Typebeschrijving

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam Diaconie van de Gereformeerde Kerk in 's-Hertogenbosch
naam, varianten geen
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting er was in ’s-Hertogenbosch niet een aparte diaconie, diakenen en ouderlingen vormden tezamen de kerkenraad
vermoedelijk komt dit doordat de kerk in ’s-Hertogenbosch klein was
de verhouding tussen kerkenraad en diaconie vormde in deze kerk overigens een voortdurend punt van discussie
zie daarvoor de literatuurgegevens.
taak, activiteiten De diaconie droeg zorg voor bedeling in geld en natura
voorloper
niet van toepassing
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC)
periodieken

Diaconaal Correspondentieblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
1 (1903) - 60 (1963)
[uitgever: Comité Centrale Diaconale Conferentie te Utrecht
voortgezet als: Het Diakonaat]

H.J. de Dompierre de Chaufepié, H.J. de,
“Een nieuw orgaan op het gebied der Armverzorging”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 4 (1903),  p. 23-24
[verschijning eerste nummer van “Diaconaal Correspondentieblad” voor de gereformeerde kerken in Nederland]

Het Diakonaat
61  (1964) -  84 (1987)
[voortzetting van: Diaconaal Correspondentieblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
voortgezet als: Diakonia]

Het Diaconaat
wordt in 1914 aangehaald in het Diaconaal Correspondentieblad, maar verder is over dit tijdschrift niets bekend.


literatuur

Everts, J.
“Welke taak legt de nieuwe Armenwet den Diakonieën op ?”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 278-281

Hartland, N.F.
“Ontwikkeling van het maatschappelijk werk door een practische samenwerking tussen kerkelijke en particuliere organisaties en de gemeentelijke diensten voor sociale zaken”, in:
Sociale Zorg , 18 (1956), p. 37-43
[structuur en werkwijze van de Arnhemse Werkgemeenschap voor Sociale Arbeid, waarin participeren de gemeente Arnhem, het Sociaal-Charitatief Centrum, het Diaconaal Bureau en Humanitas]
+
Hartland, N.F.
“Vrijwillige samenwerking of wettelijke samenpersing”, in:
Sociale Zorg , 18 (1956), p. 397-402
[weerwoord op een artikel van M.J.A. Moltzer in het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk over de Arnhemse Werkgemeenschap voor Sociale Arbeid]

Hofman, A.
“De verhouding van Diaconie en Overheid”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 8 (1954), p. 37-39
+
discussie met mr. W. Schoonderbeek, p. 158-161
+
reactie door J.C. van Dam, p. 193-194

Knol, H.B.
“Zij dan ons aller oog gevestigd op Hem wiens is het goud en zilver en het vee op duizend bergen’. Opvattingen over werklozenzorg van de gereformeerde Kamper diaconie in de jaren dertig” in:
Overijsselse Historische Bijdragen , 95 (2000), p. 85-108.

Plomp, J.
Zo zongen de ouden: de houding van de Christelijk Afgescheidenen (Gereformeerden) tegenover het aanvaarden van overheidsuitkeringen aan de kerken
Kampen, 1972. 56 p.
[diesrede van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)]

Smissaert, H.
“Diaconie en arbeiderspensioen”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 10 (1909), p. 111-112
[reactie op een artikel van ds. W. Bouwman in het Diaconaal Correspondentieblad]
+
discussie met W. Bouwman, p. 156-158

Rapport van de Diaconie der Gereformeerde Kerken te Amsterdam uitgebracht aan de 19 de centrale diaconale conferentie over herziening van de Armenwet, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 8 (1907), p. 596-602
[tekst van het rapport en verslag van de bespreking op de conferentie]

Redactie
“Het ontwerp-Heemskerk tot wettelijke regeling van het armbestuur in zijn beginselen getoetst, bepaaldelijk met betrekking tot onze diaconale armenzorg”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 3-4
[stellingen van dr. W.A. van Es te Leeuwarden verkondigd op de Friese diaconale conferentie der Gereformeerde Kerken op 23 november 1910]
+
Bouman, NN
“Ontwerp-Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 16-17
[voorstel van de synode van Friesland aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken]
+
Blankenberg, J.F.L.
“Het Belang der Armen”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 89-91
[met de tekst van een adres van de predikanten W. Bouman en W.A. van Es aan de Gereformeerde Kerken in Nederland gevolgd door commentaar van Blankenberg]
+
Blankenberg, J.F.L.
“Het Belang der Armen”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 96-106
[bespreking van een publicatie van dr. J.C. de Moor, hoofdredacteur van het Diaconaal Correspondentieblad, over de armenwet
De Moor ziet veel in het wetsontwerp]

Aan de Diaconieën van de Gereformeerde Kerken in de Provincie Groningen
[Z.pl.], [1941]. 7 p.
[Bevat o.a. het rapport van het moderamen van de provinciale diaconale conferentie in Groningen: Hoe te handelen bij de ondersteuning van z.g. vertrekkende armen en van hen, die bij hun vertrek uit de kerk, waar zij tot nu toe verkeerden, nog niet ondersteund werden, maar zeer spoedig na hun vestiging binnen het ressort eener andere kerk zich tot de diaconie aldaar om steun wenden? D. v. Dijk, rapporteur].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1842 - 1986
vindplaats Stadsarchief, 's-Hertogenbosch
openbaarheid gedeeltelijk beperkt: stukken jonger dan 75 jaar zijn niet openbaar
echter, de hierna vermelde stukken zijn thans niet openbaar.
omvang; inventarisnummers 9 meter
62 doosnrs. 
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst van het archief van de gereformeerde kerk te 's-Hertogenbosch, 1835-1986
kenmerk toegang inventarisband nr. 16
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven geen
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief Het archief van de diaconie maakt deel uit van het archief van de in ’s-Hertogenbosch kleine Gereformeerde Kerk.
structuur toegang verdeeld in stukken van algemene en stukken van bijzondere aard
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig kandidaatstelling van lidmaten voor het ambt van ouderling c.q. diaken, 1952-1961 (doos 11)

dit archief bevat geen registratie van bedeelden, noch rapporten van huisbezoeken of anderszins

zie ook jaarverslagen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
Algemene Bijstandswet (1963)
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen