Persoonlijk archief van prof. mr. C.P.M. Romme

 
English | Nederlands

Persoonlijk archief van prof. mr. C.P.M. Romme

Nationaal Archief

Nadere ontsluiting
Dossiers over sociale zekerheid, 1934-1952


Het persoonlijk archief van Romme bestaat voornamelijk uit: a) brieven b) collegedictaten en c) onderwerps- of zaakdossiers en d) krantenknipsels. De meeste dossiermappen bevatten een melange van ambtelijke stukken, aantekeningen van Romme zelf, brieven van en aan Romme en opvallend veel krantenknipsels. Romme hield, zo te zien, de pers goed in de gaten. Een deel van de knipsels werd door het bekende bureau Vaz Diaz geleverd. In de hierna volgende nadere ontsluiting zijn de knipsels alleen opgenomen, wanneer Romme er zelf op reageerde

De volgende nummers uit de inventaris zijn bekeken:

 • collegedictaten, publicaties en niet gepubliceerde manuscripten (inv. nrs.
 • sociale verzekeringswetgeving (inv. nr. 14)
 • lidmaatschap Provinciale Staten van Noord-Holland en Raad van Studie en Documentatie van de RKSP (inv. nrs. 23-24)
 • steunverlening (inv. nr. 28)
 • kleine zelfstandigen (inv. nr. 30)
 • Staatscommissie steunverlening (inv. nr. 32)
 • organisatie afdeling Werkverschaffing en Steunverlening (inv. nr. 35)
 • bestrijding structurele werkloosheid, rapport Hoge Raad van Arbeid (inv. nr. 43)
 • Bedrijfsraden en sociale verzekering (inv. nr. 44)
 • Kinderbijslagwet (inv. nr. 73)
 • knipsels en losse stukken (inv. nr. 85)
 • statistiek werklozenzorg en steunverlening, 1938-1940 (inv. nr. 90)
 • Brieven van en aan Romme, 1945-1948 (inv. nrs. 146-148)
 • Dagboek als minister van Sociale Zaken 1937-1939 (inv. nr. 202)
 • Dagboek crisis na de val van het vierde kabinet-Colijn, 1939 (inv. nr. 203)
 • Dagboek als voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, 1946-1961 (inv. nr. 205)
 • kinderbijslag voor kleine zelfstandigen en Commissie-Michielsen, 1947-1952 (inv. nr. 304)

De brieven zijn niet ontsloten, omdat de openbaarheid ervan te zeer is beperkt. De praktische waarde voor de onderzoeker is derhalve niet groot.

inv. nr. 3
Collegedictaat getiteld "I. Verhouding sociale wetgeving/Doelstellingen en eischen van het economisch leven. en II. Sociale wetgeving en werkloosheid",

Getypt dictaat handelend over onder meer: geschiedenis van de Nederlandse sociale wetgeving en de sociale verzekeringen, arbeidsbemiddeling, werklozenzorg en armenzorg, werkloosheidsverzekering, wachtgeldregelingen, steunregelingen, 1934/35 en 1935/36.


inv. nr. 4
Collegedictaat getiteld "De groepsgedachte in de sociale wetgeving",

Getypt dictaat handelend over onder meer: de gilden, opheffing coalitieverbod in 1872, de Hoge Raad van Arbeid, andere adviesraden, bedrijfsraden, bevoegdheid van de bedrijfsraden ten aanzien van de sociale verzekeringen, de wet op de C.A.O., de Ongevallenwet, premiestelsel, omslagstelsel, Radenwet, Ziektewet, ziekenfondsen, Land- en Tuinbouwongevallenwet, bedrijfsverenigingen, Ziektewet, 1935/36 en 1936/37.


inv. nr. 8
Collegedictaat sociale verzekeringen en het arbeidsinkomen

Getypt dictaat over de sociale verzekeringen en het arbeidsinkomen volgens de katholieke sociale leer, gevolgd door behandeling van Ongevallenwet, Invaliditeitswet en Ziektewet, 1936/37.


inv. nr. 14
Sociale Verzekeringswetgeving,

met hierin:
 • rapport van een commissie uit de Federatie van Algemene R.K. Werkgeversverenigingen over de wijze van financiering van de sociale verzekering, oktober 1936
  de commissie werd ingesteld in december 1935 en bestond uit:
  mr. F. Janssens te Breda
  A. van der Lande te Geldrop
  A.F.L. Merx te Nijmegen
  mr. B.J.M. van Spaendonck te Tilburg
  P.J. Spoorenberg te Rotterdam
  mr. H.A.J.H. Franses te Den Haag (secretaris)
 • aantekeningen in handschrift over de wetsontwerpen ongevallenwet 1899-1901 en de Radenwet
 • verzoekschrift van de Apeldoorensche Winkeliersvereniging aan de minister van Economische en Sociale Zaken om nog voor een keer personen van 35 jaar en ouder toe te laten tot de Vrijwillige Ouderdomsverzekering, februari 1934
inv. nr. 23
Lid Provinciale Staten van Noord-Holland, 1935-1937
Dit dossier bevat geen stukken over het onderwerp


inv. nr. 24
RKSP, Raad van Studie en Documentatie, 1936

Deze Raad hield zich bezig met de herziening van de grondwet in corporatistische zin
bij de eerste vergadering op 7 maart 1936 waren aanwezig:
dr. C.M.J.F. Goseling
prof. dr. A.J.A. Barge
mr. dr. D. Beaufort ofm
prof. mr. C.P.M. Romme
mr dr. P.J. Witteman
mr. H. Kolfschoten (secretaris)
dit dossier bevat geen stukken over de sociale zekerheid


inv. nr. 28
Steunverlening, 1935-1939

De aandacht verdienen:
 • brief van het R.K. Werkliedenverbond aan minister Romme van 10 juli 1937 met een lijst van wensen onder andere verhoging van de steunnormen in de steunregeling, een wettelijke regeling van de steunverlening, verhoging van de B-steun en om de subsidies aan de werklozenkassen niet te verlagen
 • agenda en notulen van de Contactcommissie van de vakcentralen van werknemers op 23 augustus 1937
 • nota over steunbedragen en werkverschaffingslonen bezien vanuit economisch en sociaal standpunt door ir. W.M. van Rossum du Chattel te Wassenaar, 3/6 augustus 1937
 • nota over de duur der tewerkstelling bij de werkverschaffing in verband met de uitkeringen ingevolge de gesubsidieerde steunregeling, door de hoofdinspecteur van de steunverlening, augustus 1937
 • conceptnota van minister Romme bestemd voor de Ministerraad en ter bespreking voorgelegd aan mr. dr. A.L. Scholtens en enkele andere ambtenaren van Sociale Zaken, 25 augustus 1937, handelend onder meer over de verplichte werkloosheidsverzekering, wijzigingen in de steunregeling en andere middelen om de gevolgen van werkloosheid voor volwassenen te bestrijden
 • circulaire van minister Romme aan de gemeentebesturen over de regels te hanteren bij de aftrek van eigen verdiensten op de steun, 30 juli 1937
 • nota door NN voor minister Romme over standaardlonen
 • notulen van de buitengewone vergadering van het R.K. Werkliedenverbond op 27 april 1937 handelend onder meer over de steunregeling en door voorzitter A.C. de Bruijn toegezonden aan minister Romme op 3 augustus 1937
 • notitie van A.C. de Bruin en H.J. Kuiper over de werkverschaffing, de steunregeling en de werkloosheidsverzekering, juli 1937
 • lijst van besluiten over de steunverlening genomen in de periode 1933 tot half juli 1937 gerangschikt naar of zij voordelig, nadelig of zowel voor- als nadelig voor de steuntrekkenden waren,
 • brief van het Dagelijks Bestuur van het CNV aan minister Romme over enkele door hem aangekondigde maatregelen voor steuntrekkenden en zij die in de werkverschaffing zijn geplaatst, 27 september 1937
 • notitie van Romme over het onderscheid tussen armenzorg en steun, 30 november 1937
 • persbericht opgesteld door de Regerings Persdienst over de steunverlening en de werkverschaffing, z.j.
 • nota door NN over steun aan kinderen die bij hun ouders inwonen, met aantekeningen door Romme over de situatie bij grote gezinnen, z.j.
 • hoofdredactioneel commentaar van dhr. Hermans in De Tijd van 8 en 9 oktober 1937 over de steunregeling, met reactie van Romme en aantekeningen van enkele ambtenaren
inv. nr. 30
Kleine zelfstandigen

Deze map bevat alleen een aantekening in handschrift van Romme over een vergadering op 12 juli 1937 met mr. Scholtens, Meyer de Vries, Van Hoeven, Morren en NNinv. nr. 32
Staatscommissie crisis-slachtoffers, 1937-1938

KB van 6 januari 1938 nr. 11 met instelling van de Staatscommissie
opdracht:
"de Regeering van advies te dienen over de vraag in hoeverre de huidige wijzen van hulpverleening met betrekking tot de groepen van valide, werkwillige personen, die het onderhoud van zich zelf (en van hun gezin) kunnen voorzien, verandering behoort te worden gebracht en voorstellen betreffende de regeling van hulpverleening ten deze , anders dan bij wijze van Armenzorg te doen"
samenstelling:
dr. J.P. Fockema Andreae, voorzitter
mr. A.L. Scholtens, vice-voorzitter
G.W.F. van Hoeven, secretaris
Meyer de Vries, secretaris
en tot leden:
N. Arkema te Den Haag
dr. J.S. van Beurden te Heeswijk
K. Brok te Assen
mr. D.G. Draaijer te Den Haag
W. Drees te Den Haag
mgr. F. Frencken te Breda
J. Haverkamp te Kampen
J. Jeronimus te Utrecht
D. Kooiman te Purmerend
H.J. Kuiper te Maartensdijk
H. Lindeman te Haarlem
J.H. Maenen te Heerlen
F. van Meurs te Amsterdam
dr. J.W. Noteboom te Den Haag
jhr dr. C.G.C. Quarles van Ufford te Apeldoorn
mr. dr. A.A. van Rhijn te Den Haag
mr. A.J. Rosman te Wassenaar
mr. H.M.L.H. Sark te Wassenaar
mr. J.J.R. Schmal te Voorburg
mr. B.C. Slotemaker te Wassenaar
mr. D.G.W. Spitzen te Den Haag
A. Stapelkamp te Utrecht
J. Tjalma te Hoogeveen
ir. R.A. Verwey te Den Haag
A. Vogel te Schiedam
mr. dr. F.L.G.Z.M. Vonk de Both te Tilburg
prof. mr. C.W. de Vries te Den Haag
dr. F.M.G. van Walsem te Rotterdam
adjunct-secretarissen:
mej. J.J. Falkena
mr. D.J. Gorter
mr. J.H.J. Schouten
mr. W. Verheul, alle te Den Haag

Bij de installatie van de commissie meldde de minister dat opdracht zowel betrekking had op arbeiders als op kleine zelfstandige ondernemers en dat het de bedoeling was deze lieden buiten de armenzorg te houden.

De aandacht verdienen verder:
 • de installatierede van Romme uitgesproken op 20 januari 1938 en het antwoord van de voorzitter
 • brief van Romme aan de Ministerraad van 23 september 1937 met het voorstel een staatscommissie in te stellen, die ook aandacht moet besteden aan de kleine zelfstandigen
 • knipsel uit De Telegraaf van 27 november 1937 over de Zwitserse werkloosheidspolitiek die een scherpe scheiding maakt tussen werklozen en armen

inv. nr. 35
Organisatie afdeling Werkverschaffing en Steunverleening, 1938

Klein dossier met enkele stukken over de reorganisatie onder meer een notitie van de secretaris-generaal mr. dr. A.L. Scholtens en het antwoord van Romme daarop, 11 en 16 oktober 1938inv. nr. 43
Rapport van een commissie van de Hoge Raad van Arbeid over de 'blijvende werkloosheid' en haar bestrijding, 1939

De commissie werd ingesteld door de Hoge Raad op 18 december 1936. Zij bestond uit:
dr. ir. Th. van der Waerden, voorzitter
prof. dr. M.J.H. Cobbenhagen (hoogleraar Kath. Economische Hogeschool, Tilburg)
ir. F.H.E. Guljé
dr. ir. A.H.W. Hacke (directeur-generaal van de Arbeid)
prof. ir. J. Klopper
E. Kupers (voorzitter NVV)
prof. mr. P. Lieftinck (hoogleraar Ned. Economische Hogeschool Rotterdam)
prof. dr. H.W. Methorst (directeur-generaal CBS)
mr. ir. A.W. Quint, secretaris
mr. ir. B.W. Haveman en mr. H.J. Schölvinck, adjunct-secretarissen

Het gedrukte, in 1939 gepubliceerde rapport telt 303 pagina's. Het rapport zelf telt maar 49 pagina's, waarna 10 bijlagen volgen. De commissie stelt middelen voor die op korte en die op langere termijn helpen de werkloosheid te bestrijden. Onder de middelen voor de korte termijn valt de pensionering van gewone arbeiders van 60 jaar en ouder, die dan vervangen kunnen worden door gesteunde werklozen. De kosten zullen meevallen omdat de uitgaven aan werklozensteun daardoor verminderen. Onduidelijk is wie het pensioen voor zijn rekening gaat nemen en hoe het tekort moet worden gefinancierd. De middelen op langere termijn zijn bevordering van de industrialisatie en op de tweede plaats en van minder betekenis bevordering van de emigratie. Over de emigratie handelen p. 38-40 en 47, over de vervroegde pensionering de p. 37-38 en 47. In bijlage V wordt een schatting gemaakt van het aantal arbeidsplaatsen dat bij vervroegde pensionering vrij zal komen. Het pensioen zou 70% bedragen van het gemiddelde jaarloon, dit weer afgeleid uit de Ongevallenstatistiek van de Rijksverzekeringsbank .
Met ingesloten een brief van Romme aan dhr. Velthuisen, referendaris op de afdeling Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling van het ministerie van Sociale Zaken, met het verzoek de mening van de afdeling te horen over de kosten van dit plan, dit mede gezien de ervaringen opgedaan in de typografie, met antwoord van Velthuisen, 15 en 18 mei 1939.

inv. nr. 44
"De bedrijfsraden en hun toekomstige taak in de sociale verzekering",

Inleiding gehouden door J.A. Raaymakers, voorzitter van de Raad van Arbeid in Eindhoven, op 12 juni 1939 op de jaarvergadering van de Landelijke Vakgroep Ambtenaren bij de organen der Sociale Verzekering van de Algemeene R.K. Ambtenaren Vereeniging (ARKA), gedrukt, 19 p.
Raaymakers reageert op het voorstel van minister Romme om de uitvoering van de Kinderbijslagwet op te dragen aan de bedrijfsraden. Hij is het eens met A. van Uden die in "Leerling en Leiding" in maart 1938 heeft geschreven dat bedrijfsraden, Raden van Arbeid en tijdelijk vakbedrijfsverenigingen samen de sociale verzekeringen dienen uit te voeren


inv. nr. 73
Kinderbijslagwet, 1937-1939

Het dossier dat Romme heeft aangelegd tijdens de voorbereiding en de parlementaire behandeling van de Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden (1939), met alle kamerstukken en veel knipsels

De aandacht verdienen:
 • rapport van een commissie van de RKSP, waarin wordt voorgesteld voor personen in overheidsdienst, voor loonarbeiders en voor kleine zelfstandigen kindertoeslag-regelingen in te voeren, 1933
  de commissie stond onder voorzitterschap van Romme, werd ingesteld bij besluit van het partijbestuur van 24 oktober 1931 en rapporteerde door middel van een brief aan het bestuur op 5 juli 1932; het rapport bevat 15 bijlagen over diverse bestaande regelingen per bedrijfstak in Nederland en België en Frankrijk
 • artikel door prof. dr. J.A. Veraart over kinderbijslagverzekering in "Roeping", nr. 6 maart 1939, p. 1-8
 • advies van de Hoge Raad van Arbeid over het wetsontwerp kinderbijslagverzekering, 9 juli 1938, met aantekeningen van Romme
 • rapport inzake wijziging Ziektewet van de centralen van werkgevers en werknemers aan de minister van Sociale Zaken, november 1938
 • artikel door K.B. in "Sint Adelbert" officieel orgaan der Sint Adelbert-Vereniging, april 1939 over de kinderbijslag
 • notitie van dhr. Velthuis voor Romme in verband met door Romme geleverd commentaar op een door Velthuis geschreven conceptartikel voor een tijdschrift over de verhouding tussen de productieve en de niet-productieve bevolking (d.w.z. ouder dan 65 jaar), november 1938 (zie volgend item)
 • artikel door A.B. Velthuisen, "Omvang en samenstelling van de bevolking van Nederland. De ontwikkeling in de toekomst en haar invloed op de werkgelegenheid:, in: Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheidsraad, 21 (1938), december 1938, p. 261-269 (zie vorig item)
  NB: de schrijver attendeert op de toekomstige vergrijzing
 • brochure door A. Feberwee getiteld "Het relatief gezinsloon", met een voorwoord van prof. S.R. Steinmetz (Groningen, 1929), 32 p.
 • Lustrumnummer van het R.K. Artsenblad uitgegeven door de R.K. Artsenvereeniging, april 1939
  met onder meer de volgende artikelen:
  prof. F. van de Loo, officiaal van het aartsbisdom Utrecht, "Geneeskunde en moraal"
  dr. E.H. Hermans, huidarts te Rotterdam, "De Duitsche erfelijkheids- en huwelijkswetgeving
  prof. dr. E.A.D.E. Carp, hoogleraar psychiatrie te Leiden, "Over het denken van het jonge kind"
  prof. M.A. van Bouwdijk Bastiaanse, hoogleraar te Amsterdam, "De geboortedaling"
  dr. J.E. Schulte, chirurg te Maastricht, "De Heiligen in de geschiedenis der geneeskunde"
  dr. L.A. Veeger, inspecteur Staatstoezicht op de Volksgezondheid, "Geneeskunst, Gezondheidszorg, Zielzorg
  Th.H. Schlichting, arts te Amsterdam, "Claude Bernard als wijsgeer"
  dr. J.E. Schulte, chirurg te Maastricht, "Doel en taak van dit artsenblad"
  dr. W.B. Huddleston Slater, arts te Rotterdam en hoofdredacteur van de vereniging, "Babelsche spraakverwarring inzake geboorteregeling"
 • briefwisseling tussen Romme en Aalberse over het wetsontwerp, december 1937
 • nota's van ambtenaren van de afdeling Arbeidersverzekering en commentaar van Romme daarop, 1938
 • - notulen van de Hoge Raad van Arbeid van 2 en 9 juli 1938 (drukproeven)
 • stellingen van mr. dr. L.N. Deckers en mr. J.A.G.M. van Hellenberg Hubar voor een bijeenkomst van de R.K. Sociale Studieclub op 2 maart 1938
 • L'Osservatore Romano van 9 januari 1938 met een kort bericht over de kinderbijslag
 • brief van de Raad van Overleg van de vier katholieke centrale organisaties aan Romme met het verzoek om een audiëntie over de kindertoeslagregeling, 19 november 1938
 • "De voornaamste collectieve arbeidsovereenkomsten in Nederland", door de afdeling Werkverschaffing en Steunverlening van het ministerie van Sociale Zaken, Loononderzoek, juli 1936, met enkele andere stukken over de ontwikkeling van de lonen sedert de devaluatie van 1936
 • conceptnotitie van de "Commissie van onderzoek naar de lasten welke op het groote gezin drukken" toegezonden aan Romme, oktober 1937
  NB: mogelijk is dit dezelfde commissie als in het volgende item
 • rapport over de belastingdruk bij grote gezinnen opgesteld door een commissie onder leiding van dhr. Fleskens uit de Algemene R.K. Werkgeversvereniging, augustus 1937

inv. nr. 85
Knipsels en losse stukken, 1939-1940 (tot 10 mei)

De aandacht verdienen:
 • reactie van een anonieme schrijver in "De Amsterdammer" van 17 oktober 1939 op de uitlatingen van de Ned. R.K. Bond voor grote gezinnen over de geringe aandacht die de troonrede besteedt aan de Kinderbijslagwet
 • gelukwensen met de aanneming in de Eerste Kamer van de Kinderbijslagwet, 1939
 • "Sociale verzekeringswetten. Over de rechtsgrond der verplichte wettelijke pensioenverzekering van kleine zelfstandige werkers", door J. van Beurden in "Bouwen en Streven. Tijdschrift van de Ned. R.K. Middenstandsbond, gewijd aan de vraagstukken van de middenstand:, jaargang 21 (1940), nr. 2, 8 februari 1940, p. 25-41

inv. nr. 90
Statistiek werklozenzorg en steunverlening, 1938-1940

Samengesteld door het door ir. Th. F. Vreede geleide Bureau voor Loononderzoek van het ministerie van Sociale Zaken. De basisgegevens waren afkomstig van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. De statistieken werden per kwartaal opgemaakt. De volgende gestencilde statistieken zijn aanwezig:

jaar 1938, met gegevens uit de jaren 1933-1938
jaar 1939
jaar 1940
jaar 1939, eerste tot en met vierde kwartaal
jaar 1940, derde en vierde kwartaal

De statistiek van het jaar 1938 werkt met de volgende categorieën van personen:

ingeschrevenen
volledig werklozen, ingeschreven bij de openbare arbeidsbemiddeling
verzorgden
ingeschreven als voor en of tewerkgesteld of gesteund
tewerkgestelden
ingeschreven en tewerkgesteld bij een werkverschaffing die voor subsidie door het Rijk in aanmerking komt
gesteunden
ingeschreven en gesteund ingevolge een gemeentelijke, door het Rijk gesubsidieerde regeling

De drie laatste categorieën zijn geteld per jaar en per maand. Zij zijn verder ingedeeld naar 18 groepen van bedrijven en per provincie, dus geen indeling naar leeftijdscategorie of naar geslacht.

Daarop volgen nog:
kleine boeren en tuinders,
kinderen met extra bijslag
bedragen die voor subsidie uit het Werkloosheidssubsidiefonds in aanmerking komen

De statistiek sluit af met een analyse (p. 18-22)

De andere statistieken werken met dezelfde categorieën van werklozen en zijn ongeveer op dezelfde wijze opgezet.

Geen aantekeningen door Romme


inv. nr. 202
"Beslissingen als minister van Sociale Zaken", 1937-1939

Summiere van dag tot dag bijgehouden aantekeningen (moeilijk handschrift !) voornamelijk over de behandeling van wetten en wettelijke maatregelen in de Staten-Generaal en de Ministerraad, maar ook contacten met de centrale organisaties van werkgevers en werknemers en opdrachten gegeven aan chefs van departementale afdelingen. Romme vermeldt alleen de droge feiten en voegt daar zelden commentaar aan toe. Omvang 29 pagina's.


inv. nr. 203
Dagboeknotities val van het vierde kabinet-Colijn, 29 juni 1939 - 9 augustus 1939

Door Romme getiteld "Histoire intime na Ministerraad van 29 juni 1939 (waarin 4e Kabinet Colijn heeft besloten tot ontslagaanvrage). Omvang 28 pagina's.
Dit cahier is veel gedetailleerder dan nr. 202. Weergave van gesprekken, ook telefonische, met andere politici. Het is van belang voor de politieke geschiedenis van de kabinetten-Colijn, maar minder van belang voor de geschiedenis van de sociale zekerheid.


inv. nr. 205
Dagboeknotities als voorzitter Tweede-Kamerfractie van de KVP, 20 mei 1946 - 17 februari 1961.

Dezelfde structuur als nr. 202. Omvang 78 pagina's


inv. nr. 206
Tweedekamerfractie KVP, 1946-1963

Voor het onderwerp is dit dossier niet van belang


inv. nr. 304
Kinderbijslag voor kleine zelfstandigen en Commissie-Michielsen, 1947-1952

Dossier met correspondentie, overdrukken van artikelen en stukken van de Commissie-Michielsen. De correspondentie is vooral met belanghebbenden
De Commissie-Michielsen werd in december 1947 door het Presidium van de KVP ingesteld met als opdracht te adviseren over het vraagstuk van de kinderbijslag voor grote gezinnen. Zij werd op 19 januari 1948 geïnstalleerd en zou gaan bestaan uit:
A.B. Michielsen, voorzitter, tevens voorzitter van de Raad van Arbeid in Breda
mr. F.F.X. Cerutti, secretaris, te Rijswijk
W.J. Andriessen te Maartensdijk
mr. A.M. Engels te Den Haag
Th.S.J. Hooy te Haarlem
J.W.F. van Meegeren te Venlo
prof. dr. C.P.M. Romme (adviseur)
De definitieve samenstelling was dezelfde behalve:
mr. A.C.M. van der Ven te Scheveningen (in plaats van mr. Engels)
G.J.M. Veldkamp, secretaris (in plaats van Cerutti die lid bleef)

De aandacht verdienen:
 • notitie door NN over het inkomen van arbeiders, met name arbeiders met niet-verdienende kinderen, vergeleken met de huidige kosten van levensonderhoud, mei 1947
 • afleveringen van april 1939 en oktober 1940 van "De Gids der Leiders" uitgegeven door de Bond der Kroostrijke Gezinnen te Brussel met artikelen over gezinsvergoedingen
 • notulen van de R.K. Sociale Studieclub van 10 december 1947 met onder andere de stellingen van mr. B.J.M. van Spaendonck over een door hem gewenste hogere kinderbijslag voor grote gezinnen
 • interne nota van het ministerie van Sociale Zaken over de voorstellen van mr. B.J.M. van Spaendonck over verhoging van de kinderbijslag, april 1948, door de minister-president op 3 mei 1948 doorgestuurd aan Romme
 • advies aan het bestuur van het Centrum voor Staatkundige Vorming uitgebracht door prof. mr. W.J.A.J. Duynstee cssr, prof. dr. J.A.J. Schellekens op en prof. mr. J.J.M. van der Ven over de vraag of een ongehuwde moeder die in loondienst is recht heeft op kinderbijslag, ongedateerd [mei-juni 1948]
 • rapport van de Commissie-Michielsen vervat in de vorm van een wetsontwerp, april 1948
 • concept van een memorie van antwoord op het verslag van de afdelingen van het Centrum voor Staatkundige Vorming, oktober 1949
 • (aparte bundel) correspondentie van Romme met Michielsen, met hierin onder andere een nota van G.M.J. Veldkamp met een reactie op het artikel van Michielsen over de kinderbijslag voor zelfstandigen, 9 januari 1948, door Michielsen op 15 januari 1948 doorgestuurd aan Romme en een verslag van de eerste bijeenkomst op 19 januari 1948.