonden naar een ministerie
A, zonder nr. brief van het NVV aan de regering over de gevolgen van de depressie, 1933
A, zonder nr. brochure door K.J. Nieuwenhuis getiteld “Kom tot bezinning. Verhandeling over het crisis-probleem en zijn oplossing” , 1933
B, zonder nr. verzoek van de Ned. Werkloosheidsraad tot publicatie van eerder gedane adressen, 1933
A, zonder nr. afspraak voor een onderhoud van de Crisis-Commissie uit de RK Raad van Overleg met de minister-president, 1933
B, zonder nr. motief van de gemeenteraad van Schoonebeek over de steunregeling aan werkloze arbeiders, 1933


inv. nr. 296
gedeponeerde stukken
nr. 26d adres van de RK Kiesvereniging “Recht en Plicht” te Zaandam aan de regering met verzoek om een steunregeling voor jeugdige werklozen in het leven te roepen, 1933
nr. 34d brief van het RK Werkliedenverbond aan de regering om maatregelen tot steun aan grote gezinnen, 1933
nr. 47d motie van de Bond van RK Werklieden-Verenigingen in het Aartsbisdom Utrecht aan de regering om maatregelen tot steun aan grote gezinnen, 1933 + adres van het Hoofdbestuur van de Ned. RK Bond voor Grote Gezinnen om compensaties aan grote gezinnen te geven, 1933
nr. 51d brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Ministerraad over de uitgaven aan werklozenzorg, met nota en voorstel om op deze uitgaven te bezuinigen, 1933


inv. nr. 297
gedeponeerde stukken
nr. 80d brief van de Vereniging van Nederlandsche Gemeenten aan de regering over de inhouding op uitkeringen uit het Gemeentefonds, 4 september 1933
nr. 75d brief van minister Slotemaker de Bruine aan de voorzitter van de Ministerraad over een plan tot vermindering van de winterwerkloosheid, 24 augustus 1933
nr. 72d brief van de Algemene Raad (SDAP en NVV) aan de voorzitter van de Ministerraad met een economisch urgentieprogramma, 8 augustus 1933.


inv. nr. 913
nietsJaar 1934

inv. nr. 298
niets


inv. nr. 299
nr. 332 nota van de minister van Sociale Zaken met enkele voorstellen voor een verbetering van de ouderdomsvoorziening, met brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken dat deze voorstellen door dhr. K. Lindner, wiskundig adviseur van de Rijksverzekeringsbank zullen worden doorgerekend, 1934
nr. 330 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken over te veel betaalde bijdrage aan de wiskundige reserve, 1934


inv. nrs. 300-301
niets


inv. nr. 302
nr. 687 dossier met onder meer nota’s van de minister van Financiën en de directeur van de Rijksdienst van de Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling over de positie van de werklozenkassen van de mijnwerkersbonden, 1934
NB: de nota’s ontbreken in het dossier
nr. 688 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken met de mededeling van het voorontwerp voor een wet op een verplichte bedrijfskindertoeslag naar de Hoge Raad van Arbeid kan worden gezonden, met bijbehorende stukken onder meer het wetsontwerp met memorie van toelichting, 1934


inv. nr. 303
nr. 726 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan het gemeentebestuur van Kerkrade met afwijzing van hun verzoek om te bevorderen dat bij de uitbetaling van ouderdomspensioenen van mijnwerkers die in Duitse mijnen hebben gewerkt de officiele en niet de nu gehanteerde lagere wisselkoers wordt gehanteerd, 1934.
nr. 730 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Waterstaat geleidende een nota van de minister van Sociale Zaken over de verplichting om aan arbeiders vakantiebonnen te geven, 1931 en 1933-1934
nr. 769 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de Propagandaleider van de kring Rotterdam van de NSB met afwijzing van zijn verzoek om een militaire keukenwagen ter beschikking te stellen voor een soepuitdeling door de NSB in de wintermaanden, 1934


inv. nr. 304
nr. 782 adres van het gemeentebestuur van Veendam over steunmaatregelen, 1934 (doorgezonden)
nr. 791 adres van de RK Limburgse Werkliedenbond om meer crisismaatregelen, 1934
nr. 792 adres van het gemeentebestuur van Maastricht over steunmaatregelen, 1934 (doorgezonden)
nr. 795 adres van de Ned. Maatschappij voor Nijverheid en Handel over de financiering sociale verzekering, 1934
nr. 803 adres van het gemeentebestuur van Nijmegen over werklozensteun, 1934 (doorgezonden)
nr. 847 adres van de Ver. van Huiseigenaars “Het Eigendomsrecht” over een mogelijke verhuizing Rijksverzekeringsbank uit Amsterdam naar elders, 1934


inv. nrs. 305
Litterastukken
de stukken zijn chronologisch geordend
D, zonder nr. brief van de Vereniging tot Behartiging der Belangen van door den crisis gedupeerde zakenmenschen (B.B.Z.) te Rotterdam aan de Ministerraad met het verzoek op een reeds ingediend rekest te reageren, doorgezonden naar de minister van Binnenlandse Zaken, 3 maart 1934
D, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken met de mededeling dat de Ministerraad besloten heeft dat aan het vierde Internationaal Congres voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken te Kopenhagen één Nederlandse afgevaardigde mag deelnemen, 11 april 1934
A, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken doorzendende een telegram van enkele Amsterdamse arbeidersorganisaties over de verlaging van de steunnormen, 21 april 1934
A, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken doorzendende enige telegrammen met bezwaren tegen de verlaging van de steunnormen, 26 april 1934
B, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken doorzendende een brief en enkele telegrammen met bezwaren tegen de verlaging van de steunnormen, 26 april 1934
D, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken doorzendende een brief van de gemeente Kamerik over werkloosheidsvoorzieningen, 3 mei 1934
B, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken doorzendende een brief van een Rotterdamse arbeidersorganisatie met bezwaren tegen de verlaging van de steunnormen, 15 mei 1934
A, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken doorzendende een brief van de gemeente Vriezenveen over de nieuwe steunregeling, 24 augustus 1934


inv. nr. 306
Litterastukken
de stukken zijn chronologisch geordend
A, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken doorzendende een brief van de Ned. R.K. Bond van Grote Gezinnen om steun aan grote gezinnen, 21 september 1934
A, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken doorzendende twee brieven van het R.K. Werkliedenverbond met suggesties tot maatregelen tegen de crisis en enkele adhesiebetuigingen, 8 oktober 1934
NB: de twee brieven nog aanwezig
A, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken met de mededeling dat de Ministerraad een notitie van de minister over restitutie wiskundige reserve (Invaliditeitswet) heeft goedgekeurd, 1 november 1934
C, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Binnenlandse Zaken doorzendende een brief van de Ver. van Nederlandse Gemeenten over het Werkloosheidssubsidiefonds, 2 november 1934
A, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken doorzendende een brief van de gemeente Tilburg over verbetering van de werklozensteun, 12 november 1934
E, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan het Crisis Comité Amsterdam met dankzegging voor toezending van een verslag over de jaren 1932 en 1933, 16 november 1934
NB: verslag nog aanwezig
A, zonder nr. brieven van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Economische Zaken doorzendende een brief van de Ver. van Radio-telegrafisten ter Koopvaardij over werkloze radiotelegrafisten, 7 en 24 november 1934
D, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken doorzendende een brief van de Ned. Vereniging van Werklozen en Werkenden over steun, 21 december 1934inv. nr. 307
Gedeponeerde stukken
nr. 82d brief minister van Sociale Zaken aan de voorzitter van de Ministerraad over een wettelijke regeling van de werkloosheidsverzekering, 1934
nrs. 19d en 20d adressen van de Nationale Vrouwenraad van Nederland tegen de achterstelling van vrouwen in arbeidszaken en om de werkloosheid onder jongere onderwijzers te verminderen door onderwijzers van 60 jaar te pensioneren, 1934
nr. 32d brief van de Maatschappij van Nijverheid en Handel aan de voorzitter van de Ministerraad over de verdeling van de crisisuitgaven tussen rijk en gemeenten, waaronder werklozenuitgaven, met een gedrukt rapport van een door het Hoofdbestuur van de Maatschappij ingestelde commissie, 1934
nr. 36d adres van het gemeentebestuur van Schiedam aan de Tweede Kamer over de kosten van de werklozenzorg, 1934


inv. nr. 308
Gedeponeerde stukken
nr. 41d telegram van het Nationaal Arbeidssecretariaat aan de voorzitter van de Ministerraad in verband met de onrust in Amsterdam, 6 juli 1934;
telegram van de Ned. Hervormde predikanten van Amsterdam aan de regering met verzoek om de verlaging van de steunuitkeringen ongedaan te maken, 9 juli 1934;
brief van de kerkeraad van de Ned. Hervormde Gemeente te Spijkenisse aan de voorzitter van de Ministerraad met adhesiebetuiging aan het telegram van de Amsterdamse predikanten, 11 juli 1934;
telegram van de doopsgezinde kerkeraad te Dantumawoude met adhesiebetuiging aan het telegram van de Amsterdamse predikanten, 12 juli 1934;
brief van dezelfde kerkeraad te Dantumawoude met hetzelfde verzoek, 13 juli 1934;
brief van het bestuur van de Christelijke Geheelonthoudersvereeniging aan de voorzitter van de Ministerraad met verzoek om de steunverlaging in te trekken, 13 juli 1934
NB: al deze stukken zijn op last van minister Colijn gedeponeerd
nr. 67d brief van de minister van Sociale Zaken aan de Ministerraad met een voorstel voor extra steun voor de komende winter, 1934
nr. 77d brief van de Bossche Diocesane Werkliedenbond aan de Ministerraad met een motie om de verhoging van defensieuitgaven niet te compenseren door verlaging van steunuitkeringen, 1934


inv. nr. 914
nietsJaar 1935

inv. nr. 309
niets


inv. nr. 310
nr. 156 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Binnenlandse Zaken doorzendende een brief van de minister van Sociale Zaken over het Nationaal Crisiscomité, 1934
NB: brief bevindt zich niet meer in het dossier)


inv. nr. 311
nr. 253 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken over de bevordering van mr. J.H.J. Schouten verbonden aan de afdeling Steunverlening van Sociale Zaken, 1935


inv. nrs. 312-313
niets

inv. nr. 314
Litterastukken
NB: stukken die zijn doorgezonden bijvoorbeeld aan een minister en die zich niet meer in het dossier bevinden, zijn niet opgenomen
8 januari brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken over de intrekking van een wetsontwerp werkloosheidsverzekering, met bijlagen;
18 januari brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de ministers van Sociale en van Economische Zaken, waarbij een brief van de Nationale Bond Landbouw en Maatschappij aan Colijn over de belangen van kleine bezitters die onder meer nu ‘hun huis moeten opeten’, wordt doorgezonden;
29 januari brief van de voorzitter van de Ministerraad aan NN te Utrecht als antwoord op een brief waarbij geklaagd wordt over het verzwijgen van inkomsten door zekere steuntrekkers, met antwoord van de minister van Sociale Zaken.


inv. nr. 315
Litterastukken
11 december brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de Rijkscommissie Werkverruiming als antwoord op een brief met een nota over de toekomst van deze commissie, dit gezien de oprichting van het Werkfonds, met in de nota gegevens over de geschiedenis van deze commissie en haar voorlopers vanaf 1914;


inv. nr. 316
gedeponeerde stukken
13d brief van het gemeentebestuur van Bocholtz met adhesie aan het standpunt van P.J.M. Aalberse, fractievoorzitter van de RKSP, inzake de verlangens van het R.K. Werkliedenverbond, 1935
48d brief van de Ned. R.K. Bond van Grote Gezinnen aan de voorzitter van de Ministerraad met een motie tegen de verlaging van de steunuitkeringen waarbij met de belangen van grote gezinnen geen rekening wordt gehouden, 1935


inv. nr. 914
nietsJaar 1936

inv. nr. 317
niets


inv. nr. 318
nr. 162 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken over de bevordering van twee personeelsleden van de Rijksverzekeringsbank, met gegevens over de organisatiestructuur, 1936
nr. 174 dossier over de verlaging van de rentevoet op een door de gemeente Maastricht bij de Rijksverzekeringsbank in 1920 aangegane lening, 1936.
nr. 200 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken met de mededeling dat voor 1936 en 1937 telkens Fl. 500.000 beschikbaar wordt gesteld voor B-steun aan werklozen, met bijbehorende stukken onder andere rekesten van vakverenigingen, gemeentebesturen en andere organisaties, 1936.


inv. nr. 319
nr. 244 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken met de mededeling dat de Ministerraad besloten heeft dat geen ondersteuning kan worden verleend aan Duitse vluchtelingen, met bijbehorende stukken waaronder een nota van dhr. Van Lier van het ministerie van Sociale Zaken, 1936
nr. 277 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, met onder meer stukken over de toepassing van de Ziektewet op rijksambtenaren, 1930-1936
nr. 258
(geborgen in nr. 283)
brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken met de mededeling dat zijn decoratievoorstellen zijn goedgekeurd, 1934


inv. nr. 320
nr. 331 brief van de Tweede Kamerfractie van de CPN over verlaging van de steunuitkeringen, 1936
nr. 343 dossier over een wijziging van de steunregeling, 1936


inv. nr. 321
zonder nr., gelegd na nr. 446
beschikking minister van Sociale Zaken waarbij een commissie wordt ingesteld die onderzoek moet instellen naar de werklozensteun; voorzitter van de commissie is mr. dr. A.L. Scholtens, secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken, secretaris M. de Vries, hoofdinspecteur voor de werkverschaffing bij het ministerie van Sociale Zaken; de commissie bestaat ook verder uit hoge ambtenaren, 1936


inv. nr. 322
Litterastukken
F, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de ministers van Justitie en Financiën doorzendende een brief van de Rijksverzekeringsbank en enige andere financiële instellingen over het wetsontwerp verlaging vaste lasten, 1 mei 1936
B, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan minister van Sociale Zaken terugzendende een brief van de Rijksverzekeringsbank over een nieuw te bouwen kantoorpand voor de bank, 15 mei 1936
B, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Binnenlandse Zaken, doorzendende een klacht van het Rechtskundig Bureau “Succes” te Rotterdam over Maatschappelijk Hulpbetoon aldaar, 23 juli 1936
A, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken doorzendende een brief van de Rotterdamse Bestuurdersbond over de verslechtering van de steun, 14 augustus 1936
C, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan minister van Sociale Zaken doorzendende een brief van de gemeente Uitgeest over steunverlening en werkverschaffing, 22 augustus 1936


inv. nr. 323
Litterastukken
D, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan minister van Sociale Zaken doorzendende een brief van de gemeente Winterswijk over werkverschaffing en steunverlening, 1 oktober 1936


inv. nr. 324
Gedeponeerde stukken
nr. 23d brief van het Comité tot behartiging van de belangen der ongeorganiseerde werklozen te Amsterdam aan de minister-president met een verzoek om afschaffing van het “rouleersysteem”, 1936
nr. 25d brief van Paul van Rijn te Vlaardingen aan de voorzitter van de Ministerraad met een door hem gemaakt plan ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, 1936
nr. 30d nota van de minister van Financiën over de organisatie van de werkloosheidsvoorzieningen bestemd voor de Ministerraad, 1936
nr. 45d brief van de minister van Sociale Zaken aan de voorzitter van de Ministerraad met een rapport over toepassing van de steunregeling in de gemeente Zwijndrecht, 1936Jaar 1937

inv. nrs. 325-327
niets


inv. nr. 328
nr. 347 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de burgemeester van De Werken en Sleeuwijk in antwoord op zijn verzoek om de aftrek van ouderdomsrente van de steunuitkering bij arme ouden van dagen die bij hun kinderen inwonen af te schaffen, 1937.
nr. 378 dossier over de instelling van een commissie die een onderzoek moet instellen in de bedrijven naar de bestrijding van de werkloosheid; de commissie (de Staatscommissie-Verwey) staat onder voorzitterschap van ir. R.A. Verwey en bestaat uit hoge ambtenaren en vertegenwoordigers van de sociale partners, 1937.
nr. 410 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken met de mededeling dat de Ministerraad zijn nota over de ouderdomsvoorziening heeft goedgekeurd; de minister stelde daarin voor deze zaak als hebbende niet zo’n hoge prioriteit voorlopig te laten rusten, 1937


inv. nr. 329
nr. 469 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken met de mededeling dat zijn nota over de ouderdomsverzekering (Ouderdomswet 1919) door de Ministerraad is aanvaard; de minister meent dat wil men verliezen voorkomen het premietarief moet worden verhoogd, 1937


inv. nr. 330
Litterastukken
niets

inv. nr. 331
Litterastukken
A, zonder datum brief van de voorzitter van de Ministerraad aan minister van Sociale Zaken doorzendende brieven met resoluties van de Nederlandse Bond van arbeiders in het landbouw, tuinbouw en zuivelbedrijf over werklozenzorg en arbeidsduur, 16 juni 1937
A, zonder datum brief van secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken aan de Nationale Vereniging tegen de Werkloosheid met de mededeling dat de minister-president de jaarvergadering niet kan bijwonen, 18 oktober 1937
A, zonder datum brief van de minister-president aan de Ned. R.K. Bond voor Grote Gezinnen bevestigende de ontvangst van een adres met wensen inzake de bevordering van een goed huwelijks- en gezinsleven met onder meer kinderbijslag, 15 [?] december 1937


inv. nr. 332
Gedeponeerde stukken
nr. 21d motie congres Bond voor Staatspensionneering, 1937
nr. 25d wijziging regeling ondersteuning werklozen, 1937
nr. 35d Program van Actie van het Verbond van Protestantsch-Christelijke Werkgevers in Nederland vastgesteld in 1937, ingezonden, drukwerk
nr. 48d inzending door CNV van haar Sociaal-Politiek Program, 1937
nr. 51d inzending resoluties genomen op het Sociaal-Economisch Congres van het NVV, 1937Jaar 1938

inv. nr. 333
nr. 36 voorstel van de minister van Sociale Zaken voor een steunregeling voor grote gezinnen, 1938


inv. nrs. 334-336
niets


inv. nr. 337
nr. 323 brief van de Nijverheidsraad aan de minister-president over de financiering van de sociale verzekeringen met verwijzing naar commissie-Holwerda, 1938;
nr. 361 brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken over zijn voorstel voor een extra uitkering aan ondersteunde en tewerkgestelde werklozen wegens het 40-jarig regeringsjubileum van de koningin, 1938;
nr. 394 dossier over de interpretatie van een besluit genomen in de Ministerraad van 25 augustus 1938 over het instellen van een onderzoek naar de toestand van de ouderdomsverzorging, 1938.


inv. nr. 338
nr. 440 dossier over een rapport van de Ned. Maatschappij voor Nijverheid en Handel over de wijze van financiering van de sociale verzekering gepubliceerd in het tijdschrift “Maatschappij-Belangen” van juni 1938, met een rapport van de minister van Financiën warain hij stelt dat aan het bestaande systeem van kapitaaldekking moet worden vastgehouden, ook al vertonen de fondsen aanzienlijke tekorten; deze zaak moet worden bestudeerd door een reeds dooor de regering ingestelde commissie, 1938.


inv. nr. 339
niets

inv. nr. 340
Litterastukken
A, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan minister van Sociale Zaken met de mededeling dat enige ambtenaren een reis naar Zweden mogen maken in verband met een onderzoek naar werklozenzorg in andere landen, 22 maart 1938
A, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan minister van Sociale Zaken doorzendende een brief van de Ned. Stucadoors-Patroonsbond over steun aan stukadoors gegevens tijdens een staking, 7 juni 1938
A, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan minister van Sociale Zaken doorzendende een brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen over de werkloosheidsverzekering, 21 juli 1938
A, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan minister van Sociale Zaken doorzendende een brief van de Christelijk Nationale Werkmansbond te Raamsdonksveer over de ouderdomsvoorziening, 25 augustus 1938


inv. nr. 341
Gedeponeerde stukken
nr. 5d open brief van de firma “Veru” in Rotterdam aan de minister-president gericht tegen door minister Romme voorgestelde werkloosheidsverzekering die werkgevers en werknemers te hoge lasten zal opleggen, 1938
nr. 15d brief van de ministers van Sociale en Economische Zaken aan de Ministerraad over distributie van vlees in blik aan werklozen en armlastigen, 1938
nr. 22d diverse brieven, telegrammen en adressen aan de regering met een oproep de werkloosheid meer te bestrijden, 1938


Jaar 1939

inv. nrs. 342-346
niets


inv. nr. 347
nr. 105 dossier over de toevoeging aan de formatie van Sociale Zaken van de functie van adjunct-secretaris van de Hoge Raad van Arbeid, 1938-1939
nr. 114 dossier over de opheffing van de functie van secretaris bij de opgeheven armenraden in Breda, Den Helder, Dordrecht, Enschede, Gouda, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Meppel en Zaandam, 1938-1939
nr. 165 dossier over de formatie van de Rijksdienst ondersteuning behoeftige Nederlanders in het buitenland, 1938-1939


inv. nr. 348
niets


inv. nr. 349
Littera-stukken januari-juli 1939
A, zonder nr. brief van de voorzitter van de Ministerraad aan de minister van Sociale Zaken over een verzoek van de Centrale Raad van Beroep omtrent inzage van enkele koninklijke besluiten, 1939.

De agenda’s van de vergaderingen

De gewone vergaderingen van de Ministerraad vonden gewoonlijk eens in de week plaats. De agenda’s bevatten nauwelijks toelichting en geven alleen aan bij welke minister zich de stukken bevinden. In de latere agenda’s is vaak met potlood slordig bijgeschreven wat er is besloten: goedgekeurd (“ggk”), aangehouden, afgewezen, overleg Financiën met Sociale Zaken enz.
Hieronder zijn alleen de vergaderdata vermeld waarop het onderwerp aan de orde kwam. De serie agenda’s is niet compleet, maar omdat het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering in deze periode niet geagendeerd placht te worden, kan niet meer worden vastgesteld, welke vergaderagenda’s verloren zijn gegaan.

1921

21 januari 1921
uitvoering besluiten van de Internationale Arbeidsconferentie in Washington en afvaardiging naar de volgende conferentie

24 januari 1921
uitvoering besluiten van de Internationale Arbeidsconferentie in Washington en afvaardiging naar de volgende conferentie

27 januari 1921
werkloosheidscrisis

1 april 1921
wetsontwerp wijziging Invaliditeitswet

17 juni 1921
ontwerpverdragen Internationale Arbeidsconferentie in Washington;
wijziging wet op de Rijksverzekeringsbank

20 juni 1921
wetsontwerp verdragen Internationale Arbeidsconferentie Washington

27 juni 1921
wetsontwerp verdragen Internationale Arbeidsconferentie Washington

15 juli 1921
nader rapport over zes wetsontwerpen betreffende ontwerpverdragen Washington;
nota van de minister van Arbeid over de Ziektewet (aan alle ministers is een exemplaar verzonden)

6 september 1921
nota van de minister van Arbeid over de Ziektewet
(aan alle ministers is een exemplaar verzonden)

28 september 1921
gemoedsbezwaren Invaliditeitswet;
erkenning van de Middenstandsraad (spoed)

4 november 1921
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921;
aanbevelingen Internationale Arbeidsconferentie in Washington

7 november 1921
uitvoeringsbeslluit Ongevallenwet-1921 (spoed);
aanbevelingen Washington

14 november 1921
aanbevelingen Washington;
verzoekschrift over loongrens in Invaliditeitswet

28 november 1921
steunverlening door Binnenlandse Zaken of steun uit werklozenkassen

16 december 1921
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921


1922

10 januari 1922
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921

16 januari 1922
aanbevelingen Internationale Arbeidsconferentie in Genua

20 januari 1922
aanbevelingen Internationale Arbeidsconferentie in Genua

25 januari 1922
aanbevelingen Internationale Arbeidsconferentie in Genua

30 januari 1922
aanbevelingen Internationale Arbeidsconferentie in Genua

3 februari 1922
samenstelling delegatie naar de Internationale Arbeidsconferentie in Genua;
aanbevelingen van de voornoemde conferentie

10 februari 1922
wijziging Ongevallenwet-1921

13 februari 1922
wijziging Ongevallenwet-1921

17 februari 1922
wijziging Ongevallenwet-1921

5 maart 1922
werklozensteun en loonpolitiek

10 maart 1922
verzoek van het Bureau voor de R.K. Vakorganisaties om rekening te houden met een behoorlijke vertegenwoordiging van arbeiders in de delegatie naar de Internationale Arbeidsconferentie in Genua (met nota van de minister van Financiën)

16 maart 1922
brief van de Commissie-Zaalberg over het verband tussen loon en steunregeling;
verzoek van het Bureau voor de R.K. Vakorganisaties om rekening te houden met een behoorlijke vertegenwoordiging van arbeiders in de delegatie naar de Internationale Arbeidsconferentie in Genua

20 maart 1922
brief van de Commissie-Zaalberg (als 16 maart);
verzoek van het Bureau voor de R.K. Vakorganisaties (als 16 maart)

27 maart 1922
brief van de Commissie-Zaalberg (als 16 maart);
verzoek van het Bureau voor de R.K. Vakorganisaties (als 16 maart)

30 maart 1922
verband tussen loon en steunregeling;
Internationale Arbeidsconferentie in Genua

19 april 1922
aanvulling van de wet op de Rijksverzekeringsbank

17 mei 1922
voorontwerp van een wet op kinderbijslag aan arbeiders met grote gezinnen

26 september 1922
aanwijzing van technische adviseurs bij de Internationale Arbeidsconferentie in Geneve

27 oktober 1922
wetsontwerpen voor ontwerpverdragen vastgesteld op de derde Internationale Arbeidsconferentie in Geneve

7 november 1922
brief van de Werkloosheidsraad over de werkloosheidspolitiek

12 december 1922
uitvoeringsbesluit Radenwet;
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921

22 december 1922
nota van de minister van Arbeid in verband met art. 111 van de Ongevallenwet-1921

29 december 1922
ontwerp algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 88 en 89 van de Ongevallenwet-1921


1923

6 maart 1923
ontwerpverdragen derde Internationale Arbeidsconferentie

13 maart 1923
ontwerpverdragen derde Internationale Arbeidsconferentie

26 april 1923
ontwerpverdragen derde Internationale Arbeidsconferentie

5 mei 1923
ontwerpverdragen derde Internationale Arbeidsconferentie

8 mei 1923
ontwerpverdragen derde Internationale Arbeidsconferentie

30 mei 1923
kamervragen van dhr. Kuiper over toetreding tot de ontwerpverdragen van de Internationale Arbeidsconferenties in Washington en Genua

14 juni 1923
wijziging van art. 393 van het dertiende deel van het Verdrag van Versailles in verband met de Internationale Arbeidsconferentie van 1922

19 juni 1923
wijziging van art. 393 van het dertiende deel van het Verdrag van Versailles in verband met de Internationale Arbeidsconferentie van 1922;
conceptnota aan de beide kamers over de aanbevelingen aangenomen door de derde Internationale Arbeidsconferentie

3 oktober 1923
twee nota’s herziening van de sociale verzekering


1924

29 januari 1924
uitvoeringsbesluit Invaliditeitswet

19 maart 1924
wetsontwerp over de bezoldiging van de Raden van Beroep en de Centrale Raad van Beroep

29 juli 1924
samenstelling van de Commissie-Sikkel (samenvoeging van medische rijksdiensten)

17 november 1924
ontwerp ziekte- en ongevallenwet 1925

16 december 1924
uitvoeringsbesluit Invaliditeitswet


1925

10 februari 1925
opheffing Raad van Arbeid in Gouda

22 april 1925
subsidiering tijdschrift “Sociale Voorzorg”

5 mei 1926
subsidiering tijdschrift “Sociale Voorzorg”

13 mei 1925
subsidiering tijdschrift “Sociale Voorzorg”

5 juni 1925
wetsontwerp tot instelling van een burgerlijke geneeskundige rijksdienst

3 november 1925
Kon. Nationaal Steuncomite

15 december 1925
ontwerpbesluiten over de bezoldiging van de Raden van Beroep en de Centrale Raad van Beroep

22 december 1925
liquidatie van het Kon. Nationaal Steuncomite


1926

12 januari 1926
brief van de Bezuinigingscommissie over de sociale verzekeringswetten

9 februari 1926
Liquidatie van het Kon. Nationaal Steuncomite

23 maart 1926
wetsontwerp in verband met de bijslagen op de renten uitgekeerd door de Rijksverzekeringsbank, die voorheen door het Kon. Nationaal Steuncomite werden betaald;
brief van de Centrale Reorganisatie Commissie over het gebouw van de Rijksverzekeringsbank

27 april 1926
gebouw van de Rijksverzekeringsbank in Amsterdam

26 mei 1926
brief van het Nederlands Verbond van Ziekenkassen en – Fondsen over gewenste wijzigingen in de Ziektewet

20 juli 1926
ontwerpbesluiten tot opheffing van de Raden van Arbeid in Maastricht en Venlo en tot instelling van een nieuwe raad in Maastricht
NB: niet doorgegaan

24 augustus 1926
gebouw van de Rijksverzekeringsbank

7 september 1926
gebouw van de Rijksverzekeringsbank

28 september 1926
huisvesting van de Rijksverzekeringsbank;
conceptbrief aan de beide kamers met een nota over de aanbevelingen aangenomen tijdens de zevende Internationale Arbeidsconferentie;
instelling van een commissie, naast de Commissie-Van IJsselsteyn, betreffende bezuiniging op de sociale verzekering met als taak het probleem van de fabrieksarts te onderzoeken


1927

8 februari 1927
gebouw van de Rijksverzekeringsbank

2 maart 1927
converteerbare leningen bij de Rijksverzekeringsbank

26 april 1927
gebouw van de Rijksverzekeringsbank

14 juni 1927
wetsontwerp wijziging Ziektewet

5 juli 1927
brief aan de beide kamers over de aanbeveling aangenomen door de achtste Internationale Arbeidsconferentie

19 juli 1927
brief van de Werkloosheidsraad over onder meer de wettelijke regeling van de werkloosheidsverzekering en een verzoek tot publicatie van deze brief

9 september 1927
brief van de Commissie-Zaalberg over het interdepartementaal overleg over de werklozensteun

23 september 1927
brief aan de beide kamers met een nota over de aanbevelingen aangenomen door de negende Internationale Arbeidsconferentie

27 oktober
intrekking wetsontwerp Ziekte- en Ongevallenwet

8 november 1927
brief van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel over fondsvorming bij de sociale verzekering en de belegging van grote kapitalen

27 december 1927
brief van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen over de werkloosheidsverzekering en werkverruiming


1928

31 januari 1928
brief van de minister van Binnenlandse Zaken over de bestemming van de opbrengst van weldadigheidspostzegels

28 februari 1928
brief van het R.K. Werkliedenverbond over de wettelijke regeling van de werkloosheidsverzekering (met aantekening in kantlijnen: deponeren);
brief van de directeur-generaal van de Arbeid over de werklozenzorg

20 maart 1928
vertegenwoordiging bij de Quinzaine Sociale Internationale

3 april 1928
brief van de gemeente Kerkrade over toepassing van de Invaliditeitswet ten aanzien van losse werklieden

17 april 1928
deelneming aan de Quinzaine Sociale Internationale

8 mei 1928
brief van de Bezuinigingscommissie met een rapport over de sociale verzekering

16 mei 1928
wijziging Ouderdomswet-1919;
wijziging wet op de Rijksverzekeringsbank

5 juni 1928
wijziging Invaliditeitswet;
conceptnota aan de Tweede Kamer over de tiende Internationale Arbeidsconferentie

26 juni 1928
brief van de minister van Arbeid c.a. over opneming verzekering weduwenrente in de Ouderdomswet-1919

17 juli 1928
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921


1929

3 januari 1929
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921

14 februari 1929
besluit salarissen leden van de Raden van Beroep en de Centrale Raad van Beroep

9 april 1929
rapport van de Commissie van Advies over de verzekering van mijnwerkers

16 april 1929
rapport van de Commissie van Advies over de verzekering van mijnwerkers

25 juni 1929
uitvoeringsbesluit Ziektewet

9 juli 1929
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921

5 september 1929
uitvoeringsbesluit Invaliditeitswet

10 september 1929
uitvoeringsbesluit Ziektewet

24 september 1929
uitvoeringsbesluit Ziektewet

1 oktober 1929
brief van het R.K. Werkliedenverbond met wensen

8 oktober 1929
uitvoeringsbesluit Radenwet;
twee uitvoeringsbesluiten Ongevallenwet-1921

28 oktober 1929
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet

19 november 1929
brief van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen met wensen

10 december 1929
uitvoeringsbesluit Ziektewet


1930

21 januari 1930
twee uitvoeringsbesluiten Ziektewet

28 januari 1930
uitvoeringsbesluit Ziektewet

4 februari 1930
wijziging Radenwet

11 februari 1930
uitvoering Ziektewet
uitvoeringsbesluit Ziektewet

4 maart 1930
uitvoeringsbesluit Radenwet

1 april 1930
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet

13 mei 1930
besluit over de bevoegdheid van de Raden van Beroep inzake de Ziektewet;
brief van de Werkloosheidsraad over bestrijding van de werkloosheid en advies van de Commissie van Advies voor Werklozensteun

20 mei 1930
brief van de Werkloosheidsraad over bestrijding van de werkloosheid en advies van de Commissie van Advies voor Werklozensteun

2 september 1930
uitvoeringsbesluit Wet op de Rijksverzekeringsbank

23 september 1930
aanbevelingen van de twaalfde Internationale Arbeidsconferentie

14 oktober 1930
uitvoeringsbesluit Radenwet1931

10 februari 1931
brief van dhr. Zaalberg over interdepartementaal overleg in verband met de werkloosheid;
brief van het R.K. Werkliedenverbond met voorstellen ter bestrijding van de crisis

3 maart 1931
uitvoering Ziektewet

10 maart 1931
uitvoering Ziektewet

10 april 1931
reactie op brief van de Algemene Rekenkamer over toepassing van de Ziektewet

28 april 1931
deelneming aan het zesde congres voor ongevallengeneeskunde en beroepsziekten in Geneve

2 juni 1931
uitvoeringsbesluit Ziektewet

9 juni 1931
brief aan de ministers over uitkering in geval van ziekte tijdens de z.g. Karenzdagen

3 september 1931
wijziging Invaliditeitswet;
brief van de minister van Binnenlandse Zaken c.a. over de ziektecontrole

10 september 1931
wijziging Invaliditeitswet;
brief van de minister van Binnenlandse Zaken c.a. over ziektecontrole

10 oktober 1931
interpellatie kamerlid Van den Tempel over de werkverschaffing;
adres van de R.K. Werkgeversvereniging over de crisis

20 oktober 1931
brief van het R.K. Werkliedenverbond met voorstellen ter bestrijding van de crisis

24 november 1931
wetsontwerp instelling van een Economische Raad

1 december 1931
wetsontwerp instelling van een Economische Raad

8 december 1931
wetsontwerp instelling van een Economische Raad1932

19 januari 1932
sociale verzekeringslasten voor het landbouwbedrijf

26 april 1932
wijziging Ziektewet

10 mei 1932
motie van de Staatkundig Gereformeerde Partij over de opheffing van de verzekeringsdwang

31 mei 1932
kabinetsschrijven van 23 mei 1932, “geheim” over de publicatie van het rapport van de Commissie-Welter en maatregelen ter bezuiniging op de overheidsuitgaven
NB: deze commissie stelde ook bezuinigingen op de sociale verzekeringen voor

7 juni 1932
bespreking van het rapport van de Commissie-Welter

26 juli 1932
instelling van een commissie inzake een meer doeltreffende besteding van overheidsgelden, verband houdend met hulp aan werklozen, geheel of ten dele in natura

11 oktober 1932
afvaardiging naar de Internationale Arbeidsconferentie

28 november 1932
wetsontwerp wijziging Ouderdomswet-1919 (tijdelijke afwijking van art. 9 eerste lid)

12 december 1932
wetsontwerp organisatie sociale verzekering


1933

11 juli 1933
uitgaven werklozenzorg

24 juli 1933
twee uitvoeringsbesluiten Ongevallenwet-1921;
brief van de minister van Waterstaat over de vergoeding van kosten bij de invoering van de Ziektewet

1 augustus 1933
wijziging Ouderdomswet-1919 in verband met verdere tijdelijke afwijking van art. 9, eerste lid, enz. van deze wet

23 september 1933
wijziging Ongevallenwet-1921

3 oktober 1933
wijziging Ongevallenwet-1921

10 oktober 1933
wijziging Ongevallenwet-1921

16 oktober 1933
adres van de Nederlandse R.K. Bond voor Grote Gezinnen met een verzoek om compensaties te verlenen aan grote gezinnen

31 oktober 1933
nota van de minister van Sociale Zaken over de rijksbijdragen aan het Invaliditeitsfonds

7 november 1933
nota van de minister van Sociale Zaken over de rijksbijdragen aan het Invaliditeitsfonds (aangehouden)

14 november 1933
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921

13 december 1933
uitvoeringsbesluit Ziektewet

27 december 1933
uitnodiging voor de jubileumvergadering van Centraal Beheer


1934

23 januari 1934
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921

13 februari 1934
maatregelen personeel Raden van Arbeid

27 februari 1934
oprichting Economische Raad

28 maart 1934
wijziging Ouderdomswet-1919

10 april 1934
uitvoeringsbesluiten Radenwet en Organisatiewet Sociale Verzekering

24 april 1934
brief van de minister van Binnenlandse Zaken over voorwaarden te verbinden aan het verlenen van rijkssubsidie aan instellingen van weldadigheid

1 mei 1934
herziening Beroepswet

15 mei 1934
nota van de minister van Sociale Zaken over rijksbijdragen in de sociale verzekeringen;
voorstel van de minister van Sociale Zaken over restitutie van wiskundige reserves

29 mei 1934
uitvoeringsbesluit Ziektewet;
verbindendverklaring van bedrijfskindertoeslagregelingen;
vaststelling van het arbeidsovereenkomstenbesluit Raden van Arbeid

5 juni 1934
uitvoeringsbesluit Ziektewet;
verbindendverklaring van bedrijfskindertoeslagregelingen

12 juni 1934
uitvoeringsbesluit Ziektewet

10 juli 1934
uitvoeringsbesluit Organisatiewet Sociale Verzekeringen

17 juli 1934
uitvoeringsbesluit Organisatiewet Sociale Verzekeringen

4 september 1934
wetsontwerpen betreffende de financiering van het Ouderdomsfonds A en het Invaliditeitsfonds

25 september 1934
vertegenwoordiging van de regering op het Congres internationale de Morale Sociale in Boedapest

2 oktober 1934
herziening Beroepswet;
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921;
uitvoeringsbesluit Ziektewet

9 oktober 1934
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921;
voorontwerp van wet over een tijdelijke verplichting van een bedrijfskindertoeslag

16 oktober 1934
voorontwerp van wet over een tijdelijke verplichting van een bedrijfskindertoeslag

23 oktober 1934
wijziging Ongevallenwet-1921;
wetsontwerp over het erkennen en subsidiëren van verenigingen met een werklozenkas [de latere Werkloosheidssubsidiewet]

30 oktober 1934
brief van de minister van Sociale Zaken over de restitutie van de wiskundige reserve

20 november 1934
koninklijk besluit over de nadere bestemming van het Kon. Nationaal Steuncomite


1935

29 januari 1935
besluit salarissen leden van de Raden van Beroep en de Centrale Raad van Beroep;
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921;
brief van de minister van Sociale Zaken over het zevende Internationaal Congres voor Ongevallengeneeskunde en Beroepsziekten

5 februari 1935
besluit salarissen leden van de Raden van Beroep en de Centrale Raad van Beroep;
arbeidsovereenkomstenbesluit Raden van Arbeid

19 februari 1935
reciprociteitsconferentie in verband met ontwerpverdrag over de bescherming van arbeiders die schepen laden en lossen tegen ongevallen

5 maart 1935
drie uitvoeringsbesluiten Ziektewet;
wetsontwerp toetreding tot het herziene verdrag over schadeloosstelling bij beroepsziekten

12 maart 1935
twee uitvoeringsbesluiten Ziektewet

19 maart 1935
vier uitvoeringsbesluiten Ziektewet

26 maart 1935
uitvoeringsbesluit Ziektewet

2 april 1935
voortzetting Nationaal Crisiscomité

24 april 1935
brief van de minister van Sociale Zaken over decoraties aan personen op verzekeringsgebied

14 mei 1935
huisvesting Rijksverzekeringsbank

21 mei 1935
wetsontwerp tot vaststelling van de begroting van het Werkloosheidssubsidiefonds

4 juni 1935
nota van de minister van Sociale Zaken over de verhouding tussen werkverschaffing en steunverlening

25 juni 1935
uitvoeringsbesluit Invaliditeitswet

16 juli 1935
uitvoeringsbesluit Ziektewet

4 september 1935
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921

17 september 1935
wetsontwerp tot heffing van opcenten op enkele belastingen te versterking van de inkomsten van het Werkloosheidssubsidiefonds

8 oktober 1935
uitvoeringsbesluit Beroepswet

5 november 1935
wijziging Werkloosheidsbesluit-1917

12 november 1935
wijziging Ongevallenwet-1921

31 december 1935
uitvoeringsbesluit Werkloosheidssubsidiewet


1936

29 januari 1936
besluit salarissen leden van de Raden van Beroep en de Centrale Raad van Beroep

18 februari 1936
uitvoeringsbesluiten Beroepswet en Invaliditeitswet

17 maart 1936
organisatie werkloosheidsvoorzieningen;
brief van de minister van Sociale Zaken over wijziging van de rente en aflossingsvoorwaarden van leningen gesloten bij de Rijksverzekeringsbank

21 maart 1936
nota van de minister van Financiën over de organisatie van de werkloosheidsvoorzieningen

24 maart 1936
uitvoeringsbesluit Beroepswet

31 maart 1936
uitvoeringsbesluit Ziektewet

24 april 1936
uitvoeringsbesluit Beroepswet

19 mei 1936
brief van de minister van Sociale Zaken over extra B-steun aan werklozen

3 juni 1936
uitvoeringsbesluit Ziektewet

9 juni 1936
wijziging arbeidsovereenkomstenbesluit Raden van Arbeid

24 juni 1936
wetsontwerp in verband met een voorgenomen internationaal stelsel van aanspraken en verkregen rechten voortvloeiend uit de ouderdoms-, invaliditeits- en weduwen- en wezenverzekering

30 juni 1936
begroting 1935 Werkloosheidssubsidiefonds

29 december 1936
wijziging Ziektewet


1937

16 maart 1937
Rijksdienst voor de ondersteuning van behoeftige Nederlanders in het buitenland

23 maart 1937
wijziging Invaliditeitswet

13 april 1937
voorstel van de minister van Sociale Zaken over een wijziging van de regeling voor de werklozensteun

27 april 1937
voorstel van de minister van Sociale Zaken over een wijziging van de regeling voor de werklozensteun

1 juni 1937
uitvoeringsbesluit Ziektewet

12 juni 1937
uitvoeringsbesluit Ziektewet

27 juli 1937
wetsontwerp tot goedkeuring van het op 27 januari te Bern gesloten verdrag met Zwitserland over de ongevallenverzekering

3 augustus 1937
begroting Werkloosheidssubsidiefonds jaar 1936

26 augustus 1937
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921

14 september 1937
nota van de minister van Economische Zaken over de samenstelling van de Economische Raad;
wijziging tariefbesluit vrijwillige ouderdomsverzekering (Ouderdomswet-1919)

27 september 1937
brief over gevolgen van de werkloosheid en instelling van een staatscommissie over de werkloosheid

18 oktober 1937
uitvoeringsbesluit Ziektewet

18 oktober 1937
nota van de minister van Sociale Zaken over de ouderdomsvoorziening

25 oktober 1937
uitvoeringsbesluit Ziektewet

8 november 1937
brief van de minister van Sociale Zaken over de vrijwillige ouderdomsverzekering (Ouderdomswet-1919)

22 november 1937
nota van de minister van Sociale Zaken over de werklozensteun

29 november 1937
uitvoeringsbesluit Ziektewet

20 december 1937
uitvoeringsbesluit Ziektewet;
voorontwerp van wet voor de kinderbijslagverzekering;
voorontwerp van wet inzake de werkloosheidsverzekering

27 december 1937
instelling staatscommissie voor werklozenzorg


1938

10 januari 1938
brief van de minister van Sociale Zaken over de steunregeling;
voorontwerp van wet inzake de werkloosheidsverzekering

17 januari 1938
brief van de minister van Sociale Zaken over de steunregeling

24 januari 1938
uitvoeringsbesluit Ziektewet

7 februari 1938
uitvoeringsbesluit Ziektewet

21 februari 1938
wijziging tariefbesluit vrijwillige ouderdomsverzekering (Ouderdomswet-1919)

7 maart 1938
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921

21 maart 1938
buitenlandse reis in verband met onderzoek naar werklozenzorg in andere landen

4 april 1938
brief van de ministers van Sociale Zaken en Economische Zaken over de distributie van vlees in blik aan werklozen en armlastigen

11 april 1938
uitvoeringsbesluit Ziektewet

25 april 1938
uitvoeringsbesluit Ziektewet

7 juni 1938
wijziging Ongevallenwet-1921;
wijziging Ziektewet

13 juni 1938
vertegenwoordiging naar het achtste internationaal congres voor ongevallengeneeskunde en beroepsziekten in Frankfurt

20 juni 1938
uitvoeringsbesluit Invaliditeitswet

18 juli 1938
besluit met hoofdbeginselen van een ongevallenregeling voor Nederlands Indië

25 juli 1938
brief van de minister van Sociale Zaken over de ouderdomsvoorziening

1 augustus 1938
brief van de minister van Sociale Zaken over de ouderdomsvoorziening

22 augustus 1938
nota van de minister van Sociale Zaken over een extra uitkering aan ondersteunde en twerkgestelde werklozen bij gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van de koningin;
nota van de minister van Sociale Zaken over het vervangen van het stempelen door werklozen door maatregelen gericht op geestelijke en lichamelijke ontwikkeling;
brief van de minister van Sociale Zaken met het voorstel een commissie te benoemen die de regering adviseert over de financiering van de invaliditeits- en ouderdomsverzekering;
brief van de minister van Sociale Zaken over de ouderdomsvoorziening

30 augustus 1938
vertegenwoordiging naar het achtste internationaal congres voor ongevallengeneeskunde en beroepsziekten in Frankfurt

24 oktober 1938
wijziging Ongevallenwet-1921;
wetsontwerp kinderbijslageverzekering

21 november 1938
begroting Werkloosheidssubsidiefonds jaar 1937

12 december 1938
uitvoeringsbesluit Ziektewet


1939

2 januari 1939
brief van de minister van Binnenlandse Zaken over de vervanging van armenraden;
wijziging Invaliditeitswet

24 januari 1939
uitvoeringsbesluit Ziektewet;
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921

13 februari 1939
wijziging Ziektewet

20 februari 1939
wetsontwerp met voorbehoud van de bevoegdheid tot opzegging van het verdrag van Geneve uit 1925 over schadeloosstelling bij beroepsziekten

20 maart 1939
ontwerp van een algemene maatregel van bestuur met de hoofdbeginselen van een ongevallenregeling voor Nederlands Indië

3 april 1939
regeling premiebetaling met zegelstempelmachines

1 mei 1939
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921

8 mei 1939
nota van de minister van Justitie over de leeftijdsgrens van griffiers en plaatsvervangend griffiers bij de Raden van Beroep en de Centrale Raad van Beroep;
uitvoeringsbesluit wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid

22 mei 1939
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921

5 juni 1939
brief van de minister van Sociale Zaken over de overlegging van stukken aan de Centrale Raad van Beroep

2 oktober 1939
brief van de minister van Binnenlandse Zaken over de samenstelling van een op te richten Algemeen Steuncomite 1939

31 oktober 1939
ontwerpbesluit subsidieschaal Werkloosheidssubsidiefonds

13 november 1939
verlenging van het Werkloosheidssubsidiefonds


1940
in de kantlijn is soms kort aangegeven welke besluiten zijn genomen

8 januari 1940
voorontwerp van wet over vakantie met behoud van loon

15 januari 1940
Arbeidsovereenkomstenbesluit Raden van Arbeid;
begroting van het Werkloosheidssubsidiefonds dienstjaar 1940

5 februari 1940
wijziging Ziektewet

12 februari 1940
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921

26 februari 1940
brief van de minister van Sociale Zaken van 22 februari 1940 afd. AV over de verplichte verzekering van zelfstandigen;
uitvoeringsbesluit Ongevallenwet-1921

4 maart 1940
wijziging Ongevallenwet-1921 en Landbouwongevallenwet in verband met oorlogsmolest

11 maart 1940
uitvoeringsbesluiten Kinderbijslagwet

18 maart 1940
regeling premiebetaling met zegelstempelmachines

1 april 1940
wijziging Arbeidsovereenkomstenbesluit Raden van Arbeid

8 april 1940
wijziging Armenwet;
regeling premiebetaling met zegelstempelmachines

15 april 1940
wijziging Ongevallenwet-1921 en Landbouwongevallenwet

22 april 1940
nota aan de Tweede Kamer over een ontwerpverdrag van de 25ste Internationale Arbeidsconferentie gehouden in 1939;
wijziging Ongevallenwet-1921 en Landbouwongevallenwet

De laatste vergadering waarvan de agenda bewaard is, is die van 6 mei 1940